Nohy

Hledám varianty 'nohy' [ noze (1) nohy (137) nohu (6) nohou (54) nohama (29) nohám (42) nohách (4) noha (18) ]. Nalezeno 280 veršù.
Genesis 8:9...země. Holubice však nenašla místo, kde by mohla nohama spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť voda...
Genesis 18:4...dovolíš, nechám přinést trochu vody. Umyjete si nohy a odpočinete si pod stromem. Přinesu kousek chleba a...
Genesis 19:2... uchylte se do domu svého služebníka! Umyjete si nohy, přenocujete, a ráno vstanete, vydáte se znovu na...
Genesis 24:32... aby si on i muži, kteří ho doprovázeli, umyli nohy. Když mu ale nabídli jídlo, řekl: "Nebudu jíst, dokud...
Genesis 41:44...svolení nikdo v celém Egyptě nepohne rukou ani nohou!" Tehdy dal farao Josefovi jméno Cafnat-paneach a...
Genesis 43:24...uvedl do Josefova paláce, dal jim vodu na umytí nohou a jejich oslům dal obrok. Slyšeli, že tam mají...
Genesis 49:33...Jákob dokončil tyto příkazy svým synům, stáhl nohy zpět na lůžko, vydechl naposled a byl připojen ke...
Exodus 3:5... Na to mu řekl: "Nepřibližuj se! Zuj si obuvnohou, neboť místo, na němž stojíš, je svatá půda." Potom...
Exodus 8:17...mračna much. Domy Egypťanů i zemi pod jejich nohama zaplní mouchy! V ten den však odliším kraj Gošen,...
Exodus 12:9...vařeného ve vodě - jen pečené na ohni, s hlavounohama i vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do rána. Pokud z...
Exodus 12:11...ho budete jíst: budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a v ruce hůl. Jezte ho chvatně, je totiž Pesach...
Exodus 14:16...je! Synové Izraele projdou skrz moře suchou nohou. sám zatím posílím odhodlání Egypťanů, takže...
Exodus 14:22...a synové Izraele prošli skrz moře suchou nohou. Vody jim byly stěnou po pravici i levici! Egypťané...
Exodus 14:29... Synové Izraele však prošli skrz moře suchou nohou a vody jim byly stěnou po pravici i levici. Toho dne...
Exodus 15:19...synové Izraele prošli prostředkem moře suchou nohou. Áronova sestra, prorokyně Miriam, tehdy vzala do...
Exodus 21:24...za život, oko za oko, zub za zub, ruku za rukunohu za nohu, spáleninu za spáleninu, ránu za ránu,...
Exodus 24:10...na horu a spatřili Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo něco jako safírové dláždění, jasné jako samo...
Exodus 25:12...čtyři zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém...
Exodus 25:26... které připevníš ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou. Kruhy budou upevněny těsně pod obrubou jako úchyty...
Exodus 29:17... Potom berana rozsekáš na díly. Vnitřnostinohy omyješ a přiložíš k ostatním dílům a hlavě. Celého...
Exodus 29:20... palec jejich pravé ruky a palec jejich pravé nohy. Zbytkem krve pokropíš oltář ze všech stran. Poté...
Exodus 30:19...si pak Áron a jeho synové budou omývat rucenohy. Kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo...
Exodus 30:21...se vodou, aby nezemřeli. Budou si omývat rucenohy, aby nezemřeli. To pro bude věčné ustanovení - pro...
Exodus 37:3...čtyři zlaté kruhy a připevnil je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém...
Exodus 37:13... které připevnil ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou. Kruhy byly upevněny těsně pod obrubou jako úchyty...
Exodus 40:31...v něm Mojžíš i Áron a jeho synové omývali rucenohy. Kdykoli vcházeli do Stanu setkávání nebo přistupovali...
Leviticus 1:9...rozloží ty díly i s hlavou a tukem. Vnitřnostinohy se však musí omýt vodou. Kněz to vše nechá dýmat na...
Leviticus 1:13...dříví, které je na ohni na oltáři. Vnitřnostinohy se však musí omýt vodou. Kněz to všechno přinese jako...
Leviticus 4:11...býčka - jeho kůži, veškeré maso i s hlavounohama, vnitřnostmi a výkaly - vynese ven za tábor na čisté...
Leviticus 8:21...a tukem dýmat na oltáři. Jeho vnitřnostinohy Mojžíš omyl vodou a celého berana nechal dýmat na...
Leviticus 8:23...ucha, palec jeho pravé ruky a palec jeho pravé nohy. Potom nechal přistoupit Áronovy syny a krví jim...
Leviticus 8:24...pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy. Zbytkem krve pak ze všech stran pokropil oltář. Potom...
Leviticus 9:14...on to dal dýmat na oltář. Když omyl vnitřnostinohy, dal je dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí. Potom...
Leviticus 11:42...se plazí po břiše nebo leze po čtyřech či více nohách. Je to ohavnost. Neposkvrňujte se jakoukoli hemžící...
Leviticus 14:14...pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy. Vezme také trochu oleje z mírky, odlije si do levé...
Leviticus 14:17...pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy na místech, kde krev oběti odškodnění. Zbývajícím...
Leviticus 14:25...pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy. Z oleje si kněz trochu odlije do levé...
Leviticus 14:28...pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy na místech, kde krev oběti odškodnění. Zbývajícím...
Leviticus 19:14...do rána. Nesmíš nadávat hluchému ani podrážet nohy slepému - boj se svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíte...
Leviticus 21:19...chromý, zohyzděný či znetvořený, se zmrzačenou nohou či rukou, hrbatý či zakrnělý, s oční vadou, se...
Numeri 11:32...celý den a celou noc a celý následující den na nohou a sbíral křepelky. Kdo nasbíral nejméně, měl jich...
Numeri 22:25...se o zeď, takže otřela o zeď také Balaámovu nohu. Bil ji tedy znovu. Hospodinův anděl pak popošel a...
Deuteronomium 8:4... Tvůj oděv za těch čtyřicet let nezchátral a tvé nohy neotekly. Věz tedy ve svém srdci, že jako člověk...
Deuteronomium 11:10...jsi osíval semenem a zavlažoval ji prací svých nohou jako zelinářskou zahradu. Země, kterou jdete obsadit,...
Deuteronomium 11:24... než jste sami. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, bude vaše. Vaše území bude sahat od pouště k...
Deuteronomium 19:21...za život, oko za oko, zub za zub, ruka za rukunoha za nohu. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům...
Deuteronomium 25:9...jeho švagrová a před zraky stařešinů mu zujenohy sandál, plivne mu do tváře a prohlásí: "To si zaslouží...
Deuteronomium 28:56...a choulostivost sotva dotkla země špičkou nohy, se bude lakomě ohlížet po manželovi ve svém náručí,...
Deuteronomium 28:57...dceři, po plodovém lůžku, které vyjde mezi nohama, i po děťátkách, která porodí. V tom naprostém...
Deuteronomium 29:4... Vaše oděvy na vás nezchátraly, obuv na vašich nohou nezpuchřela, chléb jste nejedli a víno ani pivo...
Deuteronomium 32:35...vybraných? je pomsta, zjednám odplatuNoha jim uklouzne v čas náležitý, den jejich pohromy blíží...
Deuteronomium 33:3...Všechny své svaté v ruce máš. Oni se k tvým nohám přivinuli, aby přijímali slova tvá - Zákon, jenž...
Deuteronomium 33:24...požehnán je Ašer, mezi bratry je oblíben, své nohy smáčí olejem! Z železa a bronzu jsou tvé závory,...
Jozue 1:3...synům Izraele. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, jsem vám dal, jak jsem slíbil Mojžíšovi. Vaše území...
Jozue 3:13...nesoucí Truhlu Hospodina, Pána vší země, stanou nohama ve vodách Jordánu, tehdy se jordánské vody rozdělí,...
Jozue 3:15...Truhly došli k Jordánu a kněží nesoucí Truhlu se nohama dotkli okraje vody (Jordán se pokaždé během sklizně...
Jozue 4:3...‚Odtud, zprostřed Jordánu, kde stály nepohnutě nohy kněží, vyneste dvanáct kamenů, vezměte je s sebou a...
Jozue 4:9...postavil Jozue uprostřed Jordánu tam, kde stály nohy kněží nesoucích Truhlu smlouvy. Jsou tam dodnes....
Jozue 4:18...vystoupili zprostřed Jordánu a stanuli nohama na souši, vrátily se vody Jordánu na místo a...
Jozue 5:15...vojska na to Jozuovi řekl: "Zuj si obuvnohou, neboť místo, na němž stojíš, je svaté." A Jozue to...
Jozue 9:5... potrhané, záplatované měchy na víno, na nohy si vzali ošlapanou, pospravovanou obuv a na sebe...
Jozue 10:24...šli s ním, tehdy vyzval: "Pojďte sem, položte si nohu na šíji těch králů!" Přicházeli tedy a stoupali jim na...
Jozue 14:9...dne Mojžíš přísahal: ‚Země, kterou prošly tvé nohy, jistě připadne navěky za dědictví tobě a tvým synům,...
Soudců 1:6...když ho dopadli, usekali mu palce na rukou i na nohou. Adoni-bezek tehdy řekl: "Sedmdesát králů s usekanými...
Soudců 1:7..."Sedmdesát králů s usekanými palci na rukou i na nohou sbíralo drobty pod mým stolem. Jak jsem jednal, tak...
Soudců 5:27... rozbila hlavu, spánky skrz naskrz probila. K nohám klesl, svalil se a ležel, k nohám klesl, svalil...
Soudců 7:13...a vrazil do něj tak, že ho převrátil vzhůru nohama a zbořil." Na to mu ten druhý odpověděl: "To může...
Soudců 19:21..." Vzal je k sobě domů, nasypal oslům, umyli si nohy a pak jedli a pili. A jak si tak hověli, náhle dům...
Růt 2:7...ženci a paběrkovat mezi snopy?' Co přišla, je na nohou, od rána doteď, jen na chvilku si odpočala." Boáz...
1. Samuel 17:6...šupinatého pancíře o váze 5 000 šekelů. Na nohou měl bronzové chrániče a na zádech bronzovou šavli....
1. Samuel 25:24...na tvář a poklonila se k zemi. Padla munohám a zvolala: "Je to jen vina, pane můj! Ale dovol,...
1. Samuel 25:41..."Hle, tvá služebnice bude služkou, jež umývá nohy služebníků svého pána." Poté Abigail rychle nasedla na...
2. Samuel 3:34...zemřít jako ničema? Tvé ruce nebyly spoutány, na nohou neměls okovy - ranou zlosynů jsi pad!" A lidé ho...
2. Samuel 4:4...dodnes. (Saulův syn Jonatan měl syna chromého na nohy. Tenkrát, když z Jizreelu dorazila zpráva o Saulovi a...
2. Samuel 4:12...mládencům, aby je zabili. Usekali jim rucenohy a pověsili je u rybníka v Hebronu. Iš-bošetovu hlavu...
2. Samuel 9:3..." "Zůstal ještě jeden Jonatanův syn, chromý na nohy," odpověděl králi Cíba. "A kde je?" ptal se král. "V...
2. Samuel 9:13...jídal u královského stolu. Byl chromý na obě nohy. Po nějaké době zemřel amonský král a na jeho místo...
2. Samuel 19:25... vnuk Saulův, šel přivítat krále. Nedbal o své nohy ani o své vousy a oděv si nepral ode dne králova...
2. Samuel 21:20... Byl tam jeden obr, který měl na rukou i na nohou po šesti prstech, celkem dvacet čtyři. Také on byl...
2. Samuel 22:10...z něj vyšlehly. Nebe rozťal, sestupuje, pod nohama černý mrak! Cheruba zapřáhl, rozletěl se, vznesl se...
2. Samuel 22:34...vyzbrojuje silou, otvírá dokonale cestu mou, Mým nohám udílí hbitost laní, staví na výšiny. paže...
2. Samuel 22:37... povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost,  nohy nesklouznou. Stíhal jsem nepřátele, dostihl je,...
2. Samuel 22:39...jsem je, nevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš ...
1. Královská 2:5...potřísnil pás na svých bedrech i obuv na svých nohou. Zachovej se tedy podle své moudrosti, ale nenech ho...
1. Královská 5:17...stranách, dokud mu je Hospodin nepoložil pod nohy. Mně ale Hospodin, můj Bůh, dal odpočinutí ze všech...
1. Královská 15:23...judských králů. K stáru byl ale nemocný na nohy. Potom Asa ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi...
2. Královská 4:27...k Božímu muži, vrhla se k zemi a objala mu nohy. Gehazi hned přistoupil, aby ji odstrčil, ale Boží muž...
2. Královská 4:37..."Tady máš svého syna." Vešla dovnitř, padla munohám a klaněla se mu k zemi. Pak vzala syna a odešla....
2. Královská 9:35...ji tedy pohřbít, ale našli z jen lebkunohy a ruce. Když se vrátili a oznámili mu to, odpověděl:...
2. Královská 13:21...dopadl na Elíšovy kosti, ožil a postavil se na nohy. Aramejský král Chazael trápil Izrael po celou dobu...
2. Královská 19:24...a do hvozdů. Kopal jsem a vypil vodu cizincůmnohama jsem rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve...
1. Letopisů 28:2...smlouvy - chrám, který by byl podnoží nohám našeho Boha. Připravil jsem stavbu, ale Bůh mi řekl:...
2. Letopisů 3:13...roztažená přes celých 20 loktů, zatímco stáli na nohou, tvářemi do síně. Zhotovil také kmentovou...
2. Letopisů 16:12...V devětatřicátém roce své vlády Asa onemocněl na nohy. Byl vážně nemocný, ve své nemoci však nehledal...
Nehemiáš 9:21...staral; nic jim nechybělo, oděv nechátralnohy neotekly. Vydal jsi jim království a národy, každý...
Ester 8:3...pak znovu promluvila před králem. Padla munohám a s pláčem ho prosila, aby odvrátil tu pohromu,...
Job 13:27...hořké žaloby a hříchy mládí že mi přičítášNohy mi svíráš do klády, na každém kroku na dohlížíš,...
Job 18:8...krok znejistí, jeho vlastní záměry ho porazíNohama zaplete se do sítě, do oka v chůzi chytí se. Za patu...
Job 23:11...ukážu se jako zlato, vyzkouší.  noha se přidržela jeho šlépějí, sledoval jsem jeho cestu,...
Job 28:4...razí, kam poutník nezavítá, kam ani nezabloudí noha člověka, spouští se na laně, kde není živáčka. Země na...
Job 29:15...pláštěm i turbanem. Byl jsem očima pro slepénohama pro chromé, otcem jsem býval pro chudé, zasazoval se...
Job 30:12...všechny zábrany. Lůza povstává po pravicinohy mi chtějí podrazit, připravují cesty, aby zničili....
Job 31:7...poctivé, se ubezpečí o nevině! Jestli  noha z cesty zabloudila, jestli srdce odešlo za očima,...
Job 33:11...záminky - myslí si, že jsem jeho protivníkNohy mi svírá do klády, na každém kroku na dohlíží!' V...
Job 39:15...se v písku zahřála. Nedbá, že je rozšlápne něčí noha, že je divá zvěř může rozdupat. Krutá je k mláďatům,...
Žalmy 8:7...dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi složil vše. Ovce a kozy, všechen dobytek i...
Žalmy 9:16...vykopali, pohané padli, v síti, již nastražilinohama uvízli. Hospodin zjevil se! Zjednal právo! Darebáka...
Žalmy 17:5...zločinců. kroky se držely tvých šlépějí,  nohy neklesly. K tobě volám, Bože, ty mi odpovíš, své ucho...
Žalmy 18:10...z něj vyšlehly. Nebe rozťal, sestupuje, pod nohama černý mrak! Cheruba zapřáhl, rozletěl se, vznesl se...
Žalmy 18:34...silou, on činí dokonalou cestu mou. Mým nohám udílí hbitost laní, staví na výšiny. paže...
Žalmy 18:37... povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost,  nohy nesklouznou. Stíhal jsem nepřátele, dostihl je,...
Žalmy 18:39...jsem je, nevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš ...
Žalmy 22:17...psů se na sbíhá, obstupují zlosyni. Rucenohy mi probodli, všechny kosti se dají spočítat! Dívají...
Žalmy 25:15...poznání. K Hospodinu stále oči hledí, on moje nohy z pasti vyprostí! Smiluj se, prosím, na pohlédni,...
Žalmy 26:12...chci žít poctivě, smiluj se nade mnou, vykup Nohama stojím na rovné zemi, ve velikém shromáždění...
Žalmy 31:9... napospas mému nepříteli, svobodu daruješ nohám mým! Smiluj se, Hospodine, je mi tak úzko, zármutkem...
Žalmy 36:12...na v srdci upřímné. nešlape po mně noha pyšných, ruka darebáků nepronásleduje ! Tam, kde...
Žalmy 40:3...křik. Z vlhké jámy vytáhl , z kalné bažiny,  nohy postavil na pevné skále, kroky upevnil. Do úst mi...
Žalmy 47:4...všude na zemi. On nám podmaňuje národy, pod naše nohy položil pohany. Naše dědictví nám přidělil - chloubu...
Žalmy 56:14...oběti. Vždyť jsi zachránil od smrti,  nohy od zvrtnutí, abych směl před Bohem stále choditve...
Žalmy 58:11...pak se šťastně dočká pomsty, v krvi bídáka si nohy umyje. A lidé řeknou: "Tak tedy poctiví dojdou odměny,...
Žalmy 66:9...znít. Vždyť naši duši zachoval při životě, našim nohám nedal klopýtnout! Ano, prověřil jsi nás, Bože, tříbil...
Žalmy 68:24...mořské hlubiny přivedu je nazpátek, aby sis omyl nohy v krvi nepřátel, tví psi aby ji chlemtali jazykem!"...
Žalmy 73:2...k Izraeli, k těm, kdo čisté srdce chovají!  nohy ale skoro uklouzly, kroky málem zbloudily. Začal...
Žalmy 91:12...cestách aby chránili, na rukou aby nosilinohu o kámen aby sis nezranil. Přes lvici i zmiji půjdeš...
Žalmy 94:18...bydlel bych v říši mlčení! jsem si řekl: " noha poklesá," tvá láska, Hospodine, ale držela! Když...
Žalmy 105:18...nimi jistého Josefa, jehož prodali jako otrokaNohy měl sevřené v okovech, hrdlo uvězněné v železech. Když...
Žalmy 110:1...Pánu: "Seď po pravici, než ti tvé nepřátelenohám položím." Mocné žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne:...
Žalmy 115:7... nos mají, a necítí. Ruce mají, a nehmatajínohy mají, a nechodí, ani nehlesnou hrdlem svým! jsou...
Žalmy 116:8...Ty jsi zachránil od smrti, oči od slznohy od zvrtnutí. Před Hospodinem stále chodit smím na zemi...
Žalmy 121:3... jenž nebe i zemi učinil! On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme. Jistěže nedříme ani...
Žalmy 122:2...slýchávám: "Pojďme do domu Hospodinova!" Naše nohy se brzy postaví, Jeruzaléme, v branách tvých!...
Žalmy 140:5... kdo páchají násilí, před těmi, kdo chtějí mi nohy podrazit! Nadutci na nastražili léčku, upletli na...
Přísloví 1:16... synu, nevydávej se v jejich šlépějích - jejich nohy běží k neštěstí, k prolití krve spěchají! Líčit síť...
Přísloví 3:23...okrášlí. Bezpečně pak půjdeš svojí cestou, tvé nohy nebudou klopýtat. půjdeš spát, nic nebude ...
Přísloví 3:26... Hospodin bude stát po tvém boku, on sám tvé nohy před pastí ochrání! Neodpírej dobrodiní těm, kdo je...
Přísloví 5:5...jako pelyněk, jak dvojsečný meč se zabodne. Její nohy míří k hlubinám smrti, její kroky vedou do pekel. O...
Přísloví 6:13...jinak než křivě nemluví. Očima pomrkává, mele nohama, prsty ukazuje sem a tam. Ve falešném srdci zlé věci...
Přísloví 6:18...nevinné, srdce, jež chystá hanebné plánynohy pospíchající páchat zlo, křivopřísežníka, který klam...
Přísloví 7:11... Jak jen je bujná a jak rozpustilá, její nohy doma stání nemají. Hned je na ulici, hned zas na...
Přísloví 25:19... jak ostrý šíp. Jak vyražený zub, jak vykloubená noha je důvěra ve zrádce v těžký den. Obírat o šaty v...
Přísloví 26:6... aby si přestal moudrý připadat. Uřezává si nohy, pije utrejch, kdo se zprávou tupce posílá. Chabé jak...
Přísloví 26:7...kdo se zprávou tupce posílá. Chabé jak zmrzačené nohy je přísloví v ústech tupcových. Jako do praku nabíjet...
Přísloví 29:5... Kdo svému bližnímu lichotí, prostírá před jeho nohy síť. Zlý člověk vězí v pasti hříchu, spravedlivý je...
Píseň 5:3...Košili jsem si svlékla, mám se snad oblékatNohy jsem si myla, snad špinit si je mám? Můj milý...
Izaiáš 3:16...cupitají sem a tam, řetízky cinkají jim na nohách. Sionské dcery proto Pán raní prašivinou na temeni -...
Izaiáš 6:2...dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali. Jeden ke druhému přitom volali: "Svatý...
Izaiáš 7:20...asyrského krále, a oholí vám hlavu i chlupy na nohách, ba i bradu vám ostříhá. V ten den člověku zůstane...
Izaiáš 20:2...a svleč si pytlovinu z beder a zuj si obuvnohou." Učinil to tedy a chodil nahý a bosý. Potom Hospodin...
Izaiáš 23:7...město hýření, jež tak dávné dějiny, jež jeho nohy zavedly osídlit dálné krajiny? Kdo takto rozhodl o...
Izaiáš 26:6...zemi, do prachu je sráží. Bude zašlapáno pod nohy, pod nohy ztrápených, kroky ubohých. Cesta...
Izaiáš 28:3...chlouby efraimských opilců bude zašlapána pod nohy. Květ, který zvadne i přes svou nádheru, město ležící...
Izaiáš 37:25... do lesů a do hvozdů. Vykopal jsem, vypil vodunohama jsem rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve...
Izaiáš 47:2...mel, odlož své závoje. Vyhrň si sukni, obnaž nohy, broď se řekami! se ukáže tvá nahota, tvá hanba ...
Izaiáš 49:23...budou klanět před tebou, lízat ti budou prach na nohou a tehdy poznáš, že jsem Hospodin a že se nezklamou...
Izaiáš 52:7..."Hle, jsem zde." Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv, toho, kdo pokoj zvěstuje, kdo...
Izaiáš 58:13...a obnovitelem cest, aby se dalo žít. Když se tvá noha vyhne sobotě, aby sis v můj svatý den nedělal, co...
Izaiáš 59:7...zločiny, na jejich dlaních lpí násilí. Jejich nohy běží k neštěstí, spěchají prolévat krev nevinných....
Izaiáš 60:13...jedlemi, aby ozdobily moji svatyni, podnož svých nohou abych oslavil. Poníženě k tobě přistoupí synové těch,...
Izaiáš 60:14...trápili; všichni, kdo tebou pohrdli, se u tvých nohou pokloní a budou nazývat: Město Hospodinovo, Sion...
Izaiáš 66:1...praví Hospodin: Nebe je můj trůn, zemi mámnohou jako podnožku. Kde mi to chcete stavět dům? Kde ...
Jeremiáš 2:25...snadno, bez námahy. Dej pozor, si neuchodíš nohy a se žízní neumoříš. ‚Ne ne,' odpovídáš, ‚marné...
Jeremiáš 13:16...Bohu, dříve než tmou vše zahalí, dříve než vaše nohy zakopnou v příšeří mezi horami. Vyhlížíte světlo, on...
Jeremiáš 14:10...Hospodin o tomto lidu: "Tak rádi se toulajínohy si vůbec nešetří! Proto v nich Hospodin nemá zalíbení;...
Jeremiáš 18:22...- vždyť mi vykopali jámu, aby lapili,  nohy chtěli chytit do pasti. Hospodine, ty sám víš o všech...
Pláč 1:13...do mých kostí, které zachvátil. On nastražil mým nohám síť, obrátil zpátky. On způsobil zničení, celé...
Pláč 2:1... V den svého hněvu nebral ohledy na podnož svých nohou. Hospodin bez milosti pohltil všechny Jákobovy...
Pláč 3:34...zármutek. Když jsou všichni zajatci v zemi pod nohama drceni, když se překrucuje právo lidí přímo před...
Ezechiel 1:7...každá z nich měla čtyři tváře a čtyři křídlaNohy měly rovné, ale chodidla měly jako býčí kopyta,...
Ezechiel 2:1...hlas. "Synu člověčí," řekl mi, "postav se na nohy. Chci s tebou mluvit." Když ke mně promluvil, vstoupil...
Ezechiel 2:2...promluvil, vstoupil do Duch a postavil na nohy. Tehdy jsem slyšel, jak ke mně promlouvá. "Synu...
Ezechiel 3:24...tvář. Vstoupil však do Duch a postavil na nohy. Tehdy ke mně promluvil. "Jdi a zavři se doma," řekl...
Ezechiel 16:25...rohu a zprznila svou krásu. Roztahovala jsi nohy každému kolemjdoucímu a smilnila jsi čím dál víc....
Ezechiel 24:17...obřady. Hlavu si pokrývej jako obvykle, na nohou si nech střevíce, neměj závoj přes obličej a smuteční...
Ezechiel 24:23...smuteční chléb, hlavy pokryté jako obvykle a na nohou střevíce. Žádné truchlení, žádný pláč. Budete jen...
Ezechiel 29:11... po habešskou hranici. Neprojde tudy lidská noha, dokonce ani noha zvířete a nebude se tam bydlet po...
Ezechiel 32:2...spíš mořskou obludu! Brouzdáš se svými řekaminohama plácáš do vody a čeříš bahno v potocích. Tak praví...
Ezechiel 32:13...dobytek na březích velkých řek. je nerozčeří noha člověka, nezkalí je ani zvířecí kopyta. Tehdy ty...
Ezechiel 34:18...pít průzračnou vodu? Musíte tu zbývající kalit nohama? To se ovce musí pást na tom, co jste zdupali, a...
Ezechiel 34:19...pást na tom, co jste zdupali, a pít, co jste nohama zkalili? Nuže, Panovník Hospodin jim praví: Hle - ...
Ezechiel 37:10... vstoupil do nich duch a ožili. Postavili se na nohy a byl jich obrovský, nesčíslný šik. "Synu člověčí,"...
Ezechiel 43:7...je místo pro můj trůn, místo pro podnož mých nohou. Zde budu uprostřed synů Izraele přebývat navěky. Dům...
Daniel 2:33... břicho a boky bronzové, stehna železnánohy zčásti železné a zčásti hliněné. Díval ses a hle, ze...
Daniel 2:34...kámen, zasáhl sochu do železných a hliněných nohou a rozdrtil je. Vtom se všechno to železo, hlína,...
Daniel 2:41...království vše rozbíjet a ničit. A že jsi viděl nohy a prsty zčásti hliněné a zčásti železné znamená, že to...
Daniel 2:42...do obyčejné hlíny přimíšené železo. Prsty nohou zčásti železné a zčásti hliněné znamenají, že to...
Daniel 5:6... Kolena se mu roztřásla, že se sotva držel na nohou. Vykřikl, přivedou kouzelníky, mágy a jasnovidce....
Daniel 7:4...vylomena; byla zvednuta ze země, takže stála na nohách jako člověk, a dostala lidské srdce. A hle, vtom se...
Daniel 7:7...zuby hltala a drtila a zbytek rozdupávala nohama. Lišila se od všech šelem, které ji předcházely, a...
Daniel 7:19...drápy, hltala a drtila a zbytek rozdupávala nohama. Také jsem chtěl vědět, co znamená těch deset rohů...
Daniel 8:18...tváří k zemi. Potom se dotkl, postavil na nohy a řekl: "Hle, ukážu ti, co se stane v čase posledního...
Daniel 10:6...jako blesk, oči jako hořící pochodně, paženohy jako třpyt leštěného bronzu a jeho hlas zněl jako...
Amos 3:12...Jako když pastýř vyrve z tlamy lva jen dvě nohy anebo kus ucha, tak budou vyrváni Izraelci, kteří si...
Nahum 2:1... Jsi hanebný!" Hle, jsou vidět na horách nohy posla dobrých zpráv - přichází pokoj zvěstovat. Své...
Abakuk 3:16...třesou rty. Jako by mi kostižer vlezl do kostínohy pode mnou poklesly. Budu však čekat na den soužení,...
Abakuk 3:19... Mou silou je můj Pán, Hospodin, on dává mým nohám hbitost laní, vodí na výšiny. Pro předního...
Zachariáš 14:4...on bojuje v den bitvy! V onen den stanou jeho nohy na Olivetské hoře, ležící východně před Jeruzalémem....
Malachiáš 3:21... Tehdy podupete ničemné - budou pod vašima nohama jako popel v den, který připravuji, praví Hospodin...
Matouš 4:6...o tobě a ponesou na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'" Ježíš mu řekl: "Také je psáno:...
Matouš 5:35...trůn, ani při zemi, protože to je podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože to je město toho...
Matouš 10:14... vyjděte z toho domu nebo města a setřeste sinohou i jeho prach. Amen, říkám vám, že v soudný den bude...
Matouš 15:30... němé, zmrzačené a mnohé jiné. Pokládali mu jenohám a on je uzdravoval. Když lidé viděli, jak němí mluví,...
Matouš 18:8...přichází. Svádí-li tedy tvá ruka nebo noha, usekni ji a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší, abys...
Matouš 22:13...on oněměl. Král pak řekl služebníkům: ‚Svažte mu nohy a ruce a vyhoďte do venkovní tmy! Tam bude pláč a...
Matouš 22:44...Pánu: Seď po pravici, než ti tvé nepřátelenohám položím.' Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to...
Matouš 28:9..." řekl. Padly před ním na kolena, objímaly mu nohy a klaněly se mu. "Nebojte se," opakoval jim Ježíš....
Marek 5:22...jménem Jairus, a jakmile ho uviděl, padl munohám. Snažně ho prosil: "Moje dcerka umírá! Pojď, vlož na...
Marek 6:11...a neposlouchali, vyjděte odtud a setřestenohou prach na svědectví proti nim." A tak šli a vyzývali...
Marek 7:25...dcerku s nečistým duchem. Přišla, padla munohám a prosila ho, aby z její dcery vyhnal démona. Ta žena...
Marek 9:45...neuhasitelného ohně. [46] A kdyby sváděla tvá noha, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít chromý do života,...
Marek 12:36...Pánu: Seď po pravici, než ti tvé nepřátelenohám položím.' Sám David ho nazývá Pánem - jak tedy může...
Lukáš 1:79...bydlícím v temnotě a stínu smrti a přivedl naše nohy na cestu pokoje." Chlapec pak rostl a sílil v duchu a...
Lukáš 4:11...chránili, a ponesou na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'" Ježíš mu odpověděl: "Je řečeno:...
Lukáš 7:38...nádobku s mastí, poklekla s pláčem zezadu u jeho nohou, začala mu skrápět nohy slzami a vlastními vlasy je...
Lukáš 7:44...přišel do tvého domu, nepodal jsi mi vodu na nohy, ale ona mi skrápěla nohy slzami a utírala je svými...
Lukáš 7:45...mi od chvíle, kdy jsem vešel, nepřestala líbat nohy. Nepomazal jsi mi hlavu olejem, ale ona mi pomazala...
Lukáš 7:46...jsi mi hlavu olejem, ale ona mi pomazala nohy mastí. Proto ti říkám: Je odpuštěno hodně hříchů,...
Lukáš 8:35... z něhož vyšli démoni, jak sedí u Ježíšových nohou oblečen a při zdravém rozumu, dostali strach. Očití...
Lukáš 8:41...Jairus, představený synagogy. Padl Ježíšinohám a prosil ho, aby s ním šel domů. Měl totiž jedinou...
Lukáš 9:5... vyjděte z toho města a setřeste si prachnohou na svědectví proti nim." A tak vyšli a chodili po...
Lukáš 10:11...i ten prach z vašeho města, který nám ulpěl na nohou. Vězte ale, že přišlo Boží království!' Říkám vám, že...
Lukáš 10:39...Marta. Její sestra Marie se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slova. Marta však byla...
Lukáš 17:16...se a hlasitě chválil Boha. Padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. Ten muž byl Samaritán. "Copak jich...
Lukáš 20:43...Pánu: Seď po pravici, než ti tvé nepřátelenohám položím.' Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to...
Lukáš 24:39...jste na pochybách? Podívejte se na rucenohy - jsem to ! Dotkněte se a přesvědčte se: duch...
Lukáš 24:40... je mám!" Po těch slovech jim ukázal rucenohy. Když stále nemohli samou radostí uvěřit a jen se...
Jan 11:2...ta Marie, která pomazala Pána mastí a vytřela mu nohy svými vlasy; její bratr Lazar byl nemocný. Sestry...
Jan 11:32...místo, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla munohám se slovy: "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel...
Jan 11:44...ven!" A ten, který zemřel, vyšel ven. Rucenohy měl svázané plátny a tvář měl ovinutou rouškou....
Jan 12:3...drahé masti z pravého nardu, pomazala Ježíšovy nohy a vytřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní masti...
Jan 13:5... Nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem, jímž byl přepásán. Když...
Jan 13:6...Petrovi, ten mu řekl: "Pane, ty mi chceš mýt nohy?!" "Teď ještě nechápeš, co dělám," odpověděl mu Ježíš,...
Jan 13:8...později porozumíš." "Ty mi přece nemůžeš mýt nohy!" namítal Petr. "Když neumyji, nebudeš mít se mnou...
Jan 13:9...Ježíš. "Pane!" zvolal Šimon Petr. "Nemyj mi jen nohy, ale i ruce a hlavu!" Ježíš mu řekl: "Kdo je vykoupán,...
Jan 13:10...mu řekl: "Kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen nohy, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni...
Jan 13:12...řekl: "Ne všichni jste čistí.") Když jim umyl nohy, znovu se oblékl, posadil se zpět za stůl a řekl jim:...
Jan 13:14...jsem. Když jsem však , váš Pán a Mistr, umyl nohy vám, máte i vy mýt nohy jeden druhému. Dal jsem vám...
Jan 19:31...požádali Piláta, aby odsouzeným nechal zlámat nohy a dal je sejmout z křížů. A tak přišli vojáci a...
Jan 19:32...sejmout z křížů. A tak přišli vojáci a zlámali nohy jednomu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když...
Jan 19:33...k Ježíši a uviděli, že je již mrtev, nelámali mu nohy. Jeden z vojáků mu probodl bok kopím a hned vyšla krev...
Jan 20:12...v bílém rouchu, jednoho u hlavy a druhéhonohou. "Proč pláčeš, ženo?" zeptali se . "Vzali mého Pána...
Skutky 2:35...Pánu: Seď po pravici, než ti tvé nepřátelenohám položím.' si je všechen lid Izraele jist, že Bůh...
Skutky 3:7...Vzal ho za pravou ruku, zvedl ho a do jeho nohou a kloubů se ihned vlila síla. Vyskočil na nohy a...
Skutky 3:8...nohou a kloubů se ihned vlila síla. Vyskočil na nohy a začal chodit. Pak s nimi vešel do chrámu, kde se...
Skutky 4:35...domy, je prodávali a utržené peníze přinášelinohám apoštolů. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo...
Skutky 4:37... prodal své pole, přinesl peníze a položil jenohám apoštolů. Také jeden muž jménem Ananiáš se svou...
Skutky 5:2...své manželky ukryl. Zbytek přinesl a položilnohám apoštolů. Petr mu na to řekl: "Ananiáši, to tak...
Skutky 5:10... a vynesou i tebe." Ihned se mu skácela mrtvánohám. Když mladíci vešli, nalezli ji mrtvou, a tak ji...
Skutky 7:33...se podívat. Hospodin mu řekl: ‚Zuj si obuvnohou, protože místo, na němž stojíš, je svatá půda....
Skutky 7:49... Jak říká prorok: ‚Nebe je můj trůn, zemi mámnohou jako podnožku. Jaký mi chcete stavět dům, praví...
Skutky 7:58...kamenovali. Svědkové si tehdy odložili pláštěnohám mladíka jménem Saul. Zatímco ho kamenovali, Štěpán se...
Skutky 10:25...vejít, Kornelius mu vyšel vstříc, padl munohám a poklonil se. Petr ho ale zvedl se slovy: "Vstaň,...
Skutky 13:25...po mně! Jemu nejsem hoden ani rozvázat obuv na nohou.' Bratři, synové rodu Abrahamova, i vy, kdo ctíte...
Skutky 13:51...ze svého kraje. Ti však na setřásli prachnohou a přišli do Ikonia. Učedníci pak byli plní radosti a...
Skutky 14:8... V Lystře sedával jeden muž. Nemohl na nohy, neboť byl od lůna své matky chromý a nikdy nechodil....
Skutky 14:10...bude uzdraven, řekl silným hlasem: "Postav se na nohy a stůj rovně!" A on vyskočil a začal chodit. Když lidé...
Skutky 16:24... Ten je podle rozkazu vsadil do nejhlubší celynohy jim sevřel kládou. Kolem půlnoci se Pavel a Silas...
Skutky 21:11...Přišel k nám, vzal Pavlův pás a svázal si rucenohy se slovy: "Tak praví Duch svatý: Muže, jemuž patří...
Skutky 22:3...otců jsem byl vyučen v největší přísnostinohou Gamalielových a byl jsem horlivcem pro Boha, jako...
Římanům 3:15...jim tryskají." "Prolévat krev spěchají jejich nohy, zkáza a bída jsou jejich průvodci...
Římanům 16:20... Bůh pokoje brzy rozdrtí satana pod vašima nohama. Milost našeho Pána Ježíše s vámi. Pozdravuje vás...
1. Korintským 12:15...přece neskládá z jedné části, ale z mnoha. Kdyby noha řekla: "Když nejsem ruka, nepatřím do těla," nepatří...
1. Korintským 12:21..."Nepotřebuji ," stejně jako hlava nemůže říci nohám: "Nepotřebuji vás." Naopak! Mnohem spíše jsou...
1. Korintským 15:25...kralovat, než mu Bůh položí všechny nepřátelenohám. Poslední nepřítel, jenž bude přemožen, je smrt...
1. Korintským 15:27...přemožen, je smrt. Vždyť "všechno položil k jeho nohám". (Když ovšem říká, že je mu všechno poddáno, je...
Efeským 1:22...nebo v budoucím. Bůh "poddal všechno pod jeho nohy" a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho...
1. Timoteus 5:10...skutky, vychovala děti, přijímala hosty, myla nohy svatým, pomáhala souženým a věnovala se každému...
Židům 1:13...řekl: "Seď po pravici, než ti tvé nepřátelenohám položím"? Andělé jsou ovšem pouzí služebníci, duchové...
Židům 2:8...stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, k jeho nohám jsi složil vše." Když tedy vše položil do jeho moci,...
Židům 10:13... doby čeká, mu budou nepřátelé položeninohám, neboť jedinou obětí přivedl ty, které posvěcuje, k...
Zjevení 1:15...vlna, bílé jako sníh. Oči měl jako plamen ohněnohy jako bronz rozžhavený v peci a hlas jako zvuk...
Zjevení 1:17...v poledne. Když jsem ho spatřil, padl jsem munohám jako mrtvý. Tu na položil svou pravici a řekl:...
Zjevení 2:18...Syn Boží, který oči jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako bronz: Znám tvé skutky - tvou lásku, službu,...
Zjevení 3:9... Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se u tvých nohou a poznají, že jsem si zamiloval. Protože jsi...
Zjevení 10:1...měl duhu, jeho tvář byla jako slunce a jeho nohy jako ohnivé sloupy. V ruce měl otevřenou knížku a...
Zjevení 10:2...V ruce měl otevřenou knížku a postavil se pravou nohou na moře a levou na zem. Vykřikl mocným hlasem, jako...
Zjevení 12:1...veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd. Byla...
Zjevení 13:2...jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. Drak ...
Zjevení 19:10...jsou pravá Boží slova." Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: "Pozor, nedělej...
Zjevení 22:8...uslyšel a uviděl, padl jsem, abych se klanělnohou toho anděla, který mi tyto věci ukazoval. On mi však...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |