Oženíš

Hledám varianty 'oženíš' [ ožeňte (1) oženit (3) oženíš (1) oženili (3) oženil (16) ožení (4) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 11:29... dříve než jeho otec Terach. Abram a Náchor se oženili. Abramova žena se jmenovala Saraj a Náchorova žena...
Genesis 25:20...zplodil Izáka. Když bylo Izákovi čtyřicet letoženil se s Rebekou, dcerou Aramejce Betuela z Padan-aramu,...
Genesis 41:45...Tehdy dal farao Josefovi jméno Cafnat-paneachoženil ho s Asenat, dcerou Putifery, kněze z Heliopole. Tak...
Exodus 2:1...můžete nechat žít!" Jeden muž z rodu Levi se oženil s jednou levitskou dcerou. Ta pak počala a porodila...
Leviticus 21:7... pokrm svého Boha; proto jsou svatí. Nesmí se oženit s nevěstkou ani se zneuctěnou nebo zapuzenou ženou,...
Leviticus 21:13... olej pomazání jeho Boha! jsem HospodinOžení se jen s pannou. Nesmí se oženit s žádnou ovdovělou,...
Leviticus 21:14...se jen s pannou. Nesmí se oženit s žádnou ovdovělou, zapuzenou či zneuctěnou ženou...
Deuteronomium 24:1...vztáhnout srp. Může se stát, že se někdo ožení s manželkou, ale ta se mu znelíbí, neboť na najde...
Deuteronomium 24:5... tvůj Bůh, dává za dědictví! Kdo se nedávno oženil, nechodí do boje a není povoláván k žádné službě....
Soudců 14:2...si v Timně jednu filištínskou dívku. Teď s  ožeňte." Otec a matka mu ale řekli: "Copak se nenajde žena...
2. Královská 8:18... tak jako to dělali v domě Achabově, neboť se oženil s Achabovou dcerou. Páchal, co je v Hospodinových...
2. Letopisů 11:18...cestou Davidovou a Šalomounovou. Rechoboám se oženil s Machalatou, dcerou Jerimota, syna Davidova, a...
2. Letopisů 21:6...králů, jako to dělali v domě Achabově, neboť se oženil s Achabovou dcerou. Páchal, co je v Hospodinových...
Ezdráš 2:61...synové Chobajáše, Koce a Barzilaje (který se oženil s jednou z dcer Barzilaje Gileádského a přijal jeho...
Ezdráš 10:14...naši vůdcové. Kdokoli se v našich městech oženil s cizinkami, se sem v určený čas dostaví se...
Ezdráš 10:18...prvního měsíce. Bylo zjištěno, že s cizinkami se oženili tito muži: Kněží: Ze synů Jošuy, syna Jocadakova, a...
Ezdráš 10:44... Zebina, Jadaj, Joel, Benajáš. Ti všichni se oženili s cizinkami a někteří s nimi měli i děti. Slova...
Nehemiáš 7:63...synové Chobajáše, Koce a Barzilaje (který se oženil s jednou z dcer Barzilaje Gileádského a přijal...
Izaiáš 62:5...se mládenec žení s pannou, tak se tvůj Stavitel ožení s tebou; ženichovo štěstí nad nevěstou zakusí tvůj...
Ezechiel 44:22... nesmí žádný z kněží pít víno. Nesmějí se oženit s vdovou ani zapuzenou ženou; mohou si vzít jen...
Ozeáš 1:3...Hospodina jako smilná nevěstka." A tak šeloženil se s Gomerou, dcerou Diblaimovou. Ta pak počala a...
Matouš 22:25...potomka. U nás bylo sedm bratrů. První se oženil, ale zemřel bez potomků, a tak zanechal svou ženu...
Marek 6:17... spoutat a uvěznit kvůli Herodiadě, s níž se oženil, ačkoli byla manželkou jeho bratra Filipa. Jan...
Marek 12:20...vzbudil potomka. Bylo sedm bratrů. První se oženil, zemřel a nezanechal potomka. Pak si ji vzal druhý,...
Lukáš 14:20...je vyzkoušet. Prosím , omluv .' Další řekl: ‚Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.' Sluha se tedy...
Lukáš 20:29...zplodil potomka. Bylo sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. Potom si ji vzal druhý...
1. Korintským 7:28...rozveden? Nesnaž se najít ženu. I když se ale oženíš anebo když se dívka vdá, není to žádný hřích. Jen se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |