Obcházejte

Hledám varianty 'obcházejte' [ obcházíte (1) obchází (2) obcházeli (7) obcházel (7) obcházejte (1) obcházejí (2) obcházej (1) ]. Nalezen 21 verš.
Deuteronomium 2:1...moři, jak mi Hospodin řekl, a dlouhou dobu jsme obcházeli pohoří Seír. Hospodin mi...
Deuteronomium 2:3...mi řekl: " jste to pohoří obcházeli dost dlouho; obraťte se na sever. Lidu pak...
Jozue 6:7...trub z beraních rohů." Lidu pak řekl: "Jděteobcházejte město. Ozbrojenci jdou před Hospodinovou...
Jozue 6:15...obešli město, ale sedmkrát. Pouze onoho dne obcházeli město sedmkrát. Když obcházeli posedmé a kněží...
Jozue 6:16... Pouze onoho dne obcházeli město sedmkrát. Když obcházeli posedmé a kněží zatroubili na trouby, Jozue řekl...
Soudců 16:2...Mezi obyvateli Gazy se rozneslo: "Samson je tu!" Obcházeli tedy kolem a celý den na něj číhali v městské...
1. Samuel 7:16...svého života. Rok co rok se vydával na cestuobcházel Bet-el, Gilgal i Micpu a na všech těchto místech...
2. Královská 6:26...pět šekelů stříbra. Jednou, když izraelský král obcházel hradby, nějaká žena na něj vykřikla: "Pomoz, pane...
2. Královská 6:30...uslyšel slova ženy, roztrhl své roucho. Jak obcházel hradby, lidé si všimli, že na holém těle...
2. Letopisů 17:9...v Judsku. Měli s sebou knihu Zákona Hospodinovaobcházeli všechna judská města a vyučovali lid. Všechna...
Job 22:14...cloní jej, takže nevidí, když po nebeské klenbě obchází.' - To se chceš držet staré stezky, kterou...
Píseň 3:3...jsem ho, ale nenašla. Našli strážní, co město obcházejí: - Viděli jste toho, kterého z duše miluji? Jen...
Píseň 5:7...ho, a on se neozval. Našli strážní, co město obcházejí, surově zbili a zranili. Šaty z ramenou mi...
Izaiáš 15:8...odnesli s sebou přes potok Arabim. Moábskou zemí obchází jejich křik, do Eglaim zní jejich kvílení, do...
Izaiáš 23:16...v písničce o nevěstce: Vezmi si loutnu, město obcházej, zapomenutá nevěstko! Hraj líbezně, zpívej, zpívej...
Nahum 2:12...to doupě lví? Kde se jejich mladí krmili? Kde to obcházel lev se lvicí a mláďaty, aniž je kdo mohl vyplašit?...
Matouš 9:35..."Vymítá démony knížetem démonů." Takto Ježíš obcházel všechna města a vesnice, vyučoval v jejich...
Matouš 23:15...Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytciobcházíte moře i souš, abyste jednoho člověka obrátili na...
Marek 6:6...ruce a uzdravil je. Překvapen jejich nevírou pak obcházel okolní vesnice a učil. Potom k sobě svolal dvanáct...
Skutky 9:32...a povzbuzovány Duchem svatým se rozrůstaly. Petr obcházel všechny církve a cestou přišel také ke svatým v...
Židům 11:30...v hlubině. Vírou padly zdi Jericha, když je obcházeli sedm dní. Vírou nevěstka Rachab pokojně přijala...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |