Nikdo

Hledám varianty 'nikdo' [ nikým (11) nikomu (55) nikom (4) nikoho (66) nikdo (477) ]. Nalezeny 564 verše.
Genesis 4:15..." Hospodin pak na Kaina vložil znamení, aby ho nikdo, kdo ho najde, nezabil. Kain tedy odešel od...
Genesis 19:31...mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji není nikdo, s kým bychom mohly otěhotnět běžným způsobem. Pojďme...
Genesis 23:6...pochovej svou mrtvou v nejlepší z našich hrobekNikdo z nás ti neodepře svou hrobku, abys mohl pochovat...
Genesis 39:9...nestará. Vše, co mu patří, mi svěřil do rukouNikdo nemá v domě větší pravomoc než ; neodepřel mi nic...
Genesis 39:11...dne, když přišel dělat svou práci v domě, nebyl nikdo ze služebnictva doma. Tehdy ho chytila za šaty a...
Genesis 41:8...věštce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své snyNikdo je však faraonovi neuměl vyložit. Tehdy k faraonovi...
Genesis 41:15...k faraonovi. Ten Josefovi řekl: "Měl jsem sennikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě, že jakmile...
Genesis 41:24...těch sedm pěkných. Vyprávěl jsem to věštcům, ale nikdo mi to neuměl vysvětlit." Josef tedy faraonovi řekl:...
Genesis 41:39...Josefa: "Jelikož ti Bůh dal poznat toto všenikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako ty! Ty budeš...
Genesis 41:44...řekl: " jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo v celém Egyptě nepohne rukou ani nohou!" Tehdy dal...
Genesis 45:1...ven!" křikl na svůj doprovod. (A tak s Josefem nikdo nezůstal, když se dával poznat svým bratrům. Plakal...
Exodus 2:12...se tedy na obě strany, a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho Egypťana a zahrabal ho do písku....
Exodus 8:6...farao. Mojžíš tedy řekl: "Abys poznal, že není nikdo jako Hospodin, náš Bůh, stane se, jak říkáš! Žáby...
Exodus 9:14...zasáhnu naplno, a poznáš, že na celé zemi není nikdo jako ! Kdybych teď býval vztáhl ruku, mohl jsem tím...
Exodus 10:23... lidé neviděli jeden druhého. Po tři dny se nikdo neodvážil pohnout z místa. Synové Izraele, bydleli...
Exodus 12:22...s krví a tou krví potřete nadpraží i obě veřejeNikdo z vás nesmí do rána vyjít ze dveří svého domu,...
Exodus 16:19...k jídlu. Mojžíš jim řekl: " si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni Mojžíše neposlechli....
Exodus 16:29...dny. Každý zůstaňte, kde jste. V sedmý den  nikdo nevychází." A tak lid sedmého dne odpočíval...
Exodus 23:15...měsíce avivu, neboť v něm jsi vyšel z EgyptaNikdo se přede mnou neukáže s prázdnou. Zachovávej...
Exodus 33:4..." A když lid uslyšel tu zlou zprávu, truchlilinikdo na sebe nevzal žádnou ozdobu. Hospodin totiž...
Exodus 33:23...dlaň odtáhnu, spatříš záda; mou tvář však nikdo nespatří." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vytesej si dvě...
Exodus 34:3...horu Sinaj a tam, na vrcholu hory, staneš u mneNikdo ale nevystupuje s tebou. Na celé hoře se nikdo...
Exodus 34:20... Každého prvorozeného ze svých synů vyplatíšNikdo se přede mnou neukáže s prázdnou. Šest dní pracuj,...
Exodus 34:24...tebou vypudím národy a rozšířím tvé hranicenikdo nezatouží po tvé zemi, když budeš přicházet, aby ses...
Leviticus 17:12...vykupuje život! Proto jsem synům Izraele řeklNikdo z vás nebude jíst krev. Ani přistěhovalec, který žije...
Leviticus 18:6...je plní, díky nim bude žít. jsem HospodinNikdo nesmí pohlavně obcovat s žádnou svou pokrevní...
Leviticus 19:15...- boj se svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíte nikomu křivdit u soudu. Neber ohled na chudého a nestraň...
Leviticus 21:1...řekl Mojžíšovi: "Mluv ke kněžím, Áronovým synůmNikdo z kněží se nesmí poskvrnit kvůli mrtvému ve svém lidu...
Leviticus 21:18... aby přinesl pokrm svého Boha. Nepřistoupí nikdo s tělesnou vadou: nikdo slepý či chromý, zohyzděný či...
Leviticus 21:21...vadou, se svrabem či lišejem, ani kleštěnecNikdo ze semene kněze Árona, kdo by měl tělesnou vadu, se...
Leviticus 22:10... jejich Posvětitel. Svaté věci nesmí jíst nikdo nepovolaný. Ani knězův host nebo nádeník nesmí jíst...
Leviticus 25:33...domů trvalé. I kdyby prodaný dům v jejich městě nikdo z levitů nevykoupil, bude v létě milosti vydán zpět....
Leviticus 25:46...své izraelské bratry nikoli. Nad svým bratrem nikdo nesmí krutě panovat. Když se přistěhovalec žijící u...
Leviticus 25:53...najímaným rok po roce. Dohlédni, aby nad ním nikdo krutě nepanoval. Nebude-li však v těchto letech...
Leviticus 26:6... Způsobím v zemi pokoj, takže budete spátnikdo vás nevyděsí; odstraním ze země zlou zvěř a vaší zemí...
Leviticus 26:17...vámi budou panovat. Budete utíkat, i kdyby vás nikdo nehonil. Jestliže mne ani potom nebudete poslouchat,...
Leviticus 26:36...se na útěk jako před mečem a padnou, i kdyby je nikdo nehonil. Budou klopýtat jeden přes druhého jako před...
Leviticus 26:37...jeden přes druhého jako před mečem, i kdyby je nikdo nehonil. Neobstojíte před svými nepřáteli, zahynete...
Leviticus 27:26... jež patří Hospodinu právem prvorozenství, však nikdo zasvětit nemůže. je ze skotu nebo z bravu, patří...
Numeri 14:22...jsem živ a Hospodinova sláva naplňuje celou zemNikdo z těch, kdo spatřili mou slávu a znamení, která...
Numeri 14:23... kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich otcůmNikdo z těch, kdo mnou pohrdli, ji nespatří! Můj služebník...
Numeri 14:29...sami řekli: Vaše mrtvoly padnou na této pouštiNikdo z vás všech, kdo byli sečteni, nikdo od dvaceti let...
Numeri 18:4...o Stan setkávání a o veškerou službu PříbytkuNikdo nepovolaný se k vám ale nepřiblíží. Budete držet...
Numeri 21:35...i s jeho syny a s celým jeho lidem, z nich nikdo nezůstal naživu, a obsadili jeho zem. Synové Izraele...
Numeri 26:64...při Jordánu naproti Jerichu. Nebyl mezi nimi nikdo ze synů Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Áronem...
Numeri 26:65..."Musejí zemřít na poušti," a nezůstal z nich nikdo než Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Tehdy...
Numeri 32:11...toho dne vzplanul hněvem a odpřisáhl: ‚Nikdo z těch, kdo vyšli z Egypta, nikdo starší dvaceti let...
Deuteronomium 1:17... Vyslechněte malého stejně jako velkéhonikoho se nelekejte, neboť soud náleží Bohu. Záležitost,...
Deuteronomium 1:35... rozhněval se a přísahal: "Žádný z těchto lidínikdo z tohoto zlého pokolení - nespatří tu krásnou zem, o...
Deuteronomium 2:34...vyhladili jako proklaté včetně mužů, žen i dětíNikoho jsme nenechali naživu. Z dobytých měst jsme si...
Deuteronomium 11:25...řeky, řeky Eufrat, ke Středozemnímu mořiNikdo před vámi neobstojí; Hospodin, váš Bůh, uvede strach...
Deuteronomium 15:4...bratra, to mu osobně promineš. Jen u tebe nikdo není chudý! Hospodin, tvůj Bůh, ti bohatě požehná v...
Deuteronomium 16:16... při Slavnosti týdnů a při Slavnosti stánkůNikdo se před Hospodinem neukáže s prázdnou. Každý ...
Deuteronomium 19:15...Hospodin, tvůj Bůh, dává do vlastnictví. Proti nikomu nepostačí jediný svědek, se dotyčný jakkoli...
Deuteronomium 20:16... tvůj Bůh, dává za dědictví, však nenech nikoho naživu. Chetejce, Emorejce, Kananejce, Perizejce,...
Deuteronomium 22:27...poli - zasnoubená dívka křičela, ale nebyl tam nikdo, kdo by ji zachránil. Když někdo potká dívku, pannu,...
Deuteronomium 23:1... a tak ji po celý svůj život nesmí propustit.  Nikdo si nesmí vzít manželku svého otce - tím by zneuctil...
Deuteronomium 23:4... Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít nikdo z Amonců ani z Moábců. Ani jejich desáté pokolení...
Deuteronomium 24:6...uvolněn domů pro potěšení ženy, kterou si vzalNikdo nesmí vzít do zástavy domácí mlýnek, ba ani jeho...
Deuteronomium 28:55...nepřátelé sevřou ve všech tvých městech, nedá nikomu ani kousek masa svých dětí. Bude je pojídat, protože...
Deuteronomium 28:68...svým nepřátelům za otroky a otrokyně, ale nikdo vás ani nebude chtít koupit. Toto jsou slova smlouvy,...
Deuteronomium 29:19...(Jako by počítal zpitého mezi žíznivé.) Hospodin nikomu takovému nikdy neodpustí - naopak, vzplane proti...
Deuteronomium 32:39... mohu zranit i uzdravit - z ruky vás nikdo nevyrve! Svou ruku pozvedám k nebia přísahám: Jakože...
Deuteronomium 33:26...tvé závory, po všechny své dny žij v bezpečíNikdo není jako Bůh, Ješurune! Na pomoc tobě spěchá nebem,...
Deuteronomium 33:28...Izrael proto bydlí v bezpečí, Jákobův příbytek nikdo neruší v zemi obilí a vína, kde z nebe padá rosa. Jak...
Deuteronomium 34:6...naproti Bet-peoru, ale jeho hrob dodnes nikdo nezná. Když Mojžíš zemřel, bylo mu sto dvacet let....
Jozue 1:5...slunce. Po všechny dny tvého života před tebou nikdo neobstojí; jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou...
Jozue 5:5...po vyjití z Egypta cestou na poušti neobřezali nikoho. Synové Izraele chodili po poušti čtyřicet let,...
Jozue 5:7... poněvadž byli neobřezaní - cestou je totiž nikdo neobřezával. Když pak byli všichni v celém národě...
Jozue 6:1...Jericho bylo kvůli synům Izraele úplně uzavřenoNikdo nevycházel ani nevcházel. Hospodin ale Jozuovi řekl:...
Jozue 8:17...odlákat od města. V Aji a Bet-elu nezůstal nikdo, kdo by nevyrazil za Izraelem. Nechali město otevřené...
Jozue 10:8..."Neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do rukouNikdo z nich před tebou neobstojí." Jozue táhl z Gilgalu...
Jozue 10:21...v pořádku vrátil k Jozuovi do tábora v MakeděNikdo se proti synům Izraele neodvážil ani ozvat. Potom...
Jozue 10:28...všechno živé v vyhladil jako proklatéNikoho nenechal naživu; s králem Makedy naložil stejně,...
Jozue 10:30...ostřím meče se vším živým, co bylo ve městěNikoho tam nenechal naživu; s jejím králem naložil stejně,...
Jozue 10:33...Gezeru. Jozue ho ale i s jeho lidem porazilnikoho nenechal naživu. Potom Jozue s celým Izraelem táhl...
Jozue 10:37...vesnicemi i se vším živým, co bylo ve městěNikoho nenechal naživu, stejně jako to provedl v Eglonu....
Jozue 10:39...a všechno živé v něm vyhladili jako proklatéNikoho nenechal naživu. Jak naložil s Hebronem, tak naložil...
Jozue 10:40...králi: hory i Negev, podhůří i východní srázyNikoho nenechal naživu; vše, co dýchalo, vyhladil jako...
Jozue 11:8...na východ k údolí Micpe. Pobíjeli je,  nikdo nepřežil. Jozue s nimi naložil, jak mu řekl Hospodin:...
Jozue 11:22...proklaté i s jejich městy. V zemi synů Izraele nikdo z Anakovců nezůstal; přežili jen v Gaze, v Gatu a v...
Jozue 23:9...veliké a mocné národy; dodnes před vámi nikdo neobstál. Jediný z vás jich zažene tisíc - vždyť za...
Soudců 3:25...byli nesví, ale dveře střešního pokoje pořád nikdo neotvíral. Vzali tedy klíč, otevřeli - a hle, jejich...
Soudců 3:28... obsadili Moábcům jordánské brody a nedovolili nikomu přecházet. Pobili tenkrát asi 10 000 Moábců, samé...
Soudců 3:29...10 000 Moábců, samé silné a udatné bojovníkyNikdo neunikl. Moáb se toho dne musel před Izraelem pokořit...
Soudců 18:7...jako Sidonci, v klidu a bezstarostně, a že je nikdo v celém okolí nenapadá a neutiskuje. Od Sidonu byli...
Soudců 18:28...lid. Pobili je ostřím meče a město vypáliliNikdo je nezachránil; město bylo od Sidonu daleko a s nikým...
Soudců 19:15...Gibeje, posadil se na městském prostranství, ale nikdo je na noc nepozval k sobě domů. A hle, jeden stařík...
Soudců 19:18...jsem do judského Betléma a teď se vracím domůNikdo ale k sobě nepozval. Máme slámu i obrok pro své...
Soudců 20:8...všechen lid povstal jako jeden muž se slovy: "Nikdo z nás nepůjde domů, nikdo se nevrátí do svého...
Soudců 21:1... vypálili. Izraelci v Micpě přísahali: "Nikdo z nás nedá svou dceru za ženu Benjamínci!" Potom se...
Soudců 21:7...ženy? Vždyť jsme přísahali při Hospodinu, že jim nikdo nedáme svou dceru za ženu." Potom se ptali: "Kdo z...
Soudců 21:8...Ukázalo se, že do tábora na shromáždění nepřišel nikdo z Jábeš-gileádu. Spočítali totiž lid a hle - z...
Soudců 21:9...lid a hle - z obyvatel Jábeš-gileádu tam nebyl nikdo. Obec tam proto vyslala 12 000 udatných mužů s...
Růt 3:14...druhého, ale vstala, protože Boáz řekl: " se nikdo nedozví, že na mlat přišla žena." Řekl také:...
1. Samuel 2:2...tvá. Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh! Přestaňte s...
1. Samuel 2:9...darebáci však hynou v tmě. Svou vlastní silou se nikdo neprosadí, Hospodinovi protivníci budou zničeni....
1. Samuel 2:31...kdy zlomím tvou moc a moc tvého otcovského roduNikdo v tvém domě se nedočká stáří. Uvidíš soužení, jež...
1. Samuel 2:32...Izraeli přihodí mnoho dobrého, ve tvém rodu se nikdo nedočká stáří. I pokud někoho z vás neodetnu od svého...
1. Samuel 3:11..."Hle, chystám se v Izraeli udělat věc, která nikomu, kdo o uslyší, nepřestane znít v uších. Toho dne...
1. Samuel 11:3... rozešleme posly do celého Izraele. Pokud nás nikdo nepřijde zachránit, vzdáme se ti." Když pak ti...
1. Samuel 11:13...Saul ale prohlásil: "V tento den nebude nikdo zabit; Hospodin dnes přece Izraeli daroval vítězství...
1. Samuel 12:4...odpověděli. "Nijak jsi nám neublížil ani jsi od nikoho nic nevzal." Na to jim Samuel řekl: "Hospodin je...
1. Samuel 14:3... Hospodinova kněze v Šílu.) O Jonatanově odchodu nikdo nevěděl. Na obou stranách průsmyku, kterým chtěl...
1. Samuel 14:24...večerem, dokud se nepomstím svým nepřátelům." Nikdo z vojska proto nic nejedl. Celé vojsko vstoupilo do...
1. Samuel 14:26...do lesa, uviděli med kanoucí z pláství, ale nikdo z vojska se ho ani nedotkl, aby ho ochutnal, protože...
1. Samuel 14:39... i kdyby šlo o mého syna Jonatana, musí zemřít!" Nikdo z mužů mu neodpovídal. Řekl tedy celému Izraeli: "Vy...
1. Samuel 16:10...synů, ale Samuel řekl Jišajovi: "Hospodin si nikoho z nich nevybral." Samuel se pak Jišaje zeptal: "To...
1. Samuel 17:32...a ten si ho dal zavolat. " se toho Filištína nikdo neleká!" řekl David Saulovi. "Tvůj služebník půjde a...
1. Samuel 21:2... "Jak to, že jsi sám?" ptal se ho. "Proč s tebou nikdo není?" David knězi Achimelechovi odpověděl: "Král mi...
1. Samuel 21:3..."Král mi dal jistý úkol a řekl mi: ‚ se nikdo nedozví, proč posílám a čím jsem pověřil.' S...
1. Samuel 22:8...stovek? Vždyť jste se proti mně všichni spikliNikdo mi neřekne, když se můj vlastní syn spřáhne s...
1. Samuel 26:12...Saulovi od hlavy kopí a džbán vody a šli pryčNikdo si jich nevšiml, nikdo nic nevěděl, nikdo se...
1. Samuel 30:2... kdo tam zůstali, ženy, děti i starce, zajaliNikoho nezabili, ale odvedli je s sebou pryč. Když David se...
1. Samuel 30:17...od ranního šera do večera druhého dnenikdo z nich neunikl kromě čtyř set mladíků, kteří nasedli...
1. Samuel 30:19...pobrali, a osvobodil i obě své ženy. Neztratili nikoho, mladé ani staré, syny ani dcery, nic z kořisti a ze...
2. Samuel 1:20...výšinách! Jak padli hrdinové! se to v Gatu nikdo nedozví, to neohlašují v aškelonských ulicích, ...
2. Samuel 7:10...místo a zasadím jej tak, aby bydlel domanikdo ho nerušil. jej nebudou utiskovat zlosynové jako...
2. Samuel 7:22...věci. Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můjNikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na...
2. Samuel 14:6...dva syny. Ti se ale na poli pohádali; nebyl tam nikdo, kdo by je od sebe odtrhl, a tak jeden druhého udeřil...
2. Samuel 22:42...svými protivníky jsem skoncoval. Volali o pomocnikdo je nezachránil, volali k Hospodinu - žádná odpověď....
2. Samuel 23:6...Darebák jak trní vyvržen bude, rukou se takového nikdo nedotkne, železo a tyč se na něj bere, oheň ho spálí...
1. Královská 3:18... Byly jsme doma jen my dvě, kromě nás tam nebyl nikdo cizí. V noci ale syn téhle ženy umřel, protože ho...
1. Královská 5:20...ti uhradím, jak si řekneš. Jak sám víšnikdo u nás neumí kácet stromy tak jako Sidonci." Když...
1. Královská 12:20...nad celým Izraelem. S domem Davidovým nezůstal nikdo než samotný kmen Juda. Když Rechoboám dorazil do...
1. Královská 15:17...Judsku. Vystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto vzal všechno stříbro...
1. Královská 21:25...na cestě, toho ptáci rozklovou!" (Vskutku nebyl nikdo jako Achab, kdo by se tak zaprodal, aby páchal, co je...
2. Královská 4:29..."Přepásej se, vezmi si tuto hůl a běž! Cestou nikoho nezdrav a ani na pozdrav neodpovídej. Mou hůl pak...
2. Královská 6:12...králi?" Jeden z jeho služebníků se ozval: "Nikdo, pane můj, králi. To Elíša, ten prorok v Izraeli,...
2. Královská 7:5...Aramejců. Došli k jeho okraji a hle - nikde nikdo! Hospodin způsobil, že Aramejci v táboře slyšeli hluk...
2. Královská 7:10..."Přišli jsme k aramejskému táboru a hle - nikde nikdo! Po nikom ani vidu ani slechu. Na místě zůstali kromě...
2. Královská 9:10...budou žrát psi z celého jizreelského okolínikdo ji nepohřbí!" Pak otevřel dveře a utekl. Jehu se...
2. Královská 9:15..."Jestli opravdu chcete za krále, nedovolte nikomu uniknout z města a prozradit to v Jizreelu." Jehu...
2. Královská 9:37...zůstane jako hnůj na jizreelském poli, aby nikdo nemohl říci: To byla Jezábel.'" Achab měl v Samaří...
2. Královská 10:5...tvoji služebníci! Uděláme, cokoli nám řeknešNikoho za krále nedosadíme. Uděláme, co budeš chtít."...
2. Královská 10:11...také všechny jeho přední muže, přátele i knězeNikoho nenechal naživu. Poté se Jehu vypravil do Samaří....
2. Královská 10:14...jich pak pobili u bet-ekedské nádržeNikoho neušetřil. Cestou odtud narazil na Jonadaba, syna...
2. Královská 10:19... všechny jeho ctitele a všechny jeho knězeNikdo nechybí, protože chci uspořádat velikou oběť...
2. Královská 10:25...svým strážcům a pobočníkům: "Jděte a bijte jeNikdo neunikne!" Pobili je tedy ostřím meče a nechali je...
2. Královská 18:5...všemi judskými králi před ním ani po něm nebyl nikdo jako on. Lnul k Hospodinu a neuchyloval se od něj....
2. Královská 19:32...sem ani šíp, násep proti němu nenavršínikdo nenastaví štít. Odejde, kudy přivedla ho cesta, do...
2. Královská 21:12...na Jeruzalém a Judu takové neštěstí, že to nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane znít v obou uších....
2. Královská 23:10...znesvětil i Tofet v údolí Ben-hinom, aby tam  nikdo neprovedl svého syna nebo dceru ohněm jako oběť...
2. Královská 23:18...ho odpočívat," řekl na to král. "Jeho kostmi  nikdo nehýbá." Ušetřili tedy jeho kosti i kosti proroka,...
2. Královská 24:14...také všechny řemeslníky a kováře, takže nezůstal nikdo než ti nejchudší z lidu. Odvlekl Joakina do Babylonu...
1. Letopisů 15:2...David přikázal: "Boží truhlu nesmí nést nikdo kromě levitů, neboť je Hospodin vyvolil, aby nosili...
1. Letopisů 16:21...když bloudili, od jednoho k jinému královstvínikoho nenechal jim ublížit. I krále kvůli nim varoval: "...
1. Letopisů 17:9...místo a zasadím jej tak, aby bydlel domanikdo ho nerušil. ho nebudou utlačovat zlosynové jako...
1. Letopisů 17:20...zjevil všechny tyto velkolepé věci. Hospodinenikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na...
2. Letopisů 6:5...v němž by zůstávalo jméno, ani jsem nevyvolil nikoho, aby se stal vůdcem mého lidu Izraele. Vyvolil jsem...
2. Letopisů 14:5... a tak mohl Asa v Judsku budovat opevněná městaNikdo proti němu v těch letech neválčil, neboť mu Hospodin...
2. Letopisů 14:10... Asa volal k Hospodinu, svému Bohu: "Hospodinenikdo jiný nemůže pomoci slabému proti takové přesile....
2. Letopisů 16:1...Baaša. Vystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto vynesl stříbro a...
2. Letopisů 17:10...tehdy měla hrůzu z Hospodina, takže s Jošafatem nikdo nebojoval. Dokonce i Filištíni přinášeli Jošafatovi...
2. Letopisů 20:6...všech národů a ve tvé ruce je síla i mocNikdo nemůže obstát před tebou! Byl jsi to přece ty, Bože...
2. Letopisů 20:24...vojsku a hle - země byla poseta mrtvýmiNikdo nevyvázl. Jošafat pak se svým vojskem začal sbírat...
2. Letopisů 21:20...a kraloval v Jeruzalémě osm let. Když odešelnikdo ho nelitoval. Pochovali ho ve Městě Davidově, ale ne...
2. Letopisů 22:9...celým srdcem." V Achaziášově domě tak nezůstal nikdo, kdo by mohl vládnout. Když Achaziášova matka Atalia...
2. Letopisů 23:6...chrámu. do Hospodinova chrámu nevchází nikdo kromě kněží a sloužících levitů, kteří smí vstoupit,...
2. Letopisů 23:19...chrámu postavil stráže, aby nemohl vstoupit nikdo jakkoli nečistý. Vzal setníky, hodnostáře i vůdce...
2. Letopisů 25:7...izraelské vojsko. Bůh není s Izraelem, nenínikým z Efraima. Pokud vytáhneš, můžeš si v boji vést...
Ezdráš 9:14...a nevyhladil nás do posledního, takže by nikdo nevyvázl a nepřežil?! Hospodine, Bože Izraele, ty jsi...
Nehemiáš 2:12...jsem v noci a vzal s sebou jen několik mužůNikomu jsem neřekl, co mi můj Bůh položil na srdce, abych...
Nehemiáš 13:1...tam zapsáno: "Do Božího shromáždění nesmí vejít nikdo z Amonců ani z Moábců, protože synům Izraele nevyšli...
Ester 4:2...se ale jen ke královské bráně; do paláce totiž nikdo oblečený v pytlovině nesměl. (V každé jednotlivé...
Ester 5:12...hostinu, na kterou nepozvala kromě krále  nikoho, jenom ! Dokonce jsem k spolu s králem pozván i...
Ester 9:2...své životy proti těm, kdo jim chystali pohromuNikdo před nimi neobstál; strach z nich padl na všechny...
Job 2:13...na zemi, a když viděli tu nesmírnou bolestnikdo mu neřekl ani jediné slovo. Nakonec Job otevřel ústa...
Job 3:17...nemluvně, jež světlo nevídá? Tam ničemové nikoho netrápí, tam si odpočinou všichni zdeptaní. Také i...
Job 10:7...Víš přece, že jsem nevinen a že z tvé ruky nikdo nevyrve! Tvé ruce mne hnětly a tvořily - teď ses...
Job 11:3...Myslíš, že svým tlacháním všechny umlčíš? Že nikdo neztrestá tvé rouhání? Říkal jsi Bohu: ‚...
Job 11:19...se kolem a v klidu ulehneš. Budeš spátnikdo nevyruší , o tvou přízeň se budou mnozí ucházet....
Job 15:19...svých předků přijali (země byla dána jenom jimnikdo cizí k nim tenkrát nepatřil): Darebák trpí bolestí po...
Job 15:31...plamen sežehne, dech Božích úst ho odvane.  nikdo marně nespoléhá na marnost - prázdnota bude jeho...
Job 19:7...na hodil svoji síť! Hle, volám: ‚Násilí!' a nikdo se neozve; křičím o pomoc, a právo nikde. Cestu mi...
Job 24:15...se nocí odplíží. Cizoložné oko soumrak vyhlíží, ‚Nikdo neuvidí,' říká si a tvář si rouškou zahalí. Za tmy...
Job 24:18...odplaví, jsou prokleté jejich pozemky,  nikdo nezamíří k jejich vinicím! Jako sucho a horko pohltí...
Job 24:20...matčin klín, jsou pochoutkou pro červy.  nikdo nevzpomene na ty zlosyny, jsou jak stromy větrem...
Job 30:13... Mou stezku rozkopali, na mojí zkáze pracujínikdo jim v tom nebrání. Širokou průrvou pronikají, jak...
Job 30:24...domu určeného všem živým. Na zhrouceného přece nikdo ruku nevztáhne, když volá o pomoc ve své pohromě....
Job 32:12...slova, pozorně jsem vás sledoval. Joba však nikdo z vás usvědčit neuměl, nikdo jste pro něj nenašli...
Job 32:21... abych si ulevil, otevřu ústa a odpovímNikomu jistě nebudu stranit, nikomu nechci lichotit....
Job 35:10...útlakem, pod vládou mocných křičí o pomocNikdo však neptá se: ‚Co Bůh, můj Stvořitel, který písněmi...
Job 37:21...říkat o vlastní zničení? Do slunce přece také nikdo nehledí, když jasně září na nebi, poté co vítr mraky...
Job 38:26... aby zaléval liduprázdnou zemi i poušť, kde nikdo nebydlí, aby zavlažil opuštěné trosky a novou trávu...
Job 41:1...položit! Pomysli na ten boj a to nezkusíš!  Nikdo proti němu nemá žádnou naději, pouhý pohled na něj...
Job 41:2...naději, pouhý pohled na něj člověka porazíNikdo se neosmělí, aby ho vydráždil - kdo by se tedy proti...
Job 41:25...třpytí se, jako by šediny narostly hlubiněNikdo na zemi mu není podoben - je stvořen zcela bez bázně....
Žalmy 5:5...předložím. Ty přece, Bože, nemáš rád podlostnikdo zlý u tebe nesmí být. Před tvýma očima neobstojí...
Žalmy 6:6... pro svoji lásku zachraň ! V hrobě na tebe nikdo nevzpomene - mezi mrtvými kdo by slavil ? Svým...
Žalmy 14:2...nebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí? Všichni zabloudili z cesty, úplně se...
Žalmy 18:42...svými protivníky jsem skoncoval. Volali o pomocnikdo je nezachránil, volali k Hospodinu - žádná odpověď....
Žalmy 19:7...druhému konci míří obloukem, před jeho žárem se nikdo neskryje. Hospodinův Zákon je dokonalý, život do duše...
Žalmy 40:6...zázraků! V úmyslech, které o nás máš, se tobě nikdo nerovná! Chtěl bych je vypovědět, o nich promluvit,...
Žalmy 49:9...Bohu úplatek. Výkupné za život je příliš drahénikdo z nich toto nikdy nesvede! Nikdo nebude naživu věčně,...
Žalmy 49:10...příliš drahé, nikdo z nich toto nikdy nesvedeNikdo nebude naživu věčně, hrobová jáma nikoho nemine. Jak...
Žalmy 53:3...nebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí? Všichni zabloudili z cesty, dočista se...
Žalmy 69:26...příbytek zůstane pustý, v jejich stanech  nikdo nebydlí! Koho jsi sám ztrestal, toho pronásledují,...
Žalmy 74:9...ze země. Znamení nevídáme, proroky nemámenikdo z nás neví, jak dlouho to zůstane. Jak dlouho se,...
Žalmy 79:3... Jejich krev po Jeruzalémě lili jak vodu, nebylo nikoho, kdo by je pochoval. Potupě vydáni jsme u svých...
Žalmy 101:7...můj služebník. V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na...
Žalmy 105:14...když bloudili, od jednoho k jinému královstvínikoho nenechal, aby jim ublížil. I krále kvůli nim...
Žalmy 105:37...se stříbrem a zlatem, v žádném z jeho kmenů nikdo neumdlel! Z jejich odchodu měli radost v Egyptě,...
Žalmy 109:12...patří, jeho jmění si vezmou cizinci! nemá nikoho, kdo by ho měl rád, není, kdo by jeho sirotky...
Žalmy 140:11...na prší uhlí řeřavé, padnou do jámy, z níž nikdo nevstane! pomlouvači ztratí svůj domov na zemi,...
Žalmy 142:5...mně ani jediný! Kdybych chtěl utéci, nemám kamnikdo se o nestará! K tobě zní moje volání: Ty,...
Žalmy 143:2...Jsem tvůj služebník, nevoď na soudnikdo z živých není v právu před tebou! Pronásleduje ...
Žalmy 146:3...dokud jsem tu! Nespoléhejte na mocné - smrtelník nikoho spasit nemůže. ztratí dech, vrátí se do země,...
Přísloví 1:24... však nechtěli jste slyšet, ruku jsem nabízelanikdo však nevnímal, všechny rady zavrhli jste, mými...
Přísloví 1:25... všechny rady zavrhli jste, mými domluvami se nikdo neřídil. Vašemu neštěstí nyní zasměji se i hrůze,...
Přísloví 3:30...nic zlého, když k tobě chová důvěru. Nežaluj nikoho pro nic za nic, když ti neprovedl žádné zlo. Nezáviď...
Přísloví 5:17...řeky tvé? Tobě patří, jen tobě jedinémunikomu cizímu je neponech. Požehnané je tvé zřídlo, v...
Přísloví 12:3... lstivého člověka však odsoudí. Darebáctví nikomu jistotu neposkytne, kořen spravedlivých však nikdo...
Přísloví 28:1...i pro tvou čeládku! Darebáci prchají, i když je nikdo nehoní, spravedliví jsou smělí jako lvi. Když je v...
Přísloví 30:30...kráčí nádherně: lev, nejudatnější zvíře, jež nikoho se neleká, osedlaný kůň, kozel a nepřemožitelný král...
Kazatel 4:8...jsem další marnost pod sluncem: Někdo je sámnikoho nemá, je bez dětí a bez bratrů. Jeho pachtění ale...
Kazatel 8:8...dít. Kdo jen mu prozradí, co chystá budoucnostNikdo neovládne vítr, aby jej lapil, dnem svojí smrti nikdo...
Kazatel 8:10...na ty, kdo konali dobro, si ale ve městě nikdo nevzpomněl. I to je marnost! Zlé činy nejsou trestány...
Kazatel 9:15...zachránil. Potom si ale na toho chudáka  nikdo nevzpomněl. Souhlasím, že "Moudrost je lepší než...
Kazatel 9:16...chudáka však bývá v opovržení a jeho slova nikdo neslyší. Lepší je slyšet klidná slova moudrých než...
Kazatel 10:10...zraní, kdo štípá dříví, ten si tím ublíží. Když nikdo nenabrousí otupené ostří, je třeba přidat více sil,...
Píseň 8:1...kojeným! To bych na potkání směle políbilanikdo by se na za to nezlobil. Vést bych mohla,...
Izaiáš 1:31...bude jeho čin; obojí to pak spolu vzplanenikdo to nebude moci uhasit! Toto viděl Izaiáš, syn Amosův...
Izaiáš 5:27...přivolá, a hle - hned rychle přispěcháNikdo z nich se neunaví, neklesne, nikdo si nezdřímne ani...
Izaiáš 5:29...řev; zavrčí a chytí úlovek, odvlečou ho pryčnikdo jim ho nevyrve. V ten den budou vrčet nad svou...
Izaiáš 9:18...zčerná zem a tento lid bude plameny pohlcenNikdo nemá slitování ani nad bratry, každý hltá maso...
Izaiáš 10:14...vajíčka, tak jsem celou zemi vysbíralnikdo ani křídlem nezamával, neotevřel zobák, aby zapípal."...
Izaiáš 13:14...hněv. Jako vyplašená gazela, jako stádo, jež nikdo nesvolá, každý se vrátí za svým lidem, každý uteče do...
Izaiáš 14:31...strachy! Od severu se valí vojsko jako dýmnikdo nezaostává za jeho řadami. Co odpovědět poslům...
Izaiáš 16:10...vinicích přestal zpěv a zábava. Víno v lisu  nikdo nešlapá a všechen výskot je ten tam. srdce jako...
Izaiáš 22:22...rámě vložím klíč domu Davidova; když otevřenikdo nezavře, a když zavře, nikdo neotevře. Zapustím ho...
Izaiáš 27:3...ji svlažuji. Ve dne i v noci střežím ji, aby  nikdo neškodil. se nezlobím. Objeví-li se trní a bodláčí...
Izaiáš 33:8...smlouva porušena, svědci v opovržení, člověka si nikdo neváží. Zem chřadne, uvadá, Libanon v hanbě usychá; z...
Izaiáš 33:24...kořisti - i chromí se toho lupu zúčastníNikdo tam žijící neřekne: "Jsem nemocný." Lid, který tam...
Izaiáš 34:10...navždycky; na věky věků z něj zbudou troskynikdo tudy nikdy neprojde. Tu zemi obsadí pelikán a výr,...
Izaiáš 37:33...sem ani šíp, násep proti němu nenavršínikdo nenastaví štít. Odejde, kudy přivedla ho cesta, do...
Izaiáš 38:11...mezi živými; neuvidím se s žádným člověkem, s nikým, kdo žije na světě. je strženo obydlí, jako...
Izaiáš 41:26... kdo odedávna, abychom řekli: "On se nemýlil"? Nikdo nic neoznámil, nikdo nic nezjevil, od vás neslyšel...
Izaiáš 42:22...se kořistí a nebylo zachránce, uloupeni bylinikdo neřekl: "Vrať je zpět!" Kdyby tak někdo z vás...
Izaiáš 43:13...jsem Bůh. Dříve než byl den, jsem. Z ruky nikdo nevyrve. Když konám, kdo to vrátí zpět? Toto praví...
Izaiáš 44:19... takže nevidí, ničemu nerozumí v srdcích svýchNikdo se nezastaví, nepřemýšlí, nemá rozum, nepomyslí si:...
Izaiáš 47:3... tvá hanba je odkryta! Pustím se do pomstynikoho neušetřím. Náš vykupitel je Svatý Izraelův, jméno...
Izaiáš 47:10... Ve své zlobě ses cítila bezpečná, říkala sis "Nikdo nevidí." Svou moudrostí a věděním jsi byla svedena...
Izaiáš 47:15... Každý se potácí svými cestami, nezachrání  nikdo z nich! Slyšte to, dome Jákobův, vy, kdo se nazýváte...
Izaiáš 50:2...zahnána je vašimi vinami! Proč když přicházímnikdo tu není? Proč nikdo neodpovídá na volání? Což je...
Izaiáš 57:1...jen toho bude ještě víc!" Spravedliví umírajínikomu to nevadí; zbožní lidé navždy odcházejí a nikdo na...
Izaiáš 59:4...rty mluví samé lži, váš jazyk mumlá podlostiNikdo nevolá po spravedlnosti, nezastává se věrnosti....
Izaiáš 60:15...byla opuštěná a neoblíbená, takže skrze tebe nikdo nechodil, způsobím, abys věčnou chloubou byla, všem...
Izaiáš 63:3... kdo šlape lis? sám jsem šlapal vinnou káďnikdo z národů se ke mně nepřidal. Ve svém hněvu jsem je...
Izaiáš 63:5... že není žádný pomocník, zhrozil jsem se, ženikom není opory. Svou vlastní paží jsem proto spásu...
Izaiáš 64:3...a před tebou se hory roztřásly! Od věků nikdy nikdo neslyšel, nikdo svým okem neviděl, že by nějaký Bůh...
Izaiáš 64:6...jako list, jako vichrem unášeni svými vinamiNikdo tvé jméno nevzývá, nikdo se neprobouzí, po tobě...
Izaiáš 65:17...nebe a novou zem; na minulé věci se zapomenenikdo nebude o nich přemýšlet. Nuže, radujte se a buďte...
Jeremiáš 2:15...jeho zem zpustošili, města spálili, takže v nich nikdo nebydlí. Z Memfisu a Dafné přišli muži, kteří ti...
Jeremiáš 3:16...Hospodinovy smlouvy. Ani na mysl nepřijdenikdo si na ni nevzpomene; nikomu nebude chybět a nebude se...
Jeremiáš 4:7... Z tvých měst zbudou pouhé trosky, v nichž nikdo nebydlí. Proto se oblečte pytlem, naříkejte a...
Jeremiáš 8:2... se kterým se radili a kterému se klaněliNikdo je neposbírá, nikdo je nepohřbí, zůstanou ležet jako...
Jeremiáš 8:6...vrátit se nechtějí. Pozorně jsem naslouchal, ale nikdo se o tom nezmínil. Nikdo nelituje, co zlého spáchal,...
Jeremiáš 9:9...pastvinami zpívám žalozpěv, že jsou vypálenynikdo tudy nechodí, bučení dobytka se tu neozve; všichni...
Jeremiáš 9:10...jen šakali, obrátím judská města v trosky, kde nikdo nebydlí." Kdo je tak moudrý, aby to pochopil? Ke komu...
Jeremiáš 9:21...hnůj na poli, jako za žencem padlé klasy, jež nikdo nesklidí." Tak praví Hospodin: " se mudrc nechlubí...
Jeremiáš 10:6...se jich, nedokážou nijak ublížit ani pomoci." Nikdo není, Hospodine, jako ty! Jsi veliký a velikou mocí...
Jeremiáš 10:7...všech národů a ve všech jejich královstvích není nikdo jako ty. Do jednoho jsou to nechápaví tupci a jejich...
Jeremiáš 10:23...trosky, kde žijí jen šakali. Hospodine, vím, že nikdo nemá svou cestu v moci a že člověk po jdoucí své...
Jeremiáš 11:19...země živých ho vytněme, si na jeho jméno  nikdo nevzpomene!" Hospodine zástupů, Soudce spravedlivý,...
Jeremiáš 12:11...plakat přede mnou. Zpustošena bude celá zem, a nikdo si to k srdci nevezme. Všechny holé vrchy na poušti...
Jeremiáš 13:19...spadnou z hlav!' Města v Negevu budou zavřenanikdo je nebude moci otvírat. Celý Juda bude vystěhován,...
Jeremiáš 14:16...v ulicích Jeruzaléma poražen hladem a mečemnikdo je nepohřbí - je ani jejich ženy, jejich syny ani...
Jeremiáš 15:10...s celou zemí svár a při! Nic jsem si nevypůjčilnikdo mi nedluží, a přesto mi všichni zlořečí. Hospodin...
Jeremiáš 16:4...v této zemi zplodili: Zemřou strašlivou smrtíNikdo je neopláče ani nepohřbí, takže zůstanou ležet jako...
Jeremiáš 16:6...velcí i malí. Nebudou pohřbeni ani oplakáninikdo si kvůli nim nebude dělat smuteční jizvy ani holit...
Jeremiáš 16:7...nim nebude dělat smuteční jizvy ani holit hlavyNikdo neuspořádá smuteční hostinu k útěše těch, kdo truchlí...
Jeremiáš 19:3... dopustím na toto místo takové neštěstí, že to nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane znít v uších. To proto...
Jeremiáš 21:13...trůníš dolině! praví Hospodin. Říkáte: ‚K nám se nikdo nedostane! Kdo může napadnout náš příbytek?' Ztrestám...
Jeremiáš 22:28...Jekoniáš nějaký zahozený střep? Hrnec, který nikdo nechce? Proč jsou tedy zavrženi on i jeho potomci,...
Jeremiáš 22:30...dětí, jako někoho, komu se v životě nedařiloNikomu z jeho potomků se nezdaří usednout na trůn Davidův a...
Jeremiáš 23:14...život ve lži; zločincům dodávají odvahy, aby se nikdo neodvrátil od své špatnosti. Všichni jsou pro jako...
Jeremiáš 25:33... budou rozsety od jednoho konce světa po druhýNikdo je neopláče, nikdo je neposbírá ani nepohřbí;...
Jeremiáš 29:32...Protože o Hospodinu hlásal bludy, nebude mít nikoho, kdo by z jeho rodiny v tomto lidu přežil a viděl,...
Jeremiáš 30:10... Jákob se vrátí a odpočine v bezpečínikdo ho nevyděsí. Vždyť jsem s tebou, praví Hospodin...
Jeremiáš 30:13... kdo by obhájil, není léku na tvé bolestinikdo nedokáže uzdravit! Všichni tví milenci na tebe...
Jeremiáš 30:17... neboť nazývali poběhlicí: ‚O Sion přece nikdo nestojí!'" Tak praví Hospodin: "Hle, přivedu ze...
Jeremiáš 34:9...otroka i svou hebrejskou otrokyni na svobodunikdo neměl zotročovat svého židovského bratra. Všichni...
Jeremiáš 34:22...a spálí je. Judská města obrátím v trosky, kde nikdo nebydlí." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina...
Jeremiáš 36:19...ukrýt," řekli na to velmoži Baruchovi. " nikdo neví, kde jste." Schovali tedy svitek v síni písaře...
Jeremiáš 36:30...tak praví Hospodin o judském králi Joakimovi: "Nikdo z jeho potomků nebude sedět na Davidově trůnu. Jeho...
Jeremiáš 38:24...na to Jeremiášovi řekl: " se o těch slovech nikdo nedozví, jinak zemřeš. se velmoži doslechnou, že...
Jeremiáš 38:27...pokynů, a tak od něj odešli s nepořízenouNikdo z nich totiž jeho rozhovor s králem neslyšel....
Jeremiáš 40:15...dovolíš, půjdu Išmaela, syna Netaniášova, zabítNikdo se to nedozví. Proč by měl zabít on tebe? Všichni...
Jeremiáš 41:4...den po zavraždění Gedaliáše, když o tom ještě nikdo nevěděl, přišlo ze Šechemu, Šíla a Samaří osmdesát...
Jeremiáš 42:17... hladem a morem. Nepřežije z nich ani jedinýnikdo neunikne neštěstí, jež na dopustím. Tak praví...
Jeremiáš 43:4...Kareachův, ani žádný z vojenských velitelů ani nikdo z lidu neposlechl Hospodinův příkaz, že mají zůstat v...
Jeremiáš 44:14...Judy, kteří se přišli usadit v Egyptěnikdo neunikne a nepřežije, aby se vrátil do judské země....
Jeremiáš 44:26... jméno nevysloví žádný Žid v celém Egyptěnikdo z nich neřekne: ‚Jakože je živ Panovník Hospodin!'...
Jeremiáš 46:19...Z Memfisu totiž zbudou sutiny, spáleniště, kde nikdo nebydlí. Egypt je jalovička překrásná, od severu ji...
Jeremiáš 46:27... Jákob se vrátí a odpočine v bezpečínikdo ho nevyděsí. Neboj se, můj služebníku Jákobe,...
Jeremiáš 48:9...obrácen v trosky! Z jeho měst zbudou sutiny, kde nikdo nebydlí. Zlořečený, kdo koná Hospodinovo dílo...
Jeremiáš 48:11...sedlinou měl svůj klid. Z nádoby do nádoby ho nikdo nepřelil, nemusel odejít do vyhnanství. A proto...
Jeremiáš 48:38...truchlení. Roztříštím Moáb jako džbán, který  nikdo nechce, praví Hospodin. Tolik střepů! Tolik kvílení!...
Jeremiáš 49:5...okolí. Budete rozehnáni každý na jinou stranunikdo neshromáždí ty, kdo se rozprchli. Později ale osud...
Jeremiáš 49:18...v jejich okolí, praví Hospodin, ani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník. Jako když lev...
Jeremiáš 49:33...doupětem šakalů, věčnou pustinou. Nebude zde  nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník." Slovo...
Jeremiáš 50:32...Nadutec klopýtne a zhroutí se tak, že ho nikdo nezvedne. V jeho městech zapálím oheň a ten pohltí...
Jeremiáš 50:40...v jejich okolí, praví Hospodin, ani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník. Hle, od severu...
Jeremiáš 51:29...uložil: Obrátí babylonskou zemi v trosky, kde nikdo nebydlí. Babylonští hrdinové dobojovali, zůstali ve...
Jeremiáš 51:62...místě prohlásil, že je vyhladíš, takže v něm nikdo nezbude - lidé ani dobytek - a zůstane navždy...
Pláč 1:4...v jeho sevření. Osiřelé jsou cesty na Sionnikdo nejde na slavnost. Jeho brány pustě zejí, jeho...
Pláč 1:7...kdysi mívala. Když její lid padal rukou sokanikdo nešel na pomoc, nepřítel se tenkrát díval a smál se...
Pláč 1:21... doma umírají hlady! Každý slyší sténánínikdo ale netěší. Všichni nepřátelé slyší o mém...
Pláč 4:4...lepí jazyk vyprahlý; o chleba prosí malé děti, a nikdo se s nimi nedělí. Ti, kdo se lahůdkami živili, teď...
Pláč 4:12...jeho základy. Nevěřili by zemští královénikdo z vládců světa, že vejde zapřisáhlý nepřítel do bran...
Pláč 4:14...slepí bloudili v ulicích zbroceni krví prolitounikdo se neodvážil ani dotknout jejich rouch. "Z cesty!...
Pláč 4:16...sám je rozptýlil, na ani nepohlédnenikdo nebere ohled na kněží, nikdo nešetří ani starce. Oči...
Pláč 5:8...my neseme jejich trest. Panují nad námi otrocinikdo neuvolní jejich pěst. Jde nám o život, když přinášíme...
Ezechiel 7:11...vypučela, krutost vyrostla ve kmen zla. Nezbude nikdo z nich, nikdo z jejich množství, nic z jejich jmění,...
Ezechiel 7:14...se. Na trubku troubí se, vše připraveno jenikdo však nejde do boje - na celý ten dav dopadá můj hněv!...
Ezechiel 14:15...by z byla jen pustina, kterou by kvůli zvěři nikdo nechodil, pak - jakože jsem živ, praví Panovník...
Ezechiel 16:5...ošetřena ani plenkami zavinuta jsi nebylaNikdo se nad tebou neslitoval, aby pro tebe jedinou z těch...
Ezechiel 16:34...lišíš od coury. Lišíš se tím, že o tvé služby nikdo nestojí, a tak neplatí oni tobě, ale ty jim. Proto...
Ezechiel 18:7...nezneuctí, nepřiblíží se k ženě, dokud krvácínikomu nechce ublížit, vrací dlužníkovi, co zastavil,...
Ezechiel 18:16...nevzhlíží, manželku svého bližního nezneuctínikomu nechce ublížit, nebere nic do zástavy,...
Ezechiel 22:30... do trhliny za tu zem, abych ji nezničil - ale nikoho jsem nenašel. Vyliji proto na své rozhořčení,...
Ezechiel 26:21...znamením a zanikneš. Budou hledat, ale nikdo nikdy nenajde, praví Panovník Hospodin." ...
Ezechiel 33:28...skončí. Izraelské hory natolik zpustnou, že tudy nikdo ani nepůjde. Obrátím tu zem v nejpustější pustinu...
Ezechiel 34:6...návrší. ovce jsou rozptýleny po vší zeminikdo je nehledá, nikdo nejde za nimi. Proto, pastýři,...
Ezechiel 34:28...potravou divé zvěři. Budou žít v bezpečínikdo je nevyděsí. Způsobím, že jejich setba slavně poroste...
Ezechiel 39:26... když ještě žili v bezpečí ve své zeminikdo je neděsil. je navrátím z národů a shromáždím je...
Ezechiel 44:2..." řekl mi Hospodin. "Nebude se otevíratnikdo nebude procházet. Zůstane zavřená, protože ...
Ezechiel 46:18... Svým synům dědictví z vlastního majetku, aby nikdo z mého lidu nebyl vyháněn ze svého vlastnictví." Poté...
Ezechiel 48:14...prvotiny země se nesmí prodat, směnit ani na nikoho převést, neboť je svatá Hospodinu. Zbývající díl, 5...
Daniel 1:19... Král s nimi hovořil a zjistil, že se nikdo z nich nevyrovná Danielovi, Chananiášovi, Mišaelovi a...
Daniel 2:11... kouzelníka ani mága nežádal. Král žádá nemožnéNikdo to jeho Výsosti nedokáže sdělit, kromě bohů, kteří...
Daniel 4:32...i s těmi, kdo bydlí na zemi. Jeho ruku nemůže nikdo zastavit, nikdo mu neřekne: ‚Cos to učinil?' Když mi...
Daniel 10:21...musím ti oznámit, co je zapsáno v Knize pravdy. (Nikdo však se mnou nespojil síly v boji proti nim, jedině...
Daniel 11:16... Tento útočník si bude dělat, co se mu zlíbí, a nikdo před ním neobstojí. Se svou ničivou mocí stane i v...
Daniel 11:24...provincií a provede něco, co neprovedl nikdo z jeho otců ani z otců jeho otců. Svým stoupencům...
Daniel 12:10... běleni a tříbeni. Zlí lidé budou i nadále zlínikdo z nich neporozumí. Moudří však porozumějí. Od zrušení...
Ozeáš 2:12...její sprostotu před zraky jejích milencůnikdo ji nezachrání přede mnou. Ukončím veškeré její veselí...
Ozeáš 4:1...země: V této zemi není věrnost ani láskanikdo nezná Boha. Jen samé kletby, lži a vraždění,...
Ozeáš 4:4...hynou společně s mořskými rybami. si však nikdo nestěžuje, nikdo nikoho neobviňuje - vždyť jsi to,...
Amos 5:2...a víckrát nevstane. Opuštěna bude v zemi svénikdo ji nezvedne. Toto praví Panovník Hospodin domu...
Amos 5:6...Josefův nevrhne jak oheň, který stravuje, který nikdo v Bet-elu uhasit nemůže! Vy ale obracíte právo v...
Amos 6:10...skryl, zeptá se: "Je s tebou ještě někdo?" "Nikdo," hlesne on. A tehdy řekne: "Tiše! ani nezmíníme...
Abdiáš 1:18... Sežehnou ho a stráví jej - v Ezauově domě nikdo nezbude! Tak promluvil Hospodin. Obyvatelé Negevu...
Micheáš 2:5..., naše pole dělí mezi proradné!'" A tak vám  nikdo nevyměří podíl v Hospodinově shromáždění....
Micheáš 4:4...ve stínu svého révoví, každý pod svůj fíkovníknikdo je nezděsí - tak promluvila ústa Hospodina zástupů...
Micheáš 5:7...lev mezi stády ovcí; drtí a trhá je, kudy jde, a nikdo mu je nevyrve. Tvá ruka se zvedne nad tvými nepřáteli...
Nahum 2:9...utíkají pryč. "Stůjte přece! Zastavte se!" A nikdo se neotočí. Berte stříbro, berte zlato! Ta nepřeberná...
Nahum 3:17...na zídky, pak ale vyjde slunce a zas uletínikdo neví, kam se poděli. Asyrský králi, tví pastýři...
Sofoniáš 2:15...si v bezpečí a namlouvalo si: ", jen , a nikdo víc!" Jak je zpustošeno, jen zvěř tu peleší! Každý...
Sofoniáš 3:2...tomu zatvrzelému městu plnému špíny a útiskuNikoho neposlouchá, nedá se poučit; nedoufá v Hospodina, ke...
Sofoniáš 3:6...bašty zpustly. Jejich ulice jsem zničil, že tudy nikdo nechodí. Z jejich měst zůstaly rozvaliny, z jejich...
Sofoniáš 3:13...nenajde. Budou se pást a odpočívat v bezpečínikdo je nezděsí." Jásej, Dcero sionská! Prozpěvuj,...
Zachariáš 2:4...Odpověděl mi: "Tyto rohy rozprášily Judu tak, že nikdo ani nemohl zvednout hlavu. Tihle však přišli, aby...
Zachariáš 8:10...pracovali bez odměny a kvůli nepřátelům nemohl nikdo v klidu přicházet ani odcházet, neboť jsem posílal...
Zachariáš 8:17...ve svých branách vynášejte soud pravdy a pokojeNikdo nevymýšlejte, jak ublížit svým bližním, a nelibujte...
Zachariáš 13:2...odstraním ze země jména model, takže si na  nikdo nevzpomene; odstraním ze země také proroky a ducha...
Zachariáš 14:21... V onen den nebude v chrámu Hospodina zástupů nikdo kupčit! Ortel slova Hospodinova nad Izraelem skrze...
Matouš 6:24...světlo v tobě tmou, jak veliká bude sama tma?! Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho...
Matouš 8:4... Potom mu Ježíš řekl: "Dej pozor, abys to nikomu neříkal. Jdi ale, ukaž se knězi a obětuj Bohu dar,...
Matouš 8:28... Byli tak nebezpeční, že tou cestou ani nemohl nikdo chodit. Začali křičet: "Co je ti po nás, Boží Synu?...
Matouš 9:16...jim bude ženich vzat, a tehdy se budou postitNikdo nepřišívá na starý plášť záplatu z nové látky. Taková...
Matouš 9:30...je přísně napomenul: "Dejte pozor, se to nikdo nedozví." Ale oni šli a roznesli zprávu o něm po celé...
Matouš 11:11...tebou.' Amen, říkám vám, žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele, ale kdo je nejmenší v nebeském...
Matouš 11:27...ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otcenikdo nezná Syna, jedině Otec, a ani Otce nikdo nezná,...
Matouš 16:20...v nebi." Tehdy učedníky přísně napomenul, aby nikomu neříkali, že on je Mesiáš. Od doby začal Ježíš...
Matouš 17:8... nebojte se." A když zvedli oči, neviděli  nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpět z hory jim Ježíš...
Matouš 17:9...Ježíše. Cestou zpět z hory jim Ježíš přikázal: "Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nevstane z...
Matouš 20:7...řekl: ‚Proč tu stojíte a celý den zahálíte?' ‚Nikdo nás nenajal,' odpověděli mu. Řekl jim tedy: ‚Jděte i...
Matouš 22:16...jsi pravdomluvný, pravdivě učíš Boží cestě a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo. Proto...
Matouš 22:46...David nazývá Pánem, jak to může být jeho syn?" A nikdo mu nedokázal odpovědět ani slovo. Od toho dne se ho...
Matouš 23:9...jediného Učitele, a vy všichni jste bratři. A nikoho si na zemi nenazývejteotcem', protože máte...
Matouš 24:22...ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny. Kdyby...
Matouš 24:36... slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani nebeští andělé, ani Syn - jedině sám můj...
Marek 1:44...pryč s přísným varováním: "Dej pozor, abys nikomu nic neříkal. Jdi se ale ukázat knězi a obětuj za své...
Marek 2:21...vzat, a tehdy, v ten den, se budou postitNikdo nepřišívá záplatu z nové látky na starý plášť. Jinak...
Marek 2:22...výplň od starého utrhne a díra bude ještě horšíNikdo nelije nové víno do starých měchů. Jinak víno měchy...
Marek 2:26...posvátné chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i svým mužům?" Potom dodal:...
Marek 3:27...a je rozdělen, nemůže obstát a je s ním konecNikdo ale nemůže přijít do domu siláka a uloupit jeho...
Marek 5:3...posedlý nečistým duchem. Bydlel v hrobechnikdo ho nemohl ani svázat řetězem. Předtím býval často...
Marek 5:4...řetězy vždy roztrhal a okovy rozlámal, takže ho nikdo nemohl zkrotit. Pořád, ve dne i v noci, byl v...
Marek 5:37...se, jenom věř," řekl představenému synagogyNikomu nedovolil, aby ho doprovázel, kromě Petra, Jakuba a...
Marek 5:43...úžas, ale on jim jasně přikázal, se o tom nikdo nedozví. Řekl jim také, dají najíst. Potom...
Marek 8:30...Petr. On je ale přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Tehdy je začal učit, že Syn člověka musí...
Marek 9:8..." Hned se rozhlédli, ale neviděli u sebe nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpět z hory jim...
Marek 9:9...Ježíše. Cestou zpět z hory jim přikázal, aby nikomu neříkali, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z...
Marek 9:39...s námi." "Nebraňte mu!" odpověděl Ježíš. "Nikdo nemůže vykonat zázrak v mém jménu a hned nato o mně...
Marek 10:18..."Proč nazýváš dobrým?" opáčil Ježíš. "Nikdo není dobrý, jen jediný - Bůh. Přikázání znáš:...
Marek 10:29..." Ježíš odpověděl: "Amen, říkám vám, že není nikdo, kdo by opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo otce...
Marek 11:2... najdete přivázané oslátko, na kterém ještě nikdo nikdy neseděl. Odvažte ho a přiveďte. Kdyby se vás...
Marek 11:14...nebyl čas fíků. Řekl mu: " z tebe nikdy nikdo nejí ovoce!" A jeho učedníci to slyšeli. Tak přišli...
Marek 11:16...stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubicnikomu nedovoloval ani přenášet zboží přes chrámové nádvoří...
Marek 12:14...mu: "Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo, ale...
Marek 12:34... řekl mu: "Nejsi daleko od Božího království." A nikdo se ho neodvažoval na nic zeptat. Když potom Ježíš...
Marek 13:20...ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby...
Marek 13:32... slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec....
Marek 16:8...vyšly ven a utekly od hrobu strachy bez sebe. A nikomu nic neřekly, protože se bály. V neděli ráno, když...
Lukáš 1:61..." Namítli : "Vždyť se tak ve tvém příbuzenstvu nikdo nejmenuje!" Ptali se tedy posunky jeho otce, jak by...
Lukáš 3:14...jim. "A co máme dělat my?" ptali se vojáci. "Nikoho nezastrašujte ani nevydírejte," odpověděl jim....
Lukáš 5:14...ho hned opustilo. Potom mu nařídil: "Nikomu to neříkej, ale na svědectví pro se jdi ukázat...
Lukáš 5:36...postit." Řekl jim ještě další podobenství: "Nikdo nepřišívá záplatu z nového pláště na starý. Musel by...
Lukáš 5:37...a záplata z nového se ke starému stejně nehodíNikdo nelije nové víno do starých měchů. Jinak to nové víno...
Lukáš 5:39...víno se lít do nových měchůNikdo, kdo pil staré, ovšem nechce nové. Říká totiž: ‚Staré...
Lukáš 6:4...posvátné chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě samotných kněží, a jedl a dal i svým mužům?"...
Lukáš 7:28...tebou.' Říkám vám, že žádné ženě se nenarodil nikdo větší než Jan, ale kdo je nejmenší v Božím království...
Lukáš 8:16...a dobrém srdci a vytrvale přinášejí užitekNikdo nerozsvítí lampu, aby ji přikryl nádobou nebo...
Lukáš 8:45... "Kdo se dotkl?" ptal se Ježíš. Když se nikdo nepřiznával, ozval se Petr: "Mistře, davy se na tebe...
Lukáš 8:51...Když pak vcházel do toho domu, nepustil dovnitř nikoho kromě Petra, Jakuba, Jana a rodičů děvčátka. Všichni...
Lukáš 9:21...mu Petr. Tehdy je přísně napomenul, aby to nikomu neříkali. Pověděl jim: "Syn člověka musí mnoho...
Lukáš 9:36...samotného Ježíše. Zůstali zticha a v těch dnech nikomu neprozradili, co viděli. Když pak druhý den...
Lukáš 10:4... Neberte s sebou měšec ani mošnu ani obuv a s nikým se po cestě nezdravte. Do kteréhokoli domu vejdete,...
Lukáš 10:22...ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otcenikdo neví, kdo je Syn, jedině Otec, a kdo je Otec, jedině...
Lukáš 10:42...však potřeba. Marie si vybrala správně a to  nikdo nevezme." Jednou se na jednom místě modlil, a když...
Lukáš 11:33...pokání, a hle, zde je někdo víc než JonášNikdo nerozsvítí lampu, aby ji postavil do skrýše nebo pod...
Lukáš 14:24...lidi přijít, je můj dům plný. Říkám vám, že nikdo z původně pozvaných neokusí mou večeři!'" Šly s ním...
Lukáš 17:18...zeptal se Ježíš. "Kde je těch zbylých devětNikdo z nich se nevrátil, aby vzdal Bohu slávu, jedině...
Lukáš 17:23...‚Je tu,' anebo: ‚Je tam,' nikam nechoďte a za nikým se nežeňte. Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho...
Lukáš 18:19...Ježíš mu ale řekl: "Proč mi říkáš dobrýNikdo není dobrý - jen jediný, Bůh. Přikázání znáš:...
Lukáš 18:29..."Amen, říkám vám," odpověděl jim Ježíš, "že není nikdo, kdo by opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče...
Lukáš 19:30...najdete přivázané oslátko, na kterém ještě nikdy nikdo neseděl. Odvažte ho a přiveďte. Kdyby se vás někdo...
Lukáš 20:21...ho: "Mistře, víme, že mluvíš i učíš správně a že nikomu nestraníš, ale pravdivě vyučuješ Boží cestě. Je...
Lukáš 23:53...ho do vytesané hrobky, do níž ještě nebyl nikdo pochován. Byl den příprav a blížil se začátek soboty...
Jan 1:18...však přišla skrze Mesiáše Ježíše. Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí,...
Jan 3:2..."Rabbi, víme, že jsi přišel jako učitel od BohaNikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-li...
Jan 3:13...věci, jak uvěříte, budu-li vám říkat nebeskéNikdo nevystoupil do nebe, jedině ten, který sestoupil z...
Jan 3:32...o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo přijímá jeho svědectví, zpečetil to,...
Jan 5:7..."Chceš být uzdraven?" zeptal se ho. "Pane, nemám nikoho, kdo by snesl do rybníka, když se zvíří voda,"...
Jan 5:22... tak i Syn dává život těm, kterým chce. Otec nikoho nesoudí, ale svěřil veškerý soud Synu, aby všichni...
Jan 6:39... A toto je vůle Toho, který poslal - abych nikoho z těch, které mi dal, neztratil, ale vzkřísil je v...
Jan 6:44...spolu reptat!" odpověděl jim Ježíš. "Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec,...
Jan 6:65...) Potom dodal: "Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce." Mnozí z...
Jan 7:4... i tvoji učedníci vidí, jaké skutky dělášNikdo, kdo chce být známý, přece nedělá nic v skrytu. Když...
Jan 7:13...lidi!" Kvůli strachu z představených však o něm nikdo nemluvil otevřeně. Asi v polovině svátku Ježíš vešel...
Jan 7:19...nic špatného. Mojžíš vám dal Zákon, že? Přitom nikdo z vás Zákon neplní. Proč chcete zabít?" "Jsi...
Jan 7:26...chtějí zabít? Podívejte se, mluví svobodněnikdo nic nenamítá. Že by hodnostáři přece jen poznali, že...
Jan 7:27...o tomto víme, odkud je, ale přijde Mesiášnikdo nebude vědět, odkud je." Ježíš, který zatím vyučoval...
Jan 7:30...a on poslal." Chtěli ho za to zatknout, ale nikdo na něj nevztáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho...
Jan 7:44...na dva tábory. Někteří se ho chtěli chopit, ale nikdo na něj nevztáhl ruku. Strážní se tehdy vrátili k...
Jan 7:46...nepřivedli?" Strážní odpověděli: "Takhle nikdy nikdo nemluvil!" "Snad jste se také nenechali obloudit?"...
Jan 8:10...a zeptal se : "Kde jsou tvoji žalobci, ženoNikdo neodsoudil?" "Nikdo, Pane," odpověděla. "Ani ...
Jan 8:11...jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo neodsoudil?" "Nikdo, Pane," odpověděla. "Ani neodsuzuji," řekl ...
Jan 8:15...ani kam jdu. Vy soudíte tělesně, nesoudím nikoho. A i kdybych soudil, můj soud je pravdivý, neboť...
Jan 8:20...říkal u pokladnice, když učil v chrámě, ale nikdo ho nezatkl, neboť jeho chvíle ještě nepřišla. Ježíš k...
Jan 8:33..."Jsme Abrahamovo símě!" ohradili se. "Nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: ‚Budete svobodní'?"...
Jan 9:4...který poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem...
Jan 9:32...toho, kdo Boha ctí a koná jeho vůli. Jaktěživ nikdo neslyšel, že by někdo otevřel oči slepě narozeného....
Jan 10:18...pokládám svůj život, abych ho zase přijalNikdo mi ho nebere, sám ho pokládám. Mám moc ho položit a...
Jan 10:28...věčný život a nezahynou navěky a z ruky je nikdo nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade...
Jan 10:29...Otec, který mi je dal, je větší nade všechnynikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce. a Otec jsme...
Jan 13:28...satan. "Co děláš, dělej rychle," řekl mu JežíšNikdo ze stolujících ale nerozuměl, proč mu to řekl. Jidáš...
Jan 14:6...ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali,...
Jan 15:13...Milujte jedni druhé, jako jsem miloval vásNikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své...
Jan 15:24...Kdybych mezi nimi nedělal skutky, které neudělal nikdo jiný, neměli by hřích. Teď ale viděli, a nenáviděli -...
Jan 16:5...vámi." "Teď odcházím k Tomu, který poslal, a nikdo z vás se neptá: ‚Kam jdeš?' Kvůli tomu, co jsem...
Jan 16:22... vaše srdce bude jásat radostí a tu radost vám nikdo nevezme. V ten den se nebudete ptát na nic. Amen,...
Jan 17:12...tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem jenikdo z nich nezahynul, kromě onoho syna zatracení, aby se...
Jan 18:9...slovo: "Z těch, které jsi mi dal, jsem neztratil nikoho.") Tehdy Šimon Petr vytasil meč, který měl s sebou,...
Jan 18:31... "Suďte ho podle vlastního zákona." "My nesmíme nikoho popravit," odpověděli židovští představení. (Tak se...
Jan 19:41...a v zahradě nový hrob, v němž ještě nebyl nikdo pochován. A protože byl židovský den příprav,...
Jan 21:12...se neroztrhla. "Pojďte snídat," řekl jim JežíšNikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: "Kdo jsi?" protože...
Skutky 1:20...‚Jeho příbytek zůstane pustý a v něm nikdo nebydlí' a dále: ‚Jeho pověření přijme jiný.'...
Skutky 4:12...zavržený, jenž se stal kamenem úhelným.' V nikom jiném není spása - na světě není lidem dáno jiné...
Skutky 4:17...šířit, pohrozme jim, o tom jménunikým nemluví." A tak je zavolali a přikázali jim, o...
Skutky 4:32...množství věřících mělo jedno srdce a jednu dušiNikdo nic nenazýval svým vlastním majetkem, ale měli...
Skutky 4:34...velikou mocí a na všech spočívala veliká milostNikdo mezi nimi netrpěl nouzi, protože ti, kdo vlastnili...
Skutky 5:13...spolu svorně trávili čas v Šalomounově sloupovíNikdo jiný se tam k nim neodvažoval připojit, ale lid si...
Skutky 5:23...stály stráže, ale když jsme odemkli, uvnitř nikdo nebyl." Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže...
Skutky 8:16...modlili se za , aby přijali Ducha svatého. (Na nikoho z nich totiž ještě nesestoupil; byli pouze pokřtěni...
Skutky 9:7...zůstali stát bez hlesu; slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli. Když se Saul zvedl ze země, otevřel oči,...
Skutky 10:34...se ujal slova a řekl: "Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí, kdokoli ho...
Skutky 18:10..."Neboj se, mluv a nemlč! jsem s tebounikdo se ani nedotkne, aby ti ublížil. Mnozí v tomto...
Skutky 20:25...svědkem evangelia o Boží milosti. Teď vím, že nikdo z vás, mezi nimiž jsem chodil a kázal o Božím...
Skutky 20:33...a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými. Od nikoho jsem nechtěl stříbro, zlato ani šaty. Sami víte, že...
Skutky 23:22...Velitel pak mladíka propustil a přikázal mu: "Nikomu neříkej, že jsi mi to prozradil!" Zavolal si dva...
Skutky 24:12...uctívat Boha, jsem nepobyl více než dvanáct dníNikdo neviděl hádat se s někým v chrámu nebo podněcovat...
Skutky 24:23... který Pavla střežil, mu ulehčí vazbunikomu z jeho přátel nebrání postarat se o něj. Po...
Skutky 25:11...však na tom, z čeho obviňují, nic nenínikdo jim nemůže vydat. Odvolávám se k císaři!" Festus...
Skutky 27:22... abyste se vzchopili. I když bude loď zničenanikdo z vás nepřijde o život. Dnes v noci navštívil...
Skutky 27:34...vás prosím, v zájmu své záchrany něco sněztenikdo z vás nepřijde ani o vlásek!" Po těch slovech vzal...
Skutky 28:21..."Nedostali jsme o tobě žádný dopis z Judskanikdo z bratrů k nám nepřišel se zprávou nebo žalobou na...
Římanům 2:11...pak čeká sláva, čest a pokoj. Bůh totiž nestraní nikomu. Všichni, kdo hřešili bez Zákona, bez Zákona také...
Římanům 3:10... že jsou všichni poddaní hříchu. Jak je psáno: "Nikdo není spravedlivý, není ani jediný; nikdo nechce...
Římanům 3:11...psáno: "Nikdo není spravedlivý, není ani jedinýnikdo nechce porozumět, Bůh nikomu nechybí. Všichni...
Římanům 3:20...skutků Zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo; Zákon totiž přináší jen poznání hříchu. Nyní je však...
Římanům 12:17...s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrostNikomu neodplácejte zlo zlem. všichni vidí, že vám jde o...
Římanům 13:8...vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čestNikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku; kdo miluje druhého...
Římanům 14:7...Bohu, a kdo nejí, nejí Pánu a děkuje BohuNikdo z nás totiž nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá....
1. Korintským 1:14...pokřtěni v Pavlově jménu? Díky Bohu, že jsem nikoho z vás nekřtil, kromě Krispa a Gaia, aby ještě někdo...
1. Korintským 1:29... aby obrátil vniveč to, co je, aby se před Bohem nikdo nechlubil. Jen díky němu jste v Kristu Ježíši, který...
1. Korintským 2:8...Bůh před věky předurčil k naší slávě a kterou nikdo z vůdců současného světa nepoznal; kdyby ji totiž...
1. Korintským 2:11...než jeho vlastní duch? Stejně tak Boha nezná nikdo než Boží Duch. My jsme však nepřijali ducha světa,...
1. Korintským 2:15...je duchovní, může rozumět všemu, ačkoli jemu nikdo nerozumí. Vždyť: "Kdo poznal Hospodinovu mysl, kdo by...
1. Korintským 3:11... Každý však dává pozor, jak na nich stavíNikdo nemůže položit jiný základ, mimo ten, který je již...
1. Korintským 3:18... neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy. se nikdo neplete: kdo z vás si myslí, že je na tomto světě...
1. Korintským 3:21...- , že neznamenají vůbec nic." se proto nikdo nechlubí lidmi. Všechno je přece vaše: Pavel,...
1. Korintským 4:6...znamená "nejít nad to, co je psáno". se tedy nikdo kvůli jednomu z nás nepovyšuje nad druhého. Kdo ...
1. Korintským 10:24...prospěšné; všechno smím, ale ne všechno pomáháNikomu nejde o vlastní prospěch, ale o prospěch toho...
1. Korintským 12:3...tomu byli vedeni. Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu svatém, nemůže zlořečit Ježíši,...
1. Korintským 14:2...totiž k lidem, ale k Bohu. Je puzen Duchem, ale nikdo mu nerozumí; co říká, zůstává tajemstvím. Ten, kdo...
1. Korintským 16:11...se věnuje Pánovu dílu tak jako ; jím tedy nikdo nepohrdá. Vypravte ho v pokoji na cestu za mnou,...
2. Korintským 5:16...zemřel a vstal z mrtvých. Od nynějška již proto nikoho neposuzujeme tělesně. I na Krista jsme kdysi měli...
2. Korintským 6:3..." Hle, čas milosti je tu, ten spásný den je teďNikomu nechceme klást do cesty žádnou překážku, aby naší...
2. Korintským 7:2...a posvěcujme se v bázni Boží. Přijměte násNikomu jsme neublížili, nikomu neuškodili, nikoho...
2. Korintským 11:9... Když jsem se u vás ocitl v nouzi, nebyl jsem nikomu na obtíž; co jsem potřeboval, mi přinesli bratři z...
2. Korintským 11:16...ale dopadnou, jak si zaslouží. Opakuji,  nikdo nemá za blázna. A i kdyby, přijměte aspoň jako...
2. Korintským 13:2...brát ohled na ty, kdo zůstali v hříchu, ani na nikoho jiného. Žádáte přece důkaz, že ve mně mluví Kristus....
Galatským 2:3...další běh nebyl zbytečný. Žádnou obřízku tehdy nikdo nevnucoval ani mému řeckému společníku Titovi. To jen...
Galatským 2:6...jsou cokoli, mně na tom nezáleží, Bůh nestraní nikomu), mně osobně nic nepřidali. Naopak uznali, že mi...
Galatským 2:16...vírou, a ne skutky Zákona. Skutky Zákona přece nikoho neospravedlní!" Když tedy hledáme ospravedlnění v...
Galatským 3:11...je zapsáno v knize Zákona." Že Zákon před Bohem nikoho neospravedlní, je zřejmé z toho, že "Spravedlivý...
Galatským 3:15... bratři. Lidskou smlouvu po schválení také nikdo neruší ani k nic nepřidává. Totéž platí pro...
Galatským 6:7...o vše dobré se svým učitelem. Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro...
Galatským 6:17...jakožto na Boží Izrael. s tím nadále nikdo neobtěžuje. Jizvy na mém těle jsou znamením, že...
Efeským 2:9...vás - je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu...
Efeským 5:6...nemá dědictví v Kristově a Božím královstvíNikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť...
Efeským 5:29...těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebeNikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý...
Efeským 6:9... tak i vy máte Pána v nebesích a ten nestraní nikomu. Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci...
Filipským 2:20... abych se také potěšil zprávami o vás. Nemám nikoho, jako je on, kdo by měl o vás tak opravdovou starost...
Koloským 2:4...poklady moudrosti a poznání. Toto říkám, aby vás nikdo neklamal přesvědčivými řečmi. Ačkoli jsem totiž tělem...
Koloským 2:16...a slavil nad nimi vítězství! Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům,...
Koloským 2:18...Kristu. Nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském...
Koloským 3:25...odpovídat jejich nespravedlnosti. Bůh nestraní nikomu. Páni, chovejte se k služebníkům spravedlivě a...
1. Tesalonickým 1:8...roznesla také vaše víra v Boha, takže nemusíme nikomu nic říkat. Všichni totiž sami vyprávějí, jak jsme k...
1. Tesalonickým 2:9...a dřinu. Dnem i nocí jsme pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž a mohli vám kázat Boží...
1. Tesalonickým 3:3...aby vás upevnil a povzbudil ve vaší víře, aby se nikdo z vás nenechal těmito souženími zviklat. Víte přece,...
1. Tesalonickým 4:6...žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají BohaNikdo v této věci nepřekračuje meze a nepodvádí svého...
1. Tesalonickým 5:15...a se všemi mějte trpělivost. Dejte pozor,  nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je...
2. Tesalonickým 2:3...nás), že prý Pánův den přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí...
2. Tesalonickým 3:8...náš příklad. My jsme u vás nezahálelinikoho jsme jen tak nevyjídali. Naopak: dnem i nocí jsme se...
1. Timoteus 4:12...jim předávej a Nikdo nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak, buď pro...
1. Timoteus 5:22...bez předsudků a nikdy se nechoval předpojatě. Na nikoho nevkládej ruce ukvapeně a neměj účast na cizích...
1. Timoteus 6:16...a přebývá v nepřístupném světle, kterého nikdo z lidí neviděl ani vidět nemůže a kterému patří čest...
2. Timoteus 2:4...útrapy jako dobrý voják Ježíše KristaNikdo v bojové službě se neplete do civilních záležitostí;...
2. Timoteus 4:16...našim slovům. Při první obhajobě se za mne nikdo nepostavil. Všichni opustili - kéž jim to není...
Titus 2:15.... Povzbuzuj je a napomínej s veškerým důrazemNikdo tebou nepohrdá. Připomínej jim, se poslušně...
Titus 3:2... jsou vždy připraveni konat dobro, nikom nemluví zle, jsou snášenliví, laskaví a vůči všem...
Židům 5:4...za hříchy lidu, ale i za vlastní. Tuto čest si nikdo nemůže přivlastnit, ale musí ho povolat Bůh tak jako...
Židům 7:13... přece patří k jinému pokolení, z něhož nikdy nikdo u oltáře nesloužil. Jak známo, náš Pán pochází z Judy...
Židům 7:19...jako nedostatečné a neúčinné (Zákon přece nikoho k dokonalosti nepřivedl) a zároveň se zavádí něco...
Židům 11:6...Božího oblíbence a bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a...
Židům 12:14...o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána. Dávejte pozor, aby se někdo nepřipravil...
Židům 12:16... který by nakazil a poškodil mnohé. senikoho nestane nevěrník nebo bezbožník jako Ezau, který...
Jakub 1:7...vlně, větrem bičované a hnané sem a tam.  nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane - člověk s...
Jakub 1:13... Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče...
1. Petr 1:17...psáno: "Buďte svatí, neboť jsem svatý." Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků....
1. Petr 4:15... neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.  nikdo z vás netrpí jako vrah, zloděj, zločinec nebo udavač....
1. Jan 2:10...ve tmě. Kdo miluje bratra, zůstává ve světlenikomu není kamenem úrazu. Kdo ale bratra nenávidí, zůstává...
1. Jan 2:19...námi; oni však od nás odešli, aby se ukázalo, že nikdo z nich nepatřil k nám. Vy ale máte pomazání od...
1. Jan 3:7...hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. Nenechte se nikým oklamat, drazí. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý,...
1. Jan 4:12...nás, musíme i my milovat jedni druhé. Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás...
Zjevení 2:17...a na tom kaménku napsané nové jméno, jež nezná nikdo než ten, kdo je přijímá." "Andělu církve v Thyatirech...
Zjevení 3:7...a Pravý, který klíč Davidův, který otvírá, a nikdo nezavře, a zavírá, a nikdo neotevře: Znám tvé skutky....
Zjevení 3:8... postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít. Neboť máš sice malou moc, ale zachoval...
Zjevení 3:11...země. Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu. Kdo vítězí, toho učiním...
Zjevení 5:3...otevřít tu knihu a rozlomit její pečeti?" A nikdo na nebi, na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít...
Zjevení 5:4... nahlédnout. Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden otevřít tu knihu a nahlédnout do ...
Zjevení 7:9...hle, potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst, ze všech národů a pokolení a lidí i...
Zjevení 13:17...dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to...
Zjevení 14:3...čtyřmi bytostmi i před těmi starci. Tu píseň se nikdo nemohl naučit, jen těch sto čtyřiačtyřicet tisíc...
Zjevení 15:8...se naplnil dýmem od Boží slávy a od jeho mocinikdo nemohl vejít do chrámu, dokud se nevykoná sedm ran...
Zjevení 18:11...země nad budou plakat a truchlit, neboť  nikdo nekoupí jejich zboží: náklady zlata, stříbra,...
Zjevení 18:22...na loutnu, zpěváků, pištců a trubačů v tobě nikdo neuslyší, žádný řemeslník kteréhokoli řemesla se v...
Zjevení 18:23...nerozsvítí, hlas ženicha a nevěsty v tobě nikdo neuslyší, neboť tví obchodníci byli pány země a tvá...
Zjevení 19:12...množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |