Oči

Hledám varianty 'oči' [ očima (135) očím (9) očích (131) očí (43) oči (268) ]. Nalezeno 567 veršù.
Genesis 3:5... že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo." Když tedy...
Genesis 3:7..., a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a...
Genesis 6:11...Sema, Chama a Jáfeta. Země však byla v Božích očích zkažená a plná násilí. Bůh pohlédl na zemi a hle,...
Genesis 13:10...půjdeš-li vpravo, půjdu vlevo." Lot pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina je k Coaru bohatě...
Genesis 13:14...Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči z místa, na němž jsi, a rozhlédni se na sever, na jih,...
Genesis 18:2...horku u vchodu do stanu. Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil,...
Genesis 21:19...z něj učiním veliký národ." Tehdy Bůh otevřel oči a uviděla pramen vody. Šla tedy, naplnila měch vodou a...
Genesis 22:4... jež mu Bůh určil. Třetího dne Abraham pozvedl oči a spatřil to místo v dálce. Tehdy řekl svým...
Genesis 23:18...tenkrát přešlo do Abrahamova vlastnictví před očima Chetejců, přede všemi, kdo vcházejí do brány jeho...
Genesis 24:63...Izák vyšel na pole, aby přemýšlel. Pozvedl oči a hle, uviděl přicházet velbloudy. Rebeka také pozvedla...
Genesis 24:64...uviděl přicházet velbloudy. Rebeka také pozvedla oči, a když uviděla Izáka, sesedla z velblouda. Zeptala se...
Genesis 27:1...Rebece hořké trápení. Když potom Izák zestárloči mu zeslábly tak, že neviděl, zavolal si svého staršího...
Genesis 29:17...se jmenovala Léa a mladší Ráchel. Léa měla měkké oči, ale Ráchel byla nápadně krásná, překrásná dívka.)...
Genesis 30:41... A kdykoli se pářily statné kusy, Jákob jim před oči do žlabů kladl ty pruty, aby se pářily před pruty. Když...
Genesis 31:10... v době páření dobytka, jsem ve snu pozvedl oči a uviděl berany připouštěné ke stádu. Byli pruhovaní,...
Genesis 31:12...když jsem odpověděl: ‚Zde jsem,' řekl: ‚Pozvedni oči a pohleď: Všichni berani připouštění ke stádu jsou...
Genesis 31:40...žár a v noci mráz, mi i spánek zmizeločí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let...
Genesis 33:1...u sedací šlachy.) Když potom Jákob pozvedl oči, hle, spatřil přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužů....
Genesis 33:5...krku a líbal ho. Oba plakali. Když potom pozvedl oči, spatřil ženy s dětmi a řekl: "Kdo je to s tebou?"...
Genesis 37:25... bez vody. Potom se posadili k jídlu. Pozvedli oči a hle, spatřili od Gileádu přicházet karavanu Izmaelitů...
Genesis 39:7...nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však odmítl....
Genesis 40:20...všem svým služebníkům hostinu. Tehdy před očima svých služebníků předvolal vrchního číšníka i...
Genesis 42:24...s nimi, vybral z nich Šimeona a před jejich očima ho spoutal. Potom přikázal, jim naplní měchy...
Genesis 43:3..."Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratra,...
Genesis 43:5... Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik...
Genesis 43:29...padli na kolena a klaněli se mu. On pozvedl oči a spatřil svého bratra Benjamína, syna své matky....
Genesis 44:21...‚Přiveďte ho ke mně, ho vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže opustit...
Genesis 44:23...váš nejmladší bratr, nechoďte mi nikdy na oči!' A tak jsme se vrátili ke tvému služebníku, našemu...
Genesis 44:26...náš nejmladší bratr nebude, nesmíme tomu muži na oči.' Tvůj služebník, náš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte,...
Genesis 45:12...dům ani nic, co ti patří.' Vidíte na vlastní oči - i můj bratr Benjamín to vidí - že s vámi mluvím ...
Genesis 46:4...Egypta s tebou a odtud znovu přivedu; tvé oči zatlačí svou vlastní rukou Josef." Tehdy se Jákob...
Genesis 47:19...naše půda. To ti máme i s naší půdou umírat před očima? Kup nás i s naší půdou za chléb, a budeme...
Genesis 48:10...je prosím ke mně, jim požehnám." (Izraelovy oči byly zesláblé stářím, takže sotva viděl.) Josef je k...
Genesis 49:12...své roucho vypere, v krvi hroznů svůj šat. Jeho oči se nad víno třpytí, zuby jeho nad mléko bílé jsou....
Exodus 4:30...co Hospodin řekl Mojžíšovi, a konal znamení před očima lidu. A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin obrátil...
Exodus 7:20...jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a když před očima faraona a jeho dvořanů udeřil na vodu v Nilu,...
Exodus 8:22... Copak by nás neukamenovali, kdybychom jim před očima obětovali, co mají za ohavnost? Vydáme se na třídenní...
Exodus 9:8...z pece a Mojžíš jej vyhodí před faraonovýma očima k nebi. Vznikne poprašek, který pokryje celou...
Exodus 10:28..."Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V den, kdy mi přijdeš na oči, zemřeš!" Mojžíš...
Exodus 11:3...Mojžíš byl v egyptské zemi velmi vážený - v očích faraonových dvořanů i v očích lidu. Mojžíš pak...
Exodus 13:9...znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby Hospodinův zákon zůstával ve tvých ústech, neboť...
Exodus 14:10...Když se farao přiblížil, synové Izraele pozvedli oči a hle, táhli na Egypťané! Izraelité samým strachem...
Exodus 17:6...z voda, aby lid měl co pít." A Mojžíš to před očima izraelských stařešinů učinil. To místo pak pojmenoval...
Exodus 19:11...den, neboť třetího dne Hospodin sestoupí před očima všeho lidu na horu Sinaj. Vymezíš lidu hranice ze...
Exodus 40:38...Hospodinův oblak a v noci v něm byl oheň, před očima celého domu Izraele, na všech jejich cestách. ...
Leviticus 20:4...a znesvětil svaté jméno! Zavře-li prostý lid oči nad člověkem, který daroval své dítě Molochovi, a...
Leviticus 20:17...s ním, je to hanebnost. Musí být zavrženi před očima synů svého lidu. Obcoval se svou sestrou - ponese za...
Leviticus 26:16...na vás hrůzu, úbytě a zimnici, jež vám pokazí oči a vysají dech. Své zrní budete sít nadarmo, vaši...
Leviticus 26:45...nim na smlouvu s jejich předky, jež jsem před očima národů vyvedl z Egypta, abych byl jejich Bohem. ...
Numeri 15:39...Kdybyste se totiž řídili jen svým srdcem a svýma očima, dovedly by vás ke smilstvu. Takto si budete...
Numeri 16:14...dědictví nedal. Chceš snad těm mužům vyloupnout oči? Nepůjdeme!" Mojžíš se tedy velmi rozlítil a řekl...
Numeri 19:5...ke Stanu setkávání. Jalovice pak bude před jeho očima spálena; spálí se její kůže, maso, krev i výkaly....
Numeri 20:8...svým bratrem Áronem shromáždi obec. Před jejich očima řeknete skále, vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze...
Numeri 20:27...tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal; před očima celé obce vystoupili na horu Hór. Mojžíš svlékl...
Numeri 22:31...Odpověděl: "Ne." Vtom Hospodin Balaámovi odkryl oči. Když spatřil Hospodinova anděla stojícího v cestě s...
Numeri 24:2... ale vydal se k poušti. Když pak Balaám pozvedl oči a spatřil Izrael tábořící podle kmenů, přišel na něj...
Numeri 24:4...Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty: Jak krásné jsou tvé stany, Jákobe, tvé...
Numeri 24:16...Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty: Vidím jej, i když to není teď, hledím na...
Numeri 25:6...setkávání, jeden ze synů Izraele přišel a před očima Mojžíše i celé izraelské obce si přivedl domů...
Numeri 27:19...něj ruku. Postav jej před kněze Eleazara a před očima celé obce mu dej pověření. Předej mu svou důstojnost,...
Numeri 33:3...beránka, vytáhli synové Izraele z Ramesesu. Před očima celého Egypta směle vyrazili na cestu. Egypťané zatím...
Numeri 33:55...se vám ti, které tam ponecháte, stanou trnímočích a ostny v bocích. Budou vás trýznit v zemi, v níž...
Deuteronomium 1:30... váš Bůh, který jde před vámi, bude před vašima očima bojovat za vás. Učiní totéž, co s vámi učinil v...
Deuteronomium 3:21..." Jozuovi jsem tenkrát přikázal: "Na vlastní oči jsi viděl všechno, co Hospodin, váš Bůh, učinil těm...
Deuteronomium 3:27...mnou nemluv. Vystup na vrchol Pisgy a pozvedni oči na západ, na sever, na jih a na východ. Podívej se...
Deuteronomium 4:3... svého Boha, která vám udílím. Na vlastní oči jste viděli, co Hospodin učinil v Baal-peoru. Hospodin,...
Deuteronomium 4:9...dobrý pozor, abys nezapomněl, co jsi na vlastní oči spatřil. Po všechny dny svého života to nenech vymizet...
Deuteronomium 4:19...jakékoli ryby ve vodě pod zemí. Když pozvedneš oči k nebi a pohlédneš na slunce, měsíc a hvězdy, na celý...
Deuteronomium 4:25...vytvoříte si modlu v jakékoli podobě, spácháteočích Hospodina, svého Boha, zlou věc a popudíte ho....
Deuteronomium 4:34...velikými a hroznými činy, jak to vše před vašima očima v Egyptě udělal Hospodin, váš Bůh, pro vás? Tobě to...
Deuteronomium 6:18... která ti vydal. Čiň, co je v Hospodinových očích správné a dobré. Pak se ti povede dobře a vejdeš do...
Deuteronomium 6:22...nás mocnou rukou z Egypta vyvedl. Před našima očima přivedl Hospodin na Egypt, na faraona i na celý jeho...
Deuteronomium 7:19...si na veliké zkoušky, které jsi viděl na vlastní oči, na znamení a divy, na mocnou ruku a vztaženou paži,...
Deuteronomium 9:17...dvě desky, oběma rukama je zahodil a před vašima očima je roztříštil. Vrhl jsem se na zem a ležel před...
Deuteronomium 9:18... jenž jste spáchali, když jste v Hospodinových očích provedli tuto hanebnost a popudili jej. Děsil jsem se...
Deuteronomium 10:21...je tvou chloubou, to on je tvůj Bůh! Na vlastní oči jsi viděl, jak veliké a hrozné věci pro tebe vykonal....
Deuteronomium 11:7...živé, co šlo za nimi! Vy sami jste na vlastní oči viděli celé to veliké Hospodinovo dílo, které vykonal....
Deuteronomium 11:12... Je to země, o niž pečuje Hospodin, tvůj BůhOči Hospodina, tvého Boha, jsou stále obráceny k , od...
Deuteronomium 12:25...šťastně, když budeš činit, co je v Hospodinových očích správné. Své svaté oběti i slíbené dary však odnášej...
Deuteronomium 12:28...dětem se povede šťastně navěky, když budešočích Hospodina, svého Boha, dělat, co je dobré a správné....
Deuteronomium 13:19...přikázání, která ti dnes udílím, a čiň, co jeočích Hospodina, tvého Boha, správné. Jste děti Hospodina,...
Deuteronomium 16:19...nestranný a neúplatný, neboť úplatek zaslepujeoči moudrých a podvrací i rozhodnutí spravedlivých. Usiluj...
Deuteronomium 17:2..., by se mohl objevit muž nebo žena, kteří byočích Hospodina, tvého Boha, spáchali tu špatnost, že by...
Deuteronomium 21:7... a prohlásí: "Naše ruce tu krev neprolily, naše oči nic neviděly. Hospodine, zprosť viny svůj lid Izrael,...
Deuteronomium 21:9...středu, neboť uděláš, co je v Hospodinových očích správné. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům...
Deuteronomium 28:31...a neokusíš její ovoce. Tvého býka ti porazí před očima, a nebudeš z něj jíst; tvého osla ti vezmou před...
Deuteronomium 28:32... Tvé syny a dcery dají cizím lidem; vlastníma očima tomu budeš přihlížet. Celý den pro budeš prolévat...
Deuteronomium 28:65...těmi národy si však neoddychneš; nenajdeš tam odpočinek ani pro své chodidlo. Hospodin ti tam bázlivé...
Deuteronomium 29:1...zemi viděli vše, co Hospodin před vašima očima udělal s faraonem, se všemi jeho služebníky a s celou...
Deuteronomium 29:2...jeho služebníky a s celou jeho zemí. Na vlastní oči jsi viděl veliké zkoušky, znamení a ty veliké divy. ...
Deuteronomium 29:3...dne vám však Hospodin nedal srdce k porozuměníoči k vidění ani uši k slyšení. Čtyřicet let jsem vás vodil...
Deuteronomium 31:7...ani nenechá!" Nato Mojžíš zavolal Jozuu a před očima celého Izraele mu řekl: "Buď silný a statečný, neboť...
Deuteronomium 31:29...z cesty, kterou jsem vám přikázal. Budete-liočích Hospodina, svého Boha, páchat špatnost a popouzet ho...
Deuteronomium 34:4...semeni.' Dovolil jsem ti ji spatřit na vlastní oči, ale vejít do nesmíš." Tam, v moábské zemi, pak...
Deuteronomium 34:7...Když Mojžíš zemřel, bylo mu sto dvacet let. Jeho oči nezeslábly a jeho svěžest nevyprchala. Synové Izraele...
Deuteronomium 34:12...sílu a jak hrozné činy předvedl Mojžíš před očima celého Izraele! Po smrti Hospodinova služebníka...
Jozue 3:7...tehdy řekl Jozuovi: "Dnešního dne ti začnuočích celého Izraele dodávat na vážnosti, aby věděli, že...
Jozue 4:14...pláně, aby svedli boj. Toho dne Hospodinočích celého Izraele dodal Jozuovi na vážnosti, takže ho...
Jozue 5:13... Jednou, když byl Jozue poblíž Jericha, pozvedl oči a hle - kdosi před ním stojí s vytaseným mečem v ruce!...
Jozue 23:13...léčkou a pastí, bičem na vašich bocích a trnímočích, dokud nevymřete z této krásné země, kterou vám...
Jozue 24:7... přihnal na moře a zatopil je. Na vlastní oči jste viděli, co jsem vykonal v Egyptě. Po dlouhé době,...
Jozue 24:17...vyvedl z Egypta, z domu otroctví. On před našima očima konal ta veliká znamení a zachovával nás po celou...
Soudců 2:11... Synové Izraele pak jednali v Hospodinových očích zle a sloužili baalům. Opustili Hospodina, Boha svých...
Soudců 3:7...bohům. Synové Izraele jednali v Hospodinových očích zle. Zapomínali na Hospodina, svého Boha, a sloužili...
Soudců 3:12...synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. A protože v jeho očích páchali zlo, nechal...
Soudců 4:1...synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. Hospodin je proto vydal napospas kanaánskému...
Soudců 6:1... Synové Izraele však jednali v Hospodinových očích zle, a tak je Hospodin vydal do rukou Midiánu na sedm...
Soudců 6:21... Mezitím se mu Hospodinův anděl ztratiločí. Když si Gedeon uvědomil, že to byl Hospodinův anděl,...
Soudců 10:6... Synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. Sloužili baalům a aštartám, bohům aramejským a...
Soudců 13:1...Synové Izraele pak znovu jednali v Hospodinových očích zle, a tak je Hospodin vydal na čtyřicet let do rukou...
Soudců 16:21...odstoupil. Filištíni ho popadli a vyloupli mu oči. Potom ho odvedli dolů do Gazy, kde ho spoutali...
Soudců 16:28... se Filištínům najednou pomstím za obě své oči!" Pak nahmatal oba prostřední sloupy, které držely...
1. Samuel 2:33... I pokud někoho z vás neodetnu od svého oltářeoči mu vyhasnou a jeho duše se usouží. Celé to množství...
1. Samuel 4:15...mu to oznámil. (Elímu bylo devadesát osm letoči mu nesloužily, takže neviděl.) "Právě jdu z bitvy,...
1. Samuel 12:16... jak velikou věc Hospodin způsobí před vašima očima. Není snad právě sklizeň pšenice? Budu volat k...
1. Samuel 12:17...pochopíte, jak veliké zlo jste v Hospodinových očích spáchali, když jste si vyžádali krále." Samuel tedy...
1. Samuel 14:27...konec do plástve medu. Nabral ho, ochutnaloči se mu rozjasnily. Jeden z mužů mu tehdy řekl: "Tvůj...
1. Samuel 14:29...Jonatan. "Jen se podívejte, jak se mi rozjasnily oči, sotva jsem ochutnal trochu medu. Co teprve, kdyby se...
1. Samuel 15:19...ses vrhl na kořist a zachoval se v Hospodinových očích zle?" "Vždyť jsem Hospodina poslechl!" odpověděl Saul...
1. Samuel 16:12...něj poslal a přivedl ho. Byl to zrzek s krásnýma očima a pěkně urostlý. "To je on," řekl Hospodin. "Vstaň a...
1. Samuel 24:11...snaží ublížit? Pohleď, dnes vidíš na vlastní oči, že mi v jeskyni Hospodin vydal do rukou. Říkali...
1. Samuel 26:24...je i můj život právě tak cenný v Hospodinových očích a kéž vysvobodí z každého soužení." Saul Davidovi...
2. Samuel 2:22...zemi! Jak se pak podívám tvému bratru Joábovi do očí?" Když ho ale stále nechtěl nechat být, Abner ho udeřil...
2. Samuel 11:27... To, co David provedl, ale bylo v Hospodinových očích zlé. Hospodin za Davidem poslal Nátana. Ten k němu...
2. Samuel 12:9...Hospodinovým slovem? Provedl jsi, co je v jeho očích zlé. Uriáše Chetejského jsi zabil mečem a jeho ženu...
2. Samuel 12:11...tobě zlo z tvého vlastního domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tvému bližnímu, aby s nimi...
2. Samuel 14:24..."Smí jít k sobě domů, ale mi nechodí na oči." Abšalom se tedy vrátil domů, ale králi na oči nesměl....
2. Samuel 14:28...dva roky, ale stále ještě nesměl králi na oči. Chtěl proto ke králi vyslat Joába, ale když si pro něj...
2. Samuel 20:6...než si najde nějaká opevněná města a zmizí námočí." A tak za ním vytáhli Joábovi muži, Kréťané a Pléťané...
2. Samuel 22:25...za moji spravedlnost, za moji čistotu před jeho očima. Ty, Pane, s věrným nakládáš věrně, k oddanému se...
1. Královská 1:20...Joába, ale tvého služebníka Šalomouna nepozvalOči celého Izraele teď vzhlíží k tobě, můj pane a králi,...
1. Královská 1:48...buď Hospodin, Bůh Izraele, který dnes před mýma očima dosadil následníka na můj trůn.'" Mezi Adoniášovými...
1. Královská 8:22...se Šalomoun postavil před Hospodinův oltář. Před očima celého izraelského shromáždění vztáhl ruce k nebi a...
1. Královská 8:29...ti tvůj služebník dnes předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi...
1. Královská 8:52... zprostřed tavicí pece! Kéž tedy jsou tvé oči upřeny k modlitbě tvého služebníka i k modlitbě tvého...
1. Královská 9:3...vystavěl, aby tam navěky zůstávalo jméno.  oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou...
1. Královská 10:7... Dokud jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale vidím, že mi neřekli ani...
1. Královská 11:6... Šalomoun dělal, co bylo v Hospodinových očích zlé, a neoddal se cele Hospodinu jako jeho otec David...
1. Královská 11:33... Nedržel se mých cest a nedělal, co je v mých očích správné; nedbal na ustanovení a pravidla, jako to...
1. Královská 11:38... chodit po mých cestách, dělat, co je v mých očích správné, a dodržovat ustanovení a přikázání, jako...
1. Královská 14:4...a přišla k Achiášovu domu. Achiáš neviděloči mu pro stáří nesloužily. Hospodin mu ale řekl: "Hle,...
1. Královská 14:8... celým srdcem a konal jen to, co je v mých očích správné. Tys ale jednal hůře než všichni před tebou!...
1. Královská 14:22...Naama. Juda páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Svými hříchy a vším, co páchali, ho popouzeli k...
1. Královská 15:5... David totiž dělal, co je v Hospodinových očích správné, a po celý svůj život se neodchýlil od...
1. Královská 15:11...Abšalomova. Asa dělal, co bylo v Hospodinových očích správné, tak jako jeho otec David. Vymýtil ze země...
1. Královská 15:26...Izraeli dva roky a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty svého otce a jeho hříchu, kterým...
1. Královská 15:34...dvacet čtyři let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty Jeroboámovy a jeho hříchu, kterým...
1. Královská 16:7...a to kvůli všemu tomu zlu, které v Hospodinových očích napáchal, když ho popouzel výtvory svých rukou....
1. Královská 16:19...cesty Jeroboámovy a dělal, co je v Hospodinových očích zlé, a za svůj další hřích, že svedl celý Izrael....
1. Královská 16:25...hory Šemera. Omri dělal, co je v Hospodinových očích zlé, a to ještě horší věci než všichni před ním. Ve...
1. Královská 16:30...Izraelem dvacet dva let a páchal v Hospodinových očích horší zlo než všichni před ním. Jako by mu nestačilo...
1. Královská 20:38...A on ho zbil a poranil. Prorok si pak zakryl oči páskou, aby ho nepoznali, a odešel k cestě čekat na...
1. Královská 20:41...vyřkl rozsudek!" Vtom si ten muž strhl páskuočí a izraelský král poznal, že patří k prorokům. Poté mu...
1. Královská 21:20...ses zaprodal, abys páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Vzkazuje ti: ‚Hle, uvedu na tebe zlé věci....
1. Královská 21:25...tak zaprodal, aby páchal, co je v Hospodinových očích zlé, jak ho k tomu ponoukala jeho žena Jezábel....
1. Královská 22:43...Asy a nepřestával dělat, co je v Hospodinových očích správné. Pouze obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak...
1. Královská 22:53...v Samaří dva roky. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, a držel se cesty svého otce a své matky i cesty...
2. Královská 3:2...dvanáct let. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, ačkoli ne tolik jako jeho otec a jeho matka -...
2. Královská 3:18...všechna vaše zvířata. To by ale v Hospodinových očích bylo málo. Proto vám také vydá do rukou Moábce....
2. Královská 4:34...šel k chlapci. Položil se na něj, ústa na ústaoči na oči, dlaně na dlaně. Jak na něm ležel, chlapcovo...
2. Královská 4:35... pak znovu, celkem sedmkrát a nakonec otevřel oči. Elíša přivolal Gehaziho: "Zavolej Šunemitku!" Zavolal...
2. Královská 5:1...krále. Byl to muž důležitý a velmi váženýočích svého pána, neboť skrze něj Hospodin Aramejcům...
2. Královská 6:17..." Pak se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu oči, vidí." Hospodin mládenci otevřel oči a hle - uviděl...
2. Královská 6:20...do Samaří, Elíša řekl: "Hospodine, otevři jim oči, vidí." Hospodin jim otevřel oči a hle - uviděli, že...
2. Královská 7:2...může stát něco takového?" "Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš to!" odpověděl Elíša. U vrat brány seděli...
2. Královská 7:19...a Boží muž mu odpověděl: "Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš to." A tak se stalo: dav ho v bráně...
2. Královská 8:18...Achabovou dcerou. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Kvůli svému služebníku Davidovi ale Hospodin...
2. Královská 8:27...domu Achabova a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův. Vždyť se do Achabova domu...
2. Královská 9:30...Jizreelu. Když to Jezábel uslyšela, nalíčila si oči, upravila si účes a vyhlédla z okna. Jehu právě vjížděl...
2. Královská 10:30...Jehuovi řekl: "Dobře jsi vykonal, co je v mých očích správné. Udělal jsi s Achabovým domem všechno, co...
2. Královská 12:3...učil kněz Jojada, dělal, co je v Hospodinových očích správné. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak...
2. Královská 13:2...sedmnáct let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Následoval hříchy Jeroboáma, syna Nebatova,...
2. Královská 13:11...šestnáct let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných hříchů Jeroboáma, syna...
2. Královská 14:3...byla z Jeruzaléma. Dělal, co je v Hospodinových očích správné, ale ne tak jako jeho otec David. Ve všem se...
2. Královská 14:24...jedna let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných hříchů Jeroboáma, syna...
2. Královská 15:3...Jeruzaléma. Dělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Amaciáš. Obětní výšiny ale...
2. Královská 15:9...šest měsíců a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otcové. Neodvrátil se od hříchů...
2. Královská 15:18...Samaří deset let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Za celou tu dobu se neodvrátil od žádného z...
2. Královská 15:24...Samaří dva roky a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova...
2. Královská 15:28...dvacet let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova...
2. Královská 15:34...Sádokova. Dělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Uziáš. Obětní výšiny ale...
2. Královská 16:2...let. Nedělal však, co je v Hospodinových očích správné, jako kdysi jeho otec David, ale řídil se...
2. Královská 17:2...Samaří devět let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, i když ne tak jako izraelští králové před ním....
2. Královská 17:17... Zaprodali se, páchali, co je v Hospodinových očích zlé, a popouzeli ho. Hospodin se na Izrael nesmírně...
2. Královská 18:3...dcera Zachariášova. Dělal, co je v Hospodinových očích správné, přesně jako kdysi jeho otec David. To on...
2. Královská 19:16...Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš, otevři své oči a viz. Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib, jak urážel...
2. Královská 19:22... proti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očima? Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy svých poslů,...
2. Královská 20:3...s upřímným srdcem a že jsem dělal, co je v tvých očích správné." A Ezechiáš plakal a plakal. Izaiáš ještě...
2. Královská 21:2...Chefciba. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, podle ohavných způsobů těch národů, které...
2. Královská 21:6...a vyvolával mrtvé. Napáchal v Hospodinových očích spoustu zla a popouzel ho k hněvu. Nechal vyrobit...
2. Královská 21:15...svých nepřátel, protože páchali, co je v mých očích zlé, a uráželi ode dne, kdy jejich otcové vyšli z...
2. Královská 21:16...k hříchu, aby páchali, co je v Hospodinových očích zlé. Ostatní Menašemovy skutky - co všechno vykonal a...
2. Královská 21:20...z Jotby. I on páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec Menaše. Ve všem se držel cest...
2. Královská 22:2...Adajáše z Boskatu. Dělal, co je v Hospodinových očích správné. Ve všem se držel cest svého otce Davida a...
2. Královská 22:20...předkům a budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto místo...
2. Královská 23:32...Jeremiáše z Libny. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělali jeho otcové. Farao Nekó ho...
2. Královská 23:37...Zebuda, dcera Pedaje z Rumy. Páchal, co byloočích Hospodina, jeho Boha, zlé, přesně jako to dělali jeho...
2. Královská 24:9...z Jeruzaléma. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako jeho otec. V době vytáhli na...
2. Královská 24:19...Jeremiáše z Libny. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělal Joakim. Hospodin se proto...
2. Královská 25:7...byl nad ním vynesen rozsudek: Cidkiášovi před očima popravili jeho syny, pak mu vyloupli oči, spoutali ho...
1. Letopisů 29:25...králi Šalomounovi. Hospodin dal Šalomounoviočích celého Izraele nebývalou vážnost. Obdařil ho takovou...
2. Letopisů 6:12..." Poté se postavil před Hospodinův oltář a před očima celého izraelského shromáždění vzepjal ruce. Šalomoun...
2. Letopisů 6:20...kterou ti tvůj služebník předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi...
2. Letopisů 6:40...tobě zhřešili. Nyní tedy, Bože můj, kéž jsou tvé oči upřeny a tvé uši nakloněny k modlitbě na tomto místě....
2. Letopisů 7:15...jejich hřích a uzdravím jejich zem. Ano,  oči budou otevřené a uši nakloněné k modlitbě z tohoto...
2. Letopisů 7:16...posvětil, aby v něm jméno zůstalo navěky.  oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou...
2. Letopisů 9:6... Dokud jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale vidím, že mi o tvé veliké...
2. Letopisů 14:1...let míru. Asa dělal, co je správné a dobréočích Hospodina, jeho Boha. Odstranil cizí oltáře a obětní...
2. Letopisů 16:9... a tak ti je vydal do rukou. Hospodinovy oči procházejí celou zemi, aby posiloval ty, kdo jsou mu...
2. Letopisů 20:12...táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, ale naše oči hledí k tobě!" Celý Juda stál i s nemluvňaty, ženami a...
2. Letopisů 20:32...Asy a nepřestával dělat, co je v Hospodinových očích správné. Pouze obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak...
2. Letopisů 21:6...Achabovou dcerou. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Kvůli smlouvě, kterou s Davidem uzavřel, ale...
2. Letopisů 22:4...k hanebnostem. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův. Po smrti svého otce si...
2. Letopisů 24:2...kněze Jojady dělal Joaš, co je v Hospodinových očích správné. Jojada mu našel dvě manželky a on s nimi měl...
2. Letopisů 25:2...byla z Jeruzaléma. Dělal, co je v Hospodinových očích správné, ale ne z celého srdce. Jakmile měl...
2. Letopisů 26:4...Jeruzaléma. Dělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Amaciáš. Hledal Boha za dnů...
2. Letopisů 27:2...Sádokova. Dělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Uziáš (na rozdíl od něj ale...
2. Letopisů 28:1...let. Nedělal však, co je v Hospodinových očích správné, jako kdysi jeho otec David, ale řídil se...
2. Letopisů 29:2...dcera Zachariášova. Dělal, co je v Hospodinových očích správné, přesně jako kdysi jeho otec David. v...
2. Letopisů 29:6...Hospodina, našeho Boha, a páchali, co je v jeho očích zlé. Opustili ho, odvrátili svou tvář od Hospodinova...
2. Letopisů 29:8...pro výstrahu a výsměch, jak to sami na vlastní oči vidíte. Hle, proto naši otcové padli mečem a naši...
2. Letopisů 32:23...králi Ezechiášovi, protože po tom všem stoupločích všech národů. V době Ezechiáš na smrt onemocněl....
2. Letopisů 33:2...padesát pět let. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, a řídil se ohavnými zvyklostmi národů, které...
2. Letopisů 33:6...a vyvolával mrtvé. Napáchal v Hospodinových očích spoustu zla a popouzel ho k hněvu. Nechal vyrobit...
2. Letopisů 33:22...dva roky. I on páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec Menaše. Amon obětoval všem...
2. Letopisů 34:2...třicet jedna let. Dělal, co je v Hospodinových očích správné. Chodil po cestách svého otce Davida a...
2. Letopisů 34:28...předkům a budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto místo i...
2. Letopisů 36:5...v Jeruzalémě jedenáct let. Páchal, co jeočích Hospodina, jeho Boha, zlé. Přitáhl proti němu...
2. Letopisů 36:9...a deset dní. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Na jaře ho pak dal král Nabukadnezar odvléct do...
2. Letopisů 36:12...v Jeruzalémě jedenáct let. Páchal, co jeočích Hospodina, jeho Boha, zlé a nepokořil se před...
Ezdráš 3:12...původní chrám, hlasitě plakali, když na vlastní oči viděli položení základů tohoto chrámu. Mnozí jiní ale...
Ezdráš 9:8...na jeho svatém místě; náš Bůh nám rozjasnil oči a dal nám v našem zotročení maličko pookřát. I když...
Nehemiáš 1:6...přikázání, nakloň mi prosím své ucho! Upři své oči k modlitbě svého služebníka, kterou se před tebou...
Nehemiáš 8:5... Zachariáš a Mešulam. Ezdráš otevřel knihu před očima všech (stál totiž výše než všechen lid), a jakmile ji...
Job 1:11...mu na všechno, co - uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!" "Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi....
Job 2:5...mu na tělo a kosti - uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!" "Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi. " je...
Job 3:10...neměla! Své lůno přede mnou měla uzavřít,  oči ušetřit všeho trápení. Proč jsem v lůnu nezhynul?...
Job 4:16...ale nešlo rozeznat, jen zjev jakýsi před mýma očima, pak šepot, když zaslechl jsem hlas: ‚Copak je...
Job 6:28...Pohleďte na , prosím vás - copak bych vám do očí lhal? Přestaňte! Nepáchejte křivdu! Přestaňte! Jsem...
Job 7:7... Pamatuj, Bože, můj život je pouhý vzdech,  oči nikdy štěstí nespatří. Nezahlédne oko, které ...
Job 10:4...a záměry ničemů vítáš s úsměvem? Copak máš oči tělesné? Pohledem smrtelníka díváš se? Copak jsou tvé...
Job 11:20..., o tvou přízeň se budou mnozí ucházetOči ničemů se ale vysílí, jejich útočiště se vytratí; zbude...
Job 13:1...vrávorat je jako opilce. To vše jsem viděl očima, slyšel ušima a rozpoznal. Co víte vy, to také vím a...
Job 14:3...stín prchne, nezastaví se. Přesto však z něho oči nespouštíš a k soudu s tebou ho poháníš. Kdo umí...
Job 15:12...tak nechal unést v srdci, co ti tak zatemnilo oči, že proti Bohu obracíš svůj hněv a z úst vypouštíš...
Job 15:15...se Bůh nespoléhá, ani nebe není ryzí před jeho očima. Co potom člověk zlý a zkažený, jenž hřeší, jako by...
Job 17:2...ti posměvači - kvůli jejich zlobě nezamhouřím oči! Slož za mne záruku, kterou určil jsi - kdo jiný by se...
Job 17:6...pro všechny udělal přísloví, kdekdo mi plivne do očí. Oči se mi kalí hořkostí, z mých údů zbývá pouhý stín...
Job 17:7...udělal přísloví, kdekdo mi plivne do očíOči se mi kalí hořkostí, z mých údů zbývá pouhý stín. Při...
Job 19:27...ve svém těle Boha uvidím. ho uvidím vlastníma očima, ne někdo cizí, ale - srdce mi touhou umírá! Jenže...
Job 21:8...se daří kolem nich, své ratolesti mají na očích. V jejich domech je pokoj bez obav, Boží hůl na ...
Job 21:20... aby se poučil! vidí svou zkázu vlastníma očima, hněvání Všemohoucího vypije si sám! Bude mu snad...
Job 21:31...vyvázne. Kdo mu jeho způsoby vytkne do očí? Za to, co prováděl, kdo mu odplatí? Ještě mu pohřeb...
Job 22:29... ‚Hlavu vzhůru!' řekneš zkroušeným, a kdo klopí oči, toho Bůh zachrání. Vysvobodí i toho, kdo není bez viny...
Job 24:23...životy. Dává jim pocit bezpečné opory, jeho oči však jejich cestu sledují. Načas se vyvýší, a hned jsou...
Job 25:5...světla nedává, ani hvězdy nejsou ryzí před jeho očima. Co potom pouhý lidský červ, smrtelník, jenž je larvě...
Job 27:19... Ulehne jako boháč, a je to naposled; když oči otevře, nic mu nezbude. Hrůzy ho postihnou jako povodeň...
Job 28:10...vyvracejí z kořenů. Ve skále dokáží razit štoluočima pátrají po každém klenotu. Zahradit umějí prosakující...
Job 28:21...vyvěrá? A rozumnost kde přebývá? Skrytá je očím všech živých na zemi i ptákům na nebi je tajemstvím....
Job 29:15... právo mi bylo pláštěm i turbanem. Byl jsem očima pro slepé a nohama pro chromé, otcem jsem býval pro...
Job 31:1...se line pláč. Vstoupil jsem do smlouvy se svýma očima, že se nebudu dívat po dívkách. Vždyť jaký úděl Bůh z...
Job 31:7...z cesty zabloudila, jestli srdce odešlo za očima, jestli mi na rukou špína ulpěla - pak co zaseji,...
Job 31:16...nevnímal potřeby chudých, nechal jsem pohasínat oči vdovy? Copak jsem jedl svůj chléb sám a sirotkům z něj...
Job 33:21...ztratí pomyšlení i na pochoutky. Hubne tak, žeočí ztrácí se, dříve skryté kosti vystupují ven. Jeho duše...
Job 34:21...a musí pryč, odstraněni jsou bez lidské pomociOčima sleduje cesty všech lidí, každý jejich krok on dobře...
Job 34:26...svrhne, a jsou zničeni. Ztrestá je za jejich zločiny veřejně a všem na očích. To proto, že od něj odešli a...
Job 39:29...útes mu hradem je. Odtud se rozhlíží za pokrmemočima hledí do dálek. Jeho mláďata chtějí hltat krev; kde...
Job 42:5...tobě jen slýchal pověsti, teď však na vlastní oči spatřuji. Proto se pokořuji - v prachu a popelu činím...
Žalmy 5:6...podlost, nikdo zlý u tebe nesmí být. Před tvýma očima neobstojí zpupní, v nenávisti máš všechny zlosyny....
Žalmy 10:8... aby nevinné zákeřně vraždili. Bezbranné lidi očima sledují, jako lvi v houští v záloze číhají, číhají na...
Žalmy 11:4...chrámu své svatosti, Hospodin trůní v nebesíchOčima prohlíží celý svět, lidské syny zkoumá pohledem!...
Žalmy 13:4... odpověz mi, Hospodine, Bože můj! Rozjasni  oči, jako mrtvý neusnu! můj sok neřekne: " jsem ho...
Žalmy 17:2... Od tebe samého vyjde můj soud, tvé oči na právo dohlédnou! Zkoumals srdce, v noci s' ...
Žalmy 17:11...zpupně mluvili. Vystopovali , obkličujíočima pátrají, jak by srazili. Jsou jako lev, jenž po...
Žalmy 18:25...spravedlnost, za čistotu mých rukou před jeho očima. Ty, Pane, s věrným nakládáš věrně, k oddanému se...
Žalmy 19:9...naplňují radostí. Hospodinovo přikázání je ryzíoči člověku rozzáří. Úcta k Hospodinu je čistá, obstojí...
Žalmy 25:15...smlouva jim dává poznání. K Hospodinu stále  oči hledí, on moje nohy z pasti vyprostí! Smiluj se, prosím...
Žalmy 31:10...Smiluj se, Hospodine, je mi tak úzko, zármutkem oči hasnou mi, rovněž duše, útroby! Můj život...
Žalmy 31:23...obklíčen. Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Od očí tvých jsem zavržen!" Ty jsi však vyslyšel moje prosby,...
Žalmy 34:16...usiluj o pokoj a nechej se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání....
Žalmy 35:19... ti, kdo bez důvodu mají v nenávisti,  oči nemhouří! Nechtějí totiž mluvit o pokoji, proti...
Žalmy 38:11...utajen. Srdce mi buší, síla se ztrácí i moje oči světlo opouští. Přátelé a drazí se mých ran štítí,...
Žalmy 50:21...ti podobný. Proto nyní obviním, před tvýma očima napravím! Kdo Boha pomíjíte, toto pochopte: Když...
Žalmy 51:6...tobě, tobě samému, jsem zhřešil, před tvýma očima jsem se zla dopustil! Ve svých výrocích jsi proto...
Žalmy 54:9...soužení, svým nepřátelům směle pohlédnu do očí! Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný...
Žalmy 59:11...jde mi naproti, z nepřátel činí mi pastvu pro oči. Ještě je nepobíjej, můj lid by zapomněl, mocně však...
Žalmy 66:7...se v něm! Navěky vládne ve své síle, jeho oči bdí nad národy - neprosadí se vzbouřenci! séla Našemu...
Žalmy 69:20...a posměšcích - všechny nepřátele máš přece na očích! Srdce mám hanbou zdrcené, je mi zle, toužil jsem po...
Žalmy 69:24...léčkou, jejich pastí a odplatou. se jimočích zatmí, tak aby neviděli, jejich bedra sehni...
Žalmy 73:7...na odiv, jak šatem se halí vlastní krutostíOči se jim zalévají tučností, mají víc, než si lze...
Žalmy 77:5...trápím se, při svém přemítání ztrácím dech! séla Oči zamhouřit nedals mi, rozrušen jsem, nemohu promluvit....
Žalmy 79:10..."Jejich Bůh? Kde je?" Ukaž pohanům před našima očima, že krev tvých služebníků bude pomstěna! Nářek...
Žalmy 88:10...si oškliví. Nemohu uniknout ze svého sevřeníoči mi hasnou trápením! Volám , Hospodine, každý den, k...
Žalmy 91:8...to ale nechá být. Pouze to spatříš na vlastní oči, uvidíš odplatu ničemných! Když Hospodinu řekneš: "Jsi...
Žalmy 101:5...bližního tajně pomlouvá, toho umlčím. Povýšené oči a srdce nadutá nikdy nestrpím! Věrné si v celé zemi...
Žalmy 101:7...páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči! Každého rána umlčím všechny ničemy na zemi. Z...
Žalmy 115:5... výtvory rukou člověčích. Ústa mají, a nemluvíoči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší, nos mají, a necítí...
Žalmy 116:8...prokázal! Ty jsi zachránil od smrti,  oči od slz, nohy od zvrtnutí. Před Hospodinem stále chodit...
Žalmy 116:15...vyplním, spatří to všechen jeho lid. Drahá jeočích Hospodinových smrt jeho oddaných! Hospodine, že jsem...
Žalmy 118:23...úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div. Co se dnes stalo, učinil Hospodin, pojďme...
Žalmy 119:18... abych žil, tvé slovo abych naplnil!  oči otevři, abych uviděl úžasné věci ve tvém Zákoně. Na...
Žalmy 119:37...ke svým svědectvím namísto lakomství. Odvrať  oči, nehledí k marnostem, na své cestě prosím obživ !...
Žalmy 119:82...touhou po tvém spasení, tvé slovo je mou nadějíOči mi slábnou, tvé sliby vyhlížím, ptám se: "Kdy ...
Žalmy 119:123...služebníka, pyšní přestanou vydírat.  Oči mi slábnou, tvou spásu vyhlížím a tvou spravedlnost,...
Žalmy 119:136...svým, nauč prosím svoje zákony. Z očí mi slzy proudí potokem - lidé se neřídí tvým Zákonem! ...
Žalmy 121:1... chtějí boj! Poutní píseň. K horám své oči obracím - odkud se dočkám pomoci? pomoc od Hospodina...
Žalmy 123:1...o tvé dobro usilovat! Poutní píseň. K tobě své oči obracím, k tobě, jenž trůníš v nebesích! Jako...
Žalmy 132:4...do svého domu, na svoje lůžko nelehnu, svým očím nedovolím usnout, svým víčkům nedám poklesnout, dokud...
Žalmy 135:16... výtvory rukou člověčích. Ústa mají, a nemluvíoči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší, v ústech nemají...
Žalmy 139:16...byl hněten v zemských hlubinách! Můj zárodek tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy - dny, jež mi byly...
Žalmy 141:8...podsvětí! k tobě, Hospodine, Pane, upírám oči, na tebe spoléhám, nenech zahynout! Chraň před...
Žalmy 145:15...kdo klesají, pozvedá všechny, kdo jsou sklíčeníOči všech k tobě vzhlížejí, abys je krmil v čase potřeby....
Žalmy 146:8...hlad. Hospodin vězně propouští, Hospodin slepým oči otvírá, Hospodin zvedá sklíčené, Hospodin miluje...
Přísloví 1:17... k prolití krve spěchají! Líčit síť před očima ptáků je jistě zcela zbytečné. Tihle však na sebe...
Přísloví 3:21...skýtají. Soudnost a prozíravost nesejdou tiočí, jak vzácný poklad je, synu, opatruj. To ony darují tvé...
Přísloví 4:21...své ucho nakláněj, nikdy z nich nespouštěj své oči, hluboko v srdci si je uchovej. Životem jsou těm, kdo...
Přísloví 4:25...řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe. Tvé oči vždycky hledí přímě, svým pohledem miř rovnou před...
Přísloví 5:14...Jak rychle jsem se octl v nejhorší bídě na očích všem, uprostřed obce své!" Pij vodu z vlastní nádrže,...
Přísloví 6:4...- jdi za ním, poniž se a dotírej! Nedopřej svým očím žádný spánek, tvá víčka ani neokusí sen. Unikni mu...
Přísloví 6:13...člověk, hanebník jinak než křivě nemluvíOčima pomrkává, mele nohama, prsty ukazuje sem a tam. Ve...
Přísloví 6:17...nenávidí a sedmou za ryzí ohavnost: povýšené oči, prolhaný jazyk, ruce mordující nevinné, srdce, jež...
Přísloví 10:26...však mají věčné základy. Jak ocet v zubech, jako oči plné kouře, takový je lajdák pro nadřízené své. Úcta k...
Přísloví 15:3... tupci z úst chrlí samé nesmysly. Hospodinovy oči vidí všude, vše zlé i dobré pozorně sledují. Krotký...
Přísloví 16:30... aby je zlákali na cestu nedobrou. Kdo mhouří oči, vymýšlí zvrácenosti, kdo svírá rty, osnuje špinavost....
Přísloví 17:24...podvrátil. Rozumný moudrost přímo před sebouoči hlupáka ji v celém světě nenajdou. K mrzutosti je otci...
Přísloví 20:13...Hospodin. Nemiluj spánek, nezchudneš; otevři oči, se nasytíš. "Špatné, moc špatné," říká, kdo kupuje,...
Přísloví 21:4...právo, Hospodin to raději než oběti. Povýšené oči, naduté srdce, úsilí ničemů - to vše je hřích. Plány...
Přísloví 23:26...Věnuj mi, synu můj, své srdce, nespouštěj oči z cesty : Nevěstka je jak bezedná jáma, těsnou...
Přísloví 23:29...Čí ten křik a čí ten boj? Čí boulí bezpočet? Čí oči zarudlé? Těch, kdo u vína vysedávají, těch, kdo...
Přísloví 23:33...jako zmije uštkne, dokáže otrávit jako had. Tvé oči uvidí prapodivně, tvé srdce bude mluvit spleteně. Bude...
Přísloví 25:7...ponížen. I když něco spatříš na vlastní oči, nepouštěj se pro to rychle do sporu. Co by sis mohl...
Přísloví 27:20...nikdy nenasytí, právě tak nenasytné jsou lidské oči. Na stříbro je tyglík, na zlato pec, podle své pověsti...
Přísloví 28:27...dává chudému, nebude trpět nouzi, kdo zakrývá si oči, potká ho prokletí. Když mají darebáci navrch, každý se...
Přísloví 30:17...k matce pohrdá, havrani od potoka vyklovou oči, spolykají mu je orlí mláďata. Tři věci ve mně budí...
Kazatel 2:14...tak jako je světlo lepší než temnota. "Moudrý  oči otevřené, hlupák však bloudí v tmách." Nyní ale sám...
Kazatel 4:8...a bez bratrů. Jeho pachtění ale nebere konceočima lační po větším bohatství. "Pro koho se to vlastně...
Kazatel 5:10...z něj tedy jeho majitel? Je to jen pastva pro oči. Kdo pracoval, ten sladce spí, jedl málo nebo moc;...
Kazatel 6:9... jak se chovat před lidmi? Lepší je, co je vidět očima, než to, za čím duše utíká. I to je však marnost a...
Kazatel 11:9...vede tvé vlastní srdce, za tím, co vidíš svýma očima. Buď si však vědom, že s tímto vším před Božím soudem...
Píseň 1:15... Ach, jak jsi krásná, lásko , ach, jak krásnáoči máš jako holubičky! Ach, jak jsi krásný, milý můj, jak...
Píseň 4:1...jsi krásná, lásko , ach, jak jsi krásná! Tvé oči pod závojem jsou jako holubičky, tvé vlasy jako stádo...
Píseň 5:12...nejčistší, vlnité kadeře jak černí havrani. Jeho oči jsou jako holoubci mezi vodními potůčky; v mléce se...
Píseň 6:5...líbezná, jak hvězdné šiky úchvatná! Své oči odvrať ode , vždyť jsem jimi přemožen! Tvé vlasy...
Píseň 7:5...dvojčátka. Tvá šíje, věž z kosti slonové. Tvé oči - rybníky chešbonské při bráně Bat-rabim. Tvůj nos jak...
Píseň 8:10...cedrovou! hradbou jsem a prsy jsou věžeOčima na mně spočine, bude spokojen. Vinici měl Šalomoun...
Izaiáš 1:7...města jsou spálena. Půdu vám cizáci plení před očima - je z pustina, cizáky zcela zničená. Opuštěna...
Izaiáš 1:15... Proto když ke mně vzpínáte ruce, zakrývám si oči před vámi; když své modlitby hromadíte, neslyším. Ruce...
Izaiáš 1:16... neslyším. Ruce máte celé od krve - umyjte seočisťte! Odkliďte mi z očí zlo, jež jste páchali....
Izaiáš 3:8...slovy i skutky, jeho slávě vzepřeli se do očí. Výraz jejich tváře svědčí proti nim - svůj hřích jak...
Izaiáš 3:16... procházejí se s bradou nahoře a se svůdnýma očima drobně cupitají sem a tam, řetízky cinkají jim na...
Izaiáš 6:5...lidu s nečistými rty, a přitom jsem na vlastní oči spatřil Krále, Hospodina zástupů!" Vtom ke mně přiletěl...
Izaiáš 6:10...Zatvrď srdce tohoto lidu, zacpi jim uši a zavři oči, aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem...
Izaiáš 11:3...bude prostoupen. Nebude soudit podle zdání svých očí, nebude se řídit tím, co uslyší. Spravedlivý soud...
Izaiáš 13:16... Jejich nemluvňata budou utlučena před jejich očima, jejich domy vyloupeny, jejich ženy znásilněny. Hle,...
Izaiáš 14:16...jámy nejhlubší! Ti, kdo uvidí, neuvěří svým očím, budou zkoumat pohledy: "To je ten muž, který děsil...
Izaiáš 29:10... Hospodin na vás vylil ducha mrákoty, zavřel vám oči - vaše proroky, zakryl vám hlavy - vaše vidoucí. Toto...
Izaiáš 29:18...les počítat. V ten den hluší slova knihy uslyšíoči slepých prohlédnou z černé tmy. Ponížení se v Hospodinu...
Izaiáš 30:20...však nezůstane skryt - svého Učitele na vlastní oči uvidíš! Vydáte-li se doprava nebo doleva, vlastníma...
Izaiáš 32:3...v pustině a stín mocné skály v zemi vyprahléOči vidoucích nebudou zavřené, uši slyšících budou...
Izaiáš 33:17...chybět nebude. Krále v jeho kráse na vlastní oči uvidíš, spatříš tu zemi, jež prostírá se do dáli. Pak...
Izaiáš 33:20... Pohleď na Sion, to město našich slavností! Tvé oči Jeruzalém uvidí, to klidné obydlí, stan, jenž se...
Izaiáš 35:5...přichází, se svou odplatou vás jde zachránit!" Oči slepých tehdy prohlédnou, uši hluchých se otevřou,...
Izaiáš 37:17...Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš, otevři své oči a viz. Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib, jak urážel...
Izaiáš 37:23... proti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očima? Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy svých sluhů,...
Izaiáš 38:3...s upřímným srdcem a že jsem dělal, co je v tvých očích správné." A Ezechiáš plakal a plakal. Tehdy Izaiáš...
Izaiáš 38:14...jako drozd anebo rorejs, naříkám jako holubiceoči mi slábnou, jak vzhůru vyhlížím, stůj při mně, Pane,...
Izaiáš 40:26...Svatý říká: Kdo se mi vyrovná? Zvedněte oči a pohleďte: Kdo stvořil toto vše? Kdo koná přehlídku...
Izaiáš 42:7...do smlouvy, světlem národů učiním, abys slepé oči otevřel, abys vyvedl vězně z žaláře a z vězení ty, kdo...
Izaiáš 43:8...a zformoval. Vyveď ten slepý lid, který však  oči, všechny ty hluché, kteří mají uši. Všichni lidé se...
Izaiáš 44:18...jsi můj bůh!" Vůbec nechápou! Vůbec nevědíOči mají zaslepené, takže nevidí, ničemu nerozumí v srdcích...
Izaiáš 49:5...shromáždil (takto jsem poctěn před Hospodinovýma očima, neboť můj Bůh je síla ) - nuže, on praví: Málo na...
Izaiáš 49:16... vyryl jsem si do dlaní, tvé zdi mám stále na očích. Tvoji stavitelé k tobě spěchají, ti, kdo ...
Izaiáš 49:18... ti, kdo bořili a ničili, jsou pryč. Pozvedni oči, jen se rozhlédni - ti všichni se shromáždili, aby k...
Izaiáš 51:6... mou paži vyhlížejí s nadějí. Jen pozvedněte oči k nebi, podívejte se dolů k zemi: Nebe se rozplyne jako...
Izaiáš 52:8... společně křičí radostí, protože vidí na vlastní oči, jak se k Sionu vrací Hospodin. Dejte se spolu do zpěvu...
Izaiáš 52:10...svou svatou paži obnažil všem národům přímo na očích, aby všechny zemské končiny viděly spásu, již náš Bůh...
Izaiáš 59:10...slepí se plížíme podél zdi, šmátráme jako bez očí. O poledni klopýtáme jako v půlnoci, mezi siláky jsme...
Izaiáš 60:4...a králové k jasu tvého svítání. Jen zvedni oči, kolem se rozhlédni - ti všichni se k tobě shromáždí;...
Izaiáš 65:12... ale páchali jste, co je zlé v mých očích, zvolili jste si, co se mi nelíbí. Nuže, toto praví...
Izaiáš 65:16...soužení budou zapomenuta, ukryta budou před mýma očima. Hle - stvořím nové nebe a novou zem; na minulé...
Izaiáš 66:4...ale neposlouchali, ale páchali, co je zlé v mých očích; zvolili si, co se mi nelíbí. Slyšte slovo...
Jeremiáš 4:1...navrátil! Kéž bys mi své nechutnosti odklidiločí a víc nebloudil! Kéž bys v pravdě, soudu a...
Jeremiáš 4:30...šperky se ozdobíš? Budeš si řasenkou líčit oči? Zbytečné krášlení! Tví milenci tebou pohrdají,...
Jeremiáš 5:3...přísahají křivě!" Ty ale, Hospodine, přece jistě očima pátráš po věrnosti. Bil jsi je, ale necítili bolest,...
Jeremiáš 5:21...Poslouchejte, vy nechápaví hlupáci, kteří mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší! Neměli byste mít...
Jeremiáš 6:7...něm rozléhá, jeho bolesti a rány mám stále před očima. Jeruzaléme, nech se napravit, jinak se od tebe...
Jeremiáš 7:30... které vzbudilo jeho hněv." "Lid Judy před mýma očima páchal zlo, praví Hospodin. V domě, který se nazývá...
Jeremiáš 8:23...zacelit? Kéž by hlava byla studnicí a  oči slzí prameny, abych oplakával dnem i nocí ty, kdo v mém...
Jeremiáš 9:17... si pospíší a bědují nad námi. se námočí řinou slzy, zpod víček nám kanou. Ze Sionu je slyšet...
Jeremiáš 13:17...neposlechnete, spláču nad vaší pýchou potají,  oči budou plakat hořce, přetékat budou slzami nad...
Jeremiáš 13:20...vystěhován, vystěhován bude docela." Zvedněte oči, pohleďte na ty, kdo táhnou od severu! Kde máte stádo...
Jeremiáš 14:17..." "Vyřiď jim tato slova: Dnem i nocí miočí kanou slzy, nejdou zastavit. panenská dcera je těžce...
Jeremiáš 16:9...Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, před vašima očima a za vašich dnů na tomto místě nechám utichnout hlas...
Jeremiáš 16:17...mezi skalami. Všechny jejich cesty mám na očích; přede mnou se neschovají, před mýma očima neskryjí...
Jeremiáš 18:10...a zasadím; pokud však budou páchat, co je v mých očích zlé, a nebudou poslouchat, pak i upustím od...
Jeremiáš 20:4...- tebe i všechny tvé přátele, kteří před tvýma očima padnou mečem tvých nepřátel. Všechen lid Judy vydám...
Jeremiáš 22:17...znamená znát , praví Hospodin. Ty ale nemáš oči ani srdce než pro svůj mrzký zisk; zajímá jen...
Jeremiáš 28:11...Jeremiáše a zlámal ho. Prorok Chananiáš pak před očima všeho lidu promluvil: "Tak praví Hospodin: ‚Do dvou...
Jeremiáš 29:21...krále Nabukadnezara, který je před vašima očima nechá popravit. Odtud vznikne kletba, která se bude...
Jeremiáš 32:4...bude mluvit tváří v tvář a spatří ho vlastníma očima. Ten odvede Cidkiáše do Babylonu, kde zůstane, dokud...
Jeremiáš 32:19...záměrech a mocný ve svých činech. Nespouštíš oči z cest všech lidí, abys každého odměnil podle jeho...
Jeremiáš 32:30...i Judy od mládí jen páchají, co je zlé v mých očích. Ano, synové Izraele pořád jen urážejí tím, co...
Jeremiáš 34:3...do rukou. Spatříš babylonského krále vlastníma očima a bude s tebou mluvit tváří v tvář. Půjdeš do...
Jeremiáš 34:15...činili pokání a zachovali jste se, jak je v mých očích správné: Každý jste svému bližnímu vyhlásil svobodu -...
Jeremiáš 39:6...Babylonský král v Rible před Cidkiášovýma očima popravil jeho syny; popravil také veškerou judskou...
Jeremiáš 39:7...veškerou judskou šlechtu. Cidkiášovi pak vyloupl oči, spoutal ho bronzovými řetězy a odvlekl ho do Babylonu....
Jeremiáš 39:16...ve zlém. V ten den se ta slova splní před tvýma očima. Tebe však v ten den vysvobodím, praví Hospodin....
Jeremiáš 43:9...slovo Hospodinovo: "Vezmi veliké kameny a před očima judských mužů je zapusť do jílu v cihelně poblíž...
Jeremiáš 51:24... tebou drtím správce i hejtmany. Před vašima očima však odplatím Babylonu a všem obyvatelům Chaldeje za...
Jeremiáš 52:2...Jeremiáše z Libny. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělal Joakim. Hospodin se proto...
Jeremiáš 52:10... Babylonský král v Rible před Cidkiášovýma očima popravil jeho syny; popravil také všechny judské...
Jeremiáš 52:11...velmože. Cidkiášovi pak babylonský král vyloupl oči, spoutal ho bronzovými řetězy a odvlekl ho do Babylonu,...
Pláč 1:16...panenskou dceru Judu! To proto nyní pláči, z očí mi tečou slzy. Není nablízku, kdo by potěšil, kdo by...
Pláč 3:48...nám jen strach a prach, zkáza, zmar! Z očí mi slzy proudí potokem - můj lid je rozdrcen! oči...
Pláč 3:49...mi slzy proudí potokem - můj lid je rozdrcen!  oči pláčou bez ustání, ten proud nemůže přestat, dříve než...
Pláč 4:17...nebere ohled na kněží, nikdo nešetří ani starceOči jsme napínali, nás bolely, marně jsme pomoc čekali....
Pláč 5:17...Srdce nám nad tím usedá, potemněly nám nad tím oči - že z hory Sion zbyla pustina, že se tam honí...
Ezechiel 1:18...každá z těch čtyř loukotí byla kolem dokola plná očí. Když se bytosti pohybovaly, hýbala se kola s nimi, a...
Ezechiel 4:12...čas. Jez to jako ječné placky; před jejich očima si to opékej na lidských lejnech. Právě tak," řekl...
Ezechiel 5:8..., ano jsem proti tobě, Jeruzaléme! Před očima národů na tobě vykonám své soudy. Kvůli všem tvým...
Ezechiel 5:14...v trosky a budeš na posměch okolním národům před očima všech kolemjdoucích. nad tebou ve svém hněvu,...
Ezechiel 6:9...srdcem, které se odvrátilo ode , a nad jejich očima smilně šilhajícíma po hnusných modlách. Tehdy se...
Ezechiel 10:2...uhlíků a rozsyp je po městě." A on tam před mýma očima vešel. Cherubové stáli vpravo od chrámu, a když mezi...
Ezechiel 10:12...zad, rukou a křídel byla kolem dokola plná očí stejně jako ta čtyři kola. Zaslechl jsem, že se ta kola...
Ezechiel 10:19...nad cheruby. Cherubové zvedli křídla a před mýma očima se vznesli od země a ta kola s nimi. Zastavili se u...
Ezechiel 12:2...člověčí, bydlíš mezi bandou vzbouřenců. Mají oči k vidění, ale nevidí, mají uši k slyšení, ale neslyší,...
Ezechiel 12:3... sbal si ranec jako vyhnanec a před jejich očima odejdi za bílého dne do vyhnanství. Před jejich očima...
Ezechiel 12:4...banda vzbouřenců. Za bílého dne, před jejich očima vynes svůj ranec sbalený jako do vyhnanství. K večeru...
Ezechiel 12:5...na cestu, jako odcházejí vyhnanci. Před jejich očima se prokopej zdí a vynes tudy své věci ven. Vezmi si...
Ezechiel 12:6...své věci ven. Vezmi si je na záda a před jejich očima je po setmění odnes pryč. Měj zahalenou tvář, abys...
Ezechiel 12:7...zdí a po setmění jsem své věci před jejich očima odnesl na zádech pryč. Ráno jsem dostal slovo...
Ezechiel 14:3...chovají v srdci hnusné modly a stavějí si před oči to, co je vede k špatnosti. Mám snad odpovídat na...
Ezechiel 14:4...by v srdci choval hnusné modly a stavěl si před oči to, co ho vede k špatnosti, a přitom by se vypravil za...
Ezechiel 14:7...by v srdci choval hnusné modly a stavěl si před oči to, co ho vede k špatnosti, a přitom by se vypravil za...
Ezechiel 16:41...a probodali meči. Tvé domy vypálí a před očima mnoha žen popraví. Tak skoncuji s tvým smilněním -...
Ezechiel 18:12...mu nepatří, nevrací, co vzal do zástavy, upírá oči na modly, páchá ohavnosti, půjčuje jako lichváři a...
Ezechiel 20:7...každý ty nechutné obrazy, ke kterým upíráte oči, a neposkvrňujte se egyptskými modlami! jsem...
Ezechiel 20:8...Nezahodili ty nechutné obrazy, ke kterým upírali oči, a neopustili egyptské modly. Řekl jsem si tedy, že na...
Ezechiel 20:9... Udělal jsem to, aby jméno nebylo zneváženoočích národů, mezi nimiž bydleli a před jejichž očima jsem...
Ezechiel 20:14...jsem se ale postaral, aby nebylo zneváženoočích národů, před jejichž očima jsem je vyvedl. Na oné...
Ezechiel 20:22...ruku zadržel, aby jméno nebylo zneváženoočích národů, před jejichž očima jsem je vyvedl. Na oné...
Ezechiel 20:24...zavrhli, znesvěcovali soboty a upírali oči k modlám svých otců. Dal jsem jim tedy nedobrá pravidla...
Ezechiel 20:41...vůni a prokážu na vás svou svatost před očima národů. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin - vás...
Ezechiel 21:11...zpět. Vzdychej, synu člověčí. Vzdychej jim před očima jako člověk zdrcený trpkým zármutkem. se ...
Ezechiel 22:16... po zemích a s tvou nečistotou skoncuji. V očích národů budeš v opovržení a tehdy poznáš, že jsem...
Ezechiel 23:40...si pro poslaly. Kvůli nim ses koupalaoči si líčila, šperky se zdobila, na skvělém loži ses...
Ezechiel 24:16...člověčí, jedinou ranou zbavím potěchy tvých očí. Nesmíš však truchlit ani plakat, neukápne ti ani slza....
Ezechiel 24:21...tu pevnost, jíž jste se chlubili, potěchu vašich očí a tužbu vašich duší. vaši synové a dcery, které jste...
Ezechiel 24:25... jejich radosti a chlouby, potěchy jejich očí a tužby jejich duší, vezmu jim také syny a dcery. V ten...
Ezechiel 28:17...zahodil. Proto jsem tedy srazil k zemi, před očima králů, aby viděli. Kvůli tomu, že máš tolik vin,...
Ezechiel 28:18... Nechal jsem z tebe jen popel na zemi, před očima všech, kdo viděli. Všichni, kdo znali mezi...
Ezechiel 28:25...rozptýleni, prokážu na nich svou svatost před očima pohanů. Tehdy pak budou bydlet ve své zemi, kterou...
Ezechiel 36:17...skutky ji poskvrnil. Jejich způsoby byly v mých očích nečisté jako ženské krvácení. Vylil jsem tedy na ...
Ezechiel 36:23... že jsem Hospodin - na vás před jejich očima prokážu, jak jsem svatý, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 36:34... Zpustošená země bude obdělána, aby před očima všech kolemjdoucích neležela pustá. Řeknou: ‚Z ...
Ezechiel 37:20...ruce jedno.' Podrž ta popsaná dřeva před jejich očima a řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, ...
Ezechiel 38:16...aby národy poznaly, se na tobě před jejich očima posvětím. Tak praví Panovník Hospodin: Ano, jsi to ty...
Ezechiel 38:23...svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnoha národů. Tehdy poznají, že jsem Hospodin." ...
Ezechiel 39:27...nepřátel, prokážu na nich svou svatost před očima mnoha národů. Tehdy poznají, že jsem Hospodin,...
Ezechiel 43:11...a všechny jeho zákony. Zapiš to vše před jejich očima, aby dodrželi veškeré jeho uspořádání a plnili...
Daniel 4:31... Nabukadnezar, jsem po době nakonec pozvedl oči k nebi a rozum se mi vrátil. Tehdy jsem dobrořečil...
Daniel 7:8...místo. Na tom rohu jsem spatřil jakoby lidské oči a ústa, jež vedla pyšné řeči. Díval jsem se dál a...
Daniel 7:20... aby mu udělaly místo, a proč ten roh měl oči a ústa, jež vedla pyšné řeči, a proč vypadal mohutněji...
Daniel 8:3...stál jsem v tom vidění u řeky Ulaj. Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem na břehu jakéhosi berana se dvěma...
Daniel 8:5...přes celou zemi kozel s velkolepým rohem mezi očima, sotva se země dotýkal. Jakmile se přiblížil k tomu...
Daniel 8:21...kozel je král Řecka a veliký roh mezi jeho očima je první řecký král. To, že se zlomil a místo něj...
Daniel 9:18... Nakloň své ucho, Bože můj, a slyš! Otevři své oči a pohlédni na naše trosky, na město, jež nese tvé...
Daniel 10:5...stál na břehu veliké řeky Tigris. Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem jakéhosi muže oděného plátnem a...
Daniel 10:6... Tělo měl jako z chrysolitu, tvář jako bleskoči jako hořící pochodně, paže a nohy jako třpyt leštěného...
Ozeáš 7:2...nepřipouštějí, že si pamatuji všechny jejich zločiny; jejich skutky je teď obklíčily - vždyť je mám stále...
Ozeáš 13:14...Kde je tvá zhouba, záhrobí? Soucit bude mým očím skryt, i když je Efraim nejplodnější mezi bratřími....
Joel 1:16...od Všemohoucího blíží se! Přímo před našima očima se pokrm vytratil; z domu našeho Boha zmizel jásot a...
Amos 9:8...jako Filištíny z Kaftoru a Aramejce z Kíru? Hleoči Panovníka Hospodina utkvěly na tomto hříšném...
Jonáš 2:5... Myslel jsem, že jsem odehnán, že na nespočineš očima. Jak bych se ještě mohl podívat na tvůj svatý...
Micheáš 7:10..."Kdepak je Hospodin, ten tvůj Bůh?" Na vlastní oči se podívám, ho jak bláto na ulicích rozdupou! Bude...
Abakuk 1:13...je, Skálo , zjednat nápravu. Ty máš však čisté oči, nemůžeš přihlížet trápení a dívat se na neštěstí. Proč...
Ageus 2:14...kněží. Na to Ageus řekl: "Stejné je to v mých očích s tímto lidem a s tímto národem, praví Hospodin....
Zachariáš 2:1...Sion a znovu vyvolí Jeruzalém." Zvedl jsem oči a hle - uviděl jsem čtyři rohy. "Co to znamená?" zeptal...
Zachariáš 2:5...judské zemi a chtěly ji rozprášit." Zvedl jsem oči a hle - muž s měřicí šňůrou v ruce. "Kam jdeš?" zeptal...
Zachariáš 3:9...kladu před Jošuu, a na tom jednom kameni je sedm očí. sám na něj vyryji nápis, praví Hospodin, a hřích...
Zachariáš 4:10...kámen v ruce Zerubábelově." "Těch sedm, to jsou oči Hospodinovy, procházející všechnu zemi." Zeptal jsem se...
Zachariáš 5:1... kteří slouží Pánu vší země." Znovu jsem zvedl oči a hle - jakýsi letící svitek! "Co vidíš?" zeptal se ...
Zachariáš 5:5...mluvící se mnou přistoupil a řekl mi: "Pozvedni oči a podívej se, co se to objevuje." "Co to je?" zeptal...
Zachariáš 5:9...otvor zaklopil olověným víkem. Potom jsem zvedl oči a hle - uviděl jsem, jak se objevují dvě ženy s větrem...
Zachariáš 6:1...položí ho v něm na podstavec." Znovu jsem zvedl oči a hle - mezi dvěma horami se objevily čtyři vozy; a ty...
Zachariáš 12:4... a jezdce na něm tak, že zešílí. S otevřenýma očima budu bdít nad domem Judy, ale všechny koně národů...
Zachariáš 14:12...proti Jeruzalému: Maso jim shnije vestojeoči jim shnijí v lebce a jazyk jim shnije v ústech! V onen...
Malachiáš 1:5...se Hospodin hněvá navěky". Uvidíte to na vlastní oči a tehdy řeknete: "Hospodin je veliký i mimo izraelské...
Matouš 9:29... "Ano, Pane," odpověděli. Dotkl se tedy jejich očí a řekl: " se vám stane podle vaší víry!" Vtom se jim...
Matouš 9:30...vám stane podle vaší víry!" Vtom se jim otevřely oči. Ježíš je přísně napomenul: "Dejte pozor, se to...
Matouš 13:15...tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšelioči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima...
Matouš 13:16...se, abych je nemohl uzdravit.' Ale blaze vašim očím, že vidí, a vašim uším, že slyší. Amen, říkám vám, že...
Matouš 17:8...se slovy: "Vstaňte, nebojte se." A když zvedli oči, neviděli nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpět z...
Matouš 18:9...vejít do věčného života jednooký, než mít obě oči a být uvržen do pekelného ohně. [11] Dejte si pozor,...
Matouš 18:15...proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže poslechne, získal jsi bratra. Pokud ...
Matouš 20:33...udělat?" "Pane," odpověděli, " se nám otevřou oči!" Naplněn soucitem se Ježíš dotkl jejich očí a oni...
Matouš 20:34...oči!" Naplněn soucitem se Ježíš dotkl jejich očí a oni ihned prohlédli a následovali ho. Když se...
Matouš 21:42...úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.' Proto vám říkám, že Boží království vám...
Marek 8:18...a nerozumíte? Ještě máte tvrdé srdce? Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a neslyšíte? si nevzpomínáte?...
Marek 8:23...za ruku a odvedl ho za vesnici. Plivl mu na oči, vložil na něj ruce a ptal se ho: "Vidíš něco?" On...
Marek 8:25...jako chodící stromy." Znovu mu vložil ruce na oči, a když vzhlédl, byl uzdraven. Viděl všechno jasně i na...
Marek 9:47...jednooký do Božího království, než být s oběma očima uvržen do pekla, kdejejich červ nehyne a oheň...
Marek 12:11...úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.'" Když pochopili, že to podobenství řekl o...
Lukáš 1:6...a jmenovala se Alžběta. Ačkoli byli oba v Božích očích spravedliví a žili bezúhonně podle všech...
Lukáš 1:15...mít radost mnozí, neboť bude v Hospodinových očích veliký. Nebude pít víno ani opojný nápoj a z lůna...
Lukáš 2:30...propouštíš svého služebníka v pokoji. Neboť  oči spatřily tvé spasení, jež jsi připravil před očima...
Lukáš 2:31...oči spatřily tvé spasení, jež jsi připravil před očima všech lidí - světlo ke zjevení národům a slávu tvého...
Lukáš 4:20...knihu zavřel, vrátil ji sluhovi a posadil seOči všech v synagoze byly upřeny na něj. Začal jim...
Lukáš 10:23...se pak obrátil k učedníkům a řekl jim: "Blaze očím, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci...
Lukáš 14:10...‚Pojď dopředu, příteli.' Tak budeš poctěn před očima všech hostů. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a...
Lukáš 16:15...vaše srdce. Co je u lidí vznešené, je v Božích očích ohavnost! do Jana tu byl Zákon a Proroci; od ...
Lukáš 16:23...a byl pohřben. Když v pekle pozvedl v mukách oči, spatřil v dálce Abrahama a Lazara v jeho náručí. ‚Otče...
Lukáš 19:42...den, co by ti přineslo pokoj! Teď je to ale tvým očím skryto. Přijdou na tebe dny, kdy tví nepřátelé...
Lukáš 22:64... se mu posmívali a tloukli ho. Zavázali mu oči a ptali se: "Prorokuj, kdo udeřil?" Přitom ho...
Lukáš 24:16...a připojil se k nim. Něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali. Ježíš se jich zeptal: "O čem si to...
Lukáš 24:31... lámal a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho, ale on jim náhle zmizel. Tehdy jeden...
Jan 4:35...ještě čtyři měsíce? Hle, říkám vám: Pozvedněte oči a podívejte se na lány, že se bělají ke žni! Ten,...
Jan 6:5...se židovské svátky Velikonoc. Ježíš pozvedl oči, a když uviděl, že za ním jde takový zástup, zeptal se...
Jan 9:6...na zem, udělal ze sliny bláto a pomazal mu jím oči. Potom mu řekl: "Jdi se umýt do rybníka Siloe" (což se...
Jan 9:10... On ale říkal: "Jsem to !" "Jak se ti otevřely oči?" ptali se ho. Odpověděl: "Člověk jménem Ježíš udělal...
Jan 9:11..."Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl mi: ‚Jdi se umýt k rybníku Siloe.' A když jsem...
Jan 9:14... Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, totiž byla sobota. Farizeové ho znovu zpovídali, jak...
Jan 9:15...ho znovu zpovídali, jak prohlédl. "Položil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím," odpověděl jim. "Ten...
Jan 9:17...zeptali: "Kdo to podle tebe je, že ti otevřel oči?" "Je to prorok," odpověděl. Židovští představení mu...
Jan 9:21... že teď vidí, ale nevíme. Nevíme, kdo mu otevřel oči. Ptejte se jeho, je přece dospělý, může mluvit sám za...
Jan 9:26...ho vyslýchali dál: "Co ti udělal? Jak ti otevřel oči?" " jsem vám to řekl," odpověděl jim. "Copak jste to...
Jan 9:30... "Vy nevíte, co je zač, a přitom mi otevřel oči. Víme přece, že Bůh hříšníky neslyší; slyší jen toho,...
Jan 9:32... Jaktěživ nikdo neslyšel, že by někdo otevřel oči slepě narozeného. Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nic...
Jan 10:21...člověk takhle nemluví. Může snad démon otvírat oči slepým?" Přišla zima a v Jeruzalémě se konal svátek...
Jan 11:37...řekli Židé. Někteří ale namítli: "Když otevřel oči slepého, nemohl se postarat, aby tenhle člověk...
Jan 11:41...pak odstranili kámen od hrobu, Ježíš pozvedl oči a řekl: "Otče, děkuji ti, že jsi vyslyšel. vím,...
Jan 12:40...věřit, neboť Izaiáš ještě řekl: "Oslepil jejich oči a zatvrdil jejich srdce, aby očima neuviděli a srdcem...
Jan 17:1...přemohl svět." Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: "Otče, přišla ta chvíle - oslav svého...
Skutky 1:9...byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jimočí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe...
Skutky 3:4...je o almužnu. Petr mu spolu s Janem pohlédl do očí a řekl: "Podívej se na nás." Když vzhlédl, v očekávání,...
Skutky 3:16... Ano, víra, která se opírá o něj, ho před vašima očima úplně uzdravila. Bratři, vím, že jste to udělali z...
Skutky 4:19...a Jan jim odpověděli: "Myslíte, že je v Božích očích správné, abychom poslouchali vás více než Boha?...
Skutky 9:8...neviděli. Když se Saul zvedl ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho do Damašku odvést za ruku....
Skutky 9:18...svatým." Saul náhle prohlédl, jako by muočí spadly šupiny. Potom vstal a dal se pokřtít. Přijal...
Skutky 9:40...k jejímu tělu a řekl: "Tabito, vstaň!" Otevřela oči, a když uviděla Petra, posadila se. On podal ruku a...
Skutky 10:4...jde a říká: "Kornelie!" V úleku na něj vytřeštil oči a zeptal se: "Co je, Pane?" Anděl mu řekl: "Tvé...
Skutky 13:9... naplnil Duch svatý. Podíval se mu zpříma do očí a řekl: "Ty ďáblův synu plný přetvářky a podlosti! Ty...
Skutky 14:9...Pavlovým slovům. Když se mu Pavel podíval do očí a viděl jeho víru, že bude uzdraven, řekl silným...
Skutky 26:18... ke kterým posílám, abys otvíral jejich oči, aby se obrátili od tmy ke světlu a od satanovy moci k...
Skutky 28:27...tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšelioči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima...
Římanům 11:8... Jak je psáno: "Bůh otupil jejich ducha: jejich oči dodnes nevidí, jejich uši neslyší." A David říká:...
Římanům 11:10...a pastí, kamenem úrazu a odplatou. se jimočích zatmí, tak aby neviděli, a jejich záda sehni...
2. Korintským 8:24...- jsou sláva Kristova! Podejte jim tedy před očima všech církví důkaz své lásky a oprávněnosti naší...
Galatským 3:1...Kdo vás tak obloudil? Vás, kterým byl přímo před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný! Chtěl bych se od...
Galatským 4:15...dosvědčit, že kdyby to šlo, vyloupli byste si oči a dali mi je! Stal jsem se snad vaším nepřítelem, když...
Židům 4:13...ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet. Když máme tak...
Židům 12:2...v běhu, ležícím před námi. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro...
Židům 13:21...konali jeho vůli, a působí v nás, co je v jeho očích příjemné, skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na...
1. Petr 3:12...usiluje o pokoj a nechá se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, uši naklání k jejich modlitbám,...
2. Petr 2:14...hanbou, když na nich hýří ve svých rozmarech. S očima plnýma cizoložství nenasytně baží po hříchu, se...
1. Jan 1:1...od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme pozorovali, čeho jsme se vlastníma...
1. Jan 2:11...ve tmě. Chodí tmou a neví, kam jde, neboť mu oči zaslepila tma. Píšu vám, drazí, že jsou vám pro jeho...
1. Jan 2:16...lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života - nic z toho není z Otce, vše je to...
Zjevení 1:14...hlavě měl bílé jako bílá vlna, bílé jako sníhOči měl jako plamen ohně, nohy jako bronz rozžhavený v peci...
Zjevení 2:18...Thyatirech napiš: Toto praví Syn Boží, který  oči jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako bronz: Znám tvé...
Zjevení 3:18...oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty; a své oči pomaž mastí, abys viděl. všechny, které miluji,...
Zjevení 4:6...uprostřed trůnu i kolem trůnu čtyři bytosti plné očí zepředu i zezadu. První bytost byla podobná lvu, druhá...
Zjevení 4:8...měla po šesti křídlech dokola a v sobě plno očí. Bez přestání, dnem i nocí, říkaly: "Svatý, svatý,...
Zjevení 5:6...stojí Beránek jako zabitý a sedm rohů a sedm očí, což je sedm duchů Božích poslaných na celou zem....
Zjevení 7:17...živých vod a Bůh jim setře každou slzuočí." Když pak otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho...
Zjevení 19:12...a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a...
Zjevení 21:4...a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzuočí a smrt nebude, ani nářek ani křik ani bolest ...

Slova obsahující oči: divočině (2) divočiny (1) dobročinnost (1) dobročinnosti (1) dočista (17) namočil (3) namočili (1) naskočit (2) neočistí (2) neočistil (1) neočistili (2) neotročili (1) nepřekročil (1) nepřekročily (1) nepřekročitelným (1) nespočineš (1) nevkročil (1) oči (268) očima (135) očistěme (1) očistěte (4) očisti (4) očistí (15) očistil (12) očistila (1) očistili (11) očistím (5) očistíš (5) očistit (8) očistíte (1) očistné (2) očistnému (3) očistnou (5) očisťte (1) očištěn (7) očištěna (5) očištěni (6) očištění (3) očištěno (2) očištěny (1) očištěným (1) očišťovali (1) očišťovaného (3) očišťovanému (4) očišťováni (1) očišťování (18) očišťovat (7) očišťuje (5) očišťují (1) očišťující (1) očišťujte (1) očití (3) očitými (1) odbočil (1) odbočili (2) odpočine (5) odpočinek (14) odpočineš (1) odpočinete (1) odpočinku (29) odpočinou (2) odpočinout (12) odpočiňte (1) odpočinu (1) odpočinul (8) odpočinula (2) odpočinuli (1) odpočinutí (26) odročil (1) otočil (16) otočila (1) otočili (5) otročili (3) otročit (12) plahočili (1) plahočit (1) počinech (1) počinů (1) pokročila (1) pokročilé (1) pokročilého (4) pokročilém (4) pokročilý (1) poskočilo (2) pročistí (1) pročistil (1) pročišťuje (1) překročil (11) překročili (10) překročit (4) seskočil (1) smočil (1) spočine (10) spočineš (2) spočinou (1) spočinout (9) spočiňte (1) spočinu (2) spočinul (17) spočinula (10) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |