Obětují

Hledám varianty 'obětují' [ obětujte (6) obětují (17) obětuji (1) obětuješ (2) obětujeme (1) obětuje (14) obětuj (16) obětovat (51) obětováno (2) obětováni (1) obětován (6) obětovaly (2) obětovalo (1) obětovali (34) obětovala (4) obětoval (62) ]. Nalezeno 209 veršù.
Genesis 8:20...čistých zvířat a ze všeho čistého ptactvaobětoval na oltáři zápalné oběti. Když Hospodin ucítil...
Genesis 22:2...milovaného Izáka, a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím." Druhý...
Genesis 22:13...v křoví. Abraham tedy šel, vzal toho beranaobětoval ho jako zápalnou oběť místo svého syna. To místo...
Genesis 31:54...při Strachu svého otce Izáka. Potom na oné hoře obětoval dobytče a svolal své druhy, aby hodovali. A tak...
Exodus 3:18...se na třídenní cestu do pouště, abychom tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu!' však vím, že vás...
Exodus 5:3...se na třídenní cestu do pouště, abychom tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu, aby nás snad nepostihl...
Exodus 5:8... vždyť zahálejí. To proto vykřikují: ‚Pojďme obětovat našemu Bohu!' Zavalte ty mužské dřinou, mají co...
Exodus 5:17... nemáte co dělat, a tak říkáte: ‚Pojďme obětovat Hospodinu.' Hned se vraťte k práci! Sláma se vám...
Exodus 8:4...těch žab," řekl jim. "Potom lid propustím, aby obětovali Hospodinu." Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi laskavě,...
Exodus 8:21...si farao nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Jděteobětujte svému Bohu," řekl jim, "ale zůstaňte v této zemi!"...
Exodus 8:22...by nás neukamenovali, kdybychom jim před očima obětovali, co mají za ohavnost? Vydáme se na třídenní cestu...
Exodus 8:23...se na třídenní cestu do pouště a tam budeme obětovat Hospodinu, našemu Bohu, jak nám přikázal." Farao...
Exodus 8:24..." Farao tedy řekl: "Dobrá, propustím vás, abyste obětovali Hospodinu, vašemu Bohu, na poušti. Nechoďte ale...
Exodus 8:25...nepokouší znovu obelstít a nepropustit lid, aby obětoval Hospodinu." Nato Mojžíš odešel od faraona a modlil...
Exodus 10:25...zvířata k obětem a zápalům? Musíme mít co obětovat Hospodinu, našemu Bohu! Náš dobytek půjde s námi -...
Exodus 13:15...člověka po prvorozené dobytče. Proto obětuji Hospodinu všechny samce otvírající lůno a každého...
Exodus 20:24... Uděláš mi pouze hliněný oltář a na něm budeš obětovat své zápalné a pokojné oběti, svůj brav i skot. Na...
Exodus 22:19...by obcoval se zvířetem, musí zemřít. Kdo by obětoval jakýmkoli bohům kromě samotného Hospodina,...
Exodus 24:5...pak poslal, aby přinášeli zápalné obětiobětovali Hospodinu býčky jako pokojné oběti. Mojžíš vzal...
Exodus 29:3... Vložíš je do jednoho koše a v tom koši je budeš obětovat spolu s tím býčkem a oběma berany. Potom přivedeš...
Exodus 29:36...po sedm dní. Každý den budeš pro smíření obětovat býčka za hřích. Vykonáš na oltáři obřad smíření,...
Exodus 29:38... bude svaté. Toto pak budeš každodenně a stále obětovat na oltáři: dva roční beránky. Jednoho beránka...
Exodus 29:39...oltáři: dva roční beránky. Jednoho beránka budeš obětovat ráno a druhého za soumraku. S prvním beránkem...
Exodus 29:40...ráno a druhého za soumraku. S prvním beránkem obětuješ také desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou...
Exodus 29:41...úlitbu čtvrtku hinu vína. Druhého beránka budeš obětovat za soumraku spolu s moučnou obětí a úlitbou tak...
Exodus 32:6...slavnost!" Nazítří pak vstali časně zránaobětovali zápalné oběti a pořádali obětní hody. Lid se...
Exodus 32:8...přikázal. Odlili sochu telete, klaněli se muobětovali mu a říkali: ‚Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten ...
Exodus 40:29...setkávání, postavil oltář pro zápalné obětiobětoval na něm zápalné i moučné oběti, jak mu Hospodin...
Leviticus 2:12...přinášet jako dar z prvotin, ale nesmíte je obětovat na oltáři jako příjemnou vůni. Každý dar moučné...
Leviticus 4:3...lid. tedy za hřích, jehož se dopustilobětuje Hospodinu mladého býčka bez vady jako oběť za hřích...
Leviticus 5:8...k zápalné oběti. Přinese je ke knězi a ten bude obětovat nejprve to, které je určeno k oběti za hřích....
Leviticus 6:14...a rozdrobenou na kousky ji pak přineseš, abys ji obětoval jako příjemnou vůni Hospodinu. Áronův syn, který...
Leviticus 6:19...i oběť za hřích. Bude svatosvatá. Kněz, který ji obětuje, ji bude jíst; je snědena na svatém místě, na...
Leviticus 7:3... se pokropí oltář ze všech stran. Potom bude obětován všechen její tuk: tučný ocas, tuk přikrývající...
Leviticus 7:18...oběti jedlo i třetího dne, nedojde ten, kdo ji obětoval, zalíbení. Nebude mu počítána, bude ohavností a...
Leviticus 7:29...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Ten, kdo obětuje pokojnou oběť Hospodinu, ze své pokojné oběti...
Leviticus 7:33...kýty připadne tomu z Áronových synů, který bude obětovat krev a tuk z pokojné oběti. Hrudí pozvedání i kýtu...
Leviticus 7:38...Sinaj v den, kdy přikázal synům Izraele, aby obětovali své dary Hospodinu na Sinajské poušti. Hospodin...
Leviticus 9:2...hřích a berana k zápalné oběti, oba bez vady, a obětuj je před Hospodinem. Synům Izraele pak řekni: Vezměte...
Leviticus 9:4... také býka a berana k pokojné oběti, aby byli obětováni před Hospodinem spolu s moučnou obětí zadělanou...
Leviticus 9:7..." Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Přistup k oltářiobětuj svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a vykonej...
Leviticus 9:15...dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí. Potom obětoval dar lidu. Vzal kozla oběti za hřích lidu, zabil...
Leviticus 9:16...oběť. Nechal přinést také zápalnou oběťobětoval ji podle pravidel. Pak nechal přinést moučnou oběť...
Leviticus 10:1... dali do nich oheň, položili na něj kadidloobětovali před Hospodinem nepatřičný oheň, jaký jim...
Leviticus 10:19...Áron však Mojžíšovi odpověděl: "Pohleď, dnes obětovali před Hospodinem svou oběť za hřích a svou...
Leviticus 12:7...nebo hrdličku k oběti za hřích. Kněz je bude obětovat před Hospodinem a vykoná za ni obřad smíření, a...
Leviticus 14:12... Potom kněz vezme jednoho beránka a bude ho obětovat s mírkou oleje jako oběť odškodnění; zvedáním to...
Leviticus 14:20...nečistoty. Nakonec kněz zabije zápalnou oběťobětuje ji spolu s moučnou obětí na oltáři. Tak za něj...
Leviticus 15:15...do Stanu setkávání a je knězi. Ten bude obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou...
Leviticus 15:30...je knězi ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz bude obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou...
Leviticus 16:9...něhož vyšel lospro Hospodina', Áron přivedeobětuje ho jako oběť za hřích. Kozla, na něhož vyšel los...
Leviticus 17:5...ke vchodu do Stanu setkávání, ke knězi. je obětují Hospodinu jako pokojné oběti. Kněz pokropí krví...
Leviticus 17:8...nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by obětoval zápal nebo jinou oběť, aniž to zvíře přivedl ke...
Leviticus 17:9...přivedl ke vchodu do Stanu setkávání, aby je obětoval Hospodinu, takový člověk bude vyobcován ze svého...
Leviticus 18:21... Nedovol, aby někdo z tvých potomků byl obětován Molochovi - znesvětil bys tak jméno svého Boha. ...
Leviticus 19:5...bohů. jsem Hospodin, váš Bůh. Když budete obětovat pokojnou oběť Hospodinu, obětujte ji tak, abyste...
Leviticus 19:6...zalíbení. je snědena v den, kdy ji budete obětovat, a v den následující. Co zbude do třetího dne,...
Leviticus 22:2...uctivě se svatými dary, jež mi synové Izraele obětují jako svaté - jinak by znesvětili svaté jméno. ...
Leviticus 22:3...přistoupil ke svatým darům (jež synové Izraele obětují Hospodinu jako svaté) ve stavu vlastní nečistoty,...
Leviticus 22:23...berana s pokroucenými nebo zakrslými údy smíš obětovat jako dobrovolný dar, jako slib však nedojde...
Leviticus 22:29... Když budete Hospodinu přinášet oběť díkůvzdáníobětujte ji tak, abyste došli zalíbení. je snědena téhož...
Leviticus 23:19...budou ohnivou obětí příjemně vonící HospodinuObětujte rovněž jednoho kozla jako oběť za hřích a dva...
Numeri 3:4...Hospodinem, když na poušti Sinaj před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. Proto spolu se svým otcem Áronem...
Numeri 6:14...přiveden ke vchodu do Stanu setkávání a bude obětovat svůj dar Hospodinu: jednoho ročního beránka bez...
Numeri 8:12... pak vloží ruce na hlavy těch býků. Jednoho obětuj jako oběť za hřích a druhého jako zápalnou oběť...
Numeri 15:5... Při zápalné či pokojné oběti s každým beránkem obětuj čtvrtku hinu vína jako úlitbu. S beranem pak obětuj...
Numeri 15:6...čtvrtku hinu vína jako úlitbu. S beranem pak obětuj dvě desetiny efy jemné mouky zadělané třetinou hinu...
Numeri 15:24...se to stane neúmyslně nedopatřením celé obceobětuje obec jednoho mladého býčka jako zápalnou oběť...
Numeri 22:40...Balaám s Balákem do Kiriat-chucotu. Tam Balák obětoval skot a brav a pozval k hostině Balaáma i...
Numeri 23:2...sedm beranů." Balák učinil, jak Balaám řekl, a obětoval s Balaámem na každém oltáři býka a berana. Balaám...
Numeri 23:4..."Připravil jsem sedm oltářů a na každém jsem obětoval býka a berana." Hospodin vložil Balaámovi do úst...
Numeri 23:14...vrcholu Pisgy, postavil sedm oltářů a na každém obětoval býka a berana. Balaám pak Balákovi řekl: "Postůj...
Numeri 23:30...sedm beranů." Balák udělal, co mu Balaám řekl, a obětoval na každém oltáři býka a berana. Balaám viděl, že...
Numeri 26:61...Nádab a Abihu však zemřeli, když před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. Z levitů bylo započteno celkem...
Numeri 28:4...bez vady ke stálé zápalné oběti. Jednoho beránka obětuj ráno a druhého za soumraku. Jako moučnou oběť k němu...
Numeri 28:8...Hospodina vyliješ ve svatyni. Druhého beránka obětuj za soumraku. Připrav stejnou moučnou oběť i úlitbu...
Numeri 28:9...vůně, ohnivá oběť Hospodinu." "V sobotní den obětuj dva roční beránky bez vady. Jako moučnou oběť k nim...
Numeri 28:15...stálé zápalné oběti a příslušné úlitby je obětován také jeden kozel jako oběť za hřích." "Čtrnáctého...
Numeri 28:23...vás byl vykonán obřad smíření. Toto vše budete obětovat kromě ranní zápalné oběti, která patří ke stálé...
Numeri 28:24...oběti. Stejně tak budete po sedm dní každý den obětovat pokrm ohnivé oběti příjemně vonící Hospodinu; ...
Deuteronomium 12:14...vyvolí v jednom z vašich kmenů, tam smíš obětovat své zápalné oběti a budeš dělat vše, co jsem ti...
Deuteronomium 12:27... které si vyvolí Hospodin, váš Bůh. Tam budeš obětovat své zápalné oběti - maso i krev - na oltář...
Deuteronomium 15:21... slepý nebo s jinou vážnou vadou - nesmíš ho obětovat Hospodinu, svému Bohu. Můžeš jej sníst ve svém...
Deuteronomium 16:4...tebe nevyskytne nic kvašeného. Z masa, které jsi obětoval večer prvního dne, nezůstane nic do rána....
Deuteronomium 32:17...bohy popouzeli Boha, ohavnostmi jej dráždiliObětovali ďáblům, a ne Bohu, těm novým bohům, jež nikdy...
Jozue 8:31..." Na něm pak přinesli zápalné oběti Hospodinuobětovali pokojné oběti. Jozue tam napsal na kameny opis...
Soudců 2:5... To místo tedy nazvali Bokim (to jest Plačící) a obětovali tam Hospodinu. Poté, co Jozue propustil lid,...
Soudců 6:26...Hospodinu, svému Bohu. Vezmi toho druhého býkaobětuj ho jako zápalnou oběť na dřevě z Ašeřina kůlu, který...
Soudců 13:16...tvé jídlo. Chceš-li ale připravit zápalnou oběťobětuj ji Hospodinu." (Manoach totiž stále nevěděl, že je...
Soudců 13:19...Manoach tedy vzal kůzle a moučnou oběťobětoval to na skále Hospodinu. Tu se před zraky Manoacha a...
1. Samuel 1:3...ze svého města do Šíla, aby se tam klanělobětoval Hospodinu zástupů. Hospodinovými kněžími tam byli...
1. Samuel 2:15... ještě než se zapálil tuk, a říkal tomu, kdo obětoval: "Odevzdej knězi maso na pečení. Vařené maso od...
1. Samuel 10:8...do Gilgalu. Věz, že jdu za tebou, abych tam obětoval zápalné a pokojné oběti. Budeš ale muset čekat...
1. Samuel 11:15... kde Saula před Hospodinem prohlásili za králeObětovali před Hospodinem pokojné oběti a Saul tam se všemi...
1. Samuel 13:9..."Přineste ke mně oběť zápalnou i pokojnou." A obětoval zápalnou oběť. Jakmile byl s obětí hotov, hle -...
1. Samuel 15:15...Saul. "Lid ušetřil nejlepší brav a skot, aby je obětovali Hospodinu, tvému Bohu. Všechno ostatní jsme ale...
1. Samuel 15:21...brav a skot propadlý klatbě, aby je v Gilgalu obětovali Hospodinu, tvému Bohu." Samuel tehdy prohlásil:...
1. Samuel 15:22...někdo poslušností ctí? Poslouchat je lepší nežli obětovat, věnovat mu pozornost je nad tuk beraní. Hříchem...
1. Samuel 16:2..."Vezmeš s sebou jalovici a řekneš: ‚Přišel jsem obětovat Hospodinu.' Jišaje pozveš k oběti a ti ukážu,...
1. Samuel 16:5...pokoj?" "Ano, pokoj," odpověděl. "Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a přijďte za mnou k oběti."...
2. Samuel 6:13... kdo nesli Truhlu Hospodinovu, ušli šest krokůobětoval býka a vykrmené dobytče. David přitom křepčil ze...
2. Samuel 24:22...mu řekl: "Jen si můj královský pán vezmeobětuje, co se mu zlíbí. Zde je skot k oběti a zde smyky a...
1. Královská 1:9...ale za Adoniášem nestáli. Adoniáš odešel obětovat ovce, býky a vykrmená telata ke kameni Zochelet...
1. Královská 1:19... a ty, můj královský pane, o tom ani nevíšObětoval ovce, vykrmená telata a množství skotu a sezval...
1. Královská 1:25...na můj trůn usedne on'? Dnes totiž odešel obětovat skot, vykrmená telata a množství ovcí a sezval...
1. Královská 3:2...a hradby okolo Jeruzaléma. Lid ovšem v době obětoval na různých výšinách, neboť ještě nebyl postaven...
1. Královská 3:3... co mu přikázal jeho otec David, na to, že obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Král chodil obětovat...
1. Královská 3:4...a pálil kadidlo na výšinách. Král chodil obětovat na výšinu v Gibeonu, která z nich byla...
1. Královská 3:15...a postavil se před Truhlu Panovníkovy smlouvyObětoval zápalné a pokojné oběti a všem svým dvořanům...
1. Královská 8:5...Izraele, jež se k němu dostavilo před Truhluobětoval tolik bravu i skotu, že nešlo spočítat ani...
1. Královská 8:63...před Hospodinem slavili obětní hody. Šalomoun obětoval jako pokojnou oběť 22 000 býků a 120 000 ovcí....
1. Královská 8:64...nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam totiž obětoval zápalnou a moučnou oběť i tuk pokojných obětí,...
1. Královská 12:27...navrátilo k domu Davidovu? Když bude lid chodit obětovat do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě, obrátí se...
1. Královská 12:30... Způsobil tak veliký hřích. Lidé totiž chodili obětovat jednomu z nich do Bét-elu a druhému do Danu....
1. Královská 12:32...také zavedl svátek podobný svátku judskémuobětoval na oltáři. Tak to provedl i v Bet-elu: obětoval...
1. Královská 12:33...k oltáři, který postavil v Bet-elu, aby na něm obětoval. Právě když Jeroboám stál u oltáře a chystal se...
1. Královská 13:1...když Jeroboám stál u oltáře a chystal se na něm obětovat, vtom na Hospodinův rozkaz přišel do Bet-elu Boží...
1. Královská 13:2...se narodí syn jménem Jošiáš. Ten na tobě bude obětovat kněze posvátných výšin, kteří na tobě přinášejí...
1. Královská 22:44...výšiny nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Jošafat uzavřel mír s...
2. Královská 3:27...prvorozeného syna, který měl kralovat po něm, a obětoval ho jako zápalnou oběť na hradbách. Izraelci byli...
2. Královská 12:4...výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Joaš řekl kněžím:...
2. Královská 14:4...výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Jakmile měl Amaciáš...
2. Královská 15:4...výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Hospodin tohoto krále...
2. Královská 15:35...výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách. To on vystavěl Horní...
2. Královská 16:4...národů, které Hospodin vyhnal před syny IzraeleObětoval a pálil kadidlo na posvátných výšinách, návrších a...
2. Královská 16:12...Damašku, prohlédl si oltář, přistoupil k němuobětoval na něm. Zažehl svou zápalnou i moučnou oběť,...
2. Královská 16:15...knězi Uriášovi: "Na tomto velkém novém oltáři obětuj ranní zápaly, večerní moučné oběti - zápalnou a...
2. Královská 17:32...své vlastní kněze posvátných výšin, kteří za  obětovali ve svatyních na výšinách. Uctívali sice Hospodina...
2. Královská 17:36... jeho jediného ctěte, jemu se klanějte a jemu obětujte. Po všechny dny pečlivě dodržujte ustanovení,...
1. Letopisů 15:26...Hospodinovy smlouvy tehdy pomáhal Bůh; proto obětovali sedm býčků a sedm beranů. David byl oblečen...
1. Letopisů 21:28...na mlatu Aravny Jebusejského vyslyšel, začal tam obětovat. (Hospodinův příbytek, který zhotovil Mojžíš na...
2. Letopisů 1:6...a na tom bronzovém oltáři u Stanu setkávání obětoval před Hospodinem na tisíc zápalných obětí. noci...
2. Letopisů 5:6...Izraele, jež se k němu dostavilo před Truhluobětoval tolik ovcí, koz a býčků, že nešlo počítat ani...
2. Letopisů 7:5...Hospodinem slavili obětní hody. Král Šalomoun obětoval 22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto král a všechen...
2. Letopisů 7:7...nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam totiž obětoval zápalnou oběť i tuk pokojných obětí, protože...
2. Letopisů 11:16... Boha Izraele. Přicházeli do Jeruzalémaobětovali Hospodinu, Bohu svých otců. Tím upevňovali judské...
2. Letopisů 15:11...kralování se shromáždili v Jeruzalémě a toho dne obětovali Hospodinu dary z kořisti. Přihnali 700 kusů...
2. Letopisů 28:4...národů, které Hospodin vyhnal před syny IzraeleObětoval a pálil kadidlo na posvátných výšinách, návrších a...
2. Letopisů 28:23...Hospodina čím dál víc. Takový byl král AchazObětoval damašským bohům, kteří ho porazili, protože si...
2. Letopisů 29:21...kozlů. Kněžím z Áronových synů přikázal, je obětují na Hospodinově oltáři. Poráželi tedy býčky a kněží...
2. Letopisů 29:24...za Izrael; král totiž za celý Izrael nařídil obětovat zápaly i oběti za hřích. Král postavil v...
2. Letopisů 29:35...se totiž posvěcovali svědomitěji než kněží). Obětovalo se veliké množství zápalů a také tuku z pokojných...
2. Letopisů 33:16...na skládku za městem. Opravil Hospodinův oltářobětoval na něm pokojné a děkovné oběti a vyzval Judu, ...
2. Letopisů 33:17...slouží Hospodinu, Bohu Izraele. Lid ovšem nadále obětoval na výšinách, i když pouze Hospodinu, svému Bohu....
2. Letopisů 33:22...očích zlé, tak jako jeho otec Menaše. Amon obětoval všem sochám, které vyrobil jeho otec Menaše, a...
2. Letopisů 35:12...to lidu rozdělenému podle otcovských rodů, aby obětovali Hospodinu, jak je předepsáno v Knize Mojžíšově....
2. Letopisů 35:14...i sobě a kněžím. Kněží, synové Áronovi, totiž obětovali zápaly a tuk do noci. Proto levité...
Ezdráš 4:2...stavět s vámi! Ctíme vašeho Boha stejně jako vyobětujeme mu od doby, co nás sem přesídlil asyrský král...
Ezdráš 6:17...šťastně zasvětili. K zasvěcení Božího domu bylo obětováno 100 býků, 200 beranů a 400 jehňat. Jako oběť za...
Ezdráš 7:17...a jehňata jakož i příslušné dary a úlitbyobětuješ je na oltáři vašeho Boha v Jeruzalémě. Se zbytkem...
Ezdráš 10:19... že své ženy propustí a na odškodnění své viny obětují berana.) Ze synů Imerových: Chanani, Zebadiáš...
Nehemiáš 3:34...samařským vojskem. "Chtějí opevňovat?! Chtějí obětovat? Chtějí to dnes dodělat? Chtějí křísit z prachu ty...
Nehemiáš 12:43...pozvedli hlas, vedeni Jizrachiášem. Toho dne se obětovaly veliké oběti a všichni se radovali, neboť je Bůh...
Job 1:5...pro posílal, aby je posvětil. Od časného rána obětoval za každého z nich zápalné oběti, neboť si říkal:...
Job 42:8...a sedm beranů a jděte za mým služebníkem JobemObětujte za sebe zápalnou oběť a můj služebník Job se za...
Žalmy 27:6...ze všech stran; v jeho stanu budu s jásotem obětovat, Hospodinu budu zpívat a hrát! Slyš , Hospodine,...
Žalmy 51:21...- zápalné oběti bez vady, tehdy se znovu budou obětovat býci na tvém oltáři. Pro předního zpěváka. Poučný...
Žalmy 54:8...s nimi skoncuj pro věrnost svou! Potom ti budu obětovat ochotně, tvé jméno, Hospodine, slavit, že dobré...
Žalmy 106:37... do jejich pasti se zapletli. I svoje syny jim obětovali, své dcery ďáblům dávali! Nevinnou krev tehdy...
Žalmy 106:38...synů svých a svých dcer. Modlám v Kanaánu je obětovali - tou krví byla poskvrněna zem! Svými skutky...
Přísloví 7:14..."Pořádám hostinu z čerstvého masa, dnes jsem obětovala, co jsem slíbila. To proto jsem ti naproti vyšla,...
Přísloví 21:27... Sama ohavnost je oběť ničemů, zvlášť když se obětuje ze zlých úmyslů! Falešný svědek bídně zhyne;...
Kazatel 9:2...osud - dobré i zlé, čisté i nečisté, ty, kteří obětují, i ty, kdo nikoli. Dobrý je na tom tak jako...
Izaiáš 53:10...jej, ranit jej trápením: Za vinu když sám sebe obětuje, uvidí potomstvo, bude dlouho živ a Hospodinova...
Izaiáš 57:7...sis lože ustlala, na ni jsi stoupala, abys tam obětovala. Za svými dveřmi, za svými veřejemi postavila sis...
Izaiáš 65:3... Ten lid stále dráždí tváří v tvář, když obětují v zahradách, kadidlo pálí na cihlách, vysedávají...
Izaiáš 65:7...otci, praví Hospodin. Protože na horách kadidlo obětovali, protože uráželi na návrších, za tehdejší...
Izaiáš 66:3...slovem mým. Kdo poráží býka, zabíjí člověka, kdo obětuje beránka, rdousí psa, kdo nese obětní dar, přináší...
Jeremiáš 32:29... lidé uráželi, když pálili kadidlo Baaloviobětovali úlitby pro cizí bohy. Synové Izraele i Judy od...
Ezechiel 16:20...své syny a dcery, které jsi mi porodila, a obětovala jsi jim je ke strávení! To ti nestačilo smilnit?...
Ezechiel 16:36...všemi svými ohavnými modlami, a protožes jim obětovala krev svých dětí, hle - shromáždím všechny tvé...
Ezechiel 20:28...návrší a kdejaký zelenající se strom, tam obětovali ty své oběti a přinášeli tam své urážlivé dary,...
Ezechiel 23:39...svatyni a znesvěcovaly soboty. Téhož dne, kdy obětovaly své děti modlám, vcházely do svatyně, aby ji...
Ezechiel 43:24...je před Hospodinem, kněží je posypou solíobětují je jako zápalnou oběť Hospodinu. Po sedm dní budeš...
Ezechiel 43:25...zápalnou oběť Hospodinu. Po sedm dní budeš denně obětovat kozla za hřích; také se obětuje býk a beran,...
Ezechiel 43:27... počínaje osmým dnem budou kněží na oltáři obětovat vaše zápalné i pokojné oběti a ve vás najdu...
Daniel 2:46...klaněl se mu. Nařídil také, se na jeho počest obětují oběti a vonné kadidlo. Potom král řekl Danielovi:...
Ozeáš 4:13...duchem smilstva, smilně opustili svého BohaObětují na horských vrcholech, na pahorcích kouří kadidlem,...
Ozeáš 8:13...jako by nerozuměli! Když mi přinášejí své obětiobětují maso, aby se najedli - Hospodinu se to nelíbí! Teď...
Ozeáš 12:12...samý zlořád, proto je čeká zmar. Že v Gilgalu obětují býky? Z jejich oltářů budou kupy kamení u polích...
Ozeáš 13:2...je řemeslník vyrobil! Říkají, že se jim prý obětovat ... Lidé líbají telata! A proto budou jako ranní...
Jonáš 1:16... Mužů se zmocnila veliká bázeň před HospodinemObětovali Hospodinu a zavázali se mu sliby. Hospodin však...
Abakuk 1:16...sítí. Proto se radují a jásají, proto své síti obětují a svému čeřeni pálí oběti. Vždyť si díky nim...
Sofoniáš 1:4...Baala, každou připomínku na kněží, kteří obětovali modlám - ty, kdo se na střechách klanějí...
Ageus 2:14... Stejné je to se vším, co dělají a co tu obětují - je to nečisté! Všímejte si ale, jak bude ode...
Malachiáš 1:14... který ve stádu samce, slíbí ho Pánu, ale pak obětuje nějaký pochroumaný kus. Vždyť jsem veliký Král,...
Matouš 2:11...kolena a klaněli se mu. Otevřeli své pokladyobětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Když potom od...
Matouš 5:24...smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď obětovat svůj dar. Se svým odpůrcem se dohodni rychle,...
Matouš 8:4...abys to nikomu neříkal. Jdi ale, ukaž se kněziobětuj Bohu dar, který přikázal Mojžíš - na svědectví pro...
Marek 1:44...nikomu nic neříkal. Jdi se ale ukázat kněziobětuj za své očištění dar, který přikázal Mojžíš, na...
Marek 14:12... Prvního dne svátku nekvašených chlebů, kdy se obětuje velikonoční beránek, se ho učedníci zeptali: "Kam...
Lukáš 1:9...něj padl los, aby vešel do Hospodinova chrámuobětoval kadidlo. V čase zapalování kadidla se venku sešlo...
Lukáš 5:14... ale na svědectví pro se jdi ukázat kněziobětuj za své očištění, jak přikázal Mojžíš." Zpráva o něm...
Skutky 7:42...zástupu, jak je psáno v knize proroků: ‚Obětovali jste snad mně své oběti a dary těch čtyřicet let...
Skutky 14:13...k branám ověnčené býky a chtěl s lidmi začít obětovat. Jakmile to apoštolové Barnabáš a Pavel uslyšeli,...
1. Korintským 5:7... Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl již obětován! Proto slavme Velikonoce bez starého kvasu, bez...
2. Timoteus 4:6... naplň svou službu. totiž začínám být obětován; přišel čas mého odchodu. Bojoval jsem dobrý boj,...
Židům 5:3...- vždyť i on sám podléhá slabosti, a proto musí obětovat nejen za hříchy lidu, ale i za vlastní. Tuto čest...
Židům 7:27...sama nebesa. Nemusí jako tamti velekněží denně obětovat nejprve za své vlastní hříchy a potom za hříchy...
Židům 8:3...dary a oběti. Bylo tedy potřeba, aby i on měl co obětovat. Zde na zemi by však ani nemohl být knězem, neboť...
Židům 8:4...však ani nemohl být knězem, neboť zdejší kněží obětují dary podle Zákona, čímž slouží obrazu a stínu toho,...
Židům 9:7...samotný velekněz, a to ne bez krve, kterou obětuje za sebe i za hříchy lidu, spáchané v nevědomosti....
Židům 9:9...svatyně. V rámci toho dočasného podobenství se obětují dary a oběti, které však nikdy nemohou dokonale...
Židům 9:14...spíše krev neposkvrněného Krista, který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného Ducha, očistí naše svědomí od...
Židům 9:25...před Boží tvář. Také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a znovu, jako když velekněz každoročně...
Židům 9:28...potom je čeká soud. Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal hříchy mnohých, a podruhé se ukáže ne ...
Židům 10:8...ani dary, zápaly ani oběti za hřích" (jež se obětují podle Zákona) "sis nepřál a neoblíbil," a potom...
Židům 10:12...nikdy nemohou odstranit hříchy. Kristus však obětoval za hříchy jedinou oběť a usedl navždy po Boží...
Židům 11:17...připravil město. Vírou Abraham ve své zkoušce obětoval Izáka. Ten, který přijal zaslíbení, obětoval svého...

Slova obsahující obětují: obětují (17) obětující (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |