Novým

Hledám varianty 'novým' [ novými (4) novým (6) nových (6) nový (14) novou (23) novém (5) nového (20) nové (47) nová (6) ]. Nalezeny 113 verše.
Exodus 1:8...naplnila země. Později ale v Egyptě nastoupil nový král, který nezažil Josefa. Ten řekl svému lidu:...
Leviticus 14:43...na domě i po vyjmutí kamenů, vyškrabánínovém vymazání domu, přijde kněz a ránu prohlédne: Šíří-li...
Leviticus 23:16...padesát dní. Tehdy přinesete Hospodinu novou moučnou oběť. Ze svých příbytků přinesete jako...
Leviticus 25:22...starou úrodu; ještě devátého roku, než přijde nová úroda, budete moci jíst tu starou. Země se nesmí...
Leviticus 26:10...ze zásob a tu starou budete muset vyklízet kvůli nové. Umístím svůj Příbytek mezi vás a nebudu si vás...
Numeri 16:30...Hospodin. Způsobí-li však Hospodin něco úplně nového a země otevře ústa, aby je pohltila se vším, co mají...
Numeri 28:26...budete o vaší Slavnosti týdnů přinášet Hospodinu novou moučnou oběť, mějte svaté shromáždění; nedělejte...
Deuteronomium 20:5..." Potom k lidu promluví správcové: "Kdo postavil nový dům a ještě se tam nenastěhoval? se vrátí domů, aby...
Deuteronomium 22:8...šťastně a byl jsi dlouho živ. Když budeš stavět nový dům, udělej na střeše zábradlí. Kdyby z totiž někdo...
Deuteronomium 32:17...jej dráždili. Obětovali ďáblům, a ne Bohu, těm novým bohům, jež nikdy neznali, těm, co nedávno se...
Jozue 9:13...je vyschlý, se drolí. Tyto měchy na víno byly nové, když jsme je plnili - a podívejte se: popraskaly....
Soudců 5:8... než matka v Izraeli povstala. Bůh určil vůdce nové, když v branách byly boje. Najde se ale štít nebo kopí...
Soudců 15:13...jim. Zabít nechceme." A tak ho spoutali dvěma novými provazy a odvedli ho ze skal. Když se Samson blížil...
Soudců 16:7...Samson řekl: "Kdyby spoutali sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly, byl bych slabý jako...
Soudců 16:8..." Filištínští vládci za tedy přišli se sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly, a ona ho jimi...
Soudců 16:11...spoután." Řekl tedy: "Kdyby pevně spoutali novými provazy, které se ještě na nic nepoužily, byl bych...
Soudců 16:12...bych slabý jako každý jiný." Dalila pak vzala nové provazy a spoutala ho jimi. Vtom na něj zavolala:...
Růt 1:9...našim mrtvým i ke mně. Kéž vám oběma Hospodin  nový domov a manžela." Políbila je na rozloučenou, ale ony...
1. Samuel 6:7...propustili a oni šli. Proto teď připravte jeden nový vůz a dvě otelené krávy, na něž nebylo nikdy vloženo...
2. Samuel 6:3...trůnícího nad cheruby. Naložili Boží truhlu na nový vůz a vyzvedli ji z Abinadabova domu na kopci. Ten...
2. Samuel 15:19..."Proč bys odcházel s námi? Vrať se a zůstaňnového krále. Jsi přece cizinec, který opustil svou...
2. Samuel 21:16...měl bronzové kopí o váze 300 šekelů a také novou výzbroj), tehdy prohlásil, že Davida zabije. Abišaj,...
1. Královská 11:29... potkal ho prorok Achiáš Šíloský, oblečený do nového pláště. Oba tam venku byli sami. Achiáš vzal svůj...
1. Královská 11:30... Oba tam venku byli sami. Achiáš vzal svůj nový plášť, roztrhal ho na dvanáct kusů a řekl Jeroboámovi:...
2. Královská 2:20...a zem neúrodná." Odpověděl jim: "Přineste mi novou mísu a dejte do sůl." Když mu to přinesli, šel k...
2. Královská 16:14...ale nechal odnést z průčelí chrámu, z místa mezi novým oltářem a Hospodinovým chrámem, a postavil ho stranou...
2. Královská 16:15...Achaz přikázal knězi Uriášovi: "Na tomto velkém novém oltáři obětuj ranní zápaly, večerní moučné oběti -...
2. Královská 22:14... strážce rouch. Bydlela v jeruzalémském Novém městě. Když s o tom promluvili, odpověděla: "Tak...
1. Letopisů 13:7... Boží truhlu pak odváželi z Abinadabova domu na novém vozu, který řídili Uza s Achiem. David a celý Izrael...
2. Letopisů 20:5...shromážděným Judou a Jeruzalémem postavil před novým nádvořím v Hospodinově chrámu a promluvil: "Hospodine...
2. Letopisů 34:22...pak s královými muži šel do jeruzalémského Nového města, kde bydlela prorokyně Chulda, žena Šaluma,...
Job 28:3...ze země a kámen taví v měď. Vytlačují tmu za nové hranice, pronikají každou krajní mez, po rudě pátrají...
Job 32:19... Jak víno bez průduchu jsou útroby, jak nové měchy plné k prasknutí. Musím promluvit, abych si...
Job 38:27...nikdo nebydlí, aby zavlažil opuštěné troskynovou trávu nechal vyrašit? snad déšť otce? Kdo počal...
Žalmy 33:3...desetistrunné loutně mu zahrajte. Zazpívejte mu novou píseň, hrajte krásně a hlasitě! Hospodinovo slovo je...
Žalmy 40:4...pevné skále, kroky upevnil. Do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv Bohu našemu; mnozí to spatří a...
Žalmy 96:1...odpočinku nikdy nevkročí!" Zpívejte Hospodinu novou píseň, zpívej Hospodinu, celá zem! Zpívejte Hospodinu...
Žalmy 98:1...památku jeho svatosti! Žalm. Zpívejte Hospodinu novou píseň, vždyť přece činí zázraky! Svojí pravicí, paží...
Žalmy 144:9...ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicíNovou píseň ti pak, Bože, zazpívám, na desetistrunné loutně...
Žalmy 149:1...Haleluja! Haleluja! Zpívejte Hospodinu novou píseň, shromáždění věrných chválí jej! Raduj se,...
Kazatel 1:9...zase bude, to, co se dělo, se bude dít. Není nic nového pod sluncem. Copak je něco, o čem se říci: Pojď...
Kazatel 1:10...něco, o čem se říci: Pojď se podívat na něco nového? Vždyť to tu bylo celé věky, bylo to na světě...
Píseň 7:14...vůni vydávají, na našem prahu všechny rozkošenové i staré, čekají - pro tebe, milý můj, jsem je šetřila!...
Izaiáš 24:7...obyvatelé země mizejí, zbývají jen nemnozíNové víno vyschlo, réva uvadá, namísto radovánek každý...
Izaiáš 40:31...padají, kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích, běží a...
Izaiáš 41:15... vykoupil. Hle, učiním cepem k mlácenínovým a s hroty ostrými. Pomlátíš hory, všechny rozdrtíš, s...
Izaiáš 42:9...Hle, minulé věci nastaly a teď vám povímnových. Ještě dříve než vyraší, vám je ohlásím. Zpívejte...
Izaiáš 42:10...než vyraší, vám je ohlásím. Zpívejte Hospodinu novou píseň, po celém světě chvalte jej - námořníci, moře i...
Izaiáš 43:19...věci minulé, o starých neuvažujte! Hle, činím novou věc, a klíčí právě teď - vy to nevíte? Ano, způsobím...
Izaiáš 48:6...to vše - kdy to uznáte? Teď ti však ohlašuji nové věci, věci tajné, o nichž jsi nevěděl. Teď byly...
Izaiáš 62:2...i všichni králové slávu tvou a tehdy dostaneš nové jméno, jež ti Hospodinova ústa vyberou. V Hospodinově...
Izaiáš 65:17... ukryta budou před mýma očima. Hle - stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo ...
Izaiáš 66:22...za kněží a levity, praví Hospodin. Jako to nové nebe a nová zem, které učiním, zůstanou přede mnou,...
Jeremiáš 26:10...chrámu a zasedli v průchodu Hospodinovy Nové brány. Kněží a proroci tehdy velmožům a všemu lidu...
Jeremiáš 31:22...toulat, dcero nevěrná? Hospodin stvoří na zemi novou věc: žena se bude ucházet o muže." Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 31:31... kdy s domem Izraele a s domem Judy uzavřu novou smlouvu. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel...
Jeremiáš 36:10...jež stála na horním nádvoří hned vedle vchodu do Nové chrámové brány. Odtud pak všemu lidu předčítal...
Pláč 3:23... jeho soucit nikdy nekončí. Každé ráno stále nová, tvá věrnost je tak veliká! Můj úděl je Hospodin,...
Ezechiel 11:19... Dám jim jedno srdce a do nitra jim vložím nového ducha. Vezmu jim z těla srdce z kamene a dám jim...
Ezechiel 18:31...všechny hříchy, které jste páchali, a získejte nové srdce a nového ducha. Proč máte umírat, dome...
Ezechiel 36:26...všech vašich hnusných model vás očistím. Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z...
Ezechiel 40:1...Panovník Hospodin." Desátého dne měsíce po novém roce, v pětadvacátém roce našeho vyhnanství a...
Sofoniáš 1:10... praví Hospodin, zazní od Rybné brány křik, od Nového města kvílení a hlučný třeskot od Výšin. Kvílejte vy...
Ageus 2:9...je zlato, praví Hospodin zástupů. Sláva tohoto nového chrámu bude větší než toho prvního, praví Hospodin...
Matouš 9:16...postit. Nikdo nepřišívá na starý plášť záplatunové látky. Taková výplň odtrhne i kus roucha a díra bude...
Matouš 9:17...roucha a díra bude ještě horší. Také se nelije nové víno do starých měchů. Jinak se měchy roztrhnou, víno...
Matouš 13:52... je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré věci." Když Ježíš dokončil tato podobenství,...
Matouš 26:28...se slovy: "Pijte z něj všichni; toto je krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů...
Matouš 26:29...vinné révy do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v království svého Otce." A když zazpívali žalm,...
Matouš 27:60... zavinul do čistého plátna a pochoval do svého nového hrobu, který si vytesal ve skále. Dveře hrobu...
Marek 1:27...jeden druhého: "Co to znamenat? Co je to za nové učení? Rozkazuje mocně i nečistým duchům a poslouchají...
Marek 2:21...den, se budou postit. Nikdo nepřišívá záplatunové látky na starý plášť. Jinak se ta nová výplň od...
Marek 2:22...utrhne a díra bude ještě horší. Nikdo nelije nové víno do starých měchů. Jinak víno měchy roztrhne, víno...
Marek 14:24...z něj všichni. Tehdy jim řekl: "To je krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé. Amen, říkám vám,...
Marek 14:25...plod vinné révy do dne, kdy ho budu pít nový v Božím království." A když zazpívali žalm, vyšli na...
Marek 16:17...v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvitnových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco...
Lukáš 5:36...další podobenství: "Nikdo nepřišívá záplatunového pláště na starý. Musel by trhat nový plášť a záplata...
Lukáš 5:37...nového se ke starému stejně nehodí. Nikdo nelije nové víno do starých měchů. Jinak to nové víno měchy...
Lukáš 5:38...roztrhne, víno se rozlije a nádoby se zničíNové víno se lít do nových měchů. Nikdo, kdo pil staré,...
Lukáš 5:39...nových měchů. Nikdo, kdo pil staré, ovšem nechce nové. Říká totiž: ‚Staré je dobré.'" V sobotu se přihodilo...
Lukáš 22:20...vzal po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je nová smlouva v krvi, která se prolévá za vás. Pohleďte...
Jan 13:34...Židům: ‚Jdu tam, kam vy nemůžete.' Dávám vám nové přikázání: Milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé,...
Jan 19:41...jeho ukřižování byla zahrada a v zahradě nový hrob, v němž ještě nebyl nikdo pochován. A protože byl...
Skutky 2:13... Někteří se ale posmívali a říkali: "Opili se novým vínem!" Tehdy vstal Petr s ostatními jedenácti a...
Skutky 17:19...na Areopag se slovy: "Mohli bychom vědět, jaké nové učení to hlásáš? Zní nám to nějak zvláštně, a tak...
Skutky 17:21...jiným, než aby říkali nebo poslouchali něco nového.) Pavel se postavil doprostřed Areopagu a řekl:...
Římanům 6:4...z mrtvých Otcovou slávou - i my vkročili do nového života. Jsme-li s ním ztotožněni ve smrti, jistě s...
Římanům 7:6... jsme Zákona zproštěni, abychom sloužili Bohu novou cestou Ducha namísto staré cesty litery. Co na to...
1. Korintským 5:7...celé těsto? Zbavte se starého kvasu, abyste byli novým, nekvašeným těstem. Vždyť Kristus, náš velikonoční...
1. Korintským 11:25...vzal po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je nová smlouva v krvi. Kdykoli z něj pijete, čiňte to na...
2. Korintským 3:6...z Boha, který nás učinil způsobilými služebníky Nové smlouvy - ne litery, ale Ducha. Litera totiž zabíjí,...
2. Korintským 5:17... teď ho ale známe jinak. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo - hle, je tu nové! A to...
Galatským 6:15...záleží, totiž není obřízka nebo neobřízka, ale nové stvoření. Na všechny, kdo se budou řídit tímto...
Efeským 2:15... aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj. V jednom těle...
Efeským 4:24...ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazu, plného...
Koloským 3:10...své staré s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého...
Židům 8:8..."Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy uzavřu novou smlouvu s domem Izraele a s domem Judy. Ne ovšem...
Židům 8:13...nevzpomenu nikdy víc." Když tedy Bůh mluví o "nové smlouvě", prohlašuje tu první za starou; a to, co...
Židům 9:15...za první smlouvy, a tak se stal prostředníkem nové smlouvy, aby všichni povolaní mohli přijmout zaslíbené...
Židům 10:20...máme svobodný přístup do pravé svatyně tou novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to...
Židům 12:24...spravedlivých, kteří došli cíle; k prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe...
1. Petr 1:3... který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal...
2. Petr 3:13...ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi - domov spravedlnosti. Nuže,...
1. Jan 2:7...žít, jako žil on. Nepíšu vám, milovaní, žádné nové přikázání, ale to staré, které jste měli od počátku -...
1. Jan 2:8...od počátku. To, co vám píšu, je však zároveň nové přikázání, neboť se naplňuje v něm i ve vás. Tma...
2. Jan 1:5...Otce. Prosím tedy, paní, ne jako bych ti psal nové přikázání, ale jen to, které jsme měli od počátku:...
Zjevení 2:17...a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, jež nezná nikdo než ten, kdo je přijímá."...
Zjevení 3:12...něj jméno svého Boha a jméno města svého BohaNového Jeruzaléma sestupujícího z nebe od mého Boha, i své...
Zjevení 5:9...kadidel, což jsou modlitby svatých a zpívali novou píseň: "Jsi hoden vzít tu knihu a otevřít její pečeti...
Zjevení 14:3...když hudebníci hrají na loutny. Zpívali jakoby novou píseň před trůnem a před těmi čtyřmi bytostmi i před...
Zjevení 21:1...uvržen do ohnivého jezera. Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země...
Zjevení 21:2...a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté městoNový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený...
Zjevení 21:5... který seděl na trůnu, řekl: "Hle, činím všechno nové." Řekl také: "Napiš, že tato slova jsou věrná a...

Slova obsahující novým: amonovými (1) áronovým (11) ebenovým (1) faraonovým (3) faraonovýma (1) faraonovými (5) geršonovým (1) hospodinovým (37) hospodinovýma (1) hospodinovými (2) janovým (2) janovými (1) jochananovým (1) jonatanovým (1) kmenovými (1) lábanovým (1) novým (6) novými (4) pánovým (5) rubenovým (11) stanovým (1) šalomounovým (1) šalomounovými (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |