Nim

Hledám varianty 'nim' [ ony (18) oni (240) ona (66) nimi (462) nim (247) nich (523) (312) jimi (41) jim (1499) jich (208) je (6538) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:3...a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: " je světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré,...
Genesis 1:4...světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo...
Genesis 1:6... Byl večer a bylo ráno, den první. Bůh řekl: " je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!" Bůh...
Genesis 1:10...a shromáždění vod nazval "moře". A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: " země zplodí zeleň: byliny...
Genesis 1:11...a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v  je jejich semeno na zemi!" - a stalo se. Země vydala...
Genesis 1:12...semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v  je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl...
Genesis 1:17... aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy. Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, aby...
Genesis 1:18...a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý...
Genesis 1:21...mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichůjimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků...
Genesis 1:22...ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: "Ploďte a množte se a naplňte vody v...
Genesis 1:25...i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu...
Genesis 1:27...člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh...
Genesis 1:28...stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se, naplňte...
Genesis 1:29...semeno na celém povrchu země i každý strom, na  je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Také...
Genesis 2:4...od všeho díla, jež vykonal, když tvořil. To je příběh nebe a země, o jejich stvoření. Tenkrát, když...
Genesis 2:11...rozdělovala do čtyř hlavních toků. První se jmenuje Píšon. Obtéká celou zemi Chavílu, kde je zlato, a zlato...
Genesis 2:12...zemi Chavílu, kde je zlato, a zlato země je výborné. Je tam i vonná pryskyřice bdelium a kámen onyx....
Genesis 2:14...ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je...
Genesis 2:19...polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k Adamovi, aby viděl, jak je pojmenuje. Jakkoli pak Adam...
Genesis 2:23...a přivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl: "To je konečně ona: kost z mých kostí, tělo z mého těla! Bude...
Genesis 3:6...i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí...
Genesis 3:7...muži, který byl s , a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali...
Genesis 3:20...jsi a v prach se obrátíš!" Adam pak dal své že jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech...
Genesis 3:21...všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovijeho ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy...
Genesis 4:9...se na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím,"...
Genesis 4:13... Budeš na zemi tulákem a štvancem." "Můj trest je větší, než lze unést," odpověděl Kain Hospodinu. "Pohleď...
Genesis 5:1... Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména. Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka...
Genesis 5:2...člověka, učinil jej podle své podoby. Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli...
Genesis 6:1...se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné...
Genesis 6:2...lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechnyjichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch...
Genesis 6:3...řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěkyje to koneckonců smrtelník! jeho život trvá jen sto...
Genesis 6:4... jeho život trvá jen sto dvacet let." (V och dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní...
Genesis 6:7... a trápil se v srdci. Tehdy si řekl: "Člověkajehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek,...
Genesis 6:9...však u Hospodina nalezl milost. Toto je Noemův příběh. Noe byl mezi svými současníky spravedlivý...
Genesis 6:13...zkaženě. Bůh Noemovi řekl: "Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se...
Genesis 6:17... Hle, sám způsobím na zemi záplavu vodyjež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi,...
Genesis 6:20...havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživu. Proto si opatři veškerou potravu, která...
Genesis 6:21...se , a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ." Noe tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh...
Genesis 7:14...a tři ženy jeho synů vešli onoho dne do archyOni i všemožné druhy zvěře, dobytka, havěti lezoucí po zemi...
Genesis 7:15...přišli k Noemovi do archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišli po jednom páru. Z veškerého tvorstva...
Genesis 7:16... Z veškerého tvorstva přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel. Na zemi pak...
Genesis 9:1... léto, zima ani noc a den." Bůh tehdy Noemovijeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se,...
Genesis 9:4...zelené byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev. Krev vašeho života budu...
Genesis 9:10...vaším budoucím semenem i s každou živou bytostíjež je s vámi - s ptactvem, dobytkem i se vší polní zvěří -...
Genesis 9:12... jež by zničila zemi." Tehdy Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám s vámi i s každou živou...
Genesis 9:17...živou bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem učinil s veškerým tvorstvem...
Genesis 9:19...otcem Kanaána). Tito tři byli Noemovi synové; z nich se zalidnila celá země. Zemědělec Noe byl první, kdo...
Genesis 9:25...syn provedl, řekl: "Zlořečený buď Kanaán;  je pro své bratry otrokem všech otroků!" Řekl také:...
Genesis 10:1...synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se jim narodili synové. Synové Jáfetovi jsou: Gomer, Magog,...
Genesis 10:5...Javanovi: Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští. Z nich se rozdělily přímořské národy podle svých zemí, jazyků...
Genesis 10:32...synů podle svých pokolení a národností; z nich se po potopě rozdělily národy země. Celá země mluvila...
Genesis 11:3...spolu řekli: "Pojďme, udělejme cihly a vypalme je v ohni." A tak měli cihly místo kamene a asfalt místo...
Genesis 11:6...synové stavěli. Hospodin si řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek...
Genesis 11:8...řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého." Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to město přestali...
Genesis 11:9...to město přestali stavět. Proto se to město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl řeč všech...
Genesis 11:10... Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi. Toto je Semův rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100...
Genesis 11:27...70 let zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Toto je Terachův rod. Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana;...
Genesis 12:12...jsi žena. Egypťané uvidí, řeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí , ale tebe nechají naživu. Říkej...
Genesis 12:14...tedy přišel do Egypta a Egypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná. A když ji uviděli faraonovi...
Genesis 12:18...mi to udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to sestra'?...
Genesis 12:19...zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu! Zde máš...
Genesis 13:6...šel s Abramem, měl brav, skot a stany. Země jim však nemohla stačit, aby bydleli spolu. Jejich jmění...
Genesis 13:10...pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina je k Coaru bohatě zavlažována jako Hospodinova zahrada,...
Genesis 13:18..." Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u je Mamre, který je v Hebronu, a postavil tam oltář...
Genesis 14:3...jest Coaru). Ti se spolčili v údolí Sidim (což je teď Mrtvé moře). Dvanáct let sloužili Kedor-laomerovi,...
Genesis 14:6...v Hamu, Emejce na pláni Kiriatajim a Chorejce na jejich pohoří Seír k El-paranu, který je nad pouští....
Genesis 14:7... Potom obchvatem přitáhli k En-mišpatu (což je Kádeš) a udeřili na celý kraj Amalekovců a také na...
Genesis 14:8... Králové Sodomy, Gomory, Admy, Cebojim a Bely (to jest Coaru) tedy vytáhli a seřadili se v...
Genesis 14:10...- čtyři králové proti pěti. Údolí Sidim je ovšem plné ložisek asfaltu. Sodomský a gomorský král do...
Genesis 14:15...domě, a sledoval ty krále k Danu. Abramjeho služebníci se rozdělili, v noci je přepadli a...
Genesis 14:17... vyšel mu král Sodomy naproti do údolí Šave (což je Královské údolí). Melchisedech, král Sálemu, který byl...
Genesis 15:5...dědic vyjde z tvých vlastních beder!" Vyvedl jej ven a řekl: "Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy,...
Genesis 15:10..." Abram mu všechna ta zvířata přinesl, rozťal je napůl a položil jednu část proti druhé; ptáky však...
Genesis 15:11... K mrtvým tělům se snášeli dravci, ale Abram je odháněl. Když pak slunce začalo zapadat, přišel na...
Genesis 16:4...svému muži Abramovi za ženu. Spal tedy s Hagarona počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní...
Genesis 16:5...svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. s tebou rozsoudí...
Genesis 16:6...Hospodin!" Abram Saraj odpověděl: "Pohleďje to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s , co chceš."...
Genesis 17:7...s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních: je to věčná smlouva, že budu tvým Bohem...
Genesis 17:10...budoucí símě ve všech jejich pokoleních. Toto je smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete...
Genesis 17:12...smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený v domě, tak koupený...
Genesis 17:13... když mu bude osm dní. Musí být obřezán,  je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude...
Genesis 17:18...letech porodí?" Odpověděl tedy Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl: "Nikoli!...
Genesis 17:23...byli v Abrahamově domácnosti mužského pohlaví, a ještě téhož dne jim obřezal předkožky, jak mu to řekl Bůh....
Genesis 18:2...oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze stanového vchodu naproti....
Genesis 18:7...Odběhl ke stádu, vzal pěkné útlé tele a dal je služebníkovi, který je odspěchal připravit. Potom vzal...
Genesis 18:8...a dobytče, které připravil, a položil to před . Sám pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je...
Genesis 18:9...pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je tvá manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu,"...
Genesis 18:12...sešlá stářím, mám zakusit rozkoš? Navíc, můj pán je stařec!" Hospodin se Abrahama zeptal: "Proč se Sára...
Genesis 18:14...ještě opravdu mohu rodit, když jsem tak stará?' Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok...
Genesis 18:16...vstali a zamířili odtud k Sodomě. Abraham šelnimi, aby je vyprovodil. Tehdy si Hospodin řekl: "Zatajím...
Genesis 18:20...zaslíbil." Hospodin řekl: "Křik Sodomy a Gomory je velký a jejich hřích velmi těžký. Proto sestoupím a...
Genesis 18:21...velmi těžký. Proto sestoupím a uvidím: pokud jednali tak, jak nasvědčuje křik, jenž se mi donesl, je s...
Genesis 18:24...smeteš s ničemným také spravedlivého? Možná, že je v tom městě padesát spravedlivých. Smeteš je také?...
Genesis 18:26... v Sodomě, padesát spravedlivých, ušetřím kvůli nim celé to místo." Abraham odpověděl: "Pohleď prosím -...
Genesis 18:28...kvůli těm pěti celé město?" "Nezničím, najdu-li jich tam čtyřicet pět," odpověděl. Abraham k němu promluvil...
Genesis 18:29...jich tam čtyřicet pět," odpověděl. Abrahammu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen...
Genesis 18:30...čtyřiceti," odpověděl. " se můj Pán prosím neh, když promluvím," řekl Abraham. "Co když se jich tam...
Genesis 18:31...ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen dvacet?" "Nezničím je kvůli těm dvaceti...
Genesis 18:32...dvaceti," odpověděl. " se prosím můj Pán neh, když promluvím ještě jednou," řekl Abraham. "Co když...
Genesis 19:1...ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské brá, a jakmile je spatřil, vstal a šel jim naproti. Poklonil...
Genesis 19:3...na tomto prostranství." Když však na  velmi naléhal, uchýlili se k němu a vešli do jeho domu....
Genesis 19:5...co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k nám, si jich užijeme!" Lot k nim tedy vyšel do...
Genesis 19:6... "Vyveď je k nám, si jich užijeme!" Lotnim tedy vyšel do vchodu, zavřel za sebou dveře a řekl:...
Genesis 19:8...prosím nic zlého! Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže; vyvedu je k vám. Udělejte s nimi, co...
Genesis 19:9...těm mužům - vešli přece pod ochranu střechy." Oni však zvolali: "Uhni stranou! Tenhle přistěhovalec nám...
Genesis 19:12...vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny, dcery? Kohokoli máš ve městě, odveď...
Genesis 19:13...městě, odveď je odsud, neboť toto místo zničímeJejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin...
Genesis 19:17...za městem ho propustili. Když ho vedli venjeden z nich řekl: "Utíkej o život! Neohlížej se a nikde na...
Genesis 19:18...nezastavuj. Uteč do hor, abys nebyl smeten." Lot jim ale řekl: "Prosím ne, Pane můj! Jsi ke svému služebníku...
Genesis 19:20...postihne a zemřu. Pohleď prosím, tamto město je dost blízko, abych tam utekl, a je maličké. Nech ...
Genesis 19:25...Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebeOna města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se...
Genesis 19:31...se svými dvěma dcerami v jeskyni. Prvorozená jednou řekla mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji...
Genesis 19:37...syna a dala mu jméno Moáb, Z otce vzešlý. Ten je otcem Moábských do dnešního dne. I ta mladší porodila...
Genesis 19:38...dala mu jméno Ben-amí, Syn mého příbuzného. Ten je otcem Amonců do dnešního dne. Abraham se pak odtud...
Genesis 20:2...v Geraru, říkal Abraham o své manželce Sáře: "Je to sestra." Gerarský král Abimelech tedy pro Sáru...
Genesis 20:3...ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli že, kterou sis vzal, teď zemřeš. Vždyť je vdaná za jiného...
Genesis 20:5...i spravedlivé lidi? Cožpak mi sám neřekl: ‚Je to sestra'? I ona sama přece říkala: ‚Je to můj bratr...
Genesis 20:7...jsem ti dotknout se . Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a...
Genesis 20:8...i všichni, kdo k tobě patří." Abimelech tedy čas ráno vstal a svolal všechny své služebníky. Když jim...
Genesis 20:12...třeba kvůli ženě zabijí!' Kromě tohoje to opravdu sestra. Je dcerou mého otce, ale ne ...
Genesis 20:13...mi tuto laskavost. Všude, kam přijdeme, o m říkejTo je můj bratr.'" Abimelech tedy vzal brav, skot...
Genesis 20:14...Abimelech tedy vzal brav, skot, otroky a otroky, dal je Abrahamovi a vrátil mu jeho manželku Sáru. Řekl:...
Genesis 20:15...mu jeho manželku Sáru. Řekl: "Hle, země je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle...
Genesis 21:9... kterého Abrahamovi porodila Egypťanka Hagarje posměvač. Řekla tedy Abrahamovi: "Vyžeň tu děvečku i...
Genesis 21:13... I ze syna děvečky však učiním národ, neboť je tvým potomkem." Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a...
Genesis 21:17...hlas a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh uslyšel chlapcův hlas tam...
Genesis 21:22...poušti a jeho matka mu vybrala ženu z Egyptakdy v době Abimelech s velitelem svého vojska Píkolem...
Genesis 21:27...neslyšel." Abraham pak vzal ovce a voly, dal je Abimelechovi a vstoupili spolu do smlouvy. Když Abraham...
Genesis 22:6..." Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak...
Genesis 22:7...mu. "Vidím oheň a dřevo," řekl Izák. "Kde je ale beránek k zápalné oběti?" "Bůh si opatří beránka k...
Genesis 23:2...byl Sářin život. Sára zemřela v Kiriat-arbě (což je Hebron) v kanaánské zemi a Abraham přišel, aby nad ...
Genesis 23:8...se lidu země, totiž Chetejcům, a promluvilnim takto: "Souhlasíte-li, abych tu pochoval svou mrtvou,...
Genesis 23:9...za mne u Efrona, syna Cocharova, aby mi dal svou jeskyni Makpela, která je na konci jeho pole. mi ji...
Genesis 23:11...pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám tijeskyni, která je na něm. Dávám ti je v přítomnosti synů...
Genesis 23:13...vyslyšel. Dám ti za to pole peníze. Přijmi je ode mne, tam pochovám svou mrtvou." Efron Abrahamovi...
Genesis 23:15... můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a pro ? Pochovej svou mrtvou!" Abraham...
Genesis 23:19... Poté Abraham pochoval svou manželku Sárujeskyni pole Makpela naproti Mamre (což je Hebron) v...
Genesis 23:20...Hebron) v kanaánské zemi. Tak tedy to pole i s jeskyní, která je na něm, přešlo od Chetejců do Abrahamova...
Genesis 24:14...dcery zdejších měšťanů vycházejí pro vodu. Když jedné z těch dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbán, abych...
Genesis 24:44...‚Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro...
Genesis 24:46...napít,' spustila rychle džbán z ramene a řekla: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem...
Genesis 24:47...velbloudy. Zeptal jsem se : ‚Čí jsi dcera?' a ona řekla: ‚Jsem dcera Betuele, syna Milky a Náchora.'...
Genesis 24:53...vytáhl stříbrné a zlaté šperky a šaty a dal je Rebece. Také jejímu bratrovi a její matce dal vzácné...
Genesis 24:56...ještě pár dní, třeba deset; potom může jít." On jim ale řekl: "Nezdržujte tu. Hospodin přece dal ...
Genesis 24:57...mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme se, co na to ona." Zavolali tedy Rebeku. "Odejdeš s tím mužem?" zeptali...
Genesis 24:65...z velblouda. Zeptala se totiž služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli naproti?" "To je můj pán...
Genesis 25:6... Synům svých družek dal Abraham dary a poslal je ještě za svého života na východ, pryč od svého syna...
Genesis 25:10...Efrona Chetejského, syna Cocharova, na polijež Abraham koupil od Chetejců. Tam je pochován Abraham i...
Genesis 25:12...bydlel u Studnice Živého, který mne vidí. Toto je rod Abrahamova syna Izmaele, kterého Abrahamovi porodila...
Genesis 25:19...zemřel v neshodě se všemi příbuznými. Toto je příběh Abrahamova syna Izáka. Abraham zplodil Izáka....
Genesis 25:26...mu dali jméno Ezau, Chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Dostal tedy jméno...
Genesis 25:32... že skoro umírám!" odpověděl Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?" "Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl...
Genesis 26:7...v Geraru. Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je to sestra." Bál se totiž říci:...
Genesis 26:9...si tedy Izáka zavolal a řekl: "Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to sestra'?"...
Genesis 26:18...pak znovu kopal studnice vody vykopané za dnů jeho otce Abrahama, které po Abrahamově smrti Filištíni...
Genesis 26:20...s Izákovými pastýři o studnu hádat: "Ta voda je naše!" A tak Izák tu studnu nazval Esek, Rozepře,...
Genesis 26:27...a s velitelem svého vojska Píkolem. Izák se jich zeptal: "Proč ke mně přicházíte? Vždyť nenávidíte a...
Genesis 26:28...a vyhnali jste od vás." Odpověděli: "Jas jsme poznali, že Hospodin je s tebou, a tak jsme si...
Genesis 26:30... Jsi přece Hospodinův požehnaný!" Vystrojil jim tedy hostinu a jedli a pili. Časně ráno pak vstali a...
Genesis 26:31...jim tedy hostinu a jedli a pili. Čas ráno pak vstali a vzájemně si přísahali. Potom je Izák...
Genesis 27:9... a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mij dvě pěkná kůzlata a z nich pro tvého otce připravím...
Genesis 27:11...své matce Rebece řekl: "Pohleď, můj bratr Ezau je chlupatý, kdežto jsem holý. Co když na můj otec...
Genesis 27:14...a jdi mi přinést ta kůzlata." A tak šel, vzal je a přinesl své matce, která z nich připravila otcovu...
Genesis 27:15...staršího syna Ezaua, které měla doma, oblékla je svému mladšímu synu Jákobovi a ovinula mu ruce i hladkou...
Genesis 27:22...tedy přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten na j sáhl a řekl: "Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy."...
Genesis 27:33...se zhrozil a v nesmírné hrůze zvolal: "A kdo je potom ten, který ulovil zvěřinu a přinesl mi ji? Ještě...
Genesis 28:16..." Jákob se probudil a zvolal: "Na tomto místě je opravdu Hospodin - a jsem to nevěděl!" V posvátné...
Genesis 28:17...V posvátné hrůze pokračoval: "Jak hrozné je toto místo! Není to nic jiného než Boží dům a toto musí...
Genesis 29:4...zpět na jeho místo v ústí studny. Jákob se jich zeptal: "Odkud jste, bratři?" "Z Cháranu," odpověděli....
Genesis 29:5... "A znáte Lábana, syna Náchorova?" zeptal se jich. "Známe," odpověděli. Zeptal se jich: "Daří se mu...
Genesis 29:6...zeptal se jich. "Známe," odpověděli. Zeptal se jich: "Daří se mu dobře?" "Ano," odpověděli. "Podívej, jeho...
Genesis 29:7...dcera Ráchel právě přichází s ovcemi." Na to jim řekl: "Do večera je ještě daleko; teď přece není čas...
Genesis 29:9...a odvalí se kámen z ústí studny." A zatímconimi mluvil, přišla Ráchel se stádem svého otce. Byla totiž...
Genesis 29:12...a hlasitě se rozplakal. A když řekl, že je příbuzný jejího otce, že je Rebečin syn, běžela to...
Genesis 29:31...dalších sedm let. Když Hospodin viděl, že Léa je nemilovaná, otevřel její lůno. Ráchel však byla neplodná...
Genesis 30:3...za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde je děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s , rodí na můj...
Genesis 30:13...porodila Jákobovi druhého syna, Léa řekla: "To je pro blaho! Ženy mi budou blahopřát!" Dala mu tedy...
Genesis 30:14...blahopřát!" Dala mu tedy jméno Ašer, BlaženýJednou, v době pšeničné sklizně, vyšel Ruben na pole,...
Genesis 30:34... počítá za krádež." Lában tedy řekl: "Dobrá,  je po tvém." Ještě téhož dne však vyřadil pruhované a...
Genesis 30:35...tedy řekl: "Dobrá, je po tvém." Ještě téhož dne však vyřadil pruhované a strakaté kozly,...
Genesis 30:37... mandloňové a platanové pruty, oloupalnich proužky kůry, a tak odkryl bílé jádro prutů. Potom ty...
Genesis 30:41...zvířatům. A kdykoli se pářily statné kusy, Jákob jim před oči do žlabů kladl ty pruty, aby se pářily před...
Genesis 31:5...Ráchel a Léu na pole ke svému stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že mi není nakloněn jako...
Genesis 31:9...mláďata. Tak Bůh odebral stádo vašemu otci a dal je mně. Jednou, v době páření dobytka, jsem ve snu pozvedl...
Genesis 31:16...bohatství, které Bůh vytrhl z rukou našeho otceje proto naše a našich dětí! Udělej, cokoli ti Bůh řekl." A...
Genesis 31:26...Odkradl ses ode a odvedl dcery, jako bys je zajal mečem! Proč jsi tajně utekl? Zmizels pokradmu a...
Genesis 31:32...jsem si, že bys mi chtěl své dcery vzít násilímJestli ale u někoho najdeš své bohy, zemře! Prohledej ...
Genesis 31:34...strčila pod velbloudí sedlo a posadila se na . Lában prohledal celý stan, ale nic nenašel. Ráchel...
Genesis 31:43... dcery, tyto děti jsou děti a tento dobytek je můj dobytek. Všechno, co vidíš, je moje. Co bych ale...
Genesis 31:44...nyní pojď, vstupme do smlouvy - a ty -  je to pro mne a pro tebe svědectvím." Jákob tedy vzal kámen...
Genesis 31:48... totiž Gal-ed. Lában řekl: "Tato mohyla  je ode dneška mým i tvým svědkem." A proto dostala jméno...
Genesis 31:50...ženy - ačkoli s námi není žádný člověk, hle, Bůh je mým i tvým svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl: "Pohleď...
Genesis 31:53...zlým úmyslem. Bůh Abrahamův a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce nechť je naším soudcem!" Jákob tedy přísahal...
Genesis 32:1...tak hodovali a zůstali na hoře celou noc. Čas ráno Lában vstal, políbil své vnuky i dcery a požehnal...
Genesis 32:3...a vtom se s ním setkali Boží andělé. Jakmile je Jákob uviděl, zvolal: "To je Boží tábor!" A tak to místo...
Genesis 32:5...planinu, ke svému bratru Ezauovi a přikázal jim: "Povězte mému pánu Ezauovi: ‚Toto praví tvůj služebník...
Genesis 32:7...k tvému bratru Ezauovi, ale ti jde naprotije s ním čtyři sta mužů!" Na Jákoba padl veliký strach a...
Genesis 32:17... 40 krav a 10 býků, 20 oslic a 10 oslů. Svěřil je svým služebníkům, každé stádo zvlášť, a řekl jim: "Jděte...
Genesis 32:18...a zeptá se : ‚Komu patříš a kam jdeš? A čí je to stádo před tebou?' odpovíš: ‚Tvého služebníka Jákoba....
Genesis 32:24...jedenáct synů a přebrodil potok Jabok. Vzal je a převedl je přes potok; převedl všechno, co měl. Tehdy...
Genesis 33:2...Léu, Ráchel a ty dvě otrokyně a postavil otroky s jejich dětmi dopředu, Léu s jejími dětmi za a...
Genesis 33:3... a Ráchel s Josefem dozadu. Sám pak šel před nimi a sedmkrát se poklonil k zemi, než došel ke svému...
Genesis 33:5...pozvedl oči, spatřil ženy s dětmi a řekl: "Kdo je to s tebou?" Jákob odpověděl: "To jsou děti, kterými Bůh...
Genesis 33:7...se přiblížila také Léa se svými dětmi a poklonily se. Nakonec se přiblížili Josef a Ráchel a i oni se...
Genesis 33:8...a i oni se poklonili. Ezau se zeptal: "K čemu je celý ten průvod, který jsem potkal?" On odpověděl:...
Genesis 33:10...laskavě ode tento dar. Když vidím tvou tvářje přívětivá jako tvář Boží. Přijmi prosím z mého požehnání...
Genesis 33:20...sto mincí. Postavil tam oltář a nazval ho "Bůh je Bohem Izraele." Dína, dcera, kterou Jákobovi porodila...
Genesis 34:7...synové z pole, a když to uslyšeli, zasáhlo je to tak, že se velmi rozlítili. Spáchal přece v Izraeli...
Genesis 34:8...s Jákobovou dcerou - to se přece nesmí! Chamornimi začal vyjednávat: "Můj syn Šechem prahne po vaší dceři...
Genesis 34:14... neboť poskvrnil jejich sestru Dínu. Řekli jim: "Nic takového nemůžeme udělat. Dát svou sestru...
Genesis 34:15...muži - to by pro nás byla hanba! Vyhovíme vámjen když budete jako my. se každý z vás, kdo je mužského...
Genesis 34:21...měšťanům: "Tito muži se k nám chovají pokoj. tedy bydlí v této zemi a obchodují v . Hle, země...
Genesis 34:22...jim. Vyhoví nám ovšem a budou s námi bydlet jako jeden lid jen s touto podmínkou: každý z nás, kdo je...
Genesis 34:23... jako jsou obřezaní oni. Nebudou snad potom jejich stáda, jejich majetek a všechna jejich zvířata naše?...
Genesis 34:31...mně, zabijí a budu vyhlazen - i můj dům!" Oni však řekli: "To měl s naší sestrou zacházet jako s...
Genesis 35:4...cizí bohy, které měli při sobě, i náušnicejež nosili v uších, a Jákob je zakopal pod tím dubem, který...
Genesis 35:5...Potom táhli dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli pronásledováni. Jákob...
Genesis 35:19...zemřela a byla pohřbena na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný...
Genesis 35:20...na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen (a ten sloup je na...
Genesis 35:27...svému otci Izákovi do Mamre v Kiriat-arbě (což je Hebron), kde pobýval Abraham i Izák. Izák se dožil 180...
Genesis 36:1... Pochovali ho jeho synové Ezau a Jákob. Toto je Ezauův (totiž Edomův) rod. Ezau si vzal manželky z...
Genesis 36:7...do země Seír, daleko od svého bratra JákobaJejich majetek byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu,...
Genesis 36:8... Ezau se tedy usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír...
Genesis 36:9...usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír. Toto jsou jména...
Genesis 36:19...Oholíbamy, dcery Anovy. To jsou synové Ezaua (je je Edom) a jejich kmeny. Toto jsou synové Chorejce...
Genesis 36:24... Šefo a Onam. Synové Cibeonovi: Aja a Ana (to je ten Ana, který našel na poušti horké prameny, když pásl...
Genesis 36:30...kmen Ana, kmen Dišon, kmen Ecer a kmen Dišan. To je výčet chorejských kmenů v zemi Seír. Toto jsou králové,...
Genesis 37:2...v zemi putování svého otce, v zemi Kanaán. To je Jákobův příběh. Josef byl sedmnáctiletý mladík. Pásal...
Genesis 37:4... Dokonce mu udělal zdobenou suknici. Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je,...
Genesis 37:6...svým bratrům, nenáviděli ho tím více. Řekl jim: "Poslechněte si prosím můj sen: Vázali jsme na poli...
Genesis 37:13...tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi...
Genesis 37:17...pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k Dotanu.'" Josef se tedy vydal za svými...
Genesis 37:18...poblíž Dotanu je našel. Spatřili ho zdálky, a ještě než k nim dorazil, domluvili se, že ho zabijí. Řekli...
Genesis 37:21...snů!" Když to však uslyšel Ruben, chtěl ho před nimi zachránit, a tak řekl: "Neberme mu život!" Ruben...
Genesis 37:22...krev; hoďme ho do téhle jámy zde v pusti, ale nevztahujme na něj ruku!" (To řekl, aby ho před...
Genesis 37:27...Pojďme ho prodat Izmaelitům a nevztahujme na j ruce - vždyť je to náš bratr, naše tělo!" A bratři ho...
Genesis 37:28...bratr, naše tělo!" A bratři ho poslechli. Když je ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z jámy a...
Genesis 37:30...své šaty a vrátil se k bratrům se slovy: "Hoch je pryč! Co teď, co si počnu?" A tak vzali Josefovu suknici...
Genesis 37:33...v tom suknici svého syna?" Poznal ji hned: "To je suknice mého syna! Sežrala ho divá zvěř! Rozsápán, Josef...
Genesis 38:3...jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er. Počala znovu,...
Genesis 38:14...a zahalila se. Potom si sedla u vstupu do Enajim, což je po cestě do Timny. (Viděla totiž, že Šela je...
Genesis 38:16..."Chci se s tebou vyspat." (Nevěděl totiž, že je to jeho snacha.) Zeptala se: "Co mi za to dáš?"...
Genesis 38:17...Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než je pošleš, musíš dát něco do zástavy."...
Genesis 38:18...hůl, co máš v ruce." Dal to, vyspal se s ona otěhotněla. Potom vstala a odešla, odložila závoj a...
Genesis 38:21...ji najít. Vyptával se místních mužů: "Kde je ta prostitutka, co seděla v Enajim u cesty?" Řekli mu...
Genesis 38:24..." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar se zachovala jako nevěstka! Dokonce je z...
Genesis 38:25...svému tchánovi vzkaz: "Jsem těhotná s mužemjemuž patří tyto věci!" Dodala: "Poznej prosím, čí je toto...
Genesis 38:26...šňůra a hůl." Když Juda ty věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než - vždyť jsem ji nechtěl...
Genesis 39:1...Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifar, velitel...
Genesis 39:3...a zůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí,...
Genesis 39:14...v ruce a utekl ven, svolala služebnictvo a řekla jim: "Podívejte se! Přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby...
Genesis 40:3...na vrchního číšníka i na vrchního pekaře - a dal je do vězení v domě velitele stráže, na stejné místo v...
Genesis 40:4...v žaláři, kde byl vězněn Josef. Velitel stráže je svěřil do Josefovy péče. Když byli ve vězení dlouho,...
Genesis 40:6...noci svůj sen, každý s vlastním významem. Kdyžnim Josef ráno přišel, pohlédl na a hle, byli smutní....
Genesis 40:8...jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim řekl: "Nepatří snad výklady Bohu? Prosím, vyprávějte mi...
Genesis 40:11...pohár, a tak jsem ty hrozny trhal a vymačkával je do faraonova poháru. Pak jsem ten pohár podal faraonovi...
Genesis 40:12...ten pohár podal faraonovi." Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. za tři...
Genesis 40:17...košíky. V tom, který byl navrchu, bylo nejrůzjší pečivo připravené pro faraona, ale ptáci mi je z...
Genesis 40:18...košíku na hlavě klovali." Josef odpověděl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny...
Genesis 40:22... ale vrchního pekaře dal pověsit na kůl, jak jim to Josef vyložil. Vrchní číšník ale na Josefa...
Genesis 41:3...a tučných krav a pásly se v mokřině. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně ošklivých...
Genesis 41:6...vyrostlo sedm bohatých a pěkných klasů. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů hubených a sežehlých východním...
Genesis 41:8...všechny věštce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit. Tehdy...
Genesis 41:12...měli sen s vlastním významem. A byl tam s námi jeden hebrejský mladík, otrok velitele stráže. Vyprávěli...
Genesis 41:19...krásných krav a pásly se v mokřině. Náhle za nimi vystoupilo sedm jiných krav, churavých, nápadně...
Genesis 41:21...těch sedm prvních, tučných krav. A ačkoli je sežraly, nebylo to na nich vůbec znát, neboť byly stejně...
Genesis 41:23...sedm klasů, bohatých a pěkných. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů planých, hubených a sežehlých...
Genesis 41:25..." Josef tedy faraonovi řekl: "Faraonův sen je jeden a tentýž. Bůh faraonovi oznámil, co se chystá...
Genesis 41:26...oznámil, co se chystá učinit: Sedm pěkných krav je sedm let, sedm pěkných klasů je rovněž sedm let - je to...
Genesis 41:27...Sedm vyhublých a ošklivých krav vystupujících za nimi je sedm let, stejně jako těch sedm prázdných klasů...
Genesis 41:30...zem přichází sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na...
Genesis 41:32...faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha jistá a Bůh ji brzy vykoná. Nechť tedy farao...
Genesis 41:35...pravomoc, uloží potraviny do měst a hlídají je. Tak vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let...
Genesis 41:48...zemi shromažďoval všechny potraviny a ukládal je ve městech. V každém městě ukládal potraviny z okolních...
Genesis 41:49...Josef nashromáždil nesmírné množství obilí, jako je mořského písku. Nakonec ho přestal i počítat, neboť ho...
Genesis 41:50...ho přestal i počítat, neboť ho bylo bezpočtuJeště než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva...
Genesis 42:1...rozmohl hlad. Když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům: "Co se na sebe jen tak díváte?...
Genesis 42:2...na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte, zůstaneme...
Genesis 42:7...své bratry poznal na první pohled. Choval senim však jako cizí a mluvil s nimi tvrdě. "Odkud jste...
Genesis 42:8...nakoupili jídlo." Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, které o nich měl,...
Genesis 42:9...ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, kterénich měl, a tak jim řekl: "Jste špehové! Přišli jste...
Genesis 42:13...služebníci jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů jednoho muže v kanaánské zemi; nejmladší je právě doma s...
Genesis 42:15...Jste špehové! Proto si vás prověřím. Jakože je farao živ, nevyjdete odsud, dokud sem nepřijde váš...
Genesis 42:16... dokud sem nepřijde váš nejmladší bratr! Pošlete jednoho z vás, aby vašeho bratra vyzvedl. Vy zatím budete...
Genesis 42:17...ne, jakože je farao živ, jste špehové!" A tak je nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim...
Genesis 42:18...nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef řekl: "Jsem bohabojný člověk. Když uděláte, co...
Genesis 42:23...slyšet, a tak teď pykáme za jeho krev!" Josefnimi mluvil skrze tlumočníka, a tak nevěděli, že jim rozumí...
Genesis 42:24...a tak nevěděli, že jim rozumí. V tu chvíli se od nich odvrátil a rozplakal se. Potom se k nim vrátil,...
Genesis 42:25...před jejich očima ho spoutal. Potom přikázal,  jim naplní měchy obilím, každému z nich do pytle vrátí...
Genesis 42:27...zrní na osly a odešli. Když měli cestou nocovatjeden z nich otevřel svůj pytel, aby dal svému oslu obrok,...
Genesis 42:28...stříbro: leželo navrchu v jeho vaku! " stříbro je zpátky!" zvolal ke svým bratrům. "Je přímo v mém vaku!"...
Genesis 42:29...do kanaánské země, vyprávěli mu všechno, co je potkalo: "Ten muž, pán země, s námi mluvil tvrdě....
Genesis 42:32...Bývalo nás dvanáct bratrů, synů našeho otceJeden není a nejmladší je právě s naším otcem doma v...
Genesis 42:35...a hle, každý ve svém pytli našel svůj váček s pezi! Když viděli ty váčky s penězi, dostali strach - oni i...
Genesis 42:36...s penězi, dostali strach - oni i jejich otecJejich otec Jákob zvolal: "Připravili jste o syny! Josef...
Genesis 42:38...ho zpět." On však řekl: "Můj syn s vámi nepůjdeJeho bratr je mrtev a zůstal jen on sám. Kdyby se mu na...
Genesis 43:2...spotřebovali zrní, které přivezli z Egypta, řekl jim jejich otec: "Jděte nám tam znovu koupit něco k jídlu."...
Genesis 43:11...neotáleli, určitě bychom se dvakrát vrátili!" Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se...
Genesis 43:14... Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vámj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil...
Genesis 43:16... odešli do Egypta a stanuli před Josefem. Kdyžnimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého domu:...
Genesis 43:17...se mnou." Ten učinil, jak Josef řekl, a odvedl je do Josefova paláce. Když ale uviděli, kam je vedou,...
Genesis 43:18...je do Josefova paláce. Když ale uviděli, kam je vedou, polekali se a říkali si: "Určitě nás sem dal...
Genesis 43:21...a hle, stříbro každého z nás leželo navrchujeho vaku - naše stříbro v plné váze! Proto jsme je teď...
Genesis 43:23... Vaše stříbro jsem dostal v pořádku." Načežnim přivedl Šimeona. Poté je uvedl do Josefova paláce, dal...
Genesis 43:24...v pořádku." Načež k nim přivedl Šimeona. Poté je uvedl do Josefova paláce, dal jim vodu na umytí nohou a...
Genesis 43:27...s sebou, a klaněli se mu k zemi. Zeptal se jich, jak se jim daří, a řekl: "Jak se daří vašemu starému...
Genesis 43:29...bratra Benjamína, syna své matky. Zeptal se: "Je tohle váš nejmladší bratr, o němž jste mi vyprávěli?"...
Genesis 43:32..."Podávejte jídlo!" Podávali tedy zvlášť pro j, zvlášť pro a zvlášť pro Egypťany, kteří jedli s ním...
Genesis 43:34... a s úžasem hleděli jeden na druhého. Nechal jim podávat čestné porce ze svého stolu a Benjamínova porce...
Genesis 44:1...svého domu: "Naplň vaky těch mužů jídlem, kolik jen unesou, a vlož stříbro každého z nich navrch jejich...
Genesis 44:4...svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže, a  je dostihneš, řekni jim: ‚Proč oplácíte dobro zlem? Z toho...
Genesis 44:6...Co jste to provedli za špatnost?!'" Dostihl je tedy a opakoval jim ta slova. Odpověděli: "O čem to můj...
Genesis 44:11...tedy rychle složili své vaky na zem a rozvázali je. Začal je prohledávat, počínaje od nejstaršího a konče u...
Genesis 44:12...složili své vaky na zem a rozvázali je. Začal je prohledávat, počínaje od nejstaršího a konče u...
Genesis 44:15...bratry dorazil. Padli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli provést? Nevíte snad, že...
Genesis 44:20...‚Pane, máme starého otce a malého bratra, dítějež zplodil ve svém stáří. Jeho bratr je mrtev. Zůstal z...
Genesis 44:28...‚Sami víte, že mi manželka porodila dva synyJeden mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápán! naříkal jsem a...
Genesis 45:6...před vámi, aby vám zachránil život. dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se...
Genesis 45:15... Potom líbal všechny své bratry a plakal nad nimi. Teprve pak na něj jeho bratři byli schopni promluvit....
Genesis 45:21...z Egypta!" A Izraelovi synové souhlasili. Josef jim podle faraonova pokynu dal povozy a jídlo na cestu....
Genesis 45:22...pokynu dal povozy a jídlo na cestu. Všem jim dal také sváteční pláště, ale Benjamínovi dal tři sta...
Genesis 45:24... A když se loučil s odcházejícími bratry, řekl jim: "Cestou se nehádejte!" A tak odešli z Egypta a přišli...
Genesis 45:26...otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého Egypta!" Jeho srdce...
Genesis 45:27... Když mu ale vyřídili všechna slova, která po nich Josef vzkázal, a když spatřil povozy, které Josef...
Genesis 46:5...děti a ženy na povozy, které farao poslal, aby je přivezli, vzali svá stáda i svůj majetek, jehož nabyli v...
Genesis 47:2...Gošen." Vzal pět ze svých bratrů a představil je faraonovi. "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao....
Genesis 47:3...je faraonovi. "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao. "Tvoji služebníci jsou pastevci," odpověděli mu...
Genesis 47:6...země; bydlí v kraji Gošen. A znáš-li mezi nimi zvlášť schopné muže, ustanov je správci mých vlastních...
Genesis 47:8...faraonovi požehnal. Farao se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet let," odpověděl mu...
Genesis 47:11...usadil svého otce a bratry na pozemcích, které jim věnoval v nejlepší části egyptské země, v kraji Rameses...
Genesis 47:14...tenkrát shromáždil všechny peníze, které se jen v Egyptě a Kanaánu našly, neboť za kupovali zrní. Ty...
Genesis 47:17..." Přiváděli tedy k Josefovi svůj dobytek a Josef jim dával chléb za koně, brav, skot i za osly. Za všechen...
Genesis 47:20...a naše půda nezpustne!" Tak Josef pro faraona skoupil všechnu půdu v Egyptě. Všichni Egypťané totiž...
Genesis 48:1...se v hlavách svého lůžka poklonil Bohu. Po jaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je...
Genesis 48:6...jako Ruben a Šimeon. Potomci, které zplodíš po nich, budou tví. Pokud jde o jejich dědictví, budou uvedeni...
Genesis 48:7...zemřela. Byli jsme v kanaánské zemi, zbýval jen kousek cesty do Efraty, a tam jsem ji pohřbil, na cestě...
Genesis 48:8...všiml Josefových synů a zeptal se: "Kdo to je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji synové,...
Genesis 48:9... které mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je prosím ke mně, jim požehnám." (Izraelovy oči byly...
Genesis 48:10...byly zesláblé stářím, takže sotva viděl.) Josef je k němu přivedl a on je líbal a objímal. Tehdy Izrael...
Genesis 48:16...po celý můj život po dnešní den, Andělje ze všeho zlého vykoupil, nechť požehná těmto...
Genesis 48:18... a řekl svému otci: "Tak ne, otče. Tenhle je prvorozený - jemu polož na hlavu svou pravici!" Jeho...
Genesis 48:20...semene vzejde celé množství národů." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej...
Genesis 49:7...hněvu, zmrzačili býky ve svém rozmaru. Zlořečený jejich hněv, že je tak prudký, a jejich prchlivost, že je...
Genesis 49:9...tvého otce před tebou se sklánějí. Mladý lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostl, synu můj! Schoulil se,...
Genesis 49:14... k dalekému Sidonu se přivine. Isachar je osel houževnatý, mezi ohradami ležící. uvidí...
Genesis 49:15...ohradami ležící. uvidí odpočinek, jak dobrý je, a zemi, jak je líbezná, hřbet sehne, aby břímě nosil,...
Genesis 49:21...tučný pokrm, královské lahůdky obstará. Neftalí je laň vypuštěná, jež vrhá krásné kolouchy. Josef je...
Genesis 49:22...laň vypuštěná, jež vrhá krásné kolouchy. Josef je ratolest plodná, plodná ratolest nad pramenem, jejíž...
Genesis 49:24... lukostřelci jej stíhali. Pevný však zůstal jeho luk, přijaly sílu paže rukou jeho z rukou Mocného...
Genesis 49:28...bude žrát a večer svou kořist rozdělí." Toto je všech dvanáct izraelských kmenů a takto k nim jejich...
Genesis 49:29...z nich udělil požehnání, jaké mu patřilo. Potom jim přikázal: " budu připojen ke svému lidu, pochovejte...
Genesis 49:32...ženu Rebeku a tam jsem pochoval Léu. To pole i s jeskyní, která je na něm, je koupeno od Chetových synů!" A...
Genesis 50:9... svůj brav a skot zanechali v gošenském krajiJely s nimi i vozy s jezdci; byl to velkolepý průvod. Když...
Genesis 50:12...Egypta. Jákobovi synové s otcem naložili, jak jim přikázal. Přinesli ho do kanaánské země a pochovali ho...
Genesis 50:15...otce. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: "Co když nás Josef stále...
Genesis 50:19...se slovy: "Hle, jsme tvoji služebníci!" Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha?...
Genesis 50:21...nebojte, postarám se o vás i o vaše děti!" Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě. Josef tedy bydlel v...
Exodus 1:7... Synové Izraele však byli plodní a nesmír se rozrůstali, množili a rozmáhali, takže se jimi...
Exodus 1:9...Josefa. Ten řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš veliký a mocný! Pojďme si rozmyslet, co s...
Exodus 1:10...příliš veliký a mocný! Pojďme si rozmyslet, conimi, aby se nerozmnožili ještě více! Kdyby vypukla válka,...
Exodus 1:11...a odejít ze země!" Ustanovili tedy nad nimi dozorce, aby je utiskovali robotou, a izraelský lid...
Exodus 1:13... Egypťany jímala z Izraelitů hrůza, a tak je začali nemilosrdně zotročovat. Ztrpčovali jim život...
Exodus 1:14...tak je začali nemilosrdně zotročovat. Ztrpčovali jim život těžkou dřinou s hliněnými cihlami i všemožnou...
Exodus 1:17...žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský král, a nechávaly chlapce...
Exodus 1:19...nejsou jako egyptské ženy - kypí životem! Nežnim porodní bába dorazí, mají po porodu." Bůh pak ty...
Exodus 1:21...rozmáhal. A že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodiny. Farao nakonec přikázal všemu svému lidu:...
Exodus 2:2... Ta pak počala a porodila syna. Když viděla, jak je krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A když ho...
Exodus 2:9...dcera řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a ti zaplatím." Žena tedy vzala dítě k sobě a kojila...
Exodus 2:13...toho Egypťana a zahrabal ho do písku. Kdyžnim pak přišel druhého dne, hle, dva Hebrejové se prali....
Exodus 2:17...stádo svého otce, přicházeli pastýři a odháli je. Tentokrát se však za postavil Mojžíš. Pomohl...
Exodus 2:20...ochotně načerpal vodu a napojil ovce!" "A kde je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam nechaly?...
Exodus 3:5...se! Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na  stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého...
Exodus 3:8...znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky Egypťanů a abych je z země vyvedl do...
Exodus 3:9...a Jebusejců. Hle, nářek synů Izraele dolehl ke m; viděl jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskují. Nyní...
Exodus 3:13...pokračoval: "Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal k vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovím,...
Exodus 3:15...k synům Izraele: ‚Poslal k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele:...
Exodus 3:16... Jdi, shromáždi izraelské stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh...
Exodus 4:14...můj; pošli prosím někoho jiného." Tehdy se na j Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita Áron? Mám...
Exodus 4:20..." Mojžíš tedy vzal manželku a syny, posadil je na osla a vydal se zpátky do Egypta. Mojžíš s sebou vzal...
Exodus 4:22...faraonovi řekneš: Takto praví Hospodin - Izrael je můj syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť mého...
Exodus 4:30... Shromáždili všechny izraelské stařešiny a Áron jim vyprávěl všechno, co Hospodin řekl Mojžíšovi, a konal...
Exodus 5:2...slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit...
Exodus 5:5...Zpátky k vašim robotám!" Farao pokračoval: "Jen se podívejte, jak se ta cháska v zemi rozmnožila - a vy...
Exodus 5:7...přikázal biřicům a dozorcům lidu: "Nedávejte  jim k výrobě cihel slámu jako dosud. si ji jdou sbírat...
Exodus 5:8... si ji jdou sbírat sami! Požadujte ale od nich stejné množství cihel, jako vyráběli dosud. Nic jim...
Exodus 5:13...zemi, aby na strništích paběrkoval slámu. Biřici je poháněli: "Odveďte svou práci - stejný denní úkol, jako...
Exodus 5:19...počet cihel!" Izraelští předáci viděli, že je s nimi zle. Museli totiž říkat: " z vašich denních...
Exodus 5:20...denních odvodů nechybí ani cihla!" Cestou od faraona potkali Mojžíše a Árona, kteří jim tam přišli naproti....
Exodus 5:21...a Árona, kteří jim tam přišli naproti. Předáci jim řekli: " na vás Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili...
Exodus 6:1...uvidíš, co s faraonem provedu. Donutím ho, aby je propustil; sám je donutí, aby opustili jeho zem!" Bůh...
Exodus 6:3...a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí,a ačkoli jsem se jim nedal poznat svým jménem Hospodin. Sám jsem s nimi...
Exodus 6:4...nedal poznat svým jménem Hospodin. Sám jsemnimi uzavřel smlouvu, že jim dám kanaánskou zemi, zemi,...
Exodus 6:13...Hospodin pak mluvil k Mojžíšovi a Áronovi a dal jim příkazy ohledně synů Izraele i ohledně egyptského krále...
Exodus 6:26...levitských rodů po jednotlivých rodinách. To je ten Áron a Mojžíš, kterým Hospodin řekl: "Vyveďte syny...
Exodus 6:27...Izraele z egyptské země houf za houfem." To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést...
Exodus 7:6... že jsem Hospodin." Mojžíš a Áron udělali přes to, co jim Hospodin přikázal. Když mluvili k faraonovi,...
Exodus 7:10...šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a udělali, co jim Hospodin přikázal: Áron hodil svou hůl před faraona a...
Exodus 7:13...neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Farao je neoblomný,...
Exodus 7:14...je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Farao je neoblomný, odmítá propustit lid. Ráno jdi za ním. ...
Exodus 7:22...neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Farao se otočil a šel domů. Vůbec si to nevzal k srdci...
Exodus 7:27...Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit, dávej pozor: Chystám se udeřit...
Exodus 8:1...ramenům i mokřinám a na celou egyptskou zemnich vyveď žáby!'" A když Áron napřáhl ruku k egyptským...
Exodus 8:2...Áron napřáhl ruku k egyptským vodám, vylezlynich žáby a pokryly celou egyptskou zem. Věštci však...
Exodus 8:3... Věštci však dokázali svými kouzly totéž - i oni vyvedli žáby na egyptskou zem. Farao si tehdy nechal...
Exodus 8:4...egyptskou zem. Farao si tehdy nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Modlete se k Hospodinu, i můj lid zbaví...
Exodus 8:10...v domech, dvorech i na polích pošly. Shrabali je na spoustu hromad a zemi naplnil hrozný puch. Když ale...
Exodus 8:11...zatvrdil. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Napřáhni svou hůl a udeř...
Exodus 8:15...neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, a ...
Exodus 8:21...mouchami. Tehdy si farao nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte, obětujte svému Bohu," řekl jim, "ale...
Exodus 8:22...hnusí. Copak by nás neukamenovali, kdybychom jim před očima obětovali, co mají za ohavnost? Vydáme se na...
Exodus 9:2...Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit a chceš je nadále zadržovat,...
Exodus 9:12... Jak Hospodin Mojžíšovi předpověděl, neposlechl je. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň,...
Exodus 9:17...bylo rozhlášeno po celé zemi. Stále se povyšuješ nad můj lid a odmítáš je propustit? Dávej tedy pozor:...
Exodus 9:27... Farao si tehdy nechal zavolat Mojžíše a Árona. "Tentokrát přiznávám svou vinu!" vykřikl. "Hospodin je...
Exodus 9:29...a krupobití skončí. To abys poznal, že země je Hospodinova. Vím ale, že ty ani tví dvořané dosud nemáte...
Exodus 10:1...řekl: "Jdi k faraonovi. Zatvrdil jsem hojeho dvořany proto, abych uprostřed nich konal tato znamení...
Exodus 10:2...provedl, a o znameních, která jsem mezi nimi činil, abyste věděli, že jsem Hospodin." A tak šel...
Exodus 10:7...a odešel od faraona. Dvořané tehdy na faraona naléhali: "Jak dlouho ještě budeme v této pasti?...
Exodus 10:8...Mojžíše s Áronem přivedli zpět k faraonovi. Ten jim řekl: "Jděte, služte Hospodinu, svému Bohu. Kdo přesně...
Exodus 10:10...skotem, neboť máme Hospodinovu slavnost." Farao jim odpověděl: "Hospodin by opravdu musel být s vámi,...
Exodus 10:11...po tom tak toužíte, jděte sloužit Hospodinu, ale jen muži!" A vyhnali je od faraona. Tehdy Hospodin...
Exodus 10:14...Egyptem a snesly se na celý egyptský kraj. Byla jich taková spousta, že tolik kobylek ještě nikdy nebylo a...
Exodus 10:15...nikdy nebude. Pokryly každý kousek země, se jimi černala. Sežraly všechno, co zbylo po krupobití,...
Exodus 10:19...západní vítr, který ty kobylky odnesl a vmetl je do Rudého moře. V celém egyptském kraji nezůstala ani...
Exodus 10:26...půjde s námi - nezůstane tu ani kopyto. Budemenich brát, co bude potřeba ke službě Hospodinu, našemu Bohu...
Exodus 10:27..." Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak je nebyl ochoten propustit. Farao mu řekl: "Odejdi ode mne...
Exodus 12:8...maso pečené na ohni a nekvašené chleby; budou je jíst s trpkými bylinami. Nejezte z něj nic syrového nebo...
Exodus 12:11...mít přepásaná bedra, na nohou obuv a v ruce hůlJezte ho chvatně, je totiž Pesach - Minutí Hospodinovo. V...
Exodus 12:14...vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu slavnost, budete jej slavit ve...
Exodus 12:17...budete zachovávat ve všech svých pokoleních - to je věčné ustanovení. Od večera čtrnáctého dne prvního...
Exodus 12:21...tedy svolal všechny stařešiny Izraele a řekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a...
Exodus 12:24...domů a ranit vás. Toto slovo dodržujte, neboť je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny. přijdete...
Exodus 12:27...pro vás tento obřad znamená?' odpovíte: ‚Pesach je oběť beránka Hospodinu, který v Egyptě ušetřil domy...
Exodus 12:31...nebyl mrtvý. noci si dal zavolat Mojžíše a Árona. "Seberte se a jděte pryč od mého lidu - vy i ti vaši...
Exodus 12:34...říkali: "Všichni pomřeme!" Lid tedy vzal těstoještě než vykynulo, díže zabalil do šatů a nesl je na...
Exodus 12:36...stříbrné a zlaté šperky i o šaty. Hospodin naklonil Egypťany k lidu tak příznivě, že jim vyhověli. Dočista...
Exodus 12:38...mužů bylo asi 600 000, kromě žen a dětí. Vyšlonimi také množství přimíšeného lidu a obrovské stádo bravu...
Exodus 12:42... vyšly všechny Hospodinovy zástupy z Egypta. To je ta noc, kdy Hospodin držel stráž, aby je vyvedl z Egypta...
Exodus 12:48...beránka slavit přistěhovalec žijící u tebe,  je u něj obřezán každý mužského pohlaví. Potom může...
Exodus 13:2...Izraelci otvírá lůno, jak z lidí, tak z dobytkaje ." Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v...
Exodus 13:17...vyvedl z Egypta silou své ruky." Když farao koneč lid propustil, Bůh je nevedl cestou přes filištínskou...
Exodus 13:18... mohl by litovat a vrátit se do Egypta." Bůh je tedy vedl oklikou, cestou přes poušť k Rudému moři....
Exodus 13:21...a utábořili se v Etamu na kraji pouště. Hospodin je ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je vedl na...
Exodus 14:3...Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemi, sevřela je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude...
Exodus 14:4...poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude pronásledovat. Tehdy se na faraonovi a celém jeho...
Exodus 14:9...Izraelity, kteří se opovážili odejít. Egypťané je pronásledovali - všechny faraonovy vozy, jeho jezdci i...
Exodus 14:10... synové Izraele pozvedli oči a hle, táhli na  Egypťané! Izraelité samým strachem úpěli k Hospodinu....
Exodus 14:13...Hospodin zachrání. Jak dnes vidíte Egypťany, tak je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy...
Exodus 14:16... Zvedni svou hůl, napřáhni ruku k moři a rozděl je! Synové Izraele projdou skrz moře suchou nohou. sám...
Exodus 14:19...před izraelským táborem, pohnul a šel teď za nimi. Oblakový sloup, který byl před nimi, se totiž pohnul,...
Exodus 14:22...Izraele prošli skrz moře suchou nohou. Vody jim byly stěnou po pravici i levici! Egypťané je...
Exodus 14:23...jim byly stěnou po pravici i levici! Egypťané je pronásledovali - všichni faraonovi koně, jeho vozy i...
Exodus 14:25...a uvrhl egyptský tábor do zmatku. Zadrhl jejich vozům kola, aby je museli těžce táhnout. Tehdy...
Exodus 14:28...moře. Jak se vody vracely, pohřbily vozyjezdce, celé faraonovo vojsko, jež vešlo za Izraelity do...
Exodus 14:29...však prošli skrz moře suchou nohou a vody jim byly stěnou po pravici i levici. Toho dne Hospodin...
Exodus 15:2...i s jezdcem smetl do moře! síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením. Toto je můj Bůh a...
Exodus 15:3... Bůh mého otce, chci ho velebit. Hospodin je udatný bojovník, jeho jméno zní: Hospodin. Faraonovy...
Exodus 15:5...z jeho jezdců v Rudém moři ztonuli. Propast je pohřbila, jako kámen klesli do hlubin. Tvá pravice,...
Exodus 15:6...kámen klesli do hlubin. Tvá pravice, Hospodineje velkolepá v moci, tvá pravice, Hospodine, nepřítele...
Exodus 15:7...své protivníky ničíš. Když vypouštíš svůj hv, jak strniště je sežehne! Dechem tvého chřípí se vody...
Exodus 15:9...moře ztuhly propasti. Nepřítel řekl: ‚Stíhat je budu, doženu je, kořist uchvátím, svou chtivost jimi...
Exodus 15:10...ruka si je podrobí!' Svým dechem zavál jsi, moře je přikrylo, jak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako...
Exodus 15:11...přikrylo, jak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako ty mezi bohy, Hospodine? Kdo je jako ty - mohutný...
Exodus 15:12...chvalách, konající divy? Napřáhls pravici, země je pohltila. Lid, jejž jsi vykoupil, však láskou provázíš,...
Exodus 15:16...obyvatelé Kanaánu se potácí! Hrůza a strach je přepadne, pro velikost paže tvé zmlknou jak kámen, než...
Exodus 15:17... než přejde lid, jejž sis vytvořil. Přivedeš je a zasadíš na hoře, jež je tvým dědictvím, na místě, jež...
Exodus 15:19...bude kralovat na věky věků." Když faraonovi ko i s vozy a jezdci vešli do moře, Hospodin je zavalil...
Exodus 15:21...ženy s tamburínami šly za a tančily. Miriam jim předzpěvovala: "Zpívejte Hospodinu, slavně se vyvýšil:...
Exodus 16:3...proti Mojžíšovi a Áronovi. Synové Izraele před nimi naříkali: "Proč jsme jen nezemřeli Hospodinovou rukou...
Exodus 16:5...dne připravovat, co přinesli, ukáže se, že je toho dvakrát více, než kolik nasbírají každý den."...
Exodus 16:12..."Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku budete jíst maso a ráno se nasytíte...
Exodus 16:15...na zemi. Když to synové Izraele spatřili, říkali jeden druhému: Man-hu ("Co je to?"). Opravdu nevěděli, co...
Exodus 16:19...Každý nasbíral, kolik potřeboval k jídlu. Mojžíš jim řekl: " si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni...
Exodus 16:20..." si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni Mojžíše neposlechli. Někteří si něco nechali na zítřek,...
Exodus 16:23...obce tedy přišli a oznámili to Mojžíšovi. Ten jim řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den...
Exodus 16:25...to ani v tom nebyli červi. Tehdy Mojžíš řekl: "Szte to dnes, neboť dnes je Hospodinova sobota; dnes na...
Exodus 16:32...Mojžíš řekl: "Hospodin přikázal toto: Naber toho jeden omer, je to uchováno pro všechna vaše pokolení. ...
Exodus 16:33..." Áronovi pak Mojžíš řekl: "Vezmi džbán, naplň jej omerem many a postav jej před Hospodina, je to...
Exodus 16:36... dokud nepřišli k hranicím kanaánské země. (Omer je desetina efy.) Celá izraelská obec potom podle...
Exodus 17:2..."Dejte nám vodu, máme co pít!" Mojžíš jim řekl: "Proč na dotíráte? Proč pokoušíte Hospodina?"...
Exodus 17:7...Izraele a proto, že pokoušeli Hospodina slovy: "Je mezi námi Hospodin, nebo ne?" Potom přitáhl Amalek a...
Exodus 17:9...tenkrát řekl Jozuovi: "Vyber si muže a vytáhninimi do boje proti Amalekovi. se zítra postavím na...
Exodus 17:15...zpod nebe." Tehdy Mojžíš postavil oltář a nazval jej "Hospodin je korouhev." Řekl totiž: "Ruka nad...
Exodus 18:7...syny." Mojžíš vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se a políbil ho. Když se jeden druhého vyptali, jak se...
Exodus 18:8...faraonovi a Egypťanům, i o všech útrapách, které je potkaly na cestě, a jak je Hospodin pokaždé vysvobodil....
Exodus 18:9...na cestě, a jak je Hospodin pokaždé vysvobodilJetro se radoval ze všeho dobrodiní, jež Hospodin Izraeli...
Exodus 18:11... z ruky faraona! Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové - vždyť vysvobodil svůj lid z...
Exodus 18:18...tchán mu řekl: "To, co děláš, není dobré. Úpl se vyčerpáš - ty i tento lid, který je s tebou. Ten úkol...
Exodus 18:20... Vysvětluj lidu ustanovení a pokyny a oznamuj jim, kudy mají jít a co mají dělat. Vyhlédni si také ze...
Exodus 18:21...muže, věrné muže, kteří nenávidí úplatky. Ty nad nimi ustanov jako správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti...
Exodus 18:22...nad tisíci, nad sty, nad padesáti a desetiOni běžně soudí lid. Každou větší věc přednesou tobě,...
Exodus 18:25...vybral schopné muže z celého Izraele a ustanovil je za vůdce lidu, za správce nad tisíci, nad sty, nad...
Exodus 19:7...se vrátil, svolal stařešiny z lidu a předložil jim všechna tato slova, jež mu Hospodin přikázal. Všechen...
Exodus 19:10...Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj. si vyperou šaty a připraví se na třetí den,...
Exodus 19:14..." Mojžíš tedy sestoupil z hory k lidu, posvětil je a oni si vyprali šaty. Řekl lidu: "Připravte se na třetí...
Exodus 19:21...řekl: "Jdi dolů a varuj lid, se nepokoušejí proniknout k Hospodinu, aby ho spatřili. Mnoho by jich padlo....
Exodus 19:22... aby ho spatřili. Mnoho by jich padlo. Také kží, kteří přistupují k Hospodinu, se posvětí, aby se...
Exodus 19:24... "Potom se vrátíš nahoru spolu s Áronem. Kží ani lid se však nepokoušejí proniknout vzhůru k...
Exodus 19:25...neobořil." Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to. Bůh promluvil všechna tato...
Exodus 20:5... dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh...
Exodus 20:10...a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu....
Exodus 20:11...Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin...
Exodus 21:1...se při tom neodkryla tvá nahota. A toto jsou zákony, které jim předložíš:" "Když koupíš hebrejského otroka,...
Exodus 21:21...že mu zemře pod rukou, musí být dotyčný pomstěnJestliže však zůstane naživu den nebo dva, nebude pomstěn,...
Exodus 21:26... ránu za ránu, podlitinu za podlitinu. Když kdo udeří svého otroka nebo děvečku do oka tak, že oko...
Exodus 21:27...oko poškodí, propustí je za to oko na svoboduJestliže vyrazí svému otroku nebo děvečce zub, propustí je...
Exodus 22:10...pojde nebo zchromne nebo bude odehnáno, rozsoudí je přísaha při Hospodinu, že nevztáhli ruku na majetek...
Exodus 22:13...důkaz; rozsápané se nahrazovat nebude. Když si kdo od svého bližního vypůjčí zvíře a ono zchromne nebo...
Exodus 22:14...u toho nebude jeho majitel, musí je nahraditJestliže u toho majitel bude, k náhradě nedojde. Jestliže...
Exodus 22:22...neubližuj vdově ani sirotku. Budeš-li jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou volat a ...
Exodus 22:24...vašich žen budou vdovy a z vašich dětí sirotciJestliže půjčíš peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který...
Exodus 22:26...bližního, vrať mu ho do západu slunce. Vždyť je to jeho jediná přikrývka, tím pláštěm přikrývá svou...
Exodus 22:30... osmého dne jej dáš mně. Buďte pro svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného na poli. Hoďte je psu." ...
Exodus 23:11... Sedmého roku ji ale nech ležet ladem, aby se najedli ubožáci z tvého lidu. Co zbude po nich, spase polní...
Exodus 23:17...plody své práce. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, svým...
Exodus 23:23... Chetejcům, Perizejcům, Kananejcům, HivejcůmJebusejcům. je vyhladím, nebudeš se klanět jejich bohům,...
Exodus 23:24...a Jebusejcům. je vyhladím, nebudeš se klat jejich bohům, sloužit jim ani se chovat podle jejich...
Exodus 23:29...vyhnali Hivejce, Kananejce i Chetejce. Nevyženu je před tebou v jednom roce, aby země nezpustla a...
Exodus 23:30...a nerozmnožila se proti tobě divoká zvěř. Budu je před tebou vyhánět postupně, dokud se nerozplodíš a...
Exodus 23:31...vydám obyvatele země do vašich rukou, takže je před sebou vyženeš. Nevstupuj s nimi ani s jejich bohy...
Exodus 23:32...rukou, takže je před sebou vyženeš. Nevstupujnimi ani s jejich bohy do smlouvy. Nebudou smět bydlet ve...
Exodus 24:2...budete zdálky klanět. K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíš, oni se nepřibližují. Také lid nevystupuje...
Exodus 24:14... Hle, Áron a Hur budou s vámi. Kdo bude co potřebovat, jde za nimi." Mojžíš tedy vystoupil na...
Exodus 25:3... jehož srdce bude ochotné. Jako příspěvek od nich vyberte zlato, stříbro, bronz, modrou, purpurovou a...
Exodus 25:8... mi udělají svatyni, abych přebýval uprostřed nich. Příbytek a veškeré jeho vybavení uděláte přesně podle...
Exodus 25:12...zlatem a po jejím obvodu uděláš zlatý věnec. Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem...
Exodus 25:13... Z akáciového dřeva zhotovíš tyče a obložíš je zlatem; tyče provlékneš skrz kruhy po bocích truhly, aby...
Exodus 25:14...skrz kruhy po bocích truhly, aby se na nich truhla dala nosit. Tyče budou zůstávat v kruzích...
Exodus 25:15... Tyče budou zůstávat v kruzích truhly, nebudounich vytahovány. Do truhly pak vložíš Svědectví, které...
Exodus 25:18...široká. Vytvoříš také dva cheruby. Zhotovíš je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice: jednoho...
Exodus 25:28...nosit. Tyče uděláš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem; na nich se bude stůl nosit. Vyrobíš k němu také...
Exodus 25:29...je zlatem; na nich se bude stůl nosit. Vyrobíšmu také mísy, pohárky, konvice a číše na úlitby; uděláš...
Exodus 26:1...z modré, purpurové a šarlatové látky; necháš na  umným způsobem vytkat cheruby. Jeden pruh bude dvacet...
Exodus 26:3...pruhy budou mít stejné rozměry. Pět pruhů  je spojeno v jeden kus; rovněž tak druhých pět pruhů. Podél...
Exodus 26:21... pro severní stranu, vyrobíš dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a...
Exodus 26:24... Zespodu budou k sobě přiléhat a shora budou pev spojeny jedním prstencem. Tak to bude s nimi oběma;...
Exodus 26:29...k druhému. Ty rámy obložíš zlatem a připevníšnim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také svlaky...
Exodus 26:37...zhotovíš pět sloupů z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Budou na nich zlaté háčky a uliješ pro pět...
Exodus 27:6...zhotovíš také tyče z akáciového dřeva a obložíš je bronzem. Tyče se provléknou skrz kruhy a budou po obou...
Exodus 27:21...setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o j bude Áron se svými syny pečovat před Hospodinem, aby...
Exodus 28:5...syny, aby mi konali kněžskou službu. Použijí na  zlato, modrou, purpurovou a šarlatovou látku a kment. ...
Exodus 28:9...šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Vezmi dva onyxové kameny a vyryj na jména synů Izraele podle...
Exodus 28:11...kámen. Jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak vyryješ na obou těch kamenech jména synů Izraele. Zasadíš je do...
Exodus 28:14...obroučky a dva řetízky z čistého zlata; uděláš je točené na způsob šňůrek a ty stočené řetízky připevníš k...
Exodus 28:30...Kdykoli bude Áron vstupovat před Hospodina, bude je mít na srdci; tak bude Áron stále nosit osud synů...
Exodus 28:40...uděláš suknice, šerpy a pokrývky hlavy; zhotovíš jim je ke slávě a ozdobě. do nich oblékneš svého bratra...
Exodus 28:41...hlavy; zhotovíš jim je ke slávě a ozdobě. do nich oblékneš svého bratra Árona a jeho syny, pomažeš je,...
Exodus 28:42...posvětíš, aby mi konali kněžskou službu. Uděláš jim také plátěné spodky, aby zakrývaly jejich nahotu: budou...
Exodus 28:43...budou jim sahat od beder po stehna. Áronjeho synové je budou nosit, kdykoli budou vcházet do Stanu...
Exodus 29:1...ustanovení pro Árona a jeho potomky." "A totonimi uděláš, abys je posvětil pro kněžskou službu: Vezmi...
Exodus 29:2...nekvašený chléb, nekvašené bochánky zadělané olejem a nekvašené placky pomazané olejem; uděláš je z jemné...
Exodus 29:3...olejem; uděláš je z jemné pšeničné mouky. Vložíš je do jednoho koše a v tom koši je budeš obětovat spolu s...
Exodus 29:4...s tím býčkem a oběma berany. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je...
Exodus 29:8... vyliješ mu jej na hlavu a pomažeš ho. Přivedeš jeho syny a oblékneš jim suknice. Přepášeš je šerpami,...
Exodus 29:9...jeho syny a oblékneš jim suknice. Přepášeš je šerpami, Árona i jeho syny, a uvážeš jim pokrývky hlavy....
Exodus 29:13... jaterní lalok, obě ledviny i s tukem, který je na nich, a necháš to dýmat na oltáři. Maso z toho býčka,...
Exodus 29:14... a necháš to dýmat na oltáři. Maso z toho býčkajeho kůži a výkaly však spálíš na ohni venku za táborem. Je...
Exodus 29:18...hlavě. Celého berana pak necháš dýmat na oltářiJe to zápalná oběť Hospodinu, příjemná vůně, ohnivá oběť...
Exodus 29:22... jaterní lalok, obě ledviny i s tukem, který je na nich - a pravou kýtu, neboť je to beran pověření. Z...
Exodus 29:23...beran pověření. Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vezmeš jeden pecen chleba, jeden...
Exodus 29:25...zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom to přijmešjejich rukou a necháš to dýmat na oltáři spolu se zápalnou...
Exodus 29:26...berana Áronova pověření pak vezmeš hrudí a budeš je zvedáním nabízet Hospodinu. To bude tvůj podíl. Hrudí...
Exodus 29:28...pověření, náleží Áronovi a jeho synům. Áronjeho synové to budou věčným ustanovením přijímat od synů...
Exodus 29:29...Hospodinu. Áronova svatá roucha připadnou po m jeho synům, aby v nich bývali pomazáni a pověřeni. Syn,...
Exodus 29:30...bývali pomazáni a pověřeni. Syn, který se stane kzem po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy bude vcházet...
Exodus 29:32...a jeho maso uvaříš na svatém místě. Áronjeho synové budou u vchodu do Stanu setkávání jíst maso z...
Exodus 29:33...berana s chlebem, který je v koši. Budou to jíst jen ti, kdo byli těmito obětmi očištěni, kdo byli pověřeni...
Exodus 29:34... Nepovolaný to jíst nebude, neboť je to svatéJestliže z masa oběti pověření nebo z toho chleba něco...
Exodus 29:35... neboť je to svaté. Takto naložíš s Áronem a s jeho syny, přesně jak jsem ti přikázal. Budeš je pověřovat...
Exodus 29:42...to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Toto  je po všechna vaše pokolení stálá zápalná oběť před...
Exodus 29:46...jejich Bohem. A poznají, že jsem Hospodinjejich Bůh, který je vyvedl z Egypta, abych přebýval...
Exodus 30:2...dřeva zhotovíš také oltář k pálení kadidla.  je čtvercový, loket na délku a loket na šířku; na výšku ...
Exodus 30:4...jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Pod tím věncemmu na obou bocích připevníš dva zlaté kruhy, a to po obou...
Exodus 30:5...nosit. Tyče vyrobíš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Tento oltář postavíš před oponu zastírající...
Exodus 30:7...Svědectví, kde se s tebou budu setkávat. Áron na m bude pálit vonné kadidlo. Bude je pálit každé ráno,...
Exodus 30:8...je pálit každé ráno, když vyčistí kahany, a bude je pálit za soumraku, když kahany zapálí. Kadidlo bude před...
Exodus 30:12...zjišťovat počet synů Izraele, při tom každýnich Hospodinu výkupné za svůj život, aby mezi kvůli...
Exodus 30:13...půl šekelu stříbra (měřeno podle šekelu svaty, což je 20 ger). Tento půlšekel je příspěvkem Hospodinu....
Exodus 30:18...bronzové umyvadlo s bronzovým podstavcem. Postav je mezi Stanem setkávání a oltářem a nalij do něj vodu. Tou...
Exodus 30:21...si omývat ruce a nohy, aby nezemřeli. To pro  bude věčné ustanovení - pro Árona i pro jeho símě po...
Exodus 30:25...olej svatého pomazání jako vonnou mast. To je olej svatého pomazání. Pomažeš jím Stan setkávání i...
Exodus 30:29...jeho náčiním a také umyvadlo s podstavcem. Tak je posvětíš a budou svatosvaté. Cokoli se jich dotkne, bude...
Exodus 30:30...se jich dotkne, bude svaté. Pomažeš také Árona s jeho syny a posvětíš je, aby mi konali kněžskou...
Exodus 30:32...a neuděláte žádný olej podobného složeníJe svatý a svatý pro vás zůstane. Každý, kdo namíchá...
Exodus 31:4...každého řemesla, aby vymýšlel plány a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu, aby opracovával a osazoval...
Exodus 31:13...synům Izraele: Zachovávejte soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení,...
Exodus 31:14... váš Posvětitel. Zachovávejte sobotu;  je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v...
Exodus 31:15...lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by v...
Exodus 31:17...jako věčnou smlouvu po všechna svá pokoleníJe to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech...
Exodus 32:1...z hory dlouho nevrací, shromáždili se kolem Árona. "Honem, udělej nám boha, který by nás vedl!" pobízeli...
Exodus 32:2...s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta." Áron jim řekl: "Strhejte svým ženám, synům i dcerám zlaté...
Exodus 32:3...lid si tedy strhal zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. Ten od nich to zlato přijal, vytvaroval formu...
Exodus 32:4...zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. Ten od nich to zlato přijal, vytvaroval formu a odlil z toho sochu...
Exodus 32:8...zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli se mu, obětovali...
Exodus 32:9...Mojžíšovi řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je zachvátí plamen mého hněvu;...
Exodus 32:10...tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech ,  je zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, ale z tebe...
Exodus 32:12...mocnou rukou. Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na horách, aby je vyhladil z...
Exodus 32:13...a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako...
Exodus 32:19... spatřil to tele a tance. Mojžíš vzplanul hvem. Desky, které měl v rukou, zahodil a roztříštil je...
Exodus 32:20... Pak vzal to tele, které si udělali, roztavil je v ohni, rozdrtil na prach, rozptýlil na hladinu vody a...
Exodus 32:21...řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do takového hříchu?" Áron odpověděl: "Nehněvej...
Exodus 32:23...‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo , co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl...
Exodus 32:24... který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl jsem jim: ‚Kdo zlato, strhněte si je!' Oni mi je dali, a když...
Exodus 32:25...do ohně, vzniklo tohle tele!" Mojžíš viděl, jak je lid zdivočelý. (Áron je totiž k posměchu jejich...
Exodus 32:26...nechal zdivočet.) Postavil se tedy k brá tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!"...
Exodus 32:27...se kolem něj všichni synové Leviho. Mojžíš jim řekl: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý si...
Exodus 32:32...veliký hřích; udělali si boha ze zlata! Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil... A pokud ne, vymaž mne prosím...
Exodus 32:34...tebou. však přijde den zúčtování, potrestám je za jejich hřích." Hospodin pak udeřil na lid za to, že...
Exodus 33:13...osobně a našel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve m zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych znal...
Exodus 33:21... nemůže spatřit a zůstat naživu." Hospodin ještě řekl: "Hle, u mne je místo, kde staneš na skále. ...
Exodus 34:1...si dvě kamenné desky podobné těm prvním a na  napíšu slova, jež byla na těch prvních deskách, které...
Exodus 34:9...a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve m zalíbení, prosím jde můj Pán uprostřed nás, ačkoli je...
Exodus 34:14...a jejich posvátné kůly skácejte. Nesmíte se klat jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý,...
Exodus 34:19...avivu jsi vyšel z Egypta. Vše, co otvírá lůnoje , včetně všech prvorozených samců ze tvého stáda, ...
Exodus 34:23...na konci roku. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před svým Pánem...
Exodus 34:31...zářila tak, že se k němu báli přiblížit. Mojžíš je však zavolal, a tak se k němu Áron i všichni předáci...
Exodus 34:32... Potom přistoupili všichni synové Izraele a on jim vyřídil všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře...
Exodus 34:33...čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sinaj. Kdyžnim Mojžíš domluvil, přikryl si obličej rouškou. Kdykoli...
Exodus 35:1...Mojžíš shromáždil celou izraelskou obec, řekl jim: "Tyto věci vám Hospodin přikázal. Šest dní se bude...
Exodus 35:23...nebo šarlatovou látku, kment, kozí srst, červe barvené beraní kůže či odolné usně, přinášel je. Každý,...
Exodus 35:32...každého řemesla, aby vymýšlel vzory a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu, aby opracovával a osazoval...
Exodus 35:35... synu Achisamachovu z pokolení Dan. Obdařil je nadáním pro každé řemeslo, od rytectví přes vytkávání a...
Exodus 36:5...říkali Mojžíšovi: "Lid přináší mnohem více, než je potřeba k dílu, jež nám Hospodin přikázal vykonat."...
Exodus 36:26... pro severní stranu, vyrobili dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a...
Exodus 36:34...k druhému. Ty rámy obložili zlatem a připevnilnim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také svlaky...
Exodus 36:36...čtyři sloupy z akáciového dřeva, obložili je zlatem, udělali k nim zlaté háčky a ulili k nim čtyři...
Exodus 37:3...věnec. Ulil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a...
Exodus 37:4...kruhy po druhém. Z akáciového dřeva zhotovil rovž tyče a obložil je zlatem. Tyče pak provlékl skrz kruhy...
Exodus 37:7...široká. Vytvořil také dva cheruby. Zhotovil je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice: jednoho...
Exodus 37:15...dřeva, aby se stůl dal nosit, a obložil je zlatem. Vyrobil rovněž nádoby patřící na stůl, mísy,...
Exodus 37:27...jeho obvodu udělal zlatý věnec. Pod tím věncemmu na obou bocích připevnil dva zlaté kruhy, a to po obou...
Exodus 37:28...nosit. Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je zlatem. Voňavkářským způsobem pak připravil olej svatého...
Exodus 38:6...tyče. Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je bronzem. Pak je provlékl skrz kruhy po bocích oltáře,...
Exodus 38:7...z akáciového dřeva a obložil je bronzem. Pak je provlékl skrz kruhy po bocích oltáře, aby se na nich dal...
Exodus 38:21...okolo Příbytku a nádvoří byly z bronzu. Toto je soupis Příbytku, totiž Příbytku svědectví, sečtený podle...
Exodus 39:3...a ze soukaného kmentu. Vytepali zlaté plíšky a z nich nastříhali nitě, aby je umně vetkali do modré,...
Exodus 39:6...přikázal Mojžíšovi. Do zlatých obrouček zasadili onyxové kameny, a jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak na...
Exodus 39:7... tak na nich vyryli jména synů Izraele. Potom je připevnili k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny...
Exodus 39:25...látky a ze soukaného kmentu. Prostřídali je zvonky z čistého zlata, jež připevnili mezi granátová...
Exodus 39:43... Mojžíš viděl všechno to dílo a hle, udělali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal...
Exodus 40:9...olej pomazání a pomažeš Příbytek i všechno, co je v něm. Tak jej i s veškerým vybavením posvětíš, a bude...
Exodus 40:11... a bude svatosvatý. Pomažeš i umyvadlojeho podstavec, a tak je posvětíš. Potom přivedeš Árona a...
Exodus 40:12...podstavec, a tak je posvětíš. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je...
Exodus 40:14... aby mi konal kněžskou službu. Přivedeš také jeho syny, oblékneš jim suknice a pomažeš je, jako jsi...
Exodus 40:15...také jeho syny, oblékneš jim suknice a pomažeš je, jako jsi pomazal jejich otce, aby mi konali kněžskou...
Exodus 40:20...přikázal. Potom vzal Svědectví a vložil je do truhly. K truhle připevnil sochory a seshora ji...
Leviticus 1:2...setkávání: "Promluv k synům Izraele takto: Když kdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar, je to...
Leviticus 1:5...jako jeho smírčí výkupné. Potom to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží, synové Áronovi, přinesou jeho...
Leviticus 1:8...na oltáři oheň a narovnají na něj dříví. Na  pak rozloží ty díly i s hlavou a tukem. Vnitřnosti a...
Leviticus 1:12... rozseká oběť na díly i s hlavou a tukem. Kz je narovná na dříví, které je na ohni na oltáři....
Leviticus 1:13... Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kz to všechno přinese jako oběť a nechá to dýmat na oltáři...
Leviticus 1:15... přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubat. Kz přinese ptáče k oltáři, nehtem mu poodštípne hlavu a...
Leviticus 1:16...oltáře. Odejme mu také vole i s obsahem a odhodí je poblíž oltáře východním směrem na místo pro popel....
Leviticus 1:17...popel. Natrhne ptáka u křídel, ale neroztrhne jej. Potom jej kněz nechá dýmat na oltáři, na dříví, které...
Leviticus 2:5...olejem nebo nekvašené placky pomazané olejemJe-li tvým darem moučná oběť smažená na pánvi, je z...
Leviticus 2:6... nekvašená. Rozdrob ji na kousky a polij olejem; je to moučná oběť. Je-li tvým darem moučná oběť...
Leviticus 2:7...ji na kousky a polij olejem; je to moučná oběťJe-li tvým darem moučná oběť připravená v kotlíku, je...
Leviticus 2:12...oběť Hospodinu žádný kvas ani med. Můžete je Hospodinu přinášet jako dar z prvotin, ale nesmíte je...
Leviticus 2:15...na ohni. Přidej k olej a polož na ni kadidloje to moučná oběť. Kněz pak část drceného zrní a oleje a...
Leviticus 2:16...olej a polož na ni kadidlo; je to moučná oběť. Kz pak část drceného zrní a oleje a všechno kadidlo nechá...
Leviticus 3:4...tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme...
Leviticus 3:7...samce nebo samici bez vady. Přináší-li darem jehně, přivede je před Hospodina, vloží ruku na hlavu své...
Leviticus 3:10...tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme...
Leviticus 3:12...oběti Hospodinu. Přináší-li darem kůzle, přivede je před Hospodina, vloží ruku na jeho hlavu a zabije je...
Leviticus 3:13...kůzle, přivede je před Hospodina, vloží ruku na jeho hlavu a zabije je před Stanem setkávání; Áronovi...
Leviticus 3:15...tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme...
Leviticus 3:17...vůni. Všechen tuk patří Hospodinu. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech...
Leviticus 4:9...tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme...
Leviticus 4:12...tábor na čisté místo, kam se sype popel, a spálí jej na ohni z dříví. je spálen na místě, kam se sype...
Leviticus 4:20...jej dýmat na oltáři. Naloží s tím býčkem přes tak, jak se nakládá s býčkem oběti za hřích. Tak za ...
Leviticus 4:21...jim odpuštěno. Vynese býčka ven za tábor a spálí jej, jako spálil toho prvního býčka. To je oběť za hřích...
Leviticus 4:24...darem kozla, samce bez vady. Vloží ruku na jeho hlavu a zabije ho před Hospodinem na místě, kde se...
Leviticus 5:2... neoznámil to. Takový ponese vinu. Také když se kdo dotkne něčeho nečistého, jako je zdechlina nečisté...
Leviticus 5:8...oběti za hřích a druhé k zápalné oběti. Přinese je ke knězi a ten bude obětovat nejprve to, které je určeno...
Leviticus 5:9...a zbytek krve bude vymáčknut k patě oltářeje to oběť za hřích. Z druhého pak připraví zápalnou oběť...
Leviticus 5:11...však i dvě hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho možnosti, přinese ten, kdo se prohřešil, jako svou...
Leviticus 5:15...promluvil k Mojžíšovi: "Zklame-li kdo a neúmyslně zanedbá, co je svaté Hospodinu, pak ...
Leviticus 5:19...se dopustil, aniž to věděl, a bude mu odpuštěnoJe to oběť odškodnění, neboť se vskutku provinil proti...
Leviticus 6:2...promluvil k Mojžíšovi: "Dej Áronovijeho synům následující pokyny. Toto je zákon o zápalné...
Leviticus 6:7...stále plane oheň, nikdy nezhasne!" "Toto je zákon o moučné oběti: Áronovi synové ji přinesou před...
Leviticus 6:8...přinesou před Hospodina k přední straně oltáře. Kz z oběti vezme hrst jemné mouky s olejem i všechno...
Leviticus 6:10...setkávání. Nebudou to péci s kvasem, neboť jsem jim to dal jako podíl ze svých ohnivých obětí. Je to...
Leviticus 6:11...potomek smí jíst z ohnivých obětí Hospodinu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Cokoli se...
Leviticus 6:18...promluvil k Mojžíšovi: "Promluv k Áronovijeho synům. Toto je zákon o oběti za hřích: Na místě, kde...
Leviticus 6:19...zabíjet i oběť za hřích. Bude svatosvatá. Kz, který ji obětuje, ji bude jíst; je snědena na...
Leviticus 6:21... vyper potřísněnou látku na svatém místě. Hli nádoba, v níž se vařilo její maso, je rozbita....
Leviticus 7:1...smíření ve svatyni. Ta musí být spálena." "Toto je zákon o oběti odškodnění: Bude svatosvatá. Oběť...
Leviticus 7:4...vnitřnosti, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který bude...
Leviticus 7:5...lalok, který bude odňat spolu s ledvinami. Kz to pak nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť...
Leviticus 7:11...všem Áronovým synům rovným dílem." "Toto je zákon o pokojné oběti přinášené Hospodinu: Přináší-li ji...
Leviticus 7:19... který by z jedl, ponese vinu. Maso se rovž nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého; musí být...
Leviticus 7:30...oběti Hospodinu: přinese tuk s hrudím, aby je zvedáním nabídl Hospodinu. Kněz nechá tuk dýmat na...
Leviticus 7:34...odevzdání jsem totiž synům Izraele odebraljejich pokojných obětí a dal jsem je knězi Áronovi a jeho...
Leviticus 7:35...ustanovením přijímat od synů Izraele." Toto je podíl z Hospodinových ohnivých obětí, patřící Áronovi a...
Leviticus 7:36...kněžské služby Hospodinu. Hospodin přikázal, aby jej dostávali od synů Izraele ode dne svého pomazání. Je to...
Leviticus 7:37...ustanovení pro všechna jejich pokolení. Toto je zákon o zápalné oběti, moučné oběti, oběti za hřích,...
Leviticus 8:5...shromáždila u vchodu do Stanu setkávání, Mojžíš jim řekl: "Toto nám přikázal vykonat Hospodin." Tehdy...
Leviticus 8:6...Hospodin." Tehdy Mojžíš nechal přistoupit Árona s jeho syny a omyl je vodou. Navlékl mu suknici,...
Leviticus 8:11...jím stříkl na oltář a pomazal oltář s veškerým jeho náčiním i umyvadlo s podstavcem, aby je posvětil. Část...
Leviticus 8:13...Mojžíš nechal přistoupit Áronovy syny, oblékl jim suknice, přepásal je šerpou a uvázal jim pokrývky hlavy...
Leviticus 8:24... Potom nechal přistoupit Áronovy syny a krví jim potřel lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec...
Leviticus 8:26...a pravou kýtu. Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vzal jeden nekvašený bochánek, jeden...
Leviticus 8:29...Hospodinu. Mojžíš vzal také hrudí a zvedáním je nabídl Hospodinu. To byl Mojžíšův podíl z berana...
Leviticus 8:31...syny a jejich roucha. Tehdy Mojžíš Áronovijeho synům řekl: "Uvařte maso u vchodu do Stanu setkávání a...
Leviticus 9:2...a berana k zápalné oběti, oba bez vady, a obětuj je před Hospodinem. Synům Izraele pak řekni: Vezměte kozla...
Leviticus 9:7...obřad smíření. Obětuj také dar lidu a vykonej za  obřad smíření, jak přikázal Hospodin." Áron tedy...
Leviticus 9:14...dýmat na oltář. Když omyl vnitřnosti a nohy, dal je dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí. Potom obětoval...
Leviticus 9:20...lalok. Tyto tučné kusy položili na hrudí a on je nechal dýmat na oltáři. Hrudí a pravou kýtu pak Áron...
Leviticus 9:22...přikázal. Potom Áron vztáhl ruce k lidu a žehnal jim. Tak dokončil oběť za hřích, zápalnou i pokojnou oběť a...
Leviticus 10:1...Abihu pak vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheň, položili na něj kadidlo a obětovali před...
Leviticus 10:2... Tehdy vyšlehl od Hospodina oheň a pohltil je, a tak zemřeli před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: "To...
Leviticus 10:4...a Elsafana, syny Uziele, Áronova strýce, a řekl jim: "Přistupte a vyneste své bratrance od svatyně ven za...
Leviticus 10:5...ven za tábor!" Přistoupili tedy a odnesli je v jejich suknicích ven za tábor, jak jim Mojžíš řekl....
Leviticus 10:7...do Stanu setkávání, abyste nezemřeli, neboť je na vás olej Hospodinova pomazání." Zachovali se tedy...
Leviticus 10:9...ani jiný kvašený nápoj, abyste nezemřeli. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: Rozlišujte...
Leviticus 10:11...a učte syny Izraele všem ustanovením, která jim Hospodin vydal skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovi a...
Leviticus 10:12...vydal skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovijeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi řekl: "Vezměte...
Leviticus 10:13...je svatosvatá. Sníte ji na svatém místě, neboť je to stanovený příděl z Hospodinových ohnivých obětí pro...
Leviticus 10:17...syny, a řekl: "Proč jste oběť za hřích nesdli na svatém místě? Vždyť je svatosvatá a byla vám dána,...
Leviticus 11:4...sudokopytníka. Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci. Velbloud sice...
Leviticus 11:5...- je tedy pro vás nečistý. Daman sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý....
Leviticus 11:6...- je tedy pro vás nečistý. Zajíc sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý....
Leviticus 11:7... Prase sice rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje - je tedy pro vás nečisté. Jejich maso nesmíte jíst,...
Leviticus 11:31... varan, ještěrka, mlok a chameleon. To je pro vás ze vší havěti nečisté. Kdokoli se dotkne jejich...
Leviticus 11:32...mršiny, bude nečistý do večera. Cokoli, nač jejich mršina upadne, bude nečisté. je to předmět ze...
Leviticus 11:42...po břiše nebo leze po čtyřech či více noháchJe to ohavnost. Neposkvrňujte se jakoukoli hemžící se...
Leviticus 11:43...se jakoukoli hemžící se havětí. Neposkvrňujte se jimi, abyste se nestali nečistými. Vždyť jsem Hospodin,...
Leviticus 11:46...Bohem. Buďte svatí, neboť jsem svatý." Toto je zákon ohledně zvěře, ptactva, všech vodních živočichů i...
Leviticus 12:7...oběti a holoubě nebo hrdličku k oběti za hřích. Kz je bude obětovat před Hospodinem a vykoná za ni obřad...
Leviticus 13:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Když kdo bude mít na kůži otok, vyrážku nebo světlou skvrnu...
Leviticus 13:3...Áronovi nebo k jednomu z jeho synů, kněží. Kz pak ránu na kůži prohlédne: Pokud ochlupení na ráně...
Leviticus 13:4... Po prohlídce jej kněz prohlásí za nečistéhoJe-li to však jen bílá skvrna, jež napohled není hlubší než...
Leviticus 13:6... odloučí ho na dalších sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne znovu: Je-li rána matná a nešíří se po...
Leviticus 13:8...za čistého, musí se knězi ukázat znovu. Kz ho prohlédne: Šíří-li se vyrážka po kůži, kněz jej...
Leviticus 13:9...- je to malomocenství. Když se na člověku obje rána malomocenství, je přiveden ke knězi. Kněz ho...
Leviticus 13:10...rána malomocenství, je přiveden ke knězi. Kz ho prohlédne: Je-li na kůži bílý otok, od něhož zbělelo...
Leviticus 13:11...ochlupení, a na otoku je jizva živého masaje to pokročilé malomocenství kůže - kněz jej prohlásí za...
Leviticus 13:13...od hlavy k patě, kamkoli padne knězův zrak, kz ho prohlédne: Pokrylo-li malomocenství celé jeho tělo,...
Leviticus 13:15...na něm ukázalo živé maso, bude nečistý. Jakmile kz spatří živé maso, prohlásí jej za nečistého. Živé maso...
Leviticus 13:17...zmizí a místo zbělá, přijde postižený ke knězi. Kz ho prohlédne: Pokud postižené místo zbělelo, prohlásí...
Leviticus 13:20...bělavě narudlá skvrna, musí být ukázán knězi. Kz místo prohlédne: Je-li napohled hlubší než okolní kůže...
Leviticus 13:21...- je to rána malomocenství, vypukla na vředuJestliže však kněz místo prohlédne a uvidí, že ochlupení na...
Leviticus 13:22...na sedm dní. Pokud se po kůži rozšíří, prohlásí jej kněz za nečistého - je to rána malomocenství. Pokud...
Leviticus 13:23... Pokud skvrna zůstane na místě a nerozšíří seje to jizva po vředu - kněz jej prohlásí za čistého. Když...
Leviticus 13:25...po vznikne bělavě narudlá nebo bílá skvrna, kz ji prohlédne: Pokud ochlupení na skvrně zbělelo a je...
Leviticus 13:26...za nečistého - je to rána malomocenstvíJestliže však kněz skvrnu prohlédne a uvidí, že její...
Leviticus 13:27...matné, odloučí ho kněz na sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne: Pokud se skvrna po kůži rozšíří,...
Leviticus 13:28...na místě, nerozšíří se po kůži a bude matnáje to otok po spálenině - kněz jej prohlásí za čistého,...
Leviticus 13:30...muž nebo žena postižen na hlavě nebo na bradě, kz ránu prohlédne: Bude-li napohled hlubší než okolní kůže...
Leviticus 13:36...byl prohlášen za čistého, musí ho prohlédnout kz: Šíří-li se prašivina po kůži, kněz již nehledá...
Leviticus 13:37...vyrostlo černé ochlupení, prašivina se zhojilaje čistý a kněz jej prohlásí za čistého. Když bude mít muž...
Leviticus 13:39...bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny, kz je prohlédne: Jsou-li skvrny na kůži matně bělavé, je...
Leviticus 13:40...to lišej, který vypukl na kůži - je čistý. Když komu vypadají vlasy na temeni, takže pleš, je čistý....
Leviticus 13:41...mu vlasy na skráních, takže holé čeloje čistý. Když ale na holém čele nebo na pleši vznikne...
Leviticus 13:42...čele nebo na pleši vznikne bělavě narudlá ránaje to malomocenství bující na holém čele nebo na pleši....
Leviticus 13:43...bující na holém čele nebo na pleši. Kz ho prohlédne: Je-li na jeho holém čele nebo na pleši...
Leviticus 13:44...narudlým otokem, podobná kožnímu malomocenstvíje ten člověk malomocný. Je nečistý - kněz jej musí...
Leviticus 13:49...koženého a ta rána bude nazelenalá nebo narudláje to rána malomocenství na oděvu, na kůži, na tkanině či...
Leviticus 13:51...sedm dní. Sedmého dne pak ránu prohlédne znovuJestliže se po oděvu, tkanině nebo koženém předmětu šíří,...
Leviticus 13:52...rána zhoubného malomocenství - je to nečisté.  je tedy oděv, vlněná či lněná tkanina i jakýkoli kožený...
Leviticus 13:55... a odloučí ji na dalších sedm dní. Po vyprání kz ránu prohlédne: Shledá-li, že rána nezměnila barvu (i...
Leviticus 13:56... je hniloba na líci či na rubu. Pokud však kz ránu prohlédne a uvidí, že je po vyprání matná, pak ji...
Leviticus 13:57...tkaniny odtrhne. Ukáže-li se rána na oděvu, tkani či koženém předmětu znovu, je to bující malomocenství -...
Leviticus 13:59...zmizí, bude vyprán znovu a bude čistý." Toto je zákon o ráně malomocenství na vlněném či lněném oděvu,...
Leviticus 14:13...zvedáním to nabídne Hospodinu. Beránka zabije na místě, kde se zabíjí oběť za hřích a zápalná oběť, na...
Leviticus 14:21... Tak za něj vykoná obřad smíření a bude čistýJe-li však ten člověk chudý a je to nad jeho možnosti,...
Leviticus 14:23...k zápalné oběti. Osmého dne svého očišťování je přinese knězi před Hospodina ke vchodu do Stanu...
Leviticus 14:32...obřad smíření za toho, kdo se očišťuje." Toto je zákon o člověku, který je postižen malomocenstvím a...
Leviticus 14:35...malomocenství, přijde majitel domu a oznámí kzi: ‚Zdá se, že můj dům je napaden ranou.' Předtím, než...
Leviticus 14:37...kněz přijde prohlédnout dům. Prohlédne ránuJe-li na stěnách domu rána, totiž nazelenalé nebo narudlé...
Leviticus 14:44... vyškrabání a novém vymazání domu, přijde kz a ránu prohlédne: Šíří-li se rána po domě, je na domě...
Leviticus 14:54...dům vykoná obřad smíření a ten bude čistý." Toto je zákon o jakékoli ráně malomocenství - jde o prašivinu...
Leviticus 14:57... vyrážku či světlou skvrnu. Podle j se určí, kdy je co nečisté a kdy čisté. Toto je zákon o...
Leviticus 15:14...před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání a  je knězi. Ten bude obětovat jedno jako oběť za hřích a...
Leviticus 15:29...vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata a přinese je knězi ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz bude obětovat...
Leviticus 15:31...jejího výtoku. Tak budete Izraelity oddělovat od jejich nečistot, aby kvůli svým nečistotám nezemřeli, když...
Leviticus 15:32...můj Příbytek, který je uprostřed nich." Toto je zákon o tom, kdo trpí výtokem, o muži majícím výron...
Leviticus 15:33...výron semene, který jej znečišťuje, a o že při jejím krvácení. Platí pro každého, kdo trpí nějakým...
Leviticus 16:4...plátěným turbanem. Jsou to svatá roucha; než je oblékne, omyje si tělo vodou. Od izraelské obce Áron...
Leviticus 16:7...svůj dům. Potom Áron vezme oba kozly a postaví je před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Na ty dva...
Leviticus 16:16...nejsvětější svatyni od nečistot synů Izraele, od jejich provinění a všech hříchů. Totéž učiní se Stanem...
Leviticus 16:18...shromáždění. Potom vyjde k oltáři, který je před Hospodinem, a očistí jej: vezme trochu krve z onoho...
Leviticus 16:21...ním vyznávat všechny viny synů Izraele, všechna jejich provinění a hříchy; tak je vloží na kozlovu hlavu....
Leviticus 16:23...do Stanu setkávání, svlékne si plátěná rouchajež si vzal, když měl vejít do nejsvětější svatyně, a nechá...
Leviticus 16:28...výkaly tam budou spáleny na ohni. Také ten, kdo je spálil, si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak...
Leviticus 16:31...pro vás sobota všech sobot, kdy se budete pokor postit - to je věčné ustanovení. Smíření vykoná kněz,...
Leviticus 17:5...proto, aby synové Izraele přinášeli své obětijež dosud zabíjeli na poli, aby je nyní přinášeli Hospodinu...
Leviticus 17:8...věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Dále jim řekneš: Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců,...
Leviticus 17:9...zvíře přivedl ke vchodu do Stanu setkávání, aby je obětoval Hospodinu, takový člověk bude vyobcován ze...
Leviticus 17:11... krev, vyvrhnu z jeho lidu. Vždyť život těla je v krvi! Proto jsem vám ji určil na oltář, k vykoupení...
Leviticus 17:14...přikrýt ji prachem. Vždyť životem každého tvora je krev, právě ta je jeho životem! Proto jsem synům Izraele...
Leviticus 18:4...mých zákonů, zachovávejte pravidla a řiďte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Zachovávejte pravidla...
Leviticus 18:5... váš Bůh. Zachovávejte pravidla a zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. jsem Hospodin....
Leviticus 18:7...svého otce tím, že bys obcoval se svou matkouJe to tvá matka, nesmíš s obcovat! Neobcuj ani s jinou...
Leviticus 18:9...bys tím svého otce! Neobcuj se svou sestrou.  je to dcera tvého otce nebo tvé matky, je zplozená ve...
Leviticus 18:10... nesmíš s obcovat! Neobcuj se svou vnučkouJe to dcera tvého syna nebo tvé dcery, nesmíš s obcovat....
Leviticus 18:11...sám sebe! Neobcuj s dcerou manželky svého otceJe jako zplozená tvým otcem, je tvojí sestrou, nesmíš s ...
Leviticus 18:12...s obcovat! Neobcuj se sestrou svého otceJe pokrevní příbuznou tvého otce! Neobcuj se sestrou své...
Leviticus 18:13...tvého otce! Neobcuj se sestrou své matkyJe přece pokrevní příbuznou tvé matky! Nezostuzuj bratra...
Leviticus 18:14...bratra svého otce tím, že bys obcovaljeho manželkou. Je to tvá teta! Neobcuj se svou snachou. Je...
Leviticus 18:15... Je to tvá teta! Neobcuj se svou snachouJe to manželka tvého syna, nesmíš s obcovat! Neobcuj s...
Leviticus 18:17... Zostudil bys svého bratra! Neobcuj se ženouje dcerou. Neber si ani její vnučku, abys s obcoval,...
Leviticus 18:22...Hospodin. Nesmíš obcovat s mužem jako se ženouje to ohavnost! Nesmíš obcovat se žádným zvířetem, a tak se...
Leviticus 18:23...Ani žena se nepoddá zvířeti, aby se s pářiloJe to zvrácenost! Neposkvrňujte se žádnou z těchto věcí....
Leviticus 18:25...národy, které před vámi vyháním! Sama země se jimi poskvrnila; proto ji potrestám za její hřích a země...
Leviticus 18:30... a nechovejte se podle ohavných zvyklostíjež se dodržovaly před vámi. Neposkvrňujte se jimi. jsem...
Leviticus 19:6... obětujte ji tak, abyste došli zalíbení.  je snědena v den, kdy ji budete obětovat, a v den...
Leviticus 19:8... bude to ohavnost, nedojde zalíbení. Kdo by ji jedl, ponese vinu, neboť znesvětil, co je svaté Hospodinu....
Leviticus 19:24...jako neobřízka - nesmí se jíst. Čtvrtého roku  je všechno jeho ovoce posvěceno k oslavě Hospodina, aby vám...
Leviticus 19:31...k vyvolávačům duchů a věštkyním. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Před...
Leviticus 20:6...se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním, aby je následoval v jejich smilstvu, postavím se proti němu a...
Leviticus 20:8... váš Bůh! Zachovávejte pravidla a plňte je. jsem Hospodin, váš Posvětitel. Kdokoli by zlořečil...
Leviticus 20:11...otce, zostudil svého otce. Oba musejí zemřítjejich krev padne na ! Kdokoli by spal se svou snachou...
Leviticus 20:12...snachou, oba musí zemřít. Spáchali zvrácenostjejich krev padne na ! Kdokoli by obcoval s mužem jako...
Leviticus 20:13...se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřítjejich krev padne na ! Kdokoli by si vzal ženu i její...
Leviticus 20:14...krev padne na ! Kdokoli by si vzal ženuje matku, je to zvrhlost. ho spolu s nimi upálí -...
Leviticus 20:16... pak tu ženu i zvíře zabij. Musejí zemřítjejich krev padne na ! Kdokoli by vzal svou sestru, ...
Leviticus 20:17...svého otce nebo své matky, a obcoval s ona s ním, je to hanebnost. Musí být zavrženi před očima...
Leviticus 20:18...ponese za to vinu. Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s , takový obnažil její...
Leviticus 20:21... Kdokoli by si vzal manželku svého bratraje to nepřístojnost. Zostudil svého bratra - budou bezdětní...
Leviticus 20:22...bezdětní. Zachovávejte všechna pravidla a zákony. Plňte je, aby vás nevyvrhla země, do níž vás uvádím,...
Leviticus 20:27...jsem vás od národů, abyste byli moji. Kdyby jaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkyní,...
Leviticus 21:7...ani se zneuctěnou nebo zapuzenou ženou, neboť kz je svatý svému Bohu. Měj ho tedy za svatého, neboť...
Leviticus 21:9... váš Posvětitel, jsem svatý. Když se dcera kterého kněze znesvětí smilstvem, znesvětí tak svého...
Leviticus 21:10... znesvětí tak svého otce; je upálena. Kz, který je mezi svými bratry nejvyšší, ten, na jehož...
Leviticus 21:12...ani kvůli otci nebo matce. Nesmí vyjít ze svaty, a znesvětit tak svatyni svého Boha - vždyť je na něm...
Leviticus 22:3... svaté jméno. jsem Hospodin. Řekni jim: Kdokoli z vašich potomků ve všech vašich pokoleních by...
Leviticus 22:7...čistý a bude moci jíst ze svatých darů - vždyť je to jeho pokrm. Nesmí se však poskvrnit tím, že by jedl...
Leviticus 22:9... jsem Hospodin. zachovávají, co jsem jim svěřil, aby na sebe neuvalili hřích a kvůli němu...
Leviticus 22:14...mládí. Žádný nepovolaný to však jíst nesmí. Když kdo nedopatřením sní, co je svaté, musí to knězi nahradit...
Leviticus 22:25...pokrm svého Boha, neboť mají na sobě porušeníje na nich vada - nedojdete jimi zalíbení." Hospodin...
Leviticus 22:30... obětujte ji tak, abyste došli zalíbení.  je snědena téhož dne, nenechte z nic do rána. jsem...
Leviticus 22:31...jsem Hospodin. Zachovávejte přikázání a plňte je. jsem Hospodin. Neznesvěcujte svaté jméno; tak...
Leviticus 23:3...Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, den odpočinku, svaté shromáždění: nedělejte...
Leviticus 23:13...ročního beránka bez vady. Jako moučnou oběťmu přidáte dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem....
Leviticus 23:14...čtvrtku hinu vína jako úlitbu. Nebudete ze skliz jíst chléb ani pražené nebo čerstvé zrní, dokud...
Leviticus 23:20...hřích a dva roční beránky jako pokojnou oběť. Kz je pak spolu s chleby prvotin a se dvěma beránky...
Leviticus 23:21...nebudete dělat žádnou běžnou práci. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení ve všech...
Leviticus 23:28... Toho dne nebudete dělat žádnou práci, neboť je to Den smíření, kdy budete smířeni před Hospodinem,...
Leviticus 23:31...z jeho lidu. Nebudete dělat žádnou práci - to je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech...
Leviticus 23:36...budete přinášet ohnivé oběti HospodinuJe to svátek; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Toto jsou...
Leviticus 23:37...běžnou práci. Toto jsou Hospodinovy slavnostijež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění. Při nich...
Leviticus 23:41...slavnost budete slavit sedm dní v roce - to je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Budete ji...
Leviticus 23:43...jsem syny Izraele vyváděl z Egypta, nechal jsem je bydlet ve stanech. jsem Hospodin, váš Bůh." A Mojžíš...
Leviticus 24:3... před oponou zastírající Svědectví, j Áron stále pečuje před Hospodinem, aby hořel od večera...
Leviticus 24:6...bochánků, každý ze dvou desetin efy. Potom je na stole z čistého zlata narovnej před Hospodinem do...
Leviticus 24:9...od synů Izraele. Chléb pak připadne Áronovijeho synům a budou ho jíst na svatém místě. Je to jeho...
Leviticus 24:12...Šelomít, dcera Dibrího z pokolení Dan.) Nechali jej hlídat, dokud se nevyjasní, co jim Hospodin přikáže....
Leviticus 24:16...rouhal jménu Hospodina, musí zemřít! Celá obec jej bez milosti ukamenuje. Bude-li se rouhat Božímu jménu,...
Leviticus 24:18...udeří kteréhokoli člověka, musí zemřít. Kdo ubije dobytče, nahradí je kus za kus. Když někdo zmrzačí svého...
Leviticus 24:21...způsobil, takové mu bude způsobeno. Kdo ubije dobytče, nahradí je, ale kdo ubije člověka, zemře. Pro...
Leviticus 25:12...vinici nebudete pořádat vinobraní. Protože je to léto milosti, bude vám svaté. Budete jíst jen to, co...
Leviticus 25:26...a vykoupí prodaný pozemek svého bratra. Nemá-li kdo vykupitele, ale později se vzmůže a získá, co je...
Leviticus 25:28...vrátí ke svému vlastnictví. Nezíská-li však, co je potřeba k jeho navrácení, zůstane prodaný pozemek v...
Leviticus 25:31...Nebude vydán ani v létě milosti. Domy v osadáchjež nejsou obehnány hradbou, se však budou počítat za polní...
Leviticus 25:34...uprostřed synů Izraele. Polnosti přiléhajícíjejich městům se nesmí prodávat vůbec, neboť je to jejich...
Leviticus 25:40...sám sebe prodá, nepodrobuj ho otrocké službě.  je u tebe jako nádeník, jako přistěhovalec; bude u tebe...
Leviticus 25:45...těch si smíte koupit otroka i děvečku. Smíte si je koupit také z potomků přistěhovalců, kteří u vás...
Leviticus 25:46...vaší zemi - ti budou vaším vlastnictvím. Po sobě je smíte odkázat svým synům jako dědičné vlastnictví. Je...
Leviticus 25:50...se vzmůže a vykoupí se sám. Spolu s tím, kdo jej koupil, spočítá roky od svého prodeje do léta milosti....
Leviticus 25:52... za niž byl koupen. Zbývá-li do léta milosti jen málo let, spočítá cenu svého výkupného podle nich. Bude...
Leviticus 26:3...a mou svatyni mějte v úctě. jsem HospodinJestliže budete následovat pravidla a zachovávat ...
Leviticus 26:8... takže před vámi padnou mečem. Pět z vás jich požene sto a sto z vás jich požene deset tisíc, takže...
Leviticus 26:16...toto: Uvedu na vás hrůzu, úbytě a zimnicijež vám pokazí oči a vysají dech. Své zrní budete sít...
Leviticus 26:36... Těm, kdo z vás zbudou, pak v zemích jejich nepřátel přivedu do srdcí takovou ochablost, že je...
Leviticus 26:37...padnou, i kdyby je nikdo nehonil. Budou klopýtat jeden přes druhého jako před mečem, i kdyby je nikdo...
Leviticus 26:41...proti mně, takže jsem se i postavil proti nim a zavedl je do země jejich nepřátel, dokud se jejich...
Leviticus 26:43...jejich zem. Země zatím bude opuštěna, a když bez nich zpustne, bude užívat svých sobot, než si odpykají...
Leviticus 26:44...to všechno, ačkoli budou v zemi svých nepřátelje nezavrhnu a nezošklivím si je tak, abych s nimi...
Leviticus 26:45... jsem Hospodin, jejich Bůh! Vzpomenu si kvůli nim na smlouvu s jejich předky, jež jsem před očima národů...
Leviticus 27:10...vše, co bylo odevzdáno Hospodinu, svaté. Nelze je nahradit ani vyměnit lepší kus za horší nebo horší za...
Leviticus 27:19...léta milosti, takže určenou cenu sníží. Bude-li je ten, kdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené...
Leviticus 27:20... a zůstane mu. Nevykoupí-li to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno. bude to...
Leviticus 27:25... Všechny určené ceny budou v šekelech svaty. Šekel je 20 ger. Prvorozené dobytče, jež patří...
Leviticus 27:26...svatyně. Šekel je 20 ger. Prvorozené dobytčejež patří Hospodinu právem prvorozenství, však nikdo...
Leviticus 27:27...již Hospodinu. Půjde-li o nečisté zvíře, vyplatí je podle určené ceny a přidá k ještě pětinu navíc....
Leviticus 27:32...desátý kus procházející pod pastýřskou holíje svatý Hospodinu. Majitel nebude zjišťovat, zda je lepší,...
Leviticus 27:33...svatý Hospodinu. Majitel nebude zjišťovat, zda je lepší, nebo horší; nebude jej moci vyměnit. Kdyby jej...
Numeri 1:4...let výše. Z každého pokolení vám bude pomáhat jeden muž, který je hlavou svého otcovského domu. Toto jsou...
Numeri 1:19...seznamu, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Takto je na Sinajské poušti sečetl a tolik jich bylo: Synové...
Numeri 1:20... Takto je na Sinajské poušti sečetl a tolik jich bylo: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného, podle...
Numeri 1:47...bylo sečteno 603 550 mužů. Mezi  však nebyli podle svých otcovských pokolení započteni...
Numeri 1:49...k Mojžíšovi: "Pokolení Levi nesčítej, nezahrnuj je do počtu synů Izraele. Levitům svěříš Příbytek svědectví...
Numeri 1:50... Levitům svěříš Příbytek svědectví, veškeré jeho vybavení i vše, co k němu náleží. Oni budou Příbytek s...
Numeri 2:32...pochodují po svých praporech jako poslední. Toto je součet synů Izraele podle jejich otcovských domů. Celkem...
Numeri 3:1...podle svých rodů při domě svých otců. Toto je příběh Árona a Mojžíše v době, kdy Hospodin mluvil s...
Numeri 3:6...k Mojžíšovi: "Přiveď pokolení Levi a postav je před kněze Árona, aby mu pomáhali. Svou službou při...
Numeri 3:16...všechny muže od stáří jednoho měsíce." Mojžíš je tedy podle Hospodinova rozkazu sečetl, jak mu bylo...
Numeri 3:26...nádvoří, závěs pro vchod do nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jeho lana, a to se vší...
Numeri 3:36...byly do opatrování svěřeny desky Příbytkujeho svlaky, sloupy, patky a veškeré náčiní k nim, a to se...
Numeri 3:47...pěti šekelech za hlavu (měřeno podle šekelu svaty; šekel je 20 ger). To stříbro pak dáš Áronovi a jeho...
Numeri 4:3...každého ve věku od třiceti do padesáti let, kdo je schopen služby, aby pracoval na díle při Stanu setkávání...
Numeri 4:12... které se používá ke službě ve svatyni, zabalí je do přehozu z modré látky, přikryjí je pokrývkou z...
Numeri 4:14...prostřou na oltáři přehoz z purpurové látky a na j položí veškeré oltářní náčiní, které používají k jeho...
Numeri 4:15...svatých věcí a veškerého vybavení svaty, než tábor potáhne dál, teprve tehdy přijdou Kehatovi...
Numeri 4:16...synů při Stanu setkávání. Eleazarovi, synu kze Árona, pak bude svěřen olej ke svícení, kadidlo z...
Numeri 4:19...když přistupují k nejsvětějším věcem, naložítenimi takto: přijde Áron a jeho synové a každému z nich určí...
Numeri 4:20...každému z nich určí jeho službu a jeho břemenoOni sami však nesmí vejít a zahlédnout, jak jsou baleny...
Numeri 4:23...ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu...
Numeri 4:25...jejich úkoly a břemena: Budou nosit plachty a hou Příbytku, Stan setkávání, jeho pokrývku i pokrývku z...
Numeri 4:26...nádvoří, závěs pro vchod do brány nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jejich lana a veškeré...
Numeri 4:30...ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu...
Numeri 4:36...byl schopen služby při Stanu setkávání, a bylo jich po jejich rodech započteno 2 750. Toto je součet...
Numeri 4:37...bylo jich po jejich rodech započteno 2 750. Toto je součet kehatských rodů, součet všech sloužících při...
Numeri 4:41...rodech a otcovských domech činil 2 630. Toto je součet geršonských rodů, součet všech sloužících při...
Numeri 4:45...rodech a otcovských domech činil 3 200. Toto je součet merarijských rodů, které Mojžíš s Áronem sečetl...
Numeri 4:49...rozkazu vydaného Mojžíšem byla každémunich určena jeho služba a jeho břemeno. A tak byli sečteni,...
Numeri 5:3...při mrtvém. Vykažte jak muže, tak ženu, vykažte je z tábora ven, aby neposkvrnili tábor těch, mezi nimiž...
Numeri 5:4...sám." Synové Izraele tak tedy učinili a vykázali je z tábora ven přesně tak, jak Hospodin pověděl Mojžíšovi....
Numeri 5:15...skutečně poskvrnila či nikoliv, přivede ji ke kzi a přinese za ni jako oběť desetinu efy ječné mouky....
Numeri 5:18...a do rukou vloží moučnou oběť připomínkyjež je moučnou obětí žárlivosti. Kněz pak bude mít v ruce...
Numeri 5:23...zvadl!' A žena odpoví: ‚Amen, se tak stane.' Kz pak tyto kletby napíše na pergamen a spláchne je do...
Numeri 5:28...svém lidu kletbou. Pokud se však neposkvrnilaje čistá, bude zproštěna nařčení a bude moci počít dítě....
Numeri 5:29...zproštěna nařčení a bude moci počít dítě. Toto je zákon žárlivosti. Platí v případech, kdy se žena...
Numeri 6:13...se zruší, neboť poskvrnil své nazírství. A toto je zákon ohledně nazíra: V den, kdy vyprší doba jeho...
Numeri 6:15...pokojnou oběť, dále koš nekvašeného pečivajemné mouky, bochánky zadělané olejem, nekvašené placky...
Numeri 6:18...vlasy, znamení svého nazírského zasvěcení, vezme je a vloží do ohně pod pokojnou obětí. Kněz vezme z onoho...
Numeri 6:21... Teprve poté smí nazír znovu pít víno. Toto je zákon o nazírovi skládajícím slib. Jeho dar Hospodinu za...
Numeri 6:23...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovijeho synům: Takto budete žehnat synům Izraele; budete jim...
Numeri 6:27...budou pronášet jméno nad syny Izraele, a  jim požehnám." V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu Příbytku,...
Numeri 7:3...býků (vůz za každé dva vůdce a za každého jeden býk). Když je přivedli před Příbytek, Hospodin řekl...
Numeri 7:5...řekl Mojžíšovi: "Přijmi to od nich, to slouží ke službě při Stanu setkávání. Rozděl to...
Numeri 7:6...službou." Mojžíš tedy vzal vozy i býky a dal je levitům. Geršonovým synům dal vzhledem k jejich službě...
Numeri 7:9...osm býků. Kehatovým synům ale nedal žádné, neboť jim náleží služba při svatých věcech, které se nosí na...
Numeri 7:10...byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své daryjeho zasvěcení a položili je před oltář. Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 8:6..."Vezmi z řad synů Izraele levity a očisti je. Očistíš je tímto způsobem: pokropíš je vodou rozhřešení...
Numeri 8:7...z řad synů Izraele levity a očisti je. Očistíš je tímto způsobem: pokropíš je vodou rozhřešení a oni si...
Numeri 8:10...přivedeš před Hospodina, synové Izraele na  vloží ruce a Áron levity nabídne Hospodinu jako obětní...
Numeri 8:13...k vykoupení levitů. Potom levity postav před Árona a před jeho syny a nabídni je jako obětní dar Hospodinu...
Numeri 8:15...z řad synů Izraele a levité budou moji. Poté, co je očistíš a nabídneš jako obětní dar, vstoupí levité do...
Numeri 8:16...z řad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je namísto všech, kteří otvírají lůno, namísto všech...
Numeri 8:17...mezi syny Izraele, jak z lidí, tak ze zvířatje . V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě,...
Numeri 8:19...z řad synů Izraele jsem pak dal Áronovijeho synům, aby za syny Izraele konali službu při Stanu...
Numeri 8:20...obec synů Izraele tedy naložili s levity přes tak, jak Hospodin Mojžíšovi ohledně levitů přikázal;...
Numeri 8:21...se očistili od hříchu a vyprali si oděv. Áron je nabídl jako obětní dar Hospodinu a vykonal za obřad...
Numeri 8:22...do své služby při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně...
Numeri 8:24...platí pro levity: Od pětadvaceti let každýnich nastoupí službu, aby konal práci při Stanu setkávání....
Numeri 9:8...dar Hospodinu spolu se syny Izraele?" Mojžíš jim odpověděl: "Počkejte, než vyslechnu, co o vás přikáže...
Numeri 9:13...Hod beránka podle všech jeho ustanovení. Kdokoli je ovšem čistý a není na cestách, avšak zanedbá slavení...
Numeri 10:2...k Mojžíšovi: "Vyrob dvě stříbrné trubky. Nech je vytepat, aby ti sloužily ke svolávání obce a když se...
Numeri 10:3...když se budou oddíly dávat na pochod. Když se na  dlouze zatroubí, sejde se k tobě před vchod do Stanu...
Numeri 10:17...Eliab, syn Chelonův. Po složení Příbytku senimi vydali na cestu i synové Geršona a Merariho, kteří...
Numeri 10:21...v čele pokolení Gád Eljasaf, syn Reuelův. Za nimi táhli Kehatovci, kteří nosili svaté předměty. Než...
Numeri 10:29...Reuela, svého tchána: "Vydáváme se k místu, o  nám Hospodin řekl: ‚Dám je vám.' Pojď s námi a dobře...
Numeri 10:33...tři dny putovala Truhla Hospodinovy smlouvy před nimi, aby jim hledala místo k odpočinku. Během dne, když...
Numeri 10:34...dne, když byli na cestě z tábora, býval nad nimi Hospodinův oblak. Kdykoli se Truhla vydávala na cestu,...
Numeri 11:1...na těžkosti. Když to Hospodin uslyšel, vzplanul hvem. Hospodinův oheň vyšlehl proti nim a pohltil okraj...
Numeri 11:3...nazvali Tabera, Spáleniště, neboť tam proti nim vyšlehl Hospodinův oheň. Chátry přimíšené k nim se pak...
Numeri 11:4...nim vyšlehl Hospodinův oheň. Chátry přimíšenénim se pak zmocnila lačnost. Synové Izraele se k nim...
Numeri 11:12...obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem to , kdo je všechny počal? Byl jsem to , kdo ten lid zplodil, že...
Numeri 11:14...naléhají: ‚Dej nám maso, chceme jíst!' Sám je všechny neunesu, je to nad síly! Chceš-li se mnou...
Numeri 11:16... které znáš jako stařešiny a správce lidu. Vezmi je ke Stanu setkávání, se tam postaví s tebou. ...
Numeri 11:17...tam s tebou mluvit. Tehdy vezmu z Ducha, který je na tobě, a vložím jej na , aby nesli břímě lidu s...
Numeri 11:20...se vám, protože jste zavrhli Hospodina, který je uprostřed vás, a naříkali jste před ním: ‚Proč jsme jen...
Numeri 11:21... čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst celý měsíc!' se snad pro ...
Numeri 11:22...masa, že budou jíst celý měsíc!' se snad pro  pobít všechen brav a skot, aby měli dost? Mají se pro ...
Numeri 11:23... vylovit všechny ryby z moře, aby měli dost?" "Je na to snad Hospodinova ruka krátká?" odpověděl Hospodin...
Numeri 11:24...Shromáždil sedmdesát stařešinů z lidu a postavil je okolo Stanu. Tehdy Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil...
Numeri 11:25... Vzal z Ducha, který byl na Mojžíšovi, a udělil jej těm sedmdesáti stařešinům. Jakmile na nich Duch...
Numeri 11:26...pak nikdy. Dva muži ovšem zůstali v tábořejeden se jmenoval Eldad a druhý Medad. Protože byli na...
Numeri 11:28... na to řekl: "Mojžíši, pane můj, zabraň jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli mně žárlíš? Kéž...
Numeri 11:29...jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli m žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž...
Numeri 11:31...od Hospodina, přivál od moře křepelky a zasypal jimi tábor ze všech stran, na jeden den cesty široko daleko...
Numeri 11:32...na nohou a sbíral křepelky. Kdo nasbíral nejmé, měl jich deset chomerů, takže si je rozprostřeli po...
Numeri 12:6...A když ti dva přišli, řekl: "Slyšte slovaJe-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat skrze...
Numeri 12:7...k němu skrze sen. S mým služebníkem Mojžíšem je to však jiné, jemu byl svěřen můj celý dům! S ním...
Numeri 12:8...celý dům! S ním rozmlouvám tváří v tvář, zřetel, a ne v hádankách, spatřuje Hospodina tak, jak je! Jak...
Numeri 12:9...mého služebníka Mojžíše?" Hospodin proti nim vzplanul hněvem a odešel. Oblak se vzdálil od Stanu a...
Numeri 12:10...sníh! Když se Áron otočil k Miriam a spatřil, že je malomocná, řekl Mojžíšovi: "Odpusť, můj pane! Netrestej...
Numeri 12:14...plivl do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní?  je tedy na sedm dní vykázána z tábora; teprve pak bude...
Numeri 13:3...po jednom muži. to jsou samí vůdcové." A tak je Mojžíš vyslal z pouště Paran podle Hospodinova rozkazu....
Numeri 13:16... Spása, Mojžíš přejmenoval na Jozue, Hospodin je spása. Když je Mojžíš vysílal prozkoumat kanaánskou zem,...
Numeri 13:17...přejmenoval na Jozue, Hospodin je spása. Když je Mojžíš vysílal prozkoumat kanaánskou zem, řekl jim:...
Numeri 13:18... potom vystupte do hor a podívejte se, jaká je ta země a jaký lid v bydlí. Je silný, nebo slabý? Je...
Numeri 13:19... nebo slabý? Je jich málo, nebo hodně? Jaká je země, v níž bydlí? Dobrá, nebo špatná? Jaká jsou města,...
Numeri 13:20... v nichž sídlí? Otevřená, nebo opevněná? Jaká je to země? Úrodná, nebo chudá? Jsou v stromy, nebo ne?...
Numeri 13:26...obci do Kádeše v Paranské poušti. Podali jim všem zprávu a ukázali jim ovoce země. Vyprávěli:...
Numeri 13:27...jsme do země, do níž jsi nás poslal. Skuteč oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce. Jenže lid,...
Numeri 13:28...oplývá mlékem a medem a toto je její ovoceJenže lid, který v zemi bydlí, je silný, města jsou...
Numeri 13:31...s ním, ale řekli: "Nemůžeme jít proti tomu liduJe silnější než my!" Zemi, kterou prozkoumali, pak začali...
Numeri 13:33...postavy! Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi ž patří synové Anakovi. Připadali jsme si proti nim jako...
Numeri 14:2...reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Celá obec jim vyčítala: "Ach, proč jsme nezemřeli v Egyptě! Ach, proč...
Numeri 14:7...obci: "Země, kterou jsme prošli a prozkoumalije velmi, velmi dobrá zem! Budeme-li se Hospodinu líbit,...
Numeri 14:9...země a nám tu zem oplývající mlékem a medemJenom se nebuřme proti Hospodinu! Lidu země se nebojte,...
Numeri 14:10...se jich!" Celá obec se chystala ukamenovat je, když vtom se všem synům Izraele ukázala ve Stanu...
Numeri 14:11...i přes všechna znamení, která jsem uprostřed nich vykonal? Udeřím na morem, zřeknu se jich a z tebe...
Numeri 14:12... která jsem uprostřed nich vykonal? Udeřím na  morem, zřeknu se jich a z tebe udělám větší a mocnější...
Numeri 14:14...spatřován tváří v tvář, že tvůj oblak stojí nad nimi, že ty sám je předcházíš v oblakovém sloupu ve dne a v...
Numeri 14:16...‚Hospodin pobil ten lid na poušti, protože je nedokázal uvést do země, kterou jim s přísahou zaslíbil...
Numeri 14:18...síla, Pane můj. Vždyť jsi sám řekl: ‚Hospodin je nesmírně trpělivý a velmi laskavý, odpouštějící...
Numeri 14:19... pro své veliké milosrdenství odpusť tomuto lidu jeho nepravost, tak jak jsi jim odpouštěl od Egypta ...
Numeri 14:28... slyšel jsem, jak proti mně reptají! Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Hospodin, že s vámi naložím tak...
Numeri 14:45...těch horách bydleli, tedy sestoupili, udeřili na  a bili je k Chormě. Hospodin promluvil k...
Numeri 15:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a řekni jim: přijdete do země, kterou vám dávám, abyste ji...
Numeri 15:10...hinu oleje a jako úlitbu půl hinu vína - to je ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. Tak bude naloženo...
Numeri 15:12... s každým beranem, beránkem či kůzletem.  jich připravíte jakékoli množství, takto naložíte s každým...
Numeri 15:13... takto naložíte s každým z nich. Taktonimi naloží každý narozený v Izraeli, když bude přinášet...
Numeri 15:15...u vás budou platit stejná pravidla. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: před...
Numeri 15:25...a rovněž jednoho kozla k oběti za hřích. Kz pak za celou izraelskou obec vykoná obřad smíření, a...
Numeri 15:30...mít stejný zákon o neúmyslném hříchu. Pokud však kdo hřeší opovážlivě, je to rodilý Izraelita nebo...
a další...

Slova obsahující nim: anim (1) betonim (1) caananimu (2) danimu (1) etanim (1) ganim (3) chananimu (1) chofnimu (1) janim (1) nim (247) nimi (462) nimiž (13) nimra (3) nimrimské (1) nimrimských (1) nimrod (1) nimroda (2) nimrodovu (1) nimšiho (5) nimž (6) tibnim (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |