Oba

Hledám varianty 'oba' [ obou (51) oběma (25) obě (58) oba (72) ]. Nalezeno 197 veršù.
Genesis 2:25...přilnul ke své manželce a stali se jedním tělemOba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. ...
Genesis 3:7... který byl s , a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy...
Genesis 9:22... spatřil nahotu svého otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venku. Sem a Jáfet tedy vzali plášť a...
Genesis 9:23...bratrům venku. Sem a Jáfet tedy vzali plášťoba si ho dali na ramena. Pak šli pozpátku a přikryli...
Genesis 19:16... vzali ho ti muži za ruku a také jeho ženuobě dcery, neboť se nad ním Hospodin smiloval. Odvedli ho...
Genesis 19:36...nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Tak obě Lotovy dcery otěhotněly ze svého otce. Prvorozená pak...
Genesis 21:31...jméno Beer-šeba, Studna přísahy, neboť si tam oba přísahali.) Poté, co vstoupili v Beer-šebě do smlouvy,...
Genesis 22:6...se k vám." Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň...
Genesis 22:8...zápalné oběti?" "Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu," odpověděl Abraham. A tak šli oba spolu....
Genesis 27:45...odtamtud. Proč bych měla v jeden den ztratit vás oba?" Rebeka tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se...
Genesis 31:33...šel do Jákobova stanu, do stanu Léy i do stanů obou děveček, ale nic nenašel. Vyšel tedy z Léina stanu a...
Genesis 33:4... objal ho, padl mu kolem krku a líbal hoOba plakali. Když potom pozvedl oči, spatřil ženy s dětmi a...
Genesis 40:2...svému pánu, králi Egypta. Farao se rozhněval na oba své dvořany - na vrchního číšníka i na vrchního pekaře...
Genesis 40:5...do Josefovy péče. Když byli ve vězení dlouhooba dva - číšník i pekař egyptského krále, kteří byli...
Genesis 48:5...věčného vlastnictví.' Nyní tedy přijímám za své oba tvé syny, kteří se ti zde narodili před mým příchodem...
Genesis 48:12...hle, Bůh dal, že vidím i tvé potomky!" Josef pak oba syny odvedl z jeho klína a poklonil se tváří k zemi....
Exodus 2:12... jednoho z jeho bratrů. Rozhlédl se tedy na obě strany, a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho...
Exodus 12:7...obce zabije. Pak vezmou trochu krve a potřou  obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. Tu noc...
Exodus 12:22...do misky s krví a tou krví potřete nadpražíobě veřeje. Nikdo z vás nesmí do rána vyjít ze dveří...
Exodus 12:23...půjde bít Egypt. Když spatří nade dveřmi a na obou veřejích krev, mine Hospodin ty dveře a nedovolí...
Exodus 18:6...Vzkázal Mojžíšovi: ", tvůj tchán Jetro, jdu k tobě s tvojí manželkou a oběma jejími syny." Mojžíš vyšel...
Exodus 22:8... kterou by někdo označil za svou, přijde spor obou stran před Boha. Koho Bůh označí za viníka, ten ...
Exodus 25:18...dva cheruby. Zhotovíš je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice: jednoho cheruba na jednom konci a...
Exodus 25:19...cheruby tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích. Cherubové mají rozpjatá křídla,...
Exodus 25:22...dám. Tam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma cheruby nad slitovnicí, jež přikrývá Truhlu svědectví...
Exodus 26:13...houně z jedné i druhé strany delší, bude po obou stranách splývat přes bok Příbytku, a tak jej...
Exodus 26:23...šest rámů. Vyrobíš také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu budou k sobě...
Exodus 26:24...rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu budou k sobě přiléhat a shora budou pevně spojeny jedním prstencem....
Exodus 27:7... Tyče se provléknou skrz kruhy a budou po obou bocích oltáře, aby se dal nosit. Uděláš jej dutý, z...
Exodus 27:18...z bronzu. Nádvoří bude 100 loket dlouhé a po obou stranách 50 loket široké. Bude mít zástěnu ze...
Exodus 28:7...a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Na obou okrajích připojené ramenní díly, jimiž bude...
Exodus 28:11... Jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak vyryješ na obou těch kamenech jména synů Izraele. Zasadíš je do...
Exodus 28:12...synů Izraele. Zasadíš je do zlatých obroučekoba kameny připevníš k ramenním dílům efodu jako pamětné...
Exodus 28:23...vyrobíš dva zlaté kroužky, které připevníš na oba jeho horní okraje. Ty dvě zlaté šňůry pak připevníš k...
Exodus 28:24...horní okraje. Ty dvě zlaté šňůry pak připevníšoběma kroužkům na okrajích náprsníku. Druhé konce obou šňůr...
Exodus 28:25...kroužkům na okrajích náprsníku. Druhé konce obou šňůr připevníš k oněm dvěma obroučkám připevněným...
Exodus 28:27...kroužky, které připevníš zepředu k dolní části obou ramenních dílů efodu, těsně u jeho švu nad tkaným...
Exodus 29:3... Vložíš je do jednoho koše a v tom koši je budeš obětovat spolu s tím býčkem a oběma berany. Potom přivedeš...
Exodus 29:13...tuk přikrývající vnitřnosti, jaterní lalokobě ledviny i s tukem, který je na nich, a necháš to dýmat...
Exodus 29:22... tuk přikrývající vnitřnosti, jaterní lalokobě ledviny i s tukem, který je na nich - a pravou kýtu,...
Exodus 30:4...uděláš zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích připevníš dva zlaté kruhy, a to po obou...
Exodus 32:15... Měl v ruce dvě Desky svědectví, desky popsanéobou stran, popsané zepředu i zezadu. Ty desky byly Boží...
Exodus 36:28...šest rámů. Vyrobili také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu k sobě přiléhaly a...
Exodus 36:29...pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu k sobě přiléhaly a shora byly pevně spojeny jedním prstencem....
Exodus 37:7...dva cheruby. Zhotovil je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice: jednoho cheruba na jednom konci a...
Exodus 37:8...cheruby tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích. Cherubové měli rozpjatá křídla, jimiž...
Exodus 37:27...udělal zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích připevnil dva zlaté kruhy, a to po obou...
Exodus 39:4... purpurové a šarlatové látky a do kmentu. K oběma okrajům efodu připojili ramenní díly, aby byl spojen....
Exodus 39:16...dva zlaté kroužky. Ty dva kroužky připevnili na oba horní okraje náprsníku. Ty dvě zlaté šňůry pak...
Exodus 39:17...náprsníku. Ty dvě zlaté šňůry pak připevnilioběma kroužkům na okrajích náprsníku. Druhé konce obou šňůr...
Exodus 39:18...kroužkům na okrajích náprsníku. Druhé konce obou šňůr připevnili k oněm dvěma obroučkám připevněným...
Exodus 39:20...kroužky, které připevnili zepředu k dolní části obou ramenních dílů efodu, těsně u jeho švu nad tkaným...
Leviticus 3:4...vnitřnosti i všechen tuk kolem vnitřnostíobě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a...
Leviticus 3:10...vnitřnosti a všechen tuk kolem vnitřnostíobě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a...
Leviticus 3:15...vnitřnosti a všechen tuk kolem vnitřnostíobě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a...
Leviticus 4:9...vnitřnosti i všechen tuk kolem vnitřnostíobě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a...
Leviticus 7:4...tuk: tučný ocas, tuk přikrývající vnitřnostiobě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a...
Leviticus 8:16...tuk, který byl kolem vnitřností, jaterní lalokobě ledviny i jejich tuk a nechal to dýmat na oltáři....
Leviticus 8:25...a všechen tuk kolem vnitřností, jaterní lalokobě ledviny s jejich tukem) a pravou kýtu. Z koše...
Leviticus 9:2...Izraele a řekl Áronovi: "Vezmi si mladé teleoběti za hřích a berana k zápalné oběti, oba bez vady, a...
Leviticus 9:3... Synům Izraele pak řekni: Vezměte kozlaoběti za hřích, tele a beránka k zápalné oběti (oba roční,...
Leviticus 15:18...bude muž spát se ženou a vyjde z něj semenooba se omyjí vodou a budou nečistí do večera. Trpí-li...
Leviticus 16:7...smíření za sebe a za svůj dům. Potom Áron vezme oba kozly a postaví je před Hospodina ke vchodu do Stanu...
Leviticus 16:12...uhlí, jež bylo na oltáři před Hospodinem, do obou hrstí nabere jemně drcené kadidlo z vonných látek a...
Leviticus 16:21...a oltáře, přivede toho živého kozla. Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla a bude nad ním vyznávat...
Leviticus 20:11...s manželkou svého otce, zostudil svého otceOba musejí zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli by...
Leviticus 20:12... padne na ! Kdokoli by spal se svou snachouoba musí zemřít. Spáchali zvrácenost - jejich krev padne...
Leviticus 20:13...na ! Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženouoba spáchali ohavnost. Musejí zemřít - jejich krev padne...
Leviticus 20:18... takový obnažil její krvácení a ona to dovolilaOba jsou vyvrženi ze svého lidu. Neobcuj se sestrou své...
Leviticus 20:19...otce. Takový zostudil svou pokrevní příbuznouoba ponesou svou vinu. Kdokoli by spal se svou tetou,...
Leviticus 20:20...by spal se svou tetou, zostudil svého strýceOba ponesou svůj hřích - zemřou bezdětní. Kdokoli by si...
Numeri 7:13...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:19...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:25...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:31...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:37...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:43...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:49...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:55...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:61...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:67...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:73...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:79...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 22:24...anděl se pak postavil na pěšinu mezi vinicemi, z obou stran lemovanou zídkami. Když oslice spatřila...
Numeri 25:8...za tím Izraelcem do vnitřní části stanuoba je probodl - onoho Izraelce i tu ženu k jejímu...
Deuteronomium 3:8...z těch měst jsme si pak rozebrali. Tenkrát jsme oběma emorejským králům v Zajordání odebrali zem od potoka...
Deuteronomium 4:47...jeho zem i zem bášanského krále Oga, tedy zem obou emorejských králů na východním břehu Jordánu: od...
Deuteronomium 9:15...Otočil jsem se tedy a se dvěma deskami smlouvyobou rukou jsem sestoupil z hory. A hora plála ohněm....
Deuteronomium 9:17...Hospodin, váš Bůh! Vzal jsem ty dvě deskyoběma rukama je zahodil a před vašima očima je roztříštil....
Deuteronomium 10:3...vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním a s oběma deskami v rukou jsem vystoupil na horu. On pak na ty...
Deuteronomium 11:30...na hoře Gerizim a prokletí na hoře Ebal. (Obě jsou za Jordánem, kus cesty směrem na západ, v zemi...
Deuteronomium 18:3...dostávat od lidu: Ti, kdo budou přinášet oběť - ze skotu nebo z bravu - dají knězi plece, obě...
Deuteronomium 19:17...zlomyslný svědek, aby jej nařkl z odpadlictvíobě strany sporu se musí postavit před Hospodina - před...
Deuteronomium 21:15...ženy, z nichž jednu bude milovat a druhou ne, a obě mu porodí syny, přičemž prvorozený bude synem ...
Deuteronomium 22:22...někdo bude přistižen, jak spí s vdanou ženou,  oba zemřou - muž, který s tou ženou spal, i ta žena....
Deuteronomium 22:24...jinému muži, a vyspí se s , vyveďte oba k městské bráně a ukamenujte je k smrti - dívku proto,...
Deuteronomium 23:19... svého Boha, k naplnění jakéhokoli slibuOba dva jsou před Hospodinem, tvým Bohem, ohavní! Svému...
Jozue 2:4...domu! Přišli proslídit celou zem!" Ta žena ale oba muže odvedla a ukryla. Proto odpověděla: "Ano, ti muži...
Jozue 2:10...když jste vycházeli z Egypta, i co jste provedli oběma emorejským králům v Zajordání, Sichonovi a Ogovi,...
Jozue 2:23... Hledali je totiž po všech cestách, ale nenašliOba muži se pak vydali zpět. Sestoupili z hor, přebrodili...
Jozue 8:33...se svými stařešiny, správci a soudci stál po obou stranách Truhly před levitskými kněžími, kteří nosí...
Soudců 8:12...a překvapil jejich tábor nečekaným útokemOba midiánští králové Zebach a Calmuna se dali na útěk, ale...
Soudců 8:21...sám. Muž se pozná podle síly!" Přistoupil tedyoba je zabil. Vzal si také ozdobné půlměsíce z krků jejich...
Soudců 16:3... popadl vrata městské brány a vytrhl je i s oběma veřejemi a závorou. Naložil si je na záda a vynesl je...
Soudců 16:28...sílu, Bože! se Filištínům najednou pomstím za obě své oči!" Pak nahmatal oba prostřední sloupy, které...
Soudců 16:29...najednou pomstím za obě své oči!" Pak nahmatal oba prostřední sloupy, které držely chrám, a opřel se o ,...
Soudců 19:6...trochou jídla, než půjdete." A tak se posadilioba spolu jedli a pili. Potom mu dívčin otec řekl: "Prosím,...
Soudců 19:8...mu ale řekl: "Prosím, pořádně se posilni." A než oba pojedli, zdrželi se do odpoledne. Tehdy muž vstal,...
Soudců 20:42...z města je dostihli, a tak je pobíjeliobou stran. Obklíčili Benjamínce a neúnavně je...
Růt 1:6...svůj lid a dal mu chléb, připravila seoběma svými snachami k návratu. Noemi se svými snachami...
Růt 1:8...cestu zpět do judské země. "Jděte," řekla tehdy oběma svým snachám, "vraťte se domů ke svým matkám. Kéž je...
Růt 1:9...vy byly laskavé k našim mrtvým i ke mně. Kéž vám oběma Hospodin nový domov a manžela." Políbila je na...
Růt 1:19...jít s , přestala ji přemlouvat. A tak šly obě spolu, došly k Betlému. Když dorazily do Betléma,...
1. Samuel 2:34...synům Chofnimu a Pinchasovi, ti bude znamenímoba zemřou v jediný den. si pak vzbudím věrného kněze,...
1. Samuel 4:4...na cherubech. S Truhlou Boží smlouvy šli oba Elího synové, Chofni a Pinchas. Když přinášeli Truhlu...
1. Samuel 4:11...30 000 pěších a Boží truhla padla do zajetíOba Elího synové, Chofni a Pinchas, zemřeli. Nějaký...
1. Samuel 4:17..." odpověděl posel. "Lid utrpěl hroznou porážkuOba tví synové, Chofni a Pinchas, padli. A Boží truhla...
1. Samuel 5:4...před Truhlou Hospodinovou a Dágonova hlavaobě ruce leží ulomeny na prahu. Zůstal z něj jenom trup....
1. Samuel 6:7...otelené krávy, na něž nebylo nikdy vloženo jhoObě krávy zapřáhněte do vozu a jejich telata od nich...
1. Samuel 14:4...v Šílu.) O Jonatanově odchodu nikdo nevěděl. Na obou stranách průsmyku, kterým chtěl Jonatan proniknout k...
1. Samuel 14:11...znamením, že nám je Hospodin vydal do rukou." Oba se tedy ukázali filištínské hlídce a Filištíni si...
1. Samuel 25:43...ženou. David si vzal také Achinoam z Jizreeluobě byly jeho manželkami. Saul ale svou dceru, Davidovu...
1. Samuel 27:3...Gatu. Každý měl s sebou svoji rodinu, David pak obě své ženy, Achinoam Jizreelskou a Abigail, vdovu po...
1. Samuel 30:5... neměli sílu plakat dál. Byly zajatyobě Davidovy ženy, Achinoam Jizreelská a Abigail, vdova po...
1. Samuel 30:18...všechno, co Amalekovci pobrali, a osvobodilobě své ženy. Neztratili nikoho, mladé ani staré, syny ani...
2. Samuel 2:2...Hebronu," odpověděl mu. A tak tam David odešeloběma svými manželkami, Achinoam Jizreelskou a Abigail,...
2. Samuel 9:13...vždy jídal u královského stolu. Byl chromý na obě nohy. Po nějaké době zemřel amonský král a na jeho...
2. Samuel 15:27...Abiatarem pokojně do města. jsou s vámi také oba vaši synové - tvůj syn Achimaac a jeho syn Jonatan....
1. Královská 6:25... Také druhý cherub měl rozpětí křídel 10 loktůOba cherubové měli stejný rozměr a stejný tvar. Jeden i...
1. Královská 6:30...rytiny cherubů, palem a rozvitých květů. Podlahu obou částí chrámu pokryl zlatem. Do vchodu svatostánku...
1. Královská 7:20...tvar lilií o rozměru čtyř loktů. Na hlavicích obou sloupů byly nahoře pod vydutím k mřížování připevněny...
1. Královská 7:41...na vrcholech sloupů, dvoje mřížování pokrývající obě kulovité hlavice na vrcholech sloupů, čtyři sta...
1. Královská 7:42...jablek ke každému mřížování pokrývajícímu obě kulovité hlavice sloupů), deset podstavců, deset...
1. Královská 9:10...uvedl všechno to zlo!'" Šalomoun vystavěl oba domy, Hospodinův chrám i královský palác, během dvaceti...
1. Královská 10:19...vedlo šest stupňů. Opěradlo měl okrouhlé, po obou stranách sedadla područky a vedle područek stáli lvi....
1. Královská 10:20...a vedle područek stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového...
1. Královská 11:29...Achiáš Šíloský, oblečený do nového pláštěOba tam venku byli sami. Achiáš vzal svůj nový plášť,...
1. Královská 18:21...před lid. "Jak dlouho se budete kývat na obě strany?" řekl jim. "Je-li Hospodin Bohem, následujte...
2. Královská 1:14...služebníků. Hle, z nebe sestoupil oheň a pohltil oba první velitele i s jejich padesáti muži, můj život ale...
2. Královská 2:8...ho a udeřil jím do vody. Ta se rozestoupilaoba přešli po suchu na druhou stranu. Když přešli, Eliáš...
2. Královská 4:1...ctil Hospodina. Teď ale přišel věřitel a chce si oba chlapce odvést jako otroky!" "Co pro tebe mohu...
2. Královská 21:5..."Svému jménu dám spočinout v Jeruzalémě." Na obou nádvořích Hospodinova chrámu nastavěl oltáře všem...
2. Královská 21:12...to nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane znítobou uších. Přeměřím Jeruzalém touž mírou jako Samaří a...
2. Královská 23:12... stejně jako oltáře, které postavil Menaše na obou nádvořích Hospodinova chrámu. Jejich prach odtud...
2. Letopisů 4:12...na vrcholech sloupů, dvoje mřížování pokrývající obě kulovité hlavice na vrcholech sloupů, čtyři sta...
2. Letopisů 4:13...jablek ke každému mřížování přikrývajícímu obě kulovité hlavice sloupů), vyrobil podstavce, vyrobil...
2. Letopisů 9:18...podnoží připojeny k trůnu. Sedadlo mělo po obou stranách područky a vedle područek stáli lvi. Na šesti...
2. Letopisů 9:19...a vedle područek stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového...
2. Letopisů 33:5..." jméno bude v Jeruzalémě navěky." Na obou nádvořích Hospodinova chrámu nastavěl oltáře všem...
Nehemiáš 12:40... k Ovčí bráně. Zastavili jsme u Strážní brányOba děkovné průvody stanuly na nádvoří Božího chrámu, také...
Ester 2:23...oznámila králi. Věc se vyšetřila a potvrdilaOba pachatele pověsili na kůl a na králův pokyn to bylo...
Ester 9:27...připojí. Přijali, že budou každoročně zachovávat oba ty dny předepsaným způsobem a ve stanovený čas. Tyto...
Job 9:33...mezi nás vstoupil prostředník, který by na nás oba ruku položil! Ten by snad jeho hůl ode odvrátil,...
Job 21:26... Do prachu však ulehnou jeden jak druhýoba dva stejně přikryjí červi. Víte, znám ty vaše...
Přísloví 22:2... Boháč a chudák mají společné jedno: Stvořitelem obou je Hospodin. Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se ,...
Přísloví 24:22... Vždyť jejich zkáza přijde nenadále; jak budou oba trestat, kdo to ? Zde jsou další slova mudrců:...
Přísloví 29:13...ničemy. Chudák a vyděrač mají jedno společnéoběma dal Hospodin vidět světlo dne. Soudí-li král i chudé...
Kazatel 2:14..." Nyní ale sám poznávám, že stejný osud čeká oba dva! Čeká-li i hlupáka týž osud, říkám si, nač je mi...
Izaiáš 8:14...z něho mějte strach. On se vám stane svatyníoběma domům Izraele však bude kamenem úrazu a skálou pádu;...
Izaiáš 22:11...jste zbořili, abyste zpevnili hradby, a mezi obě hradby jste napustili vodu ze Starého rybníka....
Jeremiáš 33:24... jak tento lid mluví? Že prýHospodin zavrhl oba své vyvolené rody.' Takhle pohrdají mým lidem, jako by...
Ezechiel 15:4...zavěsit? Hle - hází se do ohně ke spálení. Shoří oba jeho konce a i střed ohoří. K jakému užitku se ...
Ezechiel 21:24...dvě cesty, kterými půjde meč babylonského králeObě vyjdou ze stejné země. Vyrob ukazatel a postav ho na...
Ezechiel 21:26...král se totiž zastaví na křižovatce, kde se obě cesty rozdělují, a bude si žádat znamení. Bude třást...
Ezechiel 30:22...jsem proti faraonovi, králi Egypta! Přerazím mu obě paže, tu zdravou i tu zlomenou, a vyrazím mu z ruky meč...
Ezechiel 35:10... Tehdy poznáte, že jsem Hospodin. Říkáš: ‚Oba ty národy mi patří, obě ty země obsadím' - jenže tam...
Ezechiel 41:24...dveře. Každé dveře měly po dvou křídlechobě ta křídla byla otočná; jak první, tak druhé dveře měly...
Ezechiel 43:25...zápalnou oběť Hospodinu. Po sedm dní budeš denně obětovat kozla za hřích; také se obětuje býk a beran,...
Ezechiel 45:7...a bude patřit celému domu Izraele. Území po obou stranách svatého podílu a majetku města připadne...
Ezechiel 47:7...břeh řeky. Když jsem se dostal zpátky, hle - na obou březích řeky bylo veliké množství stromů. "Tato voda...
Ezechiel 47:12...ale nebudou uzdraveny; zůstanou kvůli soli. Na obou březích porostou nad řekou nejrůznější ovocné stromy....
Ezechiel 48:18...a 250 loktů na západě. Zbývající území po obou stranách města se potáhne podél svatého podílu na...
Ezechiel 48:21... a to včetně majetku města. Zbývající území po obou stranách svatého podílu a majetku města připadne...
Daniel 8:3...jsem na břehu jakéhosi berana se dvěma rohyOba rohy měl dlouhé, jeden však byl delší než druhý, ačkoli...
Daniel 8:7...na berana vztekle útočí, vráží do něj a láme mu oba rohy. Beran neměl sílu mu odolat. Kozel ho srazil k...
Daniel 11:6...ještě větší říši nežli on. Po mnoha letech pak obě království uzavřou spojenectví. Dcera jižního krále...
Daniel 11:27...vojsko bude smeteno a mnoho mužů padne v bojiOba ti králové pak s proradným srdcem zasednou k jednomu...
Micheáš 7:3...by vraždili, každý svého bratra lapá do sítíObě ruce mají ke zlu šikovné; úředník i soudce berou...
Matouš 15:14...slepí vůdcové slepých. Povede-li slepý slepéhooba padnou do jámy." "Vysvětli nám to podobenství," požádal...
Matouš 18:8...nebo zmrzačený vstoupil do života, než mít obě ruce nebo obě nohy a být uvržen do věčného ohně. A...
Matouš 18:9...lepší vejít do věčného života jednooký, než mít obě oči a být uvržen do pekelného ohně. [11] Dejte si pozor...
Matouš 26:37...zatím půjdu tamhle modlit." Vzal s sebou Petraoba Zebedeovy syny a vtom na něj začala padat úzkost a tíha...
Marek 9:43...tebe lepší vejít zmrzačený do života, než jítoběma rukama do pekla, do toho neuhasitelného ohně. [46] A...
Marek 9:45...pro tebe lepší vejít chromý do života, než býtoběma nohama uvržen do pekla. A kdyby svádělo tvé oko,...
Marek 9:47...vejít jednooký do Božího království, než býtoběma očima uvržen do pekla, kdejejich červ nehyne a oheň...
Lukáš 1:6...Áronových a jmenovala se Alžběta. Ačkoli byli oba v Božích očích spravedliví a žili bezúhonně podle všech...
Lukáš 1:7...ustanovení, neměli dítě. Alžběta byla neplodnáoba byli v pokročilém věku. Jednou, když přišla řada na...
Lukáš 5:7... jim jedou na pomoc. A když připluli, naplnili obě lodi, se ponořovaly. Když to Šimon Petr uviděl, padl...
Lukáš 6:39...přirovnání: "Může vést slepý slepého? Nespadnou oba do jámy? Není učedníka nad mistra; každý, kdo je vyučen...
Lukáš 7:42...a druhý padesát. Když ale neměli čím zaplatitoběma odpustil. Pověz mi, který z nich ho bude mít raději?"...
Jan 19:18...Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním dva jinéobou stran a Ježíše uprostřed. Pilát dal napsat a připevnit...
Skutky 8:38... abych byl pokřtěn?" a nechal zastavit vůzOba, Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil....
Skutky 18:19...ostříhat vlasy. Když dorazil do Efesu, nechal je oba tam; sám šel do synagogy a hovořil se Židy. Přemlouvali...
Efeským 2:14...krvi blízcí. On sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala....
Efeským 2:16... Takto nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich...
2. Petr 3:1...v bahně." Milovaní, píšu vám druhý dopis. V obou jsem se vás snažil upomínat a burcovat vaši ryzí mysl,...
Zjevení 22:2...Beránkova trůnu prostředkem ulice toho města. Po obou stranách řeky je strom života, jenž nese dvanáctero...

Slova obsahující oba: argoba (1) doba (14) hniloba (3) hrobaři (1) chobaba (1) chobabovi (1) chobajáše (2) choroba (2) chudoba (1) jahkoba (1) jákoba (58) joba (7) jobab (5) jobaba (4) mecobajští (1) mešobab (1) nádoba (8) nádobami (1) noba (2) nobachu (1) oba (72) obadiáš (16) obadiáše (2) obadiášovi (1) obadiášův (1) obala (2) obalená (1) obalili (1) obav (5) obavám (1) obavy (10) obhajoba (1) ozdoba (3) patroba (1) podobají (5) podobal (1) podobala (2) podobaly (2) podobat (5) poroba (1) sezobali (3) šobab (4) šobacha (1) šobachem (1) šobajovi (2) šobal (5) šobala (1) šobalovi (2) šobalův (1) toba (1) zásoba (2) zloba (8) žaloba (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |