Nitro

Hledám varianty 'nitro' [ nitru (19) nitro (13) nitra (12) ]. Nalezeny 44 verše.
Exodus 15:8...vody nakupily, proudy vod stály jako hromady, v nitru moře ztuhly propasti. Nepřítel řekl: ‚Stíhat je budu,...
Job 15:2...mu na to řekl: " mudrc hlásat jalové názory, v nitru se nadouvat větrem východním? se hádat slovy bez...
Job 15:35...plameny. Počnou trápení a zlo porodí, v jejich nitru se líhnou lsti!" Job na to...
Job 23:12...z . Nevzdálil jsem se příkazům jeho rtů, v nitru jsem uchovával výroky jeho úst. On je však Jediný -...
Job 30:27...přišlo zlo, namísto světla temno přepadlo.  nitro bouří, nedá se utišit, dostihly dny soužení....
Žalmy 5:10...Vždyť v jejich ústech není upřímnosti, jejich nitro je plné záhuby, zející hrob je hrdlo jejich, nástroje...
Žalmy 22:15... srdce se vosku podobá, rozpustilo senitru mém. Patro mám suché jako střep, jazyk mi přilnul k...
Žalmy 40:9...je konat vůli tvou, tvůj Zákon, Bože můj, v nitru nosím si." Ve velikém shromáždění jsem spravedlnost...
Žalmy 51:12...odstraníš! Stvoř ve mně, Bože, srdce ryzí, v mém nitru obnov ducha stálosti. Nevyháněj ze své přítomnosti...
Žalmy 64:7...vypátral naše zločiny?" Vypátrá je Ten, jenž do nitra hledí, jenž pátrá v hlubinách srdce člověka! Bůh po...
Žalmy 94:19..." tvá láska, Hospodine, ale držela! Když nitro měl jsem plné úzkostí, tvé utěšení mi bylo rozkoší!...
Žalmy 103:1...Davidův. Dobrořeč, duše , Hospodinu a celé nitro jeho svatému jménu! Dobrořeč, duše , Hospodinu a...
Žalmy 139:13...ti záři , tma bude pro tebe světlu podobná!  nitro zformovals ty sám, v lůně matky jsi tkal....
Přísloví 3:8...se zla! To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to občerství. Uctívej Hospodina vším, co ti patří,...
Přísloví 14:33... V srdci rozumného spočívá moudrost; co skrývá nitro tupců, též vyjde najevo. Spravedlnost povznáší národ,...
Přísloví 18:8... Pomluvy se tváří jako pamlsky, hluboko do nitra ale padají. Kdo při své práci lenoší, od kazisvěta se...
Přísloví 20:30...vydrhnou špatnost, rány zasáhnou hluboko do nitra. Královo srdce je v Hospodinově ruce - jak vodní...
Přísloví 22:18...mému vědění. Příhodné bude, když zachováš jenitru, budou-li pohotově vždy na tvých rtech. Dnes právě...
Přísloví 23:16...moudré, srdce zajásá, to mi věř. Celé  nitro se zaraduje, budou-li tvé rty mluvit poctivě. Závist...
Přísloví 26:22... Pomluvy se pamlsky být zdají, hluboko do nitra ale padají. Stříbrná glazura na střepu hliněném jsou...
Přísloví 26:24... kdo nenávidí, se v řeči přetvařuje, hlubokonitru ale chová lest. Jeho příjemným řečem vůbec nevěř - v...
Izaiáš 16:11...ten tam. srdce jako loutna nad Moábem lká,  nitro pro Kir-cheres naříká. se Moáb ukáže na své výšině...
Izaiáš 63:11...svých stád? Kde je Ten, který jim vložil do nitra svého svatého Ducha; který je vedl svou slavnou paží...
Jeremiáš 31:20...o něm promluvím, vždy si ho znovu vybavím a v nitru cítím pohnutí. Slituji se nad ním, jistěže se...
Jeremiáš 31:33... praví Hospodin: Svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni...
Ezechiel 11:19...a nechutnosti. Dám jim jedno srdce a do nitra jim vložím nového ducha. Vezmu jim z těla srdce z...
Ezechiel 28:16...zlým. Kvůli množství tvého obchodování se tvé nitro naplnilo krutostí a zhřešil jsi. Proto jsem ...
Ezechiel 36:26...model vás očistím. Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z...
Ezechiel 36:27...z kamene a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého Ducha a způsobím, abyste se řídili mými...
Ozeáš 11:8...k tobě jako k Cebojim? Srdce se ve mně obrací, v nitru jsem pohnut lítostí. Nevykonám svůj prudký hněv,...
Zachariáš 12:1...nebesa, zakladatel země a tvůrce ducha v lidském nitru, praví: Hle - učiním Jeruzalém číší, po níž se...
Marek 5:30... že byla z toho trápení uzdravena. Ježíšnitru ihned pocítil, že z něj vyšla moc. Otočil se v davu a...
Marek 7:21...řekl: "Co z člověka vychází, to člověka špiní. Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění,...
Marek 7:23... potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejínitra a špiní člověka." Potom vstal a odešel odtud do okolí...
Lukáš 11:39...farizeové leštíte pohár a mísu zvenku, ale vaše nitro je plné hrabivosti a podlosti. Blázni! Copak Ten,...
Jan 6:61...těžká slova. Kdo to může poslouchat?" Ježíšnitru poznal, že jeho učedníci kvůli tomu reptají, a tak...
Jan 7:38... pojď ke mně a pij! Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo." (A to řekl...
Skutky 14:17...z nebe nám dává déšť i časy úrody a naše nitro sytí jídlem a radostí." A těmi slovy taktak upokojili...
Římanům 2:29...na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jímnitru a srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde...
Římanům 7:22...chci konat dobro, je mi nablízku zlo. Ve svém nitru radostně souhlasím s Božím Zákonem, ale ve svých...
Římanům 8:23... kteří okoušíme první ovoce Ducha, i my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny, to jest...
2. Korintským 1:9... že jsme přestali doufat, že přežijeme; v nitru jsme vlastně očekávali rozsudek smrti. To vše se...
Efeským 3:16...Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích!...
1. Petr 3:4...šatech - ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného ducha, který...

Slova obsahující nitro: nitro (13) vnitrozemí (1) vnitrozemím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |