Nyní

Hledám varianty 'nyní' [ nyní ]. Nalezeny 82 verše.
Genesis 3:22...stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zloNyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze...
Genesis 20:7...nezhřešil, a nedovolil jsem ti dotknout se Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se...
Genesis 24:49...syna svého pána vybral dceru jeho příbuznéhoNyní tedy, chcete-li se k mému pánu zachovat laskavě a...
Genesis 27:43..."Pohleď, tvůj bratr Ezau se těší, že zabijeNyní tedy, synu můj, poslechni: vstaň a uteč k mému...
Genesis 31:13...pomazal památný kámen a kde jsi mi složil slibNyní vstaň, odejdi z této země a vrať se do své vlasti.'"...
Genesis 31:44...své dcery a pro děti, jež se jim narodily? Proto nyní pojď, vstupme do smlouvy - a ty - je to pro mne...
Genesis 48:5...tvému budoucímu semeni do věčného vlastnictví.' Nyní tedy přijímám za své oba tvé syny, kteří se ti zde...
Exodus 3:10...jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskujíNyní tedy pojď, pošlu k faraonovi a ty vyvedeš můj lid,...
Exodus 4:23...sloužil.' Ty jsi ho však odmítl propustit. Hlenyní zabiji tvého syna, tvého prvorozeného!" Na místě, kde...
Exodus 7:17...jsi nechtěl uposlechnout. Takto praví Hospodin: ‚Nyní poznáš, že jsem Hospodin!' Pohleď, holí, kterou mám...
Exodus 18:11...vás vysvobodil z ruky Egypťanů, z ruky faraonaNyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové -...
Exodus 19:5...na orlích křídlech, abych vás přivedl k soběNyní tedy, budete-li opravdu poslouchat můj hlas a...
Exodus 32:30...Mojžíš lidu řekl: "Spáchali jste veliký hříchNyní však vystoupím k Hospodinu - snad ho ohledně vašeho...
Exodus 32:32...udělali si boha ze zlata! Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil... A pokud ne, vymaž mne prosím z knihy,...
Exodus 32:34...své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešilNyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl...
Exodus 33:5...šel jedinou chvíli, musel bych vás vyhladitNyní se zbavte ozdob, potom se rozhodnu, co s vámi učiním."...
Leviticus 17:5...své oběti, jež dosud zabíjeli na poli, aby je nyní přinášeli Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání, ke...
Numeri 20:16... poslal svého anděla a vyvedl nás z Egypta. Hlenyní jsme ve městě Kádeš u hranic tvého území. Nech nás...
Numeri 32:14...Hospodinu, do posledního nevymřelo. Hlenyní jste nastoupili na místo svých otců, vy plemeno...
Deuteronomium 4:1...tak jsme zůstali v roklině naproti Bet-peoru.  Nyní tedy, Izraeli, slyš pravidla a zákony, které vás učím...
Deuteronomium 10:12...níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám!" Nyní tedy, Izraeli - co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá?...
1. Královská 8:26...a žít přede mnou, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy, Bože Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo, které...
2. Královská 19:25...To jsem to ustanovil, rozhodl jsem odedávnaNyní jsem to tedy splnil: města dobře opevněná proměníš v...
2. Letopisů 6:17...podle tvého Zákona, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy, Hospodine, Bože Izraele, kéž se prosím potvrdí...
2. Letopisů 6:40...a odpusť svému lidu to, čím proti tobě zhřešiliNyní tedy, Bože můj, kéž jsou tvé oči upřeny a tvé uši...
2. Letopisů 7:16...a uši nakloněné k modlitbě z tohoto místaNyní jsem tento dům vyvolil a posvětil, aby v něm jméno...
Job 22:10...posílal a sirotkům jsi drtil ramena. To proto  nyní obkličují osidla a náhle děsí pohroma, proto je...
Žalmy 50:21... pomyslel by sis, že jsem ti podobný. Proto  nyní obviním, před tvýma očima napravím! Kdo Boha...
Žalmy 113:2...Hospodin! je velebeno jméno Hospodin jak nyní, tak i navěky! Od východu slunce tam, kde zachází,...
Žalmy 115:18...říše mlčení. My ale Hospodina budem velebit jak nyní, tak i navěky! Haleluja! Miluji Hospodina, protože...
Žalmy 121:8... Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky! Davidova poutní píseň. Raduji se, když...
Žalmy 125:2...jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin jak nyní, tak i navěky! Jistěže nezůstane žezlo zlých nad...
Žalmy 131:3.... V Hospodina, Izraeli, skládej naději jak nyní, tak i navěky! Poutní píseň. Pamatuj, Hospodine, na...
Přísloví 1:26...domluvami se nikdo neřídil. Vašemu neštěstí  nyní zasměji se i hrůze, jež vás přepadne. Bavit se budu,...
Přísloví 6:2...člověku jsi svou ruku dal, vlastními slovy jsi nyní svázán, lapen jsi tím, co jsi prohlásil! Nyní se musíš...
Přísloví 6:3...nyní svázán, lapen jsi tím, co jsi prohlásilNyní se musíš vyprostit, můj synu - ten někdo totiž v...
Kazatel 2:14... oči otevřené, hlupák však bloudí v tmách." Nyní ale sám poznávám, že stejný osud čeká oba dva! Čeká-li...
Izaiáš 5:3... že hrozny urodí, její plody ale zplanělyNyní, občané Jeruzaléma a lide judský, rozsuďte mezi mnou a...
Izaiáš 5:5... že hrozny urodí, proč její plody zplanělyNyní vám tedy oznámím, co udělám se svou vinicí: Odstraním...
Izaiáš 16:14...je slovo, které Hospodin o Moábu vyřkl dříveNyní však Hospodin praví toto: "Za tři roky, jako by ty...
Izaiáš 30:8...nic, a proto ten národ nazývám "Nehybná obluda". Nyní jdi, vyryj to pro do tabulky, zaznamenej to do...
Izaiáš 37:26...To jsem to ustanovil, rozhodl jsem odedávnaNyní jsem to tedy splnil: města dobře opevněná proměníš v...
Izaiáš 54:9... že na zem neuvedu Noemovu potopu. Právě tak nyní přísahám, že se na tebe nerozhněvám, že ...
Jeremiáš 14:10...nešetří! Proto v nich Hospodin nemá zalíbenínyní si připomene jejich viny a ztrestá jejich hřích."...
Jeremiáš 33:10...Nuže, v judských městech a v ulicích Jeruzalémanyní opuštěných, vylidněných, bez obyvatel i dobytka, se...
Pláč 1:16...šlapal v lisu panenskou dceru Judu! To proto nyní pláči, z očí mi tečou slzy. Není nablízku, kdo by ...
Ezechiel 40:19...vnitřního nádvoří: 100 loktů. Tolik východnyní k severu. Muž změřil délku i šířku severní brány...
Ezechiel 48:23...bude rozkládat mezi územími Judy a Benjamína. A nyní zbývající kmeny: Od východu na západ bude mít svůj...
Daniel 9:17...lid staly terčem posměchu pro všechny okoloNyní tedy, Bože náš, vyslyš modlitby a prosby svého...
Ozeáš 13:2...se ale ctěním Baala, a tak se zahubil. A nyní hřeší dál a dál; odlévají si sochy ze stříbra, modly,...
Marek 10:30...pole kvůli mně a kvůli evangeliu a nepřijal by nyní v tomto čase stokrát tolik domů a bratrů a sester a...
Marek 16:10... Ta šla a oznámila to těm, kdo bývali s nímnyní truchlili a plakali. Když slyšeli, že žije a že ho...
Lukáš 2:29...ho do náručí, dobrořečil Bohu a řekl: "Nyní, Hospodine, podle svého slova propouštíš svého...
Lukáš 19:11...blížil k Jeruzalému a oni si mysleli, že se  nyní zjevit Boží království. Řekl jim: "Jeden urozený...
Jan 12:31..."Ten hlas nezazněl kvůli mně, ale kvůli vámNyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto...
Jan 17:5...na zemi; dílo, jež jsi mi svěřil, jsem vykonalNyní , Otče, uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl...
Jan 17:7...tvoji a dal jsi je mně. Zachovali tvé slovonyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, pochází od tebe....
Skutky 4:29...a tvá vůle předurčila, že se stát. Pohleď nyní na jejich výhrůžky, Hospodine, a dej svým služebníkům,...
Skutky 7:34...nářek a sestoupil jsem, abych je vysvobodilNyní tedy pojď, pošlu do Egypta.' Tohoto Mojžíše,...
Skutky 14:26...byli předtím svěřeni Boží milosti k dílu, které nyní vykonali. Když tam dorazili, shromáždili církev a...
Skutky 17:30... Bůh ale přehlédl časy této nevědomostinyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání. Určil...
Římanům 3:21...nikdo; Zákon totiž přináší jen poznání hříchuNyní je však mimo Zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou...
Římanům 3:26...své shovívavosti prominul předešlé hříchy, aby nyní prokázal svou spravedlnost, aby se ukázalo, že je...
Římanům 5:1...provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění.  Nyní, když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem...
Římanům 11:5...mužů, kteří neklekali před Baalem." Stejně taknyní zůstala hrstka vyvolených milostí. Je to díky milosti,...
Římanům 16:26...tajemství, které bylo po věčné časy skryto, ale nyní je zjeveno, a podle nařízení věčného Boha je skrze...
2. Korintským 8:6...to dílo milosti, které u vás již dříve započalnyní také dokončil. Když ve všem tolik vynikáte - ve víře,...
Efeským 2:2...onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. My všichni jsme kdysi...
Efeským 2:13...zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světěNyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení,...
Efeským 3:5...Bůh v předchozích dobách lidem neodhalil, ale nyní je skrze Ducha zjevil svým svatým apoštolům a...
Filipským 1:20...totiž naději, že v ničem nebudu zahanben, ale že nyní, tak jako vždy, bude na mém těle veřejně oslaven...
Filipským 3:18...Kristova kříže; často jsem vám o nich říkalnyní vám to s pláčem opakuji. Jejich konec je záhuba,...
Koloským 1:21...a svými myšlenkami i zlými skutky nepřátelštínyní již usmířil. Ve svém lidském těle podstoupil smrt, aby...
Koloským 1:26... Toto tajemství bylo po věky a pokolení skrytényní však bylo zjeveno jeho svatým. Jim, a to i mezi pohany...
2. Timoteus 1:10...Ježíši udělil před začátkem věků. Tato milost se nyní projevila v příchodu našeho Spasitele, Krista Ježíše,...
2. Timoteus 3:8... Tito lidé se zkaženou myslí a falešnou vírou nyní odporují pravdě, tak jako kdysi Jannes a Jambres...
Filemon 1:11... Onezima, který ti kdysi nebyl prospěšný, ale nyní je velmi prospěšný tobě i mně. Posílám ti ho zpět jako...
Židům 2:9...který se stal o málo nižším než andělé - jak je nyní pro utrpení smrti korunován slávou a ctí, neboť z Boží...
Židům 12:26... který je z nebe. Jeho hlas tehdy otřásal zemínyní však slibuje: "Ještě jednou otřesu nejenom zemí, ale i...
2. Petr 3:18...Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i navěky. Amen. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli,...
Juda 1:7...jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlostiNyní slouží jako varování před trestem věčného ohně. Stejně...
Juda 1:25...sláva a velebnost, vláda i moc přede všemi věkynyní i po všechny věky. Amen. Zjevení Ježíše Krista, které...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |