Očistili

Hledám varianty 'očistili' [ očištěny (1) očištěno (2) očištěni (6) očištěna (5) očištěn (7) očistíte (1) očistit (8) očistíš (5) očistím (5) očistili (11) očistila (1) očistil (12) očistí (15) očisti (4) očistěte (4) očistěme (1) ]. Nalezen 81 verš.
Genesis 35:2...s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte u sebeočistěte se a převlečte si šaty! Potom vstaňme a pojďme...
Exodus 29:33... Budou to jíst jen ti, kdo byli těmito obětmi očištěni, kdo byli pověřeni a posvěceni. Nepovolaný to jíst...
Exodus 29:36...hřích. Vykonáš na oltáři obřad smíření, abys jej očistil od hříchu, a pomažeš jej, aby byl posvěcen. Po sedm...
Leviticus 8:15...potřel rohy oltáře ze všech stran, aby oltář očistil od hříchu. Zbytek krve vylil k patě oltáře. Tak jej...
Leviticus 12:7...a vykoná za ni obřad smíření, a tak bude očištěna od svého krvácení. Toto je zákon o ženě, která...
Leviticus 12:8... Kněz za ni vykoná obřad smíření, a tak bude očištěna." Hospodin promluvil k Mojžíšovi a...
Leviticus 14:4...postiženém zhojila, nechá pro toho, kdo chce být očištěn, přinést dva živé čisté ptáky, kus cedrového dřeva,...
Leviticus 14:19...smíření. Potom kněz vykoná oběť za hřích, a tak očistí toho, kdo chce být očištěn, od jeho nečistoty....
Leviticus 14:49... prohlásí dům za čistý. Rána se zhojila. Aby dům očistil od hříchu, vezme dva ptáky, kus cedrového dřeva,...
Leviticus 14:52... cedrovým dřevem, yzopem a šarlatovou látkou očistí dům od hříchu, vypustí živého ptáka za městem do...
Leviticus 16:16...stříkne ji na slitovnici a před slitovnici. Tak očistí nejsvětější svatyni od nečistot synů Izraele, od...
Leviticus 16:17... Když vejde do nejsvětější svatyně, aby ji očistil, není ve Stanu setkávání žádný člověk, dokud...
Leviticus 16:18...vyjde k oltáři, který je před Hospodinem, a očistí jej: vezme trochu krve z onoho býka a kozla, potře...
Leviticus 16:19...krve na něj sedmkrát stříkne prstem. Tak jej očistí a posvětí od nečistot synů Izraele. Když tedy...
Leviticus 16:30...tento den za vás bude vykonáno smíření a budete očištěni; před Hospodinem budete čistí ode všech svých...
Leviticus 16:33...svého otce: oblékne si svatá plátěná rouchaočistí nejsvětější svatyni i Stan setkávání, očistí oltář i...
Numeri 8:6...k Mojžíšovi: "Vezmi z řad synů Izraele levityočisti je. Očistíš je tímto způsobem: pokropíš je vodou...
Numeri 8:7...z řad synů Izraele levity a očisti jeOčistíš je tímto způsobem: pokropíš je vodou rozhřešení a...
Numeri 8:15...synů Izraele a levité budou moji. Poté, co je očistíš a nabídneš jako obětní dar, vstoupí levité do...
Numeri 8:21...tak s nimi synové Izraele naložili. Levité se očistili od hříchu a vyprali si oděv. Áron je nabídl jako...
Numeri 19:19...postříká čistý nečistého, a tak jej sedmého dne očistí. Dotyčný pak vypere svůj oděv, omyje se vodou, a...
Numeri 31:20...dne očišťovat - jak vy, tak vaši zajatciOčistěte také všechny oděvy, všechny kožené předměty, vše...
Numeri 31:23...ohněm, a bude to čisté. Musí se to ale ještě očistit očistnou vodou. Vše, co oheň nesnese, propláchněte...
Numeri 35:33...krev totiž zemi poskvrňuje. Země nemůže být očištěna od krve, která na byla prolita, jinak než krví...
Deuteronomium 32:43... vykoná pomstu nad svými protivníky, od krve očistí svou zem i lid. Mojžíš šel a přednesl všechna slova...
2. Samuel 11:4...k němu přišla, vyspal se s (právě se totiž očistila od svého krvácení). Potom se vrátila domů. Když ta...
2. Královská 5:12...Copak jsem se nemohl umýt v nich, abych byl očištěn?" S tím se otočil a rozčilen odjel. Jeho služebníci...
2. Letopisů 29:15...a posvětili se. Potom šli podle králova příkazu očistit Hospodinův chrám, jak řekl Hospodin. Kněží vešli...
2. Letopisů 29:24...ruce. Kněží je potom porazili a jejich krví očistili oltář od hříchu. Tak vykonali smírčí obřady za...
2. Letopisů 30:18...z Efraima, Manasese, Isachara i Zabulona se neočistili, ale přesto jedli velikonočního beránka, ačkoli to...
2. Letopisů 34:5...a kosti kněží spálil na jejich oltářích. Tak očistil Judsko i Jeruzalém. Dokonce i ve městech na území...
2. Letopisů 34:8...Jeruzaléma. V osmnáctém roce své vlády, poté co očistil zemi i Boží chrám, pověřil Šafana, syna Acaliášova,...
Nehemiáš 12:30...usedlosti v okolí Jeruzaléma. Kněží a levité se očistili a očistili také lid, brány a hradby. Judské...
Nehemiáš 13:9...vyházel ven z komory. Pak jsem nařídil komory očistit a nechal tam nanosit věci Božího domu, obětiny a...
Nehemiáš 13:22...v sobotu nechodili. Levitům jsem nařídil, aby se očistili a přišli hlídat brány, aby sobotní den zůstal...
Nehemiáš 13:30...a smlouvu kněžskou i levitskou. Tak jsem je očistil ode všeho cizího. Stanovil jsem kněžské i levitské...
Žalmy 19:13...vlastní poblouzení? Od skrytých hříchů  očisti! Zbav svého služebníka i těch úmyslných, nikdy ...
Žalmy 51:4...omyj od mého provinění, od mého hříchu  očisti! Uznávám všechny své zločiny, svůj hřích mám stále...
Žalmy 51:9... v lůně matky učils moudrosti. Yzopem očisti a budu zas čistý, omyj a budu bělejší než...
Žalmy 65:4...nás přemáhají naše hříchy, od našich vin nás očistíš! Blaze vyvoleným, které zveš, aby stanuli na tvých...
Izaiáš 6:7...tvých rtů; tvá vina byla odstraněna a tvůj hřích očištěn." Potom jsem uslyšel Pánův hlas: "Koho pošlu? Kdo...
Izaiáš 27:9... jako když od východu vítr udeří. Tak tedy budou očištěny Jákobovy viny a odstranění jeho hříchu přinese...
Izaiáš 52:11...Babylonu; kdo nosíte Hospodinovo nádobíočistěte se! Nebudete ale odcházet s chvatem, nebudete se...
Jeremiáš 33:8...a Izraele změním a vybuduji je tak jako kdysiOčistím je ode všech zločinů, které proti mně spáchali....
Ezechiel 16:63...a samou hanbou ani neotevřeš ústa,  očistím od všeho, co jsi páchala, praví Panovník Hospodin."...
Ezechiel 24:13...Tvá nečistota je ve zvrhlosti. Snažil jsem se  očistit, ale ty ses nedala. Proto nebudeš zbavena své...
Ezechiel 36:25...nečistoty a ode všech vašich hnusných model vás očistím. Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového...
Ezechiel 36:33... Toto praví Panovník Hospodin: V den, kdy vás očistím od všech vin, znovu obydlím vaše města, aby se...
Ezechiel 37:23... Zachráním je odevšad, kde žili a hřešili, a očistím je. Budou mým lidem a budu jejich Bohem. Můj...
Ezechiel 39:12...měsíců je tam dům Izraele bude pohřbívat, aby očistili zem. Všichni obyvatelé země je budou pohřbívat a...
Ezechiel 39:14...budou pohřbívat ostatky ležící na zemi, aby ji očistili. Po sedmi měsících pak zemi znovu prozkoumají....
Ezechiel 39:16...(kde bude město jménem Hamona). Tak bude země očištěna. Synu člověčí, tak praví Hospodin - Řekni všem...
Ezechiel 43:20...horního stupně i obrubu kolem dokola. Tak jej očistíš od hříchu a vykonáš za něj smírčí obřady. Pak...
Ezechiel 43:22...k oběti za hřích kozla bez vady, aby jím očistili oltář tak, jako jej předtím očistili býčkem. ...
Ezechiel 43:26...budou konat smírčí obřady za oltář, aby byl očištěn a zasvěcen. ty dny uplynou, počínaje osmým dnem...
Ezechiel 44:26...sestře se smějí takto poskvrnit. se očistí, odpočítá se mu ještě sedm dní. V den, kdy pak vejde...
Ezechiel 45:18...prvního měsíce vezmeš mladého býčka bez vadyočistíš svatyni od hříchu. Kněz vezme trochu krve z oběti...
Ezechiel 45:20... kdo zhřešil nechtěně nebo z nevědomosti. Tak očistíte chrám. Čtrnáctého dne prvního měsíce budete slavit...
Daniel 9:24...ta vzpoura skončila a nastal konec hříchu, aby očištěna byla nepravost a spravedlnost přišla navěky, aby...
Ozeáš 2:4...mi není manželkou a nejsem jejím manželem!  očistí svou tvář od smilstva, cizoložství mezi prsy...
Matouš 8:2...mu se slovy: "Pane, kdybys jen chtěl, dokážeš  očistit." On vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: " to...
Matouš 8:3... Buď čistý!" A jeho malomocenství bylo ihned očištěno. Potom mu Ježíš řekl: "Dej pozor, abys to nikomu...
Marek 1:40...kolenou ho prosil: "Kdybys jen chtěl, můžeš  očistit!" Naplněn soucitem, Ježíš vztáhl ruku a dotkl se ho...
Marek 7:19...jeho srdce, ale do břicha a odtud do stoky!" Tak očistil všechny pokrmy. Potom řekl: "Co z člověka vychází,...
Lukáš 4:27...mnoho malomocných, ale žádný z nich nebyl očištěn - jen syrský Náman." Všechny, kdo to v synagoze...
Lukáš 5:12...a prosil ho: "Pane, kdybys jen chtěl, můžeš  očistit." Ježíš vztáhl ruku, dotkl se ho se slovy: " to...
Lukáš 17:14...jim: "Jděte se ukázat kněžím." A jak šli, byli očištěni. Jakmile jeden z nich uviděl, že je uzdraven,...
Lukáš 17:17...mu. Ten muž byl Samaritán. "Copak jich nebylo očištěno deset?" zeptal se Ježíš. "Kde je těch zbylých...
Jan 11:55...na Velikonoce vzhůru do Jeruzaléma, aby se očistili. Hledali tam Ježíše, a když stáli v chrámu,...
Skutky 10:15..." Ale hlas k němu promluvil znovu: "Co Bůh očistil, neměj za nečisté!" Opakovalo se to třikrát, než...
Skutky 11:9...hlas z nebe ke mně ale promluvil znovu: ‚Co Bůh očistil, neměj za nečisté!' Třikrát se to opakovalo, než to...
Skutky 15:9... když jim dal Ducha svatého tak jako nám. Vírou očistil jejich srdce a neučinil žádný rozdíl mezi námi a...
2. Korintským 7:1..." Milovaní, když tedy máme taková zaslíbeníočistěme se od každé poskvrny těla i ducha a posvěcujme se...
Titus 2:14...za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravostiočistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro. Toto...
Židům 9:9...dary a oběti, které však nikdy nemohou dokonale očistit svědomí toho, kdo se bohoslužby účastní. Všechna...
Židům 9:14...sám sebe obětoval Bohu skrze věčného Duchaočistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému...
Židům 10:2...přinášet, protože by byli jednou provždy očištěni od hříšného svědomí.) Těmito oběťmi se ale hříchy...
Jakub 4:8...a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl. Dejte se do...
1. Petr 1:22...směřovala k Bohu. Když jste poslušností pravdě očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, milujte...
2. Petr 1:9...a krátkozraký, neboť zapomněl na to, jak byl očištěn od svých starých hříchů. Bratři, snažte se stále...
1. Jan 1:9...věrný a spravedlivý - odpustí nám naše hříchyočistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme...

Slova obsahující očistili: neočistili (2) očistili (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |