Obřízku

Hledám varianty 'obřízku' [ obřízky (3) obřízku (9) obřízkou (3) obřízka (5) obřízce (8) ]. Nalezeno 25 veršù.
Exodus 4:26... ("Pokrevním ženichem" ho tenkrát nazvala kvůli obřízce.) Hospodin zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc...
Lukáš 2:21...jak jim bylo řečeno. Osmého dne, když přišel čas obřízky, mu dali jméno Ježíš, jak ho anděl pojmenoval před...
Jan 7:22...skutek a všichni se divíte. Mojžíš vám vydal obřízku (ačkoli nepochází od Mojžíše, ale od otců) a v...
Jan 7:23...člověka. Může-li člověk v sobotu přijímat obřízku a neporušovat tím Mojžíšův Zákon, proč se na ...
Skutky 7:8...na tomto místě.' Tehdy jim vydal smlouvuobřízce. Když pak Abraham zplodil Izáka, osmého dne ho...
Skutky 7:51...nestvořil?' Jak jste jen tvrdošíjní! Chybí vám obřízka srdce a uší! Stále jen vzdorujete Duchu svatému -...
Římanům 2:25...psáno, "Pohané pohrdají Božím jménem kvůli vám". Obřízka totiž cenu, jen pokud dodržuješ Zákon. Pokud...
Římanům 2:26...ustanovení Zákona, nebude se mu to počítat za obřízku? Není tělesně obřezán, ale plní Zákon, a tak...
Římanům 2:27...Zákon, a tak odsoudí tebe, který i s literouobřízkou Zákon porušuješ. Pravý Žid totiž není ten, kdo je...
Římanům 2:28...Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo...
Římanům 3:1... ale od Boha. tedy Žid nějakou výhodu?  obřízka nějakou cenu? Každopádně, velikou! Především jim...
Římanům 4:10... co byl obřezán, anebo předtím? Nebylo to po obřízce, ale před ! Znamení obřízky pak přijal jako pečeť...
Římanům 4:11...Nebylo to po obřízce, ale před ! Znamení obřízky pak přijal jako pečeť spravedlnosti, kterou měl...
Římanům 4:12... a otcem těch obřezaných, kteří nemají jen obřízku, ale také kráčí ve šlépějích víry, kterou měl náš...
1. Korintským 7:19... se nedává obřezat. Nezáleží přece na obřízce nebo neobřízce, ale na poslušnosti Božích přikázání...
Galatským 2:3...dosavadní ani další běh nebyl zbytečný. Žádnou obřízku tehdy nikdo nevnucoval ani mému řeckému společníku...
Galatským 5:6...základě víry. V Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na víře, která se projevuje...
Galatským 5:11... je to kdokoli. Bratři, jestli i dosud kážu obřízku, proč jsem tedy ještě pronásledován? Kříž by pak...
Galatským 5:12... žádné pohoršení. se ti, kdo vás navádějíobřízce, jdou rovnou vyřezat! Ano, bratři, byli jste...
Galatským 6:12...PÍŠU SVOU VLASTNÍ RUKOU. Ti, kdo vás nutíobřízce, se chtějí ukázat před lidmi a vyhnout se...
Galatským 6:13... ale oni sami Zákon nedodržují! Chtějí po vás obřízku, jen aby se mohli pochlubit vaším tělem. se však...
Galatským 6:15...a světu. To, na čem záleží, totiž není obřízka nebo neobřízka, ale nové stvoření. Na všechny, kdo...
Efeským 2:11... byli jste původně pohané (které ti, kdo patříobřízce, ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci). V...
Filipským 3:3...na ty zločince, dejte si pozor na ty řezníkyObřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu...
Koloským 2:11...vlády a mocnosti. V něm jste také obřezáni, a to obřízkou, již nelze vykonat ručně; jde o odložení tělesné...

Slova obsahující obřízku: neobřízku (1) obřízku (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |