Obce

Hledám varianty 'obce' [ obec (67) obcí (4) obci (19) obce (34) ]. Nalezeno 118 veršù.
Exodus 12:3...první mezi měsíci roku. Mluvte k celé izraelské obci: Desátého dne tohoto měsíce každý otec vezme...
Exodus 12:6... kdy ho za soumraku celé shromáždění izraelské obce zabije. Pak vezmou trochu krve a potřou obě veřeje...
Exodus 12:19...jedl něco kvašeného, bude vyloučen z izraelské obce, to bude host anebo domácí. Nebudete jíst nic...
Exodus 12:47...jedinou kost. Tak to bude činit celá izraelská obec. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit...
Exodus 16:1...po jejich odchodu z Egypta přišla celá izraelská obec na poušť Sin ležící mezi Elimem a Sinajem. Na poušti...
Exodus 16:2...Elimem a Sinajem. Na poušti pak celá izraelská obec reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Synové Izraele před...
Exodus 16:9...Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Řekni celé izraelské obci: ‚Přistupte před Hospodina, neboť slyšel vaše reptání...
Exodus 16:10...vaše reptání.'" A tak Áron mluvil k izraelské obci, a když se obrátili k poušti, hle, v oblaku se tam...
Exodus 16:22...více - dva omery na osobu. Všichni vůdcové obce tedy přišli a oznámili to Mojžíšovi. Ten jim řekl: "To...
Exodus 17:1...je desetina efy.) Celá izraelská obec potom podle Hospodinova rozkazu vytáhla z pouště Sin...
Exodus 34:31...zavolal, a tak se k němu Áron i všichni předáci obce vrátili a Mojžíš s nimi mluvil. Potom přistoupili...
Exodus 35:1... Když Mojžíš shromáždil celou izraelskou obec, řekl jim: "Tyto věci vám Hospodin přikázal. Šest dní...
Exodus 35:4...žádném ze svých příbytků." Mojžíš celé izraelské obci řekl: "Hospodin přikázal toto: Vyberte mezi sebou pro...
Exodus 35:20...konání kněžské služby." Nato se celá izraelská obec od Mojžíše rozešla. Potom přicházeli - každý, kdo...
Exodus 35:27...nutkání, také zručně spřádaly kozí srst. Předáci obce přinášeli onyxové kameny a další drahokamy k posázení...
Exodus 38:25...šekelů, měřeno šekelem svatyně. Stříbra od členů obce zahrnutých do sčítání bylo 100 talentů a 1 775 šekelů,...
Leviticus 4:13...popel. Prohřeší-li se neúmyslně celá izraelská obec (neboť si to shromáždění neuvědomí) a překročí některé...
Leviticus 4:15...Stan setkávání jako oběť za hřích. Stařešinové obce vloží před Hospodinem ruce na jeho hlavu a býček bude...
Leviticus 8:3...a koš nekvašeného pečiva a shromáždi celou obec ke vchodu do Stanu setkávání." Mojžíš tedy učinil, jak...
Leviticus 8:5...tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal. Když se obec shromáždila u vchodu do Stanu setkávání, Mojžíš jim...
Leviticus 9:5... co Mojžíš přikázal, před Stan setkávání a celá obec přistoupila a postavila se před Hospodina. Tehdy...
Leviticus 10:6...nezemřeli a aby se Bůh nerozhněval na celou obec! Vaši bratři, celý dům Izraele, budou oplakávat ty,...
Leviticus 10:17...je svatosvatá a byla vám dána, abyste sňali vinu obce, abyste za před Hospodinem vykonali obřad smíření!...
Leviticus 16:5...je oblékne, omyje si tělo vodou. Od izraelské obce Áron přijme dva kozly k oběti za hřích a jednoho...
Leviticus 19:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k celé Izraelské obci: Buďte svatí, neboť Hospodin, váš Bůh, jsem svatý!...
Leviticus 24:14...to slyšeli, vloží ruce na jeho hlavu a celá obec ho ukamenuje. Potom promluv k synům Izraele:...
Leviticus 24:16...by se rouhal jménu Hospodina, musí zemřít! Celá obec jej bez milosti ukamenuje. Bude-li se rouhat Božímu...
Numeri 1:2...ve Stanu setkávání: "Sečtěte celou izraelskou obec podle jejich rodů a otcovských domů; pořiďte jmenný...
Numeri 1:18...a prvního dne druhého měsíce shromáždili celou obec ke sčítání podle jejich rodů a otcovských domů....
Numeri 1:53...však budou tábořit kolem Příbytku svědectví, aby obec synů Izraele nestihl hrozný hněv; proto budou levité...
Numeri 3:7...budou plnit jeho povinnost i povinnost celé obce vůči Stanu setkávání. Budou také pečovat o veškeré...
Numeri 4:34...kněze Árona." Mojžíš s Áronem a s představenými obce sečetl Kehatovy syny podle jejich rodů a otcovských...
Numeri 8:9...Stan setkávání a shromáždi tam celou izraelskou obec. Když levity přivedeš před Hospodina, synové Izraele...
Numeri 8:20...ke svatým věcem." Mojžíš, Áron a celá obec synů Izraele tedy naložili s levity přesně tak, jak...
Numeri 10:2... Nech je vytepat, aby ti sloužily ke svolávání obce a když se budou oddíly dávat na pochod. Když se na ...
Numeri 10:3...se k tobě před vchod do Stanu setkávání celá obec. Zatroubí-li se jen na jednu, sejdou se k tobě jen...
Numeri 13:26...se rovnou k Mojžíši a Áronovi a k celé izraelské obci do Kádeše v Paranské poušti. Podali jim všem zprávu a...
Numeri 14:1...a stejně tak jsme připadali i my jim!" V celé obci tehdy nastalo pozdvižení. Lid se dal do křiku a...
Numeri 14:2...Izraele reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Celá obec jim vyčítala: "Ach, proč jsme nezemřeli v Egyptě! Ach,...
Numeri 14:5...a Áron tehdy před celou shromážděnou izraelskou obcí padli na tvář. Dva z těch, kdo šli prozkoumat zem -...
Numeri 14:7...svá roucha a promluvili k celé izraelské obci: "Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, je velmi,...
Numeri 14:10... ale s námi je Hospodin; nebojte se jich!" Celá obec se chystala ukamenovat je, když vtom se všem synům...
Numeri 14:36...návratu roznášeli pomluvy (čímž podnítili celou obec k reptání proti Mojžíšovi), mezitím zemřeli. Všechny,...
Numeri 15:24...Pokud se to stane neúmyslně nedopatřením celé obce, obětuje obec jednoho mladého býčka jako zápalnou oběť...
Numeri 15:25...k oběti za hřích. Kněz pak za celou izraelskou obec vykoná obřad smíření, a bude jim odpuštěno. Bylo to...
Numeri 15:26...oběť za hřích před Hospodinem. Celé izraelské obci bude odpuštěno, stejně jako přistěhovalci žijícímu u...
Numeri 15:33...dříví, jej přivedli k Mojžíšovi, Áronovi a celé obci a nechali jej ve vězení, neboť nebylo jasné, co se s...
Numeri 15:35...Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít. jej celá obec za táborem ukamenuje." Celá obec ho tedy vyvedla za...
Numeri 15:36... jej celá obec za táborem ukamenuje." Celá obec ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali jej, zemřel,...
Numeri 16:2...povstali proti Mojžíšovi. Byli to představení obce, členové sněmu, samí věhlasní muži. Srotili se proti...
Numeri 16:3...a řekli jim: "Osobujete si příliš! Celá tato obec, ti všichni jsou svatí a Hospodin je uprostřed nich....
Numeri 16:9...to málo, že vás Bůh Izraele oddělil od izraelské obce a dovolil vám přistupovat k němu, sloužit u...
Numeri 16:19...shromáždil ke vchodu do Stanu setkávání celou obec. Vtom se celé obci ukázala Hospodinova sláva a...
Numeri 16:21...k Mojžíšovi a Áronovi: "Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. "Ó...
Numeri 16:22... "Jeden muž zhřeší a ty se hněváš na celou obec?" Hospodin promluvil k...
Numeri 16:24...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni obci: Odstupte ze všech stran od Korachova, Dátanova a...
Numeri 16:26...za ním. "Odvraťte se od stanů těch ničemů," řekl obci. "Nedotýkejte se ničeho, co jim patří, abyste nebyli...
Numeri 17:6...mluvil skrze Mojžíše. Nazítří se celá izraelská obec dala do reptání proti Mojžíšovi a Áronovi: "To vy jste...
Numeri 17:7...způsobili smrt v Hospodinově lidu!" Když se však obec srotila proti Mojžíšovi a Áronovi, obrátili se ke...
Numeri 17:10...tam k Mojžíšovi promluvil: "Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář....
Numeri 17:11...uhlí z oltáře a na něj kadidlo. Pospěš siobci a vykonej za obřad smíření. Od Hospodina vzešel...
Numeri 19:9...čisté místo za táborem; tam bude pro izraelskou obec uchován k přípravě očistné vody. Je to oběť za hřích....
Numeri 20:1... bude nečistý do večera." Celá izraelská obec dorazila v prvním měsíci na poušť Cin. Lid pobýval v...
Numeri 20:2...Kádeši. Tam zemřela Miriam a tam byla pochovánaObci tam ale chyběla voda, a tak se srotili proti Mojžíšovi...
Numeri 20:8...hůl a spolu se svým bratrem Áronem shromáždi obec. Před jejich očima řeknete skále, vydá vodu....
Numeri 20:11...skály. Vytrysklo z tolik vody, že se napila obec i jejich dobytek. Hospodin ale Mojžíšovi a Áronovi...
Numeri 20:22... a tak jej Izrael musel obejít. Celá izraelská obec vytáhla z Kádeše a dorazila k hoře Hór. Na hoře Hór u...
Numeri 20:27... jak mu Hospodin přikázal; před očima celé obce vystoupili na horu Hór. Mojžíš svlékl Áronovi jeho...
Numeri 20:29...a Mojžíš sestoupil z hory s Eleazarem. Když celá obec viděla, že Áron zemřel, celý dům Izraele ho oplakával...
Numeri 25:6...přišel a před očima Mojžíše i celé izraelské obce si přivedl domů Midiánku. Když to spatřil Pinchas, syn...
Numeri 26:2... synu kněze Árona: "Sečtěte celou izraelskou obec. Od dvaceti let výše započtěte podle jejich otcovských...
Numeri 26:9...a Abirama. To byl ten Dátan a Abiram, zástupci obce, kteří s Korachovou tlupou bojovali proti Mojžíšovi a...
Numeri 27:2... před kněze Eleazara, před vůdce a před celou obec ke vchodu do Stanu setkávání a řekly: "Náš otec zemřel...
Numeri 27:14...se vzepřeli mému příkazu na poušti Cin, kde se obec se mnou pustila do sváru, místo abyste před nimi...
Numeri 27:16... Bože duchů veškerého tvorstva! Opatři této obci někoho, kdo by před nimi vycházel i vcházel, kdo by je...
Numeri 27:17... kdo by je vyváděl i uváděl, aby Hospodinova obec nebyla jako ovce bez pastýře." Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 27:19...Postav jej před kněze Eleazara a před očima celé obce mu dej pověření. Předej mu svou důstojnost, aby jej...
Numeri 27:20...mu svou důstojnost, aby jej celá izraelská obec poslouchala. se postaví před kněze Eleazara. Ten se...
Numeri 27:21...- on a s ním všichni synové Izraele, totiž celá obec." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal. Vzal...
Numeri 27:22... postavil ho před kněze Eleazara a před celou obec, vložil na něj ruce a dal mu pověření, jak o tom...
Numeri 31:12...k Mojžíšovi, ke knězi Eleazarovi a k izraelské obci do tábora na moábských pláních při Jordánu naproti...
Numeri 31:13...Jerichu. Mojžíš, kněz Eleazar a všichni vůdcové obce jim vyšli z tábora naproti. Mojžíš se však na velitele...
Numeri 31:16...k Peorovi. Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec ta rána! Pobijte tedy všechny chlapce. Pobijte i...
Numeri 31:26..."Spolu s knězem Eleazarem a s rodovými náčelníky obce pořiď soupis zajaté kořisti, jak z lidí, tak z dobytka...
Numeri 31:27...bojovníky, kteří šli do bitvy, a mezi zbytek obce. Od bojovníků, kteří šli do bitvy, vyber příspěvek pro...
Numeri 31:42... Druhá polovina, patřící zbytku izraelské obce (polovina, kterou Mojžíš oddělil od patřící...
Numeri 32:2...a řekli Mojžíšovi, knězi Eleazarovi a vůdcům obce: "Atarot, Dibon, Jaezer, Nimra, Chešbon, Eleale, Sebam...
Numeri 32:4...Beon, země, kterou Hospodin dobyl pro izraelskou obec, je země vhodná pro dobytek - a tvoji služebníci mají...
Numeri 35:12... nezemřel dříve, než se dostaví k soudu před obcí. Určete si šest měst, která vám budou sloužit jako...
Numeri 35:24...tím, kdo udeřil, a krevním mstitelem rozhodne obec podle těchto soudních pravidel. Obec ochrání toho, kdo...
Numeri 35:25...rozhodne obec podle těchto soudních pravidelObec ochrání toho, kdo zabil, před krevním mstitelem a...
Jozue 9:15...s nimi smlouvu, že je nechá naživu. Také vůdcové obce jim to odpřisáhli. Tři dny poté, co s nimi uzavřeli...
Jozue 9:18...Izraele je ovšem nepobili, poněvadž jim vůdcové obce přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele. Celá obec ale...
Jozue 9:21...vůdců stali dřevaři a nosiči vody pro celou obec. Jozue si je potom zavolal a řekl jim: "Jak to, že...
Jozue 9:27...dne z nich udělal dřevaře a nosiče vody pro obec a pro Hospodinův oltář na místě, které vyvolí. A tak...
Jozue 18:1...železné vozy a že jsou silní?" Celá izraelská obec se shromáždila v Šílu, kde postavili Stan setkávání....
Jozue 20:6...v tomto městě bydlet, dokud se nepostaví před obec k soudu, a poté do smrti toho, kdo bude v době...
Jozue 20:9...rukou krevního mstitele, dokud se nepostaví před obec. Vůdcové levitských rodů přišli ke knězi Eleazarovi,...
Jozue 22:12...Jakmile to Izraelci uslyšeli, celá izraelská obec se shromáždila v Šílu, aby proti nim vytáhli do boje....
Jozue 22:16...kmene Manasesova, řekli jim: "Tak praví celá obec Hospodinova: Jak jste mohli takhle zradit Boha...
Jozue 22:17...Jaká rána tehdy dolehla na Hospodinovu obec! A vy se dnes odvracíte od Hospodina. K čemu to...
Jozue 22:18... a on se zítra rozhněvá na celou izraelskou obec! Jestli je vaše země nečistá, pojďte do Hospodinovy...
Jozue 22:20...klatby, Boží hněv dopadl na celou izraelskou obec - i když byl jen jeden, nezahynul kvůli svému hříchu...
Jozue 22:30... našeho Boha!" Když kněz Pinchas, vůdcové obce a s nimi náčelníci izraelských tisíců uslyšeli, co...
Jozue 22:32...trestem." Kněz Pinchas, syn Eleazarův, a vůdcové obce se pak vrátili z gileádského kraje od Rubenových a...
Soudců 20:1...před Hospodina do Micpy, kde se shromáždila celá obec. Do shromáždění Božího lidu se dostavili vůdcové všeho...
Soudců 21:10...hle - z obyvatel Jábeš-gileádu tam nebyl nikdoObec tam proto vyslala 12 000 udatných mužů s příkazem:...
Soudců 21:13... Ty přivedli do tábora v Šílu v kanaánské zemiObec pak poslala k oněm Benjamíncům na Rimonské skále vzkaz...
Soudců 21:16...v izraelských kmenech trhlinu. Stařešinové obce říkali: "Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim...
1. Samuel 6:18...vladařům od opevněného města po venkovskou obec. Onen veliký kámen, na který složili Hospodinovu...
1. Letopisů 5:10...s Hagrity, přemohli je a obydleli všechny jejich obce na východ od Gileádu. Synové Gádovi bydleli naproti...
2. Letopisů 30:2...se totiž s hodnostáři a s celou jeruzalémskou obcí dohodl, že oslaví Hod beránka v druhém měsíci, protože...
2. Letopisů 30:4...Jeruzaléma. Takové řešení se líbilo králi i celé obci. Proto rozhodli, že dají provolat po celém Izraeli od...
Přísloví 5:14...se octl v nejhorší bídě na očích všem, uprostřed obce své!" Pij vodu z vlastní nádrže, vodu prýštící ze tvé...
Přísloví 24:7... Hlupák na moudrost nedosáhne, ve shromáždění obce musí pomlčet. Kdo stále vymýšlí, jak by škodil, toho...
Jeremiáš 30:20...jich málo. Budou mít dětí tak jako kdysi, jejich obec přede mnou se znovu ustaví, se všemi, kdo je utiskují,...
Abakuk 2:12... Běda tomu, kdo staví město na krvi, kdo zakládá obec příkořím! Copak Hospodin zástupů neurčil, že dřina...
Skutky 25:24...něhož v Jeruzalémě i zde žádala celá židovská obec s křikem, že nesmí zůstat naživu. Shledal jsem, že...

Slova obsahující obce: hrobce (3) kobce (1) obce (34) výrobce (1) žalobce (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |