Noc

Hledám varianty 'noc' [ nocích (3) nocí (52) noci (145) noc (93) ]. Nalezeny 282 verše.
Genesis 1:5...od tmy. Bůh nazval světlo "den" a tmu nazval "noc". Byl večer a bylo ráno, den první. Bůh řekl: " je...
Genesis 1:14...nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let; budou...
Genesis 1:16...větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy. Bůh je umístil na nebeské...
Genesis 1:18... aby osvětlovaly zemi, aby panovaly nade dnemnocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to...
Genesis 7:4...sešlu déšť, jenž potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Vše, co jsem učinil, smetu z povrchu země." A Noe...
Genesis 7:12...vod trvala na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Noe, jeho synové Sem, Cham a Jáfet, Noemova žena a...
Genesis 8:22...setba a žeň, chlad a horko, léto, zima ani noc a den." Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl...
Genesis 14:15...k Danu. Abram a jeho služebníci se rozdělili, v noci je přepadli a pronásledovali je k Chobě (jež leží...
Genesis 19:5...stran. "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k nám, si jich užijeme!"...
Genesis 19:33... abychom zachovaly símě našeho otce." A tak  noci opily svého otce vínem. Prvorozená šla spát se svým...
Genesis 19:34...pak prvorozená řekla mladší: "Hle, včeranoci jsem spala se svým otcem. Opijme ho vínem také dnešní...
Genesis 19:35...s ním, abychom zachovaly símě svého otce." I  noci tedy opily svého otce vínem. Ta mladší s ním šla spát,...
Genesis 20:3...Abimelech tedy pro Sáru poslal a vzal si ji. V noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli...
Genesis 24:54...muži, kteří ho doprovázeli, a zůstali tam celou noc. Když pak ráno vstali, řekl: "Propusťte k mému pánu...
Genesis 26:24...odtud vystoupil do Beer-šeby, ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama....
Genesis 28:11... Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce zapadlo. Vzal na tom místě jeden z...
Genesis 30:15..."Tak dobře," odvětila Ráchel. "Nechám ho dnesnoci spát s tebou výměnou za milostná jablíčka od tvého...
Genesis 30:16...odměnou za mandragoru od svého syna." A tak  noci spal s . A Bůh Léu vyslyšel: počala a porodila...
Genesis 31:24...dní, než ho dostihl v gileádských horách.  noci však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůh a řekl mu:...
Genesis 31:29...býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé noci promluvil a řekl: ‚Neodvažuj se Jákobovi něco...
Genesis 31:39... co bylo ukradeno ve dne i co bylo ukradenonoci. Ve dne stravoval žár a v noci mráz, mi i spánek...
Genesis 31:40...ukradeno v noci. Ve dne stravoval žár a v noci mráz, mi i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém...
Genesis 31:42...viděl trápení a dřinu mých rukou a minulou noc vyřkl svůj soud." Lában na to Jákobovi odpověděl: "Tyto...
Genesis 31:54... A tak hodovali a zůstali na hoře celou noc. Časně ráno Lában vstal, políbil své vnuky i dcery a...
Genesis 32:14...pro své množství.'" A když na tom místě strávil noc, vybral z toho, co získal, dar pro svého bratra Ezaua: ...
Genesis 32:22...přijme.") A tak šel dar před ním a on zůstal na noc v táboře. V noci pak vstal a vzal své dvě ženy, své dvě...
Genesis 32:23...šel dar před ním a on zůstal na noc v táboře. V noci pak vstal a vzal své dvě ženy, své dvě otrokyně a...
Genesis 40:5...uvězněni v žaláři - měli sen. Každý měl téže noci svůj sen, každý s vlastním významem. Když k nim Josef...
Genesis 41:11...pekaře. i on jsme tam měli ve stejnou noc sen, každý jsme měli sen s vlastním významem. A byl tam...
Genesis 46:2... přinesl oběti Bohu svého otce Izáka. Tu noc Bůh Izraelovi dal vidění. Zavolal: "Jákobe! Jákobe!"...
Exodus 10:13...východní vítr, který vál celý ten den a celou noc. Ráno ten východní vítr přinesl kobylky. Kobylky...
Exodus 12:8...i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. Tu noc budou jíst maso pečené na ohni a nekvašené chleby;...
Exodus 12:12... je totiž Pesach - Minutí Hospodinovo. V tuto noc projdu egyptskou zemí a pobiji všechny prvorozené v...
Exodus 12:30... dokonce i všechno prvorozené z dobytka.  noci byl farao vzhůru, tak jako všichni jeho dvořané a...
Exodus 12:31...nářek, neboť nebylo domu, kde by nebyl mrtvý.  noci si dal zavolat Mojžíše a Árona. "Seberte se a jděte...
Exodus 12:42...všechny Hospodinovy zástupy z Egypta. To je ta noc, kdy Hospodin držel stráž, aby je vyvedl z Egypta. To...
Exodus 13:21...v oblakovém sloupu, aby je vedl na cestě, a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil. Tak mohli jít ve dne...
Exodus 13:22...v noci. Oblakový sloup ve dne ani ohnivý sloupnoci se od lidu nikdy nevzdálil. Hospodin promluvil k...
Exodus 14:20... Jedněm byl oblakem a tmou, ale druhým osvěcoval noc, a tak se jedni k druhým po celou noc nepřiblížili....
Exodus 14:21...opřel silným východním větrem. Ten vanul celou noc, se z moře stala souš. Vody se rozestoupily a synové...
Exodus 24:18...horu. Mojžíš byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí." Hospodin promluvil k...
Exodus 34:28...Mojžíš byl s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Byl tam bez chleba a bez vody. Slova smlouvy, totiž...
Exodus 40:38... Ve dne byl nad Příbytkem Hospodinův oblak a v noci v něm byl oheň, před očima celého domu Izraele, na...
Leviticus 6:2...o zápalné oběti: Zápalná oběť zůstane celou noc do rána v ohništi na oltáři, kde bude planout oheň....
Leviticus 8:35... Zůstanete u vchodu do Stanu setkávání dnemnocí po sedm dní a budete držet Hospodinovu stráž, abyste...
Numeri 9:16...tomu bylo stále: Příbytek přikrýval oblak a v noci měl podobu ohně. Kdykoli se oblak od Stanu vznesl,...
Numeri 9:21...hned táhli dál. se oblak vznesl ve dne nebonoci, hned táhli dál. oblak prodléval nad Příbytkem...
Numeri 11:9...šťavnatou jako čerstvý olej. Když na tábornoci padala rosa, mana padala s . Mojžíš tedy slyšel, jak...
Numeri 11:32...dvou loktů od země. Lid pak byl celý den a celou noc a celý následující den na nohou a sbíral křepelky. Kdo...
Numeri 14:1...pozdvižení. Lid se dal do křiku a naříkal celou noc. Všichni synové Izraele reptali proti Mojžíšovi a...
Numeri 14:14...v oblakovém sloupu ve dne a v ohnivém sloupunoci. Když tento lid do posledního vybiješ, národy, které o...
Numeri 22:8...mu Balákova slova. On jim řekl: "Zůstaňte tu na noc. Ráno vám sdělím, jakou odpověď mi Hospodin dal." A tak...
Numeri 22:19...cokoli, malého či velkého. Zůstaňte tu ale na noc. zatím zjistím, co dalšího mi řekne Hospodin." V...
Numeri 22:20...zatím zjistím, co dalšího mi řekne Hospodin." V noci pak Hospodin přišel k Balaámovi a řekl mu: "Když ti...
Deuteronomium 1:33...a ukazoval vám cestu, kterou máte jít - za noci ohněm a za dne oblakem. Když Hospodin uslyšel vaše...
Deuteronomium 9:9...- zůstal jsem na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. Tehdy mi Hospodin dal dvě...
Deuteronomium 9:11... Když uplynulo těch čtyřicet dní a čtyřicet nocí, Hospodin mi dal dvě kamenné desky - desky smlouvy....
Deuteronomium 9:18...tak jako předtím - čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. To pro všechen váš hřích, jenž...
Deuteronomium 9:25... ležel jsem před ním čtyřicet dní a čtyřicet nocí, když řekl, že vás vyhladí. A takto jsem se modlil k...
Deuteronomium 10:10...zůstal, tak jako poprvé, čtyřicet dní a čtyřicet nocí. I tenkrát Hospodin vyslyšel a svolil, že ...
Deuteronomium 16:1... svému Bohu, slavit Pesach, Hod beránka. Oné noci v měsíci avivu vás přece Hospodin, váš Bůh, vyvedl z...
Deuteronomium 28:66...duši. Tvůj život bude stále viset na vlásku, v noci i ve dne se budeš strachovat, nikdy si nebudeš jistý...
Jozue 1:8...nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnemnocí, abys pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy...
Jozue 4:3...je s sebou a složte je v táboře, kde se dnesnoci uložíte.'" Jozue tedy povolal dvanáct mužů, které...
Jozue 8:3...třicet tisíc udatných bojovníků a vypravil jenoci s rozkazem: "Dávejte pozor! Budete vzadu za městem...
Jozue 8:9...místo mezi Bet-elem a Ajem, na západ od Aje.  noci Jozue zůstal uprostřed lidu. Brzy ráno Jozue sebral...
Jozue 8:13...od města, zadní voj pak západně od města.  noci Jozue sestoupil do údolí. Jakmile to spatřil ajský...
Jozue 10:9...tebou neobstojí." Jozue táhl z Gilgalu celou noc a pak je náhle přepadl. Hospodin je před Izraelem...
Soudců 6:25... Ten oltář je v abiezerské Ofře dodnes.  noci mu Hospodin řekl: "Vezmi býka ze stáda svého otce,...
Soudců 6:27...lidem z města to ovšem neudělal ve dne, alenoci. Ráno lidé ve městě vstali - a hle, Baalův oltář je...
Soudců 6:40...rounu, a na zemi všude kolem rosa." A Bůh to  noci udělal. Jedině na rounu bylo sucho, ale na zemi všude...
Soudců 7:9...rohy. Midiánský tábor ležel dole v údolí.  noci Hospodin řekl Gedeonovi: "Vstaň a sejdi do tábora,...
Soudců 9:32...na , podněcují město proti tobě! Proto senoci se svým vojskem vyprav a ukryj se v polích do zálohy....
Soudců 9:34...s ním, jak budeš moci." Abimelech se tedynoci se svým vojskem vypravil a ukryli se do zálohy proti...
Soudců 16:2...a celý den na něj číhali v městské bráně. Celou noc ale byli v klidu, protože si říkali: "Zabijeme ho, ...
Soudců 19:7...tchán na něj naléhal, takže tam znovu zůstal na noc. Ráno pátého dne si přivstal, že půjde. Dívčin otec mu...
Soudců 19:9...se, den se chýlí k večeru. Zůstaňte prosím na noc. Vždyť se smráká. Přespi tu a pohov si. Zítra si...
Soudců 19:10...domů." On tam ale nehodlal strávit další noc, a tak se zvedl a se svým párem oslů v postrojích a se...
Soudců 19:15... slunce zapadalo, a tak odbočili, aby tam přenocovali. Když levita vešel do Gibeje, posadil se na...
Soudců 19:25...ji k nim ven. Znásilňovali ji a týrali celou noc do rána. Pustili ji, když začalo svítat. Nad...
Soudců 20:5...benjamínské Gibeje. Gibejští měšťané ale tu noc napadli. Obklíčili v domě a chtěli zavraždit. Mou...
Růt 1:12... že mám ještě naději, i kdybych se ještě tuto noc vdala a porodila syny, copak byste čekaly, vyrostou?...
Růt 3:8... odkryla plášť po jeho boku a ulehla. Uprostřed noci pak sebou ten muž trhl, převalil se - a hle, po boku...
Růt 3:13...ale ještě bližší příbuzný než . Zůstaň tu přes noc. Splní-li ti zítra příbuzenskou povinnost, budiž, ...
1. Samuel 3:2... době tak slabý zrak, že neviděl. Jednounoci spal na svém obvyklém místě. Boží lampa ještě nezhasla...
1. Samuel 14:34...pojídáním masa s krví!" Každý z vojska tedy  noci přivedl svého býka a porazil ho tam. Saul tenkrát...
1. Samuel 14:36...postavil oltář. Potom Saul prohlásil: "Pojďme! V noci vyrazíme za Filištíny a budeme je plenit do svítání...
1. Samuel 15:11... slovo." Samuel vzplanul hněvem a celou noc volal k Hospodinu. Brzy ráno se vydal za Saulem. Řekli...
1. Samuel 15:16..." zarazil Samuel Saula. "Povím ti, co mi dnesnoci řekl Hospodin." "Pověz," řekl Saul. Samuel tedy...
1. Samuel 19:10...zabodlo do zdi. David se dal na útěk a ještě  noci uprchl. Saul poslal k Davidovu domu své muže, aby ho...
1. Samuel 19:11...ale varovala: "Zachraň si život a ještě dnesnoci uteč; jinak budeš zítra mrtev." Míkal pak spustila...
1. Samuel 19:24...vytržení. Ležel tam nahý celý den a celou noc. A proto se říká: To i Saul patří k prorokům? David...
1. Samuel 25:16... se nám vůbec nic neztratilo. Ve dne i v noci nás chránili jako hradba, celou tu dobu, kterou jsme s...
1. Samuel 26:7...odpověděl Abišaj. David s Abišajem tedy vešlinoci do vojska a hle - Saul spal uprostřed ležení a kopí...
1. Samuel 28:8..." odpověděli mu jeho služebníci. Saul se paknoci, přestrojen do jiných šatů, vydal se dvěma muži za...
1. Samuel 28:20...vyděsila, že ho opustil zbytek sil. Celý dennoc totiž nic nejedl. Když ta žena přistoupila k Saulovi a...
1. Samuel 28:25...a jeho služebníkům. Pojedli, vstali a ještě  noci odešli. Filištíni shromáždili všechna svá vojska do...
1. Samuel 30:12...se najedl, pookřál, protože tři dny a tři noci nic nejedl a nepil. "Ke komu patříš?" ptal se ho David...
1. Samuel 31:12... všichni jejich bojovníci vyrazili a šli celou noc. Sňali Saulovo tělo i těla jeho synů z betšanské hradby...
2. Samuel 2:29... Boj skončil. Abner pak se svými muži šel celou noc přes pláň Arava, přebrodili Jordán, šli celé dopoledne,...
2. Samuel 2:32...otce v Betlémě. Joáb pak se svými muži šel celou noc, za svítání dorazili do Hebronu. Boj mezi domem...
2. Samuel 4:7...ho k smrti, uřízli mu hlavu a šli s celou noc přes pláň Arava, ji přinesli k Davidovi do Hebronu....
2. Samuel 7:4...odpověděl Nátan králi. "Hospodin je s tebou."  noci ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému...
2. Samuel 12:16...kvůli tomu chlapci hledal Boha. Držel půst a v noci ležel na holé zemi. Stařešinové jeho domu se postavili...
2. Samuel 17:1... vyberu dvanáct tisíc mužů a ještě dnesnoci se vypravím pronásledovat Davida. Překvapím ho útokem,...
2. Samuel 21:10...nebeské ptactvo ve dne ani divokou zvěřnoci. Když bylo Davidovi oznámeno, jak se Saulova družka...
1. Královská 3:5...obětoval na tisíc zápalných obětí. Jednounoci se Šalomounovi v Gibeonu zjevil Hospodin. "Žádej o...
1. Královská 3:19...jen my dvě, kromě nás tam nebyl nikdo cizí. V noci ale syn téhle ženy umřel, protože ho zalehla. A tak...
1. Královská 3:20...ženy umřel, protože ho zalehla. A tak ještě tu noc vstala a vzala mi mého syna, když tvá služebnice spala....
1. Královská 8:29...dnes předkládá. Kéž jsou tvé oči dnemnocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl: ‚Tam...
1. Královská 8:59... kéž jsou Hospodinu, našemu Bohu, blízká dnemnocí, aby zjednával právo svému služebníku i svému lidu...
1. Královská 19:8...síle toho pokrmu pak šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí k Boží hoře Oréb. Tam vešel do jeskyně a přenocoval...
2. Královská 6:14...koně, vozy a množství vojáků. Dorazili tamnoci a město obklíčili. Ráno sluha Božího muže vstal, vyšel...
2. Královská 7:12...se dostala do královského paláce. Král ještěnoci vstal a řekl svým služebníkům: " vám povím, co na...
2. Královská 8:21...veliteli vozů obklopili ze všech stran, ale onnoci vstal a obklíčení prolomil. Vojsko se mu pak rozuteklo...
2. Královská 19:35...to a pro Davida, jenž byl můj služebník!" Téže noci pak vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře...
2. Královská 25:4...byla městská hradba prolomena a všichni vojácinoci utekli brankou mezi zdmi u královské zahrady, ačkoli...
1. Letopisů 9:27...svěřeny komory a pokladnice Božího domu. V noci zůstávali okolo Božího domu; měli za úkol ho hlídat a...
1. Letopisů 9:33...jiných povinností, neboť byli ve službě dnemnocí. To jsou vůdcové levitských otcovských domů, vůdcové...
1. Letopisů 17:3...srdci," odpověděl mu Nátan. "Bůh je s tebou."  noci ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému...
2. Letopisů 1:7...před Hospodinem na tisíc zápalných obětí.  noci se Šalomounovi zjevil Bůh a řekl mu: "Žádej o...
2. Letopisů 6:20...služebník předkládá. Kéž jsou tvé oči dnemnocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl, že...
2. Letopisů 7:12...o jeho palác, se zdařilo. Tehdy se Šalomounovinoci ukázal Hospodin a řekl mu: "Vyslyšel jsem tvou...
2. Letopisů 21:9...veliteli vozů obklopili ze všech stran, ale onnoci vstal a obklíčení prolomil. Edom tedy zůstává ve...
2. Letopisů 35:14...Áronovi, totiž obětovali zápaly a tuk do noci. Proto levité připravovali beránka nejen pro sebe, ale...
Nehemiáš 1:6...služebníka, kterou se před tebou modlím dnemnocí za tvé služebníky, syny Izraele! Vyznávám hříchy synů...
Nehemiáš 2:12... Když jsem tam pobyl tři dny, vstal jsemnoci a vzal s sebou jen několik mužů. Nikomu jsem neřekl,...
Nehemiáš 2:13...jsem nevzal kromě toho, na němž jsem jel sám. Tu noc jsem se vydal Údolní branou kolem Dračího pramene a k...
Nehemiáš 2:15...kudy projít. Pokračoval jsem tedy vzhůru do noci podél potoka a prohlížel hradby. Pak jsem se obrátil...
Nehemiáš 4:3...svému Bohu a na obranu proti nim jsme ve dne i v noci stavěli stráž. Tehdy se v Judsku začalo říkat: "Ubývá...
Nehemiáš 4:16...se svými mládenci v Jeruzalémě, aby mohlinoci hlídat a ve dne pracovat." ani bratři a mládenci...
Nehemiáš 6:10...musíme zavřít. Chtějí totiž zavraždit. V noci přijdou zavraždit!" "Člověk jako by měl utíkat?"...
Nehemiáš 9:12...Ve dne jsi je vodil sloupem oblakovým, v noci pak sloupem ohnivým svítils jim na cestu, po které...
Nehemiáš 9:19...dne je vodil po cestě; ohnivý sloup byl s niminoci, svítil jim na cestu, po které měli jít. Svého...
Ester 4:16...tři dny - nejedí ani nepijí ve dne aninoci. I a dívky se takto budeme postit. Potom půjdu...
Ester 6:1...zalíbila, a tak dal postavit ten kůl.  noci král nemohl spát. Rozkázal tedy, mu přinesou...
Job 2:13...hlavu prach, létal k obloze. Sedm dní a sedm nocí s ním proseděli na zemi, a když viděli tu nesmírnou...
Job 3:3...řekl: "Zhynout měl den, kdy jsem se narodil, i noc, kdy řekli: Chlapce jsme počali! Kéž by se zatměl onen...
Job 3:6...bylo přikrylo, zatmění kéž by ho přemohlo! I tu noc měla zachvátit temnota, aby se do roku nemohla počítat,...
Job 3:7...počítat, do počtu měsíců aby nevešla! Ach ta noc - kéž byla neplodná, radostný výkřik poznat neměla!...
Job 5:14...tma je zachvátí, v poledne budou tápat jako za noci. Před mečem jejich úst chudé zachrání, zachrání je z...
Job 7:3...byly dány měsíce prázdnoty, přiděleny mi byly noci trápení. Když uléhám, říkám si: ‚Kdy budu moci vstát?'...
Job 7:4... Když uléhám, říkám si: ‚Kdy budu moci vstát?' A noc se táhne a se převaluji sem a tam do rána. Tělo...
Job 17:12... touhy mého srdce se zhatily. Obrátit usilují noc na den, v temnotě říkají: ‚Světlo blíží se!' Je-li mou...
Job 24:14... aby zabíjel ubohé chudáky; jako zloděj se nocí odplíží. Cizoložné oko soumrak vyhlíží, ‚Nikdo ...
Job 27:20... Hrůzy ho postihnou jako povodeň, uprostřed noci ho vichr odnese. Východní vítr ho odnese kdovíkam,...
Job 30:3...a hladem vyzáblí vyprahlou zemí se toulajínocí zkázy a pustoty. Mezi křovím sbírají listy lebedy,...
Job 30:17... zmocňují se dny soužení. Bůh ve mněnoci drtí kosti, bolest sžírá, nedá se utišit. Ohromnou...
Job 34:20...dílo jeho rukou jsou jeden jak druhý! Uprostřed noci náhle umírají, i mocní se zachvějí a musí pryč,...
Job 34:25...dosadí místo nich. O jejich skutcích dobře , v noci je svrhne, a jsou zničeni. Ztrestá je za jejich...
Job 35:10...‚Co Bůh, můj Stvořitel, který písněmi rozeznívá noc, který nás vyučuje i skrze dobytek a který nám na...
Job 36:20...z úzkosti, se snažíš sebevíc? Nedychti po noci, kdy lidé mizí ze svých míst. Neopovažuj se ke zlu...
Žalmy 1:2...je jeho radostí - o tomto Zákoně dnemnocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který...
Žalmy 6:7...kdo by slavil ? Svým nářkem vyčerpán na lůžku noci provzlykám, slzami polštář zalévám! Zrak mi vyhasl...
Žalmy 16:7...dědictví! Hospodina, svého Rádce, velebím, i v noci učí svědomí. Hospodina vidím před sebou napořád,...
Žalmy 17:3...oči na právo dohlédnou! Zkoumals srdce, v noci s' prověřil, tříbils a nenalezl nic. Myšlením...
Žalmy 19:3...obloha. Jeden den druhému slovo uděluje, jedna noc druhé zjevuje poznání. Není slov a není řeči, kde by...
Žalmy 22:3...dny volám, Bože můj, ty se však nehlásíš, ani za nocí nemohu najít klid. Ty sám jsi svatý, trůníš uprostřed...
Žalmy 30:6...celý život provází. Večerní pláč zůstává přes noc, ráno jej ale střídá jásání! Když se mi dařilo, říkával...
Žalmy 32:4...dny jsem naříkal. Tvá ruka tížila ve dnenoci, z mízy stal se letní suchopár. séla Svůj hřích...
Žalmy 42:4...: Kdy půjdu a spatřím Boží tvář? Ve dne i v noci jsou mi slzy pokrmem, když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde...
Žalmy 42:9.... Ve dne kéž Hospodin svou lásku ukáže, v noci kéž jeho píseň se mnou zůstane - tak zní modlitba k...
Žalmy 55:11... ve městě vládne krutost a rozbroje! Ve dne i v noci krouží po jeho zdech, špatnost a trápení bydlí v něm....
Žalmy 74:16... mohutné řeky ty jsi vysušil. Tobě patří den - i noc je tvá, měsíc i slunce ty jsi umístil. Ty jsi vymezil...
Žalmy 77:3...svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích, duše se nenechala utěšit. Na Boha vzpomínám,...
Žalmy 77:7... jež dávno minuly. Na své písně vzpomínám po nocích, v srdci přemítám a v duchu zpytuji: Copak ...
Žalmy 78:14...Oblakem svým je vodil ve dne, ohnivým světlem za nocí. Rozlomil skály v poušti, jak z hlubin bezedných dal...
Žalmy 88:2... Hospodine, Bože spásy, ve dne i v noci před tebou běduji. Kéž moje modlitba dospěje k tvé...
Žalmy 92:3...o tvé lásce za svítání, o tvé věrnosti zpívat za nocí při loutně s deseti strunami, za doprovodu citery...
Žalmy 104:20...i samo slunce , kdy zapadat. Přivádíš tmunoc se rozhostí, spoustou zvěře se lesy zahemží. Po své...
Žalmy 105:39...svíral je! Rozestřel oblak, aby jim dal stínnoc jim svým ohněm prozářil. Na jejich žádost dal jim...
Žalmy 119:55... kdekoli putuji. Na tvé jméno vzpomínám po nocích, tvůj Zákon, Hospodine, toužím naplnit. Tento úkol...
Žalmy 119:148...tvé slovo čekám s nadějí. Oka nezamhouřím, celé noci bdím, abych přemýšlel o tvých výrocích. Prosím vyslyš...
Žalmy 121:6...stín. Neublíží ti slunce během dne, ani měsíc za nocí. Hospodin ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání...
Žalmy 127:2...je, abyste časně vstávali a zůstávali vzhůru do noci. Proč byste jedli chléb bolesti? Bůh svoje milé...
Žalmy 134:1...je Hospodinův služebník - vy, kteří stojíte za nocí v domě, kde bydlí Hospodin! Zvedejte ruce ve svatyni,...
Žalmy 136:9...trvá navěky! Měsíc a hvězdy, aby vládly nad nocí - jeho láska trvá navěky! On pobil prvorozené v Egyptě...
Žalmy 139:11...si řekl - Snad pohltí tma, světlo kolem  noc vystřídá - tobě nebude temná ani tma, noc jako den ti...
Žalmy 139:12... noc vystřídá - tobě nebude temná ani tmanoc jako den ti záři , tma bude pro tebe světlu podobná!...
Přísloví 7:9...vykročil. Bylo to večer, po setmění, když přišla noc a padla tma. Vtom náhle žena v ústrety mu míří v...
Přísloví 31:18...vlastní píle zakouší, její svíce září dlouho do noci. Přeslici bere do rukou, prsty přidržuje vřeteno...
Kazatel 2:23... trápí se při všem, čím se zabývá, takže aninoci nemá klid. I to je marnost. Je snad pro člověka něco...
Kazatel 8:16...dal. Rozhodl jsem se poznat moudrost a ve dnenoci nezamhouřit oka, dokud neprohlédnu dění na zemi. Tehdy...
Píseň 3:1...na horách béterských! Na lůžku jsem toužila za nocí po tom, kterého z duše miluji. Hledala jsem ho, ale...
Izaiáš 4:5...tu slávu bude ve dne přikrývat oblak dýmu a v noci záře planoucího ohně. Poskytne přístřeší a stín před...
Izaiáš 5:11...hned se ženou za pitím, kdo vysedávají dlouho do noci, než se vínem rozvášní! Citery, loutny, tamburíny,...
Izaiáš 15:1...lid najde záštitu. Ortel nad Moábem: V jediné noci vypleněn, Ar Moábský je zahuben! V jediné noci...
Izaiáš 16:3... "Poraďte se a rozhodněte - zastiň nás jako noc v pravé poledne! Ukryj běžence, nezrazuj vyhnance!...
Izaiáš 21:8..."Na stráži, pane, stojím den co den, každičkou noc jsem na hlídce. Hle, vidím jezdce přijíždět, dvojice...
Izaiáš 21:11...Seíru slyším volání: "Strážný, jak dlouho bude noc? Strážný, jak dlouho bude noc?" A strážný odpoví:...
Izaiáš 21:12...noc?" A strážný odpoví: "Přichází ráno, ale také noc. Chcete-li se ptát, ptejte se, vraťte se a přijďte...
Izaiáš 26:9... po tvé připomínce v duši toužíme. dušenoci touží po tobě, můj duch hledá s úsvitem. Když se...
Izaiáš 27:3...ji, v každé chvíli ji svlažuji. Ve dne i v noci střežím ji, aby nikdo neškodil. se nezlobím....
Izaiáš 28:19...se přižene, znovu vás zasáhne - ráno za ránem, v noc i den! Hrůza dočista ochromí ty, kdo pochopí toto...
Izaiáš 30:29... Tehdy vám bude do zpěvu, jako když senoci zasvěcují slavnosti; v srdci budete veselí, jako když...
Izaiáš 34:10...zachvátí plameny hořícího dehtu! Ve dne aninoci Edom neuhasne, jeho dým bude stoupat navždycky; na...
Izaiáš 58:10... tehdy tvé světlo vzejde v temnotě a tvá noc bude jako poledne. Tehdy Hospodin stále povede,...
Izaiáš 60:11...stále otevřeny, nebudou zavírány ve dne aninoci, aby k tobě přišlo bohatství národů i jejich králové...
Izaiáš 62:6...jsem ustanovil strážné, kteří celý den a celou noc nikdy neztichnou. Vy, kdo Hospodina upomínáte,...
Izaiáš 65:4...pálí na cihlách, vysedávají při hrobkách, kdenoci drží stráž a jedí maso podsvinčat - v jejich hrncích...
Jeremiáš 6:5... večer vrhá dlouhý stín.' ‚Zaútočíme tedynoci! Zboříme jejich pevnosti!'" Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 8:23...a oči slzí prameny, abych oplakával dnemnocí ty, kdo v mém lidu zhynuli! Kéž bych měl někde na...
Jeremiáš 14:8...chováš jako cizinec, jako poutník, co se jen na noc zastaví? Proč se chováš jako zaskočený člověk, jako...
Jeremiáš 14:17...jejich neštěstí." "Vyřiď jim tato slova: Dnemnocí mi z očí kanou slzy, nejdou zastavit. panenská...
Jeremiáš 16:13...otcové. Tam budete sloužit cizím bohům dnemnocí, neboť se nad vámi neslituji.'" "Hle, přicházejí...
Jeremiáš 31:35...slunce ozařovat den a měsíc s hvězdami za světlo noci určuje, jenž vzdouvá moře, jeho vlny řvou, a jehož...
Jeremiáš 33:20...moci zrušit moji smlouvu s dnem a moji smlouvunocí, takže den ani noc nenastane ve svůj čas, pak bude...
Jeremiáš 33:25...praví Hospodin: Jestliže nemám smlouvu se dnemnocí a nestanovil jsem zákony pro nebe i zemi, pak také...
Jeremiáš 39:4...dal se se všemi vojáky na útěk. Opustili městonoci přes královskou zahradu, brankou mezi zdmi. Prchali k...
Jeremiáš 49:9...česáči, nechají aspoň paběrky. Přepadnou-li noci zloději, vezmou jen to, co budou chtít. však Ezaua...
Jeremiáš 52:7...byla městská hradba prolomena a všichni vojácinoci utekli. Dostali se z města brankou mezi zdmi u...
Pláč 1:2...zeměmi, a teď je v otroctví. Hořce naříká celou noc, po tvářích kanou slzy. Z jejích milenců, kolik jich...
Pláč 2:18...sionské! tvé slzy proudí potokem, je noc či den! Odpočinek si nedopřej, tvé oko neusne!...
Pláč 2:19...nedopřej, tvé oko neusne! Vstávej a volej za nocí při počátcích hlídek. Jak vodu své srdce vylévej před...
Daniel 2:19...popraveni s ostatními babylonskými mudrci. V noci pak Danielovi bylo to tajemství zjeveno ve vidění....
Daniel 5:30...ho třetím nejmocnějším v království. Ještě  noci pak byl babylonský král Belšasar zabit. Království...
Daniel 6:19...paláce. Odmítl jídlo i obvyklé radovánky a celou noc nespal. Ráno hned za úsvitu král vstal a spěchal ke lví...
Daniel 7:2... Zde začíná záznam onoho snu: Daniel jsemnoci měl toto vidění: Hle, spatřil jsem, jak nad velikým...
Ozeáš 4:5...na koho tu teď žaluji. Potácíš se ve dne jako za noci a s tebou se potácejí také proroci; hubíš svůj vlastní...
Ozeáš 7:6...se podobají peci, zrádně se k němu lísají; celou noc doutná jejich rozlícení, ráno pak vzplane plameny. Jako...
Amos 5:8...stín smrti na jitro a den pak zase stmívánoc, ten, který přivolává mořské vody a vylévá je na zemi,...
Abdiáš 1:5... srazil, praví Hospodin. Přepadnou-li noci lupiči, vezmou jen to, co budou chtít. Přijdou-li na...
Jonáš 2:1... a Jonáš v jejím břiše strávil tři dny a tři noci. V břiše ryby se Jonáš modlil k Hospodinu, svému...
Jonáš 4:10... "Vždyť jsi ji neobdělával a nepěstoval. Přes noc vyrostla, přes noc zašla. A mně nemá být líto Ninive,...
Micheáš 3:6... proti tomu jdou do války. A proto na vás přijde noc - žádná vidění; temno a žádné věštění. Slunce...
Zachariáš 1:8...syn Berechiáše, syna Idova, slovo Hospodinovo. V noci jsem měl vidění - hle, jakýsi jezdec na rudém koni!...
Zachariáš 14:7...Hospodin ho zná - kdy zmizí rozdíl mezi dnemnocí, takže bude světlo i v čas večera. V onen den potečou...
Matouš 2:14...bude to dítě hledat, aby ho zabil." Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta,...
Matouš 4:2...od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Vtom k němu přistoupil...
Matouš 12:40...proroka Jonáše. Jako byl Jonáš tři dny a tři noci v břiše velryby, tak bude Syn člověka tři dny a tři...
Matouš 26:31...Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl: "V tuto noc ode všichni odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít...
Matouš 26:34...mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že ještě dnesnoci, než zakokrhá kohout, třikrát zapřeš." Petr se ale...
Matouš 28:13...spoustu peněz se slovy: "Mluvte takhle: ‚V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, když jsme spali.'...
Marek 4:27...člověk hodí zrno na zem. Spí a vstává ve dne i v noci a to zrno klíčí a roste, a on ani neví jak. Země totiž...
Marek 5:5...takže ho nikdo nemohl zkrotit. Pořád, ve dne i v noci, byl v hrobkách a na horách, křičel a tloukl se...
Marek 14:30...mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že ještě dnesnoci, dříve než dvakrát zakokrhá kohout, třikrát zapřeš...
Lukáš 2:37...čtyř let. Nevycházela z chrámu a dnemnocí sloužila Bohu posty a modlitbami. Přistoupila ve...
Lukáš 5:5..."Mistře," řekl mu na to Šimon, "dřeli jsme celou noc a nic jsme nechytili. Ale když to říkáš ty, spustím...
Lukáš 6:12...pak vystoupil na horu, aby se modlil. Celou noc strávil v modlitbě k Bohu, a když se rozednilo, zavolal...
Lukáš 12:20... užívej!' Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnesnoci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?' Tak je to, když...
Lukáš 12:38...a bude jim sloužit. Přijde-li uprostřed noci nebo před svítáním a zastihne je připravené, blaze jim...
Lukáš 17:34...by jej ztratil, ten jej zachová. Říkám vám: V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý...
Lukáš 18:7...právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnemnocí? Myslíte, že jim bude otálet pomoci? Říkám vám, že jim...
Jan 3:2...Nikodém, židovský hodnostář. Přišel za Ježíšemnoci a řekl mu: "Rabbi, víme, že jsi přišel jako učitel od...
Jan 9:4...Toho, který poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě,...
Jan 11:10...vidí světlo tohoto světa. Kdo ale chodínoci, klopýtá, protože nemá světlo." A po těch slovech...
Jan 13:30... Jidáš vzal to sousto a hned vyšel ven. Byla noc. Po jeho odchodu Ježíš řekl: "Syn člověka je teď...
Jan 19:39...i Nikodém (který kdysi přišel za Ježíšemnoci) a přinesl směs myrhy a aloe, okolo sta liber. Vzali...
Jan 21:3..." odpověděli. A tak šli a nastoupili na loď.  noci ale nic nechytili. Za svítání stál na břehu Ježíš...
Skutky 5:19...do veřejné věznice. Hospodinův anděl alenoci otevřel dveře vězení a vyvedl je ven. Řekl jim: "Jděte...
Skutky 9:24...úkladech dozvěděl. Brány byly hlídány dnemnocí, protože ho chtěli zabít, a tak ho učedníci v noci...
Skutky 9:25... protože ho chtěli zabít, a tak ho učednícinoci vzali a spustili ho v koši přes hradbu. Saul se tedy...
Skutky 12:6... ale církev se za něj vroucně modlila k BohuNoc předtím, než ho chtěl Herodes předvést, spal Petr mezi...
Skutky 16:9...tedy Mysii a dorazili do Troady. Tam měl Pavelnoci vidění. Stál před ním nějaký Makedonec a prosil ho:...
Skutky 17:10...složili záruku, propustili je. Bratři pak hnednoci vyslali Pavla i Silase do Beroje. Také tam po svém...
Skutky 18:9...Pavlovi, uvěřili a dali se pokřtít. Jedné noci Pán řekl Pavlovi ve vidění: "Neboj se, mluv a nemlč!...
Skutky 20:31...bděte a pamatujte, že jsem po tři roky dnemnocí bez přestání v slzách napomínal jednoho každého z vás....
Skutky 23:11...dolů, vyrvou jim ho a odvedou do pevnosti. Tu noc před ním stanul Pán. "Buď statečný," řekl mu. "Jako jsi...
Skutky 23:31...tobě. Vojáci vzali Pavla a podle rozkazu honoci odvedli do Antipatridy. Nazítří se vrátili do pevnosti...
Skutky 26:7...našich pokolení ustavičně slouží Bohu dnemnocí v naději, že dosáhnou onoho zaslíbení. Kvůli této...
Skutky 27:23...zničena, nikdo z vás nepřijde o život. Dnesnoci navštívil anděl toho Boha, jemuž patřím a sloužím,...
Skutky 27:27...ale narazit na nějaký ostrov." čtrnáctou noc jsme byli unášeni napříč Adriatikem. Kolem půlnoci měli...
Římanům 13:12...Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřiliNoc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a...
1. Korintským 11:23...to, co jsem sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a lámal se...
2. Korintským 11:25...jsem byl kamenován, třikrát jsem ztroskotalnoc a den jsem vydržel na širém moři. Stále na cestách,...
2. Korintským 11:27...bratry. Tolik dřiny a vyčerpání, tolik bezesných nocí! Vím, co je hlad, žízeň a časté půsty, vím, co je...
1. Tesalonickým 2:9...si vzpomínáte na naši námahu a dřinu. Dnemnocí jsme pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž a...
1. Tesalonickým 3:10... kterou z vás máme před naším Bohem? Dnemnocí se horlivě modlíme, abychom vás mohli znovu navštívit...
1. Tesalonickým 5:2...dobře víte, že Pánův den přijde jako zlodějnoci. lidé budou říkat: "Mír! Bezpečí!" náhle je...
1. Tesalonickým 5:5... Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě! Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme...
1. Tesalonickým 5:7... ale bděme a buďme střízliví. Spáči spínoci, v noci se opíjejí opilci. My ale patříme dni! Proto...
2. Tesalonickým 3:8...a nikoho jsme jen tak nevyjídali. Naopak: dnemnocí jsme se namáhali a dřeli, abychom nikomu z vás nebyli...
1. Timoteus 5:5...Skutečně opuštěná vdova spoléhá na Boha a dnemnocí setrvává v prosbách a modlitbách. Ta, která si užívá,...
2. Timoteus 1:3...Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Ve dne i v noci děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím tak jako...
Zjevení 4:8...dokola a v sobě plno očí. Bez přestání, dnemnocí, říkaly: "Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh Všemohoucí,...
Zjevení 7:15...Božím trůnem a slouží mu v jeho chrámu dnemnocí. Ten, který sedí na trůnu, bude přebývat mezi nimi....
Zjevení 8:12...zatměla a třetina dne neměla světlo a podobněnoc. Potom jsem uviděl, jak prostředkem nebe letí jakýsi...
Zjevení 12:10...svržen žalobce našich bratrů, který je dnemnocí obviňoval před Bohem. Zvítězili však nad ním krví...
Zjevení 14:11...jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!" Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží...
Zjevení 20:10...a falešný prorok; tam budou trýzněni dnemnocí na věky věků. Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a...
Zjevení 21:25... Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat, a noc tam nebude. Přenesou do něj slávu a čest národů...
Zjevení 22:5...a na čelech budou mít jeho jméno. Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo...

Slova obsahující noc: nenocuj (2) noc (93) noci (145) nocí (52) nocích (3) nocleh (1) nocoval (1) nocovali (2) nocovat (8) nocuje (1) nocujete (2) nocují (1) nocujte (1) přenocoval (2) přenocovali (4) přenocování (2) přenocovat (2) přenocujeme (2) přenocujete (1) přenocujme (1) půlnoci (12) rovnocenná (1) rovnocennou (1) velikonoc (2) velikonoce (8) velikonocemi (2) velikonocích (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |