Nosit

Hledám varianty 'nosit' [ nosíte (2) nosit (31) nosíš (3) nosím (5) nosilo (1) nosili (11) nosila (3) nosil (13) nosí (18) nose (1) nos (4) ]. Nalezeny 92 verše.
Genesis 24:47... syna Milky a Náchora.' Tehdy jsem navlékl na nos kroužek a na ruce náramky, padl jsem na kolena a klaněl...
Genesis 35:4...cizí bohy, které měli při sobě, i náušnice, jež nosili v uších, a Jákob je zakopal pod tím dubem, který...
Genesis 37:23... strhli mu suknici, tu zdobenou suknici, co nosil, popadli ho a hodili do jámy. A ta jáma byla prázdná...
Genesis 49:15... a zemi, jak je líbezná, hřbet sehne, aby břímě nosil, stane se nevolníkem, otrokem! Dan soudit bude lid...
Exodus 25:14...po bocích truhly, aby se na nich truhla dala nosit. Tyče budou zůstávat v kruzích truhly, nebudou z nich...
Exodus 25:27...obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. Tyče uděláš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem;...
Exodus 25:28...dřeva a obložíš je zlatem; na nich se bude stůl nosit. Vyrobíš k němu také mísy, pohárky, konvice a číše na...
Exodus 27:7...kruhy a budou po obou bocích oltáře, aby se dal nosit. Uděláš jej dutý, z desek. udělají vše podle toho,...
Exodus 28:12...jako pamětné kameny synů Izraele. Tak bude Áron nosit jejich jména před Hospodinem na obou svých ramenou...
Exodus 28:30... bude je mít na srdci; tak bude Áron stále nosit osud synů Izraele na svém srdci před Hospodinem. K...
Exodus 28:43...od beder po stehna. Áron a jeho synové je budou nosit, kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo...
Exodus 30:4... Budou to úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobíš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem...
Exodus 37:5...skrz kruhy po bocích truhly, aby se truhla dala nosit. Vyrobil také příkrov z čistého zlata, totiž...
Exodus 37:14...obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. Tyče udělal z akáciového dřeva, aby se stůl dal...
Exodus 37:15... Tyče udělal z akáciového dřeva, aby se stůl dal nosit, a obložil je zlatem. Vyrobil rovněž nádoby patřící...
Exodus 37:27...jako úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je zlatem...
Exodus 38:7...skrz kruhy po bocích oltáře, aby se na nich dal nosit. Udělal jej dutý, z desek. Bronzové umyvadlo a jeho...
Leviticus 21:10...byl vylit olej pomazání a který byl pověřen nosit svatá roucha, si na znamení smutku nesmí rozpustit...
Numeri 1:50... Oni budou Příbytek s veškerým jeho vybavením nosit, budou při něm sloužit a kolem Příbytku budou tábořit...
Numeri 4:25...geršonských rodů, jejich úkoly a břemena: Budou nosit plachty a houně Příbytku, Stan setkávání, jeho...
Numeri 4:32... Každému jmenovitě určíte, jaké břemeno  nosit. To bude služba merarijských rodů při veškeré jejich...
Numeri 7:9...jim náleží služba při svatých věcech, které se nosí na ramenou. V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli...
Numeri 10:17...i synové Geršona a Merariho, kteří Příbytek nosili. Potom táhl po svých oddílech prapor Rubenova...
Numeri 10:21... syn Reuelův. Za nimi táhli Kehatovci, kteří nosili svaté předměty. Než došli na místo, Příbytek býval...
Numeri 11:12...zplodil, že mi říkáš: ‚Nes jej v náručí, jako nosí chůva nemluvně'? Jak je mám vést do země, kterou jsi s...
Deuteronomium 1:31...jsi viděl, jak Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí člověk svého syna, a to celou cestu, kterou jste šli,...
Deuteronomium 10:8...vody. Tenkrát Hospodin oddělil kmen Levi, aby nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy, aby stáli před...
Deuteronomium 22:12...vlny a lnu. Na čtyřech cípech pláště, který nosíš, si udělej třásně. Když si někdo vezme manželku, ale...
Deuteronomium 31:9...tento Zákon, předal jej levitským kněžím, kteří nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy, i všem izraelským...
Jozue 6:6...a sedm kněží před Hospodinovou truhlou nosí sedm trub z beraních rohů." Lidu pak řekl: "Jděte a...
Jozue 8:33...stranách Truhly před levitskými kněžími, kteří nosí Truhlu Hospodinovy smlouvy. Stáli tam spolu cizinci i...
Soudců 5:14...sestoupili ti, kdo velí, ze Zabulona, kdo nosí velitelskou hůl. Vůdcové z Isachara při Deboře byli,...
Soudců 9:54...k sobě rychle zavolal mládence, který mu nosil zbroj: "Vytas meč a zabij ! se o mně neříká:...
1. Samuel 2:28...vystupoval k mému oltáři, aby pálil kadidlonosil přede mnou efod. Rodu tvého praotce jsem svěřil...
1. Samuel 14:3...vojsko čítalo asi 600 mužů včetně Achiáše, který nosil efod. Byl to syn Ichabodova bratra Achituba, syna...
1. Samuel 18:4...miloval jako sebe sama. Svlékl si plášť, který nosil, a dal ho Davidovi; rovněž tak svou výstroj, svůj meč...
1. Samuel 22:18...je. Toho dne zabil osmdesát pět mužů, kteří nosili plátěný efod. Také kněžské město Nob pobil ostřím...
2. Samuel 8:7...se obrátil. David také vzal zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do Jeruzaléma. Z...
1. Královská 2:26...zemřít, protože jsi před mým otcem Davidem nosil Truhlu Panovníka Hospodina a snášel jsi všechna...
1. Královská 17:6...protější straně Jordánu. Havrani mu ráno i večer nosili chléb a maso a z potoka pil. Po nějaké době ale...
1. Letopisů 15:2...kromě levitů, neboť je Hospodin vyvolil, aby nosili Truhlu Hospodinovu a sloužili mu navěky." Potom...
1. Letopisů 18:7...se obrátil. David vzal také zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do Jeruzaléma. Z...
1. Letopisů 23:26...přebývat v Jeruzalémě, a tak levité nebudou nosit příbytek ani veškeré jeho služebné náčiní." Podle...
Nehemiáš 2:1...jsem obsluhoval krále. Když jsem králi nosil víno, nikdy jsem před ním nebýval zasmušilý. Proto se...
Nehemiáš 4:4... Tehdy se v Judsku začalo říkat: "Ubývá síla nosit, sutin je příliš; ty hradby nezvládneme postavit."...
Job 13:14...pak se stane, co se stát. Proč kůži na trh nosit chci a vlastní život nasadit? I kdyby zabil, i...
Job 31:36... můj žalobce předloží svůj spis! Rád ho budu nosit na vlastních ramenou, ozdobím se jím jako korunou!...
Žalmy 13:3...ukrývat přede mnou svoji tvář? Jak dlouho mám nosit úzkosti v duši, den co den cítit v srdci zármutek?...
Žalmy 25:17...sám, tak ztrápený! Zbav soužení, jež v srdci nosím si, vysvoboď z mých úzkostí! Hleď na mou bídu, na...
Žalmy 37:31...pronáší spravedlivý soud, Zákon svého Boha si nosí v srdci, jeho kroky se nezvrtnou. Ničema na...
Žalmy 40:9...konat vůli tvou, tvůj Zákon, Bože můj, v nitru nosím si." Ve velikém shromáždění jsem spravedlnost...
Žalmy 55:22...slova nad máslo lahodnější, v srdci však válku nosil si. Jak jemný olej hladily jeho řeči, vskutku však...
Žalmy 91:12...tvých cestách aby chránili, na rukou aby  nosili, nohu o kámen aby sis nezranil. Přes lvici i zmiji...
Žalmy 103:14..., z čeho jsme složeni, to, že jsme prach, si nosí v paměti. Vždyť jako tráva trvá smrtelník, jak polní...
Žalmy 115:6... oči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyšínos mají, a necítí. Ruce mají, a nehmatají, nohy mají, a...
Píseň 7:5...- rybníky chešbonské při bráně Bat-rabim. Tvůj nos jak libanonská věž k Damašku hledící. Tvá hlava vysoko...
Píseň 8:6... Jak pečeť na srdce si vtiskni, jak pečeť, co nosíš na paži. Láska je silná jako smrt, vášeň neúprosná...
Izaiáš 10:7... Asyrský král však takto nepřemýšlí, jiné záměry nosí na srdci - myslí jen na to, jak by hubil, jak by...
Izaiáš 23:18...Hospodinovou tváří, aby mohli jíst do sytostinosit krásné šaty. Hle, Hospodin vyplení zemi, zcela ji...
Izaiáš 40:11...stádo pást, shromáždí do náručí beránky, bude je nosit na rukách, zvolna povede březí ovečky. Kdo shrnul...
Izaiáš 45:20... spolu přistupte! Nechápou ti, kdo dřevěné modly nosí, že se modlí k bohu, který nespasí. Jen promluvte,...
Izaiáš 46:1...vezou jejich sochy pryč; břemeny, jež jste si nosili, jsou obtížena k padnutí. Hroutí se, spolu padají,...
Izaiáš 46:3...hýčkám od lůna matky, vy, které od narození nosím v náručí: do stáří, do šedin sám, to vás...
Izaiáš 46:4... to vás podpořím; jsem vás učinil a vás nosím, vás podpořím a zachráním. Ke komu tedy chcete...
Izaiáš 46:7...toho boha udělal, aby ho mohli v kleče uctívatNosí ho na ramenou, tahají se s ním, on potom stojí, kde ho...
Izaiáš 52:11...ničem nečistém! Vyjděte zprostřed Babylonu; kdo nosíte Hospodinovo nádobí, očistěte se! Nebudete ale...
Izaiáš 63:9...své lásce a smilování je sám vykoupil, zvedalnosil je po všechny dávné dny. Oni se ale bouřili a jeho...
Izaiáš 65:5...jsem svatější než ty!" Takoví dráždí jaknose dým, jak oheň hořící celé dny. Hle, toto stojí psáno...
Jeremiáš 10:5...v okurkovém poli. Neumějí mluvit a musejí se nosit, protože nechodí. Nebojte se jich, nedokážou nijak...
Jeremiáš 13:4..."Vezmi ten pás, který sis koupil a který nosíš na bedrech, vstaň, jdi k Pratu a tam ho schovej ve...
Jeremiáš 17:21...vám život milý, neopovažujte se v sobotní den nosit náklady a přinášet je do jeruzalémských bran....
Jeremiáš 17:27...světit sobotní den, pokud budete v sobotu nosit náklady a vcházet s nimi do bran Jeruzaléma, pak v...
Pláč 3:27...na Hospodinovo spasení. Dobré je, když člověk nosí své jho od mládí. sedá o samotě, tiše pod...
Ezechiel 16:13...čelenkou. Zdobila ses zlatem a stříbremnosila šaty z kmentu, vzácných látek a výšivek a jedla...
Ezechiel 23:25...hněv, zachovají se k tobě zběsile: Uřežou ti nos a uši a tvé potomky pobijí meči. Vezmou tvé syny i...
Ezechiel 39:10...i kopí. Budou s nimi topit sedm let. Nebudou nosit dříví z polí ani ho kácet v lesích, protože budou...
Ezechiel 44:20...neposvětili lid. Nesmějí si holit hlavu ani nosit dlouhé vlasy, ale budou ostříhaní nakrátko. Kdykoli...
Daniel 1:16...jejich vybrané pokrmy i víno, které měli pít, a nosil jim zeleninu. A Bůh ty čtyři mládence obdaroval...
Ozeáš 11:3...uctívali kadidly. jsem Efraima učil choditnosil jsem je v náručí; oni však uznat nechtěli, že jsem to...
Ozeáš 11:4... Byl jsem jim tím, kdo nadnáší jho, které nosí na šíji; skláněl jsem se k nim, abych je nakrmil....
Ozeáš 12:2...a násilí. S Asýrií smlouvu sjednává, a přitom nosí olej do Egypta. Hospodin žalobu proti Judovi;...
Amos 5:26...těch čtyřicet let na poušti, dome izraelskýNosili jste svého "krále" Sakúta a hvězdu svého "boha"...
Ageus 1:6...se, a vůbec to nehřeje. Kdo něco vydělánosí to v měšci děravém. Tak praví Hospodin zástupů:...
Zachariáš 13:4...prorocké vidění. Aby druhé oklamali, přestanou nosit pláště z kožešiny. "Nejsem prorok," řekne takový,...
Matouš 3:4...Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky!" Ten Jan nosil oděv z velbloudí srsti, kolem boků měl kožený pás a...
Matouš 11:8...podívat? Na člověka v nádherných šatech? Ti, kdo nosí nádherné šaty, jsou k vidění v královských domech. Na...
Lukáš 7:25...člověka v nádherných šatech? Pohleďte, ti, kdo nosí skvostné šaty a žijí v přepychu, jsou k vidění v...
Lukáš 11:27...žena ze zástupu vykřikla: "Blaze lůnu, které  nosilo, a prsům, jež jsi sál!" On na to řekl: "Spíše blaze...
Jan 5:10...tedy uzdraveného napomínali: "Je sobota, nesmíš nosit lehátko!" On jim však odpověděl: "Ten, kdo ...
Římanům 9:2... svědomí v Duchu svatém potvrzuje, že v srdci nosím hluboký zármutek a neustálou bolest. Přál bych si sám...
Filipským 1:7... Právem takto smýšlím o vás všech, protože  nosíte v srdci; vy všichni máte se mnou podíl na Boží...
1. Timoteus 6:1...a ty ostatní nezůstanou skryty. Všichni, kdo nosí otrocké jho, prokazují svým pánům veškerou úctu,...

Slova obsahující nosit: nanosit (1) nosit (31)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |