Obchodníků

Hledám varianty 'obchodníků' [ obchodníky (2) obchodníků (2) obchodníci (11) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 23:16...Chetejci: 400 šekelů stříbra běžných mezi obchodníky. Efronovo pole v Makpele naproti Mamre - pole i...
Genesis 37:28...A bratři ho poslechli. Když je ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z jámy a prodali ho...
1. Královská 10:28...nechával dovážet z Egypta a Kilikie. Královští obchodníci je v Kilikii nakupovali za dohodnuté ceny. Vozy...
2. Letopisů 1:16...nechával dovážet z Egypta a Kilikie. Královští obchodníci je v Kilikii nakupovali za dohodnuté ceny. Vozy...
2. Letopisů 9:14...zlata, nepočítaje příjmy od pocestných, kupcůobchodníků i ode všech arabských králů a krajských hejtmanů...
Nehemiáš 13:20...přivážet náklad. Jednou nebo dvakrát museli obchodníci a prodavači veškerého zboží přenocovat venku...
Job 40:30...Dáš ho na vodítko dcerkám na hraní? Že by ho obchodníci dobře prodali? Mohli by ho kupci porcovat na...
Izaiáš 23:8...o Týru, jenž uděloval vládcům korunu, jehož obchodníci byli velmoži a kupci slavní všude na zemi?...
Ezechiel 17:4...odnesl do kupecké země, kde ho položil ve městě obchodníků. Potom vzal semeno z země a zasel do úrodné...
Ezechiel 27:27... ti, kdo opravují tvé trhliny, všichni tví obchodníci a vojáci, všichni ti, kdo k tobě patřili, se...
Ezechiel 27:36...králové se chvějí strachy se zkřivenými tvářemiObchodníci mezi národy nad tebou jenom zasyčí. Budeš...
Zachariáš 11:11...uzavřel se všemi národy. Toho dne byla zrušenaObchodníci s ovcemi, kteří pozorovali, tehdy poznali, že...
1. Timoteus 1:10...matkovrahy a vrahy vůbec, na smilníky, zvrhlíkyobchodníky s lidmi, na lháře, křivopřísežníky a na všechno...
Zjevení 18:15...a nádheru jsi ztratila, vše nenávratně zmizelo!" Obchodníci s těmito věcmi, kteří na zbohatli, se pro...
Zjevení 18:23...a nevěsty v tobě nikdo neuslyší, neboť tví obchodníci byli pány země a tvá kouzla sváděla všechny...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |