Noci

Hledám varianty 'noci' [ nocích (3) nocí (52) noci (145) noc (93) ]. Nalezeny 282 verše.
Genesis 1:5...od tmy. Bůh nazval světlo "den" a tmu nazval "noc". Byl večer a bylo ráno, den první. Bůh řekl: " je...
Genesis 1:14...nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let; budou...
Genesis 1:16...větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy. Bůh je umístil na nebeské...
Genesis 1:18... aby osvětlovaly zemi, aby panovaly nade dnemnocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to...
Genesis 7:4...sešlu déšť, jenž potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Vše, co jsem učinil, smetu z povrchu země." A Noe...
Genesis 7:12...vod trvala na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Noe, jeho synové Sem, Cham a Jáfet, Noemova žena a...
Genesis 8:22...setba a žeň, chlad a horko, léto, zima ani noc a den." Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl...
Genesis 14:15...k Danu. Abram a jeho služebníci se rozdělili, v noci je přepadli a pronásledovali je k Chobě (jež leží...
Genesis 19:5...stran. "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k nám, si jich užijeme!"...
Genesis 19:33... abychom zachovaly símě našeho otce." A tak  noci opily svého otce vínem. Prvorozená šla spát se svým...
Genesis 19:34...pak prvorozená řekla mladší: "Hle, včeranoci jsem spala se svým otcem. Opijme ho vínem také dnešní...
Genesis 19:35...s ním, abychom zachovaly símě svého otce." I  noci tedy opily svého otce vínem. Ta mladší s ním šla spát,...
Genesis 20:3...Abimelech tedy pro Sáru poslal a vzal si ji. V noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli...
Genesis 24:54...muži, kteří ho doprovázeli, a zůstali tam celou noc. Když pak ráno vstali, řekl: "Propusťte k mému pánu...
Genesis 26:24...odtud vystoupil do Beer-šeby, ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama....
Genesis 28:11... Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce zapadlo. Vzal na tom místě jeden z...
Genesis 30:15..."Tak dobře," odvětila Ráchel. "Nechám ho dnesnoci spát s tebou výměnou za milostná jablíčka od tvého...
Genesis 30:16...odměnou za mandragoru od svého syna." A tak  noci spal s . A Bůh Léu vyslyšel: počala a porodila...
Genesis 31:24...dní, než ho dostihl v gileádských horách.  noci však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůh a řekl mu:...
Genesis 31:29...býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé noci promluvil a řekl: ‚Neodvažuj se Jákobovi něco...
Genesis 31:39... co bylo ukradeno ve dne i co bylo ukradenonoci. Ve dne stravoval žár a v noci mráz, mi i spánek...
Genesis 31:40...ukradeno v noci. Ve dne stravoval žár a v noci mráz, mi i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém...
Genesis 31:42...viděl trápení a dřinu mých rukou a minulou noc vyřkl svůj soud." Lában na to Jákobovi odpověděl: "Tyto...
Genesis 31:54... A tak hodovali a zůstali na hoře celou noc. Časně ráno Lában vstal, políbil své vnuky i dcery a...
Genesis 32:14...pro své množství.'" A když na tom místě strávil noc, vybral z toho, co získal, dar pro svého bratra Ezaua: ...
Genesis 32:22...přijme.") A tak šel dar před ním a on zůstal na noc v táboře. V noci pak vstal a vzal své dvě ženy, své dvě...
Genesis 32:23...šel dar před ním a on zůstal na noc v táboře. V noci pak vstal a vzal své dvě ženy, své dvě otrokyně a...
Genesis 40:5...uvězněni v žaláři - měli sen. Každý měl téže noci svůj sen, každý s vlastním významem. Když k nim Josef...
Genesis 41:11...pekaře. i on jsme tam měli ve stejnou noc sen, každý jsme měli sen s vlastním významem. A byl tam...
Genesis 46:2... přinesl oběti Bohu svého otce Izáka. Tu noc Bůh Izraelovi dal vidění. Zavolal: "Jákobe! Jákobe!"...
Exodus 10:13...východní vítr, který vál celý ten den a celou noc. Ráno ten východní vítr přinesl kobylky. Kobylky...
Exodus 12:8...i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. Tu noc budou jíst maso pečené na ohni a nekvašené chleby;...
Exodus 12:12... je totiž Pesach - Minutí Hospodinovo. V tuto noc projdu egyptskou zemí a pobiji všechny prvorozené v...
Exodus 12:30... dokonce i všechno prvorozené z dobytka.  noci byl farao vzhůru, tak jako všichni jeho dvořané a...
Exodus 12:31...nářek, neboť nebylo domu, kde by nebyl mrtvý.  noci si dal zavolat Mojžíše a Árona. "Seberte se a jděte...
Exodus 12:42...všechny Hospodinovy zástupy z Egypta. To je ta noc, kdy Hospodin držel stráž, aby je vyvedl z Egypta. To...
Exodus 13:21...v oblakovém sloupu, aby je vedl na cestě, a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil. Tak mohli jít ve dne...
Exodus 13:22...v noci. Oblakový sloup ve dne ani ohnivý sloupnoci se od lidu nikdy nevzdálil. Hospodin promluvil k...
Exodus 14:20... Jedněm byl oblakem a tmou, ale druhým osvěcoval noc, a tak se jedni k druhým po celou noc nepřiblížili....
Exodus 14:21...opřel silným východním větrem. Ten vanul celou noc, se z moře stala souš. Vody se rozestoupily a synové...
Exodus 24:18...horu. Mojžíš byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí." Hospodin promluvil k...
Exodus 34:28...Mojžíš byl s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Byl tam bez chleba a bez vody. Slova smlouvy, totiž...
Exodus 40:38... Ve dne byl nad Příbytkem Hospodinův oblak a v noci v něm byl oheň, před očima celého domu Izraele, na...
Leviticus 6:2...o zápalné oběti: Zápalná oběť zůstane celou noc do rána v ohništi na oltáři, kde bude planout oheň....
Leviticus 8:35... Zůstanete u vchodu do Stanu setkávání dnemnocí po sedm dní a budete držet Hospodinovu stráž, abyste...
Numeri 9:16...tomu bylo stále: Příbytek přikrýval oblak a v noci měl podobu ohně. Kdykoli se oblak od Stanu vznesl,...
Numeri 9:21...hned táhli dál. se oblak vznesl ve dne nebonoci, hned táhli dál. oblak prodléval nad Příbytkem...
Numeri 11:9...šťavnatou jako čerstvý olej. Když na tábornoci padala rosa, mana padala s . Mojžíš tedy slyšel, jak...
Numeri 11:32...dvou loktů od země. Lid pak byl celý den a celou noc a celý následující den na nohou a sbíral křepelky. Kdo...
Numeri 14:1...pozdvižení. Lid se dal do křiku a naříkal celou noc. Všichni synové Izraele reptali proti Mojžíšovi a...
Numeri 14:14...v oblakovém sloupu ve dne a v ohnivém sloupunoci. Když tento lid do posledního vybiješ, národy, které o...
Numeri 22:8...mu Balákova slova. On jim řekl: "Zůstaňte tu na noc. Ráno vám sdělím, jakou odpověď mi Hospodin dal." A tak...
Numeri 22:19...cokoli, malého či velkého. Zůstaňte tu ale na noc. zatím zjistím, co dalšího mi řekne Hospodin." V...
Numeri 22:20...zatím zjistím, co dalšího mi řekne Hospodin." V noci pak Hospodin přišel k Balaámovi a řekl mu: "Když ti...
Deuteronomium 1:33...a ukazoval vám cestu, kterou máte jít - za noci ohněm a za dne oblakem. Když Hospodin uslyšel vaše...
Deuteronomium 9:9...- zůstal jsem na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. Tehdy mi Hospodin dal dvě...
Deuteronomium 9:11... Když uplynulo těch čtyřicet dní a čtyřicet nocí, Hospodin mi dal dvě kamenné desky - desky smlouvy....
Deuteronomium 9:18...tak jako předtím - čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. To pro všechen váš hřích, jenž...
Deuteronomium 9:25... ležel jsem před ním čtyřicet dní a čtyřicet nocí, když řekl, že vás vyhladí. A takto jsem se modlil k...
Deuteronomium 10:10...zůstal, tak jako poprvé, čtyřicet dní a čtyřicet nocí. I tenkrát Hospodin vyslyšel a svolil, že ...
Deuteronomium 16:1... svému Bohu, slavit Pesach, Hod beránka. Oné noci v měsíci avivu vás přece Hospodin, váš Bůh, vyvedl z...
Deuteronomium 28:66...duši. Tvůj život bude stále viset na vlásku, v noci i ve dne se budeš strachovat, nikdy si nebudeš jistý...
Jozue 1:8...nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnemnocí, abys pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy...
Jozue 4:3...je s sebou a složte je v táboře, kde se dnesnoci uložíte.'" Jozue tedy povolal dvanáct mužů, které...
Jozue 8:3...třicet tisíc udatných bojovníků a vypravil jenoci s rozkazem: "Dávejte pozor! Budete vzadu za městem...
Jozue 8:9...místo mezi Bet-elem a Ajem, na západ od Aje.  noci Jozue zůstal uprostřed lidu. Brzy ráno Jozue sebral...
Jozue 8:13...od města, zadní voj pak západně od města.  noci Jozue sestoupil do údolí. Jakmile to spatřil ajský...
Jozue 10:9...tebou neobstojí." Jozue táhl z Gilgalu celou noc a pak je náhle přepadl. Hospodin je před Izraelem...
Soudců 6:25... Ten oltář je v abiezerské Ofře dodnes.  noci mu Hospodin řekl: "Vezmi býka ze stáda svého otce,...
Soudců 6:27...lidem z města to ovšem neudělal ve dne, alenoci. Ráno lidé ve městě vstali - a hle, Baalův oltář je...
Soudců 6:40...rounu, a na zemi všude kolem rosa." A Bůh to  noci udělal. Jedině na rounu bylo sucho, ale na zemi všude...
Soudců 7:9...rohy. Midiánský tábor ležel dole v údolí.  noci Hospodin řekl Gedeonovi: "Vstaň a sejdi do tábora,...
Soudců 9:32...na , podněcují město proti tobě! Proto senoci se svým vojskem vyprav a ukryj se v polích do zálohy....
Soudců 9:34...s ním, jak budeš moci." Abimelech se tedynoci se svým vojskem vypravil a ukryli se do zálohy proti...
Soudců 16:2...a celý den na něj číhali v městské bráně. Celou noc ale byli v klidu, protože si říkali: "Zabijeme ho, ...
Soudců 19:7...tchán na něj naléhal, takže tam znovu zůstal na noc. Ráno pátého dne si přivstal, že půjde. Dívčin otec mu...
Soudců 19:9...se, den se chýlí k večeru. Zůstaňte prosím na noc. Vždyť se smráká. Přespi tu a pohov si. Zítra si...
Soudců 19:10...domů." On tam ale nehodlal strávit další noc, a tak se zvedl a se svým párem oslů v postrojích a se...
Soudců 19:15... slunce zapadalo, a tak odbočili, aby tam přenocovali. Když levita vešel do Gibeje, posadil se na...
Soudců 19:25...ji k nim ven. Znásilňovali ji a týrali celou noc do rána. Pustili ji, když začalo svítat. Nad...
Soudců 20:5...benjamínské Gibeje. Gibejští měšťané ale tu noc napadli. Obklíčili v domě a chtěli zavraždit. Mou...
Růt 1:12... že mám ještě naději, i kdybych se ještě tuto noc vdala a porodila syny, copak byste čekaly, vyrostou?...
Růt 3:8... odkryla plášť po jeho boku a ulehla. Uprostřed noci pak sebou ten muž trhl, převalil se - a hle, po boku...
Růt 3:13...ale ještě bližší příbuzný než . Zůstaň tu přes noc. Splní-li ti zítra příbuzenskou povinnost, budiž, ...
1. Samuel 3:2... době tak slabý zrak, že neviděl. Jednounoci spal na svém obvyklém místě. Boží lampa ještě nezhasla...
1. Samuel 14:34...pojídáním masa s krví!" Každý z vojska tedy  noci přivedl svého býka a porazil ho tam. Saul tenkrát...
1. Samuel 14:36...postavil oltář. Potom Saul prohlásil: "Pojďme! V noci vyrazíme za Filištíny a budeme je plenit do svítání...
1. Samuel 15:11... slovo." Samuel vzplanul hněvem a celou noc volal k Hospodinu. Brzy ráno se vydal za Saulem. Řekli...
1. Samuel 15:16..." zarazil Samuel Saula. "Povím ti, co mi dnesnoci řekl Hospodin." "Pověz," řekl Saul. Samuel tedy...
1. Samuel 19:10...zabodlo do zdi. David se dal na útěk a ještě  noci uprchl. Saul poslal k Davidovu domu své muže, aby ho...
1. Samuel 19:11...ale varovala: "Zachraň si život a ještě dnesnoci uteč; jinak budeš zítra mrtev." Míkal pak spustila...
1. Samuel 19:24...vytržení. Ležel tam nahý celý den a celou noc. A proto se říká: To i Saul patří k prorokům? David...
1. Samuel 25:16... se nám vůbec nic neztratilo. Ve dne i v noci nás chránili jako hradba, celou tu dobu, kterou jsme s...
1. Samuel 26:7...odpověděl Abišaj. David s Abišajem tedy vešlinoci do vojska a hle - Saul spal uprostřed ležení a kopí...
1. Samuel 28:8..." odpověděli mu jeho služebníci. Saul se paknoci, přestrojen do jiných šatů, vydal se dvěma muži za...
1. Samuel 28:20...vyděsila, že ho opustil zbytek sil. Celý dennoc totiž nic nejedl. Když ta žena přistoupila k Saulovi a...
1. Samuel 28:25...a jeho služebníkům. Pojedli, vstali a ještě  noci odešli. Filištíni shromáždili všechna svá vojska do...
1. Samuel 30:12...se najedl, pookřál, protože tři dny a tři noci nic nejedl a nepil. "Ke komu patříš?" ptal se ho David...
1. Samuel 31:12... všichni jejich bojovníci vyrazili a šli celou noc. Sňali Saulovo tělo i těla jeho synů z betšanské hradby...
2. Samuel 2:29... Boj skončil. Abner pak se svými muži šel celou noc přes pláň Arava, přebrodili Jordán, šli celé dopoledne,...
2. Samuel 2:32...otce v Betlémě. Joáb pak se svými muži šel celou noc, za svítání dorazili do Hebronu. Boj mezi domem...
2. Samuel 4:7...ho k smrti, uřízli mu hlavu a šli s celou noc přes pláň Arava, ji přinesli k Davidovi do Hebronu....
2. Samuel 7:4...odpověděl Nátan králi. "Hospodin je s tebou."  noci ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému...
2. Samuel 12:16...kvůli tomu chlapci hledal Boha. Držel půst a v noci ležel na holé zemi. Stařešinové jeho domu se postavili...
2. Samuel 17:1... vyberu dvanáct tisíc mužů a ještě dnesnoci se vypravím pronásledovat Davida. Překvapím ho útokem,...
2. Samuel 21:10...nebeské ptactvo ve dne ani divokou zvěřnoci. Když bylo Davidovi oznámeno, jak se Saulova družka...
1. Královská 3:5...obětoval na tisíc zápalných obětí. Jednounoci se Šalomounovi v Gibeonu zjevil Hospodin. "Žádej o...
1. Královská 3:19...jen my dvě, kromě nás tam nebyl nikdo cizí. V noci ale syn téhle ženy umřel, protože ho zalehla. A tak...
1. Královská 3:20...ženy umřel, protože ho zalehla. A tak ještě tu noc vstala a vzala mi mého syna, když tvá služebnice spala....
1. Královská 8:29...dnes předkládá. Kéž jsou tvé oči dnemnocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl: ‚Tam...
1. Královská 8:59... kéž jsou Hospodinu, našemu Bohu, blízká dnemnocí, aby zjednával právo svému služebníku i svému lidu...
1. Královská 19:8...síle toho pokrmu pak šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí k Boží hoře Oréb. Tam vešel do jeskyně a přenocoval...
2. Královská 6:14...koně, vozy a množství vojáků. Dorazili tamnoci a město obklíčili. Ráno sluha Božího muže vstal, vyšel...
2. Královská 7:12...se dostala do královského paláce. Král ještěnoci vstal a řekl svým služebníkům: " vám povím, co na...
2. Královská 8:21...veliteli vozů obklopili ze všech stran, ale onnoci vstal a obklíčení prolomil. Vojsko se mu pak rozuteklo...
2. Královská 19:35...to a pro Davida, jenž byl můj služebník!" Téže noci pak vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře...
2. Královská 25:4...byla městská hradba prolomena a všichni vojácinoci utekli brankou mezi zdmi u královské zahrady, ačkoli...
1. Letopisů 9:27...svěřeny komory a pokladnice Božího domu. V noci zůstávali okolo Božího domu; měli za úkol ho hlídat a...
1. Letopisů 9:33...jiných povinností, neboť byli ve službě dnemnocí. To jsou vůdcové levitských otcovských domů, vůdcové...
1. Letopisů 17:3...srdci," odpověděl mu Nátan. "Bůh je s tebou."  noci ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému...
2. Letopisů 1:7...před Hospodinem na tisíc zápalných obětí.  noci se Šalomounovi zjevil Bůh a řekl mu: "Žádej o...
2. Letopisů 6:20...služebník předkládá. Kéž jsou tvé oči dnemnocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl, že...
2. Letopisů 7:12...o jeho palác, se zdařilo. Tehdy se Šalomounovinoci ukázal Hospodin a řekl mu: "Vyslyšel jsem tvou...
2. Letopisů 21:9...veliteli vozů obklopili ze všech stran, ale onnoci vstal a obklíčení prolomil. Edom tedy zůstává ve...
2. Letopisů 35:14...Áronovi, totiž obětovali zápaly a tuk do noci. Proto levité připravovali beránka nejen pro sebe, ale...
Nehemiáš 1:6...služebníka, kterou se před tebou modlím dnemnocí za tvé služebníky, syny Izraele! Vyznávám hříchy synů...
Nehemiáš 2:12... Když jsem tam pobyl tři dny, vstal jsemnoci a vzal s sebou jen několik mužů. Nikomu jsem neřekl,...
Nehemiáš 2:13...jsem nevzal kromě toho, na němž jsem jel sám. Tu noc jsem se vydal Údolní branou kolem Dračího pramene a k...
Nehemiáš 2:15...kudy projít. Pokračoval jsem tedy vzhůru do noci podél potoka a prohlížel hradby. Pak jsem se obrátil...
Nehemiáš 4:3...svému Bohu a na obranu proti nim jsme ve dne i v noci stavěli stráž. Tehdy se v Judsku začalo říkat: "Ubývá...
Nehemiáš 4:16...se svými mládenci v Jeruzalémě, aby mohlinoci hlídat a ve dne pracovat." ani bratři a mládenci...
Nehemiáš 6:10...musíme zavřít. Chtějí totiž zavraždit. V noci přijdou zavraždit!" "Člověk jako by měl utíkat?"...
Nehemiáš 9:12...Ve dne jsi je vodil sloupem oblakovým, v noci pak sloupem ohnivým svítils jim na cestu, po které...
Nehemiáš 9:19...dne je vodil po cestě; ohnivý sloup byl s niminoci, svítil jim na cestu, po které měli jít. Svého...
Ester 4:16...tři dny - nejedí ani nepijí ve dne aninoci. I a dívky se takto budeme postit. Potom půjdu...
Ester 6:1...zalíbila, a tak dal postavit ten kůl.  noci král nemohl spát. Rozkázal tedy, mu přinesou...
Job 2:13...hlavu prach, létal k obloze. Sedm dní a sedm nocí s ním proseděli na zemi, a když viděli tu nesmírnou...
Job 3:3...řekl: "Zhynout měl den, kdy jsem se narodil, i noc, kdy řekli: Chlapce jsme počali! Kéž by se zatměl onen...
Job 3:6...bylo přikrylo, zatmění kéž by ho přemohlo! I tu noc měla zachvátit temnota, aby se do roku nemohla počítat,...
Job 3:7...počítat, do počtu měsíců aby nevešla! Ach ta noc - kéž byla neplodná, radostný výkřik poznat neměla!...
Job 5:14...tma je zachvátí, v poledne budou tápat jako za noci. Před mečem jejich úst chudé zachrání, zachrání je z...
Job 7:3...byly dány měsíce prázdnoty, přiděleny mi byly noci trápení. Když uléhám, říkám si: ‚Kdy budu moci vstát?'...
Job 7:4... Když uléhám, říkám si: ‚Kdy budu moci vstát?' A noc se táhne a se převaluji sem a tam do rána. Tělo...
Job 17:12... touhy mého srdce se zhatily. Obrátit usilují noc na den, v temnotě říkají: ‚Světlo blíží se!' Je-li mou...
Job 24:14... aby zabíjel ubohé chudáky; jako zloděj se nocí odplíží. Cizoložné oko soumrak vyhlíží, ‚Nikdo ...
Job 27:20... Hrůzy ho postihnou jako povodeň, uprostřed noci ho vichr odnese. Východní vítr ho odnese kdovíkam,...
Job 30:3...a hladem vyzáblí vyprahlou zemí se toulajínocí zkázy a pustoty. Mezi křovím sbírají listy lebedy,...
Job 30:17... zmocňují se dny soužení. Bůh ve mněnoci drtí kosti, bolest sžírá, nedá se utišit. Ohromnou...
Job 34:20...dílo jeho rukou jsou jeden jak druhý! Uprostřed noci náhle umírají, i mocní se zachvějí a musí pryč,...
Job 34:25...dosadí místo nich. O jejich skutcích dobře , v noci je svrhne, a jsou zničeni. Ztrestá je za jejich...
Job 35:10...‚Co Bůh, můj Stvořitel, který písněmi rozeznívá noc, který nás vyučuje i skrze dobytek a který nám na...
Job 36:20...z úzkosti, se snažíš sebevíc? Nedychti po noci, kdy lidé mizí ze svých míst. Neopovažuj se ke zlu...
Žalmy 1:2...je jeho radostí - o tomto Zákoně dnemnocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který...
Žalmy 6:7...kdo by slavil ? Svým nářkem vyčerpán na lůžku noci provzlykám, slzami polštář zalévám! Zrak mi vyhasl...
Žalmy 16:7...dědictví! Hospodina, svého Rádce, velebím, i v noci učí svědomí. Hospodina vidím před sebou napořád,...
Žalmy 17:3...oči na právo dohlédnou! Zkoumals srdce, v noci s' prověřil, tříbils a nenalezl nic. Myšlením...
Žalmy 19:3...obloha. Jeden den druhému slovo uděluje, jedna noc druhé zjevuje poznání. Není slov a není řeči, kde by...
Žalmy 22:3...dny volám, Bože můj, ty se však nehlásíš, ani za nocí nemohu najít klid. Ty sám jsi svatý, trůníš uprostřed...
Žalmy 30:6...celý život provází. Večerní pláč zůstává přes noc, ráno jej ale střídá jásání! Když se mi dařilo, říkával...
Žalmy 32:4...dny jsem naříkal. Tvá ruka tížila ve dnenoci, z mízy stal se letní suchopár. séla Svůj hřích...
Žalmy 42:4...: Kdy půjdu a spatřím Boží tvář? Ve dne i v noci jsou mi slzy pokrmem, když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde...
Žalmy 42:9.... Ve dne kéž Hospodin svou lásku ukáže, v noci kéž jeho píseň se mnou zůstane - tak zní modlitba k...
Žalmy 55:11... ve městě vládne krutost a rozbroje! Ve dne i v noci krouží po jeho zdech, špatnost a trápení bydlí v něm....
Žalmy 74:16... mohutné řeky ty jsi vysušil. Tobě patří den - i noc je tvá, měsíc i slunce ty jsi umístil. Ty jsi vymezil...
Žalmy 77:3...svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích, duše se nenechala utěšit. Na Boha vzpomínám,...
Žalmy 77:7... jež dávno minuly. Na své písně vzpomínám po nocích, v srdci přemítám a v duchu zpytuji: Copak ...
Žalmy 78:14...Oblakem svým je vodil ve dne, ohnivým světlem za nocí. Rozlomil skály v poušti, jak z hlubin bezedných dal...
Žalmy 88:2... Hospodine, Bože spásy, ve dne i v noci před tebou běduji. Kéž moje modlitba dospěje k tvé...
Žalmy 92:3...o tvé lásce za svítání, o tvé věrnosti zpívat za nocí při loutně s deseti strunami, za doprovodu citery...
Žalmy 104:20...i samo slunce , kdy zapadat. Přivádíš tmunoc se rozhostí, spoustou zvěře se lesy zahemží. Po své...
Žalmy 105:39...svíral je! Rozestřel oblak, aby jim dal stínnoc jim svým ohněm prozářil. Na jejich žádost dal jim...
Žalmy 119:55... kdekoli putuji. Na tvé jméno vzpomínám po nocích, tvůj Zákon, Hospodine, toužím naplnit. Tento úkol...
Žalmy 119:148...tvé slovo čekám s nadějí. Oka nezamhouřím, celé noci bdím, abych přemýšlel o tvých výrocích. Prosím vyslyš...
Žalmy 121:6...stín. Neublíží ti slunce během dne, ani měsíc za nocí. Hospodin ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání...
Žalmy 127:2...je, abyste časně vstávali a zůstávali vzhůru do noci. Proč byste jedli chléb bolesti? Bůh svoje milé...
Žalmy 134:1...je Hospodinův služebník - vy, kteří stojíte za nocí v domě, kde bydlí Hospodin! Zvedejte ruce ve svatyni,...
Žalmy 136:9...trvá navěky! Měsíc a hvězdy, aby vládly nad nocí - jeho láska trvá navěky! On pobil prvorozené v Egyptě...
Žalmy 139:11...si řekl - Snad pohltí tma, světlo kolem  noc vystřídá - tobě nebude temná ani tma, noc jako den ti...
Žalmy 139:12... noc vystřídá - tobě nebude temná ani tmanoc jako den ti záři , tma bude pro tebe světlu podobná!...
Přísloví 7:9...vykročil. Bylo to večer, po setmění, když přišla noc a padla tma. Vtom náhle žena v ústrety mu míří v...
Přísloví 31:18...vlastní píle zakouší, její svíce září dlouho do noci. Přeslici bere do rukou, prsty přidržuje vřeteno...
Kazatel 2:23... trápí se při všem, čím se zabývá, takže aninoci nemá klid. I to je marnost. Je snad pro člověka něco...
Kazatel 8:16...dal. Rozhodl jsem se poznat moudrost a ve dnenoci nezamhouřit oka, dokud neprohlédnu dění na zemi. Tehdy...
Píseň 3:1...na horách béterských! Na lůžku jsem toužila za nocí po tom, kterého z duše miluji. Hledala jsem ho, ale...
Izaiáš 4:5...tu slávu bude ve dne přikrývat oblak dýmu a v noci záře planoucího ohně. Poskytne přístřeší a stín před...
Izaiáš 5:11...hned se ženou za pitím, kdo vysedávají dlouho do noci, než se vínem rozvášní! Citery, loutny, tamburíny,...
Izaiáš 15:1...lid najde záštitu. Ortel nad Moábem: V jediné noci vypleněn, Ar Moábský je zahuben! V jediné noci...
Izaiáš 16:3... "Poraďte se a rozhodněte - zastiň nás jako noc v pravé poledne! Ukryj běžence, nezrazuj vyhnance!...
Izaiáš 21:8..."Na stráži, pane, stojím den co den, každičkou noc jsem na hlídce. Hle, vidím jezdce přijíždět, dvojice...
Izaiáš 21:11...Seíru slyším volání: "Strážný, jak dlouho bude noc? Strážný, jak dlouho bude noc?" A strážný odpoví:...
Izaiáš 21:12...noc?" A strážný odpoví: "Přichází ráno, ale také noc. Chcete-li se ptát, ptejte se, vraťte se a přijďte...
Izaiáš 26:9... po tvé připomínce v duši toužíme. dušenoci touží po tobě, můj duch hledá s úsvitem. Když se...
Izaiáš 27:3...ji, v každé chvíli ji svlažuji. Ve dne i v noci střežím ji, aby nikdo neškodil. se nezlobím....
Izaiáš 28:19...se přižene, znovu vás zasáhne - ráno za ránem, v noc i den! Hrůza dočista ochromí ty, kdo pochopí toto...
Izaiáš 30:29... Tehdy vám bude do zpěvu, jako když senoci zasvěcují slavnosti; v srdci budete veselí, jako když...
Izaiáš 34:10...zachvátí plameny hořícího dehtu! Ve dne aninoci Edom neuhasne, jeho dým bude stoupat navždycky; na...
Izaiáš 58:10... tehdy tvé světlo vzejde v temnotě a tvá noc bude jako poledne. Tehdy Hospodin stále povede,...
Izaiáš 60:11...stále otevřeny, nebudou zavírány ve dne aninoci, aby k tobě přišlo bohatství národů i jejich králové...
Izaiáš 62:6...jsem ustanovil strážné, kteří celý den a celou noc nikdy neztichnou. Vy, kdo Hospodina upomínáte,...
Izaiáš 65:4...pálí na cihlách, vysedávají při hrobkách, kdenoci drží stráž a jedí maso podsvinčat - v jejich hrncích...
Jeremiáš 6:5... večer vrhá dlouhý stín.' ‚Zaútočíme tedynoci! Zboříme jejich pevnosti!'" Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 8:23...a oči slzí prameny, abych oplakával dnemnocí ty, kdo v mém lidu zhynuli! Kéž bych měl někde na...
Jeremiáš 14:8...chováš jako cizinec, jako poutník, co se jen na noc zastaví? Proč se chováš jako zaskočený člověk, jako...
Jeremiáš 14:17...jejich neštěstí." "Vyřiď jim tato slova: Dnemnocí mi z očí kanou slzy, nejdou zastavit. panenská...
Jeremiáš 16:13...otcové. Tam budete sloužit cizím bohům dnemnocí, neboť se nad vámi neslituji.'" "Hle, přicházejí...
Jeremiáš 31:35...slunce ozařovat den a měsíc s hvězdami za světlo noci určuje, jenž vzdouvá moře, jeho vlny řvou, a jehož...
Jeremiáš 33:20...moci zrušit moji smlouvu s dnem a moji smlouvunocí, takže den ani noc nenastane ve svůj čas, pak bude...
Jeremiáš 33:25...praví Hospodin: Jestliže nemám smlouvu se dnemnocí a nestanovil jsem zákony pro nebe i zemi, pak také...
Jeremiáš 39:4...dal se se všemi vojáky na útěk. Opustili městonoci přes královskou zahradu, brankou mezi zdmi. Prchali k...
Jeremiáš 49:9...česáči, nechají aspoň paběrky. Přepadnou-li noci zloději, vezmou jen to, co budou chtít. však Ezaua...
Jeremiáš 52:7...byla městská hradba prolomena a všichni vojácinoci utekli. Dostali se z města brankou mezi zdmi u...
Pláč 1:2...zeměmi, a teď je v otroctví. Hořce naříká celou noc, po tvářích kanou slzy. Z jejích milenců, kolik jich...
Pláč 2:18...sionské! tvé slzy proudí potokem, je noc či den! Odpočinek si nedopřej, tvé oko neusne!...
Pláč 2:19...nedopřej, tvé oko neusne! Vstávej a volej za nocí při počátcích hlídek. Jak vodu své srdce vylévej před...
Daniel 2:19...popraveni s ostatními babylonskými mudrci. V noci pak Danielovi bylo to tajemství zjeveno ve vidění....
Daniel 5:30...ho třetím nejmocnějším v království. Ještě  noci pak byl babylonský král Belšasar zabit. Království...
Daniel 6:19...paláce. Odmítl jídlo i obvyklé radovánky a celou noc nespal. Ráno hned za úsvitu král vstal a spěchal ke lví...
Daniel 7:2... Zde začíná záznam onoho snu: Daniel jsemnoci měl toto vidění: Hle, spatřil jsem, jak nad velikým...
Ozeáš 4:5...na koho tu teď žaluji. Potácíš se ve dne jako za noci a s tebou se potácejí také proroci; hubíš svůj vlastní...
Ozeáš 7:6...se podobají peci, zrádně se k němu lísají; celou noc doutná jejich rozlícení, ráno pak vzplane plameny. Jako...
Amos 5:8...stín smrti na jitro a den pak zase stmívánoc, ten, který přivolává mořské vody a vylévá je na zemi,...
Abdiáš 1:5... srazil, praví Hospodin. Přepadnou-li noci lupiči, vezmou jen to, co budou chtít. Přijdou-li na...
Jonáš 2:1... a Jonáš v jejím břiše strávil tři dny a tři noci. V břiše ryby se Jonáš modlil k Hospodinu, svému...
Jonáš 4:10... "Vždyť jsi ji neobdělával a nepěstoval. Přes noc vyrostla, přes noc zašla. A mně nemá být líto Ninive,...
Micheáš 3:6... proti tomu jdou do války. A proto na vás přijde noc - žádná vidění; temno a žádné věštění. Slunce...
Zachariáš 1:8...syn Berechiáše, syna Idova, slovo Hospodinovo. V noci jsem měl vidění - hle, jakýsi jezdec na rudém koni!...
Zachariáš 14:7...Hospodin ho zná - kdy zmizí rozdíl mezi dnemnocí, takže bude světlo i v čas večera. V onen den potečou...
Matouš 2:14...bude to dítě hledat, aby ho zabil." Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta,...
Matouš 4:2...od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Vtom k němu přistoupil...
Matouš 12:40...proroka Jonáše. Jako byl Jonáš tři dny a tři noci v břiše velryby, tak bude Syn člověka tři dny a tři...
Matouš 26:31...Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl: "V tuto noc ode všichni odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít...
Matouš 26:34...mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že ještě dnesnoci, než zakokrhá kohout, třikrát zapřeš." Petr se ale...
Matouš 28:13...spoustu peněz se slovy: "Mluvte takhle: ‚V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, když jsme spali.'...
Marek 4:27...člověk hodí zrno na zem. Spí a vstává ve dne i v noci a to zrno klíčí a roste, a on ani neví jak. Země totiž...
Marek 5:5...takže ho nikdo nemohl zkrotit. Pořád, ve dne i v noci, byl v hrobkách a na horách, křičel a tloukl se...
Marek 14:30...mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že ještě dnesnoci, dříve než dvakrát zakokrhá kohout, třikrát zapřeš...
Lukáš 2:37...čtyř let. Nevycházela z chrámu a dnemnocí sloužila Bohu posty a modlitbami. Přistoupila ve...
Lukáš 5:5..."Mistře," řekl mu na to Šimon, "dřeli jsme celou noc a nic jsme nechytili. Ale když to říkáš ty, spustím...
Lukáš 6:12...pak vystoupil na horu, aby se modlil. Celou noc strávil v modlitbě k Bohu, a když se rozednilo, zavolal...
Lukáš 12:20... užívej!' Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnesnoci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?' Tak je to, když...
Lukáš 12:38...a bude jim sloužit. Přijde-li uprostřed noci nebo před svítáním a zastihne je připravené, blaze jim...
Lukáš 17:34...by jej ztratil, ten jej zachová. Říkám vám: V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý...
Lukáš 18:7...právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnemnocí? Myslíte, že jim bude otálet pomoci? Říkám vám, že jim...
Jan 3:2...Nikodém, židovský hodnostář. Přišel za Ježíšemnoci a řekl mu: "Rabbi, víme, že jsi přišel jako učitel od...
Jan 9:4...Toho, který poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě,...
Jan 11:10...vidí světlo tohoto světa. Kdo ale chodínoci, klopýtá, protože nemá světlo." A po těch slovech...
Jan 13:30... Jidáš vzal to sousto a hned vyšel ven. Byla noc. Po jeho odchodu Ježíš řekl: "Syn člověka je teď...
Jan 19:39...i Nikodém (který kdysi přišel za Ježíšemnoci) a přinesl směs myrhy a aloe, okolo sta liber. Vzali...
Jan 21:3..." odpověděli. A tak šli a nastoupili na loď.  noci ale nic nechytili. Za svítání stál na břehu Ježíš...
Skutky 5:19...do veřejné věznice. Hospodinův anděl alenoci otevřel dveře vězení a vyvedl je ven. Řekl jim: "Jděte...
Skutky 9:24...úkladech dozvěděl. Brány byly hlídány dnemnocí, protože ho chtěli zabít, a tak ho učedníci v noci...
Skutky 9:25... protože ho chtěli zabít, a tak ho učednícinoci vzali a spustili ho v koši přes hradbu. Saul se tedy...
Skutky 12:6... ale církev se za něj vroucně modlila k BohuNoc předtím, než ho chtěl Herodes předvést, spal Petr mezi...
Skutky 16:9...tedy Mysii a dorazili do Troady. Tam měl Pavelnoci vidění. Stál před ním nějaký Makedonec a prosil ho:...
Skutky 17:10...složili záruku, propustili je. Bratři pak hnednoci vyslali Pavla i Silase do Beroje. Také tam po svém...
Skutky 18:9...Pavlovi, uvěřili a dali se pokřtít. Jedné noci Pán řekl Pavlovi ve vidění: "Neboj se, mluv a nemlč!...
Skutky 20:31...bděte a pamatujte, že jsem po tři roky dnemnocí bez přestání v slzách napomínal jednoho každého z vás....
Skutky 23:11...dolů, vyrvou jim ho a odvedou do pevnosti. Tu noc před ním stanul Pán. "Buď statečný," řekl mu. "Jako jsi...
Skutky 23:31...tobě. Vojáci vzali Pavla a podle rozkazu honoci odvedli do Antipatridy. Nazítří se vrátili do pevnosti...
Skutky 26:7...našich pokolení ustavičně slouží Bohu dnemnocí v naději, že dosáhnou onoho zaslíbení. Kvůli této...
Skutky 27:23...zničena, nikdo z vás nepřijde o život. Dnesnoci navštívil anděl toho Boha, jemuž patřím a sloužím,...
Skutky 27:27...ale narazit na nějaký ostrov." čtrnáctou noc jsme byli unášeni napříč Adriatikem. Kolem půlnoci měli...
Římanům 13:12...Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřiliNoc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a...
1. Korintským 11:23...to, co jsem sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a lámal se...
2. Korintským 11:25...jsem byl kamenován, třikrát jsem ztroskotalnoc a den jsem vydržel na širém moři. Stále na cestách,...
2. Korintským 11:27...bratry. Tolik dřiny a vyčerpání, tolik bezesných nocí! Vím, co je hlad, žízeň a časté půsty, vím, co je...
1. Tesalonickým 2:9...si vzpomínáte na naši námahu a dřinu. Dnemnocí jsme pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž a...
1. Tesalonickým 3:10... kterou z vás máme před naším Bohem? Dnemnocí se horlivě modlíme, abychom vás mohli znovu navštívit...
1. Tesalonickým 5:2...dobře víte, že Pánův den přijde jako zlodějnoci. lidé budou říkat: "Mír! Bezpečí!" náhle je...
1. Tesalonickým 5:5... Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě! Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme...
1. Tesalonickým 5:7... ale bděme a buďme střízliví. Spáči spínoci, v noci se opíjejí opilci. My ale patříme dni! Proto...
2. Tesalonickým 3:8...a nikoho jsme jen tak nevyjídali. Naopak: dnemnocí jsme se namáhali a dřeli, abychom nikomu z vás nebyli...
1. Timoteus 5:5...Skutečně opuštěná vdova spoléhá na Boha a dnemnocí setrvává v prosbách a modlitbách. Ta, která si užívá,...
2. Timoteus 1:3...Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Ve dne i v noci děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím tak jako...
Zjevení 4:8...dokola a v sobě plno očí. Bez přestání, dnemnocí, říkaly: "Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh Všemohoucí,...
Zjevení 7:15...Božím trůnem a slouží mu v jeho chrámu dnemnocí. Ten, který sedí na trůnu, bude přebývat mezi nimi....
Zjevení 8:12...zatměla a třetina dne neměla světlo a podobněnoc. Potom jsem uviděl, jak prostředkem nebe letí jakýsi...
Zjevení 12:10...svržen žalobce našich bratrů, který je dnemnocí obviňoval před Bohem. Zvítězili však nad ním krví...
Zjevení 14:11...jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!" Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží...
Zjevení 20:10...a falešný prorok; tam budou trýzněni dnemnocí na věky věků. Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a...
Zjevení 21:25... Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat, a noc tam nebude. Přenesou do něj slávu a čest národů...
Zjevení 22:5...a na čelech budou mít jeho jméno. Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo...

Slova obsahující noci: noci (145) půlnoci (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |