Ožil

Hledám varianty 'ožil' [ ožít (1) ožily (2) ožili (4) ožila (1) ožil (8) ožijí (4) ožije (3) ]. Nalezeny 22 verše.
Soudců 15:19...které vytryskla voda. Samson se napil, pookřáložil. Tu studánku proto nazval En-hakore, Pramen volajícího...
1. Královská 17:22...vyslyšel. Do chlapce se vrátila duše, a on ožil. Eliáš ho vzal, snesl ho z horní místnosti dolů do...
2. Královská 13:21...utekli. Jakmile ten muž dopadl na Elíšovy kostiožil a postavil se na nohy. Aramejský král Chazael trápil...
Job 14:14... kdy na vzpomeneš! Když člověk zemře, copak ožije? Po všechny dny své těžké roboty čekal bych na chvíli...
Žalmy 69:33... to uvidí - vám, kdo hledáte Boha, srdce ožijí! Vždyť přece Hospodin slyší ubožáky, nepohrdá svým...
Izaiáš 26:19... obyvatelé světa nepadli. Tví mrtví ale ožijí, vstanou mrtvoly. Probuďte se, prozpěvujte, v...
Ezechiel 37:3... "Synu člověčí," řekl mi, "mohou ty kosti ožít?" "Panovníku Hospodine," odpověděl jsem, "to víš ty."...
Ezechiel 37:5...kostem: Hle, do vás přivedu ducha, abyste ožily. Dám na vás šlachy a pokryji vás masem, potáhnu vás...
Ezechiel 37:6... potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha, abyste ožily. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin." Prorokoval jsem...
Ezechiel 37:9... ze čtyř stran a dechni do těchto pobitých,  ožijí!" A když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vstoupil...
Ezechiel 37:10... jak mi přikázal, vstoupil do nich duchožili. Postavili se na nohy a byl jich obrovský, nesčíslný...
Ezechiel 37:14... lide můj. Vložím do vás svého Ducha, abyste ožili, a dám vám spočinout ve vaší zemi. Tehdy poznáte, že...
Ezechiel 47:9...ta řeka přiteče, zahemží se to živočichy a moře ožije velikou spoustou ryb. Kamkoli ta řeka přiteče,...
Lukáš 15:24...a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtevožil, byl ztracen a je nalezen!' A tak začali oslavovat....
Lukáš 15:32...bylo namístě, neboť tento tvůj bratr byl mrtevožil, byl ztracen a je nalezen.'" Ježíš řekl učedníkům:...
Římanům 7:9...bez Zákona, ale jakmile přišlo přikázání, hřích ožil a jsem zemřel. Přikázání, které mělo být k životu,...
Římanům 14:9...patříme Pánu. Vždyť proto Kristus zemřel a znovu ožil - aby byl Pánem živých i mrtvých. Proč tedy soudíš...
1. Korintským 15:22...v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Každý však ve svém pořadí: Kristus jako první, při...
1. Petr 2:24...naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchůmožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily! Byli jste...
Zjevení 2:8...praví Ten první i poslední, který byl mrtvýožil: Znám tvé soužení a chudobu (ale jsi bohatý), i...
Zjevení 13:14...obraz šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila. Bylo dáno, aby obrazu šelmy vdechla život,...
Zjevení 20:4...a nepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a kralovali s Kristem tisíc let. Ostatní mrtví však...

Slova obsahující ožil: cizoložil (1) cizoložila (3) cizoložili (1) cizoložily (1) dožil (8) dožili (1) množil (2) množili (1) množily (1) naložil (43) naložila (1) naložili (20) neožili (1) nepoložil (1) nerozmnožila (2) nerozmnožili (1) nerozmnožily (1) neuložil (2) obložil (11) obložila (1) obložili (5) odložil (4) odložila (2) odložili (3) ožil (8) ožila (1) ožili (4) ožily (2) položil (45) položila (4) položili (13) prožili (2) předložil (7) předložili (3) přiložil (1) přiložili (1) rozložil (4) rozložili (3) rozmnožil (17) rozmnožila (4) rozmnožili (6) rozmnožilo (1) rozmnožily (1) složil (21) složila (2) složili (8) složily (2) souložili (3) uložil (36) uložili (8) vložil (39) vložila (2) vložili (5) vyložil (9) vyložili (2) vynaložil (6) založil (14) založila (1) založili (2) založily (1) zcizoložil (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |