Obřad

Hledám varianty 'obřad' [ obřady (4) obřadů (1) obřadu (6) obřad (48) ]. Nalezeno 56 veršù.
Exodus 12:25...Hospodin , jak zaslíbil, zachovávejte tento obřad. se vás vaši synové zeptají: ‚Co pro vás tento...
Exodus 12:26... se vás vaši synové zeptají: ‚Co pro vás tento obřad znamená?' odpovíte: ‚Pesach je oběť beránka Hospodinu...
Exodus 13:5...mlékem a medem, budete v tento měsíc konat tento obřad: Po sedm dní budeš jíst nekvašené chleby a sedmého...
Exodus 29:36...obětovat býčka za hřích. Vykonáš na oltáři obřad smíření, abys jej očistil od hříchu, a pomažeš jej,...
Exodus 30:10... Jen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. Po všechna vaše pokolení se na něm bude krví...
Leviticus 4:20...s býčkem oběti za hřích. Tak za kněz vykoná obřad smíření a bude jim odpuštěno. Vynese býčka ven za...
Leviticus 4:26...oběti. Tak za něj kněz kvůli jeho hříchu vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno. Prohřeší-li se neúmyslně...
Leviticus 4:31...příjemnou vůni Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno. Chce-li jako oběť za...
Leviticus 4:35...ohnivou oběť Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se dopustil, a bude mu...
Leviticus 5:6...hřích. Kněz pak za něj kvůli jeho hříchu vykoná obřad smíření. Nemůže-li si dovolit jehně, přinese...
Leviticus 5:10...oběť podle pravidel. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se dopustil, a bude mu...
Leviticus 5:13...to bude oběť za hřích. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se v kterémkoli z těchto...
Leviticus 5:16...pak za něj obětováním berana odškodnění vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno. Prohřeší-li se někdo tím...
Leviticus 5:18...ceně jako oběť odškodnění. Kněz za něj vykoná obřad smíření kvůli neúmyslnému hříchu, jehož se dopustil,...
Leviticus 5:26...odškodnění. Kněz za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno, čehokoli se dopustil a...
Leviticus 6:23...krev se vnáší do Stanu setkávání k vykonání obřadu smíření ve svatyni. Ta musí být spálena." "Toto je...
Leviticus 7:7...tentýž zákon: Připadne knězi, který s vykonal obřad smíření. Knězi, který přinese něčí zápalnou oběť,...
Leviticus 8:15...vylil k patě oltáře. Tak jej posvětil ke konání obřadů smíření. Mojžíš vzal také všechen tuk, který byl...
Leviticus 8:34...dní. Hospodin přikázal, aby za vás byl konán obřad smíření tak, jak byl vykonán dnešního dne. Zůstanete...
Leviticus 9:7...zápalnou oběť, a vykonej tak za sebe i za lid obřad smíření. Obětuj také dar lidu a vykonej za obřad...
Leviticus 10:17...vinu obce, abyste za před Hospodinem vykonali obřad smíření! Pohleďte, krev oběti nebyla vnesena dovnitř...
Leviticus 12:7...je bude obětovat před Hospodinem a vykoná za ni obřad smíření, a tak bude očištěna od svého krvácení. Toto...
Leviticus 12:8...a druhé k oběti za hřích. Kněz za ni vykoná obřad smíření, a tak bude očištěna." Hospodin promluvil k...
Leviticus 14:18...se očišťuje, a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom kněz vykoná oběť za hřích, a tak...
Leviticus 14:20...s moučnou obětí na oltáři. Tak za něj vykoná obřad smíření a bude čistý. Je-li však ten člověk chudý a...
Leviticus 14:21...chudý a je to nad jeho možnosti, poskytne pro obřad smíření jednoho beránka jako oběť odškodnění,...
Leviticus 14:29... a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom podle svých možností připraví jednu...
Leviticus 14:31...moučnou obětí. Takto kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření za toho, kdo se očišťuje." Toto je zákon o...
Leviticus 14:53...ptáka za městem do kraje. Tak za dům vykoná obřad smíření a ten bude čistý." Toto je zákon o jakékoli...
Leviticus 15:15...zápalnou oběť; tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli jeho výtoku. Muž, který by měl výron...
Leviticus 15:30...zápalnou oběť; tak za ni před Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli nečistotě jejího výtoku. Tak budete...
Leviticus 16:6...svého býka k oběti za hřích, aby jím vykonal obřad smíření za sebe a za svůj dům. Potom Áron vezme oba...
Leviticus 16:10...postaví živého před Hospodina, aby jím vykonal obřad smíření a aby jej zahnal k Azazelovi na poušť. Áron...
Leviticus 16:11...přivede svého býka k oběti za hřích, aby vykonal obřad smíření za sebe a za svůj dům, zabije ho jako oběť za...
Leviticus 16:17...žádný člověk, dokud nevyjde. Tam vykoná obřad smíření za sebe a za svůj dům i za celé izraelské...
Leviticus 16:24...oběť i zápalnou oběť za lid, a tak aby vykonal obřad smíření za sebe i za lid. Tuk oběti za hřích pak...
Leviticus 16:27...byla vnesena do nejsvětější svatyně k vykonání obřadu smíření, nechá vynést ven za tábor. Jejich kůže,...
Leviticus 19:22...beranem pak za něj kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření kvůli jeho hříchu, aby mu byl hřích, jehož se...
Numeri 5:8...kněze, a to kromě berana, jímž se za něj vykoná obřad smíření. Ze všech svatých darů, které mu synové...
Numeri 6:11...a druhé jako zápalnou oběť. Tak za něj vykoná obřad smíření, neboť se prohřešil při mrtvém. Toho dne...
Numeri 8:21...nabídl jako obětní dar Hospodinu a vykonal za  obřad smíření, aby byli očištěni. Poté tedy levité...
Numeri 15:25...hřích. Kněz pak za celou izraelskou obec vykoná obřad smíření, a bude jim odpuštěno. Bylo to nedopatření a...
Numeri 15:28...jako oběť za hřích roční kůzle. Kněz pak vykoná obřad smíření za toho, kdo nedopatřením neúmyslně zhřešil...
Numeri 17:11...na něj kadidlo. Pospěš si k obci a vykonej za  obřad smíření. Od Hospodina vzešel hrozný hněv a vypukla...
Numeri 17:12...vypukla rána). Zapálil kadidlo a vykonal za lid obřad smíření. Postavil se mezi mrtvé a živé, a rána se...
Numeri 28:22...kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření. Toto vše budete obětovat kromě ranní zápalné...
Numeri 28:30...také jednoho kozla, aby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše připravíte kromě stálé zápalné oběti...
Numeri 29:5...kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše (kromě novolunní zápalné oběti s její...
Numeri 29:11...jako oběť za hřích (kromě oběti za hřích při obřadu smíření, kromě stálé zápalné oběti s její moučnou...
2. Letopisů 29:24...očistili oltář od hříchu. Tak vykonali smírčí obřady za Izrael; král totiž za celý Izrael nařídil...
Ezechiel 24:17...slza. Jen tiché sténání - nekonej žádné smuteční obřady. Hlavu si pokrývej jako obvykle, na nohou si nech...
Ezechiel 43:20...jej očistíš od hříchu a vykonáš za něj smírčí obřady. Pak vezmeš býka oběti za hřích a necháš ho spálit...
Ezechiel 43:26...vady. Po sedm dní se takto budou konat smírčí obřady za oltář, aby byl očištěn a zasvěcen. ty dny...
Skutky 21:24...vzali slib. Podrob se spolu s nimi očistnému obřadu a zaplať za , co je potřeba, aby si oholili hlavy....
Skutky 21:26...tedy Pavel spolu s oněmi muži podrobil očistnému obřadu. Potom šel do chrámu ohlásit, kdy uplyne doba jejich...
Skutky 24:18...když jsem se bez davu a hluku podrobil očistnému obřadu. Pokud proti mně něco mají, měli by tu stát před...

Slova obsahující obřad: obřad (48) obřadně (1) obřadu (6) obřadů (1) obřady (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |