Nikdy

Hledám varianty 'nikdy' [ nikdy ]. Nalezeny 304 verše.
Genesis 8:21...ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci: " nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když jsou myšlenky...
Genesis 8:22... jako jsem to učinil. Dokud bude trvat zeměnikdy nepřestane setba a žeň, chlad a horko, léto, zima ani...
Genesis 9:11...s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo  nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. nikdy nenastane...
Genesis 9:15...smlouvu s vámi i s každou živou bytostí, a  nikdy nepřijde záplava vody, aby vyhubila veškeré tvorstvo....
Genesis 18:25...spravedlivým, kteří tam jsou? Takovou věc bys nikdy neudělal - usmrtit s ničemným také spravedlivého! Tak...
Genesis 31:38...jsem u tebe celých dvacet let. Tvé ovce ani kozy nikdy nepotratily. Berany z tvého stáda jsem nejedl. Co...
Genesis 38:21...u cesty?" Řekli mu ale: "Tady žádná prostitutka nikdy nebyla." A tak se vrátil k Judovi se slovy: "Nemohl...
Genesis 38:22...muži mi navíc řekli, že tam žádná prostitutka nikdy nebyla." Juda odpověděl: " si to tedy nechá,...
Genesis 42:11...jednoho muže, jsme slušní lidé. Tvoji služebníci nikdy nebyli špehové!" On však řekl: "Ne! Přišli jste si...
Genesis 42:31...špehy, ale my jsme mu řekli: ‚Jsme slušní lidénikdy jsme nebyli špehové! Bývalo nás dvanáct bratrů, synů...
Genesis 44:7...můj pán mluví? Tvoji služebníci by takovou věc nikdy neudělali! Vždyť jsme ti z kanaánské země přišli...
Genesis 44:17...se našel ten pohár!" On však řekl: "To bych nikdy nepřipustil. Mým otrokem bude muž, u kterého se našel...
Genesis 44:23...s vámi váš nejmladší bratr, nechoďte mi  nikdy na oči!' A tak jsme se vrátili ke tvému služebníku,...
Exodus 10:14...Byla jich taková spousta, že tolik kobylek ještě nikdy nebylo a také nikdy nebude. Pokryly každý kousek...
Exodus 13:22...sloup ve dne ani ohnivý sloup v noci se od lidu nikdy nevzdálil. Hospodin promluvil k...
Exodus 14:13...zachrání. Jak dnes vidíte Egypťany, tak je  nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete...
Exodus 22:21...- vždyť jste sami byli přistěhovalci v EgyptěNikdy neubližuj vdově ani sirotku. Budeš-li jim nelítostně...
Leviticus 2:11... kterou přinesete Hospodinu, nesmí být kvašenáNikdy nedáte dýmat jako ohnivou oběť Hospodinu žádný kvas...
Leviticus 6:5...místo ven za tábor. na oltáři plane oheň,  nikdy nezhasne! Na něm kněz každé ráno zapálí dříví, na něm...
Leviticus 6:6...obětí. na oltáři stále plane oheň,  nikdy nezhasne!" "Toto je zákon o moučné oběti: Áronovi...
Numeri 11:25...na nich Duch spočinul, prorokovali, ale pak  nikdy. Dva muži ovšem zůstali v táboře; jeden se jmenoval...
Deuteronomium 13:12...uslyší všechen Izrael, přijde na bázeň a  nikdy ve tvém středu podobné zlo nespáchají. Mohl by ses...
Deuteronomium 13:17...Bohu. je z něj navěky hromada sutin,  nikdy není vystavěno. Nic z toho, co propadlo klatbě, ti...
Deuteronomium 15:11...a vše, k čemu přiložíš ruku. A protože v zemi nikdy nepřestanou být chudí, přikazuji ti: "Ochotně nabízej...
Deuteronomium 17:3... měsíci či celému nebeskému zástupu (což jsem nikdy nepřikázal). Bude-li ti to oznámeno nebo se o tom...
Deuteronomium 17:16... Hospodin vám přece řekl: "Touto cestou se  nikdy nevrátíte." nemá mnoho žen, aby snad jeho srdce...
Deuteronomium 19:6...zabít. On však nebyl hoden smrti, neboť zabitého nikdy předtím neměl v nenávisti. A proto ti přikazuji:...
Deuteronomium 19:20...na bázeň a tato špatnost se ve tvém středu  nikdy nestane. Neslituješ se nad ním - život za život, oko...
Deuteronomium 23:4...Amonců ani z Moábců. Ani jejich desáté pokolení nikdy nevejde do Hospodinova shromáždění, protože vám...
Deuteronomium 23:7...Bůh, kletbu v požehnání.) Po všechny své dny nikdy nebudeš usilovat o mír s nimi ani o jejich prospěch....
Deuteronomium 28:13...hlavou, nikoli chvostem a budeš vždycky nahořenikdy dole, budeš-li poslouchat a pečlivě dodržovat...
Deuteronomium 28:27...vředy, nádory, svrabem a prašivinou, z nichž se nikdy nevyléčíš. Hospodin raní šílenstvím, slepotou a...
Deuteronomium 28:31...z něj jíst; tvého osla ti vezmou před nosemnikdy se ti nevrátí; tvé ovce dají tvým nepřátelům a nebude...
Deuteronomium 28:35...i stehnech raní nejhoršími vředy, z nichž se nikdy nevyléčíš, od hlavy k patě. Hospodin odvede i s...
Deuteronomium 28:66...na vlásku, v noci i ve dne se budeš strachovatnikdy si nebudeš jistý životem! Kvůli obavám, kterých se...
Deuteronomium 28:68...půjdeš cestou, o níž jsem ti řekl, že ji nikdy nespatříš. Tam se budete prodávat svým nepřátelům za...
Deuteronomium 29:19...zpitého mezi žíznivé.) Hospodin nikomu takovému nikdy neodpustí - naopak, vzplane proti němu Hospodinův...
Deuteronomium 32:17...ďáblům, a ne Bohu, těm novým bohům, jež nikdy neznali, těm, co nedávno se objevili - vaši otcové...
Deuteronomium 33:6...se společně s kmeny Izraele. Ruben žije,  nikdy nevymře, jeho mužů jen hrstka je!" O Judovi řekl:...
Deuteronomium 33:11...protivníky udeř do slabin, aby jeho nepřátelé  nikdy nevstali!" O Benjamínovi řekl: "Hospodinův miláček to...
Jozue 3:4...cestu, kterou máte jít, neboť tou cestou jste nikdy předtím nešli." Jozue lidu řekl: "Posvěťte se, neboť...
Jozue 9:23...bydlíte uprostřed nás! Proklatci! Od teď  nikdy nepřestanete otročit: Budou z vás dřevaři a nosiči...
Jozue 10:14...k západu skoro celý den. Takový den nenastal nikdy předtím ani potom, aby Hospodin poslechl něčí hlas....
Jozue 22:29...námi a vámi.' Ale bouřit se proti Hospodinu? To nikdy! Neodvrátili jsme se dnes od Hospodina stavbou oltáře...
Jozue 24:16..."Opustit Hospodina a sloužit cizím bohůmNikdy! Hospodin je náš Bůh! To on nás a naše otce vyvedl z...
Soudců 2:1...vašim otcům. Řekl jsem: ‚Svou smlouvu s vámi nikdy nezruším. Nesmíte ale uzavřít smlouvu s obyvateli...
Soudců 11:39...ke svému otci a ten s udělal, co slíbilNikdy nepoznala muže. Tak vznikl v Izraeli ten zvyk, že...
1. Samuel 1:11...na celý život odevzdám Hospodinu a jeho hlavy se nikdy nedotkne břitva." Když se tak před Hospodinem modlila...
1. Samuel 3:14...o Elího domě přísahám: Vina Elího domu nebude nikdy přikryta žádnou obětí ani darem!" Samuel zůstal ležet...
1. Samuel 6:7...nový vůz a dvě otelené krávy, na něž nebylo nikdy vloženo jho. Obě krávy zapřáhněte do vozu a jejich...
1. Samuel 20:9... sám. Proč bys vodil ke svému otci?" "To nikdy!" zvolal Jonatan. "Pokud zjistím, že se můj otec...
1. Samuel 20:15...Hospodinovu laskavost. A pokud zemřu, neodvracej nikdy svou laskavost od mého domu. Hospodin vyhladí...
2. Samuel 3:29...a na celý jeho otcovský rod! v Joábově domě nikdy nechybí muž trpící výtokem, malomocný, kulhající o...
2. Samuel 12:10...Uriáše Chetejského, se od tvého domu od nynějška nikdy neodvrátí meč. Tak praví Hospodin: Hle, vzbudím proti...
2. Samuel 14:10...vyhrožoval, přiveď ho ke mně. Pak si na tebe nikdy nedovolí!" Tehdy řekla: "Kéž prosím král prohlásí při...
1. Královská 1:6...a běhalo před ním padesát mužů. Jeho otec ho ale nikdy nepokáral, neptal se: "Co to provádíš?" Adoniáš se...
1. Královská 2:4...vší duše žít přede mnou, pak na izraelském trůnu nikdy nebude chybět tvůj potomek.' Víš také, co mi provedl...
1. Královská 6:13...uprostřed synů Izraele a svůj lid Izrael nikdy neopustím." Když Šalomoun dokončil stavbu chrámu...
1. Královská 7:47...tomu množství ani nevážil. Váha bronzu nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun také nechal zhotovit veškeré...
1. Královská 8:25... řekl: ‚Postarám se, aby na izraelském trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li jen tví synové dbát...
1. Královská 9:5...slíbil tvému otci Davidovi: ‚Na izraelském trůnu nikdy nebude chybět tvůj potomek.' Pokud se však ode ty...
1. Královská 10:10...zlata a veliké množství balzámů a drahokamů.  nikdy se pak nedovezlo tolik vonných balzámů, jako dala...
2. Královská 21:8...Zákon, který jim svěřil můj služebník Mojžíšnikdy nedopustím, aby museli prchat ze země, kterou jsem...
2. Královská 23:25...kněz Chilkiáš nalezl v Hospodinově chrámuNikdy předtím ani potom nebyl žádný král jako Jošiáš, který...
2. Královská 24:7...králem jeho syn Joakin. Egyptský vládce pak  nikdy nevytáhl ze své země. Babylonský král totiž zabral...
1. Letopisů 19:19...s Davidem mír a poddali se mu. Aramejci pak  nikdy nechtěli přijít Amoncům na pomoc. Na jaře, když...
2. Letopisů 4:18...zhotovit, bylo tolik, že váha bronzu ani nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun nechal zhotovit veškeré vybavení...
2. Letopisů 6:16... řekl: ‚Postarám se, aby na izraelském trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li jen tví synové dbát...
2. Letopisů 7:18... jak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Izrael nikdy nebude bez vlády tvého potomka.' Pokud se však...
2. Letopisů 9:9...králi Šalomounovi královna ze Sáby, se ještě nikdy neobjevily. (K tomu také Chíramovi a Šalomounovi...
2. Letopisů 33:8...a předpisy, jež jsem jim vydal skrze Mojžíšenikdy nedopustím, aby museli prchat ze země, kterou jsem...
Ezdráš 9:12...jejich syny a své syny nežeňte s jejich dceramiNikdy neusilujte o mír s nimi ani o jejich prospěch. Jedině...
Nehemiáš 2:1...obsluhoval krále. Když jsem králi nosil vínonikdy jsem před ním nebýval zasmušilý. Proto se král...
Nehemiáš 9:19...samotné tehdy na poušti. Oblakový sloup je nikdy neopouštěl, ve dne je vodil po cestě; ohnivý sloup...
Ester 6:13...opravdu Žid, pak tvůj pád teprve začalNikdy ho nepřemůžeš; padneš před ním úplně." Ještě to ani...
Job 7:7... Bože, můj život je pouhý vzdech, oči  nikdy štěstí nespatří. Nezahlédne oko, které vidí teď...
Job 7:10...klesne do hrobu, ten více nevyjde. Domů se  nikdy nevrátí, nikdy se neukáže ve svém obydlí. Proto ...
Job 10:19...bych byl zhynul, než kdo uviděl! Jako bych nikdy nebyl, tak bych na tom byl, z klína do hrobu by ...
Job 20:17...nasávat hadí jed, jazyk zmijí ho zabijeNikdy nezažije proudy oleje, nebude se koupat v medu a...
Job 21:10...hůl na nijak nepadá. Jejich býk je plodnýnikdy neselže, jejich kráva rodí, o tele nepřijde. Jejich...
Job 21:29...Stanům darebáků kde konec je?' - To jste se nikdy neptali pocestných? Nepřijímáte jejich svědectví?...
Job 24:1...neodkládá časy odplaty,' proč ty dny jeho věrní nikdy nevidí? Jsou takoví, kteří posouvají mezníky a pasou...
Job 28:8...ji oko jestřába. Nekráčí po pyšná šelma, lev nikdy nezavítá tam. Lidé však na křemen vztahují ruku, hory...
Job 31:30...jsem jásal, když se mu vedlo zle? Svá ústa jsem nikdy nenechal hřešit tím, že bych na něj svolával kletby....
Job 35:15...u něj a ty na něj čekáš, že prý ve svém hněvu nikdy netrestá a že se o ničemnost vůbec nestará! Job si tu...
Žalmy 1:3... který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí - cokoli činí, se podaří! Jinak se ale...
Žalmy 10:6...jen posměch, v srdci si myslí: "Nic neohrozínikdy nepotká žádné neštěstí!" Ústa jim plní kletby,...
Žalmy 10:11...si myslí: "Bůh zapomenul, skrývá svou tvářnikdy nic nevidí." Povstaň, Hospodine, pozvedni ruku! Na...
Žalmy 15:5...nevinnému se nedá podplatit. Kdo takto jednánikdy nezakolísá. Zlatý zpěv Davidův. Bože, ochraňuj ,...
Žalmy 19:14...očisti! Zbav svého služebníka i těch úmyslnýchnikdy nade mnou nepanují! Pak budu bezúhonný a nevinný,...
Žalmy 27:4...jsem Hospodina o jediné, po tom jsem toužit nikdy nepřestal: Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny...
Žalmy 28:5...to, co vykonal svýma rukama - proto je rozbořínikdy více nebude je budovat. Požehnán buď Hospodin, že...
Žalmy 30:7...Když se mi dařilo, říkával jsem si: "Mně se nikdy nic nestane!" Ve své přízni, Hospodine, jsi jak...
Žalmy 31:2...Davidův. Spoléhám na tebe, Hospodine, kéž nejsem nikdy zahanben, pro svoji spravedlnost zachraň ! Nakloň...
Žalmy 37:25...ruku drží jej. Býval jsem mlád a jsem starýnikdy jsem ale nezažil, že by byl opuštěn spravedlivý a...
Žalmy 37:28...v zemi navždycky. Hospodin totiž miluje právonikdy se nezřekne věrných svých; navěky budou zachováni,...
Žalmy 49:9...za život je příliš drahé, nikdo z nich toto nikdy nesvede! Nikdo nebude naživu věčně, hrobová jáma...
Žalmy 49:20...Musí však odejít za svými předky, světlo  nikdy nespatří. Při vší své nádheře když lidé neprohlédnou,...
Žalmy 50:8...Kvůli tvým obětem neviním, tvé zápaly mi nikdy nechybí. Nechci však býka z chlévů tvých, nechci...
Žalmy 55:20... ten, který od věků kraluje! séla Bůh, jenž se nikdy nemění, pokoří ty, kdo se ho nebojí! Na svoje druhy...
Žalmy 55:23...na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta. Zákeřné vrahy však...
Žalmy 62:3... Jen on je skála, moje spása, nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad! Jak dlouho budete v útoku...
Žalmy 71:1... Spoléhám na tebe, Hospodine, kéž nejsem nikdy zahanben! Pro svou spravedlnost vysvoboď, zachovej...
Žalmy 74:19...jméno urážel! Nedávej šelmám duši své hrdličkynikdy nezapomeň na život chudých svých! Na svoji smlouvu se...
Žalmy 75:7...Z východu, západu ani od pouště povýšení nikdy nepřijde. Jedině Bůh přece soudcem je - jednoho...
Žalmy 77:8... nadobro zavrhl Hospodin? Nebude přívětivý nikdy víc? Skončila jeho láska navždycky? Selhalo zaslíbení...
Žalmy 80:19...synem, jehož sis vychoval! Neopustíme  nikdy více; oživ nás, můžeme tvé jméno uctívat!...
Žalmy 88:6...mrtvoly v hrobě ležící, na něž si nevzpomeneš nikdy víc - od tvojí ruky jsou vzdáleni! Shodils do jámy...
Žalmy 89:29...k němu zachovám navěky, smlouva s ním se nikdy nezmění. Jeho potomstvo ustavím navždycky, dokud...
Žalmy 89:35... svou vlastní věrnost nezradím, svou smlouvu nikdy neporuším, co vyšlo z mých úst, to nezměním! Jednou...
Žalmy 89:49...marnosti lidstvo stvořil jsi? Kdo může žít, smrt nikdy nespatřit? Kdo zachrání svůj život z moci podsvětí?...
Žalmy 94:14...jáma ničemům. Hospodin přece nenechá svůj lidnikdy neopustí své dědictví! Ke spravedlivým se právo...
Žalmy 95:11...jsem tenkrát odpřisáhl: "Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Zpívejte Hospodinu novou píseň, zpívej...
Žalmy 101:3...domě chci žít tak, jak srdci velí poctivostNikdy nepřijde před můj zrak žádná hanebnost! Skutky...
Žalmy 101:5... toho umlčím. Povýšené oči a srdce nadutá nikdy nestrpím! Věrné si v celé zemi vyhlížím, takoví u mne...
Žalmy 103:2...svatému jménu! Dobrořeč, duše , Hospodinunikdy nezapomeň na jeho odměnu! On ti všechny tvé viny...
Žalmy 104:9... Hranice dals jim, aby je nepřekročily, aby  nikdy nepřikryly zem! Ty pouštíš potoky do údolí, aby...
Žalmy 112:6...záležitosti spravedlivě spravuje. Takový nebude nikdy otřesen, spravedlivý navždy v paměti zůstane. Ze...
Žalmy 119:6...Budu-li dbát všech jeho příkazů, zahanben nikdy nebudu. Chválit budu se srdcem upřímným, tvým...
Žalmy 119:43... urážejí, vždyť ve tvém slově skládám nadějiNikdy mi neber z úst slova věrnosti, spoléhám přece na tvé...
Žalmy 119:80...je srdce tvým zákonům oddané - tehdy nebudu nikdy zahanben! Umírám touhou po tvém spasení, tvé slovo je...
Žalmy 119:93...dávno bych zahynul ve svém trápení. Tvá pravidla nikdy neztratím z paměti, vždyť právě jimi jsi obživil!...
Žalmy 129:2...řekni, Izraeli: Tolik týrali od dětstvínikdy ale nezmohli! Přes moje záda oráči orali dlouhými...
Žalmy 132:11...Hospodin Davidovi věrně přísahal co nechce nikdy odvolat: "Jeden z tvých vlastních potomků dosedne po...
Žalmy 145:3...Hospodin, vší chvály hodný, jeho velikost nelze nikdy pochopit! všechna pokolení tvé skutky opěvují, tvé...
Přísloví 1:30...k Hospodinu si zvolit nechtěli, mými radami se nikdy neřídili, mojí domluvou vždy jen pohrdli, proto ...
Přísloví 2:19...vejde k , nevyjde více, na stezky života se nikdy nevrátí. Kéž by ses vydal cestou ušlechtilých, na...
Přísloví 4:14...darebáků se neodvažuj zkoušet, cestou zlosynů nikdy nekráčej. Varuj se a nechoď po , odvrať se od ...
Přísloví 4:19...darebáků však tone ve tmách, o co klopýtnounikdy netuší. Na slova dej pozor, synu, k mým výrokům...
Přísloví 4:21...pozor, synu, k mým výrokům své ucho naklánějnikdy z nich nespouštěj své oči, hluboko v srdci si je...
Přísloví 6:33...Bití a ostuda na něj čeká, pohanu svou  nikdy nesmaže. Žárlivost rozzuří manžela ženy,...
Přísloví 7:25... nevkročí tvé srdce; po jejích stezkách se nikdy netoulej. Tak mnozí podlehli jejím ranám, všech...
Přísloví 17:13... Kdo odplacuje zlem za dobro, jeho dům  nikdy neopustí zlo. Začátek hádky je protržení hráze -...
Přísloví 20:22...zbohatnutí na začátku, žádné požehnání na konciNikdy neříkej: "Tu křivdu pomstím," čekej na Hospodina -...
Přísloví 27:20... člověk zrcadlí srdce člověka. Hrob a záhuba se nikdy nenasytí, právě tak nenasytné jsou lidské oči. Na...
Přísloví 30:9...tak, jak potřebuji, abych přesycen nezradilnikdy neřekl: "Kdo je Hospodin?" Též abych nekradl, jsa v...
Přísloví 30:15... Pijavice dvě dcery: Dej, Dej! Tři věci se nikdy nenasytí, čtyři nikdy neříkají Dost: hrob, neplodné...
Kazatel 1:8... člověk to ani nemůže vyslovit! Oko se pohledem nikdy nenasytí, ucho se nenaplní slyšením! Co bylo dříve,...
Kazatel 5:9... peněz se nenasytí; kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. I to je marnost. Větší majetek živí víc lidí,...
Kazatel 7:14...Bůh jej učinil tak jako ten druhý, aby si člověk nikdy nebyl jist, co skrývá budoucnost. Za dnů své marnosti...
Kazatel 8:7...čas, jistě. Člověk ale tu velikou potíž, že nikdy neví, co se bude dít. Kdo jen mu prozradí, co chystá...
Kazatel 8:17...sluncem. Jakkoli se za tím pochopením pachtínikdy je ale nemůže postihnout. I kdyby mudrc tvrdil, že to...
Kazatel 9:6...jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryčNikdy nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod...
Kazatel 9:8...jsou tvé šaty vždycky bílé, olej na tvé hlavě  nikdy nechybí. Užívej život se svou milovanou ženou po...
Kazatel 11:4... padl k jihu nebo na sever. Kdo čeká vítrnikdy nezaseje, kdo hledí na mraky, nikdy nesklidí. Tak...
Píseň 7:3... Pupek tvůj - číše okrouhlá, kořeněné víno v  nikdy nechybí! Podbřišek tvůj - kupka pšenice ztrácející se...
Izaiáš 2:4...kopí srpy. Národ proti národu nepozvedne meč,  nikdy se nebudou chystat do boje. Dome Jákobův, pojďme,...
Izaiáš 13:20...města - jako Sodoma a Gomora! Nebude se v něm  nikdy žít, žádné pokolení jej neobydlí; neutáboří se tam...
Izaiáš 33:16...hrad, takový bude mít chleba dostatek a voda mu nikdy chybět nebude. Krále v jeho kráse na vlastní oči...
Izaiáš 33:19...výběrčí daní, kde ten, kdo sepisoval poklady?" Nikdy neuvidíš ten drzý lid, lid podivné řeči, jaká se...
Izaiáš 33:20...uvidí, to klidné obydlí, stan, jenž se nezboříNikdy se nevytrhnou jeho kolíky, z jeho provazů nepovolí...
Izaiáš 34:10...na věky věků z něj zbudou trosky, nikdo tudy nikdy neprojde. Tu zemi obsadí pelikán a výr, sýček a...
Izaiáš 40:26...počtu? nesmírnou sílu, jeho moc je úžasnánikdy mu nechybí ani jediná! Proč tedy říkáš, Jákobe, proč...
Izaiáš 45:17...spasením. Nebudete zahanbeni ani potupeni  nikdy, navěky! Nuže, toto praví stvořitel nebe, Hospodin,...
Izaiáš 47:1...Seď na zemi, a ne na trůnu, Dcero chaldejskáNikdy víc nenazvou něžnou a hýčkanou. Chop se mlýnku...
Izaiáš 47:5... Odejdi a seď mlčky v tmách, Dcero chaldejskáNikdy víc nenazvou nad královstvími královnou....
Izaiáš 48:16...ke mně a tohle poslyšte: Od počátku jsem nikdy nemluvil skrytě a ve chvíli, kdy se to děje, tam...
Izaiáš 48:19...tvých potomků jako zrnek v něm; jejich jméno by nikdy nevymizelo, nebylo by vymýceno přede mnou. Vyjděte z...
Izaiáš 49:15...dítětem? I kdyby však ony zapomněly přece,  nikdy nezapomenu na tebe! Hle, vyryl jsem si do dlaní,...
Izaiáš 51:6... spása ale trvá navěky a spravedlnost nikdy neskončí. Poslouchejte , znalci spravedlnosti, lide...
Izaiáš 51:22...toho poháru, z kalicha mého hněvu nebudeš pít  nikdy víc. Dám jej však do ruky tvých trapičů, kteří ti...
Izaiáš 52:1...své, svaté město Jeruzaléme, neboť do tebe nikdy nevstoupí neobřezaný a nečistý. Otřes se z prachu,...
Izaiáš 53:9...pohřben se zločinci, octl se v hrobě s boháčemnikdy se totiž nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou...
Izaiáš 54:1...viníky se postavil. Jásej, neplodná, která jsi nikdy děti neměla! Zpívej a křič samou radostí, která jsi...
Izaiáš 54:10... i kdyby se chvěly pahorky, láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje, praví...
Izaiáš 56:5...syny i dcery. Věčné jméno jim udělím, jméno, jež nikdy nezmizí. Cizince, kteří se k Hospodinu připojí, aby...
Izaiáš 56:11...milují. Jsou to tak nenažraní psi, že se neumějí nikdy nasytit. A to jsou pastýři! Nemají porozumění, každý...
Izaiáš 60:20... tvůj Bůh ti bude ke slávě! Tvé slunce  nikdy nezapadne, neubude z tvého měsíce - Hospodin bude...
Izaiáš 62:4... v dlani svého Boha královskou čelenkou.  nikdy ti nebudou říkat Opuštěná, tvoji zem nebudou nazývat...
Izaiáš 62:6...ustanovil strážné, kteří celý den a celou noc nikdy neztichnou. Vy, kdo Hospodina upomínáte, nedopřávejte...
Izaiáš 62:8...svou pravicí, svou mocnou paží přísahal:  nikdy nedám tvé obilí tvým nepřátelům sníst; nikdy...
Izaiáš 64:3...a před tebou se hory roztřásly! Od věků nikdy nikdo neslyšel, nikdo svým okem neviděl, že by nějaký...
Izaiáš 65:19...v něm nebude slyšet pláč, křik se tam nebude  nikdy rozléhat! nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo...
Izaiáš 65:20...pláč, křik se tam nebude nikdy rozléhat!  nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo po pár dnech, a...
Izaiáš 66:19...a Řecka, ke vzdáleným ostrovům, kde o mně ještě nikdy neslyšeli a moji slávu nikdy neviděli. Budou...
Jeremiáš 2:31...můj lid říká: ‚Jsme volní! Chodit za tebou?  nikdy!' Zapomene snad dívka na svůj šperk? Zapomene se...
Jeremiáš 15:18...ruku položil a naplnil nevolí. Proč bolest nikdy nekončí, proč se hrozná rána nechce zahojit? Stal...
Jeremiáš 18:18...na Jeremiáše něco vymyslet! Zákon se knězi nikdy neztratí, stejně jako rada mudrci a slovo prorokovi....
Jeremiáš 22:12... Zemře tam, kam ho odvlekli, a tuto zem  nikdy nespatří." "Běda tomu, kdo si staví palác, ale ne...
Jeremiáš 22:27... a tam zemřete. Do své vytoužené země se nikdy nevrátíte." Je snad Jekoniáš nějaký zahozený střep?...
Jeremiáš 30:11... do kterých jsem rozprášil. S tebou však nikdy neskončím, i když ztrestám po právu a nenechám ...
Jeremiáš 31:12...duše budou zavlažovanou zahradou a chřadnout  nikdy nebudou. Panna se tehdy vesele roztančí a mládenci i...
Jeremiáš 31:34... praví Hospodin. Odpustím jim jejich viny a  nikdy nevzpomenu na jejich hřích." Tak praví Hospodin, jenž...
Jeremiáš 31:40... to vše bude zasvěceno Hospodinu a město  nikdy nebude vyvráceno ani zbořeno." Slovo, které Jeremiáš...
Jeremiáš 32:40...potomkům. Uzavřu s nimi věčnou smlouvu, že je nikdy nezbavím svého dobrodiní. Do srdcí jim vložím, aby ...
Jeremiáš 33:17... Tak praví Hospodin: Na trůnu Izraelova domu nikdy nebude chybět Davidův potomek. Také mezi levity nikdy...
Jeremiáš 33:18...nebude chybět Davidův potomek. Také mezi levity nikdy nebude chybět kněz, který by přede mnou přinášel...
Jeremiáš 35:6...otec Jonadab, syn Rechabův, nám totiž přikázal: ‚Nikdy nepijte víno, vy ani vaši potomci. Nestavějte si domy...
Jeremiáš 35:19... Bůh Izraele: Jonadabovi, synu Rechabovunikdy nebude chybět potomek, který by stál přede mnou ve...
Jeremiáš 42:18...a hrozbou, nadávkou a ostudou a toto místo  nikdy nespatříte. Hospodin vám, pozůstatkům Judy, říká:...
Jeremiáš 46:28... do kterých jsem rozptýlil. S tebou však nikdy neskončím, i když ztrestám po právu a nenechám ...
Jeremiáš 50:5...se k Hospodinu věčnou smlouvou, na kterou nikdy nezapomenou. Můj lid byl ztracené stádo svedené svými...
Jeremiáš 50:39...žít jen pouštní zvěř, pštrosi a hyeny. se tam nikdy bydlet nebude, bude tam prázdno po všechna pokolení....
Jeremiáš 51:64... Potom řekni: ‚Takto se ponoří Babylon a se nikdy nezvedne z toho neštěstí, jež na něj dopustím.'" Zde...
Pláč 3:22...nadějí: Hospodinova láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí. Každé ráno stále nová, tvá věrnost je tak...
Pláč 5:20... tvůj trůn trvá po všechny časy. Proč na nás nikdy nepomyslíš? To nás opustíš navždy? Navrať nás k sobě,...
Ezechiel 4:14...jsem se neposkvrnil! Odmalička doteď jsem nikdy nejedl nic zdechlého ani rozsápaného! Nikdy jsem...
Ezechiel 5:9...ohavnostem v tobě provedu, co jsem neprovedl nikdy dřív a neprovedu nikdy víc. Rodiče v tobě budou...
Ezechiel 12:23...- S tímto příslovím skoncuji! ho v Izraeli nikdy nepoužijí. Naopak, řekni jim: Blíží se dny, kdy se...
Ezechiel 20:32...dřevo a kamení.' Co jste si usmyslili, se ale nikdy nestane. Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin,...
Ezechiel 21:32...sníženi. Trosky! Trosky! Způsobím trosky jako nikdy dřív, než přijde Ten, jemuž náleží soud a jehož...
Ezechiel 26:13... Tvé zvučné písně umlčím a hlas tvé citery  nikdy nezazní. Nechám z tebe jen holou skálu, staneš se...
Ezechiel 26:14...skálu, staneš se místem, kde se suší sítě.  nikdy nebudeš vystavěno! To říkám Hospodin, praví...
Ezechiel 26:21...znamením a zanikneš. Budou hledat, ale nikdo nikdy nenajde, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem...
Ezechiel 30:13...modly a s memfiskými bůžky skoncuji. V Egyptě  nikdy nepovstane vládce a naplním egyptskou zem strachem...
Ezechiel 36:12...lid, vás obsadí a budete jejich dědictvím.  nikdy je nepřipravíte o děti. Tak praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 36:15...pohanů, nebudeš muset snášet urážky národůnikdy nepřivedeš svůj národ k pádu, praví Panovník...
Ezechiel 39:7...svého lidu Izraele zjevím své svaté jméno a  nikdy nedopustím, aby bylo znesvěceno. Tehdy národy poznají...
Ezechiel 47:12...řekou nejrůznější ovocné stromy. Jejich listí nikdy nezvadne a nepřestanou nést ovoce. Každý měsíc...
Daniel 2:10... co žádá. Žádný král, jakkoli veliký a mocnýnikdy nic takového od žádného věštce, kouzelníka ani mága...
Daniel 2:44...však Bůh nebes nastolí království, které se nikdy nezhroutí, království, které si nepřivlastní žádný...
Daniel 6:6... Nakonec si ti muži řekli: "Na toho Daniela nikdy nic nenajdeme, leda by se to týkalo jeho náboženství...
Daniel 6:27... Jeho království se nezhroutí a jeho vláda nikdy neskončí. On umí vysvobodit a zachránit, on koná divy...
Daniel 7:14...lidé, národy i jazyky. Jeho vláda je věčnánikdy neskončí, jeho království se nezhroutí! To, co jsem...
Ozeáš 2:18...budeš říkat: "Manželi" - Baalem nenazveš  nikdy víc. Jména baalů totiž z tvých úst odstraním, aby ...
Ozeáš 9:15... je ze svého domu vypudím. Nechci je milovat nikdy víc - jejich vůdcové jsou vzbouřenci! Efraim bude bit...
Ozeáš 13:4... tvůj Bůh, od vyjití z Egypta; Boha kromě mne nikdy nepoznáš, není jiný Spasitel než ! Na poušti jsem...
Joel 2:2... blíží se veliká a mocná armáda, jaká odpradávna nikdy nebyla a navěky nebude žádná podobná: Před nimi...
Joel 2:19...obilí, víno a olej do sytosti! Nevydám vás  nikdy víc posměchu mezi pohany. Severní vojsko od vás...
Amos 8:7...otruby?" Hospodin přísahá při Pýše Jákobově: "Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek." Copak se kvůli...
Amos 9:15... kterou jsem dal jim, a z země nebudou  nikdy vyrváni, praví Hospodin, tvůj Bůh. Vidění Abdiášovo....
Micheáš 4:3...kopí srpy. Národ proti národu nepozvedne meč,  nikdy se nebudou chystat do boje. Každý usedne ve stínu...
Nahum 1:12... I když jsem , Judo, pokořil, nepokořím  nikdy víc. Jeho jho na tobě teď rozlomím a roztrhnu tvé...
Sofoniáš 3:11...středu odstraním ty vaše pyšné chvastouny.  nikdy nebudete namyšlení na hoře svatosti. Ponechám ve...
Zachariáš 14:11...po Královské lisy. Jeruzalém bude obydlen a  nikdy nepropadne klatbě; bude se v něm bydlet bezpečně. A...
Matouš 5:20...převyšovat spravedlnost znalců Písma a farizeůnikdy nevstoupíte do nebeského království. Slýchali jste,...
Matouš 7:23...jménu mnoho zázraků?' A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode vy, kdo pácháte...
Matouš 21:16...ptali se ho. "Ovšem," odvětil Ježíš. "Copak jste nikdy nečetli: ‚Z úst nemluvňátek a kojenců sis připravil...
Matouš 21:42...ovoce v čas sklizně." Ježíš jim řekl: "Nikdy jste nečetli v Písmech? ‚Kámen staviteli zavržený...
Matouš 24:21...do doby nebylo od počátku světa a jaké  nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by...
Matouš 24:35...všechno stane. Nebe a země pominou, ale slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani...
Matouš 26:33...všichni odpadli," prohlásil Petr, " neodpadnu nikdy!" Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že ještě dnes...
Matouš 26:35...se ale dušoval: "I kdybych měl s tebou zemřítnikdy nezapřu!" A podobně mluvili i všichni ostatní...
Marek 2:12...ohromeni a oslavovali Boha: "Nic takového jsme nikdy neviděli!" Ježíš šel znovu na břeh jezera. Všechen...
Marek 2:25...se v sobotu nesmí?" Odpověděl jim: "Copak jste nikdy nečetli, co udělal David, když měl se svými muži...
Marek 3:29...se ale rouhal proti Duchu svatému, tomu nebude nikdy odpuštěno; takový se provinil věčným hříchem."...
Marek 10:15... že kdokoli nepřijme Boží království jako dítěnikdy do něj nevejde." Potom je bral do náručí, vkládal na...
Marek 11:2...najdete přivázané oslátko, na kterém ještě nikdo nikdy neseděl. Odvažte ho a přiveďte. Kdyby se vás někdo...
Marek 11:14... protože nebyl čas fíků. Řekl mu: " z tebe nikdy nikdo nejí ovoce!" A jeho učedníci to slyšeli. Tak...
Marek 13:19...doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké  nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil...
Marek 13:31...všechno stane. Nebe a země pominou, ale slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani...
Marek 14:29..." "I kdyby všichni odpadli," prohlásil Petr, " nikdy!" Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že ještě dnes...
Marek 14:31...se ale dušoval: "I kdybych měl s tebou zemřítnikdy nezapřu!" A podobně mluvili i všichni ostatní....
Lukáš 12:59...biřici a biřic vsadí do vězení. Říkám tiNikdy odtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř." V tu...
Lukáš 15:29...odpověděl mu: ‚Podívej se, kolik let ti sloužímNikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz, ale tys mi nikdy...
Lukáš 18:17... že kdokoli nepřijme Boží království jako dítěnikdy do něj nevejde." Tehdy se ho jeden přední muž zeptal:...
Lukáš 19:30... najdete přivázané oslátko, na kterém ještě nikdy nikdo neseděl. Odvažte ho a přiveďte. Kdyby se vás...
Lukáš 21:33...nestane. Nebe a země pominou, ale slova nikdy nepominou. Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla...
Jan 1:18...a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše. Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově...
Jan 4:14...napije vody, kterou mu dám , nebude žíznit  nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody...
Jan 5:37... poslal, o mně vydal svědectví. Vy jste ale nikdy neslyšeli jeho hlas a neviděli jeho tvář. Jeho slovo...
Jan 6:35...jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve , nebude nikdy žíznit. Ale...
Jan 7:46...jste ho nepřivedli?" Strážní odpověděli: "Takhle nikdy nikdo nemluvil!" "Snad jste se také nenechali...
Jan 8:33..." "Jsme Abrahamovo símě!" ohradili se. "Nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: ‚Budete...
Jan 10:5...jdou za ním, neboť znají jeho hlas. Za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou od něj, neboť neznají hlas...
Jan 20:25...byly hřeby, dokud nevložím ruku do jeho bokunikdy neuvěřím." O týden později byli jeho učedníci znovu...
Skutky 10:14... zabíjej a jez!" Petr odpověděl: "To ne, PaneNikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného."...
Skutky 11:8... zabíjej a jez!' Odpověděl jsem: ‚To ne, PaneNikdy jsem nevzal do úst nic nečistého nebo poskvrněného.'...
Skutky 13:34...Otcem tvým!' A že ho vzkřísil z mrtvých, aby nikdy nepodlehl zkáze, řekl takto: ‚Dám vám svatá zaslíbení...
Skutky 14:8...na nohy, neboť byl od lůna své matky chromýnikdy nechodil. Také on naslouchal Pavlovým slovům. Když se...
Skutky 14:17...všechny národy chodit po jejich cestách, ale nikdy o sobě nepřestal svědčit svým dobrodiním: z nebe nám...
Skutky 19:2...jste Ducha svatého, když jste uvěřili?" "Nikdy jsme o Duchu svatém ani neslyšeli," řekli mu na to....
Skutky 20:25...jsem chodil a kázal o Božím království,  nikdy neuvidí. Proto před vámi dnešní den prohlašuji, že...
Skutky 20:38...ho. Nejvíce se rmoutili nad jeho slovy, že ho nikdy neuvidí. Tak ho doprovázeli k lodi. Když jsme se...
Římanům 6:9...žít. Víme, že Kristus vstal z mrtvých a  nikdy nezemře - smrt nad ním nemá moc. Svou smrtí jednou...
Římanům 9:31... jenž měl vést ke spravedlnosti, ale tohoto cíle nikdy nedosáhl. Proč? Protože ji nehledali na základě víry,...
Římanům 13:10...svého bližního jako sám sebe." Láska bližnímu nikdy neublíží - proto je naplněním Zákona láska. A ještě...
Římanům 15:21..."Ti, kterým nebyl ohlášen, jej spatří, ti, kdo nikdy neslyšeli, pochopí." To vše mi dlouho bránilo přijít...
1. Korintským 2:9..."Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej...
1. Korintským 6:15...vzít údy Kristovy a učinit je údy nevěstky? To nikdy! Copak nevíte, že kdo se spojuje s nevěstkou, je s ...
1. Korintským 8:13...bratra svádí jídlo k hříchu, nedotknu se masa  nikdy v životě, abych snad svého bratra nesvedl. Nejsem...
1. Korintským 13:8...všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví - ta zaniknou, jazyky - ty...
2. Korintským 12:16...více vás miluji, tím méně jsem milován. Budižnikdy jsem vás nezatěžoval. Jako chytrák jsem vás prý ale...
Efeským 5:29... Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí...
Filipským 2:3...ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu myslNikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale...
1. Tesalonickým 2:5...ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Víte, že jsme nikdy neužívali lichotky ani přetvářku k zakrývání...
1. Timoteus 5:21...anděly, abys tyto věci dodržoval bez předsudkůnikdy se nechoval předpojatě. Na nikoho nevkládej ruce...
2. Timoteus 3:7...touhami, které se pořád chtějí učit, ale nikdy nemohou dojít k poznání pravdy. Tito lidé se zkaženou...
Titus 1:2...žili zbožně v naději věčného života. Bůh, který nikdy nelže, nám tento život zaslíbil před začátkem věků a...
Židům 3:11...jsem tenkrát odpřisáhl: Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Dávejte pozor, bratři, aby někdo z vás...
Židům 4:3...jsem tenkrát odpřisáhl: Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Jeho dílo je ovšem hotové od stvoření...
Židům 4:5...svých skutků," a jinde zase: "Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Možnost vejít do odpočinutí tedy stále...
Židům 7:13...tu mluví, přece patří k jinému pokolení, z něhož nikdy nikdo u oltáře nesloužil. Jak známo, náš Pán pochází...
Židům 8:12...nad jejich vinami a na jejich hříchy nevzpomenu nikdy víc." Když tedy Bůh mluví o "nové smlouvě",...
Židům 9:9...podobenství se obětují dary a oběti, které však nikdy nemohou dokonale očistit svědomí toho, kdo se ...
Židům 10:1...obrazem. Neustálé každoroční obětování přece nikdy nemůže ty, kdo je přináší, přivést k dokonalosti....
Židům 10:4...krev býků a kozlů přece nemůže hříchy nikdy odstranit. A proto Kristus, když přichází na svět,...
Židům 10:11...níž znovu a znovu přináší stejné oběti, které nikdy nemohou odstranit hříchy. Kristus však obětoval za...
Židům 10:17...a vepíši jim je do mysli," a potom dodává: " nikdy nevzpomenu na jejich hříchy a zločiny." Tam, kde jsou...
Židům 12:11...na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo ...
Židům 13:5...buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: "Nikdy neopustím a nikdy nenechám," takže můžeme vyznat s...
Jakub 1:13... kdo ho milují. Když je však někdo pokoušen,  nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže...
1. Petr 1:8...chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše KristaNikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho...
1. Petr 2:22...dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích: "On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest." Když...
2. Petr 1:10...a vyvolení, protože když to budete dělatnikdy nepadnete. Takto se vám dokořán otevře přístup do...
2. Petr 1:21...z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak...
1. Jan 4:12...nás, musíme i my milovat jedni druhé. Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v...
Zjevení 3:5... bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před...
Zjevení 3:12...učiním sloupem v chrámu svého Boha a nevyjde již nikdy ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města...
Zjevení 7:16...na trůnu, bude přebývat mezi nimi. Nebudou  nikdy hladovět ani žíznit, slunce ani horko je nespálí,...
Zjevení 18:22...žádný řemeslník kteréhokoli řemesla se v tobě  nikdy nenajde, ani zvuk mlýnského kamene se v tobě nikdy...
Zjevení 18:23...tobě nikdy neozve. Světlo lampy se v tobě  nikdy nerozsvítí, hlas ženicha a nevěsty v tobě nikdo...
Zjevení 21:4...smrt nebude, ani nářek ani křik ani bolest  nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly." Ten, který seděl...
Zjevení 21:25...do něj přenesou svou slávu. Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat, a noc tam nebude. Přenesou do něj...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |