Nijak

Hledám varianty 'nijak' [ nijak ]. Nalezeno 28 veršù.
Deuteronomium 30:11...ti dnes vydávám, není nad tvé síly, není ti nijak vzdálené! Není na nebi, abys říkal: "Kdo z nás...
Soudců 11:27...je za tu dobu nedobyli zpět? jsem ti tedy nijak neublížil, ale ty mi křivdíš, když proti mně válčíš....
1. Samuel 12:4...vám to." "Nekřivdil jsi nám," odpověděli. "Nijak jsi nám neublížil ani jsi od nikoho nic nevzal." Na...
1. Samuel 12:21... Neodvracejte se k marnostem, které nemohou nijak prospět ani zachránit - vždyť jsou to marnosti!...
1. Samuel 19:4...svému služebníku Davidovi," řekl mu. "Vždyť ti nijak neublížil. Naopak, velmi ti svou službou prospěl....
1. Samuel 24:12...uznej, že jsem nespáchal žádný zločin ani zraduNijak jsem ti neublížil, ale ty na číháš, abys ...
2. Letopisů 12:14...matka, Amonka, se jmenovala Naama. Jednal zlenijak netoužil hledat Hospodina. Rechoboámovy skutky jsou,...
Ester 6:3...to byl Mordechaj vyznamenán a povýšen?" "Vůbec nijak," odpověděli panoši obsluhující krále. "Je někdo v...
Job 9:13...řekne: ‚Co to provádíš?' Svůj hněv Bůh omezovat nijak nehodlá - před ním se musí sklonit i pomocníci...
Job 21:9...jejich domech je pokoj bez obav, Boží hůl na  nijak nepadá. Jejich býk je plodný, nikdy neselže, jejich...
Job 33:9...v přítomnosti prohlásil: ‚Jsem zcela ryzínijak jsem nechybil, jsem nevinný a nemám hřích. Bůh však...
Přísloví 5:6... její kroky vedou do pekel. O stezku života se nijak nezajímá, vrtkavým krokem jde, aniž tuší kam. Proto...
Přísloví 11:4...zničí jejich falešnost. V soudný den majetek nijak neprospěje, poctivost ale zachraňuje před smrtí....
Přísloví 18:2...choutky, každou rozumnou radou pohrdne. Tupec nijak nestojí o rozumnost - chce jen vyklopit, co na...
Kazatel 5:7...odpíráno právo a spravedlnost, nebuď tou věcí nijak překvapen. Vysoce postaveného totiž chrání vyšší a...
Izaiáš 30:6...velbloudů nesou poklady lidu, který jim nemůže nijak pomoci, Egyptu, který nezmůže vůbec nic, a proto ten...
Jeremiáš 10:5... protože nechodí. Nebojte se jich, nedokážou nijak ublížit ani pomoci." Nikdo není, Hospodine, jako ty!...
Jeremiáš 23:32...a nic jsem jim nesvěřil. Nemohou tomuto lidu nijak pomoci, praví Hospodin." "Když se někdo z lidu...
Matouš 15:6... jsem daroval Bohu,' ten nemusí svého rodiče nijak uctít. A tak jste kvůli své tradici zrušili Boží...
Marek 16:18...budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatéhonijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti...
Skutky 24:13...ve městě. To, z čeho tu obviňují, nemohou nijak prokázat. Přiznávám však před tebou, že sloužím Bohu...
Skutky 25:10...císařským soudem, jemuž podléhám. Židům jsem nijak neublížil, jak sám velmi dobře víš. Jsem-li skutečně...
Skutky 28:17...Když se sešli, řekl jim: "Bratři, ačkoli jsem se nijak neprovinil proti našemu lidu ani proti otcovským...
2. Korintským 6:12... naše srdce je dokořán! Nebyli jste námi nijak utlačováni - jste to vy, kdo potlačuje své city k nám...
Galatským 4:12...vás, buďte jako ; vždyť i jsem jako vyNijak jste mi neublížili. Jak víte, na začátku jsem vám...
Filipským 1:28...duše vedete zápas o víru evangelia. Nedejte se nijak vystrašit svými protivníky; to jim bude jasným...
Filipským 3:1...se v Pánu. Psát vám znovu stále totéž mi není nijak zatěžko a pro vás to znamená jistotu. Dejte si pozor...
Židům 13:9...srdce milostí než pokrmy, které svým stoupencům nijak nepomohly. Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |