Oběma

Hledám varianty 'oběma' [ obou (51) oběma (25) obě (58) oba (72) ]. Nalezeno 197 veršù.
Genesis 2:25...přilnul ke své manželce a stali se jedním tělemOba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. ...
Genesis 3:7... který byl s , a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy...
Genesis 9:22... spatřil nahotu svého otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venku. Sem a Jáfet tedy vzali plášť a...
Genesis 9:23...bratrům venku. Sem a Jáfet tedy vzali plášťoba si ho dali na ramena. Pak šli pozpátku a přikryli...
Genesis 19:16... vzali ho ti muži za ruku a také jeho ženuobě dcery, neboť se nad ním Hospodin smiloval. Odvedli ho...
Genesis 19:36...nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Tak obě Lotovy dcery otěhotněly ze svého otce. Prvorozená pak...
Genesis 21:31...jméno Beer-šeba, Studna přísahy, neboť si tam oba přísahali.) Poté, co vstoupili v Beer-šebě do smlouvy,...
Genesis 22:6...se k vám." Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň...
Genesis 22:8...zápalné oběti?" "Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu," odpověděl Abraham. A tak šli oba spolu....
Genesis 27:45...odtamtud. Proč bych měla v jeden den ztratit vás oba?" Rebeka tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se...
Genesis 31:33...šel do Jákobova stanu, do stanu Léy i do stanů obou děveček, ale nic nenašel. Vyšel tedy z Léina stanu a...
Genesis 33:4... objal ho, padl mu kolem krku a líbal hoOba plakali. Když potom pozvedl oči, spatřil ženy s dětmi a...
Genesis 40:2...svému pánu, králi Egypta. Farao se rozhněval na oba své dvořany - na vrchního číšníka i na vrchního pekaře...
Genesis 40:5...do Josefovy péče. Když byli ve vězení dlouhooba dva - číšník i pekař egyptského krále, kteří byli...
Genesis 48:5...věčného vlastnictví.' Nyní tedy přijímám za své oba tvé syny, kteří se ti zde narodili před mým příchodem...
Genesis 48:12...hle, Bůh dal, že vidím i tvé potomky!" Josef pak oba syny odvedl z jeho klína a poklonil se tváří k zemi....
Exodus 2:12... jednoho z jeho bratrů. Rozhlédl se tedy na obě strany, a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho...
Exodus 12:7...obce zabije. Pak vezmou trochu krve a potřou  obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. Tu noc...
Exodus 12:22...do misky s krví a tou krví potřete nadpražíobě veřeje. Nikdo z vás nesmí do rána vyjít ze dveří...
Exodus 12:23...půjde bít Egypt. Když spatří nade dveřmi a na obou veřejích krev, mine Hospodin ty dveře a nedovolí...
Exodus 18:6...Vzkázal Mojžíšovi: ", tvůj tchán Jetro, jdu k tobě s tvojí manželkou a oběma jejími syny." Mojžíš vyšel...
Exodus 22:8... kterou by někdo označil za svou, přijde spor obou stran před Boha. Koho Bůh označí za viníka, ten ...
Exodus 25:18...dva cheruby. Zhotovíš je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice: jednoho cheruba na jednom konci a...
Exodus 25:19...cheruby tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích. Cherubové mají rozpjatá křídla,...
Exodus 25:22...dám. Tam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma cheruby nad slitovnicí, jež přikrývá Truhlu svědectví...
Exodus 26:13...houně z jedné i druhé strany delší, bude po obou stranách splývat přes bok Příbytku, a tak jej...
Exodus 26:23...šest rámů. Vyrobíš také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu budou k sobě...
Exodus 26:24...rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu budou k sobě přiléhat a shora budou pevně spojeny jedním prstencem....
Exodus 27:7... Tyče se provléknou skrz kruhy a budou po obou bocích oltáře, aby se dal nosit. Uděláš jej dutý, z...
Exodus 27:18...z bronzu. Nádvoří bude 100 loket dlouhé a po obou stranách 50 loket široké. Bude mít zástěnu ze...
Exodus 28:7...a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Na obou okrajích připojené ramenní díly, jimiž bude...
Exodus 28:11... Jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak vyryješ na obou těch kamenech jména synů Izraele. Zasadíš je do...
Exodus 28:12...synů Izraele. Zasadíš je do zlatých obroučekoba kameny připevníš k ramenním dílům efodu jako pamětné...
Exodus 28:23...vyrobíš dva zlaté kroužky, které připevníš na oba jeho horní okraje. Ty dvě zlaté šňůry pak připevníš k...
Exodus 28:24...horní okraje. Ty dvě zlaté šňůry pak připevníšoběma kroužkům na okrajích náprsníku. Druhé konce obou šňůr...
Exodus 28:25...kroužkům na okrajích náprsníku. Druhé konce obou šňůr připevníš k oněm dvěma obroučkám připevněným...
Exodus 28:27...kroužky, které připevníš zepředu k dolní části obou ramenních dílů efodu, těsně u jeho švu nad tkaným...
Exodus 29:3... Vložíš je do jednoho koše a v tom koši je budeš obětovat spolu s tím býčkem a oběma berany. Potom přivedeš...
Exodus 29:13...tuk přikrývající vnitřnosti, jaterní lalokobě ledviny i s tukem, který je na nich, a necháš to dýmat...
Exodus 29:22... tuk přikrývající vnitřnosti, jaterní lalokobě ledviny i s tukem, který je na nich - a pravou kýtu,...
Exodus 30:4...uděláš zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích připevníš dva zlaté kruhy, a to po obou...
Exodus 32:15... Měl v ruce dvě Desky svědectví, desky popsanéobou stran, popsané zepředu i zezadu. Ty desky byly Boží...
Exodus 36:28...šest rámů. Vyrobili také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu k sobě přiléhaly a...
Exodus 36:29...pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu k sobě přiléhaly a shora byly pevně spojeny jedním prstencem....
Exodus 37:7...dva cheruby. Zhotovil je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice: jednoho cheruba na jednom konci a...
Exodus 37:8...cheruby tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích. Cherubové měli rozpjatá křídla, jimiž...
Exodus 37:27...udělal zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích připevnil dva zlaté kruhy, a to po obou...
Exodus 39:4... purpurové a šarlatové látky a do kmentu. K oběma okrajům efodu připojili ramenní díly, aby byl spojen....
Exodus 39:16...dva zlaté kroužky. Ty dva kroužky připevnili na oba horní okraje náprsníku. Ty dvě zlaté šňůry pak...
Exodus 39:17...náprsníku. Ty dvě zlaté šňůry pak připevnilioběma kroužkům na okrajích náprsníku. Druhé konce obou šňůr...
Exodus 39:18...kroužkům na okrajích náprsníku. Druhé konce obou šňůr připevnili k oněm dvěma obroučkám připevněným...
Exodus 39:20...kroužky, které připevnili zepředu k dolní části obou ramenních dílů efodu, těsně u jeho švu nad tkaným...
Leviticus 3:4...vnitřnosti i všechen tuk kolem vnitřnostíobě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a...
Leviticus 3:10...vnitřnosti a všechen tuk kolem vnitřnostíobě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a...
Leviticus 3:15...vnitřnosti a všechen tuk kolem vnitřnostíobě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a...
Leviticus 4:9...vnitřnosti i všechen tuk kolem vnitřnostíobě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a...
Leviticus 7:4...tuk: tučný ocas, tuk přikrývající vnitřnostiobě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a...
Leviticus 8:16...tuk, který byl kolem vnitřností, jaterní lalokobě ledviny i jejich tuk a nechal to dýmat na oltáři....
Leviticus 8:25...a všechen tuk kolem vnitřností, jaterní lalokobě ledviny s jejich tukem) a pravou kýtu. Z koše...
Leviticus 9:2...Izraele a řekl Áronovi: "Vezmi si mladé teleoběti za hřích a berana k zápalné oběti, oba bez vady, a...
Leviticus 9:3... Synům Izraele pak řekni: Vezměte kozlaoběti za hřích, tele a beránka k zápalné oběti (oba roční,...
Leviticus 15:18...bude muž spát se ženou a vyjde z něj semenooba se omyjí vodou a budou nečistí do večera. Trpí-li...
Leviticus 16:7...smíření za sebe a za svůj dům. Potom Áron vezme oba kozly a postaví je před Hospodina ke vchodu do Stanu...
Leviticus 16:12...uhlí, jež bylo na oltáři před Hospodinem, do obou hrstí nabere jemně drcené kadidlo z vonných látek a...
Leviticus 16:21...a oltáře, přivede toho živého kozla. Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla a bude nad ním vyznávat...
Leviticus 20:11...s manželkou svého otce, zostudil svého otceOba musejí zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli by...
Leviticus 20:12... padne na ! Kdokoli by spal se svou snachouoba musí zemřít. Spáchali zvrácenost - jejich krev padne...
Leviticus 20:13...na ! Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženouoba spáchali ohavnost. Musejí zemřít - jejich krev padne...
Leviticus 20:18... takový obnažil její krvácení a ona to dovolilaOba jsou vyvrženi ze svého lidu. Neobcuj se sestrou své...
Leviticus 20:19...otce. Takový zostudil svou pokrevní příbuznouoba ponesou svou vinu. Kdokoli by spal se svou tetou,...
Leviticus 20:20...by spal se svou tetou, zostudil svého strýceOba ponesou svůj hřích - zemřou bezdětní. Kdokoli by si...
Numeri 7:13...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:19...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:25...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:31...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:37...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:43...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:49...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:55...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:61...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:67...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:73...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 7:79...stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě...
Numeri 22:24...anděl se pak postavil na pěšinu mezi vinicemi, z obou stran lemovanou zídkami. Když oslice spatřila...
Numeri 25:8...za tím Izraelcem do vnitřní části stanuoba je probodl - onoho Izraelce i tu ženu k jejímu...
Deuteronomium 3:8...z těch měst jsme si pak rozebrali. Tenkrát jsme oběma emorejským králům v Zajordání odebrali zem od potoka...
Deuteronomium 4:47...jeho zem i zem bášanského krále Oga, tedy zem obou emorejských králů na východním břehu Jordánu: od...
Deuteronomium 9:15...Otočil jsem se tedy a se dvěma deskami smlouvyobou rukou jsem sestoupil z hory. A hora plála ohněm....
Deuteronomium 9:17...Hospodin, váš Bůh! Vzal jsem ty dvě deskyoběma rukama je zahodil a před vašima očima je roztříštil....
Deuteronomium 10:3...vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním a s oběma deskami v rukou jsem vystoupil na horu. On pak na ty...
Deuteronomium 11:30...na hoře Gerizim a prokletí na hoře Ebal. (Obě jsou za Jordánem, kus cesty směrem na západ, v zemi...
Deuteronomium 18:3...dostávat od lidu: Ti, kdo budou přinášet oběť - ze skotu nebo z bravu - dají knězi plece, obě...
Deuteronomium 19:17...zlomyslný svědek, aby jej nařkl z odpadlictvíobě strany sporu se musí postavit před Hospodina - před...
Deuteronomium 21:15...ženy, z nichž jednu bude milovat a druhou ne, a obě mu porodí syny, přičemž prvorozený bude synem ...
Deuteronomium 22:22...někdo bude přistižen, jak spí s vdanou ženou,  oba zemřou - muž, který s tou ženou spal, i ta žena....
Deuteronomium 22:24...jinému muži, a vyspí se s , vyveďte oba k městské bráně a ukamenujte je k smrti - dívku proto,...
Deuteronomium 23:19... svého Boha, k naplnění jakéhokoli slibuOba dva jsou před Hospodinem, tvým Bohem, ohavní! Svému...
Jozue 2:4...domu! Přišli proslídit celou zem!" Ta žena ale oba muže odvedla a ukryla. Proto odpověděla: "Ano, ti muži...
Jozue 2:10...když jste vycházeli z Egypta, i co jste provedli oběma emorejským králům v Zajordání, Sichonovi a Ogovi,...
Jozue 2:23... Hledali je totiž po všech cestách, ale nenašliOba muži se pak vydali zpět. Sestoupili z hor, přebrodili...
Jozue 8:33...se svými stařešiny, správci a soudci stál po obou stranách Truhly před levitskými kněžími, kteří nosí...
Soudců 8:12...a překvapil jejich tábor nečekaným útokemOba midiánští králové Zebach a Calmuna se dali na útěk, ale...
Soudců 8:21...sám. Muž se pozná podle síly!" Přistoupil tedyoba je zabil. Vzal si také ozdobné půlměsíce z krků jejich...
Soudců 16:3... popadl vrata městské brány a vytrhl je i s oběma veřejemi a závorou. Naložil si je na záda a vynesl je...
Soudců 16:28...sílu, Bože! se Filištínům najednou pomstím za obě své oči!" Pak nahmatal oba prostřední sloupy, které...
Soudců 16:29...najednou pomstím za obě své oči!" Pak nahmatal oba prostřední sloupy, které držely chrám, a opřel se o ,...
Soudců 19:6...trochou jídla, než půjdete." A tak se posadilioba spolu jedli a pili. Potom mu dívčin otec řekl: "Prosím,...
Soudců 19:8...mu ale řekl: "Prosím, pořádně se posilni." A než oba pojedli, zdrželi se do odpoledne. Tehdy muž vstal,...
Soudců 20:42...z města je dostihli, a tak je pobíjeliobou stran. Obklíčili Benjamínce a neúnavně je...
Růt 1:6...svůj lid a dal mu chléb, připravila seoběma svými snachami k návratu. Noemi se svými snachami...
Růt 1:8...cestu zpět do judské země. "Jděte," řekla tehdy oběma svým snachám, "vraťte se domů ke svým matkám. Kéž je...
Růt 1:9...vy byly laskavé k našim mrtvým i ke mně. Kéž vám oběma Hospodin nový domov a manžela." Políbila je na...
Růt 1:19...jít s , přestala ji přemlouvat. A tak šly obě spolu, došly k Betlému. Když dorazily do Betléma,...
1. Samuel 2:34...synům Chofnimu a Pinchasovi, ti bude znamenímoba zemřou v jediný den. si pak vzbudím věrného kněze,...
1. Samuel 4:4...na cherubech. S Truhlou Boží smlouvy šli oba Elího synové, Chofni a Pinchas. Když přinášeli Truhlu...
1. Samuel 4:11...30 000 pěších a Boží truhla padla do zajetíOba Elího synové, Chofni a Pinchas, zemřeli. Nějaký...
1. Samuel 4:17..." odpověděl posel. "Lid utrpěl hroznou porážkuOba tví synové, Chofni a Pinchas, padli. A Boží truhla...
1. Samuel 5:4...před Truhlou Hospodinovou a Dágonova hlavaobě ruce leží ulomeny na prahu. Zůstal z něj jenom trup....
1. Samuel 6:7...otelené krávy, na něž nebylo nikdy vloženo jhoObě krávy zapřáhněte do vozu a jejich telata od nich...
1. Samuel 14:4...v Šílu.) O Jonatanově odchodu nikdo nevěděl. Na obou stranách průsmyku, kterým chtěl Jonatan proniknout k...
1. Samuel 14:11...znamením, že nám je Hospodin vydal do rukou." Oba se tedy ukázali filištínské hlídce a Filištíni si...
1. Samuel 25:43...ženou. David si vzal také Achinoam z Jizreeluobě byly jeho manželkami. Saul ale svou dceru, Davidovu...
1. Samuel 27:3...Gatu. Každý měl s sebou svoji rodinu, David pak obě své ženy, Achinoam Jizreelskou a Abigail, vdovu po...
1. Samuel 30:5... neměli sílu plakat dál. Byly zajatyobě Davidovy ženy, Achinoam Jizreelská a Abigail, vdova po...
1. Samuel 30:18...všechno, co Amalekovci pobrali, a osvobodilobě své ženy. Neztratili nikoho, mladé ani staré, syny ani...
2. Samuel 2:2...Hebronu," odpověděl mu. A tak tam David odešeloběma svými manželkami, Achinoam Jizreelskou a Abigail,...
2. Samuel 9:13...vždy jídal u královského stolu. Byl chromý na obě nohy. Po nějaké době zemřel amonský král a na jeho...
2. Samuel 15:27...Abiatarem pokojně do města. jsou s vámi také oba vaši synové - tvůj syn Achimaac a jeho syn Jonatan....
1. Královská 6:25... Také druhý cherub měl rozpětí křídel 10 loktůOba cherubové měli stejný rozměr a stejný tvar. Jeden i...
1. Královská 6:30...rytiny cherubů, palem a rozvitých květů. Podlahu obou částí chrámu pokryl zlatem. Do vchodu svatostánku...
1. Královská 7:20...tvar lilií o rozměru čtyř loktů. Na hlavicích obou sloupů byly nahoře pod vydutím k mřížování připevněny...
1. Královská 7:41...na vrcholech sloupů, dvoje mřížování pokrývající obě kulovité hlavice na vrcholech sloupů, čtyři sta...
1. Královská 7:42...jablek ke každému mřížování pokrývajícímu obě kulovité hlavice sloupů), deset podstavců, deset...
1. Královská 9:10...uvedl všechno to zlo!'" Šalomoun vystavěl oba domy, Hospodinův chrám i královský palác, během dvaceti...
1. Královská 10:19...vedlo šest stupňů. Opěradlo měl okrouhlé, po obou stranách sedadla područky a vedle područek stáli lvi....
1. Královská 10:20...a vedle područek stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového...
1. Královská 11:29...Achiáš Šíloský, oblečený do nového pláštěOba tam venku byli sami. Achiáš vzal svůj nový plášť,...
1. Královská 18:21...před lid. "Jak dlouho se budete kývat na obě strany?" řekl jim. "Je-li Hospodin Bohem, následujte...
2. Královská 1:14...služebníků. Hle, z nebe sestoupil oheň a pohltil oba první velitele i s jejich padesáti muži, můj život ale...
2. Královská 2:8...ho a udeřil jím do vody. Ta se rozestoupilaoba přešli po suchu na druhou stranu. Když přešli, Eliáš...
2. Královská 4:1...ctil Hospodina. Teď ale přišel věřitel a chce si oba chlapce odvést jako otroky!" "Co pro tebe mohu...
2. Královská 21:5..."Svému jménu dám spočinout v Jeruzalémě." Na obou nádvořích Hospodinova chrámu nastavěl oltáře všem...
2. Královská 21:12...to nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane znítobou uších. Přeměřím Jeruzalém touž mírou jako Samaří a...
2. Královská 23:12... stejně jako oltáře, které postavil Menaše na obou nádvořích Hospodinova chrámu. Jejich prach odtud...
2. Letopisů 4:12...na vrcholech sloupů, dvoje mřížování pokrývající obě kulovité hlavice na vrcholech sloupů, čtyři sta...
2. Letopisů 4:13...jablek ke každému mřížování přikrývajícímu obě kulovité hlavice sloupů), vyrobil podstavce, vyrobil...
2. Letopisů 9:18...podnoží připojeny k trůnu. Sedadlo mělo po obou stranách područky a vedle područek stáli lvi. Na šesti...
2. Letopisů 9:19...a vedle područek stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového...
2. Letopisů 33:5..." jméno bude v Jeruzalémě navěky." Na obou nádvořích Hospodinova chrámu nastavěl oltáře všem...
Nehemiáš 12:40... k Ovčí bráně. Zastavili jsme u Strážní brányOba děkovné průvody stanuly na nádvoří Božího chrámu, také...
Ester 2:23...oznámila králi. Věc se vyšetřila a potvrdilaOba pachatele pověsili na kůl a na králův pokyn to bylo...
Ester 9:27...připojí. Přijali, že budou každoročně zachovávat oba ty dny předepsaným způsobem a ve stanovený čas. Tyto...
Job 9:33...mezi nás vstoupil prostředník, který by na nás oba ruku položil! Ten by snad jeho hůl ode odvrátil,...
Job 21:26... Do prachu však ulehnou jeden jak druhýoba dva stejně přikryjí červi. Víte, znám ty vaše...
Přísloví 22:2... Boháč a chudák mají společné jedno: Stvořitelem obou je Hospodin. Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se ,...
Přísloví 24:22... Vždyť jejich zkáza přijde nenadále; jak budou oba trestat, kdo to ? Zde jsou další slova mudrců:...
Přísloví 29:13...ničemy. Chudák a vyděrač mají jedno společnéoběma dal Hospodin vidět světlo dne. Soudí-li král i chudé...
Kazatel 2:14..." Nyní ale sám poznávám, že stejný osud čeká oba dva! Čeká-li i hlupáka týž osud, říkám si, nač je mi...
Izaiáš 8:14...z něho mějte strach. On se vám stane svatyníoběma domům Izraele však bude kamenem úrazu a skálou pádu;...
Izaiáš 22:11...jste zbořili, abyste zpevnili hradby, a mezi obě hradby jste napustili vodu ze Starého rybníka....
Jeremiáš 33:24... jak tento lid mluví? Že prýHospodin zavrhl oba své vyvolené rody.' Takhle pohrdají mým lidem, jako by...
Ezechiel 15:4...zavěsit? Hle - hází se do ohně ke spálení. Shoří oba jeho konce a i střed ohoří. K jakému užitku se ...
Ezechiel 21:24...dvě cesty, kterými půjde meč babylonského králeObě vyjdou ze stejné země. Vyrob ukazatel a postav ho na...
Ezechiel 21:26...král se totiž zastaví na křižovatce, kde se obě cesty rozdělují, a bude si žádat znamení. Bude třást...
Ezechiel 30:22...jsem proti faraonovi, králi Egypta! Přerazím mu obě paže, tu zdravou i tu zlomenou, a vyrazím mu z ruky meč...
Ezechiel 35:10... Tehdy poznáte, že jsem Hospodin. Říkáš: ‚Oba ty národy mi patří, obě ty země obsadím' - jenže tam...
Ezechiel 41:24...dveře. Každé dveře měly po dvou křídlechobě ta křídla byla otočná; jak první, tak druhé dveře měly...
Ezechiel 43:25...zápalnou oběť Hospodinu. Po sedm dní budeš denně obětovat kozla za hřích; také se obětuje býk a beran,...
Ezechiel 45:7...a bude patřit celému domu Izraele. Území po obou stranách svatého podílu a majetku města připadne...
Ezechiel 47:7...břeh řeky. Když jsem se dostal zpátky, hle - na obou březích řeky bylo veliké množství stromů. "Tato voda...
Ezechiel 47:12...ale nebudou uzdraveny; zůstanou kvůli soli. Na obou březích porostou nad řekou nejrůznější ovocné stromy....
Ezechiel 48:18...a 250 loktů na západě. Zbývající území po obou stranách města se potáhne podél svatého podílu na...
Ezechiel 48:21... a to včetně majetku města. Zbývající území po obou stranách svatého podílu a majetku města připadne...
Daniel 8:3...jsem na břehu jakéhosi berana se dvěma rohyOba rohy měl dlouhé, jeden však byl delší než druhý, ačkoli...
Daniel 8:7...na berana vztekle útočí, vráží do něj a láme mu oba rohy. Beran neměl sílu mu odolat. Kozel ho srazil k...
Daniel 11:6...ještě větší říši nežli on. Po mnoha letech pak obě království uzavřou spojenectví. Dcera jižního krále...
Daniel 11:27...vojsko bude smeteno a mnoho mužů padne v bojiOba ti králové pak s proradným srdcem zasednou k jednomu...
Micheáš 7:3...by vraždili, každý svého bratra lapá do sítíObě ruce mají ke zlu šikovné; úředník i soudce berou...
Matouš 15:14...slepí vůdcové slepých. Povede-li slepý slepéhooba padnou do jámy." "Vysvětli nám to podobenství," požádal...
Matouš 18:8...nebo zmrzačený vstoupil do života, než mít obě ruce nebo obě nohy a být uvržen do věčného ohně. A...
Matouš 18:9...lepší vejít do věčného života jednooký, než mít obě oči a být uvržen do pekelného ohně. [11] Dejte si pozor...
Matouš 26:37...zatím půjdu tamhle modlit." Vzal s sebou Petraoba Zebedeovy syny a vtom na něj začala padat úzkost a tíha...
Marek 9:43...tebe lepší vejít zmrzačený do života, než jítoběma rukama do pekla, do toho neuhasitelného ohně. [46] A...
Marek 9:45...pro tebe lepší vejít chromý do života, než býtoběma nohama uvržen do pekla. A kdyby svádělo tvé oko,...
Marek 9:47...vejít jednooký do Božího království, než býtoběma očima uvržen do pekla, kdejejich červ nehyne a oheň...
Lukáš 1:6...Áronových a jmenovala se Alžběta. Ačkoli byli oba v Božích očích spravedliví a žili bezúhonně podle všech...
Lukáš 1:7...ustanovení, neměli dítě. Alžběta byla neplodnáoba byli v pokročilém věku. Jednou, když přišla řada na...
Lukáš 5:7... jim jedou na pomoc. A když připluli, naplnili obě lodi, se ponořovaly. Když to Šimon Petr uviděl, padl...
Lukáš 6:39...přirovnání: "Může vést slepý slepého? Nespadnou oba do jámy? Není učedníka nad mistra; každý, kdo je vyučen...
Lukáš 7:42...a druhý padesát. Když ale neměli čím zaplatitoběma odpustil. Pověz mi, který z nich ho bude mít raději?"...
Jan 19:18...Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním dva jinéobou stran a Ježíše uprostřed. Pilát dal napsat a připevnit...
Skutky 8:38... abych byl pokřtěn?" a nechal zastavit vůzOba, Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil....
Skutky 18:19...ostříhat vlasy. Když dorazil do Efesu, nechal je oba tam; sám šel do synagogy a hovořil se Židy. Přemlouvali...
Efeským 2:14...krvi blízcí. On sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala....
Efeským 2:16... Takto nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich...
2. Petr 3:1...v bahně." Milovaní, píšu vám druhý dopis. V obou jsem se vás snažil upomínat a burcovat vaši ryzí mysl,...
Zjevení 22:2...Beránkova trůnu prostředkem ulice toho města. Po obou stranách řeky je strom života, jenž nese dvanáctero...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |