Obětní

Hledám varianty 'obětní' [ obětnímu (1) obětními (3) obětním (3) obětních (8) obětní (90) ]. Nalezeny 104 verše.
Exodus 18:12...Jetro pak přinesl Bohu zápalnou oběť a připravil obětní hody. Přišel také Áron a všichni izraelští...
Exodus 27:3...vyrobíš nádoby na vynášení popela, lopatyobětní misky, vidlice a pánvice na oharky. Veškeré jeho...
Exodus 29:28...přijímat od synů Izraele, neboť je to obětní příspěvek. Ten bude mezi syny Izraele vybírán z...
Exodus 32:6...časně zrána, obětovali zápalné oběti a pořádali obětní hody. Lid se posadil, aby jedl a pil, a pak vstali,...
Exodus 38:3... Vyrobil veškeré náčiní k oltáři, hrnce, lopatyobětní misky, vidlice a pánvice na uhlí; veškeré jeho...
Leviticus 1:2...takto: Když někdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar, je to dar z dobytka - ze skotu nebo z bravu....
Leviticus 6:13...v den svého pomazání přinášet Hospodinu tento obětní dar: desetinu efy jemné mouky jako stálou moučnou...
Leviticus 7:14...z těchto darů pak poskytne jeden kus jako obětní příspěvek pro Hospodina. Ten připadne knězi, který...
Leviticus 7:32...kýtu ze svých pokojných obětí odevzdáte jako obětní příspěvek knězi. Podíl pravé kýty připadne tomu z...
Leviticus 22:12...za nekněze, nebude již moci jíst ze svatých obětních příspěvků. Pokud kněžská dcera ovdoví nebo ji její...
Leviticus 26:30...synů a maso vlastních dcer! Tehdy zruším vaše obětní výšiny, vymýtím vaše kadidlové oltáříky, položím...
Numeri 4:14...obsluze - pánvice na uhlí, vidlice, lopatyobětní misky - všechno oltářní náčiní. Přes rozprostřou...
Numeri 5:9... které mu synové Izraele přinesou, připadne vždy obětní příspěvek knězi. Všechny svaté dary patří vždy dárci...
Numeri 7:13...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:19...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:25...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:31...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:37...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:43...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:49...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:55...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:61...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:67...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:73...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:79...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:84...byl pomazán: 12 stříbrných mís, 12 stříbrných obětních misek, 12 zlatých pohárků. Každá stříbrná mísa...
Numeri 7:85... Každá stříbrná mísa vážila 130 šekelů a každá obětní miska 70. Stříbrné nádobí vážilo celkem 2 400 šekelů...
Numeri 8:11...vloží ruce a Áron levity nabídne Hospodinu jako obětní dar synů Izraele, aby konali službu Hospodinu....
Numeri 8:13...před Árona a před jeho syny a nabídni je jako obětní dar Hospodinu. Tak oddělíš levity z řad synů Izraele...
Numeri 8:15...budou moji. Poté, co je očistíš a nabídneš jako obětní dar, vstoupí levité do služby při Stanu setkávání,...
Numeri 8:21...od hříchu a vyprali si oděv. Áron je nabídl jako obětní dar Hospodinu a vykonal za obřad smíření, aby...
Numeri 15:19... a budete jíst její chléb, odevzdávejte z něj obětní příspěvek Hospodinu. Jako obětní příspěvek z humna...
Numeri 15:20...z něj obětní příspěvek Hospodinu. Jako obětní příspěvek z humna odevzdávejte bochánek ze svého...
Numeri 15:21... Po všechna vaše pokolení odevzdávejte Hospodinu obětní příspěvek ze svého prvního těsta. Jestliže se...
Numeri 18:8...Áronovi: "Hle, sám jsem ti svěřil do péče své obětní příspěvky se všemi svatými dary od synů Izraele....
Numeri 18:11...je svaté, připadne tobě. Také toto ti připadneObětní příspěvek, který synové Izraele darují při všech...
Numeri 18:19...hrudí pozvedání a pravá kýta. Všechny svaté obětní příspěvky, které synové Izraele odevzdávají...
Numeri 18:27...desátky z desátků. To se vám bude počítat jako obětní příspěvek. Jako se to děje s obilím z humna a s...
Numeri 25:2...lid smilnit s místními Moábkami. Ty je pozvalyobětním hodům svého božstva a lid jedl a klaněl se jejich...
Numeri 33:52...zničte všechny jejich lité sochy a zrušte jejich obětní výšiny. Podrobte si tu zem a osídlete ji, neboť...
Deuteronomium 12:6...své zápalné a pokojné oběti, své desátkyobětní příspěvky z práce svých rukou, své slíbené i...
Deuteronomium 12:11...- své zápalné a pokojné oběti, své desátkyobětní příspěvky z práce svých rukou a všechny své nejlepší...
Deuteronomium 12:17...ze svých slíbených či dobrovolných obětí ani obětní příspěvky z práce svých rukou. Smíš je jíst pouze...
1. Samuel 2:29...více nežli . Vykrmili jste se tím nejlepšímobětních darů mého lidu Izraele! Nuže, tak praví Hospodin,...
1. Samuel 6:15...toho dne přinášeli zápalné oběti a připravili obětní hody Hospodinu. Když to pětice filištínských vládců...
1. Samuel 9:12...dnes do města, protože lidé pořádají na návrší obětní hostinu. Vyhledejte ho, hned jak přijdete do města,...
1. Samuel 9:13...nezačnou jíst, dokud nepřijde, protože on  obětní hod požehnat. Teprve pak se pozvaní dají do jídla....
1. Královská 8:62...a s ním celý Izrael pak před Hospodinem slavili obětní hody. Šalomoun obětoval jako pokojnou oběť 22 000...
1. Královská 11:7...východně od Jeruzaléma Šalomoun dokonce postavil obětní výšinu moábské ohavnosti Kemošovi a amonské...
1. Královská 14:23...a pod kdejakým košatým stromem si nastavěli obětní výšiny, sloupy a posvátné kůly. V zemi se dokonce...
1. Královská 15:14...zrůdnou modlu rozsekal a spálil u potoka KidronObětní výšiny sice nebyly odstraněny, ale Asovo srdce bylo...
1. Královská 22:44... co je v Hospodinových očích správné. Pouze obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval...
2. Královská 10:24...tu byli jen ctitelé Baalovi." Poté přistoupiliobětním hodům a zápalným obětem. Jehu zatím venku...
2. Královská 12:4... dělal, co je v Hospodinových očích správnéObětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále...
2. Královská 14:4... Ve všem se řídil příkladem svého otce JoašeObětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále...
2. Královská 15:4...očích, přesně jako jeho otec AmaciášObětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále...
2. Královská 15:35...očích, přesně jako jeho otec UziášObětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále...
2. Královská 17:9...od hlídkových věží po pevnosti - si nastavěli obětní výšiny. Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým...
2. Královská 17:29...svatyních, které Samaritáni postavili na svých obětních výšinách. Babylóňané si udělali Sukot-benot,...
2. Královská 18:4...jako kdysi jeho otec David. To on odstranil obětní výšiny, rozbil posvátné sloupy a rozřezal Ašeřiny...
2. Královská 18:22...Hospodina, svého Boha.' Není to snad ten, jehož obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranil? Judovi a...
2. Královská 21:3...vyhnal před syny Izraele. Znovu vystavěl obětní výšiny, které jeho otec Ezechiáš zničil. Postavil...
2. Královská 23:8...měst a od Geby po Beer-šebu znesvětil obětní výšiny, na nichž kněží pálili kadidlo. Zničil také...
2. Královská 23:13...vyhodil do potoka Kidron. Král také znesvětil obětní výšiny před Jeruzalémem jižně pod Horou zkázy, které...
2. Královská 23:15...kostmi. Dokonce i ten oltář v Bet-elu - tu obětní výšinu, kterou vystavěl Jeroboám, syn Nebatův, když...
1. Letopisů 9:31...Korachovce Šaluma, byla svěřena příprava obětních placek. Někteří jejich bratři ze synů Legatových...
2. Letopisů 7:4...Král i všechen lid pak před Hospodinem slavili obětní hody. Král Šalomoun obětoval 22 000 býků a 120 000...
2. Letopisů 7:7...pojmout všechny ty zápalné a moučné obětiobětní tuk. Tak Šalomoun slavil sedmidenní slavnost a s ním...
2. Letopisů 11:15...kněžství a ustanovil si vlastní kněžstvo pro obětní výšiny, pro ty běsy a telata, jež vyrobil. Ze všech...
2. Letopisů 14:2...Hospodina, jeho Boha. Odstranil cizí oltářeobětní výšiny, zničil posvátné sloupy a pokácel Ašeřiny...
2. Letopisů 14:4...i přikázání. Ze všech judských měst odstranil obětní výšiny a kadidlové oltáříky. Království v jeho době...
2. Letopisů 15:17...u potoka Kidron. Asa sice z Izraele neodstranil obětní výšiny, ale po celý svůj život měl srdce oddané...
2. Letopisů 17:6...k Hospodinovým cestám, že z Judska odstranil obětní výšiny i posvátné kůly. Ve třetím roce své vlády...
2. Letopisů 20:33... co je v Hospodinových očích správné. Pouze obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak se lid stále...
2. Letopisů 21:11... Boha svých otců, a nadělal na judských horách obětní výšiny. Tak svedl ke smilstvu obyvatele Jeruzaléma a...
2. Letopisů 28:25...zřídil oltáře. V každém z judských měst nadělal obětní výšiny k pálení kadidla cizím bohům. Tak popouzel...
2. Letopisů 29:31...oběťmi." Shromáždění tedy přineslo daryobětním hodům a děkovné oběti. Každý, kdo měl ochotné srdce...
2. Letopisů 31:1...posvátné sloupy, káceli Ašeřiny kůly a bourali obětní výšiny a oltáře všude v Judovi a Benjamínovi, ale i...
2. Letopisů 32:12...a žízní! Mluví snad Ezechiáš o tom bohu, jehož obětní výšiny a oltáře sám odstranil? Judovi a Jeruzalému...
2. Letopisů 33:3...vyhnal před syny Izraele. Znovu vystavěl obětní výšiny, které zbořil jeho otec Ezechiáš. Postavil...
2. Letopisů 33:19...místa, kde předtím, než se ponížil, vystavěl obětní výšiny a vztyčil Ašeřiny kůly a sochy - to vše je...
2. Letopisů 34:3...roce začal očišťovat Judsko a Jeruzalém od obětních výšin, Ašeřiných kůlů, soch a odlitků. Pod jeho...
Nehemiáš 10:38...v jeho domě. Prvotiny ze svého těsta a ze svých obětních příspěvků, z ovoce všech stromů, z vína i oleje...
Nehemiáš 10:40...Izraele včetně synů Leviho budou přinášet tyto obětní příspěvky z obilí, vína a oleje do komor, kde je...
Izaiáš 34:6...od tuku ledvin beraních. Hospodin chystá v Bosře obětní hody, v Edomu hrozné krveprolití. Padnou s nimi i...
Izaiáš 36:7...Hospodina, svého Boha.' Není to snad ten, jehož obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranil? Judovi a...
Izaiáš 40:20...zlatníka, s řetízky tepanými ze stříbra? Anebo obětnímu daru chudáka, jenž trvanlivé dřevo vybírá a hledá...
Izaiáš 43:23...na obtíž! Nepřivedls mi beránky k oběti zápalnéobětními hody jsi neuctil. K žádným darům jsem ...
Izaiáš 66:3... kdo obětuje beránka, rdousí psa, kdo nese obětní dar, přináší krev prasat, kdo pálí kadidlo, modlu...
Jeremiáš 33:18...zápaly, pálil moučné oběti a připravoval obětní hody po všechny dny." Jeremiáš dostal slovo...
Jeremiáš 46:10...svou žízeň ukojí. Hospodin, Pán zástupů, chystá obětní hody u řeky Eufrat v zemi severní. Vyprav se do...
Jeremiáš 52:18... Vzali s sebou i hrnce, lopaty, kratiknotyobětní mísy, pohárky a všechno bronzové bohoslužebné náčiní...
Ezechiel 16:16...ses mu. Vzala jsi svá roucha a vyparádila jimi obětní výšiny a smilnila jsi na nich tak, že to nemá obdoby...
Ezechiel 20:26...nedají. Nechal jsem je, aby se poskvrnili svými obětními dary, když nechávali všechny své prvorozené projít...
Ezechiel 20:39... přestanete znesvěcovat svaté jméno svými obětními dary a hnusnými modlami. Ano, celý dům Izraele mi...
Ezechiel 39:17...se a pojďte sem! Sejděte se ze všech stranobětní hostině, kterou pro vás připravím, k veliké obětní...
Ezechiel 39:19... jehňat, kozlů a býků vypasených v Bášanu. Na obětní hostině, kterou pro vás připravím, budete žrát tuk,...
Ezechiel 44:30... To nejlepší ze všech prvotin a každý z vašich obětních příspěvků připadne kněžím. Také ze svého těsta...
Ezechiel 45:13...šekelů vám vydá za hřivnu. Toto bude vaše obětní dávka: šestina efy z každého chomeru pšenice a...
Ezechiel 45:16...Panovník Hospodin. Všechen lid země bude tuto obětní dávku odevzdávat vládci. Vládce pak bude dodávat...
Amos 7:9...lidu, Izraele. Víckrát je neušetřím. Izákovy obětní výšiny budou zničeny, z izraelských svatyní budou...
Micheáš 1:5...Jákobova vzpoura? Kdo jiný než Samaří? Co jsou obětní výšiny Judy? Jeruzalém - kdo jiný? "Proto Samaří...
Zachariáš 14:20...v Hospodinově chrámu budou stejně svaté jako obětní mísy před oltářem. Právě tak i každý hrnec v...
Lukáš 21:5...si povídali, jak je chrám krásný - ty kameny, ty obětní dary! Ježíš na to řekl: "Přijdou dny, kdy z toho, co...

Slova obsahující obětní: obětní (90) obětních (8) obětním (3) obětními (3) obětnímu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |