Nimi

Hledám pøesnì 'nimi'. Nalezeno 439 veršù. Další varianty: ony (18) oni (240) ona (66) nimi (462) nim (247) nich (523) (312) jimi (41) jim (1499) jich (208) je (6538)
Genesis 18:16...vstali a zamířili odtud k Sodomě. Abraham šelnimi, aby je vyprovodil. Tehdy si Hospodin řekl: "Zatajím...
Genesis 18:21...velmi těžký. Proto sestoupím a uvidím: pokud jednali tak, jak nasvědčuje křik, jenž se mi donesl, je s...
Genesis 19:8...prosím nic zlého! Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže; vyvedu je k vám. Udělejte s nimi, co...
Genesis 19:9...těm mužům - vešli přece pod ochranu střechy." Oni však zvolali: "Uhni stranou! Tenhle přistěhovalec nám...
Genesis 29:9...a odvalí se kámen z ústí studny." A zatímconimi mluvil, přišla Ráchel se stádem svého otce. Byla totiž...
Genesis 33:3... a Ráchel s Josefem dozadu. Sám pak šel před nimi a sedmkrát se poklonil k zemi, než došel ke svému...
Genesis 34:8...s Jákobovou dcerou - to se přece nesmí! Chamornimi začal vyjednávat: "Můj syn Šechem prahne po vaší dceři...
Genesis 37:13...tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi...
Genesis 37:21...snů!" Když to však uslyšel Ruben, chtěl ho před nimi zachránit, a tak řekl: "Neberme mu život!" Ruben...
Genesis 37:22...krev; hoďme ho do téhle jámy zde v pusti, ale nevztahujme na něj ruku!" (To řekl, aby ho před...
Genesis 41:3...a tučných krav a pásly se v mokřině. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně ošklivých...
Genesis 41:6...vyrostlo sedm bohatých a pěkných klasů. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů hubených a sežehlých východním...
Genesis 41:19...krásných krav a pásly se v mokřině. Náhle za nimi vystoupilo sedm jiných krav, churavých, nápadně...
Genesis 41:23...sedm klasů, bohatých a pěkných. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů planých, hubených a sežehlých...
Genesis 41:27...Sedm vyhublých a ošklivých krav vystupujících za nimi je sedm let, stejně jako těch sedm prázdných klasů...
Genesis 42:7...své bratry poznal na první pohled. Choval senim však jako cizí a mluvil s nimi tvrdě. "Odkud jste...
Genesis 42:23...slyšet, a tak teď pykáme za jeho krev!" Josefnimi mluvil skrze tlumočníka, a tak nevěděli, že jim rozumí...
Genesis 42:24...a tak nevěděli, že jim rozumí. V tu chvíli se od nich odvrátil a rozplakal se. Potom se k nim vrátil,...
Genesis 43:16... odešli do Egypta a stanuli před Josefem. Kdyžnimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého domu:...
Genesis 45:15... Potom líbal všechny své bratry a plakal nad nimi. Teprve pak na něj jeho bratři byli schopni promluvit....
Genesis 47:6...země; bydlí v kraji Gošen. A znáš-li mezi nimi zvlášť schopné muže, ustanov je správci mých vlastních...
Genesis 50:9... svůj brav a skot zanechali v gošenském krajiJely s nimi i vozy s jezdci; byl to velkolepý průvod. Když...
Genesis 50:21...nebojte, postarám se o vás i o vaše děti!" Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě. Josef tedy bydlel v...
Exodus 1:10...příliš veliký a mocný! Pojďme si rozmyslet, conimi, aby se nerozmnožili ještě více! Kdyby vypukla válka,...
Exodus 1:11...a odejít ze země!" Ustanovili tedy nad nimi dozorce, aby je utiskovali robotou, a izraelský lid...
Exodus 5:19...počet cihel!" Izraelští předáci viděli, že je s nimi zle. Museli totiž říkat: " z vašich denních...
Exodus 6:4...nedal poznat svým jménem Hospodin. Sám jsemnimi uzavřel smlouvu, že jim dám kanaánskou zemi, zemi,...
Exodus 10:2...provedl, a o znameních, která jsem mezi nimi činil, abyste věděli, že jsem Hospodin." A tak šel...
Exodus 12:38...mužů bylo asi 600 000, kromě žen a dětí. Vyšlonimi také množství přimíšeného lidu a obrovské stádo bravu...
Exodus 14:19...před izraelským táborem, pohnul a šel teď za nimi. Oblakový sloup, který byl před nimi, se totiž pohnul,...
Exodus 14:23...jim byly stěnou po pravici i levici! Egypťané je pronásledovali - všichni faraonovi koně, jeho vozy i...
Exodus 16:3...proti Mojžíšovi a Áronovi. Synové Izraele před nimi naříkali: "Proč jsme jen nezemřeli Hospodinovou rukou...
Exodus 17:9...tenkrát řekl Jozuovi: "Vyber si muže a vytáhninimi do boje proti Amalekovi. se zítra postavím na...
Exodus 18:21...muže, věrné muže, kteří nenávidí úplatky. Ty nad nimi ustanov jako správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti...
Exodus 23:32...rukou, takže je před sebou vyženeš. Nevstupujnimi ani s jejich bohy do smlouvy. Nebudou smět bydlet ve...
Exodus 24:14... Hle, Áron a Hur budou s vámi. Kdo bude co potřebovat, jde za nimi." Mojžíš tedy vystoupil na...
Exodus 26:24... Zespodu budou k sobě přiléhat a shora budou pev spojeny jedním prstencem. Tak to bude s nimi oběma;...
Exodus 29:1...ustanovení pro Árona a jeho potomky." "A totonimi uděláš, abys je posvětil pro kněžskou službu: Vezmi...
Exodus 34:31...zářila tak, že se k němu báli přiblížit. Mojžíš je však zavolal, a tak se k němu Áron i všichni předáci...
Leviticus 16:16...nejsvětější svatyni od nečistot synů Izraele, od jejich provinění a všech hříchů. Totéž učiní se Stanem...
Leviticus 20:14...krev padne na ! Kdokoli by si vzal ženuje matku, je to zvrhlost. ho spolu s nimi upálí -...
Leviticus 26:44...to všechno, ačkoli budou v zemi svých nepřátelje nezavrhnu a nezošklivím si je tak, abych s nimi...
Numeri 4:19...když přistupují k nejsvětějším věcem, naložítenimi takto: přijde Áron a jeho synové a každému z nich určí...
Numeri 6:15...pokojnou oběť, dále koš nekvašeného pečivajemné mouky, bochánky zadělané olejem, nekvašené placky...
Numeri 8:20...obec synů Izraele tedy naložili s levity přes tak, jak Hospodin Mojžíšovi ohledně levitů přikázal;...
Numeri 8:22...do své služby při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně...
Numeri 10:17...Eliab, syn Chelonův. Po složení Příbytku senimi vydali na cestu i synové Geršona a Merariho, kteří...
Numeri 10:21...v čele pokolení Gád Eljasaf, syn Reuelův. Za nimi táhli Kehatovci, kteří nosili svaté předměty. Než...
Numeri 10:33...tři dny putovala Truhla Hospodinovy smlouvy před nimi, aby jim hledala místo k odpočinku. Během dne, když...
Numeri 10:34...dne, když byli na cestě z tábora, býval nad nimi Hospodinův oblak. Kdykoli se Truhla vydávala na cestu,...
Numeri 14:14...spatřován tváří v tvář, že tvůj oblak stojí nad nimi, že ty sám je předcházíš v oblakovém sloupu ve dne a v...
Numeri 15:13... takto naložíte s každým z nich. Taktonimi naloží každý narozený v Izraeli, když bude přinášet...
Numeri 16:16...Potom Mojžíš řekl Korachovi: "Ty a celá tvoje tlupa buďte zítra před Hospodinem - ty s nimi a také...
Numeri 16:31...Sotva Mojžíš dořekl ta slova, země se pod nimi rozestoupila. Země otevřela ústa a pohltila je, jejich...
Numeri 16:33...do podsvětí i se vším, co měli. Země se nad nimi zavřela a zmizeli zprostřed shromáždění. Celý...
Numeri 18:20...potomstvo." Hospodin řekl Áronovi: "Nezískášjejich zemi žádné dědictví; nepřipadne ti mezi nimi podíl....
Numeri 21:33...směrem k Bášanu. Bášanský král Og však proti nim s celým svým lidem vytáhl a utkal se s nimi u Edrei....
Numeri 22:12...a vyhnat jej.'" Bůh Balaámovi řekl: "Nechoďnimi. Neproklínej ten lid, neboť je požehnaný!" Balaám tedy...
Numeri 22:20..."Když ti muži přišli pozvat, vstaň a jdinimi. Dělej však jen to, co ti řeknu." Balaám tedy ráno...
Numeri 26:62...bylo započteno celkem 23 000 mužů starších jednoho měsíce. Nebyli započteni mezi syny Izraele, neboť...
Numeri 26:64...pláních při Jordánu naproti Jerichu. Nebyl mezi nimi nikdo ze synů Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem...
Numeri 27:14...obec se mnou pustila do sváru, místo abyste před nimi prokázali mou svatost." To je ta Mej-meriba, Voda...
Numeri 27:17...tvorstva! Opatři této obci někoho, kdo by před nimi vycházel i vcházel, kdo by je vyváděl i uváděl, aby...
Numeri 31:6... 12 000 mužů vyzbrojených k boji. Mojžíš je vyslal do boje po tisíci z každého pokolení a s nimi...
Numeri 32:19...syn Izraele neujme svého dědictví. Nebudemenimi zabírat zem za Jordánem ani nikde dále, neboť nám...
Numeri 33:4...pohřbívali všechny své prvorozené, které mezi nimi Hospodin pobil, když vykonal soud nad jejich bohy....
Deuteronomium 2:5...bát, ale vy si dávejte dobrý pozor. Nebojujtenimi, neboť vám z jejich země nedám ani šlépěj. Pohoří Seír...
Deuteronomium 2:9...Hospodin mi řekl: "Neútoč na Moábské a nebojujnimi. V jejich zemi ti nedám žádné vlastnictví, neboť Ar...
Deuteronomium 2:19...u města Ar a blížíš se k Amoncům. Neútoč na  a nebojuj s nimi. V zemi Amonců ti nedám žádné...
Deuteronomium 2:21...a početný lid, vysoký jako Anakovci. Hospodin je však před nimi vyhladil, takže je vyhnali a usadili se...
Deuteronomium 2:22...pro syny Ezauovy bydlící na Seíru, když před nimi vyhladil Chorejce, takže je vyhnali a usadili se na...
Deuteronomium 7:2...a mocnějších, než jsi ty. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, abys je pobil, a tak je vyhladíš jako proklaté....
Deuteronomium 7:3...a nesmiluješ se nad nimi. Nespřízníš senimi - nedáš svou dceru jejich synovi ani nevezmeš jejich...
Deuteronomium 7:5...vzplanul hněvem a rychle by vyhladil. Protonimi naložte takto: jejich oltáře zbořte, jejich posvátné...
Deuteronomium 11:6... syna Rubenova - země otevřela ústa a pohltila je, jejich rodiny, jejich stany i všechno živé, co šlo za...
Deuteronomium 23:7...všechny své dny nikdy nebudeš usilovat o mírnimi ani o jejich prospěch. Edomských se však nestraň -...
Deuteronomium 28:25... Hospodin nechá tvé nepřátele, porazíJednou cestou vytáhneš proti nim, sedmi cestami utečeš před...
Deuteronomium 28:69...Izraele v moábské zemi, kromě smlouvy, kterounimi uzavřel na Orébu. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl...
Deuteronomium 29:24...smlouvu Hospodina, Boha svých otců, kterounimi uzavřel, když je vyvedl z Egypta. Odešli sloužit cizím...
Deuteronomium 31:4...Hospodin řekl, půjde před vámi Jozue. Hospodinnimi naloží, jako naložil s emorejskými králi Sichonem a...
Deuteronomium 31:5...a Ogem, které vyhladil, i s jejich zemí. ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydá, naložte s nimi přesně podle...
Deuteronomium 31:16...pak vstane a půjde smilnit s cizími bohy, mezi nimiž se ocitne v zemi, do níž přichází. Opustí mne a zruší...
Deuteronomium 31:17... kterou jsem s nimi uzavřel. V ten den proti nim vzplane můj hněv; opustím je a skryji před nimi svou...
Deuteronomium 32:20...syny a dcery dostal zlost. Řekl: "Svou tvář před nimi ukryji a uvidím, jak dopadnou! Zvrácené pokolení - to...
Jozue 2:5...brána. Kam se vydali, nevím. Běžte rychle za nimi, je doženete!" (Rachab ale špehy odvedla na střechu...
Jozue 2:7...rozložené.) Pronásledovatelé tedy vyrazili za nimi směrem k Jordánu, kde jsou brody. Jakmile opustili...
Jozue 2:21..." " se stane, jak jste řekli," odpověděla jim. Potom se s nimi rozloučila a když odešli, uvázala do...
Jozue 6:8...truhlou." Když to Jozue řekl lidu, sedm kží nesoucích před Hospodinem sedm trub z beraních rohů...
Jozue 6:13...ráno a kněží vynesli Hospodinovu truhlu. Sedm kží neslo před Hospodinovou truhlou sedm trub z beraních...
Jozue 7:12...obstát před svými nepřáteli a obrací se před nimi na útěk, protože klatbě propadli sami. Nebudu s...
Jozue 8:6...a my se dáme na útěk. Vydají se za námi, a tak je odlákáme od města. Řeknou si totiž: ‚Utíkají před námi...
Jozue 8:11...se vydal v jeho čele proti Aji. Všechen bojeschopný lid táhl s ním. Když tam dorazili, zamířili přímo...
Jozue 8:22...na ajské muže. (Ti se totiž z města vydali za nimi, takže je Izrael měl uprostřed.) Pobíjeli je z jedné i...
Jozue 8:35...přikázal, Jozue nevynechal ani slovo. Předčítal je celému shromáždění Izraele včetně žen a dětí i včetně...
Jozue 9:15...zásoby a neptali se na Hospodinův výrok. Jozue jim zaručil pokoj a uzavřel s nimi smlouvu, že je nechá...
Jozue 9:16...obce jim to odpřisáhli. Tři dny poté, conimi uzavřeli smlouvu, se ale dozvěděli, že ti lidé jsou z...
Jozue 9:20...Teď na přece nesmíme sáhnout. Udělámenimi toto: Necháme je naživu, aby na nás nedopadl Boží hněv...
Jozue 9:26...námi, co považuješ za dobré a správné." Jozuenimi tedy naložil takto: Vysvobodil je z rukou synů Izraele...
Jozue 10:1... A tak je tomu dodnes. Potom se doslechl jeruzalémský král Adoni-cedek, že Jozue dobyl Aj a vyhladil...
Jozue 10:20...velikou, drtivou porážku dovršili a skoncovalinimi. Ti, kdo z nich přece přežili, utekli do opevněných...
Jozue 11:9...Micpe. Pobíjeli je, nikdo nepřežil. Jozuenimi naložil, jak mu řekl Hospodin: ochromil jim koně a...
Jozue 14:3...od Mojžíše v Zajordání. Levitům však mezi nimi žádné dědictví nepřipadlo. Ze synů Josefových vznikla...
Jozue 20:9...všem synům Izraele i cizincům pobývajícím mezi nimi; kdokoli někoho nechtěně zabil, uchýlí se tam, aby...
Jozue 21:44.... Zmocnili se a usadili se v . Hospodin jim dal odpočinout ze všech stran, přesně tak, jak...
Jozue 22:30...před příbytkem Hospodina, našeho Boha!" Když kz Pinchas, vůdcové obce a s nimi náčelníci izraelských...
Jozue 23:12...národů, které zůstávají mezi vámi, a budete senimi příznit, mísit se s nimi a oni s vámi, potom vězte, že...
Jozue 24:5...odešli do Egypta. Tam jsem poslal Mojžíše a Árona a bil jsem Egypt znameními, která jsem mezi nimi konal....
Soudců 1:22...vytáhli, a to na Bet-el, a Hospodin bylnimi. Když vyslali muže, aby prozkoumali Bet-el (dříve...
Soudců 1:29...v Gezeru, a tak zůstali Kananejci bydlet mezi nimi. Zabulon nebyl s to vyhnat obyvatele Kitronu ani...
Soudců 1:30...Nahalolu, a tak zůstali Kananejci bydlet mezi nimi; byli však podrobeni nuceným pracím. Ašer nebyl s to...
Soudců 2:21...jejich otcům. Neposlouchali , a proto před nimi nevyženu žádný národ, který zůstal po Jozuově smrti....
Soudců 4:6... a vyzvala ho: "Hospodin, Bůh Izraele, ti přikazuje: Jdi, vezmi s sebou deset tisíc mužů z Neftalíma a...
Soudců 6:2...utlačovali Izrael tak krutě, že si Izraelci před nimi dělali úkryty v horách a jeskyních a opevňovali se na...
Soudců 8:12...a Calmuna se dali na útěk, ale on se pustil za nimi, zajal je a celé jejich vojsko rozprášil. Gedeon, syn...
Soudců 11:11... "Uděláme přesně, co říkáš." Jiftach tedy šelnimi a lid si ho ustanovil za vůdce a velitele. Všechny své...
Soudců 18:23...se Míkovi sousedé a Danovce dostihli. Volali za nimi, se k nim Danovi synové otočili a řekli Míkovi: "Co...
Soudců 19:24...mým hostem! Neprovádějte takovou hanebnostJe tu dcera, ještě panna, a také jeho družka. Hned je...
Soudců 21:22...vraťte se do benjamínského kraje. Kdyby si k nám jejich otcové nebo bratři přišli stěžovat, řekneme jim:...
Růt 2:9... Sleduj, kde budou na poli sklízet, a choď za nimi. Služebníkům přikážu, se ani nedotknou. Když...
1. Samuel 6:6... jako to udělali Egypťané a farao? Když senimi tento bůh vypořádal, nakonec je stejně propustili a...
1. Samuel 6:12...ani nalevo. Filištínští vládci kráčeli za nimi k hranici u Bet-šemeše. Obyvatelé Bet-šemeše právě...
1. Samuel 8:9...cizím bohům - tak se zachovali i k tobě. Proto je teď poslechni. Důrazně je ale varuj a vylož jim, jakým...
1. Samuel 10:6... uchvátí Duch Hospodinův, začneš prorokovatnimi a proměníš se v jiného člověka. se ti vyplní tato...
1. Samuel 10:10... Když přišli ke Gibeji, hle - přímo proti nim jde průvod proroků. Vtom se ho zmocnil Duch Hospodinův...
1. Samuel 11:9...300 000 a judských mužů 30 000. Poslům, kteří za nimi přišli, pak řekli: "Toto vzkažte obyvatelům...
1. Samuel 15:6...se, opusťte Amalekovce, abych vás nesmetlnimi. Vy jste se přece ke všem Izraelcům zachovali laskavě,...
1. Samuel 15:18...ty hříšné Amalekovce jako proklaté. Bojujnimi, dokud s nimi neskoncuješ!' Proč jsi tedy Hospodina...
1. Samuel 17:3...se k bitvě proti Filištínům. Filištíni stáli na jednom kopci, Izraelci na protějším a mezi nimi bylo údolí....
1. Samuel 17:23... Když tam dorazil, ptal se bratrů, jak se majíJeště s nimi mluvil, když vtom z filištínských řad...
1. Samuel 17:28...jako předtím, co čeká toho, kdo by ho zabilJeho nejstarší bratr Eliab ale zaslechl, jak s nimi mluví,...
1. Samuel 17:52...se na útěk. Izraelští a judští muži vyrazili za nimi a s pokřikem hnali Filištíny ke vchodu do Gatu a k...
1. Samuel 21:14...se gatského krále Achiše bál. Protože byljejich moci, začal před nimi předstírat šílenství. Vyrýval...
1. Samuel 25:15...na nás byli velmi hodní, chovali se k nám sluš a po celou dobu, kdy jsme s nimi byli na pastvinách, se...
1. Samuel 25:16...jako hradba, celou tu dobu, kterou jsmenimi strávili, když jsme pásli stáda. Rozmysli si teď dobře...
1. Samuel 31:1...zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi dali na útěk a padali mrtví na svazích Gilboa. Když se...
2. Samuel 2:13...pak vytáhl Joáb, syn Ceruji, a setkali senimi u Gibeonského rybníka. Jedni zůstali na jedné straně...
2. Samuel 5:3...přišli všichni stařešinové Izraele, král Davidnimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem a oni Davida...
2. Samuel 10:13..." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje proti Aramejcům a ti se před nimi dali na útěk. Jakmile...
2. Samuel 12:11...domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tvému bližnímu, aby s nimi spal všem na očích. Ty jsi to...
2. Samuel 15:36...oznámíš kněžím Sádokovi a Abiatarovi. Jsou tamnimi i jejich dva synové, Achimaac Sádokův a Jonatan...
2. Samuel 20:3...Jeruzalém ale stáli při svém králi. Když králJeruzalémě přišel do svého paláce, vzal těch deset konkubín...
2. Samuel 20:8...byli u toho velikého kamene v Gibeonu, když za nimi přišel Amasa. Joáb byl ve vojenské zbroji; přes šaty...
2. Samuel 21:2...lpí krev, protože dal zabíjet Gibeonce." Král si je tedy zavolal a promluvil s nimi. (Gibeonci nepocházejí...
2. Samuel 23:11... Hospodin toho dne způsobil veliké vítězství. Po m byl Šama, syn Agea Hararského. Filištíni se jednou...
1. Královská 7:11...ušlechtilého kamene měřících 8 i 10 loktů. Nad nimi byly na míru přitesané kusy ušlechtilého kamene a...
1. Královská 7:29... býků a cherubů a na rámech nad lvy a býky i pod nimi byly zavěšeny věnce. Každý stojan měl čtyři bronzová...
1. Královská 8:50...a prosbu a zjednej jim právo. Odpusť svému lidu jejich hřích i všechny jejich vzpoury proti tobě a daruj...
1. Královská 11:2... Edomky, Sidoňanky, Chetejky - z národů, o nichž Hospodin synům Izraele řekl: "Nespojujte se s nimi a...
1. Královská 19:2...Eliáš udělal, a jak pobil všechny proroky mečemJezábel pak za Eliášem poslala vzkaz: " bohové...
1. Královská 20:20...z města vytáhlo celé izraelské vojsko. Každýnich zabil jednoho muže, a tak se Aramejci obrátili na útěk...
1. Královská 20:23...Aramejští hodnostáři mezitím řekli svému králi: "Jejich bůh je bohem hor, proto nás přemohli. Kdybychom se s...
1. Královská 20:25...ztratil, s takovou jízdou a vozy, a utkejme senimi na rovině. Uvidíš, že je porazíme." Ben-hadad je...
1. Královská 22:10...brány a všichni ti proroci prorokovali před nimi. Cidkiáš, syn Kenaanův, si zhotovil železné rohy a...
2. Královská 2:7...dál spolu. Padesát prorockých učedníků šlo za nimi. Zastavili se opodál, na dohled od místa, kde se u...
2. Královská 3:24...k izraelskému táboru, Izraelci vyrazili a bili je, se Moábci před nimi dali na útěk. Oni je ale...
2. Královská 6:4...z nich. "Dobrá, půjdu," odpověděl Elíša a šelnimi. Přišli k Jordánu a začali kácet stromy. Jednomu z...
2. Královská 6:16...si počneme?" "Neboj se," odpověděl mu. "S námi jich je víc než s nimi." Pak se Elíša modlil: "Hospodine,...
2. Královská 11:4...let, dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku kz Jojada obeslal setníky, palácovou gardu i stráže a...
2. Královská 11:13...všichni sbíhali, Atalia zaslechla hluk. Vešla za nimi do Hospodinova chrámu, a hle - u sloupu stojí...
2. Královská 13:23...celou dobu Joachazovy vlády. Hospodin se ale nad nimi smiloval. Slitoval se a shlédl na kvůli své smlouvě...
2. Královská 17:8...bohy a řídili se zvyklostmi národů, které před nimi Hospodin vyhnal, a zvyklostmi izraelských králů....
2. Královská 17:11...kadidlo, jako to dělali pohané, které před nimi Hospodin vyhnal. Prováděli zlé věci a popouzeli...
1. Letopisů 5:25...smilnit za bohy národů země, které před nimi Bůh vyhubil. Proto Bůh Izraele podnítil ducha...
1. Letopisů 10:1...zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi dali na útěk a padali pobiti na svazích Gilboa....
1. Letopisů 11:3...přišli všichni stařešinové Izraele, Davidnimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem a oni Davida...
1. Letopisů 12:35...váhání pomoci. Z Neftalíma 1 000 velitelů a za nimi 37 000 mužů s pavézami a kopími. Z Dana 28 600...
1. Letopisů 15:18...synů Merariho, Etana, syna Kušajášova, a spolunimi jejich bratry, aby stáli za nimi: Zachariáše, Jaaziela...
1. Letopisů 16:41...psáno v Zákoně, který Hospodin svěřil Izraeli. S nimi ponechal Hemana, Jedutuna a ostatní jmenovitě vybrané,...
1. Letopisů 19:9...u městské brány, zatímco králové, kteří přišlinimi, zaujali postavení v poli. Joáb viděl, že musí čelit...
1. Letopisů 19:14...zlíbí." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje s Aramejci a ti se před nimi dali na útěk. Jakmile...
2. Letopisů 17:8... aby učili v judských městech. Poslalnimi také levity Šemajáše, Netaniáše, Zebadiáše, Asaela,...
2. Letopisů 18:9...brány a všichni ti proroci prorokovali před nimi. Cidkiáš, syn Kenaanův, si zhotovil železné rohy a...
2. Letopisů 20:16...přesily. Ten boj není váš, ale Boží. Zítra vytáhte proti nim. Uvidíte, jak stoupají do svahu Cic, a...
2. Letopisů 21:11...obětní výšiny. Tak svedl ke smilstvu obyvatele Jeruzaléma a spolu s nimi strhl i Judu. Od proroka Eliáše...
2. Letopisů 23:12...krále, Atalia zaslechla hluk. Přišla za nimi do Hospodinova chrámu, a hle - u svého sloupu vedle...
2. Letopisů 24:3...správné. Jojada mu našel dvě manželky a onnimi měl syny a dcery. Po nějaké době se Joaš rozhodl...
2. Letopisů 31:12...zřídit komory. Když je připravili, svědomitě do nich snesli příspěvky, desátky a zasvěcené dary. Dohledem...
2. Letopisů 34:4...výšin, Ašeřiných kůlů, soch a odlitků. Pod jeho dohledem se bořily oltáře baalů a kadidlové oltáříky...
2. Letopisů 34:12... Dělníci pracovali svědomitě. Dozor nad nimi konali Jachat a Abdiáš, levité ze synů Merariho, a...
Ezdráš 2:65...shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob. Bylonimi také 7 337 otroků a otrokyň a 200 zpěváků a zpěvaček....
Ezdráš 5:2...Jocadakův, pak opět začali stavět Boží chrámJeruzalémě a Boží proroci byli s nimi a povzbuzovali je....
Ezdráš 5:3...byli s nimi a povzbuzovali je. Hned nato za nimi přišel Tatenaj, hejtman zaeufratského kraje, a...
Ezdráš 6:21...navrátilcům, svým bratřím kněžím i sobě. Beránka jedli synové Izraele navrácení ze zajetí a s nimi každý,...
Ezdráš 8:13... syn Hakatanův, a s ním 110 mužů; ze synů Adonikamových jmenovitě: Elifelet, Jehiel, Šemajáš a s nimi...
Ezdráš 9:12...konce po druhý. Nevdávejte proto své dcery za jejich syny a své syny nežeňte s jejich dcerami. Nikdy...
Ezdráš 10:44... Benajáš. Ti všichni se oženili s cizinkamikteří s nimi měli i děti. Slova Nehemiáše, syna...
Nehemiáš 3:5... Vedle nich opravoval Sádok, syn Baanův. Vedle nich opravovali muži z Tekoje, urození mezi nimi ale...
Nehemiáš 3:18...Chašabiáš, správce poloviny okresu Keíla; za nimi opravovali jejich bratři vedení Binuim, synem...
Nehemiáš 3:23...ním opravovali kněží z blízkého okolí. Za nimi opravovali naproti svým domům Benjamín a Chašub. Za...
Nehemiáš 3:29...zeď kněží, každý naproti svému domu. Za nimi opravoval naproti svému domu Sádok, syn Imerův. Za ním...
Nehemiáš 7:67...shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob. Bylonimi také 7 337 otroků a otrokyň a 245 zpěváků a zpěvaček....
Nehemiáš 9:11...Získal sis jméno, jaké dodnes máš. Moře jsi před nimi rozdělil, prostředkem moře prošli po souši. Jejich...
Nehemiáš 9:13...jít. Na horu Sinaj jsi sestoupil, z nebe jsinimi promlouval. Dal jsi jim poctivá pravidla a spravedlivé...
Nehemiáš 9:19...vyvedl z Egypta.' Jak velice se rouhali! Ty jsi je ale ve svém nesmírném slitování nenechal samotné tehdy...
Nehemiáš 9:24...ji; Kananejce, kteří tam bydleli, jsi před nimi porazil. Do rukou jsi jim vydal krále i národy země,...
Nehemiáš 9:30...šíji, slyšet nechtěli. Tolik let sesnimi trpělivě vláčel! Svým Duchem jsi je varoval skrze...
Nehemiáš 9:31...světa do rukou. V nesmírném slitování jsi alenimi neskoncoval, neopustil jsi je, neboť jsi Bůh milostivý...
Nehemiáš 10:39...městech, kde pracujeme. Při vybírání desátkůnimi bude kněz, syn Áronův, a levité pak přinesou desátek z...
Nehemiáš 12:32...na jih mířil po hradbách ke Hnojné bráně. Šelnimi Hošajáš a polovina judských hodnostářů, Azariáš,...
Ester 9:2... aby bránili své životy proti těm, kdo jim chystali pohromu. Nikdo před nimi neobstál; strach z...
Ester 9:7...Súsách Židé pobili a zahubili pět set mužů. Mezi nimi byli: Paršandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia,...
Job 1:4... Mezi všemi východními národy mu nebylo rovnéhoJeho synové, každý ve svůj den, pořádali ve svých domech...
Job 1:6...zlořečily Bohu." Tak to Job činíval pokaždéJednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před...
Job 2:1...nezhřešil a neobvinil Boha z ničeho špatného.  Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před...
Job 22:19...naplnil. Myšlenky ničemů míjejí!) Spravedliví jejich pád vidí s radostí, nevinní se smějí nad nimi:...
Job 26:8...zemi na ničem. On váže vody do oblak, mračno pod nimi se však netrhá. On zahaluje úplněk, mrakem ho přikrývá...
Job 30:5...lebedy, kořínky jalovce se chtějí nasytit. Lidé je ze svého středu vyhnali, křičí za nimi jak za zloději....
Job 41:8...nese na hřbetě, jako pečetí jsou pevně spojenéJedna přiléhá ke druhé, ani vzduch mezi nimi neprojde. Jsou...
Žalmy 7:8...národů obklopí, znovu usedni na trůn nad nimi - Hospodin bude soudit národy! Obhaj , Hospodine,...
Žalmy 42:5...jsem se zástupy chodíval, do Božího domu senimi ubíral se zvučným jásotem a písní chval, když o svátku...
Žalmy 54:7...naživu! Mým nepřátelům, Pane, odplať zlo, nimi skoncuj pro věrnost svou! Potom ti budu obětovat...
Žalmy 68:26... Vpředu šli zpěváci, vzadu hudebníci, mezi nimi panny v rytmu tamburín. Velebte Boha ve svých...
Žalmy 73:10...ústy po nebi lapají, jazykem smýkají po zemiJeho lid se proto hrne za nimi, řeči o hojnosti lačně...
Žalmy 78:31... ještě měli jídlo v ústech svých, když Boží hv vzkypěl proti nim! Pobil mezi nimi ty nejvypasenější,...
Žalmy 83:9...spolu s Týrskými, dokonce Asyřané spolčili senimi - stali se posilou pro syny Lotovy!séla Proveď jim to,...
Žalmy 101:3...Skutky odpadlíků jsou mi odporné, nemámnimi nic společné. Zvrácené srdce je mi vzdálené, nechci...
Žalmy 105:17...na zem hlad a odřízl je od chleba, poslal před nimi jistého Josefa, jehož prodali jako otroka. Nohy měl...
Žalmy 106:29...mršinám. Boha tak popudili svými činy, že mezi nimi propukla pohroma. Vtom povstal Pinchas, aby zjednal...
Žalmy 106:41...si zošklivil! Napospas pohanům proto zanechal je, aby jejich sokové vládli nad nimi. Utiskovali je jejich...
Žalmy 106:45...slyšel jejich křik. Pamatoval na smlouvu svounimi, ve své velké lásce byl pohnut lítostí. Proto k nim...
Žalmy 149:9...aby sevřeli železy, zapsaný rozsudek aby nad nimi vykonali - to je ctí všech jeho oddaných! Haleluja! ...
Přísloví 1:15... společný měšec budem všichni mít!" Na cestunimi nepouštěj se, synu, nevydávej se v jejich šlépějích -...
Přísloví 12:7...vysvobodí jejich řeč. Když darebáci padnouje s nimi konec, dům spravedlivých ale obstojí. Čím je kdo...
Kazatel 5:7...tak spousta slov - proto se Boha boj! Když kde uvidíš, jak je utiskován chudý a jak je lidem...
Kazatel 9:1... dospěl jsem k tomuto: Spravedlivé a moudré i s jejich skutky ve svých rukou Bůh. je to láska anebo...
Izaiáš 9:15...vůdci tohoto lidu jsou svůdci, a kdo šli za nimi, se dali oklamat. Proto Pán neušetří jejich mladíky,...
Izaiáš 19:4...vládci, krutý král bude vládnout nad nimi, praví Panovník, Hospodin zástupů. Voda se vypaří, než...
Izaiáš 27:8... jako jsou zabiti jeho vrahové? Zahnal jsi je do vyhnanství, vedl jsi s nimi svoji při. Prudkým...
Izaiáš 29:14...příkazy. Proto tento lid znovu udivím, vykonámnimi divy divoucí; moudrost jejich moudrých vymizí a...
Izaiáš 34:7...hody, v Edomu hrozné krveprolití. Padnounimi i buvoli, býčci spolu se statnými tury. Jejich zem...
Izaiáš 42:16... Slepé povedu cestou, kterou neznali, provedu je stezkami, o nichž netuší. Proměním před nimi tmu ve...
Izaiáš 47:6... nenazvou nad královstvími královnou. Rozhval jsem se na svůj lid a potupil své dědictví; vydal...
Izaiáš 57:8...tam obětovala. Za svými dveřmi, za svými veřejemi postavila sis památník. Daleko ode ses vysvlékla,...
Izaiáš 59:21...hřích, praví Hospodin. A toto bude smlouvanimi, praví Hospodin: Můj Duch, který je na tobě, a ...
Izaiáš 60:9...mezi prvními, aby tvé syny z dálky přivezlyjejich stříbro i zlato s nimi, kvůli jménu Hospodina, tvého...
Izaiáš 61:8...miluji a nenávidím okrádání a příkoří; proto je odměním ve své věrnosti a uzavřu s nimi smlouvu navěky....
Izaiáš 63:12...jim vložil do nitra svého svatého Ducha; který je vedl svou slavnou paží po Mojžíšově pravici; který před...
Izaiáš 65:7... uráželi na návrších, za tehdejší skutkynimi vyrovnám účty, naplním jejich klín. Toto praví...
Jeremiáš 1:17...klaněli. Ty si však vyhrň rukávy! Vstaň a řekni jim, cokoli ti přikážu. Neděs se jich, nebo před nimi...
Jeremiáš 2:25...' odpovídáš, ‚marné řeči! Miluji cizí a půjdu za nimi!' Jako hanbu přistižený zloděj, tak je hanebný celý...
Jeremiáš 4:12... Ne aby převíval zrní a ne aby čistil - na to je příliš silný. Přichází ode . To teď nad nimi vynesu...
Jeremiáš 5:5...jejich Bůh nařídil. Půjdu raději za mocnými a s nimi promluvím; ti přece Hospodinovu cestu znají, ti vědí,...
Jeremiáš 7:22...jsem vaše otce vyvedl z Egypta, nemluvil jsemnimi proto, abych jim dal přikázání o zápalech a obětech,...
Jeremiáš 8:12...není! Copak se za své ohavnosti nestydí? Neoni stud vůbec neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou...
Jeremiáš 9:15...lid pelyňkem a k pití jim dám jed. Rozptýlím je mezi národy, které neznali oni ani jejich otcové, a...
Jeremiáš 11:20...Hospodine zástupů, Soudce spravedlivýje zkoumáš srdce i svědomí, kéž uvidím tvou pomstu nad...
Jeremiáš 11:22..." Nuže, toto praví Hospodin zástupů: "nimi zúčtuji. Jejich mládenci padnou mečem, jejich synové a...
Jeremiáš 11:23...synové a dcery pomřou hladem. V čase, kdynimi zúčtuji, přivedu na muže z Anatotu neštěstí a...
Jeremiáš 12:14... zločinné sousedy, kteří se sápou po dědictvíjež jsem dal svému lidu Izraeli - hle, vykořením je z...
Jeremiáš 12:15...o dům Judy, ten vykořením spolu s nimi. Poté, co je vykořením, se ale nad nimi znovu slituji a přivedu je...
Jeremiáš 14:12...blahobyt. Ani když se budou postit, nevyslyším jejich volání. Ani když přinesou zápalné a moučné oběti,...
Jeremiáš 14:14...prorokují lži," řekl mi na to Hospodin. " jsem je neposlal, nic jsem jim nesvěřil ani jsem s nimi nemluvil...
Jeremiáš 15:17...Nesedávám s těmi, kdo se veselí, neoslavujinimi. Sedím sám, protože jsi na ruku položil a naplnil...
Jeremiáš 16:4...zemi zplodili: Zemřou strašlivou smrtí. Nikdo je neopláče ani nepohřbí, takže zůstanou ležet jako hnůj na...
Jeremiáš 17:27... pokud budete v sobotu nosit náklady a vcházetnimi do bran Jeruzaléma, pak v jeho branách zapálím oheň,...
Jeremiáš 20:12...věčná nezapomenutelná potupa. Hospodine zástupůje spravedlivé zkoušíš a vidíš do srdce i svědomí, kéž...
Jeremiáš 22:4...vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnu. Pojedou na vozech a koních a s nimi jejich dvořané i lid....
Jeremiáš 23:4... kde se rozplodí a rozmnoží. Ustanovím nad nimi pastýře, kteří o budou pečovat, takže se nebudou...
Jeremiáš 23:12...chrámě nacházím jejich zločiny, praví HospodinJejich cesta proto bude kluzká, padnou ve tmě, do níž budou...
Jeremiáš 29:17...Tak praví Hospodin zástupů - Hle, sesílám na  meč, hlad a mor! Naložím s nimi jako se shnilými fíky,...
Jeremiáš 31:8...lid, zachránil pozůstatek Izraele!' Hle, přivedu je ze země severní, od konců světa je shromáždím. Mezi nimi...
Jeremiáš 31:28...i dům Judy oseji lidmi i zvířaty. Jako jsem nad nimi bděl, abych vyvracel a podvracel, bořil, ničil a...
Jeremiáš 32:40...- pak bude dobře jim i jejich potomkům. Uzavřunimi věčnou smlouvu, že je nikdy nezbavím svého dobrodiní....
Jeremiáš 33:26...Jákoba i svého služebníka Davida a nevyberujeho rodu panovníka pro símě Abrahama, Izáka a Jákoba. Ano,...
Jeremiáš 34:13...vyvedl z Egypta, z domu otroctví, uzavřel jsemnimi tuto smlouvu: ‚Sedmého roku každý propustíte svého...
Jeremiáš 36:14...lidu z oné knihy. Všichni velmoži tedy poslali Jehudiho, syna Netaniáše, syna Šelemiáše, syna Kušiho, ...
Jeremiáš 39:5...pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za nimi. Na jerišské pláni pak Cidkiáše dostihli, zajali ho a...
Jeremiáš 41:10...Išmael, syn Netaniášův, zajal a chystal senimi přejít k Amoncům. Když se ale o všech těchto zločinech...
Jeremiáš 41:17...i dvořany přivedli z Gibeonu zpět a vydali senimi do Egypta. (Cestou se ještě zastavili v Gerut-kimhamu...
Jeremiáš 43:1... kam se vám zachtělo jít a usadit se tam!" Tak Jeremiáš dopověděl všemu lidu všechna slova Hospodina,...
Jeremiáš 43:10...poblíž vchodu do faraonova paláce v Dafné. Řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Hle,...
Jeremiáš 44:27...‚Jakože je živ Panovník Hospodin!' Hle, budu nad nimi bdít, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. Všichni Židé v...
Jeremiáš 46:21...ve službách Egypta jsou jak vykrmená telata; i oni se však dají na útěk, obrátí se a prchnou společně....
Jeremiáš 49:20...Temanu: I ti nejmenší ze stáda budou odvlečenijejich pastvina se zhrozí nad nimi. Rachot jejich pádu...
Jeremiáš 49:37...elamští utečenci nepřijdou. Vyděsím Elam před jeho nepřáteli, před těmi, kdo pasou po jejich životě....
Jeremiáš 50:21...ty, kdo bydlí v Pekodu (tom kraji Zúčtování)! Za nimi! Pobij je jako proklaté, praví Hospodin, udělej vše,...
Jeremiáš 50:27... z něj nezůstane ani ostatek! Pobijte jim všechny býky, na jatka je pošlete. Běda jim! Přišel...
Jeremiáš 50:45...I ti nejmenší ze stáda budou odvlečenijejich pastvina se zhrozí nad nimi. "Babylon padl!" - ten...
Pláč 1:17...- nepřítel zvítězil. Sion své ruce vztahuje, chybí mu těšitel. Hospodin vzbudil proti Jákobovi...
Pláč 4:4...k svým dětem krutý tak jako pštrosi na poušti. Kojenci na patro se lepí jazyk vyprahlý; o chleba prosí malé...
Ezechiel 1:19... Když se bytosti pohybovaly, hýbala se kolanimi, a když se bytosti vznášely nad zemí, vznášela se i...
Ezechiel 1:20...Duch, tam šly - kamkoli Duch zamířil. Kola senimi také vznášela, neboť ta kola měla v sobě ducha života....
Ezechiel 1:21...se vznášely nad zemí, vznášela se i kola spolunimi, neboť ta kola měla v sobě ducha života. Nahoře nad...
Ezechiel 3:13...zvedala ze svého místa. Ozýval se šelest křídel och bytostí, jak se otírala jedno o druhé, a rachot kol,...
Ezechiel 7:27...a ruce prostých lidí hrůza ochromí. Podle jejich cest s nimi naložím; odsoudím je tak, jak sami...
Ezechiel 8:11...a všelijaké hnusné modly domu Izraele. Před nimi stálo sedmdesát stařešinů domu Izraele a uprostřed...
Ezechiel 9:2...šest mužů, každý s ničivou zbraní v ruce, a s nimi jeden v plátěném rouchu a s písařským náčiním po boku....
Ezechiel 10:16... Když se cherubové pohybovali, hýbala se kolanimi, a když cherubové zvedli křídla, aby se vznesli nad...
Ezechiel 10:17...Když stáli, stála, když se zvedali, zvedala senimi, neboť v nich byl duch života. Hospodinova sláva se...
Ezechiel 10:19...a před mýma očima se vznesli od země a ta kolanimi. Zastavili se u vchodu východní brány Hospodinova domu...
Ezechiel 16:19...jsi přinášela jim. Pokrm, jímž jsem sytiljemnou mouku s medem a olejem - jsi přinášela jim, aby...
Ezechiel 16:28...s Asyřany, neměla jsi totiž dost; smilnila jsinimi, ale neměla jsi dost. Smilnila jsi tedy čím dál víc,...
Ezechiel 16:37...dětí, hle - shromáždím všechny tvé milence, s nimiž ses těšila, jsi je milovala, anebo nenáviděla....
Ezechiel 16:51...nehřešila ani z poloviny jako ty! Ve srovnánínimi ses chovala tak ohavně, že tvé sestry díky všem tvým...
Ezechiel 20:13...Posvětitel. Dům Izraele se ale na poušti proti m vzbouřil. Neřídili se mými pravidly, zavrhli zákony...
Ezechiel 20:17...své hnusné modly. Přesto mi bylo líto je zničit, a tak jsem s nimi na poušti neskoncoval....
Ezechiel 21:17...vládnou Izraeli. Ti budou předhozeni meči a s nimi i můj lid. Bij se do hrudi nad tím neštěstím! Ano, je...
Ezechiel 22:26...a bohatství a rozmnožují v zemi vdovy. Kží země znásilňují můj Zákon a znesvěcují, co je mi...
Ezechiel 22:30...páchají křivdu a bezpráví. Hledal jsem mezi nimi někoho, kdo by opravil hradbu a postavil se přede ...
Ezechiel 23:16...velitel, rozený Chaldejec. Na první pohled se po nich roztoužila a poslala za nimi do chaldejské země...
Ezechiel 23:17...a poskvrnili ji svým chtíčem. Jakmile se všaknimi poskvrnila, hned se znechutili. Smilnila zjevně,...
Ezechiel 23:23...tobě z celého okolí: Babyloňany z celé Chaldeje, Pekodu, Šoy a Koy a s nimi všechny krasavce z Asýrie -...
Ezechiel 29:16...nadějí, ale připomínkou viny, že se obraceli za nimi. Tehdy poznají, že jsem Panovník Hospodin." Prvního...
Ezechiel 29:21...dům Izraele silou a tobě umožním mluvit mezi nimi otevřeně. Tehdy poznají, že jsem Hospodin." Dostal...
Ezechiel 34:4... ale o ovce se nestaráte. Nemohoucí neposilujete, nemocné neléčíte, zraněné neovazujete, zaběhlé...
Ezechiel 34:6... ovce jsou rozptýleny po vší zemi a nikdo je nehledá, nikdo nejde za nimi. Proto, pastýři, slyšte...
Ezechiel 34:23...soudit mezi jednotlivými ovcemi. Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást - svého služebníka...
Ezechiel 34:24...pastýřem a bude se o starat. Hospodin budu jejich Bohem a můj služebník David bude mezi nimi vůdcem....
Ezechiel 34:25...mezi nimi vůdcem. To říkám Hospodin. Uzavřunimi smlouvu pokoje a odstraním z jejich země dravou zvěř,...
Ezechiel 34:30...posměch pohanů. Tehdy poznají, že Hospodinjejich Bůh, jsem s nimi a že oni, dům Izraele, jsou můj lid...
Ezechiel 35:11...živ, praví Panovník Hospodin, tvůj nenávistný hv a závist vůči nim ti odplatím a dám se mezi nimi poznat...
Ezechiel 36:23... znesvěcené mezi národy, jméno, které jste mezi nimi znesvětili. Tehdy národy poznají, že jsem Hospodin...
Ezechiel 37:2...doprostřed údolí plného kostí. Prováděl mezi nimi kolem dokola a hle - celá ta pláň jimi byla poseta a...
Ezechiel 37:26...jim navěky bude můj služebník David. Uzavřunimi smlouvu pokoje; bude to věčná smlouva s nimi. Zasadím...
Ezechiel 37:27...navěky svou svatyni. Můj příbytek bude mezi nimi, budu jejich Bůh a oni budou můj lid. Tehdy národy...
Ezechiel 38:5...vyzbrojené meči, Peršany, Habešany i Libyjcenimi, všechny se štíty a přilbami, Gomera se všemi jeho...
Ezechiel 39:9...mluvil. Obyvatelé izraelských měst vyjdou pálit jejich zbraně - štíty i pavézy, luky i šípy, kyje i kopí....
Ezechiel 39:23...viny. Protože mi byli nevěrní, skryl jsem před nimi svou tvář a vydal je do rukou jejich nepřátel, aby...
Ezechiel 39:24... aby všichni padli mečem. Naložil jsemnimi, jak si za svou nečistotu a za své hříchy zasloužili -...
Ezechiel 39:29...z nich nenechám ve vyhnanství. před nimi nebudu skrývat svoji tvář, neboť na dům Izraele vyliji...
Daniel 1:14...s námi naložit podle toho, co uvidíš." Komorník jim tedy vyhověl a na deset dní to s nimi zkusil. Po deseti...
Daniel 1:19...je vrchní dvořan před Nabukadnezara. Králnimi hovořil a zjistil, že se nikdo z nich nevyrovná...
Daniel 6:3...celém královském území sto dvacet satrapů a nad nimi tři vezíry, z nichž jedním byl Daniel. Satrapové se...
Daniel 7:8... Když jsem ty rohy pozoroval, hle, začal mezi nimi růst jiný, malý roh a tři z těch dřívějších rohů byly...
Daniel 11:7...rodu. Zaútočí na vojska severního krále i na jeho pevnosti a podaří se mu nad nimi zvítězit. Ukořistí...
Joel 2:3...nebyla a navěky nebude žádná podobná: Před nimi sžírající oheň, za nimi plamen plápolá. Před nimi zem...
Joel 2:6... jako mocné vojsko seřazené do bitvy. Před nimi se chvějí národy, ve tváři blednou zděšením. Řítí se...
Joel 2:10...šplhají na domy, vnikají okny jako zloději. Před nimi země třese se i samo nebe se musí chvět; slunce a...
Joel 4:2...národy do Jošafatského údolí a budu se tamnimi soudit o Izrael, můj lid a dědictví, které...
Amos 2:9...boha pijí víno vybrané na pokutách. jsem před nimi Emorejce porazil, byli jako cedry vysocí a jako...
Jonáš 1:3...Taršiše. Zaplatil a vstoupil na palubu, aby senimi plavil za moře, pryč od Hospodina. Hospodin však na...
Jonáš 3:10...zlých cest, slitoval se a přestože řekl, ženimi naloží zle, upustil od toho a neprovedl to. Jonáše...
Micheáš 2:13...na své pastvině - veliká lidská změť. Ten, který jim razí cestu, vyjde před nimi, a tak projdou branou a ven...
Micheáš 3:4...K Hospodinu pak budou volat, ale nevyslyší je. V ten čas před nimi skryje tvář, protože jednali tak...
Micheáš 3:6... Slunce zapadne nad těmi proroky, den se nad nimi zatemní. Vidoucí budou zahanbeni, věštci se zastydí,...
Micheáš 4:7...učiním mocný lid a Hospodin bude kralovat nad nimi na hoře Sion od toho dne navěky. Migdal-edere, ty...
Zachariáš 6:6... "Ten s vraníky vyráží do země na severu; za nimi vyrážejí bělouši, grošáci pak do země na jihu." Když...
Zachariáš 9:14...oženu - budeš mi mečem hrdinů! Hospodin se zje nad nimi a jako blesk vyrazí jeho šíp. Panovník...
Zachariáš 10:5...luk do bitvy, z něj všichni vladaři. Budounich mocní bojovníci, rozdupou nepřátele jak bláto v...
Zachariáš 11:7...jsem tedy ovce určené na porážku pro ty, kdonimi kupčili. Vzal jsem si dvě hole; jednu jsem nazval...
Zachariáš 11:8...a druhou Jednota. Začal jsem pást ty ovce a za jediný měsíc jsem vyhnal tři pastýře. Pak mi ale s nimi...
Zachariáš 12:8...Judy. V onen den Hospodin zaštítí obyvatele Jeruzaléma, takže nejslabší mezi nimi bude v onen den jako...
Malachiáš 2:3...tváří, lejna vašich svátečních obětí, aby vásnimi vynesli! Tehdy poznáte, že jsem vám poslal toto...
Matouš 9:15...často, ale tvoji učedníci se nepostí?" ptali seJežíš jim odpověděl: "Mohou ženichovi přátelé truchlit,...
Matouš 13:10... uši, slyš!" Tehdymu přistoupili učedníci a ptali se: "Proč s nimi mluvíš v...
Matouš 17:2...je o samotě na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely...
Matouš 20:25...ostatních deset, rozhořčili se na ty dva bratryJežíš je však zavolal k sobě a řekl: "Víte, že vládcové...
Matouš 23:4... Svazují těžká, neúnosná břemena a nakládají je lidem na bedra, ale sami s nimi nechtějí ani pohnout...
Matouš 23:30...žili za dnů našich otců, neprolévali bychomnimi krev proroků.' Tím sami sebe usvědčujete jako syny...
Matouš 25:19...době se pán těch služebníků vrátil a účtovalnimi. Když přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl...
Matouš 26:48... poslaný od vrchních kněží a starších liduJeho zrádce si s nimi domluvil znamení: "Je to ten, kterého...
Matouš 27:56...doprovázely z Galileje a pomáhaly mu. Mezi nimi také Marie Magdaléna, Marie, matka Jakubova a Josefova...
Matouš 28:9...a běžely to oznámit jeho učedníkům. Cestou senimi náhle setkal Ježíš. "Buďte zdrávy," řekl. Padly před...
Marek 2:19...farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim odpověděl: "Mohou se ženichovi přátelé postit,...
Marek 6:46...k Betsaidě, než rozpustí zástup. A když senimi rozloučil, odešel na horu, aby se modlil. Pozdě večer...
Marek 9:2...Boží království přišlo v moci." Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a Jana, vyvedl je samotné...
Marek 9:14..." Když potom přišel k učedníkům, uviděl kolem nich spoustu lidí a znalce Písma, jak se s nimi dohadují....
Marek 9:16... Běželi k němu a zdravili ho. "Proč senimi dohadujete?" zeptal se jich Ježíš. "Mistře," odpověděl...
Marek 10:42...ostatních deset, rozhořčili se na Jakuba a JanaJežíš je ale zavolal k sobě a řekl jim: "Víte, že věhlasní...
Marek 14:44...od vrchních kněží, znalců Písma a staršíchJeho zrádce s nimi měl smluvené znamení: "Je to ten,...
Marek 15:40...tam také ženy, které přihlížely zpovzdálí; mezi nimi i Marie Magdaléna a Marie, matka Jozese a Jakuba...
Lukáš 1:22...se, že se tak dlouho zdržuje v chrámu. Když koneč vyšel, nemohl s nimi mluvit, a tak poznali, že musel mít...
Lukáš 2:9...a drželi noční hlídky u svého stáda. Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva...
Lukáš 2:51...však nechápali, o čem mluví. Potom senimi vrátil do Nazaretu a byl jim poslušný. Jeho matka to...
Lukáš 5:25... vezmi si lehátko a jdi domů." A ten muž před nimi hned vstal, vzal, na čem ležel, odešel domů a cestou...
Lukáš 5:34...farizeů, ale tvoji jedí a pijí." Odpověděl jim: "Můžete snad nutit ženichovy přátele k půstu, dokud je...
Lukáš 7:6...miluje náš národ, i synagogu nám postavil." Ježíš tedy šel s nimi. Když byl nedaleko jeho domu,...
Lukáš 9:10...se s ním setkat. Apoštolové se potom vrátili za Ježíšem a vyprávěli mu, co všechno dělali. Tehdy je vzal s...
Lukáš 9:46...mu nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Tehdy mezi nimi vyvstala otázka, kdo z nich je největší. Když Ježíš...
Lukáš 15:2...si ale stěžovali: "On přijímá hříšníky a nimi!" Vyprávěl jim tedy toto...
Lukáš 20:15...Pak ho vyvlekli z vinice ven a zabili. Co tedynimi udělá pán vinice? Přijde, ty vinaře zahubí a vinici ...
Lukáš 21:8...‚ jsem Mesiáš!' a ‚Přišel čas!' Nechoďte za nimi. uslyšíte o válkách a nepokojích, neděste se. Musí...
Lukáš 22:24... kdo z nich že se to chystá udělat. Vznikl mezi nimi také spor, kdo z nich je asi největší. On jim na to...
Lukáš 22:25...nimi také spor, kdo z nich je asi největší. On jim na to řekl: "Králové národů nad nimi panují a ti, kdo...
Lukáš 24:4... Nevěděly, co si o tom myslet, když vtom před nimi stanuli dva muži v zářícím rouchu. Vylekané ženy...
Lukáš 24:10... Johana, Marie Jakubova a ostatní, které bylynimi. Řekly to apoštolům, ale oni ta slova považovali za...
Lukáš 24:29...vesnici, do níž mířili, naznačil, že půjde dálOni ho však přemlouvali: "Zůstaň s námi, se připozdívá;...
Lukáš 24:43...mu tedy kus pečené ryby, on si ji vzal a pojedl před nimi. Potom jim řekl: "Právě o tomto jsem mluvil,...
Jan 3:22... že jeho skutky byly vykonány v Bohu. Potom Ježíš přišel se svými učedníky do judské země a tam s nimi...
Jan 5:5... slepých, chromých a ochrnutých. Byl mezi nimi jeden člověk, nemocný třicet osm let. Ježíš viděl,...
Jan 8:27... co jsem slyšel od něj." Nepochopili však, ženimi mluvil o Otci. Proto jim Ježíš řekl: " vyzdvihnete...
Jan 10:4...hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je. Když je všechny vypustí, jde před nimi a ovce jdou za ním, neboť...
Jan 12:36...ve světlo, abyste byli syny světla." Když to Ježíš pověděl, odešel a skryl se před nimi. Ačkoli před...
Jan 12:37... odešel a skryl se před nimi. Ačkoli před nimi udělal tolik zázraků, přece v něj neuvěřili. Tak se...
Jan 15:24...nenávidí , nenávidí i mého Otce. Kdybych mezi nimi nedělal skutky, které neudělal nikdo jiný, neměli by...
Jan 17:12...mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem bylnimi, zachovával jsem je ve tvém jménu, které jsi mi dal....
Jan 18:5... jim vyšel vstříc se slovy: "Koho hledáte?" "Ježíše Nazaretského!" odpověděli. "To jsem ," řekl jim (a...
Jan 18:18...a ohřívali se. Petr tam stál a ohříval senimi. Velekněz Ježíše vyslýchal ohledně jeho učedníků a...
Jan 20:26...jeho boku, nikdy neuvěřím." O týden později byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly...
Skutky 1:4...ukazoval a mluvil o Božím království. Když senimi sešel, přikázal jim: "Neopouštějte Jeruzalém, ale...
Skutky 3:8...síla. Vyskočil na nohy a začal chodit. Paknimi vešel do chrámu, kde se procházel, poskakoval a...
Skutky 4:14...se podívali na toho uzdraveného muže, jak tamnimi stojí, neměli co na to říci. Poručili jim, odejdou...
Skutky 4:34...a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, protože ti, kdo vlastnili pole nebo...
Skutky 9:28...v Damašku směle mluvil v Ježíšově jménu. A taknimi zůstal v Jeruzalémě. Hovořil a přel se také s...
Skutky 9:39...aby k nim bez meškání přišel. Petr vstal a šelnimi. Když přišel, zavedli ho do horní místnosti, kde ho s...
Skutky 10:20...muži. Vstaň, sejdi dolů a bez váhání odejdinimi, protože jsem je poslal sám." Petr tedy sešel dolů...
Skutky 10:23...k sobě domů, aby vyslechl tvá slova." Petr je tedy pozval dovnitř a pohostil. Nazítří vstal a odešel s...
Skutky 10:48... když přijali Ducha svatého jako my?" A tak je nechal pokřtít v Pánově jménu. Potom ho pozvali, aby s...
Skutky 11:3...věřící mu vytýkali: "Šel jsi k neobřezancůmjedl jsi s nimi!" Petr jim to začal po pořádku...
Skutky 11:12...Cesareje a Duch mi řekl, abych šel bez váhánínimi. Doprovázelo těchto šest bratrů, s nimiž jsme vešli...
Skutky 11:21...o Pánu Ježíši také Řeky. Hospodinova ruka bylanimi a veliké množství jich uvěřilo a obrátilo se k Pánu....
Skutky 13:5...slovo v židovských synagogách; také Jan bylnimi, aby jim pomáhal. Procestovali ten ostrov do Páfu,...
Skutky 13:26...rodu Abrahamova, i vy, kdo ctíte Boha spolunimi, vám bylo posláno toto slovo spásy. Obyvatelé...
Skutky 15:2... nemůžete být spaseni." Pavel a Barnabášnimi proto vedli nemalý spor a hádku, a tak bylo rozhodnuto...
Skutky 15:38...i Jana Marka, ale Pavlovi se to nezdálo, protože je v Pamfylii opustil a nešel s nimi do díla. Vznikl z toho...
Skutky 18:11...tu Pavel zůstal půldruhého roku a vyučoval mezi nimi Boží slovo. Když se však řeckým prokonzulem stal...
Skutky 20:1...skončilo, Pavel svolal učedníky, rozloučil senimi a vyrazil do Makedonie. Prošel ty kraje, mnohokrát...
Skutky 20:36...je dávat než dostávat.'" Po těch slovechnimi všemi poklekl a modlil se. Všichni se dali do velikého...
Skutky 21:7...skončila. Pozdravili jsme bratry a strávilinimi jeden den. Nazítří jsme pokračovali pěšky do Cesareje....
Skutky 21:24... kteří na sebe vzali slib. Podrob se spolunimi očistnému obřadu a zaplať za , co je potřeba, aby si...
Skutky 24:21... když jsem stál před Veleradou. Snad šlo o to jediné, co jsem mezi nimi zvolal: ‚Dnes jsem před vámi...
Skutky 25:6...provedl něco zlého, ho žalují." Poté, co mezi nimi strávil osm nebo deset dní, vrátil se do Cesareje....
Římanům 11:27...odňal bezbožnost. Toto pak bude smlouvanimi, jakmile odstraním jejich hřích." Co do evangelia se...
1. Korintským 16:4...do Jeruzaléma. Bude-li potřeba, abych šelnimi, půjdou se mnou. Přijdu k vám, projdu Makedonii....
2. Korintským 2:13...tam nenašel svého bratra Tita. Proto jsem senimi rozloučil a vydal se do Makedonie. Ale díky Bohu,...
2. Korintským 6:16...Co mají věřící a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám...
2. Korintským 8:22...před Pánem, ale i před lidmi. Posíláme protonimi dalšího našeho bratra, o jehož horlivosti jsme se...
2. Korintským 9:13...této vaší pomoci budou oslavovat Boha za vaši jednomyslnou poddanost Kristovu evangeliu a za vaše štědré...
Efeským 2:3...lidech. My všichni jsme kdysi spolunimi podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání...
Koloským 2:15... Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V m odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil...
1. Tesalonickým 4:13...abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak...
1. Tesalonickým 4:17...vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolunimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom budeme s...
1. Timoteus 1:20...zahodili, a proto ztroskotali ve víře. Mezi nimi je i Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanovi,...
1. Timoteus 6:10...stahujících lidi do zkázy a záhuby. Láska k pezům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří...
2. Timoteus 3:6...popírat. Od takových se odvracej. Jsou mezi nimi i tací, kteří se vtírají do rodin, aby si získávali...
Židům 10:16...i Duch svatý. Nejdříve totiž říká: "Toto je smlouva, kterou s nimi po těch dnech uzavřu, praví...
Židům 13:3...nevědomky hostili anděly! Pamatujte na věz, jako byste byli ve vězení s nimi; pamatujte na trpící...
1. Petr 4:4...v pitkách a v nechutné modloslužbě. Když senimi nevrháte do bezbřehé prostopášnosti, je jim to divné a...
2. Petr 2:8...zvrhlíků, vysvobodil. Dokud ten spravedlivý mezi nimi bydlel, jeho spravedlivou duši den co den trápily...
2. Petr 2:11...ani andělé, o tolik větší v síle a moci, nad nimi před Pánem nevynášejí potupný rozsudek. Tihle se však...
1. Jan 4:4...Vy jste však z Boha, drazí, a zvítězili jste nad nimi. Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který...
Juda 1:23... Jiné zachraňujte jako z ohnivých plamenů. I s nimi jednejte soucitně, ale zároveň obezřetně - se vám...
Zjevení 2:16...čiň pokání. Jinak k tobě brzy přijdu a budunimi bojovat mečem svých úst. Kdo uši, slyš, co Duch...
Zjevení 7:15... Proto jsou před Božím trůnem a slouží mujeho chrámu dnem i nocí. Ten, který sedí na trůnu, bude...
Zjevení 11:7...budou chtít. ale dokončí své svědectvíona šelma vystupující z propasti proti nim povede válku,...
Zjevení 11:10...mrtvoly pochovat do hrobu. Obyvatelé země se nad nimi budou radovat a veselit a budou si navzájem posílat...
Zjevení 14:9...národy vínem svého vášnivého smilstva!" Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem:...
Zjevení 17:14... Ti budou bojovat s Beránkem, a Beránek nad nimi zvítězí - neboť je Pán pánů a Král králů - a s ním i...
Zjevení 21:3...trůnu: "Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydletnimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude...

Slova obsahující nimi: nimi (462) nimiž (13)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |