Obřezat

Hledám varianty 'obřezat' [ obřežte (3) obřežete (1) obřeže (1) obřež (1) obřezat (11) obřezáno (2) obřezáni (5) obřezán (10) obřezal (7) ]. Nalezeno 40 veršù.
Genesis 17:10...každý, kdo je u vás mužského pohlaví, bude obřezán. Obřežete předkožku svého údu a to vám bude...
Genesis 17:11... kdo je u vás mužského pohlaví, bude obřezánObřežete předkožku svého údu a to vám bude znamením smlouvy...
Genesis 17:12...není ze tvého semene, bude ve vašich pokoleních obřezán, když mu bude osm dní. Musí být obřezán, je...
Genesis 17:13...obřezán, když mu bude osm dní. Musí být obřezán, je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé...
Genesis 17:14...mužského pohlaví, jenž by si nenechal předkožku obřezat, bude vyobcován ze svého lidu, neboť porušil mou...
Genesis 17:23...mužského pohlaví, a ještě téhož dne jim obřezal předkožky, jak mu to řekl Bůh. Abrahamovo...
Genesis 17:24...mu to řekl Bůh. Abrahamovo neobřezané tělo bylo obřezáno, když mu bylo devadesát devět let. Neobřezané tělo...
Genesis 17:25...let. Neobřezané tělo jeho syna Izmaele bylo obřezáno, když mu bylo třináct let. Abraham a jeho syn...
Genesis 17:26...bylo třináct let. Abraham a jeho syn Izmael byli obřezáni ještě téhož dne a všichni jeho domácí, jak...
Genesis 17:27...v domě, tak koupení od cizince za peníze, byli obřezáni s ním. Hospodin se pak Abrahamovi ukázal u háje...
Genesis 21:4... Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil syn Izák,...
Genesis 34:15... se každý z vás, kdo je mužského pohlaví,  obřezat. Pak vám budeme dávat své dcery a brát si vaše,...
Genesis 34:22...z nás, kdo je mužského pohlaví, se musí dát obřezat, jako jsou obřezaní oni. Nebudou snad potom jejich...
Genesis 34:24... poslechli Chamora i jeho syna Šechema a dali se obřezat: každý, kdo byl mužského pohlaví, každý, kdo...
Exodus 12:44...otrok koupený za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán. Nesmí ho jíst přistěhovalec ani nádeník...
Exodus 12:48...slavit přistěhovalec žijící u tebe, je u něj obřezán každý mužského pohlaví. Potom může přistoupit, aby...
Leviticus 12:3...pravidelného krvácení. Osmého dne bude chlapec obřezán, ale matčino očišťování od krve potrvá ještě třicet...
Deuteronomium 10:16...potomstvo, totiž vás, a tak je tomu dodnesObřežte tedy svá neobřezaná srdce a nebuďte tvrdošíjní....
Deuteronomium 30:6... a rozmnoží více než tvé otce. Hospodin obřeže tvé srdce a srdce tvého semene, a budeš milovat...
Jozue 5:2...Hospodin Jozuovi: "Vyrob si kamenné nože a znovu obřež syny Izraele." Jozue si tedy vyrobil kamenné nože a...
Jozue 5:3...Izraele." Jozue si tedy vyrobil kamenné nožeobřezal syny Izraele u Gibeat-aralot, totiž Pahorku...
Jozue 5:4... totiž Pahorku předkožek. Důvod, proč je Jozue obřezal, je tento: Všechen lid mužského pohlaví, který...
Jozue 5:5...na poušti. Všechen lid, který vycházel, byl sice obřezán, ale z lidu narozeného po vyjití z Egypta cestou na...
Jozue 5:7...medem. Místo nich postavil jejich syny. Ty Jozue obřezal, poněvadž byli neobřezaní - cestou je totiž nikdo...
Jozue 5:8... Když pak byli všichni v celém národě obřezáni, zůstali na místě v táboře, dokud se nezotavili....
Jeremiáš 4:4...ladem a nesejte do trní. Pro Hospodina se obřežte, obřežte svá srdce, lide judský a obyvatelé...
Jeremiáš 9:24... praví Hospodin, kdy zúčtuji se všemi, kdo jsou obřezáni na těle - s Egyptem, Judou, Edomem, s Amonci,...
Lukáš 1:59...se spolu s . Osmého dne, když přišli dítě obřezat, chtěli mu dát jméno podle jeho otce, Zachariáš....
Skutky 7:8... Když pak Abraham zplodil Izáka, osmého dne ho obřezal a stejně tak Izák Jákoba a Jákob dvanáct patriarchů...
Skutky 15:1...z Judska a začali bratry učit: "Pokud se nedáte obřezat podle Mojžíšova způsobu, nemůžete být spaseni."...
Skutky 15:24...a zmátli, když vám říkali, že se musíte dát obřezat a zachovávat Zákon. K ničemu takovému jsme je...
Skutky 16:3...na cesty. Vzal ho tedy a kvůli tamějším Židům ho obřezal. (Všichni totiž věděli, že jeho otec byl Řek.) Když...
Skutky 21:21...odpadli od Mojžíše. Prý je navádíš, aby nedávali obřezat své syny a nezachovávali naše zvyky. Co s tím?...
Římanům 2:27...nebude se mu to počítat za obřízku? Není tělesně obřezán, ale plní Zákon, a tak odsoudí tebe, který i s...
Římanům 4:10... Nuže, kdy mu byla počítána? Poté, co byl obřezán, anebo předtím? Nebylo to po obřízce, ale před !...
1. Korintským 7:18... Kdo je povolán jako neobřezaný, se nedává obřezat. Nezáleží přece na obřízce nebo neobřízce, ale na...
Galatským 5:2...jha. Pavel vám teď něco řeknu: dáte-li se obřezat, Kristus vám nebude k ničemu! Každému, kdo se chce...
Galatským 5:3...vám nebude k ničemu! Každému, kdo se chce dát obřezat, znovu potvrzuji, že musí dodržovat celý Zákon....
Filipským 3:5...spoléhat na tělo, bych mohl mnohem spíšeobřezán osmého dne, z rodu Izraelova, z pokolení...
Koloským 2:11...hlavou každé vlády a mocnosti. V něm jste také obřezáni, a to obřízkou, již nelze vykonat ručně; jde o...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |