Ožije

Hledám varianty 'ožije' [ ožít (1) ožily (2) ožili (4) ožila (1) ožil (8) ožijí (4) ožije (3) ]. Nalezeny 22 verše.
Soudců 15:19...které vytryskla voda. Samson se napil, pookřáložil. Tu studánku proto nazval En-hakore, Pramen volajícího...
1. Královská 17:22...vyslyšel. Do chlapce se vrátila duše, a on ožil. Eliáš ho vzal, snesl ho z horní místnosti dolů do...
2. Královská 13:21...utekli. Jakmile ten muž dopadl na Elíšovy kostiožil a postavil se na nohy. Aramejský král Chazael trápil...
Job 14:14... kdy na vzpomeneš! Když člověk zemře, copak ožije? Po všechny dny své těžké roboty čekal bych na chvíli...
Žalmy 69:33... to uvidí - vám, kdo hledáte Boha, srdce ožijí! Vždyť přece Hospodin slyší ubožáky, nepohrdá svým...
Izaiáš 26:19... obyvatelé světa nepadli. Tví mrtví ale ožijí, vstanou mrtvoly. Probuďte se, prozpěvujte, v...
Ezechiel 37:3... "Synu člověčí," řekl mi, "mohou ty kosti ožít?" "Panovníku Hospodine," odpověděl jsem, "to víš ty."...
Ezechiel 37:5...kostem: Hle, do vás přivedu ducha, abyste ožily. Dám na vás šlachy a pokryji vás masem, potáhnu vás...
Ezechiel 37:6... potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha, abyste ožily. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin." Prorokoval jsem...
Ezechiel 37:9... ze čtyř stran a dechni do těchto pobitých,  ožijí!" A když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vstoupil...
Ezechiel 37:10... jak mi přikázal, vstoupil do nich duchožili. Postavili se na nohy a byl jich obrovský, nesčíslný...
Ezechiel 37:14... lide můj. Vložím do vás svého Ducha, abyste ožili, a dám vám spočinout ve vaší zemi. Tehdy poznáte, že...
Ezechiel 47:9...ta řeka přiteče, zahemží se to živočichy a moře ožije velikou spoustou ryb. Kamkoli ta řeka přiteče,...
Lukáš 15:24...a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtevožil, byl ztracen a je nalezen!' A tak začali oslavovat....
Lukáš 15:32...bylo namístě, neboť tento tvůj bratr byl mrtevožil, byl ztracen a je nalezen.'" Ježíš řekl učedníkům:...
Římanům 7:9...bez Zákona, ale jakmile přišlo přikázání, hřích ožil a jsem zemřel. Přikázání, které mělo být k životu,...
Římanům 14:9...patříme Pánu. Vždyť proto Kristus zemřel a znovu ožil - aby byl Pánem živých i mrtvých. Proč tedy soudíš...
1. Korintským 15:22...v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Každý však ve svém pořadí: Kristus jako první, při...
1. Petr 2:24...naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchůmožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily! Byli jste...
Zjevení 2:8...praví Ten první i poslední, který byl mrtvýožil: Znám tvé soužení a chudobu (ale jsi bohatý), i...
Zjevení 13:14...obraz šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila. Bylo dáno, aby obrazu šelmy vdechla život,...
Zjevení 20:4...a nepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a kralovali s Kristem tisíc let. Ostatní mrtví však...

Slova obsahující ožije: dožijeme (1) neožije (1) ožije (3) prožije (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |