Očima

Hledám varianty 'očima' [ očima (135) očím (9) očích (131) očí (43) oči (268) ]. Nalezeno 567 veršù.
Genesis 3:5... že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo." Když tedy...
Genesis 3:7..., a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a...
Genesis 6:11...Sema, Chama a Jáfeta. Země však byla v Božích očích zkažená a plná násilí. Bůh pohlédl na zemi a hle,...
Genesis 13:10...půjdeš-li vpravo, půjdu vlevo." Lot pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina je k Coaru bohatě...
Genesis 13:14...Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči z místa, na němž jsi, a rozhlédni se na sever, na jih,...
Genesis 18:2...horku u vchodu do stanu. Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil,...
Genesis 21:19...z něj učiním veliký národ." Tehdy Bůh otevřel oči a uviděla pramen vody. Šla tedy, naplnila měch vodou a...
Genesis 22:4... jež mu Bůh určil. Třetího dne Abraham pozvedl oči a spatřil to místo v dálce. Tehdy řekl svým...
Genesis 23:18...tenkrát přešlo do Abrahamova vlastnictví před očima Chetejců, přede všemi, kdo vcházejí do brány jeho...
Genesis 24:63...Izák vyšel na pole, aby přemýšlel. Pozvedl oči a hle, uviděl přicházet velbloudy. Rebeka také pozvedla...
Genesis 24:64...uviděl přicházet velbloudy. Rebeka také pozvedla oči, a když uviděla Izáka, sesedla z velblouda. Zeptala se...
Genesis 27:1...Rebece hořké trápení. Když potom Izák zestárloči mu zeslábly tak, že neviděl, zavolal si svého staršího...
Genesis 29:17...se jmenovala Léa a mladší Ráchel. Léa měla měkké oči, ale Ráchel byla nápadně krásná, překrásná dívka.)...
Genesis 30:41... A kdykoli se pářily statné kusy, Jákob jim před oči do žlabů kladl ty pruty, aby se pářily před pruty. Když...
Genesis 31:10... v době páření dobytka, jsem ve snu pozvedl oči a uviděl berany připouštěné ke stádu. Byli pruhovaní,...
Genesis 31:12...když jsem odpověděl: ‚Zde jsem,' řekl: ‚Pozvedni oči a pohleď: Všichni berani připouštění ke stádu jsou...
Genesis 31:40...žár a v noci mráz, mi i spánek zmizeločí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let...
Genesis 33:1...u sedací šlachy.) Když potom Jákob pozvedl oči, hle, spatřil přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužů....
Genesis 33:5...krku a líbal ho. Oba plakali. Když potom pozvedl oči, spatřil ženy s dětmi a řekl: "Kdo je to s tebou?"...
Genesis 37:25... bez vody. Potom se posadili k jídlu. Pozvedli oči a hle, spatřili od Gileádu přicházet karavanu Izmaelitů...
Genesis 39:7...nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však odmítl....
Genesis 40:20...všem svým služebníkům hostinu. Tehdy před očima svých služebníků předvolal vrchního číšníka i...
Genesis 42:24...s nimi, vybral z nich Šimeona a před jejich očima ho spoutal. Potom přikázal, jim naplní měchy...
Genesis 43:3..."Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratra,...
Genesis 43:5... Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik...
Genesis 43:29...padli na kolena a klaněli se mu. On pozvedl oči a spatřil svého bratra Benjamína, syna své matky....
Genesis 44:21...‚Přiveďte ho ke mně, ho vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže opustit...
Genesis 44:23...váš nejmladší bratr, nechoďte mi nikdy na oči!' A tak jsme se vrátili ke tvému služebníku, našemu...
Genesis 44:26...náš nejmladší bratr nebude, nesmíme tomu muži na oči.' Tvůj služebník, náš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte,...
Genesis 45:12...dům ani nic, co ti patří.' Vidíte na vlastní oči - i můj bratr Benjamín to vidí - že s vámi mluvím ...
Genesis 46:4...Egypta s tebou a odtud znovu přivedu; tvé oči zatlačí svou vlastní rukou Josef." Tehdy se Jákob...
Genesis 47:19...naše půda. To ti máme i s naší půdou umírat před očima? Kup nás i s naší půdou za chléb, a budeme...
Genesis 48:10...je prosím ke mně, jim požehnám." (Izraelovy oči byly zesláblé stářím, takže sotva viděl.) Josef je k...
Genesis 49:12...své roucho vypere, v krvi hroznů svůj šat. Jeho oči se nad víno třpytí, zuby jeho nad mléko bílé jsou....
Exodus 4:30...co Hospodin řekl Mojžíšovi, a konal znamení před očima lidu. A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin obrátil...
Exodus 7:20...jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a když před očima faraona a jeho dvořanů udeřil na vodu v Nilu,...
Exodus 8:22... Copak by nás neukamenovali, kdybychom jim před očima obětovali, co mají za ohavnost? Vydáme se na třídenní...
Exodus 9:8...z pece a Mojžíš jej vyhodí před faraonovýma očima k nebi. Vznikne poprašek, který pokryje celou...
Exodus 10:28..."Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V den, kdy mi přijdeš na oči, zemřeš!" Mojžíš...
Exodus 11:3...Mojžíš byl v egyptské zemi velmi vážený - v očích faraonových dvořanů i v očích lidu. Mojžíš pak...
Exodus 13:9...znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby Hospodinův zákon zůstával ve tvých ústech, neboť...
Exodus 14:10...Když se farao přiblížil, synové Izraele pozvedli oči a hle, táhli na Egypťané! Izraelité samým strachem...
Exodus 17:6...z voda, aby lid měl co pít." A Mojžíš to před očima izraelských stařešinů učinil. To místo pak pojmenoval...
Exodus 19:11...den, neboť třetího dne Hospodin sestoupí před očima všeho lidu na horu Sinaj. Vymezíš lidu hranice ze...
Exodus 40:38...Hospodinův oblak a v noci v něm byl oheň, před očima celého domu Izraele, na všech jejich cestách. ...
Leviticus 20:4...a znesvětil svaté jméno! Zavře-li prostý lid oči nad člověkem, který daroval své dítě Molochovi, a...
Leviticus 20:17...s ním, je to hanebnost. Musí být zavrženi před očima synů svého lidu. Obcoval se svou sestrou - ponese za...
Leviticus 26:16...na vás hrůzu, úbytě a zimnici, jež vám pokazí oči a vysají dech. Své zrní budete sít nadarmo, vaši...
Leviticus 26:45...nim na smlouvu s jejich předky, jež jsem před očima národů vyvedl z Egypta, abych byl jejich Bohem. ...
Numeri 15:39...Kdybyste se totiž řídili jen svým srdcem a svýma očima, dovedly by vás ke smilstvu. Takto si budete...
Numeri 16:14...dědictví nedal. Chceš snad těm mužům vyloupnout oči? Nepůjdeme!" Mojžíš se tedy velmi rozlítil a řekl...
Numeri 19:5...ke Stanu setkávání. Jalovice pak bude před jeho očima spálena; spálí se její kůže, maso, krev i výkaly....
Numeri 20:8...svým bratrem Áronem shromáždi obec. Před jejich očima řeknete skále, vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze...
Numeri 20:27...tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal; před očima celé obce vystoupili na horu Hór. Mojžíš svlékl...
Numeri 22:31...Odpověděl: "Ne." Vtom Hospodin Balaámovi odkryl oči. Když spatřil Hospodinova anděla stojícího v cestě s...
Numeri 24:2... ale vydal se k poušti. Když pak Balaám pozvedl oči a spatřil Izrael tábořící podle kmenů, přišel na něj...
Numeri 24:4...Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty: Jak krásné jsou tvé stany, Jákobe, tvé...
Numeri 24:16...Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty: Vidím jej, i když to není teď, hledím na...
Numeri 25:6...setkávání, jeden ze synů Izraele přišel a před očima Mojžíše i celé izraelské obce si přivedl domů...
Numeri 27:19...něj ruku. Postav jej před kněze Eleazara a před očima celé obce mu dej pověření. Předej mu svou důstojnost,...
Numeri 33:3...beránka, vytáhli synové Izraele z Ramesesu. Před očima celého Egypta směle vyrazili na cestu. Egypťané zatím...
Numeri 33:55...se vám ti, které tam ponecháte, stanou trnímočích a ostny v bocích. Budou vás trýznit v zemi, v níž...
Deuteronomium 1:30... váš Bůh, který jde před vámi, bude před vašima očima bojovat za vás. Učiní totéž, co s vámi učinil v...
Deuteronomium 3:21..." Jozuovi jsem tenkrát přikázal: "Na vlastní oči jsi viděl všechno, co Hospodin, váš Bůh, učinil těm...
Deuteronomium 3:27...mnou nemluv. Vystup na vrchol Pisgy a pozvedni oči na západ, na sever, na jih a na východ. Podívej se...
Deuteronomium 4:3... svého Boha, která vám udílím. Na vlastní oči jste viděli, co Hospodin učinil v Baal-peoru. Hospodin,...
Deuteronomium 4:9...dobrý pozor, abys nezapomněl, co jsi na vlastní oči spatřil. Po všechny dny svého života to nenech vymizet...
Deuteronomium 4:19...jakékoli ryby ve vodě pod zemí. Když pozvedneš oči k nebi a pohlédneš na slunce, měsíc a hvězdy, na celý...
Deuteronomium 4:25...vytvoříte si modlu v jakékoli podobě, spácháteočích Hospodina, svého Boha, zlou věc a popudíte ho....
Deuteronomium 4:34...velikými a hroznými činy, jak to vše před vašima očima v Egyptě udělal Hospodin, váš Bůh, pro vás? Tobě to...
Deuteronomium 6:18... která ti vydal. Čiň, co je v Hospodinových očích správné a dobré. Pak se ti povede dobře a vejdeš do...
Deuteronomium 6:22...nás mocnou rukou z Egypta vyvedl. Před našima očima přivedl Hospodin na Egypt, na faraona i na celý jeho...
Deuteronomium 7:19...si na veliké zkoušky, které jsi viděl na vlastní oči, na znamení a divy, na mocnou ruku a vztaženou paži,...
Deuteronomium 9:17...dvě desky, oběma rukama je zahodil a před vašima očima je roztříštil. Vrhl jsem se na zem a ležel před...
Deuteronomium 9:18... jenž jste spáchali, když jste v Hospodinových očích provedli tuto hanebnost a popudili jej. Děsil jsem se...
Deuteronomium 10:21...je tvou chloubou, to on je tvůj Bůh! Na vlastní oči jsi viděl, jak veliké a hrozné věci pro tebe vykonal....
Deuteronomium 11:7...živé, co šlo za nimi! Vy sami jste na vlastní oči viděli celé to veliké Hospodinovo dílo, které vykonal....
Deuteronomium 11:12... Je to země, o niž pečuje Hospodin, tvůj BůhOči Hospodina, tvého Boha, jsou stále obráceny k , od...
Deuteronomium 12:25...šťastně, když budeš činit, co je v Hospodinových očích správné. Své svaté oběti i slíbené dary však odnášej...
Deuteronomium 12:28...dětem se povede šťastně navěky, když budešočích Hospodina, svého Boha, dělat, co je dobré a správné....
Deuteronomium 13:19...přikázání, která ti dnes udílím, a čiň, co jeočích Hospodina, tvého Boha, správné. Jste děti Hospodina,...
Deuteronomium 16:19...nestranný a neúplatný, neboť úplatek zaslepujeoči moudrých a podvrací i rozhodnutí spravedlivých. Usiluj...
Deuteronomium 17:2..., by se mohl objevit muž nebo žena, kteří byočích Hospodina, tvého Boha, spáchali tu špatnost, že by...
Deuteronomium 21:7... a prohlásí: "Naše ruce tu krev neprolily, naše oči nic neviděly. Hospodine, zprosť viny svůj lid Izrael,...
Deuteronomium 21:9...středu, neboť uděláš, co je v Hospodinových očích správné. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům...
Deuteronomium 28:31...a neokusíš její ovoce. Tvého býka ti porazí před očima, a nebudeš z něj jíst; tvého osla ti vezmou před...
Deuteronomium 28:32... Tvé syny a dcery dají cizím lidem; vlastníma očima tomu budeš přihlížet. Celý den pro budeš prolévat...
Deuteronomium 28:65...těmi národy si však neoddychneš; nenajdeš tam odpočinek ani pro své chodidlo. Hospodin ti tam bázlivé...
Deuteronomium 29:1...zemi viděli vše, co Hospodin před vašima očima udělal s faraonem, se všemi jeho služebníky a s celou...
Deuteronomium 29:2...jeho služebníky a s celou jeho zemí. Na vlastní oči jsi viděl veliké zkoušky, znamení a ty veliké divy. ...
Deuteronomium 29:3...dne vám však Hospodin nedal srdce k porozuměníoči k vidění ani uši k slyšení. Čtyřicet let jsem vás vodil...
Deuteronomium 31:7...ani nenechá!" Nato Mojžíš zavolal Jozuu a před očima celého Izraele mu řekl: "Buď silný a statečný, neboť...
Deuteronomium 31:29...z cesty, kterou jsem vám přikázal. Budete-liočích Hospodina, svého Boha, páchat špatnost a popouzet ho...
Deuteronomium 34:4...semeni.' Dovolil jsem ti ji spatřit na vlastní oči, ale vejít do nesmíš." Tam, v moábské zemi, pak...
Deuteronomium 34:7...Když Mojžíš zemřel, bylo mu sto dvacet let. Jeho oči nezeslábly a jeho svěžest nevyprchala. Synové Izraele...
Deuteronomium 34:12...sílu a jak hrozné činy předvedl Mojžíš před očima celého Izraele! Po smrti Hospodinova služebníka...
Jozue 3:7...tehdy řekl Jozuovi: "Dnešního dne ti začnuočích celého Izraele dodávat na vážnosti, aby věděli, že...
Jozue 4:14...pláně, aby svedli boj. Toho dne Hospodinočích celého Izraele dodal Jozuovi na vážnosti, takže ho...
Jozue 5:13... Jednou, když byl Jozue poblíž Jericha, pozvedl oči a hle - kdosi před ním stojí s vytaseným mečem v ruce!...
Jozue 23:13...léčkou a pastí, bičem na vašich bocích a trnímočích, dokud nevymřete z této krásné země, kterou vám...
Jozue 24:7... přihnal na moře a zatopil je. Na vlastní oči jste viděli, co jsem vykonal v Egyptě. Po dlouhé době,...
Jozue 24:17...vyvedl z Egypta, z domu otroctví. On před našima očima konal ta veliká znamení a zachovával nás po celou...
Soudců 2:11... Synové Izraele pak jednali v Hospodinových očích zle a sloužili baalům. Opustili Hospodina, Boha svých...
Soudců 3:7...bohům. Synové Izraele jednali v Hospodinových očích zle. Zapomínali na Hospodina, svého Boha, a sloužili...
Soudců 3:12...synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. A protože v jeho očích páchali zlo, nechal...
Soudců 4:1...synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. Hospodin je proto vydal napospas kanaánskému...
Soudců 6:1... Synové Izraele však jednali v Hospodinových očích zle, a tak je Hospodin vydal do rukou Midiánu na sedm...
Soudců 6:21... Mezitím se mu Hospodinův anděl ztratiločí. Když si Gedeon uvědomil, že to byl Hospodinův anděl,...
Soudců 10:6... Synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. Sloužili baalům a aštartám, bohům aramejským a...
Soudců 13:1...Synové Izraele pak znovu jednali v Hospodinových očích zle, a tak je Hospodin vydal na čtyřicet let do rukou...
Soudců 16:21...odstoupil. Filištíni ho popadli a vyloupli mu oči. Potom ho odvedli dolů do Gazy, kde ho spoutali...
Soudců 16:28... se Filištínům najednou pomstím za obě své oči!" Pak nahmatal oba prostřední sloupy, které držely...
1. Samuel 2:33... I pokud někoho z vás neodetnu od svého oltářeoči mu vyhasnou a jeho duše se usouží. Celé to množství...
1. Samuel 4:15...mu to oznámil. (Elímu bylo devadesát osm letoči mu nesloužily, takže neviděl.) "Právě jdu z bitvy,...
1. Samuel 12:16... jak velikou věc Hospodin způsobí před vašima očima. Není snad právě sklizeň pšenice? Budu volat k...
1. Samuel 12:17...pochopíte, jak veliké zlo jste v Hospodinových očích spáchali, když jste si vyžádali krále." Samuel tedy...
1. Samuel 14:27...konec do plástve medu. Nabral ho, ochutnaloči se mu rozjasnily. Jeden z mužů mu tehdy řekl: "Tvůj...
1. Samuel 14:29...Jonatan. "Jen se podívejte, jak se mi rozjasnily oči, sotva jsem ochutnal trochu medu. Co teprve, kdyby se...
1. Samuel 15:19...ses vrhl na kořist a zachoval se v Hospodinových očích zle?" "Vždyť jsem Hospodina poslechl!" odpověděl Saul...
1. Samuel 16:12...něj poslal a přivedl ho. Byl to zrzek s krásnýma očima a pěkně urostlý. "To je on," řekl Hospodin. "Vstaň a...
1. Samuel 24:11...snaží ublížit? Pohleď, dnes vidíš na vlastní oči, že mi v jeskyni Hospodin vydal do rukou. Říkali...
1. Samuel 26:24...je i můj život právě tak cenný v Hospodinových očích a kéž vysvobodí z každého soužení." Saul Davidovi...
2. Samuel 2:22...zemi! Jak se pak podívám tvému bratru Joábovi do očí?" Když ho ale stále nechtěl nechat být, Abner ho udeřil...
2. Samuel 11:27... To, co David provedl, ale bylo v Hospodinových očích zlé. Hospodin za Davidem poslal Nátana. Ten k němu...
2. Samuel 12:9...Hospodinovým slovem? Provedl jsi, co je v jeho očích zlé. Uriáše Chetejského jsi zabil mečem a jeho ženu...
2. Samuel 12:11...tobě zlo z tvého vlastního domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tvému bližnímu, aby s nimi...
2. Samuel 14:24..."Smí jít k sobě domů, ale mi nechodí na oči." Abšalom se tedy vrátil domů, ale králi na oči nesměl....
2. Samuel 14:28...dva roky, ale stále ještě nesměl králi na oči. Chtěl proto ke králi vyslat Joába, ale když si pro něj...
2. Samuel 20:6...než si najde nějaká opevněná města a zmizí námočí." A tak za ním vytáhli Joábovi muži, Kréťané a Pléťané...
2. Samuel 22:25...za moji spravedlnost, za moji čistotu před jeho očima. Ty, Pane, s věrným nakládáš věrně, k oddanému se...
1. Královská 1:20...Joába, ale tvého služebníka Šalomouna nepozvalOči celého Izraele teď vzhlíží k tobě, můj pane a králi,...
1. Královská 1:48...buď Hospodin, Bůh Izraele, který dnes před mýma očima dosadil následníka na můj trůn.'" Mezi Adoniášovými...
1. Královská 8:22...se Šalomoun postavil před Hospodinův oltář. Před očima celého izraelského shromáždění vztáhl ruce k nebi a...
1. Královská 8:29...ti tvůj služebník dnes předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi...
1. Královská 8:52... zprostřed tavicí pece! Kéž tedy jsou tvé oči upřeny k modlitbě tvého služebníka i k modlitbě tvého...
1. Královská 9:3...vystavěl, aby tam navěky zůstávalo jméno.  oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou...
1. Královská 10:7... Dokud jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale vidím, že mi neřekli ani...
1. Královská 11:6... Šalomoun dělal, co bylo v Hospodinových očích zlé, a neoddal se cele Hospodinu jako jeho otec David...
1. Královská 11:33... Nedržel se mých cest a nedělal, co je v mých očích správné; nedbal na ustanovení a pravidla, jako to...
1. Královská 11:38... chodit po mých cestách, dělat, co je v mých očích správné, a dodržovat ustanovení a přikázání, jako...
1. Královská 14:4...a přišla k Achiášovu domu. Achiáš neviděloči mu pro stáří nesloužily. Hospodin mu ale řekl: "Hle,...
1. Královská 14:8... celým srdcem a konal jen to, co je v mých očích správné. Tys ale jednal hůře než všichni před tebou!...
1. Královská 14:22...Naama. Juda páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Svými hříchy a vším, co páchali, ho popouzeli k...
1. Královská 15:5... David totiž dělal, co je v Hospodinových očích správné, a po celý svůj život se neodchýlil od...
1. Královská 15:11...Abšalomova. Asa dělal, co bylo v Hospodinových očích správné, tak jako jeho otec David. Vymýtil ze země...
1. Královská 15:26...Izraeli dva roky a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty svého otce a jeho hříchu, kterým...
1. Královská 15:34...dvacet čtyři let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty Jeroboámovy a jeho hříchu, kterým...
1. Královská 16:7...a to kvůli všemu tomu zlu, které v Hospodinových očích napáchal, když ho popouzel výtvory svých rukou....
1. Královská 16:19...cesty Jeroboámovy a dělal, co je v Hospodinových očích zlé, a za svůj další hřích, že svedl celý Izrael....
1. Královská 16:25...hory Šemera. Omri dělal, co je v Hospodinových očích zlé, a to ještě horší věci než všichni před ním. Ve...
1. Královská 16:30...Izraelem dvacet dva let a páchal v Hospodinových očích horší zlo než všichni před ním. Jako by mu nestačilo...
1. Královská 20:38...A on ho zbil a poranil. Prorok si pak zakryl oči páskou, aby ho nepoznali, a odešel k cestě čekat na...
1. Královská 20:41...vyřkl rozsudek!" Vtom si ten muž strhl páskuočí a izraelský král poznal, že patří k prorokům. Poté mu...
1. Královská 21:20...ses zaprodal, abys páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Vzkazuje ti: ‚Hle, uvedu na tebe zlé věci....
1. Královská 21:25...tak zaprodal, aby páchal, co je v Hospodinových očích zlé, jak ho k tomu ponoukala jeho žena Jezábel....
1. Královská 22:43...Asy a nepřestával dělat, co je v Hospodinových očích správné. Pouze obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak...
1. Královská 22:53...v Samaří dva roky. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, a držel se cesty svého otce a své matky i cesty...
2. Královská 3:2...dvanáct let. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, ačkoli ne tolik jako jeho otec a jeho matka -...
2. Královská 3:18...všechna vaše zvířata. To by ale v Hospodinových očích bylo málo. Proto vám také vydá do rukou Moábce....
2. Královská 4:34...šel k chlapci. Položil se na něj, ústa na ústaoči na oči, dlaně na dlaně. Jak na něm ležel, chlapcovo...
2. Královská 4:35... pak znovu, celkem sedmkrát a nakonec otevřel oči. Elíša přivolal Gehaziho: "Zavolej Šunemitku!" Zavolal...
2. Královská 5:1...krále. Byl to muž důležitý a velmi váženýočích svého pána, neboť skrze něj Hospodin Aramejcům...
2. Královská 6:17..." Pak se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu oči, vidí." Hospodin mládenci otevřel oči a hle - uviděl...
2. Královská 6:20...do Samaří, Elíša řekl: "Hospodine, otevři jim oči, vidí." Hospodin jim otevřel oči a hle - uviděli, že...
2. Královská 7:2...může stát něco takového?" "Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš to!" odpověděl Elíša. U vrat brány seděli...
2. Královská 7:19...a Boží muž mu odpověděl: "Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš to." A tak se stalo: dav ho v bráně...
2. Královská 8:18...Achabovou dcerou. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Kvůli svému služebníku Davidovi ale Hospodin...
2. Královská 8:27...domu Achabova a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův. Vždyť se do Achabova domu...
2. Královská 9:30...Jizreelu. Když to Jezábel uslyšela, nalíčila si oči, upravila si účes a vyhlédla z okna. Jehu právě vjížděl...
2. Královská 10:30...Jehuovi řekl: "Dobře jsi vykonal, co je v mých očích správné. Udělal jsi s Achabovým domem všechno, co...
2. Královská 12:3...učil kněz Jojada, dělal, co je v Hospodinových očích správné. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak...
2. Královská 13:2...sedmnáct let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Následoval hříchy Jeroboáma, syna Nebatova,...
2. Královská 13:11...šestnáct let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných hříchů Jeroboáma, syna...
2. Královská 14:3...byla z Jeruzaléma. Dělal, co je v Hospodinových očích správné, ale ne tak jako jeho otec David. Ve všem se...
2. Královská 14:24...jedna let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných hříchů Jeroboáma, syna...
2. Královská 15:3...Jeruzaléma. Dělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Amaciáš. Obětní výšiny ale...
2. Královská 15:9...šest měsíců a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otcové. Neodvrátil se od hříchů...
2. Královská 15:18...Samaří deset let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Za celou tu dobu se neodvrátil od žádného z...
2. Královská 15:24...Samaří dva roky a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova...
2. Královská 15:28...dvacet let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova...
2. Královská 15:34...Sádokova. Dělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Uziáš. Obětní výšiny ale...
2. Královská 16:2...let. Nedělal však, co je v Hospodinových očích správné, jako kdysi jeho otec David, ale řídil se...
2. Královská 17:2...Samaří devět let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, i když ne tak jako izraelští králové před ním....
2. Královská 17:17... Zaprodali se, páchali, co je v Hospodinových očích zlé, a popouzeli ho. Hospodin se na Izrael nesmírně...
2. Královská 18:3...dcera Zachariášova. Dělal, co je v Hospodinových očích správné, přesně jako kdysi jeho otec David. To on...
2. Královská 19:16...Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš, otevři své oči a viz. Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib, jak urážel...
2. Královská 19:22... proti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očima? Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy svých poslů,...
2. Královská 20:3...s upřímným srdcem a že jsem dělal, co je v tvých očích správné." A Ezechiáš plakal a plakal. Izaiáš ještě...
2. Královská 21:2...Chefciba. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, podle ohavných způsobů těch národů, které...
2. Královská 21:6...a vyvolával mrtvé. Napáchal v Hospodinových očích spoustu zla a popouzel ho k hněvu. Nechal vyrobit...
2. Královská 21:15...svých nepřátel, protože páchali, co je v mých očích zlé, a uráželi ode dne, kdy jejich otcové vyšli z...
2. Královská 21:16...k hříchu, aby páchali, co je v Hospodinových očích zlé. Ostatní Menašemovy skutky - co všechno vykonal a...
2. Královská 21:20...z Jotby. I on páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec Menaše. Ve všem se držel cest...
2. Královská 22:2...Adajáše z Boskatu. Dělal, co je v Hospodinových očích správné. Ve všem se držel cest svého otce Davida a...
2. Královská 22:20...předkům a budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto místo...
2. Královská 23:32...Jeremiáše z Libny. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělali jeho otcové. Farao Nekó ho...
2. Královská 23:37...Zebuda, dcera Pedaje z Rumy. Páchal, co byloočích Hospodina, jeho Boha, zlé, přesně jako to dělali jeho...
2. Královská 24:9...z Jeruzaléma. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako jeho otec. V době vytáhli na...
2. Královská 24:19...Jeremiáše z Libny. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělal Joakim. Hospodin se proto...
2. Královská 25:7...byl nad ním vynesen rozsudek: Cidkiášovi před očima popravili jeho syny, pak mu vyloupli oči, spoutali ho...
1. Letopisů 29:25...králi Šalomounovi. Hospodin dal Šalomounoviočích celého Izraele nebývalou vážnost. Obdařil ho takovou...
2. Letopisů 6:12..." Poté se postavil před Hospodinův oltář a před očima celého izraelského shromáždění vzepjal ruce. Šalomoun...
2. Letopisů 6:20...kterou ti tvůj služebník předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi...
2. Letopisů 6:40...tobě zhřešili. Nyní tedy, Bože můj, kéž jsou tvé oči upřeny a tvé uši nakloněny k modlitbě na tomto místě....
2. Letopisů 7:15...jejich hřích a uzdravím jejich zem. Ano,  oči budou otevřené a uši nakloněné k modlitbě z tohoto...
2. Letopisů 7:16...posvětil, aby v něm jméno zůstalo navěky.  oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou...
2. Letopisů 9:6... Dokud jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale vidím, že mi o tvé veliké...
2. Letopisů 14:1...let míru. Asa dělal, co je správné a dobréočích Hospodina, jeho Boha. Odstranil cizí oltáře a obětní...
2. Letopisů 16:9... a tak ti je vydal do rukou. Hospodinovy oči procházejí celou zemi, aby posiloval ty, kdo jsou mu...
2. Letopisů 20:12...táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, ale naše oči hledí k tobě!" Celý Juda stál i s nemluvňaty, ženami a...
2. Letopisů 20:32...Asy a nepřestával dělat, co je v Hospodinových očích správné. Pouze obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak...
2. Letopisů 21:6...Achabovou dcerou. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Kvůli smlouvě, kterou s Davidem uzavřel, ale...
2. Letopisů 22:4...k hanebnostem. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův. Po smrti svého otce si...
2. Letopisů 24:2...kněze Jojady dělal Joaš, co je v Hospodinových očích správné. Jojada mu našel dvě manželky a on s nimi měl...
2. Letopisů 25:2...byla z Jeruzaléma. Dělal, co je v Hospodinových očích správné, ale ne z celého srdce. Jakmile měl...
2. Letopisů 26:4...Jeruzaléma. Dělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Amaciáš. Hledal Boha za dnů...
2. Letopisů 27:2...Sádokova. Dělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Uziáš (na rozdíl od něj ale...
2. Letopisů 28:1...let. Nedělal však, co je v Hospodinových očích správné, jako kdysi jeho otec David, ale řídil se...
2. Letopisů 29:2...dcera Zachariášova. Dělal, co je v Hospodinových očích správné, přesně jako kdysi jeho otec David. v...
2. Letopisů 29:6...Hospodina, našeho Boha, a páchali, co je v jeho očích zlé. Opustili ho, odvrátili svou tvář od Hospodinova...
2. Letopisů 29:8...pro výstrahu a výsměch, jak to sami na vlastní oči vidíte. Hle, proto naši otcové padli mečem a naši...
2. Letopisů 32:23...králi Ezechiášovi, protože po tom všem stoupločích všech národů. V době Ezechiáš na smrt onemocněl....
2. Letopisů 33:2...padesát pět let. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, a řídil se ohavnými zvyklostmi národů, které...
2. Letopisů 33:6...a vyvolával mrtvé. Napáchal v Hospodinových očích spoustu zla a popouzel ho k hněvu. Nechal vyrobit...
2. Letopisů 33:22...dva roky. I on páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec Menaše. Amon obětoval všem...
2. Letopisů 34:2...třicet jedna let. Dělal, co je v Hospodinových očích správné. Chodil po cestách svého otce Davida a...
2. Letopisů 34:28...předkům a budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto místo i...
2. Letopisů 36:5...v Jeruzalémě jedenáct let. Páchal, co jeočích Hospodina, jeho Boha, zlé. Přitáhl proti němu...
2. Letopisů 36:9...a deset dní. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Na jaře ho pak dal král Nabukadnezar odvléct do...
2. Letopisů 36:12...v Jeruzalémě jedenáct let. Páchal, co jeočích Hospodina, jeho Boha, zlé a nepokořil se před...
Ezdráš 3:12...původní chrám, hlasitě plakali, když na vlastní oči viděli položení základů tohoto chrámu. Mnozí jiní ale...
Ezdráš 9:8...na jeho svatém místě; náš Bůh nám rozjasnil oči a dal nám v našem zotročení maličko pookřát. I když...
Nehemiáš 1:6...přikázání, nakloň mi prosím své ucho! Upři své oči k modlitbě svého služebníka, kterou se před tebou...
Nehemiáš 8:5... Zachariáš a Mešulam. Ezdráš otevřel knihu před očima všech (stál totiž výše než všechen lid), a jakmile ji...
Job 1:11...mu na všechno, co - uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!" "Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi....
Job 2:5...mu na tělo a kosti - uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!" "Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi. " je...
Job 3:10...neměla! Své lůno přede mnou měla uzavřít,  oči ušetřit všeho trápení. Proč jsem v lůnu nezhynul?...
Job 4:16...ale nešlo rozeznat, jen zjev jakýsi před mýma očima, pak šepot, když zaslechl jsem hlas: ‚Copak je...
Job 6:28...Pohleďte na , prosím vás - copak bych vám do očí lhal? Přestaňte! Nepáchejte křivdu! Přestaňte! Jsem...
Job 7:7... Pamatuj, Bože, můj život je pouhý vzdech,  oči nikdy štěstí nespatří. Nezahlédne oko, které ...
Job 10:4...a záměry ničemů vítáš s úsměvem? Copak máš oči tělesné? Pohledem smrtelníka díváš se? Copak jsou tvé...
Job 11:20..., o tvou přízeň se budou mnozí ucházetOči ničemů se ale vysílí, jejich útočiště se vytratí; zbude...
Job 13:1...vrávorat je jako opilce. To vše jsem viděl očima, slyšel ušima a rozpoznal. Co víte vy, to také vím a...
Job 14:3...stín prchne, nezastaví se. Přesto však z něho oči nespouštíš a k soudu s tebou ho poháníš. Kdo umí...
Job 15:12...tak nechal unést v srdci, co ti tak zatemnilo oči, že proti Bohu obracíš svůj hněv a z úst vypouštíš...
Job 15:15...se Bůh nespoléhá, ani nebe není ryzí před jeho očima. Co potom člověk zlý a zkažený, jenž hřeší, jako by...
Job 17:2...ti posměvači - kvůli jejich zlobě nezamhouřím oči! Slož za mne záruku, kterou určil jsi - kdo jiný by se...
Job 17:6...pro všechny udělal přísloví, kdekdo mi plivne do očí. Oči se mi kalí hořkostí, z mých údů zbývá pouhý stín...
Job 17:7...udělal přísloví, kdekdo mi plivne do očíOči se mi kalí hořkostí, z mých údů zbývá pouhý stín. Při...
Job 19:27...ve svém těle Boha uvidím. ho uvidím vlastníma očima, ne někdo cizí, ale - srdce mi touhou umírá! Jenže...
Job 21:8...se daří kolem nich, své ratolesti mají na očích. V jejich domech je pokoj bez obav, Boží hůl na ...
Job 21:20... aby se poučil! vidí svou zkázu vlastníma očima, hněvání Všemohoucího vypije si sám! Bude mu snad...
Job 21:31...vyvázne. Kdo mu jeho způsoby vytkne do očí? Za to, co prováděl, kdo mu odplatí? Ještě mu pohřeb...
Job 22:29... ‚Hlavu vzhůru!' řekneš zkroušeným, a kdo klopí oči, toho Bůh zachrání. Vysvobodí i toho, kdo není bez viny...
Job 24:23...životy. Dává jim pocit bezpečné opory, jeho oči však jejich cestu sledují. Načas se vyvýší, a hned jsou...
Job 25:5...světla nedává, ani hvězdy nejsou ryzí před jeho očima. Co potom pouhý lidský červ, smrtelník, jenž je larvě...
Job 27:19... Ulehne jako boháč, a je to naposled; když oči otevře, nic mu nezbude. Hrůzy ho postihnou jako povodeň...
Job 28:10...vyvracejí z kořenů. Ve skále dokáží razit štoluočima pátrají po každém klenotu. Zahradit umějí prosakující...
Job 28:21...vyvěrá? A rozumnost kde přebývá? Skrytá je očím všech živých na zemi i ptákům na nebi je tajemstvím....
Job 29:15... právo mi bylo pláštěm i turbanem. Byl jsem očima pro slepé a nohama pro chromé, otcem jsem býval pro...
Job 31:1...se line pláč. Vstoupil jsem do smlouvy se svýma očima, že se nebudu dívat po dívkách. Vždyť jaký úděl Bůh z...
Job 31:7...z cesty zabloudila, jestli srdce odešlo za očima, jestli mi na rukou špína ulpěla - pak co zaseji,...
Job 31:16...nevnímal potřeby chudých, nechal jsem pohasínat oči vdovy? Copak jsem jedl svůj chléb sám a sirotkům z něj...
Job 33:21...ztratí pomyšlení i na pochoutky. Hubne tak, žeočí ztrácí se, dříve skryté kosti vystupují ven. Jeho duše...
Job 34:21...a musí pryč, odstraněni jsou bez lidské pomociOčima sleduje cesty všech lidí, každý jejich krok on dobře...
Job 34:26...svrhne, a jsou zničeni. Ztrestá je za jejich zločiny veřejně a všem na očích. To proto, že od něj odešli a...
Job 39:29...útes mu hradem je. Odtud se rozhlíží za pokrmemočima hledí do dálek. Jeho mláďata chtějí hltat krev; kde...
Job 42:5...tobě jen slýchal pověsti, teď však na vlastní oči spatřuji. Proto se pokořuji - v prachu a popelu činím...
Žalmy 5:6...podlost, nikdo zlý u tebe nesmí být. Před tvýma očima neobstojí zpupní, v nenávisti máš všechny zlosyny....
Žalmy 10:8... aby nevinné zákeřně vraždili. Bezbranné lidi očima sledují, jako lvi v houští v záloze číhají, číhají na...
Žalmy 11:4...chrámu své svatosti, Hospodin trůní v nebesíchOčima prohlíží celý svět, lidské syny zkoumá pohledem!...
Žalmy 13:4... odpověz mi, Hospodine, Bože můj! Rozjasni  oči, jako mrtvý neusnu! můj sok neřekne: " jsem ho...
Žalmy 17:2... Od tebe samého vyjde můj soud, tvé oči na právo dohlédnou! Zkoumals srdce, v noci s' ...
Žalmy 17:11...zpupně mluvili. Vystopovali , obkličujíočima pátrají, jak by srazili. Jsou jako lev, jenž po...
Žalmy 18:25...spravedlnost, za čistotu mých rukou před jeho očima. Ty, Pane, s věrným nakládáš věrně, k oddanému se...
Žalmy 19:9...naplňují radostí. Hospodinovo přikázání je ryzíoči člověku rozzáří. Úcta k Hospodinu je čistá, obstojí...
Žalmy 25:15...smlouva jim dává poznání. K Hospodinu stále  oči hledí, on moje nohy z pasti vyprostí! Smiluj se, prosím...
Žalmy 31:10...Smiluj se, Hospodine, je mi tak úzko, zármutkem oči hasnou mi, rovněž duše, útroby! Můj život...
Žalmy 31:23...obklíčen. Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Od očí tvých jsem zavržen!" Ty jsi však vyslyšel moje prosby,...
Žalmy 34:16...usiluj o pokoj a nechej se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání....
Žalmy 35:19... ti, kdo bez důvodu mají v nenávisti,  oči nemhouří! Nechtějí totiž mluvit o pokoji, proti...
Žalmy 38:11...utajen. Srdce mi buší, síla se ztrácí i moje oči světlo opouští. Přátelé a drazí se mých ran štítí,...
Žalmy 50:21...ti podobný. Proto nyní obviním, před tvýma očima napravím! Kdo Boha pomíjíte, toto pochopte: Když...
Žalmy 51:6...tobě, tobě samému, jsem zhřešil, před tvýma očima jsem se zla dopustil! Ve svých výrocích jsi proto...
Žalmy 54:9...soužení, svým nepřátelům směle pohlédnu do očí! Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný...
Žalmy 59:11...jde mi naproti, z nepřátel činí mi pastvu pro oči. Ještě je nepobíjej, můj lid by zapomněl, mocně však...
Žalmy 66:7...se v něm! Navěky vládne ve své síle, jeho oči bdí nad národy - neprosadí se vzbouřenci! séla Našemu...
Žalmy 69:20...a posměšcích - všechny nepřátele máš přece na očích! Srdce mám hanbou zdrcené, je mi zle, toužil jsem po...
Žalmy 69:24...léčkou, jejich pastí a odplatou. se jimočích zatmí, tak aby neviděli, jejich bedra sehni...
Žalmy 73:7...na odiv, jak šatem se halí vlastní krutostíOči se jim zalévají tučností, mají víc, než si lze...
Žalmy 77:5...trápím se, při svém přemítání ztrácím dech! séla Oči zamhouřit nedals mi, rozrušen jsem, nemohu promluvit....
Žalmy 79:10..."Jejich Bůh? Kde je?" Ukaž pohanům před našima očima, že krev tvých služebníků bude pomstěna! Nářek...
Žalmy 88:10...si oškliví. Nemohu uniknout ze svého sevřeníoči mi hasnou trápením! Volám , Hospodine, každý den, k...
Žalmy 91:8...to ale nechá být. Pouze to spatříš na vlastní oči, uvidíš odplatu ničemných! Když Hospodinu řekneš: "Jsi...
Žalmy 101:5...bližního tajně pomlouvá, toho umlčím. Povýšené oči a srdce nadutá nikdy nestrpím! Věrné si v celé zemi...
Žalmy 101:7...páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči! Každého rána umlčím všechny ničemy na zemi. Z...
Žalmy 115:5... výtvory rukou člověčích. Ústa mají, a nemluvíoči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší, nos mají, a necítí...
Žalmy 116:8...prokázal! Ty jsi zachránil od smrti,  oči od slz, nohy od zvrtnutí. Před Hospodinem stále chodit...
Žalmy 116:15...vyplním, spatří to všechen jeho lid. Drahá jeočích Hospodinových smrt jeho oddaných! Hospodine, že jsem...
Žalmy 118:23...úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div. Co se dnes stalo, učinil Hospodin, pojďme...
Žalmy 119:18... abych žil, tvé slovo abych naplnil!  oči otevři, abych uviděl úžasné věci ve tvém Zákoně. Na...
Žalmy 119:37...ke svým svědectvím namísto lakomství. Odvrať  oči, nehledí k marnostem, na své cestě prosím obživ !...
Žalmy 119:82...touhou po tvém spasení, tvé slovo je mou nadějíOči mi slábnou, tvé sliby vyhlížím, ptám se: "Kdy ...
Žalmy 119:123...služebníka, pyšní přestanou vydírat.  Oči mi slábnou, tvou spásu vyhlížím a tvou spravedlnost,...
Žalmy 119:136...svým, nauč prosím svoje zákony. Z očí mi slzy proudí potokem - lidé se neřídí tvým Zákonem! ...
Žalmy 121:1... chtějí boj! Poutní píseň. K horám své oči obracím - odkud se dočkám pomoci? pomoc od Hospodina...
Žalmy 123:1...o tvé dobro usilovat! Poutní píseň. K tobě své oči obracím, k tobě, jenž trůníš v nebesích! Jako...
Žalmy 132:4...do svého domu, na svoje lůžko nelehnu, svým očím nedovolím usnout, svým víčkům nedám poklesnout, dokud...
Žalmy 135:16... výtvory rukou člověčích. Ústa mají, a nemluvíoči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší, v ústech nemají...
Žalmy 139:16...byl hněten v zemských hlubinách! Můj zárodek tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy - dny, jež mi byly...
Žalmy 141:8...podsvětí! k tobě, Hospodine, Pane, upírám oči, na tebe spoléhám, nenech zahynout! Chraň před...
Žalmy 145:15...kdo klesají, pozvedá všechny, kdo jsou sklíčeníOči všech k tobě vzhlížejí, abys je krmil v čase potřeby....
Žalmy 146:8...hlad. Hospodin vězně propouští, Hospodin slepým oči otvírá, Hospodin zvedá sklíčené, Hospodin miluje...
Přísloví 1:17... k prolití krve spěchají! Líčit síť před očima ptáků je jistě zcela zbytečné. Tihle však na sebe...
Přísloví 3:21...skýtají. Soudnost a prozíravost nesejdou tiočí, jak vzácný poklad je, synu, opatruj. To ony darují tvé...
Přísloví 4:21...své ucho nakláněj, nikdy z nich nespouštěj své oči, hluboko v srdci si je uchovej. Životem jsou těm, kdo...
Přísloví 4:25...řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe. Tvé oči vždycky hledí přímě, svým pohledem miř rovnou před...
Přísloví 5:14...Jak rychle jsem se octl v nejhorší bídě na očích všem, uprostřed obce své!" Pij vodu z vlastní nádrže,...
Přísloví 6:4...- jdi za ním, poniž se a dotírej! Nedopřej svým očím žádný spánek, tvá víčka ani neokusí sen. Unikni mu...
Přísloví 6:13...člověk, hanebník jinak než křivě nemluvíOčima pomrkává, mele nohama, prsty ukazuje sem a tam. Ve...
Přísloví 6:17...nenávidí a sedmou za ryzí ohavnost: povýšené oči, prolhaný jazyk, ruce mordující nevinné, srdce, jež...
Přísloví 10:26...však mají věčné základy. Jak ocet v zubech, jako oči plné kouře, takový je lajdák pro nadřízené své. Úcta k...
Přísloví 15:3... tupci z úst chrlí samé nesmysly. Hospodinovy oči vidí všude, vše zlé i dobré pozorně sledují. Krotký...
Přísloví 16:30... aby je zlákali na cestu nedobrou. Kdo mhouří oči, vymýšlí zvrácenosti, kdo svírá rty, osnuje špinavost....
Přísloví 17:24...podvrátil. Rozumný moudrost přímo před sebouoči hlupáka ji v celém světě nenajdou. K mrzutosti je otci...
Přísloví 20:13...Hospodin. Nemiluj spánek, nezchudneš; otevři oči, se nasytíš. "Špatné, moc špatné," říká, kdo kupuje,...
Přísloví 21:4...právo, Hospodin to raději než oběti. Povýšené oči, naduté srdce, úsilí ničemů - to vše je hřích. Plány...
Přísloví 23:26...Věnuj mi, synu můj, své srdce, nespouštěj oči z cesty : Nevěstka je jak bezedná jáma, těsnou...
Přísloví 23:29...Čí ten křik a čí ten boj? Čí boulí bezpočet? Čí oči zarudlé? Těch, kdo u vína vysedávají, těch, kdo...
Přísloví 23:33...jako zmije uštkne, dokáže otrávit jako had. Tvé oči uvidí prapodivně, tvé srdce bude mluvit spleteně. Bude...
Přísloví 25:7...ponížen. I když něco spatříš na vlastní oči, nepouštěj se pro to rychle do sporu. Co by sis mohl...
Přísloví 27:20...nikdy nenasytí, právě tak nenasytné jsou lidské oči. Na stříbro je tyglík, na zlato pec, podle své pověsti...
Přísloví 28:27...dává chudému, nebude trpět nouzi, kdo zakrývá si oči, potká ho prokletí. Když mají darebáci navrch, každý se...
Přísloví 30:17...k matce pohrdá, havrani od potoka vyklovou oči, spolykají mu je orlí mláďata. Tři věci ve mně budí...
Kazatel 2:14...tak jako je světlo lepší než temnota. "Moudrý  oči otevřené, hlupák však bloudí v tmách." Nyní ale sám...
Kazatel 4:8...a bez bratrů. Jeho pachtění ale nebere konceočima lační po větším bohatství. "Pro koho se to vlastně...
Kazatel 5:10...z něj tedy jeho majitel? Je to jen pastva pro oči. Kdo pracoval, ten sladce spí, jedl málo nebo moc;...
Kazatel 6:9... jak se chovat před lidmi? Lepší je, co je vidět očima, než to, za čím duše utíká. I to je však marnost a...
Kazatel 11:9...vede tvé vlastní srdce, za tím, co vidíš svýma očima. Buď si však vědom, že s tímto vším před Božím soudem...
Píseň 1:15... Ach, jak jsi krásná, lásko , ach, jak krásnáoči máš jako holubičky! Ach, jak jsi krásný, milý můj, jak...
Píseň 4:1...jsi krásná, lásko , ach, jak jsi krásná! Tvé oči pod závojem jsou jako holubičky, tvé vlasy jako stádo...
Píseň 5:12...nejčistší, vlnité kadeře jak černí havrani. Jeho oči jsou jako holoubci mezi vodními potůčky; v mléce se...
Píseň 6:5...líbezná, jak hvězdné šiky úchvatná! Své oči odvrať ode , vždyť jsem jimi přemožen! Tvé vlasy...
Píseň 7:5...dvojčátka. Tvá šíje, věž z kosti slonové. Tvé oči - rybníky chešbonské při bráně Bat-rabim. Tvůj nos jak...
Píseň 8:10...cedrovou! hradbou jsem a prsy jsou věžeOčima na mně spočine, bude spokojen. Vinici měl Šalomoun...
Izaiáš 1:7...města jsou spálena. Půdu vám cizáci plení před očima - je z pustina, cizáky zcela zničená. Opuštěna...
Izaiáš 1:15... Proto když ke mně vzpínáte ruce, zakrývám si oči před vámi; když své modlitby hromadíte, neslyším. Ruce...
Izaiáš 1:16... neslyším. Ruce máte celé od krve - umyjte seočisťte! Odkliďte mi z očí zlo, jež jste páchali....
Izaiáš 3:8...slovy i skutky, jeho slávě vzepřeli se do očí. Výraz jejich tváře svědčí proti nim - svůj hřích jak...
Izaiáš 3:16... procházejí se s bradou nahoře a se svůdnýma očima drobně cupitají sem a tam, řetízky cinkají jim na...
Izaiáš 6:5...lidu s nečistými rty, a přitom jsem na vlastní oči spatřil Krále, Hospodina zástupů!" Vtom ke mně přiletěl...
Izaiáš 6:10...Zatvrď srdce tohoto lidu, zacpi jim uši a zavři oči, aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem...
Izaiáš 11:3...bude prostoupen. Nebude soudit podle zdání svých očí, nebude se řídit tím, co uslyší. Spravedlivý soud...
Izaiáš 13:16... Jejich nemluvňata budou utlučena před jejich očima, jejich domy vyloupeny, jejich ženy znásilněny. Hle,...
Izaiáš 14:16...jámy nejhlubší! Ti, kdo uvidí, neuvěří svým očím, budou zkoumat pohledy: "To je ten muž, který děsil...
Izaiáš 29:10... Hospodin na vás vylil ducha mrákoty, zavřel vám oči - vaše proroky, zakryl vám hlavy - vaše vidoucí. Toto...
Izaiáš 29:18...les počítat. V ten den hluší slova knihy uslyšíoči slepých prohlédnou z černé tmy. Ponížení se v Hospodinu...
Izaiáš 30:20...však nezůstane skryt - svého Učitele na vlastní oči uvidíš! Vydáte-li se doprava nebo doleva, vlastníma...
Izaiáš 32:3...v pustině a stín mocné skály v zemi vyprahléOči vidoucích nebudou zavřené, uši slyšících budou...
Izaiáš 33:17...chybět nebude. Krále v jeho kráse na vlastní oči uvidíš, spatříš tu zemi, jež prostírá se do dáli. Pak...
Izaiáš 33:20... Pohleď na Sion, to město našich slavností! Tvé oči Jeruzalém uvidí, to klidné obydlí, stan, jenž se...
Izaiáš 35:5...přichází, se svou odplatou vás jde zachránit!" Oči slepých tehdy prohlédnou, uši hluchých se otevřou,...
Izaiáš 37:17...Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš, otevři své oči a viz. Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib, jak urážel...
Izaiáš 37:23... proti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očima? Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy svých sluhů,...
Izaiáš 38:3...s upřímným srdcem a že jsem dělal, co je v tvých očích správné." A Ezechiáš plakal a plakal. Tehdy Izaiáš...
Izaiáš 38:14...jako drozd anebo rorejs, naříkám jako holubiceoči mi slábnou, jak vzhůru vyhlížím, stůj při mně, Pane,...
Izaiáš 40:26...Svatý říká: Kdo se mi vyrovná? Zvedněte oči a pohleďte: Kdo stvořil toto vše? Kdo koná přehlídku...
Izaiáš 42:7...do smlouvy, světlem národů učiním, abys slepé oči otevřel, abys vyvedl vězně z žaláře a z vězení ty, kdo...
Izaiáš 43:8...a zformoval. Vyveď ten slepý lid, který však  oči, všechny ty hluché, kteří mají uši. Všichni lidé se...
Izaiáš 44:18...jsi můj bůh!" Vůbec nechápou! Vůbec nevědíOči mají zaslepené, takže nevidí, ničemu nerozumí v srdcích...
Izaiáš 49:5...shromáždil (takto jsem poctěn před Hospodinovýma očima, neboť můj Bůh je síla ) - nuže, on praví: Málo na...
Izaiáš 49:16... vyryl jsem si do dlaní, tvé zdi mám stále na očích. Tvoji stavitelé k tobě spěchají, ti, kdo ...
Izaiáš 49:18... ti, kdo bořili a ničili, jsou pryč. Pozvedni oči, jen se rozhlédni - ti všichni se shromáždili, aby k...
Izaiáš 51:6... mou paži vyhlížejí s nadějí. Jen pozvedněte oči k nebi, podívejte se dolů k zemi: Nebe se rozplyne jako...
Izaiáš 52:8... společně křičí radostí, protože vidí na vlastní oči, jak se k Sionu vrací Hospodin. Dejte se spolu do zpěvu...
Izaiáš 52:10...svou svatou paži obnažil všem národům přímo na očích, aby všechny zemské končiny viděly spásu, již náš Bůh...
Izaiáš 59:10...slepí se plížíme podél zdi, šmátráme jako bez očí. O poledni klopýtáme jako v půlnoci, mezi siláky jsme...
Izaiáš 60:4...a králové k jasu tvého svítání. Jen zvedni oči, kolem se rozhlédni - ti všichni se k tobě shromáždí;...
Izaiáš 65:12... ale páchali jste, co je zlé v mých očích, zvolili jste si, co se mi nelíbí. Nuže, toto praví...
Izaiáš 65:16...soužení budou zapomenuta, ukryta budou před mýma očima. Hle - stvořím nové nebe a novou zem; na minulé...
Izaiáš 66:4...ale neposlouchali, ale páchali, co je zlé v mých očích; zvolili si, co se mi nelíbí. Slyšte slovo...
Jeremiáš 4:1...navrátil! Kéž bys mi své nechutnosti odklidiločí a víc nebloudil! Kéž bys v pravdě, soudu a...
Jeremiáš 4:30...šperky se ozdobíš? Budeš si řasenkou líčit oči? Zbytečné krášlení! Tví milenci tebou pohrdají,...
Jeremiáš 5:3...přísahají křivě!" Ty ale, Hospodine, přece jistě očima pátráš po věrnosti. Bil jsi je, ale necítili bolest,...
Jeremiáš 5:21...Poslouchejte, vy nechápaví hlupáci, kteří mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší! Neměli byste mít...
Jeremiáš 6:7...něm rozléhá, jeho bolesti a rány mám stále před očima. Jeruzaléme, nech se napravit, jinak se od tebe...
Jeremiáš 7:30... které vzbudilo jeho hněv." "Lid Judy před mýma očima páchal zlo, praví Hospodin. V domě, který se nazývá...
Jeremiáš 8:23...zacelit? Kéž by hlava byla studnicí a  oči slzí prameny, abych oplakával dnem i nocí ty, kdo v mém...
Jeremiáš 9:17... si pospíší a bědují nad námi. se námočí řinou slzy, zpod víček nám kanou. Ze Sionu je slyšet...
Jeremiáš 13:17...neposlechnete, spláču nad vaší pýchou potají,  oči budou plakat hořce, přetékat budou slzami nad...
Jeremiáš 13:20...vystěhován, vystěhován bude docela." Zvedněte oči, pohleďte na ty, kdo táhnou od severu! Kde máte stádo...
Jeremiáš 14:17..." "Vyřiď jim tato slova: Dnem i nocí miočí kanou slzy, nejdou zastavit. panenská dcera je těžce...
Jeremiáš 16:9...Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, před vašima očima a za vašich dnů na tomto místě nechám utichnout hlas...
Jeremiáš 16:17...mezi skalami. Všechny jejich cesty mám na očích; přede mnou se neschovají, před mýma očima neskryjí...
Jeremiáš 18:10...a zasadím; pokud však budou páchat, co je v mých očích zlé, a nebudou poslouchat, pak i upustím od...
Jeremiáš 20:4...- tebe i všechny tvé přátele, kteří před tvýma očima padnou mečem tvých nepřátel. Všechen lid Judy vydám...
Jeremiáš 22:17...znamená znát , praví Hospodin. Ty ale nemáš oči ani srdce než pro svůj mrzký zisk; zajímá jen...
Jeremiáš 28:11...Jeremiáše a zlámal ho. Prorok Chananiáš pak před očima všeho lidu promluvil: "Tak praví Hospodin: ‚Do dvou...
Jeremiáš 29:21...krále Nabukadnezara, který je před vašima očima nechá popravit. Odtud vznikne kletba, která se bude...
Jeremiáš 32:4...bude mluvit tváří v tvář a spatří ho vlastníma očima. Ten odvede Cidkiáše do Babylonu, kde zůstane, dokud...
Jeremiáš 32:19...záměrech a mocný ve svých činech. Nespouštíš oči z cest všech lidí, abys každého odměnil podle jeho...
Jeremiáš 32:30...i Judy od mládí jen páchají, co je zlé v mých očích. Ano, synové Izraele pořád jen urážejí tím, co...
Jeremiáš 34:3...do rukou. Spatříš babylonského krále vlastníma očima a bude s tebou mluvit tváří v tvář. Půjdeš do...
Jeremiáš 34:15...činili pokání a zachovali jste se, jak je v mých očích správné: Každý jste svému bližnímu vyhlásil svobodu -...
Jeremiáš 39:6...Babylonský král v Rible před Cidkiášovýma očima popravil jeho syny; popravil také veškerou judskou...
Jeremiáš 39:7...veškerou judskou šlechtu. Cidkiášovi pak vyloupl oči, spoutal ho bronzovými řetězy a odvlekl ho do Babylonu....
Jeremiáš 39:16...ve zlém. V ten den se ta slova splní před tvýma očima. Tebe však v ten den vysvobodím, praví Hospodin....
Jeremiáš 43:9...slovo Hospodinovo: "Vezmi veliké kameny a před očima judských mužů je zapusť do jílu v cihelně poblíž...
Jeremiáš 51:24... tebou drtím správce i hejtmany. Před vašima očima však odplatím Babylonu a všem obyvatelům Chaldeje za...
Jeremiáš 52:2...Jeremiáše z Libny. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělal Joakim. Hospodin se proto...
Jeremiáš 52:10... Babylonský král v Rible před Cidkiášovýma očima popravil jeho syny; popravil také všechny judské...
Jeremiáš 52:11...velmože. Cidkiášovi pak babylonský král vyloupl oči, spoutal ho bronzovými řetězy a odvlekl ho do Babylonu,...
Pláč 1:16...panenskou dceru Judu! To proto nyní pláči, z očí mi tečou slzy. Není nablízku, kdo by potěšil, kdo by...
Pláč 3:48...nám jen strach a prach, zkáza, zmar! Z očí mi slzy proudí potokem - můj lid je rozdrcen! oči...
Pláč 3:49...mi slzy proudí potokem - můj lid je rozdrcen!  oči pláčou bez ustání, ten proud nemůže přestat, dříve než...
Pláč 4:17...nebere ohled na kněží, nikdo nešetří ani starceOči jsme napínali, nás bolely, marně jsme pomoc čekali....
Pláč 5:17...Srdce nám nad tím usedá, potemněly nám nad tím oči - že z hory Sion zbyla pustina, že se tam honí...
Ezechiel 1:18...každá z těch čtyř loukotí byla kolem dokola plná očí. Když se bytosti pohybovaly, hýbala se kola s nimi, a...
Ezechiel 4:12...čas. Jez to jako ječné placky; před jejich očima si to opékej na lidských lejnech. Právě tak," řekl...
Ezechiel 5:8..., ano jsem proti tobě, Jeruzaléme! Před očima národů na tobě vykonám své soudy. Kvůli všem tvým...
Ezechiel 5:14...v trosky a budeš na posměch okolním národům před očima všech kolemjdoucích. nad tebou ve svém hněvu,...
Ezechiel 6:9...srdcem, které se odvrátilo ode , a nad jejich očima smilně šilhajícíma po hnusných modlách. Tehdy se...
Ezechiel 10:2...uhlíků a rozsyp je po městě." A on tam před mýma očima vešel. Cherubové stáli vpravo od chrámu, a když mezi...
Ezechiel 10:12...zad, rukou a křídel byla kolem dokola plná očí stejně jako ta čtyři kola. Zaslechl jsem, že se ta kola...
Ezechiel 10:19...nad cheruby. Cherubové zvedli křídla a před mýma očima se vznesli od země a ta kola s nimi. Zastavili se u...
Ezechiel 12:2...člověčí, bydlíš mezi bandou vzbouřenců. Mají oči k vidění, ale nevidí, mají uši k slyšení, ale neslyší,...
Ezechiel 12:3... sbal si ranec jako vyhnanec a před jejich očima odejdi za bílého dne do vyhnanství. Před jejich očima...
Ezechiel 12:4...banda vzbouřenců. Za bílého dne, před jejich očima vynes svůj ranec sbalený jako do vyhnanství. K večeru...
Ezechiel 12:5...na cestu, jako odcházejí vyhnanci. Před jejich očima se prokopej zdí a vynes tudy své věci ven. Vezmi si...
Ezechiel 12:6...své věci ven. Vezmi si je na záda a před jejich očima je po setmění odnes pryč. Měj zahalenou tvář, abys...
Ezechiel 12:7...zdí a po setmění jsem své věci před jejich očima odnesl na zádech pryč. Ráno jsem dostal slovo...
Ezechiel 14:3...chovají v srdci hnusné modly a stavějí si před oči to, co je vede k špatnosti. Mám snad odpovídat na...
Ezechiel 14:4...by v srdci choval hnusné modly a stavěl si před oči to, co ho vede k špatnosti, a přitom by se vypravil za...
Ezechiel 14:7...by v srdci choval hnusné modly a stavěl si před oči to, co ho vede k špatnosti, a přitom by se vypravil za...
Ezechiel 16:41...a probodali meči. Tvé domy vypálí a před očima mnoha žen popraví. Tak skoncuji s tvým smilněním -...
Ezechiel 18:12...mu nepatří, nevrací, co vzal do zástavy, upírá oči na modly, páchá ohavnosti, půjčuje jako lichváři a...
Ezechiel 20:7...každý ty nechutné obrazy, ke kterým upíráte oči, a neposkvrňujte se egyptskými modlami! jsem...
Ezechiel 20:8...Nezahodili ty nechutné obrazy, ke kterým upírali oči, a neopustili egyptské modly. Řekl jsem si tedy, že na...
Ezechiel 20:9... Udělal jsem to, aby jméno nebylo zneváženoočích národů, mezi nimiž bydleli a před jejichž očima jsem...
Ezechiel 20:14...jsem se ale postaral, aby nebylo zneváženoočích národů, před jejichž očima jsem je vyvedl. Na oné...
Ezechiel 20:22...ruku zadržel, aby jméno nebylo zneváženoočích národů, před jejichž očima jsem je vyvedl. Na oné...
Ezechiel 20:24...zavrhli, znesvěcovali soboty a upírali oči k modlám svých otců. Dal jsem jim tedy nedobrá pravidla...
Ezechiel 20:41...vůni a prokážu na vás svou svatost před očima národů. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin - vás...
Ezechiel 21:11...zpět. Vzdychej, synu člověčí. Vzdychej jim před očima jako člověk zdrcený trpkým zármutkem. se ...
Ezechiel 22:16... po zemích a s tvou nečistotou skoncuji. V očích národů budeš v opovržení a tehdy poznáš, že jsem...
Ezechiel 23:40...si pro poslaly. Kvůli nim ses koupalaoči si líčila, šperky se zdobila, na skvělém loži ses...
Ezechiel 24:16...člověčí, jedinou ranou zbavím potěchy tvých očí. Nesmíš však truchlit ani plakat, neukápne ti ani slza....
Ezechiel 24:21...tu pevnost, jíž jste se chlubili, potěchu vašich očí a tužbu vašich duší. vaši synové a dcery, které jste...
Ezechiel 24:25... jejich radosti a chlouby, potěchy jejich očí a tužby jejich duší, vezmu jim také syny a dcery. V ten...
Ezechiel 28:17...zahodil. Proto jsem tedy srazil k zemi, před očima králů, aby viděli. Kvůli tomu, že máš tolik vin,...
Ezechiel 28:18... Nechal jsem z tebe jen popel na zemi, před očima všech, kdo viděli. Všichni, kdo znali mezi...
Ezechiel 28:25...rozptýleni, prokážu na nich svou svatost před očima pohanů. Tehdy pak budou bydlet ve své zemi, kterou...
Ezechiel 36:17...skutky ji poskvrnil. Jejich způsoby byly v mých očích nečisté jako ženské krvácení. Vylil jsem tedy na ...
Ezechiel 36:23... že jsem Hospodin - na vás před jejich očima prokážu, jak jsem svatý, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 36:34... Zpustošená země bude obdělána, aby před očima všech kolemjdoucích neležela pustá. Řeknou: ‚Z ...
Ezechiel 37:20...ruce jedno.' Podrž ta popsaná dřeva před jejich očima a řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, ...
Ezechiel 38:16...aby národy poznaly, se na tobě před jejich očima posvětím. Tak praví Panovník Hospodin: Ano, jsi to ty...
Ezechiel 38:23...svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnoha národů. Tehdy poznají, že jsem Hospodin." ...
Ezechiel 39:27...nepřátel, prokážu na nich svou svatost před očima mnoha národů. Tehdy poznají, že jsem Hospodin,...
Ezechiel 43:11...a všechny jeho zákony. Zapiš to vše před jejich očima, aby dodrželi veškeré jeho uspořádání a plnili...
Daniel 4:31... Nabukadnezar, jsem po době nakonec pozvedl oči k nebi a rozum se mi vrátil. Tehdy jsem dobrořečil...
Daniel 7:8...místo. Na tom rohu jsem spatřil jakoby lidské oči a ústa, jež vedla pyšné řeči. Díval jsem se dál a...
Daniel 7:20... aby mu udělaly místo, a proč ten roh měl oči a ústa, jež vedla pyšné řeči, a proč vypadal mohutněji...
Daniel 8:3...stál jsem v tom vidění u řeky Ulaj. Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem na břehu jakéhosi berana se dvěma...
Daniel 8:5...přes celou zemi kozel s velkolepým rohem mezi očima, sotva se země dotýkal. Jakmile se přiblížil k tomu...
Daniel 8:21...kozel je král Řecka a veliký roh mezi jeho očima je první řecký král. To, že se zlomil a místo něj...
Daniel 9:18... Nakloň své ucho, Bože můj, a slyš! Otevři své oči a pohlédni na naše trosky, na město, jež nese tvé...
Daniel 10:5...stál na břehu veliké řeky Tigris. Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem jakéhosi muže oděného plátnem a...
Daniel 10:6... Tělo měl jako z chrysolitu, tvář jako bleskoči jako hořící pochodně, paže a nohy jako třpyt leštěného...
Ozeáš 7:2...nepřipouštějí, že si pamatuji všechny jejich zločiny; jejich skutky je teď obklíčily - vždyť je mám stále...
Ozeáš 13:14...Kde je tvá zhouba, záhrobí? Soucit bude mým očím skryt, i když je Efraim nejplodnější mezi bratřími....
Joel 1:16...od Všemohoucího blíží se! Přímo před našima očima se pokrm vytratil; z domu našeho Boha zmizel jásot a...
Amos 9:8...jako Filištíny z Kaftoru a Aramejce z Kíru? Hleoči Panovníka Hospodina utkvěly na tomto hříšném...
Jonáš 2:5... Myslel jsem, že jsem odehnán, že na nespočineš očima. Jak bych se ještě mohl podívat na tvůj svatý...
Micheáš 7:10..."Kdepak je Hospodin, ten tvůj Bůh?" Na vlastní oči se podívám, ho jak bláto na ulicích rozdupou! Bude...
Abakuk 1:13...je, Skálo , zjednat nápravu. Ty máš však čisté oči, nemůžeš přihlížet trápení a dívat se na neštěstí. Proč...
Ageus 2:14...kněží. Na to Ageus řekl: "Stejné je to v mých očích s tímto lidem a s tímto národem, praví Hospodin....
Zachariáš 2:1...Sion a znovu vyvolí Jeruzalém." Zvedl jsem oči a hle - uviděl jsem čtyři rohy. "Co to znamená?" zeptal...
Zachariáš 2:5...judské zemi a chtěly ji rozprášit." Zvedl jsem oči a hle - muž s měřicí šňůrou v ruce. "Kam jdeš?" zeptal...
Zachariáš 3:9...kladu před Jošuu, a na tom jednom kameni je sedm očí. sám na něj vyryji nápis, praví Hospodin, a hřích...
Zachariáš 4:10...kámen v ruce Zerubábelově." "Těch sedm, to jsou oči Hospodinovy, procházející všechnu zemi." Zeptal jsem se...
Zachariáš 5:1... kteří slouží Pánu vší země." Znovu jsem zvedl oči a hle - jakýsi letící svitek! "Co vidíš?" zeptal se ...
Zachariáš 5:5...mluvící se mnou přistoupil a řekl mi: "Pozvedni oči a podívej se, co se to objevuje." "Co to je?" zeptal...
Zachariáš 5:9...otvor zaklopil olověným víkem. Potom jsem zvedl oči a hle - uviděl jsem, jak se objevují dvě ženy s větrem...
Zachariáš 6:1...položí ho v něm na podstavec." Znovu jsem zvedl oči a hle - mezi dvěma horami se objevily čtyři vozy; a ty...
Zachariáš 12:4... a jezdce na něm tak, že zešílí. S otevřenýma očima budu bdít nad domem Judy, ale všechny koně národů...
Zachariáš 14:12...proti Jeruzalému: Maso jim shnije vestojeoči jim shnijí v lebce a jazyk jim shnije v ústech! V onen...
Malachiáš 1:5...se Hospodin hněvá navěky". Uvidíte to na vlastní oči a tehdy řeknete: "Hospodin je veliký i mimo izraelské...
Matouš 9:29... "Ano, Pane," odpověděli. Dotkl se tedy jejich očí a řekl: " se vám stane podle vaší víry!" Vtom se jim...
Matouš 9:30...vám stane podle vaší víry!" Vtom se jim otevřely oči. Ježíš je přísně napomenul: "Dejte pozor, se to...
Matouš 13:15...tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšelioči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima...
Matouš 13:16...se, abych je nemohl uzdravit.' Ale blaze vašim očím, že vidí, a vašim uším, že slyší. Amen, říkám vám, že...
Matouš 17:8...se slovy: "Vstaňte, nebojte se." A když zvedli oči, neviděli nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpět z...
Matouš 18:9...vejít do věčného života jednooký, než mít obě oči a být uvržen do pekelného ohně. [11] Dejte si pozor,...
Matouš 18:15...proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže poslechne, získal jsi bratra. Pokud ...
Matouš 20:33...udělat?" "Pane," odpověděli, " se nám otevřou oči!" Naplněn soucitem se Ježíš dotkl jejich očí a oni...
Matouš 20:34...oči!" Naplněn soucitem se Ježíš dotkl jejich očí a oni ihned prohlédli a následovali ho. Když se...
Matouš 21:42...úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.' Proto vám říkám, že Boží království vám...
Marek 8:18...a nerozumíte? Ještě máte tvrdé srdce? Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a neslyšíte? si nevzpomínáte?...
Marek 8:23...za ruku a odvedl ho za vesnici. Plivl mu na oči, vložil na něj ruce a ptal se ho: "Vidíš něco?" On...
Marek 8:25...jako chodící stromy." Znovu mu vložil ruce na oči, a když vzhlédl, byl uzdraven. Viděl všechno jasně i na...
Marek 9:47...jednooký do Božího království, než být s oběma očima uvržen do pekla, kdejejich červ nehyne a oheň...
Marek 12:11...úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.'" Když pochopili, že to podobenství řekl o...
Lukáš 1:6...a jmenovala se Alžběta. Ačkoli byli oba v Božích očích spravedliví a žili bezúhonně podle všech...
Lukáš 1:15...mít radost mnozí, neboť bude v Hospodinových očích veliký. Nebude pít víno ani opojný nápoj a z lůna...
Lukáš 2:30...propouštíš svého služebníka v pokoji. Neboť  oči spatřily tvé spasení, jež jsi připravil před očima...
Lukáš 2:31...oči spatřily tvé spasení, jež jsi připravil před očima všech lidí - světlo ke zjevení národům a slávu tvého...
Lukáš 4:20...knihu zavřel, vrátil ji sluhovi a posadil seOči všech v synagoze byly upřeny na něj. Začal jim...
Lukáš 10:23...se pak obrátil k učedníkům a řekl jim: "Blaze očím, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci...
Lukáš 14:10...‚Pojď dopředu, příteli.' Tak budeš poctěn před očima všech hostů. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a...
Lukáš 16:15...vaše srdce. Co je u lidí vznešené, je v Božích očích ohavnost! do Jana tu byl Zákon a Proroci; od ...
Lukáš 16:23...a byl pohřben. Když v pekle pozvedl v mukách oči, spatřil v dálce Abrahama a Lazara v jeho náručí. ‚Otče...
Lukáš 19:42...den, co by ti přineslo pokoj! Teď je to ale tvým očím skryto. Přijdou na tebe dny, kdy tví nepřátelé...
Lukáš 22:64... se mu posmívali a tloukli ho. Zavázali mu oči a ptali se: "Prorokuj, kdo udeřil?" Přitom ho...
Lukáš 24:16...a připojil se k nim. Něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali. Ježíš se jich zeptal: "O čem si to...
Lukáš 24:31... lámal a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho, ale on jim náhle zmizel. Tehdy jeden...
Jan 4:35...ještě čtyři měsíce? Hle, říkám vám: Pozvedněte oči a podívejte se na lány, že se bělají ke žni! Ten,...
Jan 6:5...se židovské svátky Velikonoc. Ježíš pozvedl oči, a když uviděl, že za ním jde takový zástup, zeptal se...
Jan 9:6...na zem, udělal ze sliny bláto a pomazal mu jím oči. Potom mu řekl: "Jdi se umýt do rybníka Siloe" (což se...
Jan 9:10... On ale říkal: "Jsem to !" "Jak se ti otevřely oči?" ptali se ho. Odpověděl: "Člověk jménem Ježíš udělal...
Jan 9:11..."Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl mi: ‚Jdi se umýt k rybníku Siloe.' A když jsem...
Jan 9:14... Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, totiž byla sobota. Farizeové ho znovu zpovídali, jak...
Jan 9:15...ho znovu zpovídali, jak prohlédl. "Položil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím," odpověděl jim. "Ten...
Jan 9:17...zeptali: "Kdo to podle tebe je, že ti otevřel oči?" "Je to prorok," odpověděl. Židovští představení mu...
Jan 9:21... že teď vidí, ale nevíme. Nevíme, kdo mu otevřel oči. Ptejte se jeho, je přece dospělý, může mluvit sám za...
Jan 9:26...ho vyslýchali dál: "Co ti udělal? Jak ti otevřel oči?" " jsem vám to řekl," odpověděl jim. "Copak jste to...
Jan 9:30... "Vy nevíte, co je zač, a přitom mi otevřel oči. Víme přece, že Bůh hříšníky neslyší; slyší jen toho,...
Jan 9:32... Jaktěživ nikdo neslyšel, že by někdo otevřel oči slepě narozeného. Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nic...
Jan 10:21...člověk takhle nemluví. Může snad démon otvírat oči slepým?" Přišla zima a v Jeruzalémě se konal svátek...
Jan 11:37...řekli Židé. Někteří ale namítli: "Když otevřel oči slepého, nemohl se postarat, aby tenhle člověk...
Jan 11:41...pak odstranili kámen od hrobu, Ježíš pozvedl oči a řekl: "Otče, děkuji ti, že jsi vyslyšel. vím,...
Jan 12:40...věřit, neboť Izaiáš ještě řekl: "Oslepil jejich oči a zatvrdil jejich srdce, aby očima neuviděli a srdcem...
Jan 17:1...přemohl svět." Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: "Otče, přišla ta chvíle - oslav svého...
Skutky 1:9...byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jimočí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe...
Skutky 3:4...je o almužnu. Petr mu spolu s Janem pohlédl do očí a řekl: "Podívej se na nás." Když vzhlédl, v očekávání,...
Skutky 3:16... Ano, víra, která se opírá o něj, ho před vašima očima úplně uzdravila. Bratři, vím, že jste to udělali z...
Skutky 4:19...a Jan jim odpověděli: "Myslíte, že je v Božích očích správné, abychom poslouchali vás více než Boha?...
Skutky 9:8...neviděli. Když se Saul zvedl ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho do Damašku odvést za ruku....
Skutky 9:18...svatým." Saul náhle prohlédl, jako by muočí spadly šupiny. Potom vstal a dal se pokřtít. Přijal...
Skutky 9:40...k jejímu tělu a řekl: "Tabito, vstaň!" Otevřela oči, a když uviděla Petra, posadila se. On podal ruku a...
Skutky 10:4...jde a říká: "Kornelie!" V úleku na něj vytřeštil oči a zeptal se: "Co je, Pane?" Anděl mu řekl: "Tvé...
Skutky 13:9... naplnil Duch svatý. Podíval se mu zpříma do očí a řekl: "Ty ďáblův synu plný přetvářky a podlosti! Ty...
Skutky 14:9...Pavlovým slovům. Když se mu Pavel podíval do očí a viděl jeho víru, že bude uzdraven, řekl silným...
Skutky 26:18... ke kterým posílám, abys otvíral jejich oči, aby se obrátili od tmy ke světlu a od satanovy moci k...
Skutky 28:27...tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšelioči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima...
Římanům 11:8... Jak je psáno: "Bůh otupil jejich ducha: jejich oči dodnes nevidí, jejich uši neslyší." A David říká:...
Římanům 11:10...a pastí, kamenem úrazu a odplatou. se jimočích zatmí, tak aby neviděli, a jejich záda sehni...
2. Korintským 8:24...- jsou sláva Kristova! Podejte jim tedy před očima všech církví důkaz své lásky a oprávněnosti naší...
Galatským 3:1...Kdo vás tak obloudil? Vás, kterým byl přímo před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný! Chtěl bych se od...
Galatským 4:15...dosvědčit, že kdyby to šlo, vyloupli byste si oči a dali mi je! Stal jsem se snad vaším nepřítelem, když...
Židům 4:13...ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet. Když máme tak...
Židům 12:2...v běhu, ležícím před námi. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro...
Židům 13:21...konali jeho vůli, a působí v nás, co je v jeho očích příjemné, skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na...
1. Petr 3:12...usiluje o pokoj a nechá se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, uši naklání k jejich modlitbám,...
2. Petr 2:14...hanbou, když na nich hýří ve svých rozmarech. S očima plnýma cizoložství nenasytně baží po hříchu, se...
1. Jan 1:1...od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme pozorovali, čeho jsme se vlastníma...
1. Jan 2:11...ve tmě. Chodí tmou a neví, kam jde, neboť mu oči zaslepila tma. Píšu vám, drazí, že jsou vám pro jeho...
1. Jan 2:16...lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života - nic z toho není z Otce, vše je to...
Zjevení 1:14...hlavě měl bílé jako bílá vlna, bílé jako sníhOči měl jako plamen ohně, nohy jako bronz rozžhavený v peci...
Zjevení 2:18...Thyatirech napiš: Toto praví Syn Boží, který  oči jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako bronz: Znám tvé...
Zjevení 3:18...oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty; a své oči pomaž mastí, abys viděl. všechny, které miluji,...
Zjevení 4:6...uprostřed trůnu i kolem trůnu čtyři bytosti plné očí zepředu i zezadu. První bytost byla podobná lvu, druhá...
Zjevení 4:8...měla po šesti křídlech dokola a v sobě plno očí. Bez přestání, dnem i nocí, říkaly: "Svatý, svatý,...
Zjevení 5:6...stojí Beránek jako zabitý a sedm rohů a sedm očí, což je sedm duchů Božích poslaných na celou zem....
Zjevení 7:17...živých vod a Bůh jim setře každou slzuočí." Když pak otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho...
Zjevení 19:12...a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a...
Zjevení 21:4...a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzuočí a smrt nebude, ani nářek ani křik ani bolest ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |