Oběti

Hledám varianty 'oběti' [ oběťmi (13) obětmi (2) obětí (66) oběti (423) obětem (9) obětech (7) oběť (345) ]. Nalezeno 665 veršù.
Genesis 4:3...nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země, zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených...
Genesis 4:4...tuku. Hospodin našel zalíbení v Ábelovi a v jeho oběti, ale v Kainovi a jeho oběti zalíbení nenašel. Kaina...
Genesis 4:5...v Ábelovi a v jeho oběti, ale v Kainovi a jeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo, se mu...
Genesis 8:20...čistého ptactva a obětoval na oltáři zápalné oběti. Když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si v...
Genesis 22:2...a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím." Druhý den brzy ráno Abraham...
Genesis 22:3...a svého syna Izáka. Nasekal dříví pro zápalnou oběť a vypravil se k místu, jež mu Bůh určil. Třetího dne...
Genesis 22:6...se k vám." Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň...
Genesis 22:7...dřevo," řekl Izák. "Kde je ale beránek k zápalné oběti?" "Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu,"...
Genesis 22:8...zápalné oběti?" "Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu," odpověděl Abraham. A tak šli oba spolu....
Genesis 22:13... vzal toho berana a obětoval ho jako zápalnou oběť místo svého syna. To místo pak Abraham nazval...
Genesis 46:1...na cestu. Když přišel do Beer-šeby, přinesl oběti Bohu svého otce Izáka. Tu noc Bůh Izraelovi dal...
Exodus 8:22...zemi!" "To by nebylo vhodné," odpověděl Mojžíš. "Oběti Hospodinu, našemu Bohu, se Egypťanům hnusí. Copak by...
Exodus 10:25..."To nám chceš sám poskytnout zvířataobětem a zápalům? Musíme mít co obětovat Hospodinu, našemu...
Exodus 12:27...vás tento obřad znamená?' odpovíte: ‚Pesach je oběť beránka Hospodinu, který v Egyptě ušetřil domy...
Exodus 18:12..." Mojžíšův tchán Jetro pak přinesl Bohu zápalnou oběť a připravil obětní hody. Přišel také Áron a všichni...
Exodus 20:24...a na něm budeš obětovat své zápalné a pokojné oběti, svůj brav i skot. Na každém místě, kde nechám...
Exodus 23:18...před Hospodinem, svým Pánem. Neobětuj krev  oběti s čímkoli kvašeným. Z tuku slavnostní oběti do...
Exodus 24:5...mládence pak poslal, aby přinášeli zápalné oběti a obětovali Hospodinu býčky jako pokojné oběti....
Exodus 28:38...bude snímat nepravosti synů Izraele při svatých obětech, které zasvěcují, při všech jejich svatých darech....
Exodus 29:14...však spálíš na ohni venku za táborem. Je to oběť za hřích. Potom vezmeš prvního berana a Áron a jeho...
Exodus 29:18...berana pak necháš dýmat na oltáři. Je to zápalná oběť Hospodinu, příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Potom...
Exodus 29:25...a necháš to dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí, aby to bylo příjemnou vůní před Hospodinem. Je to...
Exodus 29:28...mezi syny Izraele vybírán z jejich pokojných obětí jako jejich příspěvek Hospodinu. Áronova svatá roucha...
Exodus 29:33...je v koši. Budou to jíst jen ti, kdo byli těmito obětmi očištěni, kdo byli pověřeni a posvěceni. Nepovolaný...
Exodus 29:34...jíst nebude, neboť je to svaté. Jestliže z masa oběti pověření nebo z toho chleba něco zůstane do rána,...
Exodus 29:41...budeš obětovat za soumraku spolu s moučnou obětí a úlitbou tak jako ráno. Bude to příjemná vůně,...
Exodus 29:42... je po všechna vaše pokolení stálá zápalná oběť před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tam se s...
Exodus 30:9...něm nepatřičné kadidlo ani zápalnou ani moučnou oběť, nevylijete na něj ani úlitbu. Jen jednou za rok...
Exodus 30:10... Po všechna vaše pokolení se na něm bude krví oběti za hřích konat obřad smíření, a to jednou za rok, v...
Exodus 30:20...k oltáři, aby sloužili Hospodinu dýmáním ohnivé oběti, omyjí se vodou, aby nezemřeli. Budou si omývat ruce...
Exodus 30:28...jeho náčiním, kadidlový oltář, oltář pro zápalné oběti s veškerým jeho náčiním a také umyvadlo s podstavcem....
Exodus 31:9...jeho náčiní, kadidlový oltář, oltář pro zápalné oběti a všechno jeho náčiní, umyvadlo i jeho podstavec,...
Exodus 32:6...pak vstali časně zrána, obětovali zápalné oběti a pořádali obětní hody. Lid se posadil, aby jedl a...
Exodus 34:15...smilnit za svými bohy a přinášet svým bohům oběti, pozvou , abys jedl z jejich obětí. Když pak z...
Exodus 34:25...před Hospodinem, svým Bohem. Neobětuj krev  oběti s ničím kvašeným. Z beránka pesachové oběti do...
Exodus 35:16...závěs ke vchodu do Příbytku, oltář pro zápalné oběti, jeho bronzový rošt, tyče a všechno jeho náčiní,...
Exodus 38:1...dřeva zhotovil také čtvercový oltář pro zápalné oběti. Měl pět loket na délku, pět loket na šířku a tři...
Exodus 40:6... do Stanu setkávání, postavíš oltář pro zápalné oběti. Mezi Stanem setkávání a oltářem postavíš umyvadlo a...
Exodus 40:10... a bude svatý. Pomažeš také oltář pro zápalné oběti a veškeré jeho náčiní. Tak oltář posvětíš, a bude...
Exodus 40:29... do Stanu setkávání, postavil oltář pro zápalné oběti a obětoval na něm zápalné i moučné oběti, jak mu...
Leviticus 1:3...ze skotu nebo z bravu. Přináší-li darem zápalnou oběť ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke...
Leviticus 1:4...před Hospodinem. Vloží ruku na hlavu zápalné oběti a ta bude přijata jako jeho smírčí výkupné. Potom to...
Leviticus 1:5... Kněží, synové Áronovi, přinesou jeho krev jako oběť a tou krví pokropí ze všech stran oltář, který je u...
Leviticus 1:6...u vchodu do Stanu setkávání. Potom zápalnou oběť stáhne z kůže a rozseká ji na díly. Kněží, synové...
Leviticus 1:9... Kněz to vše nechá dýmat na oltáři jako zápalnou oběť, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu....
Leviticus 1:10...vonící Hospodinu. Přináší-li darem zápalnou oběť z bravu - z ovcí nebo koz - přivede samce bez vady...
Leviticus 1:12...pokropí oltář ze všech stran. Potom rozseká oběť na díly i s hlavou a tukem. Kněz je narovná na dříví,...
Leviticus 1:13...musí omýt vodou. Kněz to všechno přinese jako oběť a nechá to dýmat na oltáři. To je zápalná oběť, ohnivá...
Leviticus 1:14...Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem zápalnou oběť z ptactva, přinese svůj dar z hrdliček nebo z...
Leviticus 1:17... na dříví, které je na ohni. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu." "Přináší-li...
Leviticus 2:1...Hospodinu." "Přináší-li někdo Hospodinu moučnou oběť, ji daruje z jemné mouky. Tu polije olejem, položí...
Leviticus 2:2...památeční díl nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti...
Leviticus 2:3...oběť příjemně vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z...
Leviticus 2:4...obětí Hospodinu. Přinášíš-li darem moučnou oběť pečenou v peci, udělej z jemné mouky nekvašené...
Leviticus 2:5...placky pomazané olejem. Je-li tvým darem moučná oběť smažená na pánvi, je z jemné mouky zadělané olejem,...
Leviticus 2:6...ji na kousky a polij olejem; je to moučná oběť. Je-li tvým darem moučná oběť připravená v kotlíku, ...
Leviticus 2:7...je to moučná oběť. Je-li tvým darem moučná oběť připravená v kotlíku, je připravena z jemné mouky s...
Leviticus 2:8...mouky s olejem. Když takto připravenou moučnou oběť přineseš Hospodinu, bude předána knězi. Ten ji donese...
Leviticus 2:9...díl a nechá jej dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti...
Leviticus 2:10...oběť příjemně vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z...
Leviticus 2:11...díl z ohnivých obětí Hospodinu. Žádná moučná oběť, kterou přinesete Hospodinu, nesmí být kvašená. Nikdy...
Leviticus 2:13...na oltáři jako příjemnou vůni. Každý dar moučné oběti ochuť solí; nedopusť, aby při tvé moučné oběti...
Leviticus 2:14...přines sůl. Přinášíš-li Hospodinu darem moučnou oběť z prvotin, přines k této oběti drcené zrní z čerstvých...
Leviticus 2:15...k olej a polož na ni kadidlo; je to moučná oběť. Kněz pak část drceného zrní a oleje a všechno kadidlo...
Leviticus 2:16...nechá dýmat jako památeční díl; je to ohnivá oběť Hospodinu." "Přináší-li někdo darem pokojnou oběť ze...
Leviticus 3:1...Hospodinu." "Přináší-li někdo darem pokojnou oběť ze skotu, přivede před Hospodina samce či samici...
Leviticus 3:2...či samici bez vady. Vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji u vchodu do Stanu setkávání; kněží,...
Leviticus 3:3...krví ze všech stran. Potom z této pokojné oběti přinese ohnivou oběť Hospodinu: tuk přikrývající...
Leviticus 3:5...to pak nechají dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí ležící na dříví, jež bude na ohni, jako ohnivou oběť...
Leviticus 3:6...Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem pokojnou oběť z bravu, přivede samce nebo samici bez vady....
Leviticus 3:8...je před Hospodina, vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji před Stanem setkávání; Áronovi synové pak...
Leviticus 3:9...pokropí oltář ze všech stran. Potom z pokojné oběti přinese ohnivou oběť Hospodinu: její tuk, totiž celý...
Leviticus 3:11...to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti Hospodinu. Přináší-li darem kůzle, přivede je před...
Leviticus 3:14...ze všech stran. Potom z něj přinese ohnivou oběť Hospodinu: tuk přikrývající vnitřnosti a všechen tuk...
Leviticus 3:16...to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti, jako příjemnou vůni. Všechen tuk patří Hospodinu....
Leviticus 4:3... obětuje Hospodinu mladého býčka bez vady jako oběť za hřích. Býčka přivede před Hospodina ke vchodu do...
Leviticus 4:7...z býčka pak vylije k patě oltáře pro zápalné oběti, který stojí u vchodu do Stanu setkávání. Potom z...
Leviticus 4:10...(tak jako se odjímá tuk z dobytčete při pokojné oběti). Kněz to pak nechá dýmat na oltáři pro zápalné oběti...
Leviticus 4:14...mladého býčka před Stan setkávání jako oběť za hřích. Stařešinové obce vloží před Hospodinem ruce...
Leviticus 4:18...zbývající krev vylije k patě oltáře pro zápalné oběti, který stojí u vchodu do Stanu setkávání. Potom z něj...
Leviticus 4:20...s tím býčkem přesně tak, jak se nakládá s býčkem oběti za hřích. Tak za kněz vykoná obřad smíření a bude...
Leviticus 4:21...spálí jej, jako spálil toho prvního býčka. To je oběť za hřích shromáždění. Prohřeší-li se vůdce lidu, když...
Leviticus 4:24...před Hospodinem na místě, kde se zabíjí zápalná oběť; je to oběť za hřích. Kněz pak prstem nabere trochu...
Leviticus 4:25...za hřích. Kněz pak prstem nabere trochu krveoběti za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné oběti;...
Leviticus 4:26...tuk nechá dýmat na oltáři tak jako tuk pokojné oběti. Tak za něj kněz kvůli jeho hříchu vykoná obřad...
Leviticus 4:28...uvědomí hřích, jehož se dopustil, přinese jako oběť za svůj hřích kozu, samici bez vady. Vloží ruku na...
Leviticus 4:29...kozu, samici bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji na místě pro zápalné oběti. Kněz...
Leviticus 4:30...trochu krve a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu zbývající krev pak vylije k patě oltáře....
Leviticus 4:31... Všechen tuk odejme, jako se odnímá tuk pokojné oběti, a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni...
Leviticus 4:32...obřad smíření a bude mu odpuštěno. Chce-li jako oběť za svůj hřích přinést jehně, přivede samičku bez...
Leviticus 4:33...samičku bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji jako oběť za hřích na místě, kde...
Leviticus 4:34...oběť. Kněz pak prstem nabere trochu krveoběti za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné oběti;...
Leviticus 4:35...(tak jako se z jehněte odnímá tuk při pokojné oběti) a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť...
Leviticus 5:6...přinese samici z bravu, ovci nebo kozu, jako oběť za hřích. Kněz pak za něj kvůli jeho hříchu vykoná...
Leviticus 5:7...dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jednooběti za hřích a druhé k zápalné oběti. Přinese je ke knězi...
Leviticus 5:8...ten bude obětovat nejprve to, které je určenooběti za hřích. Nehtem mu zespodu poodštípne hlavu, ale...
Leviticus 5:9...poodštípne hlavu, ale neodtrhne ji. Trochou krve oběti za hřích stříkne na stěnu oltáře a zbytek krve bude...
Leviticus 5:10...oběť za hřích. Z druhého pak připraví zápalnou oběť podle pravidel. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření...
Leviticus 5:11... přinese ten, kdo se prohřešil, jako svou oběť za hřích desetinu efy jemné mouky. Nepolije ji olejem...
Leviticus 5:12...díl a nechá ji dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; to bude oběť za hřích. Tak za něj kněz...
Leviticus 5:13...mouky pak připadne knězi tak jako při moučné oběti." Hospodin promluvil k...
Leviticus 5:15...svaté Hospodinu, pak přivede Hospodinu jako oběť odškodnění berana bez vady o patřičné ceně v šekelech...
Leviticus 5:18...ke knězi berana bez vady o patřičné ceně jako oběť odškodnění. Kněz za něj vykoná obřad smíření kvůli...
Leviticus 5:19... aniž to věděl, a bude mu odpuštěno. Je to oběť odškodnění, neboť se vskutku provinil proti Hospodinu...
Leviticus 5:24...výši a přidá k tomu ještě pětinu ceny. V den své oběti odškodnění to odevzdá právoplatnému majiteli. Jako...
Leviticus 5:25...vady o patřičné ceně; přivede jej ke knězi jako oběť odškodnění. Kněz za něj před Hospodinem vykoná obřad...
Leviticus 6:2...následující pokyny. Toto je zákon o zápalné oběti: Zápalná oběť zůstane celou noc do rána v...
Leviticus 6:3...pod něj plátěné spodky. Vybere popel ze zápalné oběti strávené ohněm na oltáři a vysype jej poblíž oltáře....
Leviticus 6:5...každé ráno zapálí dříví, na něm narovná zápalnou oběť a na něm nechá dýmat tuk pokojných obětí. na oltáři...
Leviticus 6:7... nikdy nezhasne!" "Toto je zákon o moučné oběti: Áronovi synové ji přinesou před Hospodina k přední...
Leviticus 6:8...před Hospodina k přední straně oltáře. Kněz z  oběti vezme hrst jemné mouky s olejem i všechno kadidlo,...
Leviticus 6:10...jsem jim to dal jako podíl ze svých ohnivých obětí. Je to svatosvaté, tak jako oběť za hřích a oběť...
Leviticus 6:11... Každý Áronův mužský potomek smí jíst z ohnivých obětí Hospodinu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše...
Leviticus 6:13...desetinu efy jemné mouky jako stálou moučnou oběť, polovinu ráno a polovinu večer. Bude se smažit na...
Leviticus 6:16...nechť se celá obrátí v dým. Každá moučná oběť přinášená knězem celá shoří; nebude se jíst."...
Leviticus 6:18..."Promluv k Áronovi a jeho synům. Toto je zákonoběti za hřích: Na místě, kde se zabíjí zápalná oběť, se...
Leviticus 6:23...jíst; bude svatosvatá. Nesmí se však jíst žádná oběť za hřích, jejíž krev se vnáší do Stanu setkávání k...
Leviticus 7:1...svatyni. Ta musí být spálena." "Toto je zákonoběti odškodnění: Bude svatosvatá. Oběť odškodnění bude...
Leviticus 7:2...je zákon o oběti odškodnění: Bude svatosvatáOběť odškodnění bude zabita na místě, kde se zabíjí zápalná...
Leviticus 7:5... Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; je to oběť odškodnění. Každý mužského...
Leviticus 7:7...se jíst na svatém místě a bude svatosvatá. Pro oběť za hřích a oběť odškodnění platí tentýž zákon:...
Leviticus 7:8...smíření. Knězi, který přinese něčí zápalnou oběť, připadne kůže ze zápalné oběti, kterou vykonal....
Leviticus 7:9...oběti, kterou vykonal. Rovněž každá moučná oběť upečená v peci, připravená na pánvi nebo na plotně...
Leviticus 7:10...připadne knězi, který ji vykonal. Každá moučná oběť zadělaná olejem nebo suchá pak připadne všem Áronovým...
Leviticus 7:11...synům rovným dílem." "Toto je zákon o pokojné oběti přinášené Hospodinu: Přináší-li ji někdo z vděčnosti,...
Leviticus 7:12...ji někdo z vděčnosti, spolu s přinese jako oběť díkůvzdání nekvašené bochánky zadělané olejem,...
Leviticus 7:13...z jemné mouky zadělané olejem. Se svou pokojnou obětí díkůvzdání přinese darem kromě bochánků také...
Leviticus 7:14...připadne knězi, který kropil oltář krví pokojné oběti. Maso pokojné oběti díkůvzdání se bude jíst v den...
Leviticus 7:15...kropil oltář krví pokojné oběti. Maso pokojné oběti díkůvzdání se bude jíst v den jejího obětování; z...
Leviticus 7:16...z něj nic nezůstane do rána. Přináší-li se tato oběť na základě slibu nebo jako dobrovolný dar, bude se...
Leviticus 7:18...třetího dne, bude spáleno. Kdyby se maso pokojné oběti jedlo i třetího dne, nedojde ten, kdo ji obětoval,...
Leviticus 7:20... Kdyby však někdo jedl maso Hospodinovy pokojné oběti ve stavu vlastní nečistoty, bude vyobcován ze svého...
Leviticus 7:21...- a potom jedl něco z masa Hospodinovy pokojné oběti, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 7:25...by jedl tuk dobytčete, z něhož přinesl ohnivou oběť Hospodinu, bude vyobcován ze svého lidu. V žádném ze...
Leviticus 7:29..."Mluv k synům Izraele: Ten, kdo obětuje pokojnou oběť Hospodinu, ze své pokojné oběti přinese Hospodinu...
Leviticus 7:30...dar. Vlastníma rukama přinese ohnivé oběti Hospodinu: přinese tuk s hrudím, aby je zvedáním...
Leviticus 7:32...a jeho synům. Pravou kýtu ze svých pokojných obětí odevzdáte jako obětní příspěvek knězi. Podíl pravé...
Leviticus 7:33...synů, který bude obětovat krev a tuk z pokojné oběti. Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání jsem totiž synům...
Leviticus 7:34...totiž synům Izraele odebral z jejich pokojných obětí a dal jsem je knězi Áronovi a jeho synům. Ti je budou...
Leviticus 7:35...Izraele." Toto je podíl z Hospodinových ohnivých obětí, patřící Áronovi a jeho synům ode dne, kdy budou...
Leviticus 7:37...všechna jejich pokolení. Toto je zákon o zápalné oběti, moučné oběti, oběti za hřích, oběti odškodnění,...
Leviticus 8:2...syny a jejich roucha, olej pomazání, býčkaoběti za hřích, dva berany a koš nekvašeného pečiva a...
Leviticus 8:14...jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Přivedl býčkaoběti za hřích, a když Áron se svými syny vložil ruce na...
Leviticus 8:18...přikázal Hospodin. Pak přivedl berana k zápalné oběti, a když Áron se svými syny vložili ruce na hlavu...
Leviticus 8:21...dýmat na oltáři. Byla to příjemně vonící zápalná oběť, byla to ohnivá oběť Hospodinu, jak Mojžíšovi přikázal...
Leviticus 8:28...a nechal vše dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí. Byla to příjemně vonící oběť pověření, byla to...
Leviticus 9:2...Izraele a řekl Áronovi: "Vezmi si mladé teleoběti za hřích a berana k zápalné oběti, oba bez vady, a...
Leviticus 9:3... Synům Izraele pak řekni: Vezměte kozlaoběti za hřích, tele a beránka k zápalné oběti (oba roční,...
Leviticus 9:4...roční, bez vady), také býka a berana k pokojné oběti, aby byli obětováni před Hospodinem spolu s moučnou...
Leviticus 9:7...řekl Áronovi: "Přistup k oltáři, obětuj svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a vykonej tak za sebe i...
Leviticus 9:8...tedy přistoupil k oltáři a zabil své tele jako oběť za hřích. Když mu pak jeho synové podali krev, namočil...
Leviticus 9:10...k patě oltáře. Tuk, ledviny a jaterní lalokoběti za hřích nechal dýmat na oltáři, jak Hospodin...
Leviticus 9:12...na ohni venku za táborem. Poté zabil zápalnou oběť. Jeho synové mu podali krev a on pokropil oltář ze...
Leviticus 9:13...oltář ze všech stran. Podali mu zápalnou oběť rozsekanou na díly a hlavu a on to dal dýmat na oltář....
Leviticus 9:14...a nohy, dal je dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí. Potom obětoval dar lidu. Vzal kozla oběti za hřích...
Leviticus 9:15...obětí. Potom obětoval dar lidu. Vzal kozla oběti za hřích lidu, zabil jej a obětoval jej za hřích tak...
Leviticus 9:16...předešlou oběť. Nechal přinést také zápalnou oběť a obětoval ji podle pravidel. Pak nechal přinést...
Leviticus 9:17...ji podle pravidel. Pak nechal přinést moučnou oběť, vzal z hrst a dal ji dýmat na oltáři vedle ranní...
Leviticus 9:18...zápalné oběti. Potom zabil býka a berana pokojné oběti za lid. Jeho synové mu podali krev, jíž pokropil...
Leviticus 9:22...vztáhl ruce k lidu a žehnal jim. Tak dokončil oběť za hřích, zápalnou i pokojnou oběť a sestoupil z...
Leviticus 9:24...Hospodina totiž vyšlehl oheň a pohltil zápalnou oběť i tučné kusy na oltáři. A když to všechen lid spatřil,...
Leviticus 10:12...Eleazarovi a Itamarovi řekl: "Vezměte moučnou oběť, která zbyla z Hospodinových ohnivých obětí, a jezte...
Leviticus 10:13...je to stanovený příděl z Hospodinových ohnivých obětí pro tebe i pro tvé syny. Tak mi to bylo přikázáno....
Leviticus 10:14...potomkům dány jako stanovený příděl z pokojných obětí synů Izraele. Kýtu odevzdání a hrudí pozvedání...
Leviticus 10:15...a hrudí pozvedání přinesou spolu s ohnivými oběťmi tuku, aby to zvedáním nabídli Hospodinu. Věčným...
Leviticus 10:16..." Mojžíš pak zjišťoval, co se stalo s kozlem oběti za hřích, a ukázalo se, že byl spálen. Rozhněval se...
Leviticus 10:17... Áronovy zbývající syny, a řekl: "Proč jste oběť za hřích nesnědli na svatém místě? Vždyť je svatosvatá...
Leviticus 10:18...vykonali obřad smíření! Pohleďte, krev oběti nebyla vnesena dovnitř svatyně. Proto jste ji měli...
Leviticus 10:19..."Pohleď, dnes obětovali před Hospodinem svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a postihly takové...
Leviticus 12:6...do Stanu setkávání ročního beránka k zápalné oběti a holoubě nebo hrdličku k oběti za hřích. Kněz je...
Leviticus 12:8...dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k zápalné oběti a druhé k oběti za hřích. Kněz za ni vykoná obřad...
Leviticus 14:10...efy jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběť a jednu mírku oleje. Očišťující kněz postaví...
Leviticus 14:12...beránka a bude ho obětovat s mírkou oleje jako oběť odškodnění; zvedáním to nabídne Hospodinu. Beránka...
Leviticus 14:13... Beránka zabije na místě, kde se zabíjí oběť za hřích a zápalná oběť, na svatém místě. Jak oběť za...
Leviticus 14:14...- je svatosvatá. Kněz pak nabere trochu krveoběti odškodnění a potře očišťovanému lalůček pravého ucha,...
Leviticus 14:17...ruky a palec pravé nohy na místech, kde krev oběti odškodnění. Zbývajícím olejem v dlani kněz potře...
Leviticus 14:19...vykoná obřad smíření. Potom kněz vykoná oběť za hřích, a tak očistí toho, kdo chce být očištěn, od...
Leviticus 14:20...zápalnou oběť a obětuje ji spolu s moučnou obětí na oltáři. Tak za něj vykoná obřad smíření a bude...
Leviticus 14:21... poskytne pro obřad smíření jednoho beránka jako oběť odškodnění, desetinu efy jemné mouky zadělané olejem...
Leviticus 14:22...také dvě hrdličky nebo dvě holoubata: jednooběti za hřích a druhé k zápalné oběti. Osmého dne svého...
Leviticus 14:24...ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz vezme beránka oběti odškodnění a mírku oleje a zvedáním to nabídne...
Leviticus 14:25...to nabídne Hospodinu. Potom beránka zabije jako oběť odškodnění, nabere trochu jeho krve a potře...
Leviticus 14:28...ruky a palec pravé nohy na místech, kde krev oběti odškodnění. Zbývajícím olejem v dlani kněz potře...
Leviticus 14:31...holoubě. Podle svých možností přinese jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť spolu s moučnou...
Leviticus 15:15...a je knězi. Ten bude obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť; tak za něj před...
Leviticus 15:30...Stanu setkávání. Kněz bude obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť; tak za ni před...
Leviticus 16:3...smí Áron vcházet do svatyně: s mladým býčkemoběti za hřích a s beranem k zápalné oběti. Oblékne si...
Leviticus 16:5...vodou. Od izraelské obce Áron přijme dva kozlyoběti za hřích a jednoho berana k zápalné oběti. Přivede...
Leviticus 16:6...k zápalné oběti. Přivede také svého býkaoběti za hřích, aby jím vykonal obřad smíření za sebe a za...
Leviticus 16:9...‚pro Hospodina', Áron přivede a obětuje ho jako oběť za hřích. Kozla, na něhož vyšel lospro Azazela',...
Leviticus 16:11...na poušť. Áron tedy přivede svého býkaoběti za hřích, aby vykonal obřad smíření za sebe a za svůj...
Leviticus 16:15...stříkne prstem trochu krve. Potom zabije kozla oběti za hřích lidu a jeho krev vnese dovnitř za oponu....
Leviticus 16:24...roucha a vyjde, aby vykonal svou zápalnou oběť i zápalnou oběť za lid, a tak aby vykonal obřad...
Leviticus 16:25...aby vykonal obřad smíření za sebe i za lid. Tuk oběti za hřích pak nechá dýmat na oltáři. Ten, kdo zahnal...
Leviticus 16:27...tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora. Býka oběti za hřích a kozla oběti za hřích, jejichž krev byla...
Leviticus 17:4...do Stanu setkávání, aby z něj Hospodinu přinesl oběť, takovému člověku se bude počítat vina za prolitou...
Leviticus 17:5...lidu. To proto, aby synové Izraele přinášeli své oběti, jež dosud zabíjeli na poli, aby je nyní přinášeli...
Leviticus 17:6...Hospodinu jako pokojné oběti. Kněz pokropí krví oběti Hospodinův oltář u vchodu do Stanu setkávání a tuk...
Leviticus 17:7...vůni Hospodinu. Nebudou již tedy zabíjet své oběti běsům, za nimiž chodili smilnit. Toto bude věčné...
Leviticus 17:8... kteří žijí u vás, by obětoval zápal nebo jinou oběť, aniž to zvíře přivedl ke vchodu do Stanu setkávání,...
Leviticus 19:5...Hospodin, váš Bůh. Když budete obětovat pokojnou oběť Hospodinu, obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. ...
Leviticus 19:21...Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání svou oběť odškodnění - berana odškodnění. Tím beranem pak za něj...
Leviticus 21:6...jméno svého Boha. Přinášejí Hospodinovy ohnivé oběti, pokrm svého Boha; proto jsou svatí. Nesmí se...
Leviticus 21:21...tělesnou vadu, se nepřiblíží, aby přinesl ohnivé oběti Hospodinu. vadu, a tak se nepřiblíží, aby přinesl...
Leviticus 22:16...dary, uvalili by na sebe provinění vyžadující oběť odškodnění. jsem Hospodin, jejich Posvětitel."...
Leviticus 22:18...žijících v Izraeli přinese Hospodinu zápalnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, ...
Leviticus 22:21...nedošli zalíbení. Kdo přinese Hospodinu pokojnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, ...
Leviticus 22:22...takového nedáte Hospodinu na oltář jako ohnivou oběť. Býka nebo berana s pokroucenými nebo zakrslými údy...
Leviticus 22:27...osmým dnem dojde zalíbení jako dar ohnivé oběti Hospodinu. Nezabíjejte krávu ani ovci v tentýž den s...
Leviticus 22:29...s jejím mládětem. Když budete Hospodinu přinášet oběť díkůvzdání, obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. ...
Leviticus 23:8... Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Sedmého dne bude další svaté shromáždění; nebudete...
Leviticus 23:12...vašeho snopu připravíte Hospodinu jako zápalnou oběť ročního beránka bez vady. Jako moučnou oběť k němu...
Leviticus 23:13...oběť ročního beránka bez vady. Jako moučnou oběť k němu přidáte dvě desetiny efy jemné mouky zadělané...
Leviticus 23:16...dní. Tehdy přinesete Hospodinu novou moučnou oběť. Ze svých příbytků přinesete jako prvotiny Hospodinu...
Leviticus 23:18...mladého býčka a dva berany - to bude zápalná oběť Hospodinu. Spolu s moučnými oběťmi a úlitbami budou...
Leviticus 23:19...Hospodinu. Obětujte rovněž jednoho kozla jako oběť za hřích a dva roční beránky jako pokojnou oběť. Kněz...
Leviticus 23:25...žádnou běžnou práci; budete přinášet ohnivé oběti Hospodinu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:27...budete se pokorně postit a přinášet ohnivé oběti Hospodinu. Toho dne nebudete dělat žádnou práci,...
Leviticus 23:36... Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Osmého dne budete mít další svaté shromáždění;...
Leviticus 23:37... Při nich budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti - zápalnou i moučnou oběť, oběť pokojnou i úlitbu,...
Leviticus 23:38...a kromě všech vašich darů, slibů a dobrovolných obětí, jež budete přinášet Hospodinu. Patnáctého dne...
Leviticus 24:7...bylo na chlebu jako památeční díl, jako ohnivá oběť Hospodinu. Vždy v sobotní den jsou narovnány před...
Leviticus 24:9...místě. Je to jeho svatosvatý podíl mezi ohnivými oběťmi Hospodinu. Je to věčné ustanovení." Syn jisté...
Numeri 4:16... kadidlo z vonných látek, každodenní moučná oběť a olej pomazání. Bude mít dozor nad celým Příbytkem a...
Numeri 5:15... přivede ji ke knězi a přinese za ni jako oběť desetinu efy ječné mouky. Nepolije ji však olejem a...
Numeri 5:18... rozpustí vlasy a do rukou vloží moučnou oběť připomínky, jež je moučnou obětí žárlivosti. Kněz pak...
Numeri 5:25...v hořkost. Potom kněz vezme z její ruky moučnou oběť žárlivosti, nabídne ji Hospodinu a přinese ji k oltáři...
Numeri 5:26...a přinese ji k oltáři. Vezme z moučné oběti do hrsti památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři....
Numeri 6:11...nebo dvě holoubata a kněz přinese jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť. Tak za něj vykoná...
Numeri 6:12...zasvětí Hospodinu. Přinese ročního beránka jako oběť odškodnění a předchozí dny se zruší, neboť poskvrnil...
Numeri 6:14...jednoho ročního beránka bez vady jako zápalnou oběť, jednu roční ovečku bez vady jako oběť za hřích a...
Numeri 6:15...placky pomazané olejem a s nimi patřičné moučné oběti a úlitby. Kněz to přinese před Hospodina a vykoná...
Numeri 6:16...Kněz to přinese před Hospodina a vykoná nazírovu oběť za hřích a jeho zápalnou oběť. Berana pak připraví...
Numeri 6:17...zápalnou oběť. Berana pak připraví jako pokojnou oběť Hospodinu spolu s košem nekvašeného pečiva a vykoná...
Numeri 6:18...zasvěcení, vezme je a vloží do ohně pod pokojnou obětí. Kněz vezme z onoho berana vařené plece, z koše vezme...
Numeri 7:13... obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla...
Numeri 7:15... jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:16...roční beránek k zápalné oběti, jeden kozeloběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět...
Numeri 7:17... pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Nachšona, syna Aminadabova. Druhého dne...
Numeri 7:19... obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla...
Numeri 7:21... jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:22...roční beránek k zápalné oběti, jeden kozeloběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět...
Numeri 7:23... pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Netaneela, syna Cuarova. Třetího dne...
Numeri 7:25... obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla...
Numeri 7:27... jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:28...roční beránek k zápalné oběti, jeden kozeloběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět...
Numeri 7:29... pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eliaba, syna Chelonova. Čtvrtého dne...
Numeri 7:31... obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla...
Numeri 7:33... jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:34...roční beránek k zápalné oběti, jeden kozeloběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět...
Numeri 7:35... pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar vůdce Rubenových synů Elicura, syna...
Numeri 7:37... obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla...
Numeri 7:39... jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:40...roční beránek k zápalné oběti, jeden kozeloběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět...
Numeri 7:41... pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Šelumiela, syna Curišadajova. Šestého dne...
Numeri 7:43... obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla...
Numeri 7:45... jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:46...roční beránek k zápalné oběti, jeden kozeloběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět...
Numeri 7:47... pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eljasafa, syna Deuelova. Sedmého dne...
Numeri 7:49... obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla...
Numeri 7:51... jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:52...roční beránek k zápalné oběti, jeden kozeloběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět...
Numeri 7:53... pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Elišamy, syna Amihudova. Osmého dne...
Numeri 7:55... obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla...
Numeri 7:57... jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:58...roční beránek k zápalné oběti, jeden kozeloběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět...
Numeri 7:59... pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Gamaliela, syna Pedacurova. Devátého dne...
Numeri 7:61... obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla...
Numeri 7:63... jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:64...roční beránek k zápalné oběti, jeden kozeloběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět...
Numeri 7:65... pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Abidana, syna Gideoniho. Desátého dne...
Numeri 7:67... obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla...
Numeri 7:69... jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:70...roční beránek k zápalné oběti, jeden kozeloběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět...
Numeri 7:71... pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiezera, syna Amišadajova. Jedenáctého...
Numeri 7:73... obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla...
Numeri 7:75... jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:76...roční beránek k zápalné oběti, jeden kozeloběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět...
Numeri 7:77... pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Pagiela, syna Okranova. Dvanáctého dne...
Numeri 7:79... obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla...
Numeri 7:81... jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:82...roční beránek k zápalné oběti, jeden kozeloběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět...
Numeri 7:83... pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiry, syna Enanova. Toto byl dar vůdců...
Numeri 7:87...120 šekelů svatyně. Souhrn dobytka k zápalné oběti (s jejich moučnou obětí): 12 býčků, 12 beranů, 12...
Numeri 7:88...za hřích: 12 kozlů. Souhrn dobytka k pokojné oběti: 24 býčků, 60 beranů, 60 kozlů, 60 ročních beránků....
Numeri 8:8... vezmou mladého býčka spolu s moučnou obětí z jemné mouky zadělané olejem; ty pak vezmi druhého...
Numeri 8:12...ruce na hlavy těch býků. Jednoho obětuj jako oběť za hřích a druhého jako zápalnou oběť Hospodinu k...
Numeri 10:10...slavnostech, při začátcích měsíců, při zápalných obětech a při pokojných obětech. Tak se budete připomínat...
Numeri 15:3... a budete chtít Hospodinu přinést ohnivou oběť, abyste Hospodinu připravili příjemnou vůni - ...
Numeri 15:4...Hospodinu takovýto dar, přinese rovněž moučnou oběť: desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu oleje...
Numeri 15:5...čtvrtkou hinu oleje. Při zápalné či pokojné oběti s každým beránkem obětuj čtvrtku hinu vína jako...
Numeri 15:6...mouky zadělané třetinou hinu oleje jako moučnou oběť a třetinu hinu vína jako úlitbu - to vše přineseš...
Numeri 15:8...vůni. Připravíš-li jako zápalnou či pokojnou oběť dobytče, jako splnění slibu nebo jako pokojnou...
Numeri 15:9...Hospodinu, přines s tím dobytčetem jako moučnou oběť tři desetiny efy jemné mouky zadělané půlkou hinu...
Numeri 15:10...oleje a jako úlitbu půl hinu vína - to je ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. Tak bude naloženo s každým...
Numeri 15:13...narozený v Izraeli, když bude přinášet ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Kdyby v budoucích...
Numeri 15:14...kdokoli u vás bude žít chtěl přinést ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu, musí se při tom zachovat...
Numeri 15:24...obětuje obec jednoho mladého býčka jako zápalnou oběť příjemně vonící Hospodinu spolu s patřičnou moučnou...
Numeri 15:25...a oni za své nedopatření přinesli darem ohnivou oběť Hospodinu a rovněž oběť za hřích před Hospodinem. Celé...
Numeri 15:27...Pokud neúmyslně zhřeší jednotlivec, přinese jako oběť za hřích roční kůzle. Kněz pak vykoná obřad smíření za...
Numeri 16:15...rozlítil a řekl Hospodinu: "Nevšímej si jejich obětí! Ani jediného osla jsem si od nich nevzal, ani...
Numeri 18:9...a tvým synům. Ze svatosvatých darů, z ohnivých obětí, ti připadne toto: Každý jejich dar, který mi...
Numeri 18:11...příspěvek, který synové Izraele darují při všech obětech, které mi nabízejí zvedáním. To jsem dal věčným...
Numeri 18:17...oltář a jejich tuk necháš dýmat jako ohnivou oběť, jako příjemnou vůni Hospodinu. Jejich maso připadne...
Numeri 19:9...obec uchován k přípravě očistné vody. Je to oběť za hřích. Rovněž ten, kdo sbíral popel jalovice, si...
Numeri 19:17...Tehdy vezmou trochu popela jalovice spálené jako oběť za hřích a nalijí na něj do nádoby pramenitou vodu....
Numeri 23:3... Balaám Balákovi řekl: "Postůj u své zápalné oběti, zatím půjdu opodál. Snad se Hospodin se mnou...
Numeri 23:6...všemi moábskými hodnostáři u své zápalné oběti. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Z Aramu přivedl...
Numeri 23:15...pak Balákovi řekl: "Postůj zde u své zápalné oběti. zatím půjdu tam, vstříc Hospodinu." Hospodin se s...
Numeri 23:17...Vrátil se tedy k němu; stál dosud u své zápalné oběti, obklopen moábskými hodnostáři. Balák se ho zeptal:...
Numeri 28:2...Dbejte na to, mi v určený čas přinášíte  oběti, můj pokrm, mou ohnivou oběť, mou příjemnou vůni....
Numeri 28:3... mou příjemnou vůni. Řekni jim: Toto je ohnivá oběť, kterou budete přinášet Hospodinu každý den: dva roční...
Numeri 28:5...obětuj ráno a druhého za soumraku. Jako moučnou oběť k němu přidej desetinu efy jemné mouky zadělané...
Numeri 28:6...hinu vytlačeného oleje. To je stálá zápalná oběť, ustanovená na hoře Sinaj jako příjemná vůně, ohnivá...
Numeri 28:8...obětuj za soumraku. Připrav stejnou moučnou oběť i úlitbu jako ráno. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť...
Numeri 28:9...obětuj dva roční beránky bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidej dvě desetiny efy jemné mouky zadělané...
Numeri 28:10...s příslušnou úlitbou. To je sobotní zápalná oběť - tu přinášejte kromě stálé zápalné oběti a úlitby...
Numeri 28:11...začátcích vašich měsíců přineste jako zápalnou oběť Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm...
Numeri 28:12...a sedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť pak přidejte tři desetiny efy jemné mouky zadělané...
Numeri 28:13...a po desetině ke každému beránku. To je zápalná oběť, připravená jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu....
Numeri 28:15...každého měsíce v roce. Kromě stálé zápalné oběti a příslušné úlitby je obětován také jeden kozel...
Numeri 28:19...nedělejte žádnou běžnou práci. Jako ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti dva mladé býčky,...
Numeri 28:20...beránků; hleďte, jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři...
Numeri 28:22...po desetině. Dále přines jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření. Toto...
Numeri 28:23... Toto vše budete obětovat kromě ranní zápalné oběti, která patří ke stálé zápalné oběti. Stejně tak...
Numeri 28:24...po sedm dní každý den obětovat pokrm ohnivé oběti příjemně vonící Hospodinu; je obětován kromě stálé...
Numeri 28:26...Slavnosti týdnů přinášet Hospodinu novou moučnou oběť, mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou...
Numeri 28:27...běžnou práci. Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a...
Numeri 28:28...berana a sedm ročních beránků. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři...
Numeri 28:31...smíření. To vše připravíte kromě stálé zápalné oběti a moučné oběti, která k náleží; hleďte, jsou...
Numeri 29:2...to Den troubení. Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho ročního býčka, jednoho...
Numeri 29:3...a sedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři...
Numeri 29:5...z těch sedmi beránků. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše...
Numeri 29:6...obřad smíření. To vše (kromě novolunní zápalné oběti s její moučnou obětí, kromě stálé zápalné oběti s...
Numeri 29:8...žádnou práci. Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho ročního býčka, jednoho...
Numeri 29:9...beránků; hleďte, jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři...
Numeri 29:11...po desetině. Dále přineste jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě oběti za hřích při obřadu smíření,...
Numeri 29:13...slavnost: Jako příjemnou vůni, jako ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti 13 mladých býčků, 2...
Numeri 29:14...ročních beránků; jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři...
Numeri 29:16...beránků po desetině. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti...
Numeri 29:18... beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále...
Numeri 29:19... úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti...
Numeri 29:21... beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále...
Numeri 29:22... úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti...
Numeri 29:24... beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále...
Numeri 29:25... úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti...
Numeri 29:27... beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále...
Numeri 29:28... úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti...
Numeri 29:30... beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále...
Numeri 29:31... úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti...
Numeri 29:33... beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle příslušných pravidel, úměrně jejich...
Numeri 29:34... úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti...
Numeri 29:36...běžnou práci. Jako příjemnou vůni, ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti jednoho býčka,...
Numeri 29:37... beranu a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále...
Numeri 29:38... úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti...
Numeri 29:39... její moučné oběti a její úlitby). Tyto zápalné oběti, moučné oběti, úlitby a pokojné oběti budete přinášet...
Deuteronomium 12:6...choďte a tam přinášejte své zápalné a pokojné oběti, své desátky, obětní příspěvky z práce svých rukou,...
Deuteronomium 12:11... co jsem vám přikázal - své zápalné a pokojné oběti, své desátky, obětní příspěvky z práce svých rukou a...
Deuteronomium 12:13... Měj se na pozoru, abys neobětoval své zápalné oběti na kterémkoli místě, které by sis sám vyhlédl. Pouze...
Deuteronomium 12:14...z vašich kmenů, tam smíš obětovat své zápalné oběti a budeš dělat vše, co jsem ti přikázal. Porážet...
Deuteronomium 12:17...bravu, žádnou ze svých slíbených či dobrovolných obětí ani obětní příspěvky z práce svých rukou. Smíš je...
Deuteronomium 12:26... co je v Hospodinových očích správné. Své svaté oběti i slíbené dary však odnášej na místo, které si vyvolí...
Deuteronomium 12:27... váš Bůh. Tam budeš obětovat své zápalné oběti - maso i krev - na oltář Hospodina, svého Boha. U...
Deuteronomium 13:17...a spal to město i s jeho kořistí jako zápalnou oběť Hospodinu, svému Bohu. je z něj navěky hromada...
Deuteronomium 16:2... přines pro tento hod Hospodinu, svému Bohuoběť z bravu či skotu. Nesmíš k němu jíst nic kvašeného. Po...
Deuteronomium 16:10... svému Bohu, Slavnost týdnů. Přines dobrovolnou oběť podle své možnosti, podle toho, jak ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 18:1...ani dědictví v Izraeli. Budou žít z ohnivých obětí Hospodinu, z jeho dědictví. Nebudou mít dědictví mezi...
Deuteronomium 18:3...dostávat od lidu: Ti, kdo budou přinášet oběť - ze skotu nebo z bravu - dají knězi plece, obě...
Deuteronomium 27:6... přineseš na něm Hospodinu, svému Bohu, zápalné oběti. Přineseš také pokojné oběti, budeš je tam jíst a...
Deuteronomium 27:7...svému Bohu, zápalné oběti. Přineseš také pokojné oběti, budeš je tam jíst a radovat se před Hospodinem, svým...
Deuteronomium 32:38...hledali? Kde jsou ti, kdo jedli tuk jejich obětí, kdo pili víno jejich úliteb? Jen vstanou, aby vám...
Deuteronomium 33:19...svolají různé národy, tam budou přinášet pravé oběti. Budou sytit z mořského bohatství, z pokladů v písku...
Jozue 8:31...železem." Na něm pak přinesli zápalné oběti Hospodinu a obětovali pokojné oběti. Jozue tam napsal...
Jozue 13:14...nepřidělil. Jejich dědictvím jsou ohnivé oběti Hospodinu, Bohu Izraele, jak jim pověděl. Toto dal...
Jozue 22:23...na něm přinášeli zápalné, moučné nebo pokojné oběti, pak nás potrestá sám Hospodin! Udělali jsme to...
Jozue 22:26...Přičiňme se a postavme si oltář. Ne pro zápalyoběti, ale aby byl svědkem mezi námi a vámi i mezi našimi...
Jozue 22:27... že sloužíme Hospodinu svými zápaly i pokojnými oběťmi před jeho tváří. Vaši synové tak v budoucnu nebudou...
Jozue 22:28... jež vytvořili naši otcové - ne pro zápalyoběti, ale aby byl svědkem mezi námi a vámi.' Ale bouřit se...
Jozue 22:29...stavbou oltáře pro zápalné, moučné nebo pokojné oběti. Jediný takový oltář stojí před příbytkem Hospodina,...
Soudců 6:26...toho druhého býka a obětuj ho jako zápalnou oběť na dřevě z Ašeřina kůlu, který pokácíš." Gedeon tedy...
Soudců 11:31...vrat naproti, připadne Hospodinu jako zápalná oběť." Jiftach vytáhl do boje proti Amoncům a Hospodin mu...
Soudců 13:16...bych tvé jídlo. Chceš-li ale připravit zápalnou oběť, obětuj ji Hospodinu." (Manoach totiž stále nevěděl,...
Soudců 13:19...podivuhodné!" Manoach tedy vzal kůzle a moučnou oběť a obětoval to na skále Hospodinu. Tu se před zraky...
Soudců 13:23...žena, "nepřijal by od nás zápalnou a moučnou oběť. Neukázal by nám to všechno a neoznámil nám to, co teď...
Soudců 16:23...vládci se sešli, aby přinesli velikou oběť svému bohu Dágonovi a aby oslavovali. Prohlašovali...
Soudců 20:26...večera a přinášeli Hospodinu zápalné a pokojné oběti. Izraelci se tehdy dotazovali Hospodina, neboť tam v...
Soudců 20:40...hle - z města stoupá k nebi dým jako ze zápalné oběti! Vtom se hlavní voj Izraelců obrátil. Když Benjamínci...
Soudců 21:4...lid postavil oltář a přinášel zápalné a pokojné oběti. Izraelci se ptali: "Kdo ze všech izraelských kmenů...
1. Samuel 1:4...Elího, Chofni a Pinchas. Vždy, když přišel čas oběti, Elkána dal své ženě Penině i všem jejím synům a...
1. Samuel 1:21...s celou svou rodinou předložit Hospodinu výroční oběť a splnit svůj slib, Hana nešla. " chlapce odkojím,"...
1. Samuel 2:13...kněží a lidu. Kdykoli někdo přinesl zápalnou oběť, přišel kněžský mládenec, a jak se vařilo maso, vzal...
1. Samuel 2:17...hrozného hříchu, protože znevažovali Hospodinovy oběti. Tehdy před Hospodinem sloužil Samuel, hošík oblečený...
1. Samuel 2:19... když přicházela se svým mužem přinést výroční oběť. Elí žehnal Elkánovi i jeho ženě se slovy: "Kéž...
1. Samuel 2:28... Rodu tvého praotce jsem svěřil všechny ohnivé oběti synů Izraele. Proč tedy pošlapáváte oběti a dary,...
1. Samuel 2:29...oběti synů Izraele. Proč tedy pošlapáváte  oběti a dary, které jsem určil Příbytku? Svých synů si...
1. Samuel 3:14...Vina Elího domu nebude nikdy přikryta žádnou obětí ani darem!" Samuel zůstal ležet do rána, kdy měl...
1. Samuel 6:14...na dříví a krávy přinesli jako zápalnou oběť Hospodinu. Levité hned složili Truhlu Hospodinovu a s...
1. Samuel 6:15... Obyvatelé Bet-šemeše toho dne přinášeli zápalné oběti a připravili obětní hody Hospodinu. Když to pětice...
1. Samuel 7:9...jehně a přinesl je celé jako zápalnou oběť Hospodinu. Pak volal k Hospodinu za Izrael a Hospodin...
1. Samuel 7:10...mu odpověděl. Zatímco Samuel přinášel zápalnou oběť, Filištíni se chystali k útoku na Izrael. Hospodin...
1. Samuel 10:8...za tebou, abych tam obětoval zápalné a pokojné oběti. Budeš ale muset čekat sedm dní, než za tebou přijdu...
1. Samuel 11:15...za krále. Obětovali před Hospodinem pokojné oběti a Saul tam se všemi Izraelci pořádal velikou oslavu. ...
1. Samuel 13:9...rozprchávat. Proto řekl: "Přineste ke mně oběť zápalnou i pokojnou." A obětoval zápalnou oběť....
1. Samuel 13:10..." A obětoval zápalnou oběť. Jakmile bylobětí hotov, hle - přichází Samuel! Saul mu vykročil...
1. Samuel 13:12...Hospodina. Proto jsem se odhodlal přinést tu oběť sám." "Zachoval ses jako hlupák!" zvolal Samuel....
1. Samuel 15:22...tehdy prohlásil: "Těší snad Hospodina zápalyoběti, jako když ho někdo poslušností ctí? Poslouchat je...
1. Samuel 16:3...jsem obětovat Hospodinu.' Jišaje pozvešoběti a ti ukážu, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o...
1. Samuel 16:5...Hospodinu. Posvěťte se a přijďte za mnouoběti." Také Jišaje a jeho syny posvětil a pozval je k...
1. Samuel 20:6...do Betléma, protože tam jejich rod koná výroční oběť.' Pokud na to řekne: ‚Dobrá,' pak jsem v bezpečí....
1. Samuel 20:29...‚Propusť prosím. Naše rodina koná ve městě oběť a můj bratr mi přikázal, přijdu. Buď tedy prosím...
1. Samuel 26:19...podnítil Hospodin, tedy přijme předloženou oběť. Pokud to ale byli lidé, pak jsou před Hospodinem...
2. Samuel 6:17...pak přinesl před Hospodinem zápalné i pokojné oběti. Poté, co David dokončil obětování zápalných a...
2. Samuel 6:18...David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu ve jménu Hospodina zástupů. Podělil...
2. Samuel 15:12...nic netušili). Když se Abšalom chystal přinášet oběti, poslal také pro Davidova rádce Achitofela Gilonského...
2. Samuel 23:16... Ten se ale odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu. "Hospodin chraň," zvolal, "vždyť je to krev...
2. Samuel 24:22...vezme a obětuje, co se mu zlíbí. Zde je skotoběti a zde smyky a jha na dříví. To vše dává Aravna králi...
2. Samuel 24:23..."Kéž Hospodin, tvůj Bůh, ráčí přijmout tvoji oběť." "To ne," odpověděl král Aravnovi. "Koupím to od tebe...
2. Samuel 24:24...cenu. Přece Hospodinu, svému Bohu, nepřinesu oběť, která je zadarmo." A tak David koupil ten mlat i ten...
2. Samuel 24:25...oltář Hospodinu a přinesl zápalné i pokojné oběti. Hospodin vyslyšel modlitby za zemi, a tak se ta rána...
1. Královská 3:4...oltáři Šalomoun obětoval na tisíc zápalných obětí. Jednou v noci se Šalomounovi v Gibeonu zjevil...
1. Královská 3:15...Panovníkovy smlouvy. Obětoval zápalné a pokojné oběti a všem svým dvořanům vystrojil hostinu. Jednou přišly...
1. Královská 8:63...obětní hody. Šalomoun obětoval jako pokojnou oběť 22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto král a všichni...
1. Královská 8:64...chrámem. Tam totiž obětoval zápalnou a moučnou oběť i tuk pokojných obětí, neboť bronzový oltář před...
1. Královská 9:25...ročně přinášel Šalomoun zápalné i pokojné oběti na oltáři, který postavil Hospodinu, a nechal z něj...
1. Královská 10:5...a jejich roucha, jeho číšníky i to, jaké oběti král přináší v Hospodinově chrámu, byla naprosto...
1. Královská 11:8...cizí ženy, které uctívaly své bohy kadidlemoběťmi. Hospodin se na Šalomouna rozhněval, protože se jeho...
1. Královská 13:2...kněze posvátných výšin, kteří na tobě přinášejí oběti. I lidské kosti na tobě budou páleny!" Tehdy také...
1. Královská 18:29...ve svém křepčení do doby večerní moučné oběti. Neozval se ani hlásek, žádná odpověď, žádná odezva....
1. Královská 18:34...a řekl: "Naplňte čtyři džbery vodou a polijte oběť i dřevo." Pak řekl: "Znovu." Když to udělali znovu,...
1. Královská 18:36...a zaplnila i strouhu. Potom, v čas večerní oběti, přistoupil prorok Eliáš a pravil: "Hospodine, Bože...
1. Královská 18:38...zpět." Vtom spadl Hospodinův oheň a pohltil oběť i dřevo, ba i ty kameny a hlínu, dokonce i vodu ve...
2. Královská 3:20...Druhý den ráno, v době, kdy se přináší moučná oběť, se náhle od Edomu přivalila spousta vody, která...
2. Královská 3:27...měl kralovat po něm, a obětoval ho jako zápalnou oběť na hradbách. Izraelci byli tak zděšeni, že od nich...
2. Královská 5:17...služebník totiž nechce přinášet zápaly ani oběti žádným bohům kromě Hospodina. Jednu věc ale kéž...
2. Královská 10:19...Nikdo nechybí, protože chci uspořádat velikou oběť Baalovi. Kdokoli bude chybět, nezůstane naživu!" (Byla...
2. Královská 10:24..." Poté přistoupili k obětním hodům a zápalným obětem. Jehu zatím venku rozestavěl osmdesát mužů a varoval...
2. Královská 10:25...životem!" Když byli hotovi s přípravou zápalné oběti, Jehu přikázal svým strážcům a pobočníkům: "Jděte a...
2. Královská 12:17...že se od nich ani nežádalo vyúčtování. Stříbroobětí odškodnění a z obětí za hřích se ovšem na Hospodinův...
2. Královská 16:13...obětoval na něm. Zažehl svou zápalnou i moučnou oběť, přinesl úlitbu a skropil oltář krví své pokojné oběti...
2. Královská 16:15...novém oltáři obětuj ranní zápaly, večerní moučné oběti - zápalnou a moučnou oběť za krále i zápalnou a...
2. Královská 23:10...nikdo neprovedl svého syna nebo dceru ohněm jako oběť Molochovi. Od vchodu do Hospodinova chrámu odstranil...
1. Letopisů 6:34...domu. Áron a jeho bratři se však věnovali obětem na zápalném a kadidlovém oltáři, veškeré službě...
1. Letopisů 11:18... Ten se však odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu. "Chraň Bůh," zvolal. "To mám pít krev...
1. Letopisů 16:1... Pak před Bohem přinášeli zápalné i pokojné oběti. Poté, co David dokončil obětování zápalných a...
1. Letopisů 16:2...David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu v Hospodinově jménu. Podělil také...
1. Letopisů 16:40...oltáři pravidelně přinášeli Hospodinu zápalné oběti ráno i večer přesně tak, jak je psáno v Zákoně, který...
1. Letopisů 21:23... co se mu zlíbí. Pohleď, přidám býčky k zápalným obětem, smyky jako dříví a pšenici pro moučnou oběť - to...
1. Letopisů 21:24...pro Hospodina nic tvého. Přece mu nepřinesu oběť, která je zadarmo." A tak David Aravnovi za ten...
1. Letopisů 21:26...oltář Hospodinu a přinesl zápalné i pokojné oběti. Vzýval Hospodina a on mu odpověděl - na zápalný...
1. Letopisů 22:1...dům Hospodina Boha. Zde bude oltář pro izraelské oběti." Potom David nechal shromáždit cizince žijící v...
1. Letopisů 23:29...o chleby předložení, o jemnou mouku pro moučné oběti, o nekvašené placky, smažené bochánky a o veškeré...
1. Letopisů 23:31...mu díky a chválu stejně jako při všech zápalných obětech Hospodinu o sobotách, novoluních a slavnostech....
1. Letopisů 29:21...a před králem. Druhého dne přinášeli Hospodinu oběti a zápaly - 1 000 býčků, 1 000 beranů a 1 000 jehňat s...
2. Letopisů 1:6...obětoval před Hospodinem na tisíc zápalných obětí. noci se Šalomounovi zjevil Bůh a řekl mu: "Žádej...
2. Letopisů 2:3... k ustavičnému předkládání chlebů a k zápalným obětem ráno i večer, o sobotách a novoluních a při...
2. Letopisů 4:6... V nich omývali, co se připravovalo k zápalné oběti, zatímco v Moři se omývali kněží. Podle příslušného...
2. Letopisů 7:1... z nebe sestoupil oheň a pohltil zápalnou oběť i ostatní oběti. Chrám naplnila sláva Hospodinova,...
2. Letopisů 7:7...chrámem. Tam totiž obětoval zápalnou oběť i tuk pokojných obětí, protože bronzový oltář, který...
2. Letopisů 7:12...tvou modlitbu. Vyvolil jsem si toto místo za dům oběti. Může se stát, že zavřu nebe, aby nepršelo; že...
2. Letopisů 8:12...předsíní, přinášel Šalomoun Hospodinu zápalné oběti, jak to Mojžíš určil pro každý den, pro soboty,...
2. Letopisů 9:4...roucha, jeho číšníky a jejich roucha i to, jaké oběti král přináší v Hospodinově chrámu, byla naprosto...
2. Letopisů 13:11...večer co večer přinášejí Hospodinu dým zápalných obětí a vonného kadidla. Předkládají mu chleby na...
2. Letopisů 23:18...o Hospodinův dům a přinášeli Hospodinu zápalné oběti, jak je psáno v Zákoně Mojžíšově. K branám...
2. Letopisů 24:14...Hospodinova chrámu: náčiní pro službu i pro oběti, nádobí a další předměty ze zlata a stříbra. Po celý...
2. Letopisů 29:7...a nezažehli kadidlo a nepřinesli zápalnou oběť ve svatyni Boha Izraele. Proto na Judu a Jeruzalém...
2. Letopisů 29:21... Za království, za svatyni a za Judu přivedlioběti za hřích sedm býčků, sedm beranů, sedm jehňat a sedm...
2. Letopisů 29:23... kropili oltář jejich krví. Pak přivedli kozlyoběti za hřích před krále a před celé shromáždění, aby na...
2. Letopisů 29:24...totiž za celý Izrael nařídil obětovat zápalyoběti za hřích. Král postavil v Hospodinově chrámu levity s...
2. Letopisů 29:27... Ezechiáš nechal přinést na oltáři zápalnou oběť. Ve chvíli, kdy začala oběť, začalo se zpívat a...
2. Letopisů 29:28... trubači troubili a to vše trvalo, dokud zápalná oběť neskončila. Jakmile byla zápalná oběť dokonána,...
2. Letopisů 29:29...zápalná oběť neskončila. Jakmile byla zápalná oběť dokonána, Ezechiáš i všichni přítomní poklekli a...
2. Letopisů 29:31...do Hospodinova chrámu s pokojnými a děkovnými oběťmi." Shromáždění tedy přineslo dary k obětním hodům a...
2. Letopisů 29:32... 100 beranů a 200 jehňat - to vše jako zápalná oběť Hospodinu. Jako oběť také zasvětili 600 býčků a 3 000...
2. Letopisů 29:33...- to vše jako zápalná oběť Hospodinu. Jako oběť také zasvětili 600 býčků a 3 000 ovcí. Kněží ale bylo...
2. Letopisů 29:34...bylo málo, takže to množství zvířat k zápalné oběti nestačili stahovat. Museli jim proto pomáhat jejich...
2. Letopisů 29:35...veliké množství zápalů a také tuku z pokojných obětí a úliteb doprovázejících zápalné oběti. Tak byla v...
2. Letopisů 30:15...se a přinesli do Hospodinova chrámu zápalné oběti. Zaujali svá místa, jak jim to určoval Zákon Božího...
2. Letopisů 30:22...dní jedli své určené podíly, přinášeli pokojné oběti a děkovali Hospodinu, Bohu svých otců. Celé...
2. Letopisů 31:2...či levitské úkoly, šlo o zápalné a pokojné oběti, o pomocné práce nebo o děkování a chvály v branách...
2. Letopisů 31:3...část svého majetku jako příspěvek na zápalné oběti jak ranní, tak večerní a také o sobotách, novoluních...
2. Letopisů 32:12...jediným oltářem se budete klanět a na něm pálit oběti!' To nevíte, co jsem provedl i moji otcové všem...
2. Letopisů 33:16...oltář a obětoval na něm pokojné a děkovné oběti a vyzval Judu, slouží Hospodinu, Bohu Izraele. Lid...
2. Letopisů 35:12...zvířata. Oddělovali, co bylo určeno k zápalné oběti, a rozdávali to lidu rozdělenému podle otcovských...
Ezdráš 1:4...i zlatem, zbožím a dobytkem spolu s dobrovolnou obětí pro dům Boha, který je v Jeruzalémě. Představitelé...
Ezdráš 1:6...i drahocennostmi a k tomu přidali své dobrovolné oběti. Sám král Kýros vydal předměty z Hospodinova domu,...
Ezdráš 3:2...Bohu Izraele, aby na něm mohli přinášet zápalné oběti, jak je psáno v Zákoně Božího služebníka Mojžíše....
Ezdráš 3:3...obavy z okolních národů, přinesli na něm zápalné oběti Hospodinu, a sice ranní i večerní zápalné oběti....
Ezdráš 3:4...psáno. Den co den přinášeli předepsané zápalné oběti a také stálou zápalnou oběť při novoluních a při...
Ezdráš 3:5...předepsané zápalné oběti a také stálou zápalnou oběť při novoluních a při všech Hospodinových slavnostech,...
Ezdráš 3:6... kdo dobrovolně přinášel oběť Hospodinu. Zápalné oběti Hospodinu začali přinášet od prvního dne sedmého...
Ezdráš 6:3...je ten dům vystavěn na místě, kam se přinášely oběti, a to na původních základech. Nechť je 30 loktů...
Ezdráš 6:9...potřeba - býčci, berani či jehňata k zápalným obětem Bohu nebes, pšenice, sůl, víno či olej - cokoli si...
Ezdráš 6:10...dodáváno, aby přinášeli Bohu nebes příjemné oběti a modlili se za život krále a jeho synů. Dále...
Ezdráš 6:17...100 býků, 200 beranů a 400 jehňat. Jako oběť za hřích celého Izraele bylo obětováno 12 kozlů podle...
Ezdráš 8:35...vrátili ze zajetí, přinesli Bohu Izraele zápalné oběti: 12 býčků za celý Izrael, 96 beranů, 77 jehňat, 12...
Ezdráš 9:4...jsem usedl a zůstal zděšen sedět do večerní oběti. Všichni, kdo se třesou před slovy Boha Izraele, se...
Ezdráš 9:5...shromáždili kolem . Teprve v čas večerní oběti jsem se ze své trýzně vzpamatoval. Stále ještě v...
Nehemiáš 10:34...Božího domu: na chleby předložení, na pravidelné oběti moučné i zápalné o sobotách, novoluních a slavnostech...
Nehemiáš 12:43...Jizrachiášem. Toho dne se obětovaly veliké oběti a všichni se radovali, neboť je Bůh rozveselil...
Job 1:5...časného rána obětoval za každého z nich zápalné oběti, neboť si říkal: "Co když děti zhřešily a v duchu...
Job 42:8...mým služebníkem Jobem. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj služebník Job se za vás modlí. Jen proto, že...
Žalmy 4:6...na lůžku přemítejte a zmlkněte. séla Spravedlivé oběti přineste, s důvěrou v Hospodinu spočiňte. Mnozí...
Žalmy 20:4...kéž podepře! Kéž si vzpomene na všechny tvé oběti, tvé zápaly kéž v popel obrátí! séla Kéž ti , po...
Žalmy 40:7...promluvit, je jich však víc, než se vypočístOběti a dary sis neoblíbil, ale uši jsi mi otevřel: Nechtěl...
Žalmy 50:5..."Shromážděte mi moje ctitele, ty, kteří skrze oběť jsou se mnou ve smlouvě!" Jeho spravedlnost nebesa...
Žalmy 50:8..., Bůh, jsem přece Bohem tvým! Kvůli tvým obětem neviním, tvé zápaly mi nikdy nechybí. Nechci však...
Žalmy 50:14... cožpak ho krví kozlů zapíjím? Přinášej Bohu oběť vděčnosti, své sliby plň před Nejvyšším. Volej v...
Žalmy 50:23...Když vás napadnu, kdo vám pomůže? Kdo přináší oběť vděčnosti, ten ctí; kdo svoje cesty napraví, tomu...
Žalmy 51:18...otevři rty, ústa zvěstují tvé chvály! V oběti neměl bys zalíbení, kdybych ti ji dal, moje zápaly...
Žalmy 51:19...zápaly bys nepřijal. Kajícný duch je Bohu nad oběti - nepohrdneš, Bože, srdcem kajícným a sklíčeným. Ve...
Žalmy 51:21... zdi Jeruzaléma znovu vystavěj! Tehdy si zalíbíš oběti spravedlnosti - zápalné oběti bez vady, tehdy se...
Žalmy 56:13...jsem, Bože, složil sliby, tobě přinesu vděčné oběti. Vždyť jsi zachránil od smrti, nohy od zvrtnutí...
Žalmy 66:13...jsi nás vyvedl ke svobodě. Do tvého domu vejduoběťmi zápalnými, sliby, jež dal jsem, splním ti, sliby,...
Žalmy 66:15...pro tebe v dým proměním, býky i kozly ti jako oběť připravím! séla Pojďte a slyšte, ctitelé Boží, budu...
Žalmy 69:32...písní oslavím, vyvyšovat je budu s vděčností. Ta oběť Hospodina potěší víc než býk, více než dobytek s rohy...
Žalmy 106:28... Potom se s modlou Baal-peor spřáhli, jedli oběti patřící mršinám. Boha tak popudili svými činy, že...
Žalmy 107:22...jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! Jako oběť mu přinášejí chválu, o tom, co učinil, zpívají!...
Žalmy 116:17...syn, ty jsi mi pouta uvolnil! Tobě přinesu oběť vděčnosti, uctívat budu jméno Hospodin! Své sliby...
Žalmy 119:108... Hospodine, obživ ! Přijmi, Hospodine, vděčné oběti mých rtů a vyuč svým pokynům. I když můj život...
Žalmy 141:2...Kéž je modlitba před tebou kadidlem, večerní obětí kéž jsou ruce zvednuté! K mým ústům, Hospodine,...
Přísloví 7:12... hned zas na náměstí, za každým rohem číhá na oběť. se ho zmocnila a ho líbá, bez uzardění mu...
Přísloví 7:26... Tak mnozí podlehli jejím ranám, všech jejích obětí je bezpočet! Cesta do pekel vede jejím domem, do síní...
Přísloví 15:8...vědění rozsévají, srdce tupců však nikoliOběť darebáků se Hospodinu hnusí, zalíbení v modlitbě...
Přísloví 21:3...spravedlnost a právo, Hospodin to raději než oběti. Povýšené oči, naduté srdce, úsilí ničemů - to vše je...
Přísloví 21:27...však rozdává a neskrblí. Sama ohavnost je oběť ničemů, zvlášť když se obětuje ze zlých úmyslů!...
Přísloví 26:28...valí balvan, toho zavalí. Prolhaný jazyk svou oběť nenávidí, úlisná ústa zkázu chystají. Nechlub se tím,...
Kazatel 4:17...domu. Přicházej raději naslouchat než přinášet oběť hlupáků - ti ani nevědí, jak špatně jednají! ...
Izaiáš 1:11... lide Gomory: K čemu jsou mi všechny ty vaše oběti? praví Hospodin. Mám dost beraních zápalů i sádla...
Izaiáš 1:13...po mých nádvořích? Přestaňte přinášet marné oběti! Kouř kadidla je mi odporný. Všechna ta novoluní,...
Izaiáš 19:21...den Hospodina poznají. Budou ho uctívat daryoběťmi, budou Hospodinu skládat sliby a ty dodrží. Hospodin...
Izaiáš 24:2... věřitelé i dlužníci, lichváři i jejich oběti. Zem bude úplně vypleněna, o všechno bude oloupena -...
Izaiáš 40:16...prach. Libanon by nevystačil ani na podpal, k oběti by nestačila jeho zvířena. Všechny národy jsou před...
Izaiáš 43:23...ti, Izraeli, na obtíž! Nepřivedls mi beránkyoběti zápalné, obětními hody jsi neuctil. K žádným darům...
Izaiáš 43:24... Nekoupil jsi mi vonné koření, tukem svých obětí jsi nesvlažil. Zatos svými hříchy unavil,...
Izaiáš 56:7...je ve svém domě modlitby. Jejich zápaly a jejich oběti dojdou zalíbení na mém oltáři a můj dům bude nazýván...
Izaiáš 57:6...jim vyléváš úlitby, jim přinášíš své moučné oběti. Copak tyto věci obměkčí? Na vysoké a strmé hoře...
Izaiáš 60:7...ti i nabajotští berani; budou přijati za oběť na mém oltáři, a tak dům své slávy oslavím. Kdo se to...
Jeremiáš 6:20...dálné ciziny? Nemohu přijmout vaše zápaly, vaše oběti se mi nelíbí!" Nuže, tak praví Hospodin: "Hle, kladu...
Jeremiáš 7:21...zástupů, Bůh Izraele: "Jen si hromaďte zápalyobětem, jen si to maso snězte! Tehdy, když jsem vaše otce...
Jeremiáš 7:22...nimi proto, abych jim dal přikázání o zápalechobětech, ale přikázal jsem jim toto: ‚Poslouchejte , a...
Jeremiáš 11:15...dál s mnoha jinými kout pikle? Může snad maso obětí odvrátit tvé neštěstí, aby ses znovu veselil? Košatou...
Jeremiáš 14:12...volání. Ani když přinesou zápalné a moučné oběti, nenajdu v nich zalíbení. Mečem, hladem a morem s...
Jeremiáš 17:26...i z Negevu budou přicházet lidé se svými zápalyobětmi, dary a vonnými kadidly, aby do Hospodinova domu...
Jeremiáš 19:5...toto místo krví nevinných. Vystavěli také obětiště Baalovi, aby tam spalovali své vlastní děti jako...
Jeremiáš 32:35...ho poskvrnili. V údolí Ben-hinom také vystavěli obětiště Baalovi, aby tam prováděli své syny a dcery ohněm...
Jeremiáš 33:11...a hlas těch, kdo ponesou do Hospodinova domu oběti vděčnosti se slovy: "Hospodinu zástupů vzdejte díky -...
Jeremiáš 33:18...by přede mnou přinášel zápaly, pálil moučné oběti a připravoval obětní hody po všechny dny." Jeremiáš...
Jeremiáš 41:5...a se smutečními jizvami. Měli s sebou moučné oběti a kadidlo, které chtěli přinést do Hospodinova chrámu...
Jeremiáš 44:21...mu takto odmlouvali, řekl: "A co ty kadidlové oběti, které jste v judských městech a jeruzalémských...
Jeremiáš 48:35...vystupují na posvátné výšiny a svým bohům pálí oběti. srdce nad Moábem jak flétna naříká, nad muži z...
Ezechiel 20:28...zelenající se strom, tam obětovali ty své oběti a přinášeli tam své urážlivé dary, podkuřovali jim...
Ezechiel 20:40...vlasti a tam si je oblíbím. Tam budu stát o vaše oběti a vybrané dary ze všeho, co jste zasvětili. vás...
Ezechiel 24:21...a dcery, které jste po sobě nechali, padnou za oběť meči, budete dělat to, co : žádný závoj přes obličej...
Ezechiel 40:38...do postranní místnosti, kde se omývaly zápalné oběti. V síni stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly,...
Ezechiel 40:39...vždy dva stoly, na kterých se porážely zápalné oběti, oběti za hřích i oběti odškodnění. Také zvenku po...
Ezechiel 40:42...a čtyři z druhé strany. Čtyři stoly pro zápalné oběti byly z tesaného kamene; každý byl půldruhého lokte...
Ezechiel 40:43...háky, na dlaň dlouhé. Stoly byly určeny pro maso obětí. Vedle vnitřní brány stály na vnitřním nádvoří dvě...
Ezechiel 42:13...k Hospodinu, tam jídají svatosvaté věci - moučné oběti, oběti za hřích i oběti odškodnění - a také tam...
Ezechiel 43:18...bude postaven, aby se na něm přinášely zápalné oběti a aby byl skrápěn krví, dáš levitským kněžím z rodu...
Ezechiel 43:19... praví Panovník Hospodin, mladého býčkaoběti za hřích. Vezmeš trochu jeho krve a potřeš čtyři...
Ezechiel 43:21...a vykonáš za něj smírčí obřady. Pak vezmeš býka oběti za hřích a necháš ho spálit na určeném místě...
Ezechiel 43:22...okrsku mimo svatyni. Druhého dne přinesešoběti za hřích kozla bez vady, aby jím očistili oltář tak,...
Ezechiel 43:24...kněží je posypou solí a obětují je jako zápalnou oběť Hospodinu. Po sedm dní budeš denně obětovat kozla za...
Ezechiel 43:27...kněží na oltáři obětovat vaše zápalné i pokojné oběti a ve vás najdu zalíbení, praví Panovník Hospodin."...
Ezechiel 44:11...chrámoví sluhové. Budou pro lid porážet zápalyoběti a budou jim neustále k službám. Protože jim sloužili...
Ezechiel 44:27...svatyně, aby sloužil ve svatyni, přinese svou oběť za hřích, praví Panovník Hospodin. A toto bude jejich...
Ezechiel 44:29...jejich vlastnictví jsem . Budou jíst moučné oběti, oběti za hřích i oběti odškodnění a připadne jim...
Ezechiel 45:15... To vše se použije na moučné, zápalné a pokojné oběti ke smíření za lid, praví Panovník Hospodin. Všechen...
Ezechiel 45:17...vládci. Vládce pak bude dodávat zápalné i moučné oběti a úlitby o svátcích, novoluních, sobotách a vůbec o...
Ezechiel 45:19...svatyni od hříchu. Kněz vezme trochu krveoběti za hřích a potře veřeje chrámu, čtyři hrany...
Ezechiel 45:22...přinese za sebe i za všechen lid země býčka jako oběť za hřích. Po sedm dní této slavnosti bude denně...
Ezechiel 45:23...sedm býků a sedm beranů bez vady jako zápalnou oběť Hospodinu a jednoho kozla denně jako oběť za hřích....
Ezechiel 45:24...kozla denně jako oběť za hřích. Jako moučnou oběť přidá ke každému býku a beranu efu mouky a ke každé...
Ezechiel 45:25...začínající patnáctého dne sedmého měsíce: jak oběti za hřích, tak zápalné i moučné oběti a olej." Tak...
Ezechiel 46:2...veřejí. budou kněží přinášet jeho zápalnou oběť a jeho pokojné oběti, bude se klanět u prahu brány....
Ezechiel 46:4...den přinese vládce Hospodinu jako zápalnou oběť šest beránků a jednoho berana, všechny bez vady. Jako...
Ezechiel 46:5...a jednoho berana, všechny bez vady. Jako moučnou oběť přidá k beranu efu mouky, k beránkům pak podle vlastní...
Ezechiel 46:7...a jednoho berana, všechny bez vady. Jako moučnou oběť přidá efu mouky k býčku a efu mouky k beranu, k...
Ezechiel 46:11... a odejde, když budou odcházet. Jako moučná oběť se o svátcích a slavnostech bude přidávat efa mouky k...
Ezechiel 46:12...Hospodinu dobrovolný dar - to bude oběť zápalná nebo pokojná - otevře se mu východní brána,...
Ezechiel 46:13... ráno co ráno, přineseš Hospodinu jako zápalnou oběť ročního beránka bez vady. Ráno co ráno k němu jako...
Ezechiel 46:14...bez vady. Ráno co ráno k němu jako moučnou oběť přidáš šestinu efy mouky a třetinu hinu oleje na...
Ezechiel 46:15... Ráno co ráno budou přinášet beránka, moučnou oběť a olej ke stálé zápalné oběti." Tak praví Panovník...
Ezechiel 46:20...mi řekl: "Toto je místo, kde budou kněží vařit oběti odškodnění a oběti za hřích a kde budou péci moučné...
Ezechiel 46:24...kuchyně," řekl mi, "kde chrámoví služebníci vaří oběti lidu." Poté přivedl zpět ke vchodu do chrámu. A...
Daniel 2:46...mu. Nařídil také, se na jeho počest obětují oběti a vonné kadidlo. Potom král řekl Danielovi: "Váš Bůh...
Daniel 8:11...nebeského zástupu, když zrušil každodenní oběť a zpustošil jeho svatyni. Vojsko i každodenní oběť mu...
Daniel 8:12...a zpustošil jeho svatyni. Vojsko i každodenní oběť mu při vzpouře byly vydány do rukou. Srazil pravdu...
Daniel 8:13...vidění - ta otřesná vzpoura, zrušení každodenní oběti, vydání svatyně a pošlapání vojska?" "Bude to 2 300...
Daniel 9:21...ve vidění, a dotkl se . Bylo to v době večerní oběti. "Danieli," promluvil ke mně zřetelně, "jsem tu teď...
Daniel 9:27...týdnu posledním. pak ten týden dojde do půliobětem i darům konec učiní. Otřesná ohavnost se v chrámě...
Daniel 11:31...a znesvětí chrámovou pevnost, zruší každodenní oběť a vztyčí tam otřesnou ohavnost. Svou úlisností svede...
Daniel 12:11... Moudří však porozumějí. Od zrušení každodenní oběti a vztyčení otřesné ohavnosti uplyne 1 290 dnů. Blaze...
Ozeáš 3:4...totiž zůstanou nadlouho bez krále a vůdce, bez oběti a posvátného sloupu, bez efodu a bůžků. Potom synové...
Ozeáš 4:8...hřešili; svou Slávu nahradili mrzkostí. Živí se oběťmi mého lidu za hřích, dychtivě baží po jejich...
Ozeáš 4:14...jsou to muži, kdo chodí za nevěstkami a konají oběti s těmi kněžkami. Špatně dopadne ten tupý lid!...
Ozeáš 4:19...je svými křídly zachvátí, budou se stydět za své oběti! Kněží, teď slyšte toto, lide Izraele, dávej pozor,...
Ozeáš 6:6...jak světlo zářily. Chci totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápaly. Oni však jako Adam...
Ozeáš 8:11...krále nad velmoži. Efraim tolik oltářůoběti za hřích - z těch se mu ale staly oltáře k hřešení!...
Ozeáš 8:13...cizí, jako by nerozuměli! Když mi přinášejí své oběti, obětují maso, aby se najedli - Hospodinu se to...
Ozeáš 9:4... Hospodinu přinášet úlitby, nepotěší ho svými oběťmi. Jejich oběti budou jako chléb truchlících - všichni...
Ozeáš 11:2...více ode odcházeli pryč - baalům přinášeli oběti, modly uctívali kadidly. jsem Efraima učil chodit...
Joel 1:9...svého ženicha! Z Hospodinova domu zmizela moučná oběť i úlitba. Kněží Hospodinu sloužící se dali do...
Joel 1:13...Bohu sloužíte! Domu vašeho Boha je upřena moučná oběť i úlitba. Vyhlaste půst, svolejte shromáždění,...
Joel 2:14... a požehnání nám zanechá, aby zas byly moučné oběti a úlitby pro Hospodina, vašeho Boha. na Sionu...
Amos 4:4...hřešte ještě víc! Ráno co ráno přinášejte oběti a každé tři dny desátky. Palte kvašené chleby jako...
Amos 4:5...každé tři dny desátky. Palte kvašené chleby jako oběť vděčnosti a hlučně pokřikujte o své štědrosti - tak to...
Amos 5:22...vydržet! Když mi přinášíte zápalné a moučné oběti, mně se to nelíbí. Na pokojné oběti z vašich dobytčat...
Amos 5:25...jako proud, jenž nevysychá! Přinášeli jste mi oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský?...
Jonáš 2:10... ti však s vděčným voláním přinášet budu oběti. Co slíbil jsem, to vyplním. U Hospodina je spasení!"...
Abakuk 1:16... proto své síti obětují a svému čeřeni pálí oběti. Vždyť si díky nim užívají do sytosti ty...
Sofoniáš 1:7... neboť je blízko Hospodinův den! Hospodin oběť připravil a pozvané posvětil. "V den Hospodinovy...
Sofoniáš 1:8...a pozvané posvětil. "V den Hospodinovy oběti zúčtuji s knížaty a princi i se všemi, kdo se...
Sofoniáš 3:10...řekami, můj rozptýlený lid, ti mi přinesou  oběti. V ten den se nebudete muset stydět za všechny své...
Malachiáš 1:8...říkáte: "Na Hospodinově stole nezáleží." Kdyžoběti přinášíte slepé zvíře, copak to není špatně? Když...
Malachiáš 1:10...Nelíbíte se mi, praví Hospodin zástupů; o oběti z vašich rukou nestojím! Vždyť jméno je veliké...
Malachiáš 1:11...všude budou mému jménu přinášet kadidlo a čisté oběti. Ano, jméno je veliké mezi národy, praví Hospodin...
Malachiáš 1:13... chromé a churavé kusy a nabízíte mi je za oběť - copak to mohu z vašich rukou přijmout? praví...
Malachiáš 2:3...vmetu lejna do tváří, lejna vašich svátečních obětí, aby vás s nimi vynesli! Tehdy poznáte, že jsem vám...
Malachiáš 2:12...to kdokoli - i kdyby Hospodinu zástupů přinášel oběti! A provádíte ještě něco: Zaléváte Hospodinův oltář...
Malachiáš 2:13... pláčete a naříkáte, že si nevšímá vašich obětí, že ho z vašich rukou netěší. Ptáte se: "Proč?"...
Malachiáš 3:3...zlato a stříbro, takže budou Hospodinu přinášet oběti ve spravedlnosti. Oběti Judy a Jeruzaléma se pak...
Malachiáš 3:4...budou Hospodinu přinášet oběti ve spravedlnostiOběti Judy a Jeruzaléma se pak zalíbí Hospodinu tak jako za...
Malachiáš 3:8..."Jak okrádáme?" ptáte se. Na desátcíchobětech! Jste naprosto prokletí, že okrádáte, vy, celý...
Matouš 9:13...přemýšlejte, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti.' Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky."...
Matouš 12:7...věděli, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti,' neodsuzovali byste nevinné. Syn člověka je totiž...
Marek 12:33...jako sám sebe - to je nade všechny zápalyoběti." Když Ježíš uviděl, jak moudře mu odpověděl, řekl...
Lukáš 2:24...lůno bude zasvěcen Hospodinu," a přinesli oběť, jak říká Hospodinův zákon: "Dvě hrdličky nebo dvě...
Lukáš 13:1...Galilejcích, jejichž krev Pilát smísil s jejich oběťmi. Ježíš jim odpověděl: "Myslíte si, že se jim to...
Skutky 7:41...' Tehdy si udělali tele, přinesli modle oběti a radovali se z výtvoru svých rukou. Bůh se od nich...
Skutky 7:42...v knize proroků: ‚Obětovali jste snad mně své oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský?...
Skutky 21:26...očišťování a za každého z nich bude přinesena oběť. Když těch sedm dní mělo uplynout, uviděli ho v...
Skutky 24:17... abych svému národu přinesl dary pro chudéoběti. Někteří Židé z Asie zastihli v chrámu, když jsem...
Římanům 3:25...vykoupení v Kristu Ježíši. Jeho určil Bůh za oběť smíření pro ty, kdo věří v jeho krev, aby tak prokázal...
Římanům 12:1...své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat...
Římanům 15:16...evangeliu je, aby Bůh přijal pohany jako libou oběť, posvěcenou Duchem svatým. Pokud jde o službu Bohu,...
1. Korintským 9:13...ti, kdo slouží u oltáře, mají podíl z oltářních obětí? Právě tak Pán určil, že kazatelé evangelia mají žít...
1. Korintským 10:18...si tělesného Izraele: copak ti, kdo jedíobětí, nesdílejí společenství oltáře? Co se tu snažím říci?...
1. Korintským 10:20...Nikoli. Říkám však, že pohané nepřinášejí své oběti Bohu, ale démonům. A nechci, abyste měli co...
2. Korintským 9:12...působí vděčnost Bohu. Zprostředkování této oběti totiž nejenže naplňuje potřeby svatých, ale také...
Efeským 5:2...miloval nás a vydal sám sebe za nás jako daroběť příjemně vonící Bohu. Smilstvo, veškerá nečistota a...
Filipským 2:17...a moje námaha nebyly zbytečné. Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví,...
Filipským 4:18...přijal, co jste poslali - je to líbezná vůněoběť, která je Bohu vzácná a příjemná. Můj Bůh pak podle...
Židům 2:17...milosrdným a věrným veleknězem a mohl vykonat oběť smíření za hříchy lidu. Protože sám trpěl ve svých...
Židům 5:1... aby jako jejich zástupce přinášel Bohu daryoběti za jejich hříchy. Dovede být shovívavý k nevědomým a...
Židům 8:3... Každý velekněz je pověřen přinášet daryoběti. Bylo tedy potřeba, aby i on měl co obětovat. Zde na...
Židům 9:9...toho dočasného podobenství se obětují daryoběti, které však nikdy nemohou dokonale očistit svědomí...
Židům 9:23...věcí; samy nebeské věci však vyžadují lepší oběti. Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama...
Židům 9:26... ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích. Lidem je určeno jednou...
Židům 10:3...provždy očištěni od hříšného svědomí.) Těmito oběťmi se ale hříchy jen každoročně připomínají; krev býků...
Židům 10:5... A proto Kristus, když přichází na svět, říká: "Oběti ani dary sis nepřál, místo toho jsi mi tělo...
Židům 10:6... místo toho jsi mi tělo připravil; zápalyoběti za hřích neoblíbil sis. Tehdy jsem řekl: Zde jsem,...
Židům 10:8... přicházím konat vůli tvou." Nejprve řekl: "Oběti ani dary, zápaly ani oběti za hřích" (jež se obětují...
Židům 10:11...bohoslužbě, při níž znovu a znovu přináší stejné oběti, které nikdy nemohou odstranit hříchy. Kristus však...
Židům 10:12...hříchy. Kristus však obětoval za hříchy jedinou oběť a usedl navždy po Boží pravici. Od doby čeká, mu...
Židům 10:14...budou nepřátelé položeni k nohám, neboť jedinou obětí přivedl ty, které posvěcuje, k věčné dokonalosti....
Židům 10:18...jsou hříchy odpuštěny, nejsou za potřeba oběti. Bratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup...
Židům 10:26...pokračujeme v hříchu, nezbývá nám žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy...
Židům 11:4...viditelného. Vírou Ábel přinesl Bohu lepší oběť nežli Kain. Díky byl uznán za spravedlivého (neboť...
Židům 13:11...přináší velekněz do nejsvětější svatyně jako oběť za hřích, bývají pálena venku za stany. Proto také...
Židům 13:15...tom budoucím. Skrze něj neustále přinášejme Bohu oběť chvály, totiž ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno....
Židům 13:16...ovšem na dobročinnost a štědrost, neboť takové oběti jsou Bohu příjemné. Poslouchejte ty, kteří vás vedou,...
1. Petr 2:5...chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu. V Písmu...
1. Jan 2:2...Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět....
1. Jan 4:10...on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval...

Slova obsahující oběti: oběti (423) obětiny (4) obětiště (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |