Hledám varianty '' [ zač (12) proč (408) (15) nač (10) ]. Nalezeno 396 veršù.
Genesis 4:6...mu zkřivila tvář. Hospodin tedy Kainovi řekl: "Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak nepřijmu,...
Genesis 12:18...Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal:...
Genesis 12:19...mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to tvá manželkaProč jsi říkal: ‚Je to sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za...
Genesis 18:13...pán je stařec!" Hospodin se Abrahama zeptal: "Proč se Sára smála a říkala: ‚Copak ještě opravdu mohu...
Genesis 24:31... Lában mu řekl: "Pojď, Hospodinův požehnanýProč bys stál venku? jsem připravil dům i místo pro...
Genesis 25:22... Když se však děti v jejím lůně mačkaly, řekla: "Proč se mi tohle děje?" A tak se šla ptát Hospodina a...
Genesis 26:9...zavolal a řekl: "Vida, přece je to tvá ženaProč jsi tedy říkal: ‚Je to sestra'?" "Myslel jsem si,...
Genesis 26:27...svého vojska Píkolem. Izák se jich zeptal: "Proč ke mně přicházíte? Vždyť nenávidíte a vyhnali jste...
Genesis 27:45... Potom pro tebe pošlu a vyzvednu odtamtudProč bych měla v jeden den ztratit vás oba?" Rebeka tenkrát...
Genesis 27:46...ženu nějakou domorodou Chetejku, jako jsou tytoproč bych měla žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal...
Genesis 29:25...Lábana. "Copak jsem ti nesloužil za RáchelProč jsi obelstil?" "V našem kraji není zvykem vdávat...
Genesis 31:27... a odvedl dcery, jako bys je zajal mečemProč jsi tajně utekl? Zmizels pokradmu a nic jsi mi neřekl!...
Genesis 31:30...odejít, protože ses roztoužil po otcovském doměProč jsi ale ukradl bohy?!" Jákob Lábanovi odpověděl:...
Genesis 32:30..."Pověz mi prosím své jméno." On však odpověděl: "Proč se ptáš na jméno?" A požehnal mu tam. Jákob pak to...
Genesis 40:7...uvězněných spolu s ním v domě jeho pána: "Proč se dnes tváříte tak nešťastně?" Odpověděli mu: "Měli...
Genesis 43:6...mi na oči bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži řekli, že...
Genesis 44:4...ty muže, a je dostihneš, řekni jim: ‚Proč oplácíte dobro zlem? Z toho poháru přece pije můj pán...
Genesis 44:8...stříbro, které jsme našli navrchu svých vakůProč bychom v domě tvého pána kradli stříbro nebo zlato? U...
Exodus 2:13...hle, dva Hebrejové se prali. Řekl tedy tomu, kdo začal: "Proč biješ svého druha?" Ten opáčil: "Kdo udělal...
Exodus 2:20...ovce!" "A kde je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam nechaly? Pozvěte ho k jídlu!" Mojžíš...
Exodus 5:4..." Egyptský král ale vykřikl: "Mojžíši a Ároneproč odvádíte lid od práce? Zpátky k vašim robotám!" Farao...
Exodus 5:14...faraonovými biřici, byli biti a vyslýcháni: "Proč jste včera ani dnes nevyrobili stanovené množství...
Exodus 5:15...předáci tedy přišli a úpěli k faraonovi: "Proč takto nakládáš se svými služebníky? Tvoji služebníci...
Exodus 5:22...se obrátil na Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč tento lid tak trápíš? Proč jsi sem vůbec poslal? Od...
Exodus 14:5...se obrátilo proti lidu. "Co jsme to udělaliProč jsme Izrael propustili z otroctví?" zvolali. Farao dal...
Exodus 14:11...samým strachem úpěli k Hospodinu. Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat: "Nebylo snad v Egyptě dost hrobů?...
Exodus 14:15...budete mlčet." Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl: "Proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, jdou dál. Zvedni...
Exodus 16:3...a Áronovi. Synové Izraele před nimi naříkali: "Proč jsme jen nezemřeli Hospodinovou rukou v Egyptě? Tam...
Exodus 17:2...v Refidimu, nebyla tam voda, aby lid mohl pítZačali tedy na Mojžíše dotírat: "Dejte nám vodu, máme co...
Exodus 17:3...lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. "Proč jsi nás vyvedl z Egypta?" vyčítali mu. "Abys nás i s...
Exodus 18:14...Mojžíš dělá pro lid, řekl: "Co to s lidem dělášProč ty sám sedíš a všechen lid stojí od rána do večera...
Exodus 32:11...Hospodina, svého Boha, upokojit: "Hospodineproč hoříš hněvem proti svému lidu? Vždyť jsi jej vyvedl z...
Exodus 32:12...vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou rukouProč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je zlomyslně, aby je...
Leviticus 10:17...a Itamara, Áronovy zbývající syny, a řekl: "Proč jste oběť za hřích nesnědli na svatém místě? Vždyť je...
Leviticus 11:32...mršiny, bude nečistý do večera. Cokolinač jejich mršina upadne, bude nečisté. je to předmět ze...
Leviticus 11:35...v jakékoli takové nádobě bude nečistý. Cokolinač upadne taková zdechlina, bude nečisté. Pec i krb budou...
Numeri 9:7... Řekli: "Poskvrnili jsme se při mrtvému člověkuProč bychom ale nemohli v určený čas přinést dar Hospodinu...
Numeri 11:11... Mojžíš byl z toho nešťastný a řekl Hospodinu: "Proč jsi na svého služebníka tak zlý? Čím jsem se ti...
Numeri 11:20...je uprostřed vás, a naříkali jste před ním: ‚Proč jsme jen odešli z Egypta?'" Mojžíš ale namítl: "Lid...
Numeri 14:2...a Áronovi. Celá obec jim vyčítala: "Achproč jsme nezemřeli v Egyptě! Ach, proč jsme nezemřeli na...
Numeri 14:3...Egyptě! Ach, proč jsme nezemřeli na této pouštiProč nás Hospodin vede do země? Abychom padli mečem? Aby...
Numeri 14:41... které nám Hospodin slíbil." Mojžíš ale řekl: "Proč znovu přestupujete Hospodinův rozkaz? Nemůžete uspět!...
Numeri 16:3...všichni jsou svatí a Hospodin je uprostřed nichProč se tedy pozdvihujete nad Hospodinovo shromáždění?"...
Numeri 20:3...Áronovi a lid se pustil s Mojžíšem do sváru. "Ó, proč jsme nezemřeli, když naši bratři umírali před...
Numeri 20:4...naši bratři umírali před Hospodinem!" volali. "Proč jste zavedli Hospodinovo shromáždění sem do pouště?...
Numeri 20:5...do pouště? Abychom tu my i náš dobytek zemřeliProč jste nás odvedli z Egypta? Abyste nás přivedli na toto...
Numeri 21:5...moři. Lid ale na cestě ztratil trpělivostzačal Bohu a Mojžíšovi vyčítat: "Proč jste nás odvedli z...
Numeri 22:32...se a padl na tvář. Hospodinův anděl mu řekl: "Proč jsi třikrát zbil svou oslici? Hle, to jsem ti...
Numeri 22:37...slovy: "Cožpak jsem ti neposílal pozváníProč jsi ke mně nešel? Že bych neuměl náležitě poctít?"...
Numeri 32:7...bratři jít do boje, zatímco vy zůstanete zdeProč chcete syny Izraele odradit od vstupu do země, kterou...
Deuteronomium 5:25...může mluvit s člověkem a ten může zůstat naživuProč ale máme riskovat smrt? Vždyť nás ten ohromný oheň...
Deuteronomium 14:26... tvůj Bůh, vyvolil. Za ty peníze tam pořiď všenač budeš mít chuť - hovězí, skopové, víno, pivo nebo...
Deuteronomium 23:20... půjde o peníze, potraviny nebo o cokolinač se dává úrok. Cizinci smíš půjčit na úrok, ale svému...
Deuteronomium 29:23...v zuřivém hněvu!" Všechny národy se budou ptát: "Proč to Hospodin zemi provedl? Proč takový výbuch...
Jozue 4:6...znamením. se vás v budoucnu děti zeptají: ‚Proč tu máte ty kameny?' povíte jim: ‚Protože se vody...
Jozue 4:21..." se vaše děti v budoucnu zeptají svých otců: ‚Proč jsou tu ty kameny?' poučíte je: ‚Izrael tu přešel...
Jozue 5:4...u Gibeat-aralot, totiž Pahorku předkožek. Důvodproč je Jozue obřezal, je tento: Všechen lid mužského...
Jozue 7:7...prach. "Ach, Pane můj, Hospodine!" řekl Jozue, "Proč jsi vůbec převáděl tento lid přes Jordán? Abys nás...
Jozue 7:10...pak?" "Vstaň!" odpověděl Hospodin Jozuovi. "Proč tu ležíš na tváři? Izrael zhřešil. Porušili mou...
Jozue 7:25...to všechno do rokle Achor. Tam Jozue zvolal: "Proč jsi nás přivedl do neštěstí? Hospodin dnes přivede do...
Jozue 9:8...na to Jozuovi. Ten se jich ale ptal: "Co jste zač? Odkud jste přišli?" "Tvoji služebníci přišli z daleké,...
Jozue 17:14...jich nezbavili. Synové Josefovi řekli Jozuovi: "Proč jsi nám dal za dědictví jen jeden los a jediný příděl?...
Soudců 5:17...velké omluvy. Gileád vězel v Zajordání a Danproč stěhoval se k lodím? Ašer si zůstal na pobřeží, u...
Soudců 5:28...vyhlíží matka Siserova, za okenní mříží naříkáProč tak dlouho jeho vůz nejede? Proč se zvuk jeho vozů...
Soudců 6:13..."Promiň, pane, ale jestli je Hospodin s námiproč nás tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty jeho...
Soudců 8:1...muži potom Gedeonovi řekli: "Cos nám to udělalProč jsi nás nezavolal, když jsi šel bojovat s Midiánci?" A...
Soudců 9:28... vykřikoval: "Kdo je Abimelech oproti ŠechemuProč bychom mu sloužili? Copak to není Jerub-baalův syn? A...
Soudců 11:7...jste z nenávisti nevyhnali z domu mého otceProč teď jdete za mnou?! Protože jste v úzkých?" Gileádští...
Soudců 11:26...jeho vesnicích i ve všech městech podél ArnonuProč jste je za tu dobu nedobyli zpět? jsem ti tedy...
Soudců 12:1... Efraimští muži se zatím sešikovali a překrili Jordán směrem k Cafonu. "Proč jsi nás nepozval,...
Soudců 12:3...proti Amoncům a Hospodin mi je vydal do rukouProč jste dnes za mnou přišli? Bojovat se mnou?" Jiftach...
Soudců 13:18...na tvá slova." Hospodinův anděl však opáčil: "Proč se ptáš na jméno? Je podivuhodné!" Manoach tedy...
Soudců 14:3...ve tvém příbuzenstvu ani v celém našem liduProč by ses chodil ženit k těm neobřezaným Filištínům?"...
Soudců 15:10...chystali se zaútočit na Lechi (to jest Čelist). "Proč jste na nás vytáhli?" ptali se judští muži. "Přišli...
Soudců 18:3...a ptali se ho: "Jak ses sem dostal? Co tu dělášProč tu jsi?" Vyprávěl jim tedy, jak se s ním Míka dohodl:...
Soudců 18:23... Volali za nimi, se k nim Danovi synové otili a řekli Míkovi: "Co ti je? Proč jste se tak sběhli?"...
Soudců 20:48...města ostřím meče, včetně dobytka a všehonač narazili. Všechna města, na něž narazili, vypálili. ...
Soudců 21:3... Bože izraelský, co se to v Izraeli staloProč dnes být z Izraele odečten celý kmen?" Druhého dne...
Růt 1:11...říkaly. "Vraťte se, dcery," opakovala Noemi. "Proč byste chodily se mnou? Copak ještě mohu porodit syny,...
Růt 1:21...jsem odcházela, Hospodin s prázdnou vrátil Proč říkáte mi Noemi? Hospodin stojí proti mně, Všemohoucí...
1. Samuel 1:8...a nemohla ani jíst. Její muž Elkána řekl: "Proč pláčeš, Hano? Proč nejíš? Proč si to tak bereš k...
1. Samuel 2:29...jsem svěřil všechny ohnivé oběti synů IzraeleProč tedy pošlapáváte oběti a dary, které jsem určil...
1. Samuel 4:3...do tábora, izraelští stařešinové se ptali: "Proč nás dnes Hospodin před Filištíny porazil? Pojďme si ze...
1. Samuel 6:3...s odškodněním. Tak se uzdravíte a poznáteproč se jeho ruka od vás neodvracela." "A jaké odškodnění s...
1. Samuel 6:6...svou ruku nad vámi, vašimi bohy i vaší zemíProč byste měli zatvrzovat své srdce, jako to udělali...
1. Samuel 14:41... Saul se pak modlil: "Hospodine, Bože Izraeleproč jsi dnes svému služebníku neodpověděl? Je-li vina na...
1. Samuel 15:19... Bojuj s nimi, dokud s nimi neskoncuješ!' Proč jsi tedy Hospodina neposlechl? Proč ses vrhl na kořist...
1. Samuel 17:8...se stavěl před izraelské šiky a volal na : "Proč jste sem přišli? Šikujete se do boje? jsem přece...
1. Samuel 17:28...s nimi mluví, a hrozně se na Davida rozhněval: "Proč jsi sem vlastně přišel? A komu jsi svěřil těch pár...
1. Samuel 19:5...vítězství. Když jsi to viděl, radoval sesProč bys ubližoval nevinnému člověku? Proč bys Davida pro...
1. Samuel 19:17...polštář z kozí srsti! Saul se na Míkal obořil: "Proč jsi takhle podvedla? Nechalas uniknout mého...
1. Samuel 20:2...nic velkého ani malého, aniž by se mi svěřilProč by právě tohle přede mnou skrýval? Tak to není." David...
1. Samuel 20:8...do smlouvy. Jsem-li vinen, zabij sámProč bys vodil ke svému otci?" "To nikdy!" zvolal...
1. Samuel 20:27... Saul se tedy zeptal svého syna Jonatana: "Proč Jišajův syn včera ani dnes nepřišel k jídlu?" "David...
1. Samuel 20:32...Hned ho nech zajmout, protože musí zemřít!" "A proč zemřít?" zeptal se Jonatan svého otce Saula. "Co...
1. Samuel 21:2...vylekalo. "Jak to, že jsi sám?" ptal se ho. "Proč s tebou nikdo není?" David knězi Achimelechovi...
1. Samuel 21:3...dal jistý úkol a řekl mi: ‚ se nikdo nedozvíproč posílám a čím jsem pověřil.' S mládenci jsem se...
1. Samuel 21:15... že je to blázen?" řekl Achiš svým dvořanům. "Proč mi ho sem vodíte? Mám tu snad málo bláznů, že jste ho...
1. Samuel 22:13... můj pane?" odpověděl kněz. Saul se rozkřičel: "Proč jste se proti mně spikli - ty a Jišajův syn? Jak to,...
1. Samuel 24:10...tváří k zemi a poklonil se. Potom Saulovi řekl: "Proč posloucháš lidské řeči, že se ti David snaží ublížit?...
1. Samuel 26:15...není v Izraeli rovno?" volal David na Abnera. "Proč tedy nehlídáš svého krále a pána? Někdo tvému králi a...
1. Samuel 26:18...králi a pane," odpověděl David. A pokračoval: "Proč můj pán pronásleduje svého služebníka? Co jsem...
1. Samuel 27:5...venkovském městečku, abych se tam usadilProč by měl tvůj služebník bydlet s tebou v královském...
1. Samuel 28:12...spatřila Samuela, najednou hlasitě vykřikla: "Proč jsi podvedl? Vždyť ty jsi Saul!" "Neboj se," řekl...
1. Samuel 28:15...zemi a poklonil se. Samuel k Saulovi promluvil: "Proč rušíš? Proč jsi nechal vyvolat?" "Je mi tak...
1. Samuel 28:16...poradil, co mám dělat." Samuel mu na to řekl: "Proč se ptáš , když se od tebe Hospodin odvrátil a stal...
1. Samuel 29:8...ode dne, kdy jsem k tobě přišel, dodnesProč nemohu jít bojovat proti nepřátelům svého krále a...
2. Samuel 7:7...kmenů, jemuž jsem přikázal pást můj lid Izrael: ‚Proč jste mi nepostavili dům z cedrů?' Řekni mému...
2. Samuel 9:8...a budeš vždy jíst u mého stolu." Mefibošet se mu začal klanět. "Co je tvůj služebník?" říkal. "Proč se...
2. Samuel 11:10...znovu promluvil: "Vrátil ses přece z výpravyProč nejdeš domů?" Uriáš mu odpověděl: "Boží truhla a...
2. Samuel 11:20... možná to krále popudí k hněvu a řekne ti: ‚Proč jste v boji zašli tak blízko k městu - to nevíte, že...
2. Samuel 11:21...ta žena v Tebecu shodila z hradeb mlýnský kámenProč jste šli tak blízko ke hradbám?!' A tehdy mu řekneš:...
2. Samuel 12:9...to bylo málo, přidal bych ti ještě mnohem vícProč jsi pohrdl Hospodinovým slovem? Provedl jsi, co je v...
2. Samuel 12:23...slituje a nechá ho naživu.' Teď je mrtvýProč bych se měl postit? Copak ho mohu přivést zpět? ...
2. Samuel 13:26...alespoň můj bratr Amnon?" zeptal se Abšalom. "Proč by s tebou chodil?" řekl král. Když ale na něj Abšalom...
2. Samuel 14:13...se žena. "Mluv," přivolil. Tehdy mu řekla: "Proč ty sám smýšlíš podobně proti Božímu lidu? Když král...
2. Samuel 14:32... "Chci poslat za králem, aby ses ho zeptalproč jsem se vlastně měl vrátit z Gešuru. Bylo by mi lépe,...
2. Samuel 15:19...před králem. Tehdy král řekl Itajovi Gatskému: "Proč bys odcházel s námi? Vrať se a zůstaň u nového krále....
2. Samuel 16:9...vrah!" Abišaj, syn Ceruji, tehdy řekl králi: "Proč tenhle chcíplý pes zlořečit mému pánu a králi?...
2. Samuel 16:17...se odvděčuješ svému příteli?" řekl mu Abšalom. "Proč jsi nešel s ním?" "To ne," odpověděl mu Chušaj. "Koho...
2. Samuel 18:11...na dubu!" "Tak tys ho viděl?" opáčil Joáb. "A proč jsi ho na místě nesrazil k zemi? Dlužil bych ti pak...
2. Samuel 18:22..."Přesto mi dovol běžet za tím Habešanem." "Proč bys běžel právě ty, synu? Vždyť nemáš dobré zprávy,"...
2. Samuel 19:1...Abšalome, synáčku můj! Synáčku AbšalomeProč jsem jen místo tebe neumřel , Abšalome? Synáčku můj,...
2. Samuel 19:11...za krále, padl v boji. Na co tedy čekáteProč nepřivedeme krále zpět?" Když se do králova domu...
2. Samuel 19:12...a Abiatarovi: "Vyřiďte judským stařešinůmProč máte být poslední při králově návratu domů? Jste ...
2. Samuel 19:13...návratu domů? Jste bratři, krev a těloproč máte být při návratu krále poslední? A pokud jde o...
2. Samuel 19:26...Jeruzaléma přivítat krále, král se ho zeptal: "Proč jsi nešel se mnou, Mefibošete?" Ten odpověděl: "Pane...
2. Samuel 19:36...pije? Slyšel bych ještě hlas zpěváků a zpěvačekProč by tvůj služebník ještě měl být mému pánu a králi...
2. Samuel 19:37...vyprovodí krále jen kousek cesty, k JordánuProč by se mi král tak štědře odplácel? Dovol prosím svému...
2. Samuel 19:43...je přece náš příbuzný," řekli jim na to Judští. "Proč se kvůli tomu zlobíte? Copak jsme krále vyjídali? Nebo...
2. Samuel 20:19...chceš zahubit jedno z hlavních měst v IzraeliProč ničíš Hospodinovo dědictví?" "To ne, to ne!" zvolal...
2. Samuel 24:3...lid před zraky mého pána a krále nastokrátProč bys ale dělal něco takového?" Proti královskému slovu...
2. Samuel 24:21... vyšel z domu a poklonil se králi k zemi. "Proč můj pán a král přichází za svým služebníkem?" zeptal...
1. Královská 2:22...bratr Adoniáš dostat za ženu Šunemitku Abišag?" "Proč žádáš pro Adoniáše Šunemitku Abišag?" odpověděl ...
1. Královská 2:43...mi na to řekl: ‚Rozhodl jsi dobře. Poslechnu.' Proč jsi tedy nedodržel Hospodinovu přísahu ani můj...
1. Královská 3:13...minulosti ani v budoucnu. K tomu ti přidám i to jsi nežádal: bohatství a slávu, takže ti po všechny tvé...
1. Královská 8:43... vyslýchej na nebesích, kde přebýváš. Učiň vše by ten cizinec prosil, aby všechny národy země...
1. Královská 9:8...Každý, kdo půjde kolem, strne a zašeptá: ‚Proč to Hospodin této zemi a tomuto chrámu provedl?' A...
1. Královská 9:15...totiž králi poslal 120 talentů zlata. Důvodemproč král Šalomoun zavedl nucené práce, bylo, aby vystavěl:...
1. Královská 11:27... jehož matka byla vdova jménem Cerua. Důvodproč se vzbouřil proti králi, byl tento: Šalomoun stavěl...
1. Královská 14:6...u dveří, řekl: "Pojď dál, ženo JeroboámovaProč se vydáváš za někoho jiného? Mám pro tebe špatnou...
1. Královská 18:9...je tu.'" "Co jsem komu udělal?" zvolal Obadiáš. "Proč vydáváš svého služebníka do rukou Achabovi? Vždyť ...
1. Královská 22:3..."Víte přece, že Rámot-gileád patří námProč nic neděláme, abychom ho dobyli z rukou aramejského...
2. Královská 1:5...se poslové vrátili zpět, král se jich ptal: "Proč jste se vrátili?" "Vyšel nám naproti jeden muž,"...
2. Královská 4:23... Musím rychle za Božím mužem. Hned se vrátím." "Proč bys za ním dnes chodila?" namítl . "Není přece...
2. Královská 5:8...izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal mu: "Proč jsi roztrhl své roucho? Pošli ho za mnou, pozná, že...
2. Královská 6:33...posel se vzkazem: "Za to neštěstí může HospodinProč bych v něj ještě doufal?" "Slyšte slovo Hospodinovo,"...
2. Královská 8:12...Chazael nesvůj. Tehdy se Boží muž rozplakal. "Proč pláčeš, pane můj?" ptal se ho Chazael. "Protože vím,"...
2. Královská 12:8...kněze Jojadu i ostatní kněze a otázal se: "Proč neopravujete škody na chrámu? Neberte od pokladníků ...
2. Královská 14:10...se ti dme. Jen se chlub, ale raději zůstaň domaProč si říkáš o neštěstí? Chceš padnout a strhnout s sebou...
1. Letopisů 4:10... od zlého, abych neměl trápení!" A Bůh mu dal žádal. Kelub, bratr Šuchův, zplodil Mechira, který je...
1. Letopisů 17:6...soudci, jemuž jsem přikázal pást můj lidProč jste mi nepostavili cedrový dům?' Řekni mému...
1. Letopisů 21:3...a králi, nejsou to snad všechno tvoji poddaníProč to chce můj pán udělat? Proč být na Izrael uvalena...
2. Letopisů 6:33...tehdy vyslýchej z nebe, kde přebýváš. Učiň vše by ten cizinec prosil, aby všechny národy země...
2. Letopisů 7:21...Každý, kdo půjde kolem, strne a řekne: ‚Proč tak Hospodin naložil s tou zemí a s tím chrámem?' A...
2. Letopisů 24:6...tedy zavolal představeného Jojadu a otázal se: "Proč ses nepostaral, aby levité přinesli z Judska a z...
2. Letopisů 24:20...se před lid a prohlásil: "Tak praví BůhProč přestupujete Hospodinova přikázání? Neuspějete....
2. Letopisů 25:15...hněvem. Poslal k němu proroka, který mu řekl: "Proč uctíváš bohy, kteří nedokázali svůj národ vysvobodit z...
2. Letopisů 25:19...se ti dme chloubou. Raději ale zůstaň domaProč si říkáš o neštěstí? Chceš padnout a strhnout s sebou...
2. Letopisů 32:4...prameny i potok protékající krajem. Říkali si: "Proč by měl asyrský král, přijde, najít tolik vody?"...
Nehemiáš 2:2...ním nebýval zasmušilý. Proto se král zeptal: "Proč se tváříš ztrápeně? Nejsi přece nemocný. Asi něco...
Nehemiáš 5:9...naším Bohem, aby nás nepřátelské národy neměly proč hanět? I se svými bratry a mládenci jsem jim půjčil...
Nehemiáš 6:3..."Pracuji na velikém díle. Nemohu se uvolnitProč bych měl to dílo zpozdit, když bych ho opustil a sešel...
Ester 3:3...z královského paláce Mordechajovi říkali: "Proč porušuješ královské nařízení?" Říkali mu to den co den...
Ester 4:5...mu, od Mordechaje zjistí, co se dějeproč se tak chová. Hatach tedy vyšel za Mordechajem na...
Job 3:11...mnou měla uzavřít, oči ušetřit všeho trápeníProč jsem v lůnu nezhynul? Proč jsem nezemřel při...
Job 3:12...v lůnu nezhynul? Proč jsem nezemřel při poroduProč tu byl klín, jenž přitulil? Proč prsy, z nichž jsem...
Job 3:16...zlatem, kteří si příbytky naplnili stříbremProč jsem jak potrat nebyl zahrabán, jako nemluvně, jež...
Job 7:20...zhřeším, co ti to udělá, ty Strážce člověka?! Proč sis vybral za svůj terč? Jsem ti snad břemenem?...
Job 7:21... vybral za svůj terč? Jsem ti snad břemenemProč neodpustíš můj hřích, proč viny nezbavíš? Brzy...
Job 9:29..., to dobře vím. Jsem předem odsouzenproč bych se snažil zbytečně? I kdybych se ve sněhu...
Job 10:3... prozraď mi. Dělá ti dobře, že sužuješProč pohrdáš vlastnoručním výtvorem a záměry ničemů vítáš s...
Job 10:18... tvá vojska zas a znovu vezmou útokemProč jsi vůbec z lůna vyváděl? Kéž bych byl zhynul, než...
Job 13:14...chci , pak se stane, co se státProč kůži na trh nosit chci a vlastní život nasadit? I...
Job 13:24... kolik vin? Ukaž mi můj zločin a můj hříchProč skrýváš svoji tvář? Proč za protivníka pokládáš?...
Job 21:15...nechceme vědět nic! Kdo je to ten VšemohoucíProč bychom mu sloužili? K čemu by nám asi byly nějaké...
Job 22:4...? Že by se o tvou zbožnost s tebou pohádalProč by měl s tebou k soudu utíkat? Tvá špatnost musí být...
Job 24:1...mrak. KdyžVšemohoucí neodkládá časy odplaty,' proč ty dny jeho věrní nikdy nevidí? Jsou takoví, kteří...
Job 27:12...nic netajil. Vždyť jste to všichni sami viděliproč tedy mluvíte takové nesmysly: ‚Takový osud dává Bůh...
Job 33:13... to ti povídám, Bůh přece převyšuje člověkaProč si tedy na něj stěžuješ, že nedává na vše odpověď? Bůh...
Job 37:24...ve spravedlnosti, nečiní příkoří. Toto je důvodproč jej lidé ctí, i když ho ani mudrcové nevidí." Vtom...
Žalmy 2:1...zná Hospodin, cesta ničemných se vniveč obrátí.  Proč vzbouřily se národy a lidé vymýšlejí marnosti? Králové...
Žalmy 10:1... poznají pohané, že jsou smrtelní!séla  Proč jsi, Hospodine, tak vzdálený? Proč se ukrýváš v dobách...
Žalmy 10:13... pozvedni ruku! Na utlačené se, Bože, rozpomeňProč se ničema rouhat Bohu, v srdci si myslet, že na to...
Žalmy 11:1...zpěváka. Žalm Davidův. Hospodin je můj úkrytproč mi říkáte: "Do hor svých, ptáčku, měl bys uletět!"...
Žalmy 14:4... není ani jediný! Copak nic nevědí všichni ti zlinci? Jako by jedli chléb, můj lid hltají - proč by k...
Žalmy 22:2..."Jitřní laň". Žalm Davidův. Bože můj, Bože můjproč jsi opustil? Proč jsi tak daleko od záchrany,...
Žalmy 42:6...a písní chval, když o svátku se zástup radovalProč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená?...
Žalmy 42:10...k Bohu mého života! Zeptám se Boha, skály svéProč jen jsi na zapomněl? Proč kvůli nepřátelským útokům...
Žalmy 42:12...nepřátel, když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!" Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená?...
Žalmy 43:2...a podlým člověkem! Jsi přece Bůh posilyProč jsi zapudil? Proč kvůli nepřátelským útokům mám...
Žalmy 43:5... chválit budu na citeře, Bože, můj BožeProč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená?...
Žalmy 44:24... mají nás za ovce k zabití! Probuď se, Paneproč ještě spíš? Procitni, nezaháněj nás navěky! Proč...
Žalmy 44:25...proč ještě spíš? Procitni, nezaháněj nás navěkyProč ukrýváš svoji tvář, nedbáš na naši bídu, na útlak náš?...
Žalmy 49:6...moudré písni, za zvuků citery tajemství odhalímProč bych se bát měl ve zlých časech, když jsem obklopen...
Žalmy 50:16...čemu odříkáváš moje zákony, mou smlouvu do úst proč bereš si? Vždyť přece nechceš dát se poučit, slova...
Žalmy 68:17... hory bášanské, hory skalnaté, hory bášanskéProč závistivě hledíte, hory skalnaté, na horu, již Bůh...
Žalmy 74:1...skutcích proto vyprávím! Poučný žalm AsafůvProč jsi na nás, Bože, tolik zanevřel? Budeš se na své ovce...
Žalmy 74:11...protivník? Bude se tvému jménu vysmívat navěkyProč svoji ruku ještě zdržuješ? Copak svou pravici z klína...
Žalmy 79:10...vysvoboď nás a odpusť naše hříchy pro jméno svéProč mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Ukaž pohanům...
Žalmy 80:13...výhonky, její větévky k Eufratu dosáhlyProč jen jsi rozbořil zídku vinice, aby z každý...
Žalmy 88:15...hlas pozvedám, naproti jde ti ranní modlitbaProč jen , Hospodine, odmítáš, proč skrýváš přede mnou...
Žalmy 106:15... Boha pokoušeli v pustině. Poskytl jim tedy tolik stáli, dopustil však na úbytě. Potom zas v...
Žalmy 114:5...jako beránci, jako jehňata dováděly pahorkyPročpak ses, moře, dalo na útěk? Proč ses, Jordáne, obrátil...
Žalmy 114:6...na útěk? Proč ses, Jordáne, obrátil nazpátekProč jste, vy hory, skákaly jak beránci, proč jste jak...
Žalmy 115:2...jménu slávu dej ve své věrnosti a v lásce svéProč mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Náš Bůh je...
Žalmy 127:2...časně vstávali a zůstávali vzhůru do nociProč byste jedli chléb bolesti? Bůh svoje milé spánkem...
Přísloví 5:12...budeš, tvůj život, tvé tělo bude zmařeno: "Proč jen jsem nenáviděl poučení, proč domlouváním pohrdlo...
Přísloví 5:13...poučení, proč domlouváním pohrdlo srdce Proč jsem neposlouchal svoje učitele, proč jsem...
Přísloví 5:20...stále opájej, v jejím milování se věčně utápějProč by ses, synu, utápěl v cizí ženě, proč bys měl...
Přísloví 22:27...k těm, kdo se upisují, nezaručuj se za půjčkyProč bys měl přijít i o vlastní lůžko, nebudeš mít čím...
Kazatel 2:10...přede mnou; moudrost mi stále byla po bokuNač padlo oko, nic jsem si neodepřel, žádné radosti jsem...
Kazatel 2:15...dva! Čeká-li i hlupáka týž osud, říkám sinač je mi vůbec tolik moudrosti? A tak jsem usoudil, že i...
Kazatel 2:19...tak získá vše, pro co jsem se lopotně pachtilnač jsem vynaložil svou moudrost pod sluncem. I to je...
Kazatel 3:14...k tomu nelze přidat ani z toho nic odejmout. A proč to Bůh dělá? Aby před ním měli bázeň. Co je, bylo....
Kazatel 4:8...a bez bratrů. Jeho pachtění ale nebere konceima lační po větším bohatství. "Pro koho se to vlastně...
Kazatel 5:5... neříkej Božímu poslu, žes to tak nemyslelProč máš svou řečí hněvat Boha, takže by zničil vše, cos...
Kazatel 6:2... jmění i slávu, takže mu v životě nechybí nicnač si vzpomene. Bůh mu však nedovolí těch věcí užít -...
Kazatel 7:16... Nebývej příliš spravedlivý ani přehnaně moudrýProč se máš trápit? Nebuď však ani příliš zlý a také nebuď...
Kazatel 7:17...Nebuď však ani příliš zlý a také nebuď bláhovýProč máš předčasně umřít? Toho je dobré se držet a tamtoho...
Píseň 1:7... kde paseš stáda svá, kde o polednách uléhášProč zahalená bloudit mám kolem tvých druhů a jejich stád?...
Izaiáš 1:5...izraelského zavrhli, odvrátili se jako cizíProč máte být biti ještě víc? Proč se musíte stále...
Izaiáš 5:4...vinici, než co jsem pro ni učinil? Když jsem ekával, že hrozny urodí, proč její plody zplaněly? Nyní...
Izaiáš 40:27...moc je úžasná - nikdy mu nechybí ani jedináProč tedy říkáš, Jákobe, proč si, Izraeli, stěžuješ: "...
Izaiáš 48:11...peci soužení. Kvůli sobě, sobě samému to činímproč bych se měl nechat hanobit? O svoji slávu se s jiným...
Izaiáš 50:2...zaprodáni, vaše matka zahnána je vašimi vinamiProč když přicházím, nikdo tu není? Proč nikdo neodpovídá...
Izaiáš 51:12...je opustí. jsem váš Utěšitel, sám. Co jsi zač, že se bojíš smrtelníka, člověka, jenž se trávě podobá?...
Izaiáš 53:2...abychom na něj hleděli, nebylo na něm vidět nicproč bychom po něm toužili. Opovržený a opuštěný lidmi, muž...
Izaiáš 53:3...ten, před kterým tvář si zakrývají, opovrženýproč bychom si ho všímali? Bolesti, jež nesl, však byly...
Izaiáš 55:2... kupujte bez peněz víno a mléko bezplatněProč utrácíte peníze nikoli za chléb a svůj výdělek za to,...
Izaiáš 58:3...soudy, rádi by byli v Boží blízkosti! Říkají: "Proč se postíme, když se na to nedíváš? Pokořujeme se...
Izaiáš 63:2...spravedlnost vyhlašuji, , mocný k vítězstvíProč jsou tvé šaty rudé krví jak roucho toho, kdo šlape...
Izaiáš 63:17... jsi Otec náš, od věků máš jméno Vykupitel nášProč jsi nás, Hospodine, nechal z tvé cesty zabloudit?...
Jeremiáš 2:14...je Izrael otrok? Copak se narodil jako čeledínProč se tedy stal kořistí? Vrčeli a řvali nad ním lvi; jeho...
Jeremiáš 2:31..."Jsem snad Izraeli pouští? Zemí temnotyProč můj lid říká: ‚Jsme volní! Chodit za tebou? nikdy!'...
Jeremiáš 2:36...soudit za tvá slova, prý: ‚ jsem nehřešila.' Proč stále někam chodíš a stále měníš směr? Jako ses...
Jeremiáš 5:19...Hospodin, s vámi neskoncuji. se budou ptát: ‚Proč nám to všechno Hospodin, náš Bůh, udělal?' odpovíš...
Jeremiáš 8:5... nevstane? Když se odvrátí, nevrátí se zpětProč tedy tento lid zůstává odvrácený? Proč se Jeruzalém...
Jeremiáš 8:19...Sionu není Hospodin? Copak tam jeho král není? "Proč uráželi svými modlami, těmi cizími marnostmi?"...
Jeremiáš 8:22...balzám v Gileádu? Což tam lékaře nemají? Tak proč se rána mého lidu nemůže zacelit? Kéž by hlava byla...
Jeremiáš 9:11...promluvila ústa Hospodinova, aby to vysvětlilProč je ta země zničená? Proč je spálená jako poušť, přes...
Jeremiáš 12:1...o spravedlnosti chci ale s tebou promluvitProč je úspěšná cesta ničemů? Proč všichni zrádci žijí v...
Jeremiáš 13:22...jako ženu, když rodí? Ptáš-li se sama sebe: "Proč to potkalo?" - To za množství tvých vin ti zvedli...
Jeremiáš 14:8... naděje Izraele, náš Spasiteli v čase souženíProč se k této zemi chováš jako cizinec, jako poutník, co...
Jeremiáš 14:9...cizinec, jako poutník, co se jen na noc zastavíProč se chováš jako zaskočený člověk, jako bojovník, co...
Jeremiáš 14:19...opravdu Judu zavrhl? Cítíš takový odpor k SionuProč jsi nás tolik bil, že se nemůžeme uzdravit? Vyhlížíme...
Jeremiáš 15:18...jsi na ruku položil a naplnil nevolíProč bolest nikdy nekončí, proč se hrozná rána nechce...
Jeremiáš 16:10...lidu vyřídíš všechna tato slova, namítnou ti: ‚Proč proti nám Hospodin vyhlásil tak hrozné neštěstí? Čím...
Jeremiáš 20:17...slyší naříkavý pláč a v poledne bojový pokřikProč nezabil ještě v lůně, aby se mi matka stala hrobem...
Jeremiáš 20:18...stala hrobem a břicho zůstalo navždy těhotnéProč jen jsem vyšel z lůna matčina? Abych zakoušel jen...
Jeremiáš 22:8...tohoto města, budou se jeden druhého ptát: ‚Proč to Hospodin tomuto velikému městu provedl?' A dostanou...
Jeremiáš 22:28...zahozený střep? Hrnec, který nikdo nechceProč jsou tedy zavrženi on i jeho potomci, odmrštěni do...
Jeremiáš 27:13... poddejte se mu i jeho lidu a zůstanete naživuProč bys měl i se svým lidem umírat mečem, hladem a morem,...
Jeremiáš 27:17...se babylonskému králi a zůstanete naživuProč by se toto město mělo stát zbořeništěm? Jestli jsou to...
Jeremiáš 29:27...dělá proroka, máš vsadit do klády a na pranýřProč jsi tedy neumlčel Jeremiáše Anatotského, který tam u...
Jeremiáš 30:6...se a ptejte se: Copak může muž roditProč tedy vidím všechny muže s rukama na břiše jako rodičky...
Jeremiáš 30:15...máš tolik vin a tvůj hřích se tolik rozmnožilProč sténáš nad svým zraněním? Tvou bolest nejde vyléčit....
Jeremiáš 40:15... syna Netaniášova, zabít. Nikdo se to nedozvíProč by měl zabít on tebe? Všichni Židé, kteří se k tobě...
Jeremiáš 44:7... Tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh IzraeleProč na sebe přivádíte tak hrozné neštěstí? To chcete z...
Jeremiáš 44:8... takže z vás nezůstane ani poslední zbytekProč urážíte výtvory svých rukou? Proč pálíte kadidlo...
Jeremiáš 46:15...a připrav se, všechny okolo hltá meč!' Proč tvoji siláci leží pobiti? Nemohou vstát, sráží je...
Jeremiáš 49:1...Izrael nemá děti? Copak nemá žádné dědiceProč tedy Moloch dědí po Gádovi a jeho lid tam bydlí ve...
Pláč 3:39...pohroma i dobro přímo z úst NejvyššíhoProč by si tedy člověk stěžoval, když je za svůj hřích...
Pláč 5:20...vládneš navěky, tvůj trůn trvá po všechny časyProč na nás nikdy nepomyslíš? To nás opustíš navždy? Navrať...
Ezechiel 18:31...páchali, a získejte nové srdce a nového duchaProč máte umírat, dome izraelský? Nemám zalíbení ve smrti...
Ezechiel 33:11...Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cestProč máte umírat, dome Izraele? Synu člověčí, řekni svým...
Daniel 2:23...- moudrost a sílu dal jsi mi! Oznámil jsi mizač jsme prosili, oznámil jsi nám sen královský!" S tím...
Daniel 7:20... co znamená těch deset rohů na její hlavěproč vyrostl další roh a tři vypadly, aby mu udělaly místo,...
Daniel 10:20... neboť jsi posílil." Tehdy promluvil: "Víšproč jsem za tebou přišel? (Brzy se totiž musím vrátit,...
Joel 2:17...své dědictví, nejsou pořekadlem pro pohanyProč se říkat mezi národy: ‚Jejich Bůh? Co je s ním?'"...
Jonáš 1:8...neštěstí." Losovali tedy a los padl na Jonášezačali ho vyslýchat: "Teď nám pověz, proč na nás přišlo to...
Micheáš 4:9...dávná vláda, království Dcery jeruzalémskéProč tedy teď tak běduješ? Což s tebou není Král? Copak...
Abakuk 1:3...Křičím k tobě: "Násilí!" a ty nezachráníšProč necháváš vidět neštěstí? Proč bezpráví jen...
Abakuk 1:13...je, Skálo , zjednat nápravu. Ty máš však čisté i, nemůžeš přihlížet trápení a dívat se na neštěstí. Proč...
Ageus 1:9...zalíbení, a tak se oslavím, praví Hospodinekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to...
Malachiáš 1:13...na něm obětovaném nezáleží." Říkáte také: "Proč se dřít!" a frkáte své posměšky, praví Hospodin...
Malachiáš 2:10...všichni jednoho Otce? Nestvořil nás jeden BůhProč tedy znesvěcujeme smlouvu svých otců, když jsme jedni...
Malachiáš 2:14... že ho z vašich rukou netěší. Ptáte se: "Proč?" Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a manželkou...
Malachiáš 2:15...Neučinil dva jedním? Měl přece ducha nazbytProč tedy jedním? Šlo mu o símě Boží. Chraňte se tedy,...
Matouš 6:28...samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní...
Matouš 7:3...a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřenoProč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním...
Matouš 8:26...ho: "Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!" "Proč se bojíte, malověrní?" řekl jim Ježíš. Potom vstal,...
Matouš 9:4...ale znal jejich myšlenky, a tak se jich zeptal: "Proč si hned myslíte něco zlého? Co je podle vás snadnější...
Matouš 13:10...Tehdy k němu přistoupili učedníci a ptali se: "Proč s nimi mluvíš v podobenstvích?" "Vám je dáno znát...
Matouš 14:31...vykřikl. Ježíš ihned vztáhl ruku a chytil ho. "Proč jsi pochyboval, malověrný?" řekl mu. Jakmile pak...
Matouš 15:2...přišli znalci Písma a farizeové z Jeruzaléma. "Proč tvoji učedníci přestupují tradici starších?" říkali....
Matouš 15:3... "Vždyť si před jídlem neumývají ruce!" "A proč vy kvůli své tradici přestupujete Boží přikázání?"...
Matouš 16:8...nevzali." Ježíš to ale věděl, a tak řekl: "Proč se spolu dohadujete, vy malověrní, že nemáte chleba?...
Matouš 17:10...nevstane z mrtvých." Učedníci se ho zeptali: "Proč tedy znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít...
Matouš 17:19...přišli za Ježíšem a v soukromí se ho zeptali: "Proč jsme ho my nemohli vyhnat?" [21] "Kvůli své...
Matouš 19:7...Co Bůh spojil, člověče nerozděluj." Namítli mu: "Proč tedy Mojžíš přikázal, že zapuzená manželka dostat...
Matouš 19:17... abych měl věčný život?" On mu však řekl: "Proč se vyptáváš na dobro? Jen Jediný je dobrý. Chceš-li...
Matouš 20:6... našel jiné, jak tam postávají, a tak jim řekl: ‚Proč tu stojíte a celý den zahálíte?' ‚Nikdo nás nenajal,'...
Matouš 21:25...Odkud se vzal Janův křest? Z nebe, nebo z lidí?" Začali se tedy mezi sebou dohadovat: "Když řekneme, že z...
Matouš 22:18...ne?" Ježíš znal jejich podlost, a tak jim řekl: "Proč pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně."...
Matouš 26:10...prodat a rozdat chudým!" Ježíš si toho všiml. "Proč tu ženu trápíte?" řekl jim. "Udělala pro něco...
Matouš 27:46... lama sabachtani?" to je: "Bože můj, Bože můjproč jsi opustil?" Když to uslyšeli někteří z...
Marek 2:18...zvyku se postit. Někteří přišli a ptali se ho: "Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji...
Marek 4:40... klid!" Vítr se utišil a nastal naprostý klid. "Proč se tak bojíte?" řekl jim pak. "Ještě pořád nemáte...
Marek 5:35...synagogy se slovy: "Tvá dcera umřelaProč ještě obtěžovat mistra?" Ježíš ale jejich slova...
Marek 5:39...a hlasitě naříkající, vešel dovnitř a řekl jim: "Proč ten rozruch a pláč? To dítě neumřelo. Jen spí." Oni se...
Marek 7:5... Farizeové a znalci Písma se ho tedy zeptali: "Proč se tvoji učedníci nechovají podle tradice starších a...
Marek 8:12...z nebe. Ježíš si v duchu povzdychl a řekl: "Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, říkám vám, že toto...
Marek 8:17...chleba. Ježíš to ale věděl, a tak jim řekl: "Proč se dohadujete, že nemáte chleba? Ještě nechápete a...
Marek 9:11...to jevstát z mrtvých'. Potom se ho zeptali: "Proč ale znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít...
Marek 9:16... byli ohromeni. Běželi k němu a zdravili ho. "Proč se s nimi dohadujete?" zeptal se jich Ježíš. "Mistře,"...
Marek 9:28...přišel domů, učedníci se ho v soukromí ptali: "Proč jsme ho my nemohli vyhnat?" Odpověděl jim: "Tento druh...
Marek 10:18...udělat, abych se stal dědicem věčného života?" "Proč nazýváš dobrým?" opáčil Ježíš. "Nikdo není dobrý,...
Marek 11:31...Janův křest z nebe, nebo z lidí? Odpovězte mi." Začali se mezi sebou dohadovat: "Když řekneme, že z nebe,...
Marek 12:15...On ale znal jejich pokrytectví, a tak jim řekl: "Proč pokoušíte? Přineste mi denár, se podívám." Když...
Marek 14:6...A hubovali ji. Ježíš jim ale řekl: "Nechte jiProč ji trápíte? Udělala pro něco krásného. Chudé tu...
Marek 15:4...obviňovat z mnoha věcí. Pilát se ho znovu ptal: "Proč nic neodpovídáš? Neslyšíš, z čeho všeho obviňují?"...
Marek 15:34...což v překladu znamená: "Bože můj, Bože můjproč jsi opustil?" Když to uslyšeli někteří z...
Lukáš 2:49... tvůj otec a jsme zoufale hledali!" "Proč jste hledali?" odpověděl. "Nevěděli jste, že musím...
Lukáš 5:21...ti odpuštěny." Znalci Písma a farizeové se ale začali dohadovat: "Co je zač, že se tak rouhá? Kdo jiný...
Lukáš 6:46...pokladu to zlé. Co na srdci, to na jazykuProč mi říkáte: ‚Pane, Pane,' když neděláte, co říkám?...
Lukáš 8:47... padla před ním a pověděla mu přede všemiproč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. "Dcero,"...
Lukáš 12:26...o jediný den? Když nezmůžete ani to nejmenšíproč se staráte o to ostatní? Podívejte se na lilie, jak...
Lukáš 12:57...nebi; jak to, že nerozeznáte, jaký je teď čas? A proč ani sami nepoznáte, co je správné? Když jdeš se svým...
Lukáš 13:7...na tom fíkovníku ovoce, ale marně. Poraz hoProč tu zabírat místo?' Vinař mu odpověděl: ‚Nech ho tu...
Lukáš 18:19...dědicem věčného života?" Ježíš mu ale řekl: "Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý - jen jediný, Bůh....
Lukáš 19:23... co jsem neuložil, a sklízím, co jsem nezaselProč jsi tedy nedal peníze směnárníkům, abych si je po...
Lukáš 19:31... Odvažte ho a přiveďte. Kdyby se vás někdo ptalproč ho odvazujete, odpovězte: ‚Pán ho potřebuje.'" Poslové...
Lukáš 19:33...odvazovali oslátko, majitelé se jich ptali: "Proč to oslátko odvazujete?" "Pán ho potřebuje," odpověděli...
Lukáš 20:5...Janův křest z nebe, nebo z lidí?" Začali se spolu dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne...
Lukáš 24:5...ženy sklonily tváře k zemi, ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tu, vstal! Vzpomeňte...
Lukáš 24:38...úleku mysleli, že vidí ducha. Řekl jim tedy: "Proč jste tak vylekaní? Proč jste na pochybách? Podívejte...
Jan 1:25...vyslanci patřili k farizeům. Zeptali se ho: "Proč tedy křtíš, když nejsi Mesiáš ani Eliáš ani ten...
Jan 4:27...ženou, ale žádný neřekl: "Co chceš?" anebo: "Proč s mluvíš?" Žena tam nechala svůj džbán, odešla do...
Jan 7:7...čas, ale můj čas ještě nepřišel. Vás nemá svět proč nenávidět, ale nenávidí, protože o něm vydávám...
Jan 7:19...dal Zákon, že? Přitom nikdo z vás Zákon neplníProč chcete zabít?" "Jsi posedlý!" odpověděl mu zástup....
Jan 7:23...obřízku a neporušovat tím Mojžíšův Zákonproč se na hněváte, že jsem v sobotu uzdravil celého...
Jan 8:43... Nepřišel jsem sám od sebe, to on poslalProč nerozumíte řeči? Nemůžete slovo ani slyšet! Váš...
Jan 8:46...z vás usvědčí z hříchu? A když říkám pravduproč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy...
Jan 9:27...řekl," odpověděl jim. "Copak jste to neslyšeliProč to chcete slyšet znovu? Chcete se také stát jeho...
Jan 9:29...Mojžíšovi mluvil Bůh, ale o tomhle nevíme, co je zač." "To je právě divné," odpověděl jim ten člověk. "Vy...
Jan 9:30..." odpověděl jim ten člověk. "Vy nevíte, co je zač, a přitom mi otevřel oči. Víme přece, že Bůh hříšníky...
Jan 10:36... nazval bohy - a Písmo nemůže být zrušenoproč , kterého Otec posvětil a poslal na svět, obviňujete...
Jan 12:5... Jidáš Iškariotský, který ho měl zradit, řekl: "Proč se ta mast neprodala za tři sta denárů? Mohlo se to...
Jan 12:34...slyšeli ze Zákona, že Mesiáš tu zůstane navěkyProč tedy říkáš, že Syn člověka musí být vyzdvižen? Kdo je...
Jan 13:28...mu Ježíš. Nikdo ze stolujících ale nerozumělproč mu to řekl. Jidáš měl na starosti pokladnu, a tak si...
Jan 13:37...mu Ježíš, "ale přijdeš za mnou později." "Paneproč za tebou nemohu teď?" ptal se Petr. "Položím za tebe...
Jan 14:22..." Juda (ne ten Iškariotský) mu řekl: "Paneproč se chceš dát poznat nám, a ne světu?" Ježíš mu...
Jan 18:21...scházejí všichni Židé; nic jsem neříkal potajíProč se ptáš ? Zeptej se těch, kdo slyšeli mluvit. Ti...
Jan 18:23... dokaž to," odpověděl mu Ježíš. "Jestli ne, tak proč biješ?" Annáš ho tedy poslal v poutech k veleknězi...
Jan 20:13...rouchu, jednoho u hlavy a druhého u nohou. "Proč pláčeš, ženo?" zeptali se . "Vzali mého Pána a nevím...
Jan 20:15...tam stát Ježíše (nevěděla ale, že je to on). "Proč pláčeš, ženo?" zeptal se Ježíš. "Koho hledáš?" V...
Skutky 3:12...to Petr uviděl, promluvil k lidu: "Izraelitéproč se tomu divíte? Proč na nás hledíte, jako bychom svou...
Skutky 4:25...řekl ústy svého služebníka, našeho otce Davida: ‚Proč se národy vzbouřily a lidé vymýšleli marnosti? Králové...
Skutky 5:3... tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatémuProč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé?...
Skutky 7:26...se usmířit jejich potyčku: ‚Muži, jste bratřiProč jeden druhému ubližujete?' Ten, který ubližoval svému...
Skutky 9:4...nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Sauleproč pronásleduješ?" Zeptal se: "Kdo jsi, Pane?" Ten...
Skutky 10:29...vaše pozvání a přišel jsem. Mohu se zeptatproč jste pozvali?" Kornelius odpověděl: "Před třemi dny...
Skutky 15:10...srdce a neučinil žádný rozdíl mezi námi a jimiProč tedy teď pokoušíte Boha? Proč nakládáte učedníkům jho,...
Skutky 19:32...shromáždění vládl zmatek a mnozí ani nevěděliproč se sešli. Z davu pak vytáhli jistého Alexandra, který...
Skutky 21:13...Jeruzaléma. "K čemu ten pláč?" odpověděl Pavel. "Proč mi lámete srdce? Pokud jde o , jsem připraven nejen...
Skutky 22:7... Padl jsem na zem a uslyšel hlas: ‚Saule, Sauleproč pronásleduješ?' Zeptal jsem se: ‚Kdo jsi, Pane?' a...
Skutky 22:24... ho vyslýchají bičováním, aby zjistilproč na něj tolik křičeli. Poté, co ho připoutali řemeny,...
Skutky 23:29...otázkám jejich Zákona a že nespáchal niczač by zasloužil smrt nebo vězení. Když jsem se pak...
Skutky 25:11...víš. Jsem-li skutečně vinen a spáchal jsem něcozač si zasloužím smrt, neodmítám zemřít. Jestliže však na...
Skutky 26:14...hlas, který mi hebrejsky řekl: ‚Saule, Sauleproč pronásleduješ? Marně kopeš proti bodcům!' Zeptal...
Skutky 26:21...svými skutky prokazovat své pokání. To je důvodproč se Židé v chrámu chopili a pokoušeli se zabít....
Skutky 26:31...odtud si povídali: "Ten člověk nedělá niczač by si zasloužil smrt nebo vězení!" Agrippa na to...
Římanům 2:21...poznání a pravdy. Když poučuješ druhéhoproč se nepoučíš sám? Kážeš: "Nekraď," a přitom sám kradeš?...
Římanům 3:7...jak by potom Bůh soudil svět? Někdo namítne: "Proč ale mám být souzen jako hříšník, když se mou lží jen...
Římanům 8:24... ovšem není žádná naděje. Když někdo něco vidíproč by v to ještě doufal? Když ale doufáme v to, co...
Římanům 9:20...odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci: "Proč jsi udělal takhle?" Nemá snad hrnčíř hlínu ve své...
Římanům 9:32...spravedlnosti, ale tohoto cíle nikdy nedosáhlProč? Protože ji nehledali na základě víry, ale na základě...
Římanům 14:10...a znovu ožil - aby byl Pánem živých i mrtvýchProč tedy soudíš svého bratra? Anebo ty, proč pohrdáš svým...
1. Korintským 5:12... opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezteProč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty,...
1. Korintským 6:7...vůbec to, že se spolu soudíte, je vaše prohraProč raději nesnášíte křivdu? Proč raději netrpíte škodu?...
1. Korintským 9:16...mou hrdost. Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý - je to povinnost a běda mně, kdybych...
1. Korintským 9:18... však neplním vlastní vůli, ale svěřený úkolZač tedy mohu získat odměnu? Za to, že kážu evangelium...
1. Korintským 10:29...o tvém svědomí, ale o svědomí toho druhého. "Proč by ale mou svobodu mělo určovat cizí svědomí? Vždyť...
1. Korintským 10:30...cizí svědomí? Vždyť ten pokrm jím s vděčnostíProč bych měl být odsuzován kvůli něčemu, za co vzdávám...
1. Korintským 15:29... aby Bůh byl všechno ve všem. A vůbec, co si pnou ti, kdo se nechávají křtít za mrtvé? Proč se za ...
1. Korintským 15:30...se za křtí, jestliže mrtví nebudou vzkříšeniProč my sami každým okamžikem podstupujeme nebezpečí? Při...
2. Korintským 3:8...služba byla tak slavná, ačkoli vedla ke smrti slavnější je služba Ducha! Jestliže služba vedoucí k...
2. Korintským 3:11...nebylo. Jestliže to pomíjející přišlo se slávou slavnější je to, co zůstává! Právě díky této naději jsme...
2. Korintským 11:11...svou chloubu se v celém Řecku nedám připravitProč? Protože vás nemiluji? Bůh , že ano. V tom, co dělám...
Galatským 2:14...jsi Žid? Sám nežiješ jako Žid, ale jako pohanProč tedy nutíš pohany k židovství? I když jsme rodilí Židé...
Galatským 4:9...ale Boha poznali (lépe řečeno: Bůh poznal vás). Proč se tedy znovu obracíte k těm chabým a ubohým principům...
Galatským 5:11...kdokoli. Bratři, jestli i dosud kážu obřízkuproč jsem tedy ještě pronásledován? Kříž by pak nebudil ...
Efeským 3:20...učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a...
Efeským 4:28...místo ďáblu. Zloděj přestane krástzačne pracovat. se slušně živí vlastníma rukama, aby se...
Koloským 1:29...přivedli k dokonalosti v Kristu. To je to usiluji a bojuji veškerou silou, kterou on ve mně mocně...
Koloským 2:20... Když jste s Kristem zemřeli principům světaproč si necháváte předpisovat, jako byste ještě žili ve...
2. Timoteus 2:15...postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy. Vyhýbej se...
Židům 1:4...výsostech. Tento Syn o tolik převyšuje anděly vznešenějšího jména se mu dostalo. Vždyť kterému z...
Židům 7:11...k dokonalosti (kvůli níž byl lidu dán Zákon), proč by ještě bylo potřeba, aby povstal jiný kněz podle...
1. Jan 3:12...patřil tomu Zlému a zavraždil svého bratra. A proč ho zavraždil? Protože jeho skutky byly zlé, ale skutky...
1. Jan 3:22...k Bohu smělou důvěru a přijímáme od něj vše prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání a děláme, co se...
1. Jan 5:9...jsou zajedno. Když přijímáme lidské svědectví větší je svědectví Boží! A toto je svědectví, které Bůh...
1. Jan 5:15...slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to jsme jej prosili, dostáváme. Když někdo vidí svého...
2. Jan 1:8... Proto si dejte pozor, abychom neztratili to jsme usilovali; nenechme se připravit o plnou odplatu....
Zjevení 17:7...jsem ji spatřil, strnul jsem v naprostém úžasu. "Proč se tak divíš?" řekl mi anděl. " ti povím tajemství...

Slova obsahující : bezpočet (6) bezpočtu (7) bočních (1) čočkou (2) čočkovou (1) čočku (1) divočejší (1) divočině (2) divočiny (1) dobročinnost (1) dobročinnosti (1) dočasné (2) dočasně (1) dočasného (1) dočasný (1) dočista (17) dočká (2) dočkají (2) dočkal (1) dočkali (1) dočkám (1) dočkáš (1) dočkat (1) dočkáte (1) dočteš (1) každoročně (10) každoroční (3) kočovníci (1) kočovníků (2) kočovný (1) moč (2) močálech (1) namočené (1) namočeno (1) namočí (6) namočil (3) namočili (1) namočte (1) napočítá (2) napočítáno (1) napočítáš (1) napočítáte (1) naskočit (2) nedočká (4) nedočkají (2) nedočkám (1) nedočkáš (2) neočekávejte (1) neočistí (2) neočistil (1) neočistili (2) neodbočíme (2) neodpočívala (1) neosočuj (1) neotočí (2) neotročili (1) nepočítá (7) nepočítaje (3) nepočítaně (1) nepočítej (1) nepřekročil (1) nepřekročily (1) nepřekročím (1) nepřekročitelným (1) nespočetného (1) nespočetnému (1) nespočetných (1) nespočineš (1) nespočívá (2) nespočívalo (1) neútoč (4) nevkročí (8) nevkročil (1) nevkročíš (1) nezapočítal (1) noční (14) nočních (1) nočním (1) nočními (1) nočnímu (1) obočí (2) (15) očekává (4) očekávající (1) očekával (10) očekávali (7) očekáváme (5) očekávání (4) očekáváním (1) očekávat (1) očekáváte (3) očekávejte (2) očernili (1) očerňovat (1) očerňuje (1) očerňují (1) oči (268) očí (43) očích (131) očím (9) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |