Novoluních

Hledám varianty 'novoluních' [ novoluním (1) novoluních (7) novoluní (18) ]. Nalezeno 25 veršù.
Numeri 28:14...čtvrtina hinu na beránka. To je zápalná obět při novoluní každého měsíce v roce. Kromě stálé zápalné oběti a...
1. Samuel 20:5...Jonatanovi řekl: "Jak víš, zítra je slavnost novoluní a bych měl sedět s králem u jídla. Nech ale...
1. Samuel 20:18...jako sám sebe. Pak mu Jonatan pověděl: "Zítra je novoluní. Všimnou si tvé nepřítomnosti, protože vědí, kde...
1. Samuel 20:24... navěky." David se tedy ukryl venku. Bylo novoluní a král zasedl k hostině. Král zaujal své obvyklé...
1. Samuel 20:27... a tak je nečistý. Nazítří, druhého dne po novoluní, bylo Davidovo místo stále prázdné. Saul se tedy...
1. Samuel 20:34...od stolu, rozpálen hněvem, a toho druhého dne novoluní nejedl. Trápil se totiž kvůli Davidovi i kvůli...
2. Královská 4:23...bys za ním dnes chodila?" namítl . "Není přece novoluní ani sobota." "Buď klidný," řekla mu. Osedlala...
1. Letopisů 23:31...všech zápalných obětech Hospodinu o sobotáchnovoluních a slavnostech. Takto měli v patřičném počtu a...
2. Letopisů 2:3...a k zápalným obětem ráno i večer, o sobotáchnovoluních a při slavnostech Hospodina, našeho Boha, jak...
2. Letopisů 8:13... jak to Mojžíš určil pro každý den, pro sobotynovoluní a pro tři výroční slavnosti - Svátek nekvašených...
2. Letopisů 31:3...oběti jak ranní, tak večerní a také o sobotáchnovoluních a slavnostech, jak jsou předepsány v Zákoně...
Ezdráš 3:5...zápalné oběti a také stálou zápalnou oběť při novoluních a při všech Hospodinových slavnostech, za...
Nehemiáš 10:34...na pravidelné oběti moučné i zápalné o sobotáchnovoluních a slavnostech, na svaté dary, na smírčí oběti za...
Žalmy 81:4... líbezná loutna i citera! Zatrubte na roh při novoluní, při úplňku, v den naší slavnosti! Tak zní...
Izaiáš 1:13...oběti! Kouř kadidla je mi odporný. Všechna ta novoluní, soboty, slavnosti - ta vaše zlá shromáždění...
Izaiáš 1:14...- ta vaše zlá shromáždění nesnáším! Ta vaše novoluní, ty vaše svátky - jak se mi z duše protiví! Jsou...
Izaiáš 66:23... tak zůstane i vaše jméno a vaši potomci. Od novoluní do novoluní, od soboty do soboty přicházet budou...
Ezechiel 45:17...zápalné i moučné oběti a úlitby o svátcíchnovoluních, sobotách a vůbec o všech slavnostech domu...
Ezechiel 46:1...dnů zavřená, ale v sobotní den a v den novoluní se otevře. Tehdy do brány zvenku skrze síň vejde...
Ezechiel 46:3...nezavře. Také lid země se bude o sobotáchnovoluních u vchodu brány klanět Hospodinu. V sobotní...
Ezechiel 46:6...vůle. Ke každé efě přidá hin oleje. V den novoluní přinese mladého býčka, šest beránků a jednoho...
Ozeáš 2:13... Ukončím veškeré její veselí, její svátky i její novoluní, její soboty i všechny její slavnosti. Zpustoším...
Ozeáš 5:7... někomu cizímu děti zplodili; teď je to jejich novoluní pohltí i s jejich pozemky. V Gibeji na roh...
Amos 8:5...ubožáky na zemi, se slovy: "Kdy skončí svátek novoluní, abychom prodávali obilí? Kdy skončí den...
Koloským 2:16...odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkůmnovoluním nebo sobotám. Ty věci jsou stínem toho, co mělo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |