Nos

Hledám varianty 'nos' [ nosu (5) nosíte (2) nosit (31) nosíš (3) nosím (5) nosilo (1) nosili (11) nosila (3) nosil (13) nosí (18) nosem (1) nose (1) nos (4) ]. Nalezeno 98 veršù.
Genesis 24:47... syna Milky a Náchora.' Tehdy jsem navlékl na nos kroužek a na ruce náramky, padl jsem na kolena a klaněl...
Genesis 35:4...cizí bohy, které měli při sobě, i náušnice, jež nosili v uších, a Jákob je zakopal pod tím dubem, který...
Genesis 37:23... strhli mu suknici, tu zdobenou suknici, co nosil, popadli ho a hodili do jámy. A ta jáma byla prázdná...
Genesis 49:15... a zemi, jak je líbezná, hřbet sehne, aby břímě nosil, stane se nevolníkem, otrokem! Dan soudit bude lid...
Exodus 25:14...po bocích truhly, aby se na nich truhla dala nosit. Tyče budou zůstávat v kruzích truhly, nebudou z nich...
Exodus 25:27...obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. Tyče uděláš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem;...
Exodus 25:28...dřeva a obložíš je zlatem; na nich se bude stůl nosit. Vyrobíš k němu také mísy, pohárky, konvice a číše na...
Exodus 27:7...kruhy a budou po obou bocích oltáře, aby se dal nosit. Uděláš jej dutý, z desek. udělají vše podle toho,...
Exodus 28:12...jako pamětné kameny synů Izraele. Tak bude Áron nosit jejich jména před Hospodinem na obou svých ramenou...
Exodus 28:30... bude je mít na srdci; tak bude Áron stále nosit osud synů Izraele na svém srdci před Hospodinem. K...
Exodus 28:43...od beder po stehna. Áron a jeho synové je budou nosit, kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo...
Exodus 30:4... Budou to úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobíš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem...
Exodus 37:5...skrz kruhy po bocích truhly, aby se truhla dala nosit. Vyrobil také příkrov z čistého zlata, totiž...
Exodus 37:14...obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. Tyče udělal z akáciového dřeva, aby se stůl dal...
Exodus 37:15... Tyče udělal z akáciového dřeva, aby se stůl dal nosit, a obložil je zlatem. Vyrobil rovněž nádoby patřící...
Exodus 37:27...jako úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je zlatem...
Exodus 38:7...skrz kruhy po bocích oltáře, aby se na nich dal nosit. Udělal jej dutý, z desek. Bronzové umyvadlo a jeho...
Leviticus 21:10...byl vylit olej pomazání a který byl pověřen nosit svatá roucha, si na znamení smutku nesmí rozpustit...
Numeri 1:50... Oni budou Příbytek s veškerým jeho vybavením nosit, budou při něm sloužit a kolem Příbytku budou tábořit...
Numeri 4:25...geršonských rodů, jejich úkoly a břemena: Budou nosit plachty a houně Příbytku, Stan setkávání, jeho...
Numeri 4:32... Každému jmenovitě určíte, jaké břemeno  nosit. To bude služba merarijských rodů při veškeré jejich...
Numeri 7:9...jim náleží služba při svatých věcech, které se nosí na ramenou. V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli...
Numeri 10:17...i synové Geršona a Merariho, kteří Příbytek nosili. Potom táhl po svých oddílech prapor Rubenova...
Numeri 10:21... syn Reuelův. Za nimi táhli Kehatovci, kteří nosili svaté předměty. Než došli na místo, Příbytek býval...
Numeri 11:12...zplodil, že mi říkáš: ‚Nes jej v náručí, jako nosí chůva nemluvně'? Jak je mám vést do země, kterou jsi s...
Deuteronomium 1:31...jsi viděl, jak Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí člověk svého syna, a to celou cestu, kterou jste šli,...
Deuteronomium 10:8...vody. Tenkrát Hospodin oddělil kmen Levi, aby nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy, aby stáli před...
Deuteronomium 22:12...vlny a lnu. Na čtyřech cípech pláště, který nosíš, si udělej třásně. Když si někdo vezme manželku, ale...
Deuteronomium 28:31... a nebudeš z něj jíst; tvého osla ti vezmou před nosem a nikdy se ti nevrátí; tvé ovce dají tvým nepřátelům...
Deuteronomium 31:9...tento Zákon, předal jej levitským kněžím, kteří nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy, i všem izraelským...
Jozue 6:6...a sedm kněží před Hospodinovou truhlou nosí sedm trub z beraních rohů." Lidu pak řekl: "Jděte a...
Jozue 8:33...stranách Truhly před levitskými kněžími, kteří nosí Truhlu Hospodinovy smlouvy. Stáli tam spolu cizinci i...
Soudců 5:14...sestoupili ti, kdo velí, ze Zabulona, kdo nosí velitelskou hůl. Vůdcové z Isachara při Deboře byli,...
Soudců 9:54...k sobě rychle zavolal mládence, který mu nosil zbroj: "Vytas meč a zabij ! se o mně neříká:...
1. Samuel 2:28...vystupoval k mému oltáři, aby pálil kadidlonosil přede mnou efod. Rodu tvého praotce jsem svěřil...
1. Samuel 14:3...vojsko čítalo asi 600 mužů včetně Achiáše, který nosil efod. Byl to syn Ichabodova bratra Achituba, syna...
1. Samuel 18:4...miloval jako sebe sama. Svlékl si plášť, který nosil, a dal ho Davidovi; rovněž tak svou výstroj, svůj meč...
1. Samuel 22:18...je. Toho dne zabil osmdesát pět mužů, kteří nosili plátěný efod. Také kněžské město Nob pobil ostřím...
2. Samuel 8:7...se obrátil. David také vzal zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do Jeruzaléma. Z...
1. Královská 2:26...zemřít, protože jsi před mým otcem Davidem nosil Truhlu Panovníka Hospodina a snášel jsi všechna...
1. Královská 17:6...protější straně Jordánu. Havrani mu ráno i večer nosili chléb a maso a z potoka pil. Po nějaké době ale...
2. Královská 19:28...pýcha ke mně dolehla. Udidlo dám na tvá ústa, do nosu zabodnu ti hák, odvedu , kudys přišel, stejnou...
1. Letopisů 15:2...kromě levitů, neboť je Hospodin vyvolil, aby nosili Truhlu Hospodinovu a sloužili mu navěky." Potom...
1. Letopisů 18:7...se obrátil. David vzal také zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do Jeruzaléma. Z...
1. Letopisů 23:26...přebývat v Jeruzalémě, a tak levité nebudou nosit příbytek ani veškeré jeho služebné náčiní." Podle...
2. Letopisů 33:11... jejíž velitelé Menašeho zajali. Vrazili mu do nosu hák, spoutali ho bronzovými řetězy a odvedli do...
Nehemiáš 2:1...jsem obsluhoval krále. Když jsem králi nosil víno, nikdy jsem před ním nebýval zasmušilý. Proto se...
Nehemiáš 4:4... Tehdy se v Judsku začalo říkat: "Ubývá síla nosit, sutin je příliš; ty hradby nezvládneme postavit."...
Job 13:14...pak se stane, co se stát. Proč kůži na trh nosit chci a vlastní život nasadit? I kdyby zabil, i...
Job 31:36... můj žalobce předloží svůj spis! Rád ho budu nosit na vlastních ramenou, ozdobím se jím jako korunou!...
Žalmy 13:3...ukrývat přede mnou svoji tvář? Jak dlouho mám nosit úzkosti v duši, den co den cítit v srdci zármutek?...
Žalmy 25:17...sám, tak ztrápený! Zbav soužení, jež v srdci nosím si, vysvoboď z mých úzkostí! Hleď na mou bídu, na...
Žalmy 37:31...pronáší spravedlivý soud, Zákon svého Boha si nosí v srdci, jeho kroky se nezvrtnou. Ničema na...
Žalmy 40:9...konat vůli tvou, tvůj Zákon, Bože můj, v nitru nosím si." Ve velikém shromáždění jsem spravedlnost...
Žalmy 55:22...slova nad máslo lahodnější, v srdci však válku nosil si. Jak jemný olej hladily jeho řeči, vskutku však...
Žalmy 91:12...tvých cestách aby chránili, na rukou aby  nosili, nohu o kámen aby sis nezranil. Přes lvici i zmiji...
Žalmy 103:14..., z čeho jsme složeni, to, že jsme prach, si nosí v paměti. Vždyť jako tráva trvá smrtelník, jak polní...
Žalmy 115:6... oči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyšínos mají, a necítí. Ruce mají, a nehmatají, nohy mají, a...
Přísloví 30:33...tlakem vzniká z mléka máslo, pod tlakem vytékánosu krev, pod tlakem hněvu vzniká svár. Slova Lemuele,...
Píseň 7:5...- rybníky chešbonské při bráně Bat-rabim. Tvůj nos jak libanonská věž k Damašku hledící. Tvá hlava vysoko...
Píseň 8:6... Jak pečeť na srdce si vtiskni, jak pečeť, co nosíš na paži. Láska je silná jako smrt, vášeň neúprosná...
Izaiáš 10:7... Asyrský král však takto nepřemýšlí, jiné záměry nosí na srdci - myslí jen na to, jak by hubil, jak by...
Izaiáš 23:18...Hospodinovou tváří, aby mohli jíst do sytostinosit krásné šaty. Hle, Hospodin vyplení zemi, zcela ji...
Izaiáš 37:29...pýcha ke mně dolehla. Udidlo dám na tvá ústa, do nosu zabodnu ti hák, odvedu , kudys přišel, stejnou...
Izaiáš 40:11...stádo pást, shromáždí do náručí beránky, bude je nosit na rukách, zvolna povede březí ovečky. Kdo shrnul...
Izaiáš 45:20... spolu přistupte! Nechápou ti, kdo dřevěné modly nosí, že se modlí k bohu, který nespasí. Jen promluvte,...
Izaiáš 46:1...vezou jejich sochy pryč; břemeny, jež jste si nosili, jsou obtížena k padnutí. Hroutí se, spolu padají,...
Izaiáš 46:3...hýčkám od lůna matky, vy, které od narození nosím v náručí: do stáří, do šedin sám, to vás...
Izaiáš 46:4... to vás podpořím; jsem vás učinil a vás nosím, vás podpořím a zachráním. Ke komu tedy chcete...
Izaiáš 46:7...toho boha udělal, aby ho mohli v kleče uctívatNosí ho na ramenou, tahají se s ním, on potom stojí, kde ho...
Izaiáš 52:11...ničem nečistém! Vyjděte zprostřed Babylonu; kdo nosíte Hospodinovo nádobí, očistěte se! Nebudete ale...
Izaiáš 63:9...své lásce a smilování je sám vykoupil, zvedalnosil je po všechny dávné dny. Oni se ale bouřili a jeho...
Izaiáš 65:5...jsem svatější než ty!" Takoví dráždí jaknose dým, jak oheň hořící celé dny. Hle, toto stojí psáno...
Jeremiáš 10:5...v okurkovém poli. Neumějí mluvit a musejí se nosit, protože nechodí. Nebojte se jich, nedokážou nijak...
Jeremiáš 13:4..."Vezmi ten pás, který sis koupil a který nosíš na bedrech, vstaň, jdi k Pratu a tam ho schovej ve...
Jeremiáš 17:21...vám život milý, neopovažujte se v sobotní den nosit náklady a přinášet je do jeruzalémských bran....
Jeremiáš 17:27...světit sobotní den, pokud budete v sobotu nosit náklady a vcházet s nimi do bran Jeruzaléma, pak v...
Pláč 3:27...na Hospodinovo spasení. Dobré je, když člověk nosí své jho od mládí. sedá o samotě, tiše pod...
Ezechiel 16:13...čelenkou. Zdobila ses zlatem a stříbremnosila šaty z kmentu, vzácných látek a výšivek a jedla...
Ezechiel 23:25...hněv, zachovají se k tobě zběsile: Uřežou ti nos a uši a tvé potomky pobijí meči. Vezmou tvé syny i...
Ezechiel 39:10...i kopí. Budou s nimi topit sedm let. Nebudou nosit dříví z polí ani ho kácet v lesích, protože budou...
Ezechiel 44:20...neposvětili lid. Nesmějí si holit hlavu ani nosit dlouhé vlasy, ale budou ostříhaní nakrátko. Kdykoli...
Daniel 1:16...jejich vybrané pokrmy i víno, které měli pít, a nosil jim zeleninu. A Bůh ty čtyři mládence obdaroval...
Ozeáš 11:3...uctívali kadidly. jsem Efraima učil choditnosil jsem je v náručí; oni však uznat nechtěli, že jsem to...
Ozeáš 11:4... Byl jsem jim tím, kdo nadnáší jho, které nosí na šíji; skláněl jsem se k nim, abych je nakrmil....
Ozeáš 12:2...a násilí. S Asýrií smlouvu sjednává, a přitom nosí olej do Egypta. Hospodin žalobu proti Judovi;...
Amos 5:26...těch čtyřicet let na poušti, dome izraelskýNosili jste svého "krále" Sakúta a hvězdu svého "boha"...
Ageus 1:6...se, a vůbec to nehřeje. Kdo něco vydělánosí to v měšci děravém. Tak praví Hospodin zástupů:...
Zachariáš 13:4...prorocké vidění. Aby druhé oklamali, přestanou nosit pláště z kožešiny. "Nejsem prorok," řekne takový,...
Matouš 3:4...Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky!" Ten Jan nosil oděv z velbloudí srsti, kolem boků měl kožený pás a...
Matouš 11:8...podívat? Na člověka v nádherných šatech? Ti, kdo nosí nádherné šaty, jsou k vidění v královských domech. Na...
Lukáš 7:25...člověka v nádherných šatech? Pohleďte, ti, kdo nosí skvostné šaty a žijí v přepychu, jsou k vidění v...
Lukáš 11:27...žena ze zástupu vykřikla: "Blaze lůnu, které  nosilo, a prsům, jež jsi sál!" On na to řekl: "Spíše blaze...
Jan 5:10...tedy uzdraveného napomínali: "Je sobota, nesmíš nosit lehátko!" On jim však odpověděl: "Ten, kdo ...
Římanům 9:2... svědomí v Duchu svatém potvrzuje, že v srdci nosím hluboký zármutek a neustálou bolest. Přál bych si sám...
2. Korintským 10:7...každou neposlušnost. To si vidíte jen na špičku nosu? Kdo je přesvědčen, že patří Kristu, si uvědomí, že...
Filipským 1:7... Právem takto smýšlím o vás všech, protože  nosíte v srdci; vy všichni máte se mnou podíl na Boží...
1. Timoteus 6:1...a ty ostatní nezůstanou skryty. Všichni, kdo nosí otrocké jho, prokazují svým pánům veškerou úctu,...

Slova obsahující nos: bezbožnost (2) bezbožnosti (3) bezdětnosti (1) bezúhonnost (1) bezúhonnosti (3) blaženosti (1) budoucnost (13) budoucnosti (6) cennostech (2) cennosti (5) cenností (2) cennostmi (2) ctnost (1) ctnosti (1) dobročinnost (1) dobročinnosti (1) domácnost (3) domácnosti (1) domácností (5) dovedností (2) drahocennostmi (1) důstojnost (3) falešnost (1) hanebnost (18) hanebnostech (1) hanebnostem (1) hanebnosti (6) hanebností (5) hanebnostmi (1) hodnostář (2) hodnostáře (14) hodnostáři (32) hodnostářů (10) hodnostářům (9) hojnost (20) hojnosti (15) hojností (6) honosí (2) honosné (1) honosně (1) honosní (1) honosný (1) honosných (1) ješitností (1) lačnost (3) lačnosti (4) lenost (1) lidumilnost (1) malomyslnosti (1) malověrnosti (1) marnost (38) marnostech (1) marnostem (4) marnosti (11) marností (3) marnostmi (4) mírnost (2) mírnosti (2) mírností (1) místnost (9) místnostech (1) místnostem (1) místnosti (22) místností (6) místnostmi (6) mocnost (1) mocnostem (4) mocnosti (7) mohutnost (1) mohutnosti (1) možnost (7) možnosti (9) možností (7) nábožnost (1) náklonnost (4) náklonnosti (1) náklonností (1) namyšlenost (2) namyšlenosti (1) nanosí (3) nanosili (1) nanosit (1) národnost (2) národnosti (1) národností (4) nečinnosti (1) nechutnost (1) nechutnostem (1) nechutnosti (4) nechutnostmi (1) nemravnosti (1) nenos (2) nenosí (2) nenosil (1) nenosíte (1) neodbytnosti (1) nepatřičnost (2) neplodnost (2) neplodnosti (1) neposlušnost (4) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |