Novými

Hledám varianty 'novými' [ novými (4) novým (6) nových (6) nový (14) novou (23) novém (5) nového (20) nové (47) nová (6) ]. Nalezeny 113 verše.
Exodus 1:8...naplnila země. Později ale v Egyptě nastoupil nový král, který nezažil Josefa. Ten řekl svému lidu:...
Leviticus 14:43...na domě i po vyjmutí kamenů, vyškrabánínovém vymazání domu, přijde kněz a ránu prohlédne: Šíří-li...
Leviticus 23:16...padesát dní. Tehdy přinesete Hospodinu novou moučnou oběť. Ze svých příbytků přinesete jako...
Leviticus 25:22...starou úrodu; ještě devátého roku, než přijde nová úroda, budete moci jíst tu starou. Země se nesmí...
Leviticus 26:10...ze zásob a tu starou budete muset vyklízet kvůli nové. Umístím svůj Příbytek mezi vás a nebudu si vás...
Numeri 16:30...Hospodin. Způsobí-li však Hospodin něco úplně nového a země otevře ústa, aby je pohltila se vším, co mají...
Numeri 28:26...budete o vaší Slavnosti týdnů přinášet Hospodinu novou moučnou oběť, mějte svaté shromáždění; nedělejte...
Deuteronomium 20:5..." Potom k lidu promluví správcové: "Kdo postavil nový dům a ještě se tam nenastěhoval? se vrátí domů, aby...
Deuteronomium 22:8...šťastně a byl jsi dlouho živ. Když budeš stavět nový dům, udělej na střeše zábradlí. Kdyby z totiž někdo...
Deuteronomium 32:17...jej dráždili. Obětovali ďáblům, a ne Bohu, těm novým bohům, jež nikdy neznali, těm, co nedávno se...
Jozue 9:13...je vyschlý, se drolí. Tyto měchy na víno byly nové, když jsme je plnili - a podívejte se: popraskaly....
Soudců 5:8... než matka v Izraeli povstala. Bůh určil vůdce nové, když v branách byly boje. Najde se ale štít nebo kopí...
Soudců 15:13...jim. Zabít nechceme." A tak ho spoutali dvěma novými provazy a odvedli ho ze skal. Když se Samson blížil...
Soudců 16:7...Samson řekl: "Kdyby spoutali sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly, byl bych slabý jako...
Soudců 16:8..." Filištínští vládci za tedy přišli se sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly, a ona ho jimi...
Soudců 16:11...spoután." Řekl tedy: "Kdyby pevně spoutali novými provazy, které se ještě na nic nepoužily, byl bych...
Soudců 16:12...bych slabý jako každý jiný." Dalila pak vzala nové provazy a spoutala ho jimi. Vtom na něj zavolala:...
Růt 1:9...našim mrtvým i ke mně. Kéž vám oběma Hospodin  nový domov a manžela." Políbila je na rozloučenou, ale ony...
1. Samuel 6:7...propustili a oni šli. Proto teď připravte jeden nový vůz a dvě otelené krávy, na něž nebylo nikdy vloženo...
2. Samuel 6:3...trůnícího nad cheruby. Naložili Boží truhlu na nový vůz a vyzvedli ji z Abinadabova domu na kopci. Ten...
2. Samuel 15:19..."Proč bys odcházel s námi? Vrať se a zůstaňnového krále. Jsi přece cizinec, který opustil svou...
2. Samuel 21:16...měl bronzové kopí o váze 300 šekelů a také novou výzbroj), tehdy prohlásil, že Davida zabije. Abišaj,...
1. Královská 11:29... potkal ho prorok Achiáš Šíloský, oblečený do nového pláště. Oba tam venku byli sami. Achiáš vzal svůj...
1. Královská 11:30... Oba tam venku byli sami. Achiáš vzal svůj nový plášť, roztrhal ho na dvanáct kusů a řekl Jeroboámovi:...
2. Královská 2:20...a zem neúrodná." Odpověděl jim: "Přineste mi novou mísu a dejte do sůl." Když mu to přinesli, šel k...
2. Královská 16:14...ale nechal odnést z průčelí chrámu, z místa mezi novým oltářem a Hospodinovým chrámem, a postavil ho stranou...
2. Královská 16:15...Achaz přikázal knězi Uriášovi: "Na tomto velkém novém oltáři obětuj ranní zápaly, večerní moučné oběti -...
2. Královská 22:14... strážce rouch. Bydlela v jeruzalémském Novém městě. Když s o tom promluvili, odpověděla: "Tak...
1. Letopisů 13:7... Boží truhlu pak odváželi z Abinadabova domu na novém vozu, který řídili Uza s Achiem. David a celý Izrael...
2. Letopisů 20:5...shromážděným Judou a Jeruzalémem postavil před novým nádvořím v Hospodinově chrámu a promluvil: "Hospodine...
2. Letopisů 34:22...pak s královými muži šel do jeruzalémského Nového města, kde bydlela prorokyně Chulda, žena Šaluma,...
Job 28:3...ze země a kámen taví v měď. Vytlačují tmu za nové hranice, pronikají každou krajní mez, po rudě pátrají...
Job 32:19... Jak víno bez průduchu jsou útroby, jak nové měchy plné k prasknutí. Musím promluvit, abych si...
Job 38:27...nikdo nebydlí, aby zavlažil opuštěné troskynovou trávu nechal vyrašit? snad déšť otce? Kdo počal...
Žalmy 33:3...desetistrunné loutně mu zahrajte. Zazpívejte mu novou píseň, hrajte krásně a hlasitě! Hospodinovo slovo je...
Žalmy 40:4...pevné skále, kroky upevnil. Do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv Bohu našemu; mnozí to spatří a...
Žalmy 96:1...odpočinku nikdy nevkročí!" Zpívejte Hospodinu novou píseň, zpívej Hospodinu, celá zem! Zpívejte Hospodinu...
Žalmy 98:1...památku jeho svatosti! Žalm. Zpívejte Hospodinu novou píseň, vždyť přece činí zázraky! Svojí pravicí, paží...
Žalmy 144:9...ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicíNovou píseň ti pak, Bože, zazpívám, na desetistrunné loutně...
Žalmy 149:1...Haleluja! Haleluja! Zpívejte Hospodinu novou píseň, shromáždění věrných chválí jej! Raduj se,...
Kazatel 1:9...zase bude, to, co se dělo, se bude dít. Není nic nového pod sluncem. Copak je něco, o čem se říci: Pojď...
Kazatel 1:10...něco, o čem se říci: Pojď se podívat na něco nového? Vždyť to tu bylo celé věky, bylo to na světě...
Píseň 7:14...vůni vydávají, na našem prahu všechny rozkošenové i staré, čekají - pro tebe, milý můj, jsem je šetřila!...
Izaiáš 24:7...obyvatelé země mizejí, zbývají jen nemnozíNové víno vyschlo, réva uvadá, namísto radovánek každý...
Izaiáš 40:31...padají, kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích, běží a...
Izaiáš 41:15... vykoupil. Hle, učiním cepem k mlácenínovým a s hroty ostrými. Pomlátíš hory, všechny rozdrtíš, s...
Izaiáš 42:9...Hle, minulé věci nastaly a teď vám povímnových. Ještě dříve než vyraší, vám je ohlásím. Zpívejte...
Izaiáš 42:10...než vyraší, vám je ohlásím. Zpívejte Hospodinu novou píseň, po celém světě chvalte jej - námořníci, moře i...
Izaiáš 43:19...věci minulé, o starých neuvažujte! Hle, činím novou věc, a klíčí právě teď - vy to nevíte? Ano, způsobím...
Izaiáš 48:6...to vše - kdy to uznáte? Teď ti však ohlašuji nové věci, věci tajné, o nichž jsi nevěděl. Teď byly...
Izaiáš 62:2...i všichni králové slávu tvou a tehdy dostaneš nové jméno, jež ti Hospodinova ústa vyberou. V Hospodinově...
Izaiáš 65:17... ukryta budou před mýma očima. Hle - stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo ...
Izaiáš 66:22...za kněží a levity, praví Hospodin. Jako to nové nebe a nová zem, které učiním, zůstanou přede mnou,...
Jeremiáš 26:10...chrámu a zasedli v průchodu Hospodinovy Nové brány. Kněží a proroci tehdy velmožům a všemu lidu...
Jeremiáš 31:22...toulat, dcero nevěrná? Hospodin stvoří na zemi novou věc: žena se bude ucházet o muže." Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 31:31... kdy s domem Izraele a s domem Judy uzavřu novou smlouvu. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel...
Jeremiáš 36:10...jež stála na horním nádvoří hned vedle vchodu do Nové chrámové brány. Odtud pak všemu lidu předčítal...
Pláč 3:23... jeho soucit nikdy nekončí. Každé ráno stále nová, tvá věrnost je tak veliká! Můj úděl je Hospodin,...
Ezechiel 11:19... Dám jim jedno srdce a do nitra jim vložím nového ducha. Vezmu jim z těla srdce z kamene a dám jim...
Ezechiel 18:31...všechny hříchy, které jste páchali, a získejte nové srdce a nového ducha. Proč máte umírat, dome...
Ezechiel 36:26...všech vašich hnusných model vás očistím. Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z...
Ezechiel 40:1...Panovník Hospodin." Desátého dne měsíce po novém roce, v pětadvacátém roce našeho vyhnanství a...
Sofoniáš 1:10... praví Hospodin, zazní od Rybné brány křik, od Nového města kvílení a hlučný třeskot od Výšin. Kvílejte vy...
Ageus 2:9...je zlato, praví Hospodin zástupů. Sláva tohoto nového chrámu bude větší než toho prvního, praví Hospodin...
Matouš 9:16...postit. Nikdo nepřišívá na starý plášť záplatunové látky. Taková výplň odtrhne i kus roucha a díra bude...
Matouš 9:17...roucha a díra bude ještě horší. Také se nelije nové víno do starých měchů. Jinak se měchy roztrhnou, víno...
Matouš 13:52... je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré věci." Když Ježíš dokončil tato podobenství,...
Matouš 26:28...se slovy: "Pijte z něj všichni; toto je krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů...
Matouš 26:29...vinné révy do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v království svého Otce." A když zazpívali žalm,...
Matouš 27:60... zavinul do čistého plátna a pochoval do svého nového hrobu, který si vytesal ve skále. Dveře hrobu...
Marek 1:27...jeden druhého: "Co to znamenat? Co je to za nové učení? Rozkazuje mocně i nečistým duchům a poslouchají...
Marek 2:21...den, se budou postit. Nikdo nepřišívá záplatunové látky na starý plášť. Jinak se ta nová výplň od...
Marek 2:22...utrhne a díra bude ještě horší. Nikdo nelije nové víno do starých měchů. Jinak víno měchy roztrhne, víno...
Marek 14:24...z něj všichni. Tehdy jim řekl: "To je krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé. Amen, říkám vám,...
Marek 14:25...plod vinné révy do dne, kdy ho budu pít nový v Božím království." A když zazpívali žalm, vyšli na...
Marek 16:17...v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvitnových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco...
Lukáš 5:36...další podobenství: "Nikdo nepřišívá záplatunového pláště na starý. Musel by trhat nový plášť a záplata...
Lukáš 5:37...nového se ke starému stejně nehodí. Nikdo nelije nové víno do starých měchů. Jinak to nové víno měchy...
Lukáš 5:38...roztrhne, víno se rozlije a nádoby se zničíNové víno se lít do nových měchů. Nikdo, kdo pil staré,...
Lukáš 5:39...nových měchů. Nikdo, kdo pil staré, ovšem nechce nové. Říká totiž: ‚Staré je dobré.'" V sobotu se přihodilo...
Lukáš 22:20...vzal po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je nová smlouva v krvi, která se prolévá za vás. Pohleďte...
Jan 13:34...Židům: ‚Jdu tam, kam vy nemůžete.' Dávám vám nové přikázání: Milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé,...
Jan 19:41...jeho ukřižování byla zahrada a v zahradě nový hrob, v němž ještě nebyl nikdo pochován. A protože byl...
Skutky 2:13... Někteří se ale posmívali a říkali: "Opili se novým vínem!" Tehdy vstal Petr s ostatními jedenácti a...
Skutky 17:19...na Areopag se slovy: "Mohli bychom vědět, jaké nové učení to hlásáš? Zní nám to nějak zvláštně, a tak...
Skutky 17:21...jiným, než aby říkali nebo poslouchali něco nového.) Pavel se postavil doprostřed Areopagu a řekl:...
Římanům 6:4...z mrtvých Otcovou slávou - i my vkročili do nového života. Jsme-li s ním ztotožněni ve smrti, jistě s...
Římanům 7:6... jsme Zákona zproštěni, abychom sloužili Bohu novou cestou Ducha namísto staré cesty litery. Co na to...
1. Korintským 5:7...celé těsto? Zbavte se starého kvasu, abyste byli novým, nekvašeným těstem. Vždyť Kristus, náš velikonoční...
1. Korintským 11:25...vzal po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je nová smlouva v krvi. Kdykoli z něj pijete, čiňte to na...
2. Korintským 3:6...z Boha, který nás učinil způsobilými služebníky Nové smlouvy - ne litery, ale Ducha. Litera totiž zabíjí,...
2. Korintským 5:17... teď ho ale známe jinak. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo - hle, je tu nové! A to...
Galatským 6:15...záleží, totiž není obřízka nebo neobřízka, ale nové stvoření. Na všechny, kdo se budou řídit tímto...
Efeským 2:15... aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj. V jednom těle...
Efeským 4:24...ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazu, plného...
Koloským 3:10...své staré s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého...
Židům 8:8..."Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy uzavřu novou smlouvu s domem Izraele a s domem Judy. Ne ovšem...
Židům 8:13...nevzpomenu nikdy víc." Když tedy Bůh mluví o "nové smlouvě", prohlašuje tu první za starou; a to, co...
Židům 9:15...za první smlouvy, a tak se stal prostředníkem nové smlouvy, aby všichni povolaní mohli přijmout zaslíbené...
Židům 10:20...máme svobodný přístup do pravé svatyně tou novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to...
Židům 12:24...spravedlivých, kteří došli cíle; k prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe...
1. Petr 1:3... který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal...
2. Petr 3:13...ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi - domov spravedlnosti. Nuže,...
1. Jan 2:7...žít, jako žil on. Nepíšu vám, milovaní, žádné nové přikázání, ale to staré, které jste měli od počátku -...
1. Jan 2:8...od počátku. To, co vám píšu, je však zároveň nové přikázání, neboť se naplňuje v něm i ve vás. Tma...
2. Jan 1:5...Otce. Prosím tedy, paní, ne jako bych ti psal nové přikázání, ale jen to, které jsme měli od počátku:...
Zjevení 2:17...a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, jež nezná nikdo než ten, kdo je přijímá."...
Zjevení 3:12...něj jméno svého Boha a jméno města svého BohaNového Jeruzaléma sestupujícího z nebe od mého Boha, i své...
Zjevení 5:9...kadidel, což jsou modlitby svatých a zpívali novou píseň: "Jsi hoden vzít tu knihu a otevřít její pečeti...
Zjevení 14:3...když hudebníci hrají na loutny. Zpívali jakoby novou píseň před trůnem a před těmi čtyřmi bytostmi i před...
Zjevení 21:1...uvržen do ohnivého jezera. Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země...
Zjevení 21:2...a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté městoNový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený...
Zjevení 21:5... který seděl na trůnu, řekl: "Hle, činím všechno nové." Řekl také: "Napiš, že tato slova jsou věrná a...

Slova obsahující novými: amonovými (1) faraonovými (5) hospodinovými (2) janovými (1) kmenovými (1) novými (4) šalomounovými (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |