Nich

Hledám pøesnì 'nich'. Nalezeno 510 veršù. Další varianty: ony (18) oni (240) ona (66) nimi (462) nim (247) nich (523) (312) jimi (41) jim (1499) jich (208) je (6538)
Genesis 9:19...otcem Kanaána). Tito tři byli Noemovi synové; z nich se zalidnila celá země. Zemědělec Noe byl první, kdo...
Genesis 10:5...Javanovi: Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští. Z nich se rozdělily přímořské národy podle svých zemí, jazyků...
Genesis 10:32...synů podle svých pokolení a národností; z nich se po potopě rozdělily národy země. Celá země mluvila...
Genesis 14:10...- čtyři králové proti pěti. Údolí Sidim je ovšem plné ložisek asfaltu. Sodomský a gomorský král do...
Genesis 18:8...a dobytče, které připravil, a položil to před . Sám pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je...
Genesis 19:17...za městem ho propustili. Když ho vedli venjeden z nich řekl: "Utíkej o život! Neohlížej se a nikde na...
Genesis 27:9... a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mij dvě pěkná kůzlata a z nich pro tvého otce připravím...
Genesis 27:14...a jdi mi přinést ta kůzlata." A tak šel, vzal je a přinesl své matce, která z nich připravila otcovu...
Genesis 30:37... mandloňové a platanové pruty, oloupalnich proužky kůry, a tak odkryl bílé jádro prutů. Potom ty...
Genesis 35:5...Potom táhli dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli pronásledováni. Jákob...
Genesis 39:1...Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifar, velitel...
Genesis 41:21...těch sedm prvních, tučných krav. A ačkoli je sežraly, nebylo to na nich vůbec znát, neboť byly stejně...
Genesis 41:30...zem přichází sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na...
Genesis 42:9...ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, kterénich měl, a tak jim řekl: "Jste špehové! Přišli jste...
Genesis 42:24...a tak nevěděli, že jim rozumí. V tu chvíli se od nich odvrátil a rozplakal se. Potom se k nim vrátil,...
Genesis 42:25...před jejich očima ho spoutal. Potom přikázal,  jim naplní měchy obilím, každému z nich do pytle vrátí...
Genesis 42:27...zrní na osly a odešli. Když měli cestou nocovatjeden z nich otevřel svůj pytel, aby dal svému oslu obrok,...
Genesis 42:28...stříbro: leželo navrchu v jeho vaku! " stříbro je zpátky!" zvolal ke svým bratrům. "Je přímo v mém vaku!"...
Genesis 44:1...svého domu: "Naplň vaky těch mužů jídlem, kolik jen unesou, a vlož stříbro každého z nich navrch jejich...
Genesis 45:27... Když mu ale vyřídili všechna slova, která po nich Josef vzkázal, a když spatřil povozy, které Josef...
Genesis 48:6...jako Ruben a Šimeon. Potomci, které zplodíš po nich, budou tví. Pokud jde o jejich dědictví, budou uvedeni...
Genesis 49:28...bude žrát a večer svou kořist rozdělí." Toto je všech dvanáct izraelských kmenů a takto k nim jejich...
Exodus 5:8... si ji jdou sbírat sami! Požadujte ale od nich stejné množství cihel, jako vyráběli dosud. Nic jim...
Exodus 8:1...ramenům i mokřinám a na celou egyptskou zemnich vyveď žáby!'" A když Áron napřáhl ruku k egyptským...
Exodus 8:2...Áron napřáhl ruku k egyptským vodám, vylezlynich žáby a pokryly celou egyptskou zem. Věštci však...
Exodus 10:1...řekl: "Jdi k faraonovi. Zatvrdil jsem hojeho dvořany proto, abych uprostřed nich konal tato znamení...
Exodus 10:26...půjde s námi - nezůstane tu ani kopyto. Budemenich brát, co bude potřeba ke službě Hospodinu, našemu Bohu...
Exodus 14:28...moře. Jak se vody vracely, pohřbily vozyjezdce, celé faraonovo vojsko, jež vešlo za Izraelity do...
Exodus 20:11...Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin...
Exodus 23:11... Sedmého roku ji ale nech ležet ladem, aby se najedli ubožáci z tvého lidu. Co zbude po nich, spase polní...
Exodus 25:3... jehož srdce bude ochotné. Jako příspěvek od nich vyberte zlato, stříbro, bronz, modrou, purpurovou a...
Exodus 25:8... mi udělají svatyni, abych přebýval uprostřed nich. Příbytek a veškeré jeho vybavení uděláte přesně podle...
Exodus 25:14...skrz kruhy po bocích truhly, aby se na nich truhla dala nosit. Tyče budou zůstávat v kruzích...
Exodus 25:15... Tyče budou zůstávat v kruzích truhly, nebudounich vytahovány. Do truhly pak vložíš Svědectví, které...
Exodus 25:28...nosit. Tyče uděláš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem; na nich se bude stůl nosit. Vyrobíš k němu také...
Exodus 26:37...zhotovíš pět sloupů z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Budou na nich zlaté háčky a uliješ pro pět...
Exodus 28:41...hlavy; zhotovíš jim je ke slávě a ozdobě. do nich oblékneš svého bratra Árona a jeho syny, pomažeš je,...
Exodus 29:13... jaterní lalok, obě ledviny i s tukem, který je na nich, a necháš to dýmat na oltáři. Maso z toho býčka,...
Exodus 29:22... jaterní lalok, obě ledviny i s tukem, který je na nich - a pravou kýtu, neboť je to beran pověření. Z...
Exodus 29:29...Hospodinu. Áronova svatá roucha připadnou po m jeho synům, aby v nich bývali pomazáni a pověřeni. Syn,...
Exodus 29:46...jejich Bohem. A poznají, že jsem Hospodinjejich Bůh, který je vyvedl z Egypta, abych přebýval...
Exodus 30:4...jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Pod tím věncemmu na obou bocích připevníš dva zlaté kruhy, a to po obou...
Exodus 30:12...zjišťovat počet synů Izraele, při tom každýnich Hospodinu výkupné za svůj život, aby mezi kvůli...
Exodus 32:4...zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. Ten od nich to zlato přijal, vytvaroval formu a odlil z toho sochu...
Exodus 37:27...jeho obvodu udělal zlatý věnec. Pod tím věncemmu na obou bocích připevnil dva zlaté kruhy, a to po obou...
Exodus 38:7...z akáciového dřeva a obložil je bronzem. Pak je provlékl skrz kruhy po bocích oltáře, aby se na nich dal...
Exodus 39:3...a ze soukaného kmentu. Vytepali zlaté plíšky a z nich nastříhali nitě, aby je umně vetkali do modré,...
Exodus 39:6...přikázal Mojžíšovi. Do zlatých obrouček zasadili onyxové kameny, a jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak na...
Leviticus 3:4...tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme...
Leviticus 3:10...tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme...
Leviticus 3:15...tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme...
Leviticus 4:9...tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme...
Leviticus 7:4...vnitřnosti, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který bude...
Leviticus 10:1...Abihu pak vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheň, položili na něj kadidlo a obětovali před...
Leviticus 15:31...jejího výtoku. Tak budete Izraelity oddělovat od jejich nečistot, aby kvůli svým nečistotám nezemřeli, když...
Leviticus 22:25...pokrm svého Boha, neboť mají na sobě porušeníje na nich vada - nedojdete jimi zalíbení." Hospodin...
Leviticus 23:37...běžnou práci. Toto jsou Hospodinovy slavnostijež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění. Při nich...
Leviticus 25:52... za niž byl koupen. Zbývá-li do léta milosti jen málo let, spočítá cenu svého výkupného podle nich. Bude...
Leviticus 26:43...jejich zem. Země zatím bude opuštěna, a když bez nich zpustne, bude užívat svých sobot, než si odpykají...
Numeri 4:19...když přistupují k nejsvětějším věcem, naložítenimi takto: přijde Áron a jeho synové a každému z nich určí...
Numeri 4:49...rozkazu vydaného Mojžíšem byla každémunich určena jeho služba a jeho břemeno. A tak byli sečteni,...
Numeri 7:5...řekl Mojžíšovi: "Přijmi to od nich, to slouží ke službě při Stanu setkávání. Rozděl to...
Numeri 8:24...platí pro levity: Od pětadvaceti let každýnich nastoupí službu, aby konal práci při Stanu setkávání....
Numeri 11:25... Vzal z Ducha, který byl na Mojžíšovi, a udělil jej těm sedmdesáti stařešinům. Jakmile na nich Duch...
Numeri 11:26...pak nikdy. Dva muži ovšem zůstali v tábořejeden se jmenoval Eldad a druhý Medad. Protože byli na...
Numeri 14:11...i přes všechna znamení, která jsem uprostřed nich vykonal? Udeřím na morem, zřeknu se jich a z tebe...
Numeri 15:12... s každým beranem, beránkem či kůzletem.  jich připravíte jakékoli množství, takto naložíte s každým...
Numeri 16:3... Srotili se proti Mojžíšovi a Áronovi a řekli jim: "Osobujete si příliš! Celá tato obec, ti všichni jsou...
Numeri 16:7...kadidelnice, Korach a celá jeho tlupa. Zítra do nich dejte žhavé uhlí a na před Hospodinem položte...
Numeri 16:15...velmi rozlítil a řekl Hospodinu: "Nevšímej si jejich obětí! Ani jediného osla jsem si od nich nevzal, ani...
Numeri 16:18..." Každý tedy vzal svou kadidelnici, dali do nich řeřavé uhlí, na položili kadidlo a postavili se ke...
Numeri 17:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Eleazarovi, synu kze Árona, ze spáleniště posbírá ony kadidelnice, neboť...
Numeri 17:4... Zůstanou pak synům Izraele jako znamení." Kz Eleazar tedy vzal mosazné kadidelnice, které přinesli...
Numeri 18:24...jako příspěvek Hospodinu. To proto jsemnich řekl: Nebudou mít dědictví mezi syny Izraele."...
Numeri 18:26..."Řekni levitům: Když od synů Izraele přijmete jejich desátky, které jsem vám dal za dědictví, odevzdáte z...
Numeri 18:28...přijmete od synů Izraele. Příspěvek Hospodinunich dáte knězi Áronovi. Ze všeho, co vám bude darováno,...
Numeri 19:10...k přípravě očistné vody. Je to oběť za hřích. Rovž ten, kdo sbíral popel jalovice, si vypere oděv. ...
Numeri 21:1...po třicet dní. Když aradský král, Kananejec sídlící v Negevu, uslyšel, že Izrael přichází...
Numeri 21:25...zabral všechna emorejská města a usadil senich, včetně Chešbonu a všech jeho vesnic. Chešbon byl...
Numeri 21:35...králem Sichonem, který bydlel v Chešbonu." A tak jej pobili i s jeho syny a s celým jeho lidem, z nich...
Numeri 25:11...k Mojžíšovi: "Pinchas, syn Eleazara, syna kze Árona, odvrátil mou zuřivost od synů Izraele....
Numeri 26:58... Merari a z něj rod merarijský. Patří do nich tyto levitské rody: rod libnijský, rod hebronský, rod...
Numeri 26:65...řekl: "Musejí zemřít na poušti," a nezůstalnich nikdo než Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. ...
Numeri 30:15...dne nic nenamítal, pak tím potvrdil všechny je sliby i závazky, jimiž je vázána. Potvrdil je, neboť v...
Numeri 31:37...vyšli do boje, činila: 337 500 kusů bravu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 675. 36 000 kusů skotu; z...
Numeri 31:38...Hospodinu odvedeno 675. 36 000 kusů skotu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 72. 30 500 oslů; z nich bylo...
Numeri 31:39...nich bylo Hospodinu odvedeno 72. 30 500 oslů; z nich bylo Hospodinu odvedeno 61. 16 000 osob; z nich bylo...
Numeri 31:40...nich bylo Hospodinu odvedeno 61. 16 000 osob; z nich bylo Hospodinu odvedeno 32. Tento příspěvek Hospodinu...
Numeri 31:51...našich životů před Hospodinem." Mojžíš a kz Eleazar tedy od nich přijali všechny ty mistrovské...
Numeri 32:28...Hospodinem, jak praví náš pán." Mojžíš tedynich vydal příkaz knězi Eleazarovi, Jozuovi, synu Nunovu, a...
Numeri 35:11...vám budou sloužit jako útočiště. Bude se do nich moci uchýlit ten, kdo někoho neúmyslně zabil. Ta města...
Deuteronomium 1:8...otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ji  jim a po nich jejich semeni." Tenkrát jsem vám řekl:...
Deuteronomium 2:34...se vším jeho lidem. Tenkrát jsme dobyli všechna jeho města. Každé z nich jsme vyhladili jako proklaté...
Deuteronomium 3:3...do našich rukou i bášanského krále Oga se vším jeho lidem. Bili jsme je, z nich nezůstal jediný živý....
Deuteronomium 4:2... která vám udílím, nic nepřidávejte a nicnich neubírejte, ale zachovávejte přikázání Hospodina,...
Deuteronomium 6:7...ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po...
Deuteronomium 7:21...z těch, kdo se před tebou skryli. Nemějnich strach, vždyť uprostřed tebe je Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 7:25...před tebou neobstojí, všechny je vyhladíš. Sochy jejich bohů spal. Nesmíš zatoužit po stříbru ani zlatu,...
Deuteronomium 8:12...sytosti, postavíš krásné domy a zabydlíš senich, se tvůj skot a brav rozmnoží, budeš mít hojnost...
Deuteronomium 9:10...dal dvě kamenné desky popsané Božím prstem. Na nich byla všechna slova, která k vám Hospodin promluvil z...
Deuteronomium 11:19...znamení na ruku a jako pásek na čelo. Vyučujte jim své syny. Mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě...
Deuteronomium 20:3...promluví k lidu: "Slyš, Izraeli! Dnes jdete do boje proti svým nepřátelům. Nebuďte malomyslní, nebojte se...
Deuteronomium 20:19...proti Hospodinu, svému Bohu. Budeš-li ve válce které město dlouho obléhat, aby ses jej zmocnil, nenič...
Deuteronomium 20:20... aby před tebou utekl za hradbu? Smíš zničit jen ty stromy, o kterých víš, že nenesou ovoce. Takové smíš...
Deuteronomium 21:5...neselo, a tam zlomí vaz. Potom přistoupí kží, Leviho synové (neboť je Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil,...
Deuteronomium 25:5...náhubek. Když budou bratři bydlet pospolujeden z nich zemře, aniž by měl syna, neprovdá se žena...
Jozue 5:7..., totiž zem oplývající mlékem a medem. Místo nich postavil jejich syny. Ty Jozue obřezal, poněvadž byli...
Jozue 7:5...museli se před ajskými dát na útěk. Ajští mužinich pobili asi třicet šest; pronásledovali je od brány ...
Jozue 9:16...obce jim to odpřisáhli. Tři dny poté, conimi uzavřeli smlouvu, se ale dozvěděli, že ti lidé jsou z...
Jozue 9:21...prohlásili: " zůstanou naživu," a tak senich podle rozhodnutí vůdců stali dřevaři a nosiči vody pro...
Jozue 9:27...synů Izraele, aby je nepobili, a téhož dnenich udělal dřevaře a nosiče vody pro obec a pro Hospodinův...
Jozue 10:8...hrdinové. Hospodin Jozuovi řekl: "Neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do rukou. Nikdo z nich před...
Jozue 10:20...velikou, drtivou porážku dovršili a skoncovalinimi. Ti, kdo z nich přece přežili, utekli do opevněných...
Jozue 20:4...před krevní mstou. Když se provinilý uteče do jednoho z těchto měst, postaví se ke vchodu do městské...
Jozue 23:7... Neuchylujte se od něj napravo ani nalevo. Rozhod se nesměšujte s národy, které tu s vámi ještě zůstávají....
Soudců 2:10...a připojilo se ke svým otcům, nastoupilo po nich další pokolení, které neznalo Hospodina ani to, co pro...
Soudců 7:1... ale na zemi všude kolem rosa. Ráno se pak Jerub-baal (totiž Gedeon) s celým svým vojskem utábořil u...
Soudců 8:18...Tábor?" "Byli ti podobní," odpověděli. "Každýnich vypadal jako královský syn." "To byli bratři,...
Soudců 8:24...vám vládnout Hospodin." Potom dodal: "Mám na vás jen tuto prosbu: Každý mi ze své kořisti dejte jednu...
Soudců 9:25...zálohy a ty přepadaly každého, kdo kolem nich procházel. Abimelech se to však dozvěděl. Tenkrát se...
Soudců 20:45...na útěk do pouště k Rimonské skále, ale Izraelci jich na silnicích dostihli ještě pět tisíc. Hnali je ke...
Soudců 21:21...tančit na veselici, vyskočte z vinic, každý sinich polapte manželku a vraťte se do benjamínského kraje....
Soudců 21:23...dědictví. Znovu vystavěli svá města a bydlelinich. Synové Izraele se tenkrát odtamtud rozešli každý ke...
1. Samuel 2:8... ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává usednout, dává jim místo na čestných sedadlech....
1. Samuel 6:7...stejně propustili a oni šli. Proto teď připravte jeden nový vůz a dvě otelené krávy, na něž nebylo nikdy...
1. Samuel 10:4...džbán vína. Pozdraví , dají ti dva chleby a ty je od nich přijmeš. Přijdeš na Gibeat-elohim, Boží vrch,...
1. Samuel 11:11...poslední hlídky nad ránem vpadli do tábora a pobíjeli Amonce do poledne. Nějací zbyli, ale ti se...
1. Samuel 14:36..."Pojďme! V noci vyrazíme za Filištíny a budeme je plenit do svítání. Ani jednoho z nich nenecháme!"...
1. Samuel 16:10... ale Samuel řekl Jišajovi: "Hospodin si nikohonich nevybral." Samuel se pak Jišaje zeptal: "To jsou...
1. Samuel 17:18... Tady těch deset kusů sýra vezmi pro velitele jejich oddílu. Navštiv své bratry, vyřiď jim pozdrav a...
1. Samuel 30:17...zemi pobrali takovou spoustu kořisti. David je pobíjel od ranního šera do večera druhého dne a nikdo...
2. Samuel 8:5...Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomoc, ale Davidnich pobil 22 000 mužů. Potom umístil do aramejského...
2. Samuel 12:17...půst a v noci ležel na holé zemi. Stařešinové jeho domu se postavili okolo, aby ho přiměli vstát ze země,...
2. Samuel 13:30... každý nasedl na svého mezka a dali se na útěkJeště byli na cestě, když se Davidovi doneslo, že prý...
2. Samuel 15:36...oznámíš kněžím Sádokovi a Abiatarovi. Jsou tamnimi i jejich dva synové, Achimaac Sádokův a Jonatan...
2. Samuel 16:1...Mefibošetův sluha, se dvěma osedlanými osly a na nich dvě stě chlebů, sto sušených hroznů, sto kusů letního...
2. Samuel 16:13...muži pokračoval v cestě. Šimei ale šel podél nich po protějším svahu, a jak šel, zlořečil, házel po něm...
2. Samuel 18:9...pod hustými větvemi velikého dubu, Abšalomnich uvízl za vlasy. Mezek pod ním běžel dál, ale on zůstal...
2. Samuel 19:8...Hospodinu, že jinak s tebou do večera nezůstane jediný z nich. To pro tebe bude horší neštěstí než všechno,...
1. Královská 3:4...chodil obětovat na výšinu v Gibeonu, kteránich byla nejvýznamnější. Na tamním oltáři Šalomoun...
1. Královská 3:17...se před ním. "Prosím, pane můj!" promluvila jedna z nich. " a tahle žena bydlíme v jednom domě. A...
1. Královská 4:7...dvanáct správců, kteří zásobovali králejeho palác. Každý měsíc v roce se o zásobování staral jeden...
1. Královská 6:35...křídla, která se otáčela v závěsech. Vyřezal na nich cheruby, palmy a rozvité květy a řezbu pokryl po celé...
1. Královská 7:16...těch sloupů odlil z bronzu dvě hlavice; každánich byla vysoká 5 loktů. Hlavice na vrchu sloupů byly...
1. Královská 7:25...k západu, tři k jihu a tři k východu. Leželo na nich tak, že je všechny zezadu přikrývalo. Bylo na dlaň...
1. Královská 9:21... kteří nepatřili k synům Izraele, totiž jejich potomky, kteří po nich zůstali v zemi a které synové...
1. Královská 10:3...s ním o všem, co měla na srdci. Šalomoun všechny je otázky zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak...
1. Královská 12:30...tak veliký hřích. Lidé totiž chodili obětovat jednomu z nich do Bét-elu a druhému do Danu. Jeroboám...
1. Královská 14:27...zlaté štíty, které zhotovil Šalomoun. Místo nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové štíty a svěřil...
1. Královská 18:23...čtyři sta padesát. Dejte nám dva býky. sinich jednoho vyberou, rozporcují ho a položí na dříví, ale...
1. Královská 18:28...podle svého zvyku se bodali noži a oštěpy, nich crčela krev. Minulo poledne a oni stále pokračovali ve...
1. Královská 20:15...nastoupit mladíky od krajských hejtmanů a bylo jich 232. Po nich nechal nastoupit celé izraelské vojsko a...
1. Královská 20:20...z města vytáhlo celé izraelské vojsko. Každýnich zabil jednoho muže, a tak se Aramejci obrátili na útěk...
1. Královská 20:24...je! Proveď to takhle: Králů se zbav a místo nich jmenuj hejtmany. Postav si vojsko jako to, které jsi...
2. Královská 3:3...nechal vztyčit jeho otec. Zůstával ale v hříších Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl Izrael k hříchu, a...
2. Královská 3:27...svého prvorozeného syna, který měl kralovat po m, a obětoval ho jako zápalnou oběť na hradbách. Izraelci...
2. Královská 4:39..."Přistav ten velký hrnec a uvař jim polévku." Jeden z nich šel ven pro nějakou zeleninu. Našel ale divoké...
2. Královská 5:12...voda v Izraeli? Copak jsem se nemohl umýtnich, abych byl očištěn?" S tím se otočil a rozčilen odjel....
2. Královská 5:24...Gehazim. Když ale došli k návrší, Gehazi to od nich převzal a schoval to tam v jednom domě. S muži se...
2. Královská 6:3..." "A nechtěl bys jít se svými služebníky?" řekl jeden z nich. "Dobrá, půjdu," odpověděl Elíša a šel s nimi....
2. Královská 6:5...s nimi. Přišli k Jordánu a začali kácet stromyJednomu z nich při tom náhle sklouzla sekera z topůrka a...
2. Královská 9:11...a nikdo ji nepohřbí!" Pak otevřel dveře a uteklJehu se vrátil mezi vojevůdce svého pána. "Všechno v...
2. Královská 10:24...přistoupili k obětním hodům a zápalným obětemJehu zatím venku rozestavěl osmdesát mužů a varoval je: "Za...
2. Královská 12:16... kterým se vydávalo stříbro na výplaty dělníkůjednali tak svědomitě, že se od nich ani nežádalo...
2. Královská 13:2... Kraloval v Samaří sedmnáct let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Následoval hříchy Jeroboáma,...
2. Královská 13:6...jako kdysi. Neodvrátili se ale od hříchů domu Jeroboámova, který svedl celý Izrael, a pokračovali v nich....
2. Královská 13:11...Joachazův. Kraloval šestnáct let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných...
2. Královská 16:17...postranice z bronzových stojanů a sejmulnich umyvadla. Moře sňal z bronzových býků, na nichž...
2. Královská 17:22...pak pokračovali ve všech hříších, které páchal Jeroboám, a neodvrátili se od nich. Nakonec tedy Hospodin...
2. Královská 19:26...dobře opevněná proměníš v hromady suti! Kdonich bydlí, vysíleni, vyděšeni, zahanbeni, jak bylina polní...
2. Královská 22:7...kámen na opravu chrámu. Za vyplacené stříbro od nich není třeba žádat vyúčtování, protože jednají svědomitě...
2. Královská 23:14...sloupy, zporážel Ašeřiny kůly a místa po nich naplnil lidskými kostmi. Dokonce i ten oltář v Bet-elu...
2. Královská 23:16... Když se Jošiáš rozhlédl, všiml si na tom svahu jakých hrobů. Poslal z nich tedy vyzvednout kosti a ty na...
2. Královská 23:20...městech a popouzeli jimi Hospodina. Všechny kze těch výšin pobil na jejich oltářích a pálil na nich...
2. Královská 25:13...chrámu, rozbili Babyloňané na kusy a bronznich odvezli do Babylonu. Vzali s sebou i hrnce, lopaty,...
1. Letopisů 3:9...Elifelet. To všechno byli Davidovi synové. Kromě nich měl David ještě jejich sestru Támar a další syny od...
1. Letopisů 4:41...judského krále Ezechiáše přišli a zaútočili na jejich příbytky i na Meunity, kteří tam žili. Vyhladili je...
1. Letopisů 5:22...dalších padlo zabitých, neboť Bůh bojoval za . Bydleli tam pak místo nich do svého vystěhování....
1. Letopisů 9:28...měli za úkol ho hlídat a ráno co ráno otevíratkteří z nich měli na starosti služebné náčiní, a tak je...
1. Letopisů 12:15... Tito Gádovi synové veleli vojsku; menšínich stovce a větší tisícovce. To oni překročili Jordán v...
1. Letopisů 12:23...přicházeli k Davidovi další pomocníci, nich bylo veliké vojsko jako vojsko Boží. Toto je výčet...
1. Letopisů 18:5...Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomoc, ale Davidnich pobil dvaadvacet tisíc mužů. Potom umístil do...
1. Letopisů 22:2...cizince žijící v izraelské zemi a vybralnich lamače a kameníky pro přípravu kamenů ke stavbě Božího...
1. Letopisů 23:4...výše a jejich počet činil 38 000 mužů. Z nich 24 000 mělo na starosti dílo Hospodinova domu, 6 000...
1. Letopisů 26:31...krále. Podle Hebronských otcovských rodopisů byl jejich vůdcem Jeriáš. Ve čtyřicátém roce Davidova kralování...
2. Letopisů 2:15...řekl. My pokácíme v Libanonu tolik stromů, kolik jen budeš potřebovat. Uděláme z nich vory a pošleme ti je...
2. Letopisů 2:17...jeho otec David. Bylo jich napočítáno 153 600. Z nich určil 70 000 za nosiče, 80 000 za lamače kamene v...
2. Letopisů 4:4...k západu, tři k jihu a tři k východu. Leželo na nich tak, že je všechny zezadu přikrývalo. Bylo na dlaň...
2. Letopisů 4:6...umyvadel; pět umístil napravo, pět nalevo. V nich omývali, co se připravovalo k zápalné oběti, zatímco v...
2. Letopisů 8:8...a Jebusejců, kteří nepatřili k Izraeli, totiž jejich potomky, kteří po nich zůstali v zemi a které synové...
2. Letopisů 9:2...s ním o všem, co měla na srdci. Šalomoun všechny je otázky zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak...
2. Letopisů 12:10...zlaté štíty, které zhotovil Šalomoun. Místo nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové štíty a svěřil...
2. Letopisů 14:13...Geraru padla hrůza z Hospodina. Zaútočili na  a všechna ta města vyplenili; bylo v nich opravdu...
2. Letopisů 20:25...pak se svým vojskem začal sbírat kořist. Našlinich takové množství výzbroje, šatů a dalších cenností, že...
2. Letopisů 22:12...Joaše před Atalií, aby ho nezabila. Ukrýval senich v Hospodinově chrámu šest let, dokud v zemi vládla...
2. Letopisů 25:13...města od Samaří po Bet-choron. Pobilinich na 3 000 obyvatel a pobrali spoustu kořisti. Když se...
2. Letopisů 31:12...zřídit komory. Když je připravili, svědomitě do nich snesli příspěvky, desátky a zasvěcené dary. Dohledem...
2. Letopisů 36:19...bylo odvezeno do Babylonu. Boží chrám vypálilijeruzalémské hradby rozbořili, všechny paláce zapálili a...
Nehemiáš 3:2...zasvětili, postupovali k věži Chananel. Vedle nich stavěli muži z Jericha a vedle nich Zakur, syn Imriho....
Nehemiáš 3:4...trámy a osadili vrata, zámky a závory. Vedle nich opravoval Meremot, syn Uriáše, syna Kocova. Vedle nich...
Nehemiáš 3:5... Vedle nich opravoval Sádok, syn Baanův. Vedle nich opravovali muži z Tekoje, urození mezi nimi ale...
Nehemiáš 3:7...trámy a osadili vrata, zámky a závory. Vedle nich opravoval Melatiáš Gibeonský a Jadon Meronotský, muži...
Nehemiáš 3:9... Opevňovali Jeruzalém k Široké hradbě. Vedle nich opravoval Refajáš, syn Churův, správce poloviny...
Nehemiáš 3:10... správce poloviny jeruzalémského okresu. Vedle nich opravoval Jedajáš, syn Charumafův, naproti svému domu....
Nehemiáš 3:12...syn Charimův, a Chašub, syn Pachat-moábův. Vedle nich opravoval se svými dcerami Šalum, syn Lochešův,...
Nehemiáš 5:12..."Všechno vrátíme," odpověděli na to. " od nich nebudeme nic požadovat. Uděláme, jak říkáš." Svolal...
Nehemiáš 6:1...dozvěděli, že jsme dostavěli hradby a ženich nezůstala jediná trhlina (ačkoli tou dobou jsem ještě...
Nehemiáš 8:17...brány. Celé shromáždění navrátilců ze zaje si postavilo stánky a bydlelo v nich. Do toho dne...
Nehemiáš 9:6... ty jsi nebe učinil, nebesa nebes i všechny jejich zástupy, zemi i se vším, co je na , všechna moře i...
Ester 3:13...Všechny Židy, mladé i staré, ženy i nemluvňataje třeba zničit, pobít a vyhladit, a to v jediný den:...
Ester 7:9...vyřkl, eunuchové zakryli Hamanovi tvář. Charbona, jeden z nich, před králem poznamenal: "A co s tím...
Ester 8:11...a zapečetěné královským prstenem: Židům v každém jednotlivém městě král povoluje shromáždit se a bránit své...
Ester 9:2... aby bránili své životy proti těm, kdo jim chystali pohromu. Nikdo před nimi neobstál; strach z...
Job 1:5...s nimi. Jakmile dny těch hodů skončily, Job pro  posílal, aby je posvětil. Od časného rána obětoval za...
Job 12:9... poučí, ryby v moři ti to prozradí: Neví snad jeden každý z nich, že je svou rukou učinil Hospodin? V...
Job 21:8...života? Zatímco stárnou, jejich moc narůstáJejich potomkům se daří kolem nich, své ratolesti mají na...
Job 34:24... Mocné rozdrtí bez ptaní, jiné pak dosadí místo nich. O jejich skutcích dobře , v noci je svrhne, a jsou...
Job 37:15...přemýšlej. Rozumíš, jak Bůh oblaka vede, jak na nich rozsvěcuje blesk? Rozumíš rovnováze mračen, všem divům...
Job 42:11...Jobovi dvakrát více, než co měl dřív. Všichni jeho bratři a sestry i všichni jeho dřívější známí přišli...
Žalmy 34:21...jej ale ze všech vyprostí. On střeží všechny jeho kosti, jediná z nich se nezlomí! Ničema zahyne kvůli...
Žalmy 40:6...k pyšným ani k těm, kdo se řídí lží. Kolik jen, Hospodine Bože můj, kolik jen činíš zázraků! V...
Žalmy 49:9... nevnutí za něj Bohu úplatek. Výkupné za život je příliš drahé, nikdo z nich toto nikdy nesvede! Nikdo...
Žalmy 63:11...duše, sami se propadnou hluboko do země. Každýnich zahyne ostřím meče, pokrmem šakalů stanou se! Král se...
Žalmy 64:8... jenž pátrá v hlubinách srdce člověka! Bůh po nich tehdy svým šípem střelí, upadnou náhle, plní ran!...
Žalmy 69:35... nepohrdá svým lidem v zajetí. Nebesa i země  jej oslavují, též moře i všechna havěť v nich! Bůh totiž...
Žalmy 78:38...byli nevěrní. On však byl soucitný - nezahladil je a jejich viny stále odpouštěl. Svůj hněv často odvracel...
Žalmy 87:4...právě tak Filištíny, Týrské i Habešské - každýnich se tu narodil!" O Sionu se pak prohlásí: "Ten i ten se...
Žalmy 90:10...let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většinanich jsou dřina a potíže, náhle je konec - a pryč letíme!...
Žalmy 104:11...proudily mezi horami, všechnu polní zvěř aby napájely, divocí osli aby u nich žízeň zahnali, na jejich...
Žalmy 104:17...cedry, které sám vysadil. Vrabci si na nich hnízda postaví, čáp si nachází domov na jedli. Vysoké...
Žalmy 105:29...přišlo zatmění, jeho příkazům se totiž vzepřeliJejich vody ve krev obrátil, zahubil všechny ryby v nich....
Žalmy 106:11...je ze spárů nepřátel. Voda se zavřela nad jejich trýzniteli, ani jediný z nich neutek. Tehdy věřili...
Žalmy 111:2...veliké jsou skutky Hospodinovy - všichni, kdo je milují, o nich přemýšlí. Jeho dílo je slavné a nádherné,...
Žalmy 139:16...oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy - dnyjež mi byly určeny, než začal první z nich. Jak jsou mi...
Žalmy 146:6...přece nebe i zemi učinil a také moře i všechnonich. Navěky věrný zůstává, utlačovaným právo zjednává,...
Žalmy 147:4...ztrápené a ovazuje jejich zranění. On sám určuje počet hvězd a jménem volá každou z nich. Náš Pán je...
Přísloví 4:21... synu, k mým výrokům své ucho nakláněj, nikdynich nespouštěj své oči, hluboko v srdci si je uchovej....
Přísloví 8:8...výroky jsou spravedlivé, křivého, zvrácenéhonich není nic. Chápavému jsou všechny zřejmé, jasné jsou...
Přísloví 22:20...spoléhal. Třicatero rad jsem pro tebe sepsalje v nich poučení a vědění, abys poznal výroky spolehlivé...
Kazatel 1:11...po našich potomcích: Ani památky nezbude po nich mezi těmi, kdo je nahradí. Kazatel jsem byl...
Kazatel 2:6... Zbudoval jsem si vodní nádrže, zavlažovalnich háje se stromky. Pořídil jsem si otrokyně a otroky,...
Kazatel 4:10...jejich námaha štědrou odměnu: Padne-li jeden z nich, druhý ho zvedne, padne-li osamělý, běda, kdo...
Píseň 8:11... Vinici měl Šalomoun v Baal-hamonu a tu vinici pronajal vinařům. Za její úrodu každý z nich odvádět musel...
Izaiáš 5:27...přivolá, a hle - hned rychle přispěchá! Nikdonich se neunaví, neklesne, nikdo si nezdřímne ani neusne,...
Izaiáš 7:25... nevydáš ze strachu z trní a bodláčí. Budounich dobytčí pastviny, budou zdupány ovcemi. Hospodin mi...
Izaiáš 10:26...se obrátí k jejich záhubě." Hospodin zástupů po nich šlehne bičem, jako když porazil Midiánce u Havraní...
Izaiáš 13:21...příšery, domy se zaplní sovami, zabydlí senich pštrosi, roztančí se tam běsi. Ve věžích budou výt...
Izaiáš 19:17...zmínce o se budou děsit kvůli rozhodnutíjež o nich Hospodin zástupů učinil. V ten den bude v Egyptě...
Izaiáš 19:18...řečí Kanaánu a přísahat při Hospodinu zástupůjedno z nich se bude nazývat Sluneční město. V ten den bude...
Izaiáš 26:14...uctívat. jsou však mrtví, neožijí, nevstanou jejich mrtvoly - vždyť jsi je ztrestal, vyhladil, nenechal...
Izaiáš 32:2...král, jehož knížata budou poctivá! Každýnich bude jak skrýše před větrem a úkryt před deštěm, jako...
Izaiáš 34:16... Hledejte v knize Hospodinově a čtěte! Ani jediný z nich nechybí, žádný z nich není bez družky. Jeho...
Izaiáš 37:27...dobře opevněná proměníš v hromady suti! Kdonich bydlí, vysíleni, vyděšeni, zahanbeni, jak bylina polní...
Izaiáš 42:15...po dechu! Zpustoším hory i pahorky, sežehnu na nich všechny rostliny, proměním řeky v ostrovy a jezera...
Izaiáš 43:9...uši. Všichni lidé se shromáždí, se společ sejdou národy. Kdo z nich nám tohle oznámil, kdo minulé...
Izaiáš 44:23... Jásejte, nebesa, Hospodin to učinil; radost křičte, zemské hlubiny! hory zvučně zpívají i lesy a...
Izaiáš 47:15...posedět. Takto ti prospějí ti tvoji kupčíci, s nimiž ses zabývala od mládí. Každý se potácí svými cestami,...
Izaiáš 48:7... Teď byly stvořeny, a ne dřív, dodneška jsinich neslyšel, abys neřekl: "O tom přece vím!" Neslyšel...
Izaiáš 50:2...tu není? Proč nikdo neodpovídá na volání? Což je ruka krátká k vykoupení? Nemám k vysvobození dost...
Izaiáš 61:3...všechny plačící, posílit na Sionu truchlící, dát jim věnec místo popela, olej radosti místo truchlení a oděv...
Izaiáš 65:9...vzejde ten, kdo hory obsadí; moji vyvolení je obsadí, moji služebníci v nich budou žít. Můj lid - ti...
Izaiáš 65:17...na minulé věci se zapomene, nikdo nebudenich přemýšlet. Nuže, radujte se a buďte šťastní navěky z...
Izaiáš 65:21...za proklatce. Budou si stavět domy a bydletnich, sázet vinice a jejich plody jíst. Nebudou stavět, aby...
Izaiáš 66:17...a očišťují pro zahrady po vzoru toho, kdo je vprostřed nich, ti, kdo jedí maso prasat, krys a jiné...
Izaiáš 66:21...do Hospodinova domu v čistých nádobách. A i z nich některé přijmu za kněží a levity, praví Hospodin. Jako...
Jeremiáš 2:15...tedy stal kořistí? Vrčeli a řvali nad ním lvijeho zem zpustošili, města spálili, takže v nich nikdo...
Jeremiáš 2:37... Hospodin zavrhl ty tvé opory, žádnou pomocnich nenajdeš." "Řekněme, že někdo propustí manželku, ta...
Jeremiáš 6:24...boje, Dcero sionská, proti tobě!" Jakmile jsmenich slyšeli, ruce nám ochably. Jsme přemoženi úzkostí,...
Jeremiáš 9:1...i nocí ty, kdo v mém lidu zhynuli! Kéž bych měl kde na poušti místo, kam se poutník uchýlí, abych mohl...
Jeremiáš 11:8...a znovu jsem je nabádal: ‚Poslouchejte .' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali a každý se raději...
Jeremiáš 11:23...synové a dcery pomřou hladem. V čase, kdynimi zúčtuji, přivedu na muže z Anatotu neštěstí a...
Jeremiáš 14:10...rádi se toulají, nohy si vůbec nešetří! Protonich Hospodin nemá zalíbení; nyní si připomene jejich viny...
Jeremiáš 14:12...blahobyt. Ani když se budou postit, nevyslyším jejich volání. Ani když přinesou zápalné a moučné oběti,...
Jeremiáš 18:20... jak jsem se stavěl před tebe a přimlouval se za , abych od nich odvracel tvůj hněv. Na jejich děti proto...
Jeremiáš 24:6...dobré fíky - považuji je za dobré. Spočinu na nich svým dobrotivým pohledem a přivedu je zpět do této...
Jeremiáš 25:9...kmeny ze severu, praví Hospodin, a přivedu je i se svým služebníkem, babylonským králem Nabukadnezarem...
Jeremiáš 25:18...jím všechny národy, k nimž Hospodin poslalJeruzalém a judská města s jejich králi a velmoži, aby z...
Jeremiáš 25:26...Médie; všechny krále severu, blízké i vzdálenéjednoho po druhém - všechna království země, co jich je na...
Jeremiáš 29:5...vystěhoval do Babylonu: Stavějte domy a žijtenich, sázejte zahrady a jezte jejich plody. Berte si ženy a...
Jeremiáš 29:28...Bude to trvat dlouho. Stavějte domy a žijtenich, sázejte zahrady a jezte jejich plody.'" Kněz Cefaniáš...
Jeremiáš 30:14...uzdravit! Všichni tví milenci na tebe zapomli, žádný z nich o tebe nestojí. Ranil jsem jako...
Jeremiáš 30:21...ustaví, se všemi, kdo je utiskují, ale zúčtujiJejich vládcem bude jeden z nich, z jejich středu vzejde...
Jeremiáš 31:34...Bohem a oni budou mým lidem. se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat: ‚Poznejte Hospodina!'...
Jeremiáš 36:3... Když dům Judy uslyší o všem tom zlu, které na  chci dopustit, snad se každý z nich odvrátí od své zlé...
Jeremiáš 37:5...mezitím vytáhlo faraonovo vojsko, a když senich dozvěděli Babyloňané obléhající Jeruzalém, stáhli se...
Jeremiáš 38:27...tam neumřel.'" Všichni velmoži pak přišli za Jeremiášem a vyslýchali ho. On jim ale odpovídal přesně...
Jeremiáš 41:8...svými muži pobil a naházel je do jímky. Desetnich ale Išmaelovi řeklo: "Nezabíjej nás! Máme venku...
Jeremiáš 42:17...se tam, pomřou mečem, hladem a morem. Nepřežije z nich ani jediný; nikdo neunikne neštěstí, jež na ...
Jeremiáš 44:2...všechno to neštěstí, které jsem dopustil na Jeruzalém a na všechna judská města. Hle, dnes z nich...
Jeremiáš 44:6...cizím bohům. Proto se na judská města a na ulice Jeruzaléma vylil můj rozhořčený hněv, takže se z nich staly...
Jeremiáš 44:26... nevysloví žádný Žid v celém Egyptě; nikdonich neřekne: ‚Jakože je živ Panovník Hospodin!' Hle,...
Jeremiáš 48:8...město přitáhne zhoubce, neunikne mu žádnénich. Celá pláň zahyne, rovina zajde, jak řekl Hospodin....
Jeremiáš 50:43...do boje, Dcero babylonská, proti tobě! nich babylonský král uslyší, jeho ruce síla opustí....
Jeremiáš 51:48...budou ležet mrtvoly. Nebe a země i všechnonich vykřikne nad Babylonem radostí, na něj od severu...
Jeremiáš 52:17... rozbili Babyloňané na kusy a všechen bronznich odvezli do Babylonu. Vzali s sebou i hrnce, lopaty,...
Ezechiel 1:6... Napohled se podobaly člověku, ale každánich měla čtyři tváře a čtyři křídla. Nohy měly rovné, ale...
Ezechiel 1:18... cestou nezatáčela. Loukotě měla ohromné, nich šla hrůza, a každá z těch čtyř loukotí byla kolem...
Ezechiel 1:23...tou klenbou bytosti vzpínaly křídla k sobě navzájem a každá z nich měla ještě dvě křídla, jimiž si...
Ezechiel 4:15...lejn použít kravince. Budeš si dělat jídlo na nich." "Synu člověčí," řekl mi ještě, "odříznu Jeruzalém od...
Ezechiel 5:3...větru, neboť je poženu s taseným mečem. Hrstkunich ale vezmi a schovej do cípu svého pláště. I z nich pak...
Ezechiel 5:4...ale vezmi a schovej do cípu svého pláště. I z nich pak ještě odeber, hoď je do ohně a nech je tam shořet....
Ezechiel 7:11... krutost vyrostla ve kmen zla. Nezbude nikdonich, nikdo z jejich množství, nic z jejich jmění, nic z...
Ezechiel 7:13...totiž padá hněv! Kdo prodává, pokud snad přežije, nezíská, co prodal, nazpátek. Vidění o tom davu nebude...
Ezechiel 7:22...lotři na zemi, jen to znesvětí! Svou tvář od nich odvrátím, znesvětí mou skrýš, do vpadnou...
Ezechiel 8:11...a všelijaké hnusné modly domu Izraele. Před nimi stálo sedmdesát stařešinů domu Izraele a uprostřed...
Ezechiel 10:14...jsem, že se ta kola nazývají Soukolí. Každýnich měl čtyři tváře. První byla tvář cheruba, druhá byla...
Ezechiel 10:16... Když se cherubové pohybovali, hýbala se kolanimi, a když cherubové zvedli křídla, aby se vznesli nad...
Ezechiel 10:17...Když stáli, stála, když se zvedali, zvedala senimi, neboť v nich byl duch života. Hospodinova sláva se...
Ezechiel 10:21... a poznal jsem, že to byli cherubové. Každýnich měl čtyři tváře a čtyři křídla a pod křídly cosi...
Ezechiel 11:1...se zmocnil Duch a přenesl k východní brá Hospodinova domu, k , která je obrácená na východ. A...
Ezechiel 11:20... aby se řídili mými pravidly, dodržovali zákony a jednali podle nich. Tehdy budou mým lidem a budu...
Ezechiel 12:16...mezi národy a rozpráším je po zemích. Hrstkunich ušetřím před mečem, hladem i morem, aby mezi národy,...
Ezechiel 16:16...oddala ses mu. Vzala jsi svá roucha a vyparádila jimi obětní výšiny a smilnila jsi na nich tak, že to nemá...
Ezechiel 19:3...mezi šelmami se svými lvíčaty. Když odchovala jedno z nich, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se...
Ezechiel 20:19...váš Bůh. Řiďte se mými pravidly, dodržujte zákony a jednejte podle nich. Svěťte soboty, jsou...
Ezechiel 20:21...Hospodin, váš Bůh. I tito synové se ale proti m vzbouřili. Neřídili se mými pravidly, nedodržovali ...
Ezechiel 20:40...hoře Izraele, praví Panovník Hospodin. Každýnich se vrátí zpět do vlasti a tam si je oblíbím. Tam budu...
Ezechiel 21:19...hrozných jatek, meč vraždění! krouží kolem nich, aby plnil srdce zděšením, aby se mnozí hroutili....
Ezechiel 23:15...na bedrech, zdobné turbany na hlavě a každýnich vypadal jako babylonský velitel, rozený Chaldejec. Na...
Ezechiel 23:16...velitel, rozený Chaldejec. Na první pohled se po nich roztoužila a poslala za nimi do chaldejské země...
Ezechiel 23:27... které ses naučila v Egyptě. Tehdy po nich přestaneš pošilhávat; na Egypt ti nezůstane ani...
Ezechiel 25:17...vyhubím zbytky obyvatel pobřeží. Strašlivě se na nich pomstím, je potrestám ve svém rozhořčení. jim...
Ezechiel 28:25... shromáždím celý dům Izraele z národů, mezi ž byli rozptýleni, prokážu na nich svou svatost před...
Ezechiel 32:10... o nichž netušíš. Mnohé národy tebou vyděsímjejich králům vstanou hrůzou vlasy, jim zamávám mečem...
Ezechiel 33:6...na polnici, aby lid varoval, a meč přijdekoho z nich zabije, pak takový zemře za své viny, ale za...
Ezechiel 33:31...si, jaké slovo přišlo od Hospodina.' Přichází jich k tobě celé zástupy a sedají si před tebou jako můj...
Ezechiel 33:32... v srdci však následují mrzký zisk. Nejsi pro  víc než zpěvák milostných písní, co umí krásně zpívat a...
Ezechiel 35:12...všechny tvé urážky proti izraelským horám. Prý: ‚Je z nich pustina, můžeme je klidně spolykat!' Takovými...
Ezechiel 36:20... svaté jméno znesvětili. Říkalo se totižnich: ‚Jsou Hospodinův lid, ale z jeho země museli odejít.'...
Ezechiel 36:27...abyste se řídili mými pravidly, dodržovali zákony a jednali podle nich. Budete bydlet v zemi, kterou jsem...
Ezechiel 37:10...jsem prorokoval, jak mi přikázal, vstoupil do nich duch a ožili. Postavili se na nohy a byl jich obrovský...
Ezechiel 37:24...a budu jejich Bohem. Můj služebník David bude jejich králem a všichni budou mít jediného pastýře. Budou...
Ezechiel 37:26...jim navěky bude můj služebník David. Uzavřunimi smlouvu pokoje; bude to věčná smlouva s nimi. Zasadím...
Ezechiel 37:28...Hospodin, Posvětitel Izraele, bude svaty navěky uprostřed nich." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 39:27...v bezpečí ve své zemi a nikdo je neděsil.  je navrátím z národů a shromáždím je ze zemí jejich...
Ezechiel 39:28...národů. Tehdy poznají, že jsem Hospodinjejich Bůh - ačkoli jsem je vystěhoval mezi národy, znovu...
Ezechiel 40:42... půldruhého lokte široký a na loket vysoký. Na nich ležely nástroje k porážení zápalů a obětí. Uvnitř byly...
Ezechiel 43:9...králů ode odstraní, a tak budu uprostřed nich přebývat navěky. Synu člověčí, popiš domu Izraele...
Ezechiel 44:24...nečistým. Budou rozsuzovat spory a rozhodovatnich podle mých předpisů. Budou dodržovat zákony a ...
Ezechiel 46:10... ale vyjde branou naproti. Vládce bude uprostřed nich; přijde, když budou přicházet, a odejde, když budou...
Ezechiel 48:21...území po obou stranách svatého podílu a majetku města připadne vládci. Bude se prostírat od 25 000...
Daniel 1:19...je vrchní dvořan před Nabukadnezara. Králnimi hovořil a zjistil, že se nikdo z nich nevyrovná...
Daniel 1:20...byli přijati do královských služeb. Kdykoli od nich král potřeboval moudrou a rozumnou radu, zjistil, že...
Daniel 2:35...- jako plevy, když se v létě mlátí obilí. Vítr je roznesl, že po nich nezbylo památky. Ale ten kámen,...
Daniel 5:2... přinesou zlaté a stříbrné nádoby, které jeho otec Nabukadnezar odnesl z jeruzalémského chrámu:...
Daniel 5:3...ty zlaté nádoby odnesené z Božího chrámuJeruzalémě a král se svými velmoži, manželkami a...
Daniel 5:23...proti Pánu nebes. Nechal sis přinést nádobyjeho chrámu a popíjel jsi z nich se svými velmoži,...
Daniel 7:24...celou zem, podupe ji a rozdrtí. Těch deset rohů je deset králů, kteří povstanou z toho království. Po nich...
Daniel 8:9...světových stran čtyři jiné velkolepé rohy. Z jednoho z nich potom vyrazil jakýsi nepatrný roh, který se...
Daniel 11:2...)" "Teď ti tedy povím pravdu: V Persii povstanou ještě tři králové a po nich přijde čtvrtý, který bude...
Daniel 11:18...tedy pozornost k přímořským zemím a mnohénich dobude. Jeden vojevůdce však jeho zpupnost ukončí,...
Daniel 12:10...a tříbeni. Zlí lidé budou i nadále zlí a nikdonich neporozumí. Moudří však porozumějí. Od zrušení...
Ozeáš 5:4... aby se ke svému Bohu vrátili; duch smilstva je totiž v nich, Hospodina neznají. Pýcha Izraele svědčí...
Ozeáš 7:7...všichni rozpálení, své vlastní vládce sžírajíjejich králové se všichni hroutí, ke mně však nevolá žádný...
Ozeáš 9:12...ani početí! A i kdyby děti odchovali, o každénich je připravím. Ach, běda jim, se od nich odvrátím!...
Ozeáš 9:17...zplodili, ty jejich drahoušky pobiji. Můj Bůh je zavrhne, neboť ho neposlouchali; budou z nich tuláci...
Ozeáš 14:5...tebe přece smilování najdou i sirotci!" Uzdravím jejich odvrácení, milerád je budu milovat; můj hněv se od...
Ozeáš 14:10...zeleným cypřišem, tvá plodnost je ode mne. Kdo je moudrý, tomu porozumí, kdo je rozumný, pochopí, že...
Joel 2:7...hrdinové útočí na hradby; směru se drží každýnich, ze své dráhy se neodchýlí. Jeden do druhého nevráží,...
Amos 9:1...sloupy do hlavic, se zachvějí základy! Strhni je jim všem na hlavy. Ty, kdo přežijí, mečem pobiji!...
Amos 9:4...dně, přikážu hadu, je odtud vyštípe. Kdyby je nepřátelé do zajetí zahnali, přikážu meči, aby je tam...
Amos 9:14...přetékat. Svůj lid Izrael přivedu zpět ze zaje. Vystavějí města, jež museli opustit, a budou v nich...
Abdiáš 1:11...V ten den ses stranou postavil - v den, kdy jeho vojsko zajali cizinci, kdy do jeho bran vešli barbaři,...
Micheáš 7:4... co si zamane, a všichni kují pikle. Nejlepšínich je jako trní, poctivec horší než plot z bodláčí. ...
Nahum 2:6...potácí, a když přispěchají na hradby, kolem nich je obléhací štít. Říční stavidla se protrhla! Palác...
Nahum 3:12...tvé pevnosti jsou jako fíkoví - stačí se do nich opřít, a zralé fíky padají do úst tomu, kdo je sní!...
Abakuk 1:9...přichází páchat násilí, kupředu míří každýnich, zajatců jak písku sbírají. Králům se jen vysmívají, k...
Sofoniáš 1:13...říkají: ‚Hospodin nic nespraví ani nezkazí.' Jejich bohatství se stane kořistí, jejich domy budou...
Sofoniáš 1:17... protože proti Hospodinu hřešili. Krev senich vyřine jako hlína a vnitřnosti jak lejna!" Jejich...
Sofoniáš 3:13...své bezpečí. Pozůstatek Izraele nebude jednat zle, nebudou mluvit lež, lstivý jazyk se u nich...
Zachariáš 2:13... dotýká se zornice mého oka. Hle, mávnu po nich rukou a stanou se kořistí svých otroků." Tehdy poznáte...
Zachariáš 6:11...také do domu Jošiáše, syna Cefaniášova. Vyber od nich stříbro a zlato, vyrob korunu a vlož ji na hlavu...
Zachariáš 7:14...neslyším, praví Hospodin zástupů. Rozprášil jsem je vichřicí mezi všechny národy, které ani neznali. Země...
Zachariáš 9:7...bastardi a s pýchou Filištínů skoncuji: Vyrvu jim krvavé sousto z úst, ohavný pokrm ze zubů! Kdo z nich...
Zachariáš 9:8...se při svém domě jako stráž proti těm, kdo by jej chtěli napadat. Po mém lidu nebude šlapat tyran -...
Zachariáš 10:5...luk do bitvy, z něj všichni vladaři. Budounich mocní bojovníci, rozdupou nepřátele jak bláto v...
Zachariáš 14:21...mísy před oltářem. Právě tak i každý hrnecJeruzalémě a Judsku bude svatý Hospodinu zástupů. Všichni...
Malachiáš 3:19...budou jako strniště a den, který přicházíje sežehne, praví Hospodin zástupů. Nezůstane z nich kořen...
Matouš 6:29...ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu,...
Matouš 10:29...se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám...
Matouš 13:14...a slyší, ale neslyší ani nerozumějí. Naplňuje se na nich Izaiášovo proroctví: ‚Sluchem uslyšíte, ale...
Matouš 17:12... " vám však říkám, že Eliáš přišel, ale oni ho nepoznali a udělali s ním, co chtěli. Totéž od nich...
Matouš 18:12...na tvář mého nebeského Otce. Co myslíte, kdyby jaký člověk měl sto ovcí a jedna z nich by zabloudila,...
Matouš 18:20...dva nebo tři v mém jménu, tam jsem uprostřed nich." Tehdy k němu přistoupil Petr a řekl: "Pane, kolikrát...
Matouš 20:13... kteří jsme v tom horku dřeli celý den!' On však jednomu z nich odpověděl: ‚Příteli, ti nekřivdím....
Matouš 21:45...ten kámen padne, toho rozdrtí." Když vrchní kží a farizeové slyšeli ta jeho podobenství, pochopili, že...
Matouš 22:35... že Ježíš umlčel saduceje, sešli se tamJeden z nich, znalec Zákona, se pak zeptal, aby ho...
Matouš 25:2...vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pětnich bylo rozumných a pět bláhových. Ty bláhové si s sebou...
Matouš 25:45...nebo ve vězení, a neposloužili ti?' Poví jim: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste neudělali pro...
Matouš 27:48... říkali: "Ten člověk volá Eliáše!" Jeden z nich rychle odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem,...
Marek 3:5...život, nebo zničit?" Oni však mlčeli. S hvem se po nich rozhlédl, zarmoucen tvrdostí jejich srdce,...
Marek 4:15... ihned přichází satan a bere Slovo, které do nich bylo zaseto. Ti, kterým se seje na skalnatou půdu,...
Marek 5:12...úbočí hory se tam páslo veliké stádo prasat. Démoni ho proto prosili: "Pusť nás do těch prasat, vejdeme...
Marek 9:14..." Když potom přišel k učedníkům, uviděl kolem nich spoustu lidí a znalce Písma, jak se s nimi dohadují....
Marek 9:34...se jich: "O čem jste se to cestou dohadovali?" Oni však mlčeli, neboť se cestou mezi sebou hádali, kdo z...
Marek 12:2...vinobraní, poslal k vinařům služebníka, aby od nich převzal díl z úrody vinice. Ti se ho však chopili,...
Marek 12:12...div.'" Když pochopili, že to podobenství řeklnich, chtěli ho zatknout. Báli se ale zástupu, a tak ho...
Marek 12:23... tedy při vzkříšení vstanou z mrtvých, kdonich ji bude mít za manželku? Vždyť ji mělo všech sedm!"...
Marek 14:69...uviděla znovu a začala říkat kolemstojícím: "Je to jeden z nich!" On to ale znovu zapíral. Po malé...
Marek 14:70...znovu obrátili na Petra: "Určitě jsi jeden z nich. Vždyť jsi Galilejec!" Tehdy se začal zaklínat...
Marek 16:12...žije a že ho viděla, neuvěřili. Potom se dvěmanich ukázal jiným způsobem na cestě, když šli na venkov....
Lukáš 2:15...a na zemi pokoj lidem dobré vůle." Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli: "Pojďme do...
Lukáš 4:26...mnoho vdov, ale Eliáš nebyl poslán k žádnénich - jen k jedné vdově do sidonské Sarepty. A za proroka...
Lukáš 4:27...bylo v Izraeli mnoho malomocných, ale žádnýnich nebyl očištěn - jen syrský Náman." Všechny, kdo to v...
Lukáš 4:40... Všichni, kdo měli nemocné různými neduhyje k němu při západu slunce přiváděli a on na každého z...
Lukáš 4:42... Věděli totiž, že je Mesiáš. Když se rozedniloJežíš odtud odešel na opuštěné místo. Zástupy ho hledaly, a...
Lukáš 5:2...slovo, uviděl poblíž stát dvě lodi. Vystoupilinich rybáři a prali sítě. Do jedné z těch lodí, která...
Lukáš 6:10...zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Potom se po nich všech rozhlédl a řekl tomu člověku: "Natáhni ruku." A...
Lukáš 6:13...se rozednilo, zavolal své učedníky. Vybralnich dvanáct a nazval je apoštoly: Šimona (kterému dal...
Lukáš 7:18...mu o tom všem vyprávěli. Jan tehdy zavolal dvanich a poslal je za Ježíšem s otázkou: "Jsi Ten, který ...
Lukáš 7:42...čím zaplatit, oběma odpustil. Pověz mi, kterýnich ho bude mít raději?" "Řekl bych, že ten, kterému víc...
Lukáš 8:32...se právě páslo veliké stádo prasat, a tak ho démoni prosili, aby jim dovolil vejít do nich. Jakmile jim to...
Lukáš 8:37... zachráněn. Všichni obyvatelé gadarenského kraje ho potom prosili, aby od nich odešel, neboť byli sevřeni...
Lukáš 9:46...mu nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Tehdy mezi nimi vyvstala otázka, kdo z nich je největší. Když Ježíš...
Lukáš 11:44...vám, neboť jste jako nezřetelné hroby - lidé po nich chodí, ani to nevědí." "Mistře," ozval se jeden ze...
Lukáš 11:49...hroby. Proto také Moudrost Boží řekla: ‚Pošlunim proroky a apoštoly; některé z nich zabijí a jiné budou...
Lukáš 12:6...se snad pět vrabců za dva haléře? Přitom ani jeden z nich není před Bohem zapomenut. Vám jsou ale...
Lukáš 12:18...tohle - zbořím své stodoly, postavím větší a do nich shromáždím všechno své obilí a zásoby. Pak si budu...
Lukáš 12:27...ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na...
Lukáš 13:14...Boha. Představeného synagogy však rozhořčilo, že Ježíš uzdravoval v sobotní den, a tak řekl zástupu: "Je...
Lukáš 15:4...jim tedy toto podobenství: "Kdyby kdo z vás měl sto ovcí a jednu z nich by ztratil, nenechá...
Lukáš 17:15...kněžím." A jak šli, byli očištěni. Jakmile jeden z nich uviděl, že je uzdraven, vrátil se a hlasitě...
Lukáš 17:18...se Ježíš. "Kde je těch zbylých devět? Nikdonich se nevrátil, aby vzdal Bohu slávu, jedině tento...
Lukáš 20:19...padne, toho rozdrtí." Znalci Písma a vrchní kží se ho v tu chvíli chtěli chopit, ale báli se lidu....
Lukáš 20:33...pak zemřela i ta žena. Kdonich ji tedy bude mít za manželku, přijde vzkříšení?...
Lukáš 22:23...jej zrazuje." Začali se tedy dohadovat, kdonich že se to chystá udělat. Vznikl mezi nimi také spor,...
Lukáš 22:24... kdo z nich že se to chystá udělat. Vznikl mezi nimi také spor, kdo z nich je asi největší. On jim na to...
Lukáš 22:50...schyluje. "Pane," vykřikli, "máme se bít mečem?" Jeden z nich zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu pravé ucho...
Lukáš 22:58...Po chvilce si ho všiml jiný a řekl: "Ty jsi také jeden z nich." "Nejsem, člověče!" opakoval Petr. Když...
Lukáš 24:13...v údivu nad tím, co se stalo. Téhož dne se dvanich vydali do vesnice jménem Emauzy, vzdálené od...
Lukáš 24:18...čem si to cestou povídáte, že jste tak smutní?" Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: "Ty jsi snad...
Lukáš 24:36...chleba. Zatímco o tom mluvili, stanul uprostřed nich Ježíš. "Pokoj vám," řekl. Oni si ale v hrozném úleku...
Jan 4:40...mnozí Samaritáni z toho města uvěřili. Kdyžmu ti Samaritáni přišli, prosili ho, aby u nich zůstal....
Jan 5:39...poslal. Zkoumáte Písma, neboť se domníváte, ženich máte věčný život, a ta svědčí o mně. Nechcete ale ke...
Jan 7:50...ten proklatý dav, co nezná Zákon!" Jeden z nich, Nikodém (který ho předtím navštívil), jim ale...
Jan 10:20...těm slovům se mezi Židy strhla hádka. Mnozínich říkali: "Je posedlý démonem a blázní! Co ho...
Jan 10:32...tedy znovu vzali kamení, aby ho ukamenovaliJežíš jim řekl: "Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od...
Jan 11:49...a připraví nás o toto posvátné místo i o národ!" Jeden z nich, Kaifáš, který byl toho roku veleknězem, jim...
Jan 17:10...ty, jež jsi mi dal, neboť jsou tvoji. Všechno  je tvé a co je tvé, je . sláva je v nich. nejsem...
Jan 17:12...mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem bylnimi, zachovával jsem je ve tvém jménu, které jsi mi dal....
Jan 17:13...k tobě a toto říkám na světě, aby radostnich byla dokonalá. Dal jsem jim tvé slovo a svět je začal...
Jan 17:23...mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno. nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby svět poznal...
Jan 17:26...znám. Tihle poznali, že jsi poslal, a jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám, aby láska, kterou jsi...
Skutky 2:3...vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na...
Skutky 3:5...se na nás." Když vzhlédl, v očekávání, že od nich něco dostane, Petr mu řekl: "Stříbro a zlato nemám,...
Skutky 4:13...to neučení a prostí lidé, žasli a poznali na nich, že byli s Ježíšem. Když se podívali na toho...
Skutky 4:24...kněží a starší. Když to bratři uslyšeli, svor pozvedli hlas k Bohu: "Pane, ty jsi stvořil nebe i zemi,...
Skutky 5:15...nemocné na lůžkách a nosítkách a pokládali je na ulice, aby na některého z nich alespoň padl Petrův...
Skutky 7:24...navštívit své bratry, syny Izraele. Uviděl, jak jeden z nich trpí bezpráví; zastal se ho, pomstil toho...
Skutky 7:42...a radovali se z výtvoru svých rukou. Bůh se od nich odvrátil a nechal je sloužit nebeskému zástupu, jak je...
Skutky 8:16...za , aby přijali Ducha svatého. (Na nikohonich totiž ještě nesestoupil; byli pouze pokřtěni ve jménu...
Skutky 11:20...a šířili Boží slovo výhradně mezi Židykteří z nich, původem z Kypru a Kyrény, však po příchodu...
Skutky 11:28...době přišli do Antiochie proroci z JeruzalémaJeden z nich jménem Agabos vstal a skrze Ducha oznamoval,...
Skutky 14:15...do davu a křičeli: "Co to děláte? Vždyť jsme jen lidé jako vy! Přišli jsme vám zvěstovat, abyste se...
Skutky 15:14...vyprávěl, jak Bůh poprvé navštívil pohany, abynich přijal svůj vlastní lid. S tím se plně shodují slova...
Skutky 15:23...bratři Juda (zvaný také Barsabáš) a Silas. Po nich poslali tento dopis: Apoštolové, starší a všichni...
Skutky 17:4...a že "toto je Mesiáš: Ježíš, kterého vám kážu!" kteří z nich se dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi...
Skutky 17:12...Písma, zda je to všechno opravdu tak. Mnozínich pak uvěřili, stejně jako nemálo vážených řeckých žen a...
Skutky 18:3...opustit Řím). Pavel se k nim přidal, protože jeho řemeslem, stejně jako jejich, bylo šití stanů. Bydlel...
Skutky 19:9...a přesvědčoval je o Božím království. Když však kteří zatvrzele odmítali víru a veřejně tu Cestu haněli,...
Skutky 21:4...náklad, vyhledali jsme místní učedníky a týdennich zůstali. Ti Pavla skrze Ducha varovali, nechodí do...
Skutky 21:26...a smilstvu." Druhého dne se tedy Pavel spolu s omi muži podrobil očistnému obřadu. Potom šel do chrámu...
Skutky 22:5...a dával je do vězení, jak může dosvědčit i velekz a všichni starší. Od nich jsem také přijal dopisy pro...
Skutky 28:14...v Puteolech. Tam jsme nalezli bratry a na jejich pozvání jsme u nich týden zůstali. A tak jsme...
Římanům 3:3...Především jim byla svěřena Boží slova. Jistěkteří z nich byli nevěrní, ale copak jejich nevěrnost...
Římanům 9:5... jim byl dán Zákon, bohoslužba i zaslíbeníjejich jsou otcové a z nich tělesně pochází Kristus, který...
Římanům 9:27...Boha se budou jmenovat." Izaiáš pak volá ohled Izraele: "I kdyby synů Izraele bylo jak písku v moři,...
Římanům 10:5...každý, kdo věří. O spravedlnosti ze Zákona píše Mojžíš takto: "Člověk, který ty věci plní, z nich...
Římanům 11:11...Židé tak, aby nevstali? V žádném případě! Vždyť jejich selháním dospěla spása k pohanům, aby to v nich...
Římanům 11:14...ni mohl vzbudit žárlivost svých příbuznýchkteré z nich přivést ke spáse! Když totiž jejich...
Římanům 16:5...všechny církve z pohanů. Pozdravujte i církevnich doma. Pozdravujte mého milovaného Epeneta, který je...
Římanům 16:14... Patroba, Hermu a všechny sourozence tam od nich. Pozdravujte Filologa a Julii, také Nerea a jeho...
Římanům 16:15...nich. Pozdravujte Filologa a Julii, také Nereajeho sestru, Olympa i všechny svaté tam od nich. Pozdravte...
1. Korintským 3:10...staví další. Každý však dává pozor, jak na nich staví. Nikdo nemůže položit jiný základ, mimo ten,...
1. Korintským 10:5...je provázela, a tou skálou byl Kristus). Ve větši z nich ale Bůh nenašel zalíbení - vždyť "byli pobiti na...
1. Korintským 10:7...tak jako kdysi oni. Také nebuďte modláři jako kteří z nich, jak je psáno: "Lid se posadil, aby jedl a...
1. Korintským 10:8... a pak vstali, aby se povyrazili." Také nesmilme, jako někteří z nich smilnili a v jediný den jich...
1. Korintským 10:9...třiadvacet tisíc. Také nepokoušejme Krista, jako kteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady. Také...
1. Korintským 10:10...a byli zahubeni hady. Také nereptejte, jako kteří z nich reptali a byli zahubeni zhoubcem. To všechno...
1. Korintským 13:13...Bůh zná . Do doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska. ...
1. Korintským 14:10...se říká? Vždyť budete mluvit do větru! Na světě je koneckonců tolik různých řečí a žádná z nich není beze...
1. Korintským 14:12... zůstaneme jeden druhému cizincem. Stejné je to s vámi. Když jste tedy tak horliví po duchovních...
1. Korintským 15:6... poté se ukázal více než pěti stům bratrů najednou (někteří zesnuli, ale většina z nich ještě žije),...
1. Korintským 16:19...vás sbory v Asii. Velmi vás v Pánu pozdravuje Akvila s Priscillou i církev u nich v domě. Pozdravují...
2. Korintským 6:16...Co mají věřící a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám...
2. Korintským 11:8...výš. Jiné církve jsem odíral - bral jsem od nich výplatu, abych mohl sloužit vám. Když jsem se u vás...
Galatským 3:12...z toho, že "Spravedlivý bude žít z víry." V Záko ovšem nejde o víru, ale o skutky: "Ten, kdo je plní, z...
Filipským 3:18...jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vámnich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji. Jejich konec je...
1. Timoteus 1:15...vírou a láskou, která je v Kristu JežíšiJe to jistá pravda - kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš...
1. Timoteus 6:2...špatnou pověst. Mají-li za pány věřící,  je jakožto bratry nectí o nic méně. Naopak, slouží tím...
Titus 1:12...nemístným věcem a rozvracejí tak celé rodinyJeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: "Kréťané jsou...
Židům 8:9... Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřeljejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl je z...
Židům 8:11...na srdce. Pak budu jejich Bohem a oni mým lidemJeden nebude druhého poučovat, každý nebude bratra...
1. Petr 1:11...pro vás. Pídili se po tom, na koho a na kdy jim ukazoval Kristův Duch, který byl v nich a předpovídal...
1. Petr 3:1...duší. Vy, ženy, se podřizujte svým manželůmkteří z nich odmítají Slovo, ale mohou být získáni beze...
2. Petr 2:13...jejich vlastní zkaženost je zničí - odplata za jejich špatnost je nemine. Jejich zálibou je denní hýření;...
2. Petr 3:16...náš milovaný bratr Pavel, který tyto věci zmiňuje ve všech svých listech. Některé z nich jsou nesnadno...
1. Jan 2:19...k nám. Kdyby patřili k nám, zůstali by s námioni však od nás odešli, aby se ukázalo, že nikdo z nich...
Juda 1:5...Pán sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale tynich, kteří mu nevěřili, potom zahubil. Právě tak to bylo s...
Juda 1:14...čeká jen černá tma. V sedmé generaci od Adamanich prorokoval Enoch, když řekl: "Hle, Pán přichází s...
Zjevení 5:13... chválu a čest!" Také všechno stvoření, které je na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všechno, co je v...
Zjevení 6:11...obyvatele země za naši krev?" Tu bylo každémunich dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, odpočívají...
Zjevení 9:6...nenaleznou ji; budou toužit zemřít, ale smrt od nich uteče.) Vzhledem byly ty kobylky podobné koním...
Zjevení 9:17...totiž jejich počet. Ve vidění jsem spatřil ko a na nich jezdce s pancíři v barvě ohně, hyacintu a síry...
Zjevení 11:11...trýznili obyvatele země. Po třech a půl dnech do nich ale ke zděšení těch, kdo to viděli, vstoupil duch...
Zjevení 12:12...do smrti. Veselte se proto, nebesa i vy, kdonich přebýváte. Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři,...
Zjevení 19:18... shromážděte se k hostině velikého Boha, abyste jedli těla králů, těla vojevůdců, těla silných, těla koní i...
Zjevení 20:4...propuštěn. Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše...
Zjevení 20:13...skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří bylim, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a...
Zjevení 21:14...západu. Městská hradba měla dvanáct základů a na nich jména dvanácti Beránkových apoštolů. Ten, který se...

Slova obsahující nich: nich (523) nichž (45) ženich (12) ženicha (11) ženichem (2) ženichova (1) ženichovi (4) ženichovo (1) ženichovy (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |