Nikoli

Hledám varianty 'nikoli' [ nikoli ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 17:19...je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl: "Nikoli! Tvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu...
Genesis 23:11...Chetejci vcházejícími do brány jeho města: "Nikoli, můj pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám ti i...
Genesis 33:10...si, co ti patří." Jákob však odpověděl: "Prosímnikoli! Přijmi laskavě ode tento dar. Když vidím tvou...
Genesis 37:35...šli ho utěšit, ale on se nedal utěšit a říkal: "Nikoli! Půjdu za svým synem do hrobu v zármutku!" A tak ho...
Genesis 42:10...jste prozkoumat slabiny země!" Odpověděli mu: "Nikoli, pane, tvoji služebníci přišli nakoupit jídlo!...
Exodus 16:4... Vyzkouším, zda budou žít podle mých pokynů, či nikoli. budou šestého dne připravovat, co přinesli,...
Leviticus 25:46...vlastnit jako otroky, ale své izraelské bratry nikoli. Nad svým bratrem nikdo nesmí krutě panovat. Když se...
Deuteronomium 28:13...ale sám si nevypůjčíš. Hospodin učiní hlavounikoli chvostem a budeš vždycky nahoře a nikdy dole,...
Jozue 5:14...ho: "Patříš k nám, nebo k našim nepřátelům?" "Nikoli," odpověděl on. " jsem vůdce Hospodinova vojska....
Jozue 24:21...s vámi tak, jako vám předtím prokazoval dobro." "Nikoli. Budeme sloužit Hospodinu!" odpověděl lid Jozuovi....
1. Královská 20:28...Aramejci tvrdili, že Hospodin je bohem hor, a nikoli bohem nížin, vydám ti celé to ohromné vojsko do...
Job 23:6... Bude se ve své veliké moci se mnou přítNikoli! On jistě vyslyší! Kdyby se s ním poctivý mohl...
Přísloví 15:7... Rty moudrých vědění rozsévají, srdce tupců však nikoli. Oběť darebáků se Hospodinu hnusí, zalíbení v...
Kazatel 9:2... čisté i nečisté, ty, kteří obětují, i ty, kdo nikoli. Dobrý je na tom tak jako hříšník; kdo skládá...
Izaiáš 30:16...vítězství; vy jste však nechtěli. Řekli jste: "Nikoli, utečeme na koních!" Nuže, budete muset utíkat....
Izaiáš 55:2...víno a mléko bezplatně! Proč utrácíte peníze nikoli za chléb a svůj výdělek za to, co nenasycuje?...
Ezechiel 18:13...lichváři a vymáhá si úroky. Takový snad žítNikoli! Za všechny ohavnosti, které prováděl, jistě zemře;...
Ezechiel 34:8...nehledají ovce, ale starají se sami o sebe, a nikoli o ovce, proto, vy pastýři, slyšte slovo...
Daniel 11:20...královské nádhery. Zakrátko pak bude zahubennikoli však v lítém boji." "Jeho nástupcem bude...
Ozeáš 1:7... Nad domem Judy se ale smiluji a zachráním jenikoli ovšem skrze luk a meč, bitvu, koně či jezdce, ale...
Ozeáš 6:6... úsudky jak světlo zářily. Chci totiž láskunikoli oběti, poznání Boha spíš než zápaly. Oni však jako...
Ozeáš 8:6...pochází, řemeslník je vyrobil. To že je BůhNikoli! Rozbito bude na třísky to tele v Samaří! Protože...
Matouš 13:29...‚Chceš, abychom ho šli vytrhat?' Ale on řekl: ‚Nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i...
Lukáš 13:3...než všichni ostatní Galilejci? Říkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni....
Lukáš 13:5...ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Říkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni...
Lukáš 18:14... jako jsem !' Říkám vám, že tento mužnikoli tamten, odešel domů ospravedlněn. Každý, kdo se...
Římanům 2:29...Duchem, ne literou. Takový dojde chválynikoli od lidí, ale od Boha. tedy Žid nějakou výhodu?...
Římanům 3:27...Byla vyloučena. Jakým zákonem? Snad skutkůNikoli, ale zákonem víry. Máme tedy za to, že člověk je...
1. Korintským 2:13... čím nás Bůh obdaroval. O tom právě mluvíme (nikoli slovy, jimž učí lidská moudrost, ale slovy, jimž...
1. Korintským 7:10...touhou. Pro ty, kdo žijí v manželství, mám nikoli své, ale Pánovo přikázání: Manželka od muže...
1. Korintským 7:12...muž neopouští manželku. Ostatním říkám nikoli Pán: Má-li některý bratr nevěřící manželku a ta je...
1. Korintským 10:20...něco znamená? Anebo že modla něco znamenáNikoli. Říkám však, že pohané nepřinášejí své oběti Bohu,...
1. Tesalonickým 2:17... bez vás jsme na čas osaměli, i když jen tělemnikoli srdcem. O to horlivěji jsme se snažili setkat se s...
1. Tesalonickým 4:5...zacházet se svým tělem v posvěcení a úctěnikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha....
Židům 10:1... Zákon je pouhým stínem dobra, jež mělo přijítnikoli jeho skutečným obrazem. Neustálé každoroční...

Slova obsahující nikoli: nikoli (35) nikoliv (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |