Nim

Hledám pøesnì 'nim'. Nalezeno 240 veršù. Další varianty: ony (18) oni (240) ona (66) nimi (462) nim (247) nich (523) (312) jimi (41) jim (1499) jich (208) je (6538)
Genesis 14:8... Králové Sodomy, Gomory, Admy, Cebojim a Bely (to jest Coaru) tedy vytáhli a seřadili se v...
Genesis 18:26... v Sodomě, padesát spravedlivých, ušetřím kvůli nim celé to místo." Abraham odpověděl: "Pohleď prosím -...
Genesis 19:6... "Vyveď je k nám, si jich užijeme!" Lotnim tedy vyšel do vchodu, zavřel za sebou dveře a řekl:...
Genesis 23:8...se lidu země, totiž Chetejcům, a promluvilnim takto: "Souhlasíte-li, abych tu pochoval svou mrtvou,...
Genesis 37:18...poblíž Dotanu je našel. Spatřili ho zdálky, a ještě než k nim dorazil, domluvili se, že ho zabijí. Řekli...
Genesis 40:6...noci svůj sen, každý s vlastním významem. Kdyžnim Josef ráno přišel, pohlédl na a hle, byli smutní....
Genesis 42:7...své bratry poznal na první pohled. Choval senim však jako cizí a mluvil s nimi tvrdě. "Odkud jste...
Genesis 42:24...a tak nevěděli, že jim rozumí. V tu chvíli se od nich odvrátil a rozplakal se. Potom se k nim vrátil,...
Genesis 42:25...před jejich očima ho spoutal. Potom přikázal,  jim naplní měchy obilím, každému z nich do pytle vrátí...
Genesis 43:23... Vaše stříbro jsem dostal v pořádku." Načežnim přivedl Šimeona. Poté je uvedl do Josefova paláce, dal...
Genesis 48:16...po celý můj život po dnešní den, Andělje ze všeho zlého vykoupil, nechť požehná těmto...
Genesis 49:28...bude žrát a večer svou kořist rozdělí." Toto je všech dvanáct izraelských kmenů a takto k nim jejich...
Exodus 1:19...nejsou jako egyptské ženy - kypí životem! Nežnim porodní bába dorazí, mají po porodu." Bůh pak ty...
Exodus 2:13...toho Egypťana a zahrabal ho do písku. Kdyžnim pak přišel druhého dne, hle, dva Hebrejové se prali....
Exodus 26:21... pro severní stranu, vyrobíš dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a...
Exodus 26:29...k druhému. Ty rámy obložíš zlatem a připevníšnim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také svlaky...
Exodus 34:33...čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sinaj. Kdyžnim Mojžíš domluvil, přikryl si obličej rouškou. Kdykoli...
Exodus 36:26... pro severní stranu, vyrobili dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a...
Exodus 36:34...k druhému. Ty rámy obložili zlatem a připevnilnim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také svlaky...
Exodus 36:36...čtyři sloupy z akáciového dřeva, obložili je zlatem, udělali k nim zlaté háčky a ulili k nim čtyři...
Leviticus 18:5... váš Bůh. Zachovávejte pravidla a zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. jsem Hospodin....
Leviticus 26:41...proti mně, takže jsem se i postavil proti nim a zavedl je do země jejich nepřátel, dokud se jejich...
Leviticus 26:45... jsem Hospodin, jejich Bůh! Vzpomenu si kvůli nim na smlouvu s jejich předky, jež jsem před očima národů...
Numeri 3:36...byly do opatrování svěřeny desky Příbytkujeho svlaky, sloupy, patky a veškeré náčiní k nim, a to se...
Numeri 11:1...na těžkosti. Když to Hospodin uslyšel, vzplanul hvem. Hospodinův oheň vyšlehl proti nim a pohltil okraj...
Numeri 11:3...nazvali Tabera, Spáleniště, neboť tam proti nim vyšlehl Hospodinův oheň. Chátry přimíšené k nim se pak...
Numeri 11:4...nim vyšlehl Hospodinův oheň. Chátry přimíšenénim se pak zmocnila lačnost. Synové Izraele se k nim...
Numeri 12:9...mého služebníka Mojžíše?" Hospodin proti nim vzplanul hněvem a odešel. Oblak se vzdálil od Stanu a...
Numeri 13:33...postavy! Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi ž patří synové Anakovi. Připadali jsme si proti nim jako...
Numeri 16:19...setkávání k Mojžíšovi a Áronovi. Korach proti nim shromáždil ke vchodu do Stanu setkávání celou obec....
Numeri 20:20..." Edom však řekl: "Neprojdeš!" a vytáhl proti nim s velikým a mocným vojskem. Edom odepřel Izraeli...
Numeri 21:33...směrem k Bášanu. Bášanský král Og však proti nim s celým svým lidem vytáhl a utkal se s nimi u Edrei....
Numeri 26:3...v Izraeli schopen vycházet do boje." Mojžíš s kzem Eleazarem k nim tedy na moábských pláních při Jordánu...
Numeri 28:9...dva roční beránky bez vady. Jako moučnou oběťnim přidej dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem s...
Numeri 28:14...jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K nim náleží tyto úlitby: půl hinu vína na býčka, třetina...
Numeri 28:20...hleďte, jsou bez vady. Jako moučnou oběťnim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny...
Numeri 28:28...a sedm ročních beránků. Jako moučnou oběťnim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny...
Numeri 28:31... která k náleží; hleďte, jsou bez vady. Rovž tak úlitby, které k nim náleží." "Prvního dne sedmého...
Numeri 29:3...ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběťnim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny...
Numeri 29:9...hleďte, jsou bez vady. Jako moučnou oběťnim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny...
Numeri 29:14...beránků; jsou bez vady. Jako moučnou oběťnim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny...
Numeri 35:6...útočištných. Tam se bude moci uchýlit ten, kdo koho zabil. K nim přidáte levitům další čtyřicet dvě...
Deuteronomium 2:15...přísahal. Ruka Hospodinova byla vskutku proti nim a do posledního je vymýtila z tábora. Všichni...
Deuteronomium 5:22...k celému vašemu shromáždění na oné hoře. Řekl je mocným hlasem z prostředku ohně, oblaku a mračna a nic k...
Deuteronomium 28:25... Hospodin nechá tvé nepřátele, porazíJednou cestou vytáhneš proti nim, sedmi cestami utečeš před...
Deuteronomium 31:17... kterou jsem s nimi uzavřel. V ten den proti nim vzplane můj hněv; opustím je a skryji před nimi svou...
Deuteronomium 31:21...mnou pak pohrdnou a mou smlouvu zruší.  je pak potkají hrozné pohromy a soužení, bude tato píseň...
Jozue 2:8...opustili město, brána se ihned zavřela. Zvědové ještě ani neulehli, když k nim na střechu vystoupila Rachab...
Jozue 2:13...a matku, bratry a sestry i všechny, kdonim patří. Zachraňte nás před smrtí!" "Položíme za vás...
Jozue 11:7...a jejich vozy spálíš." Jozue a všechen bojeschopný lid tedy proti nim ihned vytáhli k meromským...
Jozue 22:12...izraelská obec se shromáždila v Šílu, aby proti nim vytáhli do boje. Izraelci vyslali k synům Rubenovým a...
Soudců 2:14...Aštartě. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hvem a vydal je napospas nájezdníkům, kteří je plenili....
Soudců 2:15...se vypravili, Hospodinova ruka byla proti nim a byli poraženi, přesně jak to Hospodin řekl a jak jim...
Soudců 6:8...kvůli Midiánu volali k Hospodinu, poslalnim Hospodin jednoho proroka. Ten jim řekl: "Toto praví...
Soudců 9:43...to dozvěděl Abimelech, vzal své vojsko, rozdělil je na tři oddíly a ukryl do zálohy v polích. Když viděl, že...
Soudců 12:2... "Zapálíme ti dům nad hlavou!" Jiftach jim odpověděl: " a můj lid jsme měli s Amonci těžkou při....
Soudců 17:2...jménem Míkajáš. Ten řekl své matce: "Víš, jak ti kdo vzal těch jedenáct set šekelů stříbra? Slyšel jsem,...
Soudců 18:20...muže, nebo kmenového kněze pro izraelský rod?" Kze to upřímně potěšilo. Vzal efod, bůžky i tu modlu a...
Soudců 18:23...se Míkovi sousedé a Danovce dostihli. Volali za nimi, se k nim Danovi synové otočili a řekli Míkovi: "Co...
Soudců 19:23...k tobě domů, si ho užijeme!" Hospodářnim vyšel ven se slovy: "To ne, bratři! Nedělejte prosím...
Soudců 19:25... Levita nakonec vzal svou družku a vystrčil jinim ven. Znásilňovali ji a týrali celou noc do rána....
Soudců 20:23...večera. Ptali se Hospodina: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům?" a Hospodin odpověděl:...
Soudců 20:31... dvakrát předtím. Benjamínci vyrazili proti nim. Vzdálili se od města a jako dvakrát předtím začali...
Růt 1:19...Betlému. Když dorazily do Betléma, nastal kvůli nim po celém městě rozruch. "To je přece Noemi!" říkaly...
1. Samuel 9:14...do města. Jakmile vešli do města, hle - proti nim jde Samuel a míří vzhůru na návrší. Den před Saulovým...
1. Samuel 10:10... Když přišli ke Gibeji, hle - přímo proti nim jde průvod proroků. Vtom se ho zmocnil Duch Hospodinův...
1. Samuel 12:9...vyvedli z Egypta a usadili je na tomto místěOni však na Hospodina, svého Boha, zapomněli. Vydal je tedy...
1. Samuel 14:9...se, pronikneme k těm mužům a ukážeme se jimJestli nám řeknou: ‚Zastavte se, dokud k vám nedorazíme!'...
1. Samuel 15:3...tedy jdi a napadni Amalekovce. Všechny, kdonim patří, vyhlaďte jako proklaté. Nešetři je; pobij muže i...
1. Samuel 25:7... že tví pastýři byli s námi. Chovali jsme senim slušně a za celou dobu, co byli v Karmelu, se vůbec nic...
1. Samuel 30:15... Odpověděl: "Přísahej mi při Bohu, že nezabiješ a nevydáš do rukou mého pána, a k nim dovedu."...
1. Samuel 30:16...pána, a k nim dovedu." Dovedl ho tedynim a hle - roztáhli se všude po zemi, jedli, pili a...
1. Samuel 30:21... než aby šli dál s Davidem. Vyšli Davidovijeho mužům naproti, David k nim přistoupil a pozdravil je....
2. Samuel 2:5...Jábeš-gileádu pohřbili Saula," poslalnim posly se slovy: "Kéž vám Hospodin požehná za to, že...
2. Samuel 21:10...a prostřela si ji na skále. Od počátku skliz, dokud se na z nebe nespustil déšť, k nim...
2. Samuel 24:1...bylo třicet sedm. Hospodin znovu vzplanul hvem proti Izraeli. "Jdi, sečti Izraele a Judu," podnítil...
1. Královská 6:34...z olivového dřeva pro vchod do chrámové lodi a k nim dvojité dveře z cypřišového dřeva. Každé dveře měly dvě...
1. Královská 7:49...zlata napravo a pět nalevo před svatostánek, k nim květy, kahany a kleště ze zlata, misky, kratiknoty,...
1. Královská 11:2... Edomky, Sidoňanky, Chetejky - z národů, o nichž Hospodin synům Izraele řekl: "Nespojujte se s nimi a...
1. Královská 20:27...Izraele nastoupili, nabrali si zásoby a vyrazili jim vstříc. Izraelci proti nim tábořili jako dva houfy...
2. Královská 3:21...celé okolí. Všichni Moábci slyšeli, že proti nim vytáhli do boje tito králové, a tak povolali všechny,...
2. Královská 9:18...jim ho vstříc, se zeptá, zda přináší pokoj." Jezdec jim tedy vyrazil naproti: "Král se ptá - přinášíš...
2. Královská 9:20...Jehu. "Zařaď se za !" Strážný pak ohlásil: "Dojel k nim, ale nevrací se. Podle jízdy je to Jehu, syn...
2. Královská 10:9...vyšel ven, postavil se před lid a promluvilnim: "Tak vy jste spravedliví. Ano, jsem zosnoval...
2. Královská 10:18... přesně jak Hospodin řekl skrze Eliáše. Pak Jehu shromáždil všechen lid a promluvil k nim: "Achab...
2. Královská 11:12...jeho levé straně, u oltáře před chrámem. Potomnim Jojada přivedl králova syna, vložil mu na hlavu korunu,...
2. Královská 18:18...k Valchářovu poli. Volali krále, ale vyšelnim správce paláce Eliakim, syn Chilkiášův, písař Šebna a...
2. Královská 18:19...a kancléř Joach, syn Asafův. Nejvyšší komořínim promluvil: "Vyřiďte Ezechiášovi: Tak praví velkokrál,...
1. Letopisů 5:11...východ od Gileádu. Synové Gádovi bydleli naproti nim v bášanském kraji po Salchu: Jejich vůdce Joel,...
1. Letopisů 9:25...na východě, na západě, na severu i na jihuJejich bratři přicházeli ze svých osad a v pravidelných...
1. Letopisů 14:14...znovu ptal Boha a Bůh mu řekl: "Neútoč. Obejdi je zezadu a vytáhni proti nim od moruší. uslyšíš v...
1. Letopisů 16:21... od jednoho k jinému království, nikoho nenechal jim ublížit. I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte...
1. Letopisů 19:17...celý Izrael, překročil Jordán, přitáhlnim a sešikoval vojsko proti nim. Jakmile David sešikoval...
2. Letopisů 4:21...ke svícení před svatostánkem, jak náleží, k nim květy, kahany a kleště ze zlata (bylo to nejčistší...
2. Letopisů 7:6... Takto král a všechen lid zasvětili Boží chrám. Kží stáli na svých místech, naproti nim levité s hudebními...
2. Letopisů 10:7...k lidu zachováš dobrotivě," řekli mu, "pokudnim budeš přívětivý a dáš jim laskavou odpověď, budou ti...
2. Letopisů 11:16... jež vyrobil. Ze všech izraelských kmenů senim připojili ti, kdo toužili hledat Hospodina, Boha...
2. Letopisů 20:16...přesily. Ten boj není váš, ale Boží. Zítra vytáhte proti nim. Uvidíte, jak stoupají do svahu Cic, a...
2. Letopisů 20:17...přichystal. Nebojte se ani se nelekejte, JudoJeruzaléme! Zítra vytáhněte proti nim a Hospodin bude s...
2. Letopisů 24:19...Juda i Jeruzalém zasloužil Boží hněv. Hospodinnim posílal proroky, aby je navrátili k němu. Varovali je,...
2. Letopisů 36:15...v Jeruzalémě, který on posvětil. Hospodin, Bůh jejich otců, k nim stále posílal své posly. Posílal je zas...
Ezdráš 3:8...druhého roku po svém příchodu k Božímu domu do Jeruzaléma zahájili Zerubábel, syn Šealtielův, a Jošua, syn...
Ezdráš 10:10...se - kvůli věci i kvůli dešti. Tu povstal kz Ezdráš a promluvil k nim: "Sňatkem s cizinkami jste se...
Nehemiáš 4:3...jsme se tedy ke svému Bohu a na obranu proti nim jsme ve dne i v noci stavěli stráž. Tehdy se v Judsku...
Nehemiáš 5:7... "Vy všichni odíráte své bratry!" řekl jsem jim a svolal kvůli nim veřejné shromáždění. Tam jsem jim...
Nehemiáš 6:3...mi totiž provést něco zlého. Vyslal jsemnim posly s odpovědí: "Pracuji na velikém díle. Nemohu se...
Nehemiáš 12:9...se svými bratry odpovídal za písně díkuvzdáníJejich bratři Bakbukiáš a Uni během služeb stáli naproti...
Nehemiáš 12:24...Eliašibova. Přední levité: Chašabiáš, ŠerebiášJešua, syn Kadmielův, a jejich bratři, kteří podle příkazu...
Nehemiáš 12:37...učenec Ezdráš. Prošli Studniční bránou naproti nim, stoupali po schodech Města Davidova vzhůru ke hradbám,...
Nehemiáš 13:26...ani sebe s jejich dcerami! Copak právě kvůli nim nezhřešil izraelský král Šalomoun?! Mezi tolika národy...
Ester 9:27...sebe, pro své potomky a pro všechny, kdo senim připojí. Přijali, že budou každoročně zachovávat oba ty...
Job 6:20...z Temy je hledají, výpravy ze Sáby v doufajíjejich důvěra je ale zamrzí - když k nim dorazí, čeká je...
Job 15:19... co od svých předků přijali (země byla dána jenom jim, nikdo cizí k nim tenkrát nepatřil): Darebák trpí...
Job 34:28...na jeho cesty vůbec nedbali. Křik chudých kvůli nim k Bohu vystoupil a on vyslýchá křik ubohých. Když ale...
Žalmy 2:5... jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim HospodinJednou k nim ale v hněvu promluví, ve svém rozlícení je...
Žalmy 10:17...Hospodin vyslyší tužby ponížených - povzbudíš jejich srdce, ucho k nim nakloníš, zjednáš soud sirotkům i...
Žalmy 32:6... séla k tobě modlí se každý věrný, dokud je čas naleznout; potom k nim nedosáhnou ani přívaly...
Žalmy 58:6...zaklínačů aby neslyšeli, hlas kouzelníků abynim nedoleh. V ústech jim, Hospodine, rozbij zuby, tesáky...
Žalmy 78:31... ještě měli jídlo v ústech svých, když Boží hv vzkypěl proti nim! Pobil mezi nimi ty nejvypasenější,...
Žalmy 99:7...a on jim odvětil. Z oblakového sloupu mluvilnim; dbali na svědectví a zákony, které jim uložil....
Žalmy 105:14...k jinému království, nikoho nenechal, aby jim ublížil. I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte...
Žalmy 105:26... na jeho služebníky aby vymýšleli lsti. Poslalnim svého služebníka Mojžíše se svým vyvoleným, Áronem. Ti...
Žalmy 106:32...Meriby ho znovu popudili, také Mojžíš kvůli nim pochybil. V duchu ho tehdy tolik rozhořčili, že se...
Žalmy 106:46... ve své velké lásce byl pohnut lítostí. Protonim nakonec probudil soucit všech, kdo je drželi v zajetí....
Přísloví 28:4...darebáka, kdo Zákon dodržují, se staví proti nim. Spravedlnost je nad chápání zlých lidí, hledači...
Píseň 3:10...nosítka, ze dříví Libanonu je nechal udělatJejich sloupy zhotovil ze stříbra, k nim pak nebesa ze...
Izaiáš 3:9...i skutky, jeho slávě vzepřeli se do očí. Výraz jejich tváře svědčí proti nim - svůj hřích jak Sodoma...
Izaiáš 9:10... my je však vyměníme za cedry!" Hospodin proti nim vzbudil Recinovy protivníky, jejich nepřátele poštval...
Izaiáš 13:17...vyloupeny, jejich ženy znásilněny. Hle, proti nim poštvu Médy, kteří si stříbra neváží a o zlato zájem...
Izaiáš 14:1... jeho čas přichází! Hospodin se totiž slituje nad Jákobem, znovu vyvolí Izrael a jim spočinout v...
Izaiáš 14:22...po světě svá města nešíří! Povstanu totiž proti nim, praví Hospodin zástupů. Vymýtím jméno Babylonu i jeho...
Izaiáš 19:16...rukou Hospodina zástupů, ji pozvedne proti nim. Judská zem bude v Egypťanech budit hrůzu. Při každé...
Izaiáš 36:4...a kancléř Joach, syn Asafův. Nejvyšší komořínim promluvil: "Vyřiďte Ezechiášovi: Tak praví velkokrál,...
Izaiáš 63:7...domu Izraele laskavý, za veliké slitování, které jim projevil, za jeho velikou lásku k nim. Prohlásil:...
Izaiáš 63:10... zvedal a nosil je po všechny dávné dnyOni se ale bouřili a jeho svatého Ducha trápili; a proto se...
Jeremiáš 15:19...mezi vzácným a bezcenným, budeš mými ústy. se oni obrátí k tobě, ty se neobracej k nim. Postavil jsem ...
Jeremiáš 16:6... Nebudou pohřbeni ani oplakáni, nikdo si kvůli nim nebude dělat smuteční jizvy ani holit hlavy. Nikdo...
Jeremiáš 16:8...také do domu, kde vystrojili hody. Nesedej sinim, abys pojedl a popil, neboť tak praví Hospodin zástupů,...
Jeremiáš 18:8... odvrátí od svého zla, pak i upustím od zlajež jsem zamýšlel proti nim. Jindy zas mohu prohlásit o...
Jeremiáš 18:23...chytit do pasti. Hospodine, ty sám víš o všech jejich plánech, aby zabili. Neodpouštěj jim jejich viny,...
Jeremiáš 23:21...jsem ty proroky, a přesto běží; nemluvil jsemnim, a přesto prorokují. Kdyby v radě bývali stáli, můj...
Jeremiáš 29:19... slova, praví Hospodin, když jsemnim znovu a znovu posílal své služebníky proroky. Ani vy...
Jeremiáš 35:17...Hle, přivádím na Judu i na všechny obyvatele Jeruzaléma veškeré zlo, před kterým jsem je varoval. Mluvil...
Jeremiáš 36:32...jsem je varoval, ale nechtěli to poslouchat." Jeremiáš tedy vzal jiný svitek a dal ho písaři Baruchovi,...
Jeremiáš 41:6...do Hospodinova chrámu. Išmael, syn Netaniášůvjim z Micpy vyšel naproti a celou cestu plakal. Když došel...
Jeremiáš 50:37... zešílí! Meč na hrdiny, se vyděsí! Meč na jejich koně a jejich vozy i na cizince, kteří se k nim...
Ezechiel 3:11... Jdi teď ke svým krajanům ve vyhnanství a mluvnim. poslechnou nebo ne, řekni jim: ‚Tak praví...
Ezechiel 5:13...s taseným mečem je poženu. Teprve tehdy se můj hv vybouří, rozhořčení proti nim se utiší a dojdu úlevy...
Ezechiel 6:2...obrať se proti izraelským horám a prorokuj proti nim. Řekni: Izraelské hory, slyšte slovo Panovníka...
Ezechiel 6:14...těm svým hnusným modlám. Napřáhnu ruku proti nim a obrátím jejich zemi v pustinu pustější než poušť u...
Ezechiel 11:4...jako masíčko v hrnci.' Proto prorokuj proti nim. Prorokuj, synu člověčí!" Tehdy na padl Duch...
Ezechiel 13:17...své vlastní představy, a prorokuj proti nim. Řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Běda těm, které...
Ezechiel 14:4... Mám snad odpovídat na jejich modlitby? Protonim promluv a řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin -...
Ezechiel 14:23...neštěstí, které jsem na něj uvedl. uvidíte jejich způsoby a jejich skutky, dojdete díky nim úlevy,...
Ezechiel 15:7...i obyvatele Jeruzaléma. Postavím se proti nim tváří. I když se z ohně vynořili, oheň je stráví. Tehdy...
Ezechiel 20:8...egyptskými modlami! jsem Hospodin, váš BůhOni se ale proti mně vzbouřili a nechtěli poslouchat....
Ezechiel 20:11...je tedy z Egypta a přivedl je na poušť. Dal jsem jim svá pravidla a oznámil jim své zákony (které kdo plní,...
Ezechiel 20:13...Posvětitel. Dům Izraele se ale na poušti proti m vzbouřil. Neřídili se mými pravidly, zavrhli zákony...
Ezechiel 20:21...Hospodin, váš Bůh. I tito synové se ale proti m vzbouřili. Neřídili se mými pravidly, nedodržovali ...
Ezechiel 23:40...zdaleka, a hle, přicházeli, jakmile si pro  poslaly. Kvůli nim ses koupala, oči si líčila, šperky se...
Ezechiel 23:46...Nuže, tak praví Panovník Hospodin: se proti nim sejdou davy! propadnou děsu a plenění! Ty davy je...
Ezechiel 25:2...člověčí, obrať se proti Amoncům a prorokuj proti nim. Řekni: Slyšte, Amonci, slovo Panovníka Hospodina! Tak...
Ezechiel 33:10...a hříchy na nás doléhají a skomíráme kvůli nim. Jak bychom mohli žít?' Řekni jim: Jakože jsem živ,...
Ezechiel 35:11...živ, praví Panovník Hospodin, tvůj nenávistný hv a závist vůči nim ti odplatím a dám se mezi nimi poznat...
Ezechiel 38:17...celá léta tehdy prorokovali, že přivedu proti nim. V ten den, praví Panovník Hospodin, v den, kdy Gog...
Ezechiel 47:12...soli. Na obou březích porostou nad řekou nejrůzjší ovocné stromy. Jejich listí nikdy nezvadne a...
Daniel 10:21...ještě kníže Řecka.) Nuže, musím ti oznámit, co je zapsáno v Knize pravdy. (Nikdo však se mnou nespojil...
Daniel 11:34...upalováni, zatýkáni a okrádáni. V době se jim dostane nepatrné pomoci, neboť se k nim připojí mnoho...
Ozeáš 2:20...jménem vzýváni. V ten den uzavřu smlouvu kvůli nim s divokou zvěří a s ptáky na nebi i s havětí, co leze...
Ozeáš 5:5...Hospodina neznají. Pýcha Izraele svědčí proti nim; Izrael, Efraim, se v hříchu potácí a Juda se potácí...
Ozeáš 8:5... Zavrhni to své tele, Samaří! Vzplanul jsem hvem proti nim. Jak dlouho ještě budou beztrestní? To tele...
Ozeáš 9:15...a prsy bez mléka! V Gilgalu začaly všechny jejich zločiny - tam jsem k nim tehdy pojal nenávist. Kvůli...
Ozeáš 10:10...Gibeji boj proti pachatelům bezpráví? Potrestám je, kdy budu chtít: Národy se spojí proti nim, aby je...
Ozeáš 11:4... že jsem to , kdo je uzdravil. Táhl jsem je provazy lidskosti a lany milování. Byl jsem jim tím, kdo...
Ozeáš 11:11...ptáčci, z asyrské země jako holoubci a  je k nim domů navrátím, praví Hospodin. Efraim zahrnuje...
Micheáš 5:4... po nejzazší zemské končiny. On bude naším pokojem. k nám do země vtrhnou Asyřané, budou šlapat po...
Abakuk 1:16...obětují a svému čeřeni pálí oběti. Vždyť si díky nim užívají do sytosti ty nejvydatnější pokrmy. To budou...
Zachariáš 7:14...neslyším, praví Hospodin zástupů. Rozprášil jsem je vichřicí mezi všechny národy, které ani neznali. Země...
Malachiáš 3:17...pokladem, praví Hospodin zástupů, a nim budu laskavý, jako je laskavý otec k synovi, který mu...
Matouš 9:18...nových měchů, a tak se obojí zachová." Zatímconim takto mluvil, náhle k němu přistoupil představený...
Matouš 9:36... Když se díval na zástupy, byl pohnut soucitemnim, protože byli ztrápení a zmatení jako ovce bez pastýře....
Matouš 13:13...tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co . Protonim mluvím v podobenstvích, že vidí, ale nevidí a slyší,...
Matouš 13:34...mouky, nakonec všechno zkvasilo." To všechno Ježíš zástupům vyprávěl v podobenstvích. Jinak než v...
Matouš 14:14...z loďky a uviděl veliký zástup lidí, byl napln soucitem k nim a uzdravoval jejich nemocné. Večer pak k...
Matouš 14:25...vítr vál proti . Krátce před svítáním senim Ježíš vydal pěšky po hladině. Když ho učedníci uviděli...
Matouš 21:37...více než předtím, a těm udělali totéž. Nakonecnim poslal svého syna. Řekl si: ‚Před mým synem se zastydí...
Matouš 26:73...ho obklopili kolemstojící a řekli: "Určitěnim patříš. I tvé nářečí prozrazuje!" Tehdy se začal...
Matouš 28:18... klaněli se mu, i když někteří pochybovaliJežíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na...
Marek 2:2...lidí, že se nevešli ani ke dveřím. Zatímconim promlouval Slovo, přišli k němu čtyři muži a nesli...
Marek 3:23...a že vymítá démony knížetem démonů. Zavolal je tedy a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan...
Marek 4:34... nakolik byli schopni rozumět. Nemluvilnim jinak než v podobenstvích, ale svým učedníkům všechno v...
Marek 6:11... "zůstaňte tam, dokud neodejdete. Kdyby vás ale kde nepřijali a neposlouchali, vyjděte odtud a setřeste z...
Marek 6:31...oznámili mu všechno, co dělali a co učili. Tehdy jim řekl: "Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a...
Marek 6:34...se tam ze všech měst pěšky a předstihli je. Když Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup lidí. Byl naplněn...
Marek 6:48...loď uprostřed jezera a on sám na zemi. Uviděl je, jak se dřou s veslováním, protože vítr vál proti nim....
Marek 6:51...se, to jsem ! Nebojte se." Nastoupilnim do lodi a vítr se utišil. Oni z toho byli úplně...
Marek 12:4... ztloukli ho a poslali pryč s prázdnou. Poslalnim tedy ještě jiného služebníka. Toho poranili na hlavě a...
Marek 12:6...tloukli a jiné zabíjeli. Nakonec mu zbýval jen jediný - jeho milovaný syn. Poslal ho tedy k nim, neboť...
Marek 16:19...vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví." Kdyžnim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil...
Lukáš 6:35...zpět. Vy však milujte své nepřátele a buďtenim dobří; půjčujte a neočekávejte nic zpět. Tehdy bude...
Lukáš 9:5...a setřeste si prach z nohou na svědectví proti nim." A tak vyšli a chodili po okolních vesnicích. Kázali...
Lukáš 11:49...hroby. Proto také Moudrost Boží řekla: ‚Pošlunim proroky a apoštoly; některé z nich zabijí a jiné budou...
Lukáš 16:30...‚To ne, otče Abrahame,' boháč na to. ‚Kdybynim ale přišel někdo z mrtvých, činili by pokání.' On mu...
Lukáš 23:20...nějakou vzpouru ve městě a za vraždu.) Pilátnim znovu promluvil, protože chtěl Ježíše propustit. Oni...
Lukáš 23:22...ale křičeli: "Ukřižuj, ukřižuj ho!" Promluvilnim tedy potřetí: "Ale co udělal zlého? Nezjistil jsem u...
Lukáš 23:28...i mnoho žen, které nad ním plakaly a naříkalyJežíš se k nim obrátil: "Dcery jeruzalémské, neplačte nade...
Lukáš 24:15...stalo. Zatímco si povídali a probírali to, sám Ježíš se přiblížil a připojil se k nim. Něco však bránilo...
Jan 6:17...druhý břeh do Kafarnaum. Ačkoli se setměloJežíš k nim nepřišel. Jezero se začalo vzdouvat silným...
Jan 8:12...neodsuzuji," řekl Ježíš. "Jdi a nehřeš." Ježíš k nim pak znovu promluvil: " jsem světlo světa. Kdo...
Jan 8:21...ho nezatkl, neboť jeho chvíle ještě nepřišlaJežíš k nim znovu promluvil: " odcházím. Budete hledat...
Jan 10:7... ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říciJežíš k nim tedy znovu promluvil: "Amen, amen, říkám vám:...
Jan 15:22... který poslal. Kdybych nepřišel a nemluvilnim, neměli by hřích, teď ale pro svůj hřích nemají výmluvu...
Jan 18:29...před Hodem beránka, a tak Pilát vyšelnim. "Z čeho tohoto muže viníte?" ptal se. "Kdyby to nebyl...
Skutky 1:10...a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upře dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k nim dva...
Skutky 2:14...se novým vínem!" Tehdy vstal Petr s ostatními jedenácti a hlasitě k nim promluvil: "Židé a všichni, kdo...
Skutky 2:47...srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán k nim pak denně přidával další zachráněné. Petr...
Skutky 3:11...Petra a Jana, všichni se v ohromení seběhlinim do Šalomounova sloupoví. Když to Petr uviděl, promluvil...
Skutky 5:13...čas v Šalomounově sloupoví. Nikdo jiný se tamnim neodvažoval připojit, ale lid si jich velmi vážil....
Skutky 8:14...a zázraky se dějí, byl ohromen. ApoštolovéJeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo Boží slovo, a tak k...
Skutky 9:38... Omyli ji a položili do horní místnosti. Lydda je blízko Joppy, a když se učedníci doslechli, že Petr je v...
Skutky 11:15... co ti poví, budeš spasen ty i celý tvůj dům!' A jen, co jsem k nim začal mluvit, sestoupil na Duch svatý...
Skutky 12:21...v královském rouše posadil na trůn a proneslnim řeč. Lid začal volat: "Hlas boží, ne...
Skutky 15:7... Po velikém dohadování vstal Petr a promluvilnim: "Bratři! Sami víte, že Bůh z nás dávno vybral ,...
Skutky 16:22...nepřijatelné a nepřípustné!" A když se proti nim postavil i srocený dav, úředníci jim strhali šaty a...
Skutky 17:2...tam podle svého zvyku šel a po tři sobotynim promlouval z Písem. Vysvětloval a dokazoval jim, že...
Skutky 18:2...Pavel vydal z Athén do Korintu. Tam se setkaljedním Židem jménem Akvila, původem z Pontu, který se s...
Skutky 19:25...což řemeslníkům přinášelo nemalý výdělek. Svolal je tedy stejně jako výrobce z příbuzných oborů a promluvil...
Skutky 20:6...vypluli z Filip. Během pěti dnů jsme dorazilinim do Troady a strávili jsme tam týden. Když jsme se...
Skutky 20:7...dne po sobotě sešli k lámání chleba, Pavelnim mluvil, a protože se druhý den chystal odejít, protáhl...
Skutky 21:32...bouří. Ihned vzal vojáky a setníky a seběhlnim. Jakmile uviděli velitele s vojáky, přestali Pavla bít....
Skutky 21:40...lidu. Když se rozhostilo ticho, promluvilnim hebrejsky: "Bratři a otcové, vyslechněte prosím mou...
Skutky 22:2...mou obhajobu před vámi!" Když uslyšeli, ženim mluví hebrejsky, ztišili se ještě více. Pavel...
Římanům 1:6...lidé ze všech národů došli k poslušnosti víry; k nim patříte i vy, povolaní Ježíšem Kristem. Všem Bohem...
1. Korintským 8:12... za kterého zemřel Kristus! Když takto zraňujete choulostivé svědomí svých sourozenců, nehřešíte jen...
Efeským 6:9... byl otrok nebo svobodný. Vy, páni, senim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek - víte přece, že...
Koloským 3:19...v Pánu sluší. Muži, milujte své ženy a nebuďtenim hrubí. Děti, poslouchejte vždy své rodiče - tak se to...
Židům 12:19...a vichřici, k troubení polnice a k hlasu zjícímu tak, že když jej slyšeli, prosili, aby k nim ...
2. Petr 2:2... a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se...
Zjevení 11:7...budou chtít. ale dokončí své svědectvíona šelma vystupující z propasti proti nim povede válku,...
Zjevení 22:18...prorocká slova této knihy, ujišťuji: Kdokolinim něco přidá, Bůh mu přidá ran v této knize zapsaných....

Slova obsahující nim: anim (1) betonim (1) caananimu (2) danimu (1) etanim (1) ganim (3) chananimu (1) chofnimu (1) janim (1) nim (247) nimi (462) nimiž (13) nimra (3) nimrimské (1) nimrimských (1) nimrod (1) nimroda (2) nimrodovu (1) nimšiho (5) nimž (6) tibnim (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |