Niž

Hledám varianty 'niž' [ níž (118) niž (6) nímž (4) něž (22) němž (73) němuž (11) něhož (37) jíž (17) jímž (19) jež (331) jemuž (40) jehož (140) ]. Nalezen 771 verš.
Genesis 1:11...a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!" - a stalo se. Země vydala...
Genesis 1:12...semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl...
Genesis 1:29...semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Také...
Genesis 2:2...rozmanitostí. Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce,...
Genesis 2:3...jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho dílajež vykonal, když tvořil. To je příběh nebe a země, o...
Genesis 2:8...na východě zahradu a do postavil člověkajehož zformoval. Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst...
Genesis 3:11...tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?" Adam odpověděl: "Žena, kterou...
Genesis 3:23...vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Vyhostil člověka a na východní straně zahrady...
Genesis 4:23...mi zasadil, zabil jsem mladíka za zraněníjež mi způsobil. Bude-li Kain mstěn sedmkrát, Lámech bude...
Genesis 5:29...těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemíjíž Hospodin zlořečil." Po zplození Noema žil Lámech 595...
Genesis 6:5...na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenkyjež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Hospodin...
Genesis 6:7... a trápil se v srdci. Tehdy si řekl: "Člověkajehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek,...
Genesis 6:17... Hle, sám způsobím na zemi záplavu vodyjež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi,...
Genesis 8:6...hor. Po čtyřiceti dnech Noe otevřel oknojež v arše udělal, a vypustil havrana. Ten vylétal a zase...
Genesis 9:10...vaším budoucím semenem i s každou živou bytostíjež je s vámi - s ptactvem, dobytkem i se vší polní zvěří -...
Genesis 9:11...záplavou vody. nikdy nenastane potopajež by zničila zemi." Tehdy Bůh řekl: "Toto je znamení...
Genesis 9:12...kterou uzavírám s vámi i s každou živou bytostíjež je s vámi, pro všechna příští pokolení: Na oblak...
Genesis 9:26...Řekl také: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Semůvjemuž bude Kanaán otročit! Kéž Bůh rozšíří Jáfeta, bydlí...
Genesis 9:27...rozšíří Jáfeta, bydlí ve stanech Semovýchjemuž bude Kanaán otročit!" Po potopě žil Noe ještě 350 let...
Genesis 10:12...vystavěl Ninive, Rechobot-ír, Kelach a Resenjež leží mezi Ninive a Kelachem, oním velikým městem. Egypt...
Genesis 12:5...Saraj, svého synovce Lota a všechen majetekjehož nabyli, i čeleď, kterou získali v Cháranu. Vydali se...
Genesis 13:14...Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči z místa, na němž jsi, a rozhlédni se na sever, na jih, na východ i na...
Genesis 14:15...noci je přepadli a pronásledovali je k Chobě (jež leží na sever od Damašku). A tak dobyl zpět všechen...
Genesis 15:13...jist, že tví potomci budou přistěhovalci v zemijež nebude jejich; tam budou zotročeni a utiskováni po...
Genesis 15:14...čtyři sta let. však také budu soudit národjemuž budou otročit, a tak odtud potom vyjdou s velikým...
Genesis 17:21...národ. Svou smlouvu však potvrdím Izákovijehož ti Sára porodí příští rok touto dobou." A když s ním...
Genesis 19:21..."Hle, i v této věci jsem vyslyšel; město, o němž jsi mluvil, nevydám zkáze. Pospěš si! Uteč tam, neboť...
Genesis 19:29...na Abrahama a propustil Lota zprostřed zkázyjež zachvátila města, v nichž Lot bydlel. Lot potom z Coaru...
Genesis 21:23...nástupce a potomka a že se ke mně a k zemi, v níž jsi pobýval, budeš chovat tak přátelsky, jako jsem se...
Genesis 22:3...dříví pro zápalnou oběť a vypravil se k místujež mu Bůh určil. Třetího dne Abraham pozvedl oči a spatřil...
Genesis 22:9... A tak šli oba spolu. Když přišli na místojež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a narovnal...
Genesis 24:5...této země, mám tvého syna odvést zpět do země, z níž jsi vyšel?" "Chraň se tam mého syna odvést!" odpověděl...
Genesis 24:36...pána, pak ve svém stáří porodila mému pánu synajemuž dal všechno, co . Můj pán pak zavázal přísahou:...
Genesis 24:40...následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého anděla, aby dal tvé...
Genesis 25:10...Efrona Chetejského, syna Cocharova, na polijež Abraham koupil od Chetejců. Tam je pochován Abraham i...
Genesis 27:27...požehnal: "Hle, vůně mého syna - jak vůně polejemuž Hospodin žehná! Hospodin ti nebeskou rosu,...
Genesis 27:41...tehdy se zbavíš jeho jha." Kvůli tomu požehnáníjež mu jeho otec udělil, pak Ezau Jákoba začal nenávidět....
Genesis 28:13... Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Tvého semene bude jako...
Genesis 30:26...domů do své země. Dej mi ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a nech odejít. Víš přece, jakou...
Genesis 30:33...přehlédnout mou odměnu, se mi každé kůzlejež nebude skvrnité nebo strakaté, a každé jehně, jež...
Genesis 30:39...zvířata přicházela pít a kde se pářila. Zvířatajež se pářila před těmi pruty pak vrhala pruhovaná,...
Genesis 31:18...shromáždil všechna svá stáda. Se vším majetkemjehož nabyl, s dobytkem vlastního chovu, který získal v...
Genesis 31:43...bych ale dnes neudělal pro své dcery a pro dětijež se jim narodily? Proto nyní pojď, vstupme do smlouvy -...
Genesis 33:19...zemi a utábořil se před městem. Díl pole, na němž vztyčil svůj stan, koupil od synů Šechemova otce...
Genesis 35:2...a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohůjež máte u sebe, očistěte se a převlečte si šaty! Potom...
Genesis 35:4...cizí bohy, které měli při sobě, i náušnicejež nosili v uších, a Jákob je zakopal pod tím dubem, který...
Genesis 36:6...a všechna svá zvířata - všechen svůj majetekjehož nabyl v kanaánské zemi, a odešel do země Seír, daleko...
Genesis 36:14...jsou potomci Ezauovy manželky Basematy. Synovéjež Ezauovi porodila jeho manželka Oholíbama, dcera Anova,...
Genesis 38:25...svému tchánovi vzkaz: "Jsem těhotná s mužemjemuž patří tyto věci!" Dodala: "Poznej prosím, čí je toto...
Genesis 39:17...pán. Tehdy mu vyprávěla: "Ten hebrejský otrokjehož jsi k nám přivedl, ke mně přišel a chtěl si se mnou...
Genesis 43:27... a řekl: "Jak se daří vašemu starému otci, o němž jste vyprávěli? Žije ještě?" Odpověděli: "Našemu otci,...
Genesis 43:29... Zeptal se: "Je tohle váš nejmladší bratr, o němž jste mi vyprávěli?" Potom řekl: "Kéž je ti Bůh...
Genesis 44:16... Hle, jsme otroci svého pána - my i ten, u něhož se našel ten pohár!" On však řekl: "To bych nikdy...
Genesis 44:20...‚Pane, máme starého otce a malého bratra, dítějež zplodil ve svém stáří. Jeho bratr je mrtev. Zůstal z...
Genesis 44:30...ke tvému služebníku, svému otci, bez chlapce, na němž on lpí celou duší? uvidí, že s námi chlapec není,...
Genesis 44:34...bez chlapce? Což bych se mohl dívat na neštěstíjež by mého otce postihlo?!" Tu se Josef nemohl déle...
Genesis 46:6...aby je přivezli, vzali svá stáda i svůj majetekjehož nabyli v Kanaánu, a přišli do Egypta - Jákob a...
Genesis 48:15... A takto Josefovi požehnal: "Bůh, před jehož tváří chodili otcové Abraham a Izák, Bůh, jenž byl...
Genesis 49:10... žezlo v jeho klíně zůstane, než přijde Tenjemuž náleží a jehož budou poslouchat národy. K vinnému...
Genesis 49:17...na cestě bude Dan, růžkatou zmijí na stezcejež koně uštkne do paty a jezdec se skácí zpět. Ó Hospodine...
Genesis 49:21...lahůdky obstará. Neftalí je laň vypuštěnájež vrhá krásné kolouchy. Josef je ratolest plodná, plodná...
Genesis 49:30...leží v kanaánské zemi naproti Mamre, na polijež Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní...
Genesis 50:6..."Jdi a pohřbi svého otce podle přísahyjíž zavázal." Josef se tedy vydal pohřbít svého otce a...
Genesis 50:13...jeskyni na poli Makpela naproti Mamre, na polijež Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní...
Exodus 3:5...se! Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého...
Exodus 6:8...z egyptských robot. Přivedu vás do země, o níž jsem přísahal, že ji dám Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi...
Exodus 11:5...na jeho trůnu, po prvorozeného syna otrokynějež mele ručním mlýnkem. I všechen prvorozený dobytek zemře...
Exodus 12:42...stráž, aby je vyvedl z Egypta. To je ta nocjež patří Hospodinu, noc, kdy všichni synové Izraele ve...
Exodus 13:3...Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví, neboť Hospodin...
Exodus 13:5... Chetejců, Emorejců, Hivejců a Jebusejců, o níž přísahal tvým otcům, že ti ji , do země oplývající...
Exodus 14:28... pohřbily vozy i jezdce, celé faraonovo vojskojež vešlo za Izraelity do moře. Nezůstal z nich ani jeden....
Exodus 15:17...sis vytvořil. Přivedeš je a zasadíš na hořejež je tvým dědictvím, na místě, jež svým sídlem, ó...
Exodus 16:32...pro všechna vaše pokolení. vidí pokrmjímž jsem vás krmil na poušti, když jsem vás vyvedl z...
Exodus 16:35...manu čtyřicet let, dokud nevešli do země, v níž měli bydlet; tu manu jedli, dokud nepřišli k hranicím...
Exodus 18:9...vysvobodil. Jetro se radoval ze všeho dobrodiníjež Hospodin Izraeli prokázal, když je vysvobodil z ruky...
Exodus 19:7...z lidu a předložil jim všechna tato slovajež mu Hospodin přikázal. Všechen lid mu společně...
Exodus 20:21...opodál, zatímco Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k...
Exodus 23:27... Pošlu před tebou svou hrůzu. Každý národ, k němuž přijdeš, rozvrátím. Všechny tvé nepřátele obrátím...
Exodus 25:2... Vyberte pro mne příspěvek od každého člověkajehož srdce bude ochotné. Jako příspěvek od nich vyberte...
Exodus 25:21...pak položíš jako příkrov na truhlu, do níž vložíš Svědectví, které ti dám. Tam se s tebou budu...
Exodus 25:22... Z místa mezi oběma cheruby nad slitovnicíjež přikrývá Truhlu svědectví, s tebou budu mluvit o všem,...
Exodus 25:35...s pupeny a květy. Pod jedním párem prutůjež z něj vystupují, bude jeden pupen, pod druhým párem...
Exodus 27:2...výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaruješ rohyjež budou vystupovat z oltáře, a obložíš jej bronzem. K...
Exodus 32:12...Zastav plamen svého hněvu! Upusť od neštěstíjež proti svému lidu zamýšlíš! Vzpomeň na Abrahama, Izáka a...
Exodus 34:1...podobné těm prvním a na napíšu slovajež byla na těch prvních deskách, které jsi roztříštil....
Exodus 34:10...národě na celé zemi. Všechen lid, uprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo, neboť to, co s tebou...
Exodus 34:14...Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodinjehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh. Měj se na...
Exodus 36:1...a Oholiab spolu s každým nadaným řemeslníkemjehož Hospodin obdařil zručností a důvtipem k vykonání...
Exodus 36:2...a Oholiaba spolu s každým nadaným řemeslníkemjehož Hospodin obdařil zručností. Ti všichni cítili nutkání...
Exodus 36:5..."Lid přináší mnohem více, než je potřeba k dílujež nám Hospodin přikázal vykonat." Mojžíš tedy nechal v...
Exodus 37:21...s pupeny a květy. Pod jedním párem prutůjež z něj vystupují, byl jeden pupen, pod druhým párem...
Exodus 39:25...kmentu. Prostřídali je zvonky z čistého zlatajež připevnili mezi granátová jablka po celém spodním lemu...
Exodus 39:26...jablko, po celém spodním lemu pláště, v němž se koná služba, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Pro...
Leviticus 3:5...oltáři spolu se zápalnou obětí ležící na dřívíjež bude na ohni, jako ohnivou oběť příjemně vonící...
Leviticus 4:3... poskvrní vinou všechen lid. tedy za hříchjehož se dopustil, obětuje Hospodinu mladého býčka bez vady...
Leviticus 4:14...se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hříchjehož se dopustili, přivede shromáždění mladého býčka před...
Leviticus 4:23...se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hříchjehož se dopustil, přinese darem kozla, samce bez vady....
Leviticus 4:28...se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hříchjehož se dopustil, přinese jako oběť za svůj hřích kozu,...
Leviticus 4:35...za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchujehož se dopustil, a bude mu odpuštěno. Člověk se prohřeší...
Leviticus 5:6... v čem se prohřešil. Jako odškodnění za hříchjehož se dopustil, Hospodinu přinese samici z bravu,...
Leviticus 5:10...za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchujehož se dopustil, a bude mu odpuštěno. Jsou-li však i dvě...
Leviticus 5:13...za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchujehož se v kterémkoli z těchto případů dopustil, a bude mu...
Leviticus 5:18...vykoná obřad smíření kvůli neúmyslnému hříchujehož se dopustil, aniž to věděl, a bude mu odpuštěno. Je...
Leviticus 6:21...látku na svatém místě. Hliněná nádoba, v níž se vařilo její maso, je rozbita. Pokud se vařilo v...
Leviticus 7:25...nesmíte. Každý, kdo by jedl tuk dobytčete, z něhož přinesl ohnivou oběť Hospodinu, bude vyobcován ze...
Leviticus 9:18...oběti za lid. Jeho synové mu podali krevjíž pokropil oltář ze všech stran, a tučné kusy z býka i z...
Leviticus 10:6...bratři, celý dům Izraele, budou oplakávat tyjež Hospodin sežehl. Vy však neodcházejte od vchodu do...
Leviticus 13:4...za nečistého. Je-li to však jen bílá skvrnajež napohled není hlubší než okolní kůže a jejíž ochlupení...
Leviticus 13:10... Kněz ho prohlédne: Je-li na kůži bílý otok, od něhož zbělelo ochlupení, a na otoku je jizva živého masa,...
Leviticus 13:58...věc spálíš. Oděv, tkanina či kožený předmět, z něhož rána po vyprání zmizí, bude vyprán znovu a bude čistý...
Leviticus 14:32...o člověku, který je postižen malomocenstvímjehož očišťování je nad jeho možnosti. Hospodin promluvil k...
Leviticus 15:4... bude pro tento výtok nečistý. Každé lůžko, na němž by ležel trpící výtokem, bude nečisté; cokoli, na čem...
Leviticus 15:9...a bude nečistý do večera. Každé sedlo, na němž by jezdil trpící výtokem, bude nečisté. Kdokoli by se...
Leviticus 15:12...a bude nečistý do večera. Hliněná nádobajíž by se trpící výtokem dotkl, musí být rozbita; každý...
Leviticus 15:24... bude nečistý po sedm dní. Také každé lůžko, na němž by ležel, bude nečisté. Trpí-li žena dlouhodobým...
Leviticus 15:26...v době svého běžného krvácení. Každé lůžko, na němž by ležela kterýkoli den svého výtoku, bude jako lůžko...
Leviticus 16:9...‚pro Hospodina' a druhýpro Azazela'. Kozla, na něhož vyšel lospro Hospodina', Áron přivede a obětuje ho...
Leviticus 16:10...a obětuje ho jako oběť za hřích. Kozla, na něhož vyšel lospro Azazela', však postaví živého před...
Leviticus 16:12...za hřích. Nabere plnou kadidelnici žhavého uhlíjež bylo na oltáři před Hospodinem, do obou hrstí nabere...
Leviticus 16:23...do Stanu setkávání, svlékne si plátěná rouchajež si vzal, když měl vejít do nejsvětější svatyně, a nechá...
Leviticus 17:5...proto, aby synové Izraele přinášeli své obětijež dosud zabíjeli na poli, aby je nyní přinášeli Hospodinu...
Leviticus 18:3... Nechovejte se podle způsobů egyptské země, v níž jste bydleli, nechovejte se ani podle způsobů kanaánské...
Leviticus 18:30... a nechovejte se podle ohavných zvyklostíjež se dodržovaly před vámi. Neposkvrňujte se jimi. jsem...
Leviticus 19:22...smíření kvůli jeho hříchu, aby mu byl hříchjehož se dopustil, odpuštěn. přijdete do své země a...
Leviticus 20:22...a zákony. Plňte je, aby vás nevyvrhla země, do níž vás uvádím, abyste v bydleli. Neřiďte se pravidly...
Leviticus 21:10... který je mezi svými bratry nejvyšší, ten, na jehož hlavu byl vylit olej pomazání a který byl pověřen...
Leviticus 22:2...jeho synům, zacházejí uctivě se svatými daryjež mi synové Izraele obětují jako svaté - jinak by...
Leviticus 22:3...vašich pokoleních by přistoupil ke svatým darům (jež synové Izraele obětují Hospodinu jako svaté) ve stavu...
Leviticus 22:5... výron semene nebo se dotkne nějaké havětijež by ho poskvrnila, anebo člověka, který by ho poskvrnil...
Leviticus 22:15...a přidat k tomu ještě pětinu ceny. Svaté daryjež synové Izraele oddělují pro Hospodina, nesmí být...
Leviticus 23:2...synům Izraele: Toto jsou Hospodinovy slavnostijež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění; jsou to ...
Leviticus 23:4...jsou Hospodinovy slavnosti, svatá shromážděníjež budete vyhlašovat v jejich určený čas: Za soumraku...
Leviticus 23:37...běžnou práci. Toto jsou Hospodinovy slavnostijež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění. Při nich...
Leviticus 23:38...všech vašich darů, slibů a dobrovolných obětíjež budete přinášet Hospodinu. Patnáctého dne sedmého...
Leviticus 25:31...Nebude vydán ani v létě milosti. Domy v osadáchjež nejsou obehnány hradbou, se však budou počítat za polní...
Leviticus 25:37... Nechtěj úrok na peníze ani přirážku na jídlojež mu poskytneš. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás...
Leviticus 25:51...jako své výkupné odpovídající část z ceny, za niž byl koupen. Zbývá-li do léta milosti jen málo let,...
Leviticus 26:16...toto: Uvedu na vás hrůzu, úbytě a zimnicijež vám pokazí oči a vysají dech. Své zrní budete sít...
Leviticus 26:22...sedmkrát více ran: Pustím na vás divokou zvěřjež vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a sníží váš...
Leviticus 26:45...si kvůli nim na smlouvu s jejich předkyjež jsem před očima národů vyvedl z Egypta, abych byl...
Leviticus 26:46...Hospodin." Toto jsou pravidla, zákony a pokynyjež Hospodin skrze Mojžíše vydal na hoře Sinaj, aby byly...
Leviticus 27:9...toho, kdo učinil slib. Půjde-li o dobytek, z něhož se přináší dar Hospodinu, bude vše, co bylo odevzdáno...
Leviticus 27:10...dobytče za jiné, bude svaté to původní i tojímž je zaměnil. Půjde-li o jakoukoli nečistou zvěř, z níž...
Leviticus 27:11...zaměnil. Půjde-li o jakoukoli nečistou zvěř, z níž se dar Hospodinu nepřináší, postaví to zvíře před kněze...
Leviticus 27:24...bude pole vráceno tomu, od koho bylo koupenojemuž náleží jako dědičný pozemek. Všechny určené ceny...
Leviticus 27:26...svatyně. Šekel je 20 ger. Prvorozené dobytčejež patří Hospodinu právem prvorozenství, však nikdo...
Leviticus 27:33...přece vyměnil, bude svatý ten původní i tenjímž jej zaměnil; nebude jej moci vykoupit." To jsou...
Leviticus 27:34...nebude jej moci vykoupit." To jsou přikázáníjež Hospodin přikázal Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře...
Numeri 5:7...člověk se provinil. Vyzná tedy svůj hříchjehož se dopustil, nahradí škodu v plné výši, přidá ještě...
Numeri 5:8...provinil. Kdyby po poškozeném nezůstal příbuznýjemuž by se nahradila škoda, bude odškodnění odevzdáno...
Numeri 5:18...a do rukou vloží moučnou oběť připomínkyjež je moučnou obětí žárlivosti. Kněz pak bude mít v ruce...
Numeri 10:29...Reuela, svého tchána: "Vydáváme se k místu, o němž nám Hospodin řekl: ‚Dám je vám.' Pojď s námi a dobře...
Numeri 13:19...slabý? Je jich málo, nebo hodně? Jaká je země, v níž bydlí? Dobrá, nebo špatná? Jaká jsou města, v nichž...
Numeri 13:27... země. Vyprávěli: "Přišli jsme do země, do níž jsi nás poslal. Skutečně oplývá mlékem a medem a toto...
Numeri 13:33...postavy! Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi něž patří synové Anakovi. Připadali jsme si proti nim jako...
Numeri 14:24...ducha - vydal se mi cele. Jej uvedu do země, do níž vstoupil, a jeho símě ji získá za dědictví. Jelikož prý...
Numeri 14:30... kdo jste proti mně reptali, nevejde do země, o níž jsem přísahal, že vás v usadím - jedině Káleb, syn...
Numeri 15:18..."Řekni synům Izraele: vejdete do země, do níž vás uvádím, a budete jíst její chléb, odevzdávejte z...
Numeri 17:20...kde se s vámi setkávám, a stane se, že hůl tohojehož jsem vyvolil, vypučí. Tak se zbavím reptání synů...
Numeri 19:2...Mojžíšovi a Áronovi: "Toto je ustanovení zákonajež přikázal Hospodin: Řekni synům Izraele, k tobě...
Numeri 19:6... yzop a šarlatovou látku a hodí to do ohně, v němž se pálí ta jalovice. Kněz si pak vypere oděv, omyje si...
Numeri 21:15..."Vaheb v Sufě a údolí Arnonu, svahy údolíjež se táhne ke vsi Ar a k moábské hranici se přimyká."...
Numeri 24:6...prostírají, jako nad řekou zahrady, jako aloejež sázel Hospodin, jak cedry u vody. Z jeho věder voda...
Numeri 30:10...závazek. Hospodin slib odpustí. (Každý slibjímž se zavázala vdova či zapuzená žena ovšem platí.)...
Numeri 30:14...je odpustí. Jakýkoli slib nebo přísežný závazekjímž by se omezovala, potvrdí, anebo zruší její muž. Pokud...
Numeri 31:12...kořisti včetně lidí a dobytka. Všechnu kořistjíž se zmocnili, i všechny zajatce pak přivedli k Mojžíšovi...
Numeri 33:55...a ostny v bocích. Budou vás trýznit v zemi, v níž budete bydlet. To, co jsem zamýšlel učinit jim, pak...
Numeri 35:33... než zemře nejvyšší kněz. Neposkvrňujte zemi, v níž jste; právě krev totiž zemi poskvrňuje. Země nemůže být...
Numeri 35:34...toho, kdo ji prolil. Nesmíš poskvrnit zem, v níž bydlíte. Vždyť uprostřed přebývám sám - ...
Numeri 36:3...našich otců a bude přidáno k dědictví kmene, do něhož se vdají. Tak by z našeho dědičného losu ubylo....
Numeri 36:4...léto, dědictví těchto dcer setrvá v kmeni, do něhož se vdají. Tak by jejich dědictví ubylo z dědictví...
Deuteronomium 1:8... tu zemi jsem vám dal. Jděte a obsaďte zem, o níž Hospodin přísahal vašim otcům Abrahamovi, Izákovi a...
Deuteronomium 1:35...zlého pokolení - nespatří tu krásnou zem, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcům. Jedině Káleb, syn...
Deuteronomium 2:8...na Seíru. Vyhnuli jsme se cestě přes pláň Aravajež vede od Eilatu a Ecjon-geberu, a vydali se cestou přes...
Deuteronomium 3:16...jsem dal území od Gileádu k potoku Arnon (jehož středem vede hranice) a k potoku Jabok, který...
Deuteronomium 4:13... kterou vám přikázal plnit, totiž Desaterojež napsal na dvě kamenné desky. Tenkrát mi Hospodin...
Deuteronomium 6:20..."Co znamenají ta svědectví, pravidla a zákonyjež vám přikázal Hospodin, váš Bůh?" odpovíš mu: "V Egyptě...
Deuteronomium 7:11... Zachovávej tedy přikázání, pravidla a zákonyjež ti dnes udílím, a dodržuj je. Budeš-li tato pravidla...
Deuteronomium 7:13...tvého skotu i mláďatům tvého bravu v zemi, o níž přísahal tvým otcům, že ti ji . Budeš požehnaný nade...
Deuteronomium 7:19...znamení a divy, na mocnou ruku a vztaženou pažijíž Hospodin, tvůj Bůh, vyvedl. Takto Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 8:7...krásné země, do země s potoky a vodními pramenyjež vyvěrají z hlubin v údolích i na horách; do země...
Deuteronomium 8:9... do země olivového oleje a medu, do země, v níž nebudeš jíst chléb poskrovnu a v ničem nebudeš mít...
Deuteronomium 10:2...slova, která byla na oněch prvních deskáchjež jsi roztříštil, a ty je uložíš do truhly." Vyrobil jsem...
Deuteronomium 10:11...cestu v čele lidu. vejdou a obsadí tu zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám!" Nyní tedy,...
Deuteronomium 11:9... a budete užívat dlouhého života v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že ji jim a jejich...
Deuteronomium 11:10...obsadit, totiž není jako egyptská zem, z níž jste vyšli, kterou jsi osíval semenem a zavlažoval ji...
Deuteronomium 11:12... zavlažovaná nebeským deštěm. Je to země, o niž pečuje Hospodin, tvůj Bůh. Oči Hospodina, tvého Boha,...
Deuteronomium 11:21...Pak budete vy i vaši synové žít dlouho v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že jim ji - tak...
Deuteronomium 11:24...větší a mocnější, než jste sami. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, bude vaše. Vaše území bude sahat od...
Deuteronomium 12:1...dnes předkládám. Toto jsou pravidla a zákonyjež budete po všechny dny svého života pečlivě dodržovat v...
Deuteronomium 12:7... a radujte se z veškerého díla svých rukou, v němž ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Nebudete jednat, jak...
Deuteronomium 13:6...- vždyť ten bludař chtěl strhnout z cesty, po níž ti přikázal jít Hospodin, tvůj Bůh! Mohl by tajně...
Deuteronomium 13:7...syn, dcera, manželka ve tvém náručí nebo příteljehož miluješ jako sebe sama. Mohl by říkat: "Pojďme...
Deuteronomium 14:29... Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná každou práci, k níž přiložíš ruku. Každý sedmý rok budeš promíjet dluhy...
Deuteronomium 17:1...Hospodinu, svému Bohu, býka ani berana, na němž by byla vada nebo cokoli špatného - pro Hospodina,...
Deuteronomium 17:11...jejich pokyny. Zachovej se podle pravidla, o němž poučí, a podle rozsudku, který ti řeknou. Od výroku...
Deuteronomium 17:15...mne", pak nad sebou ustanov jen takového králejehož si vyvolí Hospodin, tvůj Bůh. Ustanovíš nad sebou...
Deuteronomium 21:6...nejblíže, si pak umyjí ruce nad jalovicíjíž byl v údolí zlomen vaz, a prohlásí: "Naše ruce tu krev...
Deuteronomium 25:6... aby splnil švagrovskou povinnost. Prvorozenýjehož mu porodí, pak ponese jméno onoho zesnulého bratra,...
Deuteronomium 26:2...ji a usadíš se v , odděl prvotiny všech plodůjež sklidíš v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Vlož...
Deuteronomium 26:3... tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o níž přísahal našim otcům, že nám ji ." Kněz od tebe nůši...
Deuteronomium 28:11...lůna, plodu tvého dobytka i plodů tvé země, o níž Hospodin přísahal tvým otcům, že ti ji . Hospodin ti...
Deuteronomium 28:36...hlavy k patě. Hospodin odvede i s králemjehož si ustanovíš, k národu, který jsi neznal ty ani tví...
Deuteronomium 28:37...bohům ze dřeva a kamene. Všem národům, mezi něž Hospodin rozptýlí, budeš za strašáka, pořekadlo a...
Deuteronomium 28:43... bude přerůstat výš a výš a ty budeš klesat níž a níž. On bude půjčovat tobě, a ne ty jemu; on bude...
Deuteronomium 28:49...přivede národ, jenž přiletí jako orel, národjehož jazyku nerozumíš, surový národ, jenž nebere ohled na...
Deuteronomium 28:52...se nezhroutí tvé vysoké hradby a opevnění, na něž jsi spoléhal. Sevře ve všech tvých městech po celé...
Deuteronomium 28:68... vrátí do Egypta! S naříkáním půjdeš cestou, o níž jsem ti řekl, že ji nikdy nespatříš. Tam se budete...
Deuteronomium 28:69...nebude chtít koupit. Toto jsou slova smlouvy, o níž Hospodin Mojžíšovi přikázal, aby ji uzavřel se syny...
Deuteronomium 30:1... Všechny tyto věci, požehnání i prokletíjež ti předkládám, na tebe přijdou. Kdekoli budeš mezi...
Deuteronomium 30:3... zpět a shromáždí ze všech národů, mezi něž Hospodin, tvůj Bůh, rozptýlil. I kdybys byl zahnán...
Deuteronomium 30:20...a délka tvých dnů! Pak budeš moci žít v zemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a...
Deuteronomium 31:7... neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, o níž Hospodin přísahal našim otcům, že jim ji . Právě ty...
Deuteronomium 31:16...s cizími bohy, mezi nimiž se ocitne v zemi, do níž přichází. Opustí mne a zruší smlouvu, kterou jsem s...
Deuteronomium 32:17... Obětovali ďáblům, a ne Bohu, těm novým bohůmjež nikdy neznali, těm, co nedávno se objevili - vaši...
Deuteronomium 32:37...se: "Kde jsou ti jejich bohové, ta skála, v níž útočiště hledali? Kde jsou ti, kdo jedli tuk jejich...
Deuteronomium 32:50...dám do vlastnictví synům Izraele. Na hoře, na niž vystoupíš, pak zemřeš a budeš připojen ke svému lidu...
Jozue 1:3... kterou dávám synům Izraele. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, jsem vám dal, jak jsem slíbil...
Jozue 1:6... neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám. Jen buď...
Jozue 5:6...jim odpřisáhl, že jim nedá spatřit tu zem, o níž Hospodin přísahal jejich otcům, že nám ji , totiž zem...
Jozue 5:15...řekl: "Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svaté." A Jozue to udělal. Jericho bylo...
Jozue 7:2...totiž z Jericha vyslal muže do místa zvaného Aj (jež leží u Bet-avenu východně od Bet-elu) a řekl jim, ...
Jozue 11:17...hory i jejich podhůří, vše od hory Chalakjež se zvedá k Seíru, po Baal-gád v Libanonském údolí...
Jozue 12:7...Baal-gádu v Libanonském údolí k hoře Chalakjež se zvedá k Seíru. Tuto zem dal Jozue izraelským kmenům...
Jozue 13:30...bášanského krále Oga: všech šedesát městečekjež patří k Chavot-jair v Bášanu; dále polovina Gileádu a...
Jozue 15:8...(což je Jeruzalém) a míří k vrcholu horyjež se tyčí ze západu nad údolím Hinom na severním konci...
Jozue 17:10...patří Efraimovi a severní strana Manasesovijehož hranicí je moře. Na severu hranice dosahuje k...
Jozue 21:43...těmi městy. Hospodin dal Izraeli celou tu zem, o níž přísahal jejich otcům, že jim ji . Zmocnili se a...
Jozue 22:28...‚Pohleďte na to zpodobení Hospodinova oltářejež vytvořili naši otcové - ne pro zápaly a oběti, ale aby...
Jozue 24:32... co Hospodin pro Izrael vykonal. Josefovy kostijež synové Izraele přinesli z Egypta, pohřbili v Šechemu na...
Soudců 9:11...řekl: To snad mám své plody přestat vydávatjež vynikají v sladkosti, a jít kymácet se nad stromy?...
Soudců 18:1...bez krále. Danův kmen si hledal území, na němž by se usídlil, protože mu do doby mezi izraelskými...
Soudců 20:48...dobytka a všeho, nač narazili. Všechna města, na něž narazili, vypálili. Izraelci v Micpě přísahali: "Nikdo...
Růt 2:12...Kéž hojně odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla skrýt." "Jsi ke mně tak laskavý,...
Růt 3:2... dcero, abys byla šťastná. Víš, že Boáz, s jehož děvečkami jsi pracovala, je náš příbuzný. Dnes večer...
Růt 4:12...potomstvo, aby tvůj dům byl jako dům Peresejehož porodila Támar Judovi!" Boáz si tedy Rút vzal a stala...
1. Samuel 2:32...v tvém domě se nedočká stáří. Uvidíš souženíjež dolehne na můj Příbytek. Ačkoli se Izraeli přihodí...
1. Samuel 6:7...připravte jeden nový vůz a dvě otelené krávy, na něž nebylo nikdy vloženo jho. Obě krávy zapřáhněte do vozu...
1. Samuel 6:11...truhlu naložili na vůz spolu s mošnou, v níž byly ty zlaté krysy a podobizny nádorů. Krávy zamířily...
1. Samuel 9:17... Hospodin promluvil: "Hle, to je ten muž, o němž jsem ti řekl, že bude spravovat můj lid." Saul...
1. Samuel 9:23..."Přines tu porci, kterou jsem ti dal; tu, o níž jsem ti řekl, ji dáš stranou." Kuchař tedy vytáhl...
1. Samuel 25:41...se slovy: "Hle, tvá služebnice bude služkoujež umývá nohy služebníků svého pána." Poté Abigail rychle...
2. Samuel 7:7...snad někdy některému vůdci izraelských kmenůjemuž jsem přikázal pást můj lid Izrael: ‚Proč jste mi...
2. Samuel 21:19...Betlémského, zabil bratra Goliáše Gatskéhojehož kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo. Také v...
2. Samuel 23:1... syn Jišajův, tak praví povýšený Nejvyššímjehož pomazal Bůh Jákobův, líbezný pěvec izraelský....
1. Královská 5:19...Hospodin pověděl mému otci Davidovi: ‚Tvůj synjehož dosadím na tvůj trůn po tobě, ten postaví chrám mému...
1. Královská 7:8...cedrovým dřevem. Podobně byl postaven i palác, v němž bydlel; ten stál na zvláštním nádvoří za Síní. Podobně...
1. Královská 8:5... král Šalomoun s celým shromážděním Izraelejež se k němu dostavilo před Truhlu, obětoval tolik bravu i...
1. Královská 8:16...kmene nevyvolil město k postavení chrámu, v němž by zůstávalo jméno. Vyvolil jsem však Davida, aby...
1. Královská 8:21... V něm jsem připravil místo pro Truhlu, v níž je Hospodinova smlouva, kterou uzavřel s našimi otci,...
1. Královská 8:29...dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl: ‚Tam bude jméno.' Kéž nasloucháš modlitbě...
1. Královská 8:44... a modlili by se k Hospodinu směrem k městujež jsi vyvolil, a k chrámu, který jsem postavil tvému...
1. Královská 9:6...a nebudete dodržovat přikázání a ustanoveníjež jsem vám svěřil, ale půjdete sloužit cizím bohům a...
1. Královská 11:26...z Šalomounových dvořanů, Efraimec z Ceredyjehož matka byla vdova jménem Cerua. Důvod, proč se...
1. Královská 12:33... V patnáctý den osmého měsíce, onoho měsíce, v němž si usmyslel zavést pro Izraelce svátek, vystoupil k...
1. Královská 17:1..."Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť -...
1. Královská 18:15...odpověděl: "Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím, dnes se mu ukážu." Obadiáš se tedy...
1. Královská 18:31...oltář. Vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenůjež vzešly z Jákoba, který dostal slovo Hospodinovo: "Budeš...
1. Královská 18:32...jménu oltář a kolem něj udělal strouhu, do níž by se vešly dvě míry zrní. Narovnal dřevo, rozporcoval...
2. Královská 1:4...praví Hospodin: Nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" Pak Eliáš odešel. Když se...
2. Královská 1:6...Ekronu? Proto nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" "Jak vypadal ten muž, který...
2. Královská 1:16...Ekronu. Proto nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!" Achaziáš pak zemřel, jak...
2. Královská 3:14...to řekl: "Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím - kdybych si nevážil judského krále...
2. Královská 5:16...ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin, před jehož tváří stojím, nic si nevezmu!" A i když ho Náman...
2. Královská 17:34...a přikázání, která Hospodin svěřil synům Jákobajemuž dal jméno Izrael. S těmi Hospodin kdysi uzavřel...
2. Královská 18:22...na Hospodina, svého Boha.' Není to snad tenjehož obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranil? Judovi...
2. Královská 19:10...Ezechiášovi: Nedej se klamat svým Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš si, že Jeruzalém nepadne do rukou...
2. Královská 23:27... toto město, které jsem si vyvolil, i chrám, o němž jsem řekl, že tam bude zůstávat jméno." Ostatní...
1. Letopisů 7:14...jsou potomci Bilhy. Synové Manasesovi: Asrieljehož mu porodila jeho aramejská družka. Porodila také...
1. Letopisů 7:16...samé dcery. Machirova žena Maaka porodila synajehož pojmenovala Pereš. Jeho bratr se jmenoval Šereš a...
1. Letopisů 16:29...Hospodinu slávu i moc. Vzdejte Hospodinu slávujež náleží mu, přineste dary, před něj přistupte, Klaňte se...
1. Letopisů 17:6...jsem snad někdy některému izraelskému soudcijemuž jsem přikázal pást můj lid: Proč jste mi nepostavili...
1. Letopisů 24:19...Delajáš, čtyřiadvacátý: Maaziáš. To je pořadí, v němž měli vstupovat do Hospodinova domu, aby v něm konali...
1. Letopisů 26:16... Šupim a Chosa si vylosovali Západní bránu, k níž vede vyvýšená silnice. Hlídka stála vedle hlídky: na...
1. Letopisů 29:1...pak řekl celému shromáždění: "Můj syn Šalomounjehož jediného Bůh vyvolil, je mladý a nezkušený, a toto je...
1. Letopisů 29:11...zemi je, Hospodine, tvé panství a ty jsi hlavajež převyšuje vše! Od tebe pochází bohatství a sláva, jenom...
2. Letopisů 1:11...a poznání, abys dokázal spravovat můj lid, nad nímž jsem učinil králem - proto tu moudrost i poznání...
2. Letopisů 2:5...bohy. Kdo by však dokázal postavit dům Tomujehož nemohou obsáhnout nebesa, ba ani nebesa nebes? A kdo...
2. Letopisů 5:3...muži se tedy shromáždili ke králi o svátcíchjež připadají na sedmý měsíc. Když přišli všichni izraelští...
2. Letopisů 5:6... král Šalomoun s celým shromážděním Izraelejež se k němu dostavilo před Truhlu, obětoval tolik ovcí,...
2. Letopisů 6:5...kmene nevyvolil město k postavení domu, v němž by zůstávalo jméno, ani jsem nevyvolil nikoho, aby...
2. Letopisů 6:11... Boha Izraele. V něm jsem postavil Truhlu, v níž je Hospodinova smlouva, kterou uzavřel se syny Izraele...
2. Letopisů 6:20...dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl, že tam spočine tvé jméno. Kéž nasloucháš...
2. Letopisů 6:34... a modlili by se k tobě směrem k tomuto městujež jsi vyvolil, a ke chrámu, který jsem postavil tvému...
2. Letopisů 7:19...odvrátíte a opustíte ustanovení a přikázáníjež jsem vám svěřil, a půjdete sloužit cizím bohům a budete...
2. Letopisů 11:15...Hospodinovo kněžství a ustanovil si vlastní kněžstvo pro obětní výšiny, pro ty běsy a telata, jež...
2. Letopisů 22:7...k Joramovi, šel s ním za Jehuem, synem Nimšihojehož Hospodin pomazal, aby vyhladil dům Achabův. Když Jehu...
2. Letopisů 32:12...hladem a žízní! Mluví snad Ezechiáš o tom bohujehož obětní výšiny a oltáře sám odstranil? Judovi a...
2. Letopisů 33:8...všechna přikázání, Zákon, ustanovení a předpisyjež jsem jim vydal skrze Mojžíše, nikdy nedopustím, aby...
2. Letopisů 34:30...s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma, kněží i levité - všechen lid od největších po nejmenší. Král...
2. Letopisů 35:6...a připravujte je pro své bratry podle slovajež Hospodin promluvil skrze Mojžíše." Král Jošiáš...
Ezdráš 6:11...tento výnos poruší, byl z domu vytržen trám, na němž bude vyzdvižen a zbičován; jeho dům se pak stane...
Ezdráš 6:12...jeho dům se pak stane hnojištěm. Bůhjehož jméno přebývá v Jeruzalémě, nechť poníží každého...
Ezdráš 7:11...a řády v Izraeli. Toto je znění dopisujímž král Artaxerxes vybavil učeného kněze Ezdráše, znalce...
Ezdráš 7:16... doneseš na místo spolu se stříbrem a zlatemjež získáš kdekoli v babylonské provincii, stejně jako dary...
Ezdráš 7:19...vůle vašeho Boha. Chrámové bohoslužebné náčiníjež ti bylo svěřeno, však do posledního vrať jeruzalémskému...
Ezdráš 8:30...rodů do komor Hospodinova chrámu." Tito kněží a levité tedy přijali zodpovědnost za stříbro, zlato i...
Ezdráš 9:11...říci po tom všem? Opustili jsme tvá přikázáníjež jsi nám vydal skrze své služebníky proroky, kteří...
Nehemiáš 1:7...- nedodrželi jsme přikázání, pravidla a zákonyjež jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi. Vzpomeň si prosím...
Nehemiáš 1:8...Mojžíšovi. Vzpomeň si prosím na slovojež jsi dal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Budete-li mi...
Nehemiáš 1:9... i odtamtud vás shromáždím a přivedu na místojež jsem si vyvolil za příbytek pro své jméno.' Vždyť to...
Nehemiáš 2:3...Jak nemám mít ztrápenou tvář, když město, v němž jsou hroby mých předků, je rozbořeno a jeho brány...
Nehemiáš 2:5...laskavost, pošli do Judska, do města, v němž jsou hroby mých předků, abych ho znovu vystavěl." Král...
Nehemiáš 2:12... Ani zvířata jsem nevzal kromě toho, na němž jsem jel sám. Tu noc jsem se vydal Údolní branou kolem...
Nehemiáš 9:15...ze skály. Řekl jsi jim, jdou obsadit zemi, o níž jsi přísahal, že jim ji dáš. Oni však se svými otci...
Nehemiáš 9:23...jako hvězdy na nebi a uvedl jsi je do země, o níž jsi řekl jejich otcům, ji obsadí. Synové pak do ...
Nehemiáš 13:26...národy nebylo krále jako on - Boží miláčekjehož Bůh učinil králem celého Izraele. I jeho zavedly cizí...
Ester 1:19...a hádek! Nechť král ráčí vydat královské slovojež bude zapsáno mezi práva perská a médská jako nepomíjivé...
Ester 7:9...kůlem, který Haman postavil pro toho Mordechajejehož slovo zachránilo krále? Stojí u Hamanova domu, vysoký...
Job 3:16...jsem jak potrat nebyl zahrabán, jako nemluvnějež světlo nevídá? Tam ničemové nikoho netrápí, tam si...
Job 3:23...K čemu je to člověku, jenž cestu nevidíjehož Bůh ze všech stran obklíčil? Mým denním chlebem je...
Job 4:19... Co potom s těmi, kdo žijí v domech hliněnýchjež mají v prachu základy? Rozmáčknout je lze snáze než...
Job 5:17... že bude umlčeno násilí. ‚Jak blaze je člověkujehož kárá Bůh! Trestu Všemohoucího se nezpěčuj!' ‚On udeří...
Job 6:15...jsou však zrádní jako bystřiny, jak řečištějež brzy vymizí. Když taje led a sníh, kalným proudem se...
Job 8:7... Tvé počátky budou nicotné oproti hojnostijež čeká . Předchozích pokolení zeptej se, na jejich otce...
Job 14:5... počet měsíců jsi mu odměřil, dal jsi mu mezejež nesmí překročit. Odvrať svůj pohled, nech ho být, si...
Job 15:33... jeho větve se nebudou zelenat. Bude jak révajež ztrácí hrozny nezralé, jako oliva, jež setřásá svůj...
Job 16:22...odměřené se chýlí ke konci, odcházím na cestu, z níž se nevrátím. Dech opouští, dny skončily, jen...
Job 20:9...ten tam, bude zapuzen jak noční vidina. Okojež vídalo ho, ho nespatří, nebude k nalezení ve svém...
Job 20:11...rukama majetek navrátit. Mladická sílajíž měl plné kosti, do prachu ulehne spolu s ním. I když mu...
Job 21:18...Bůh? Bývají jako sláma ve větru, jako plevyjež vichr odnesl? Řeknete: ‚Bůh jeho trest odkládá pro děti...
Job 27:13...‚Takový osud dává Bůh ničemům, dědictvíjež Všemohoucí svěřuje tyranům. I kdyby měl spoustu dětí,...
Job 37:2... Jen si poslechněte jeho hlas hromový, duněníjež z úst mu vychází! Pod celým nebem je nechá znít, i...
Job 42:3...jsem, o čem jsem neměl ponětí, o tajemstvíchjež jsou nad chápání. Řekl jsi: ‚Poslouchej a ...
Žalmy 17:4... tak jak to lidé běžně dělají. Pro slovojež vyšlo ze tvých rtů, varoval jsem se cest zločinců. ...
Žalmy 25:17...jsem tak sám, tak ztrápený! Zbav souženíjež v srdci nosím si, vysvoboď z mých úzkostí! Hleď na...
Žalmy 29:2...Hospodinu slávu a moc. Vzdejte Hospodinu slávujež mu náleží, klaňte se Hospodinu v kráse svatosti! Hlas...
Žalmy 32:1...Davidův. Blaze tomu, komu jsou odpuštěny vinyjehož hříchy jsou přikryty. Blaze člověku, jemuž Hospodin...
Žalmy 32:2...a jehož hříchy jsou přikryty. Blaze člověkujemuž Hospodin nepočítá provinění a jehož duch je beze...
Žalmy 32:8...obklopíš! séla Teď poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím: "Nebuďte...
Žalmy 33:12... úmysly jeho srdce od věků navěky! Blaze národujehož Bůh je Hospodin, lidu, jenž vyvolil za své dědictví!...
Žalmy 35:15...se sběhli, seběhli se na , aby napadli. Tijež jsem ani neznal, rvali na kusy, přestat nechtěli....
Žalmy 37:22...od Boha obdrží zemi, vyhnáni však budou tijež proklíná. Kroky člověka Hospodin potvrzuje, když jeho...
Žalmy 38:6... vlastní bláznovství mi rány zasadilo, rányjež páchnou a mokvají. Shrbený jsem, plížím se tak nízko,...
Žalmy 38:15...ústa otevřít. Jsem jako člověk, který neslyší, z jehož úst nezaznějí žádné odmluvy. V tebe, Hospodine,...
Žalmy 40:13...nade mnou drží stráž! Obklopily pohromyjež nelze vypočíst. Moje viny dostihly, že přes ...
Žalmy 41:10... ze svého lůžka nevstane!" Dokonce i můj příteljemuž jsem důvěřoval, ten, který se mnou jídal chléb,...
Žalmy 47:5... Naše dědictví nám přidělil - chloubu Jákobajehož si oblíbil. séla Vznáší se Bůh uprostřed jásání,...
Žalmy 48:14...zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokoleníjež přijde za vámi: Tento Bůh je náš Bůh na věky věků, on...
Žalmy 56:5...bojím se, v tobě mám naději! V Bohujehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím,...
Žalmy 56:11...den. Vím totiž jedno: Bůh se mnou je! V Bohujehož slovo chválím, v Hospodinu, jehož slovo chválím, v...
Žalmy 58:8... se rozplynou, zmizí jako vody, šípyjež vystřelili, ztratí se! jsou jak slimák, co ve...
Žalmy 66:13... Do tvého domu vejdu s oběťmi zápalnými, slibyjež dal jsem, splním ti, sliby, jež pronesl jsem svými rty,...
Žalmy 66:14... sliby, jež dal jsem, splním ti, slibyjež pronesl jsem svými rty, sliby mých úst uprostřed...
Žalmy 68:31...- ti tam králové dary snášejí! Odežeň šelmujež v rákosí se skrývá, to stádo buvolů, býčí národy....
Žalmy 77:6...nemohu promluvit. Připomínám si dávné dny, časyjež dávno minuly. Na své písně vzpomínám po nocích, v srdci...
Žalmy 78:4...o chvále Hospodinově, o jeho síle, o zázracíchjež učinil. Svědectví stvrdil Jákobovi, Izraeli svěřil...
Žalmy 78:6...svým, aby je poznalo budoucí pokolení, i dětijež se teprv narodí, aby zas učily svoje potomky: v Bohu...
Žalmy 78:11... Zapomněli na jeho mocné činy, na zázrakyjež jim projevil. Před jejich otci konal zázraky, v Egyptě,...
Žalmy 78:16...dal jim pít. Ze skály nechal potoky prouditjež v řeky rozvodnil. Oni však proti němu stále hřešili, na...
Žalmy 78:60... Tehdy opustil svůj příbytek v Šílu, stan, v němž mezi lidmi přebýval. Do zajetí dal padnout svoji sílu,...
Žalmy 79:6... uznat nechtějí, vylij ho na ta královstvíjež jméno tvé nevzývají - za to, že Jákoba zhltali, že...
Žalmy 79:13...jimiž ti, Pane, spílali! My pak, tvůj lid, ovcejež paseš, navždy oslavovat budeme. Na věky věků, stále...
Žalmy 80:18...ruka nad mužem tvé pravice, nad lidským synemjehož sis vychoval! Neopustíme nikdy více; oživ nás,...
Žalmy 88:6...mrtvými, jsem jako mrtvoly v hrobě ležící, na něž si nevzpomeneš nikdy víc - od tvojí ruky jsou vzdáleni!...
Žalmy 90:5...hodina! Spláchneš je - jsou pouhý sen, trávajež zítra pomine: ráno roste a rozkvétá, večer skosena...
Žalmy 91:2...řeknu: "Jsi útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!" Jistě vysvobodí z lovcovy pasti, z...
Žalmy 91:5... obklopí! Nezalekneš se noční hrůzy ani střeljež ve dne létají, morové nákazy, jež tmou se plíží, ani...
Žalmy 91:6...ani střel, jež ve dne létají, morové nákazyjež tmou se plíží, ani zhoubné rány v čase poledním. Po...
Žalmy 94:12...úmysly - neznamenají vůbec nic! Blaze člověkujehož, Hospodine, káráš, člověku, jehož učíš ze svého...
Žalmy 94:22...je však mou pevností, můj Bůh je skalou, v níž se ukryji. On jejich zvrácenost na obrátí, jejich...
Žalmy 96:8...Hospodinu slávu a moc! Vzdejte Hospodinu slávujež náleží mu, do jeho nádvoří s dary předstupte. Klaňte se...
Žalmy 104:15...užitku, aby jim ze země pokrm vyrostl: Vínojež smrtelníka v srdci oblaží, olej, po němž se obličej...
Žalmy 104:26...velcí tvorové! Plují v něm lodě a také leviatanjehož jsi stvořil, aby si tam hrál! Ti všichni k tobě...
Žalmy 105:17...je od chleba, poslal před nimi jistého Josefajehož prodali jako otroka. Nohy měl sevřené v okovech,...
Žalmy 106:43...vědomě dráždili - ve své špatnosti klesali stále níž! On ale viděl jejich tíseň, kdykoli slyšel jejich křik...
Žalmy 107:30...se, když nastalo ticho, dovedl je k přístavu, po němž toužili. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které...
Žalmy 108:7...slávou přikryj celou zem! jsou zachráněni tijež miluješ, pomoz svou pravicí, vyslyš ! Bůh promluvil...
Žalmy 116:12...Jak se Hospodinu odvděčím za všechno dobrodiníjež mi učinil? Pozvednu kalich spasení, uctívat budu jméno...
Žalmy 119:39...své, tak, aby lidé ctili . Zbav potupy, z níž mám strach - jak dobrá jsou nařízení tvá! Jak toužím po...
Žalmy 119:65...Svému služebníku jsi dobro prokázal, dle slovajež jsi, Hospodine, dal. rozumu a dej mi poznání,...
Žalmy 127:4... plod lůna je přece odměna. Tak jako šípyjež hrdina třímá, jsou děti zplozené zamlada. Blaze člověku...
Žalmy 139:16...oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy - dnyjež mi byly určeny, než začal první z nich. Jak jsou mi...
Žalmy 140:11... na prší uhlí řeřavé, padnou do jámy, z níž nikdo nevstane! pomlouvači ztratí svůj domov na zemi...
Žalmy 143:8...tvé - jsi jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsem. Zbav ,...
Žalmy 144:15... Blaze lidu, jenž toto zakouší, blaze lidujehož Bůh je Hospodin! Chvalozpěv Davidův. Bože, můj Králi...
Žalmy 148:5...v oblacích! všichni chválí jméno Hospodinjehož příkazem byli stvořeni! Na věčné věky je všechny...
Přísloví 1:26... Vašemu neštěstí nyní zasměji se i hrůzejež vás přepadne. Bavit se budu, jako bouře zachvátí vás...
Přísloví 2:17...zachrání , před vábivými slovy svůdkynějež druha svého mládí opustila, na smlouvu se svým Bohem...
Přísloví 3:12...Hospodin kárá, koho miluje, jak otec synajehož v oblibě. Blaze člověku, jenž nalezl moudrost,...
Přísloví 3:25...příjemný. Nebudeš se bát náhlého děsu ani zkázyjež čeká ničemy. Hospodin bude stát po tvém boku, on sám...
Přísloví 4:24...vychází. Zbav se vší převrácené řeči, ústajež mluví zle, zapuď od sebe. Tvé oči vždycky hledí...
Přísloví 6:18... prolhaný jazyk, ruce mordující nevinné, srdcejež chystá hanebné plány, nohy pospíchající páchat zlo,...
Přísloví 9:5..."Pojďte a jezte na mých hodech, popijte vínojež jsem nalila. Opusťte hloupost a konečně žijte, cestou...
Přísloví 9:18... že podsvětí jej čeká: v pekelné jámě jsou tijež pozvala! Zde jsou přísloví Šalomounova: Moudrý syn...
Přísloví 21:22...města siláků vnikl moudrý a zbořil pevnost, na niž se spolehli! Ten, kdo si hlídá ústa a jazyk, chrání...
Přísloví 23:8... když říká, "Jez a pij," není upřímný. Soustajež snědl jsi, vyzvracíš, tvoje lichotky budou zmařeny!...
Přísloví 24:11...ty, kdo jsou vlečeni k smrti, ujmi se těchjež vedou k popravě! Copak chceš říci: "My jsme to...
Přísloví 30:11... aby ti nezlořečil a abys nepykal! Je pokoleníjež zlořečí otci a svojí matce nežehná. Je pokolení, jež se...
Přísloví 30:12...zlořečí otci a svojí matce nežehná. Je pokoleníjež se sobě zdá čisté, od svojí špíny však není omyté. Je...
Přísloví 30:30...a čtyři kráčí nádherně: lev, nejudatnější zvířejež nikoho se neleká, osedlaný kůň, kozel a nepřemožitelný...
Přísloví 31:3...Nemarni s ženami svoji sílu, nepokaz cestujež králům náleží. Nenáleží, ó Lemueli, králům, nenáleží...
Přísloví 31:30...je!" Klamný je půvab a krása pomíjí; ženajež Hospodina ctí, si chválu zaslouží. Dejte odměnu za...
Kazatel 2:11...na všechno své počínání, na všechno pachtěníjímž jsem se zabýval: Hle, vše je marnost a honba za...
Kazatel 2:20... Došel jsem k zoufalství nad vším tím pachtěnímjímž jsem se pachtil pod sluncem! Někdo se pachtí moudře a...
Kazatel 7:28...jsem porovnával s druhým, abych našel smysl, po němž duše tolik toužila, ale nenašel jsem jej. Mezi...
Kazatel 10:5...věc, kterou jsem viděl pod sluncem, a sice omyljehož se dopouštějí vládci: Hloupým se nabízejí nejvyšší...
Kazatel 12:3... udatní mužové se přikrčí, prořídnou řady těchjež v mlýnku mlely, ty, jež vyhlížely z oken, se do tmy...
Píseň 3:11... dcery sionské, na krále Šalomouna v korunějíž jeho matka zdobí jej v den jeho svatební, v den, kdy ...
Píseň 4:1...jsou jako holubičky, tvé vlasy jako stádo kozjež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo ovcí...
Píseň 4:5...prsů tvých dvojice kolouchů je, srnčí dvojčátkajež pasou se v liliích. Ještě než s vánkem přijde den a...
Píseň 6:5...jimi přemožen! Tvé vlasy jsou jak stádo kozjež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo ovcí...
Píseň 8:13...svůj - dvě stě z něj musíš dát hlídačům! Tyjež prodléváš v zahradách, druhové touží uslyšet tvůj...
Izaiáš 1:8...vinice, jako budka v poli okurek, jak městojež se obléhá. Kdyby z nás Hospodin zástupů nenechal aspoň...
Izaiáš 1:16...- umyjte se a očisťte! Odkliďte mi z očí zlojež jste páchali. Přestaňte jednat zle - jednat dobře se...
Izaiáš 1:30... že jste se pro rozhodli. Budete jako dubjemuž opadává listí, a jako zahrada bez vody. Ze siláka se...
Izaiáš 3:12...lide! Tví vůdci jsou svůdci, zastřeli cestu, po níž měl jsi jít! Hospodin povstal, aby vedl při, stojí, aby...
Izaiáš 8:15...zarazí, padnou a zraní se, chytí se do pasti, v níž uvíznou." Uzavři svědectví, zapečeť Zákon mezi mými...
Izaiáš 9:3...vojáci, když se dělí o kořist. Rozlámeš jhojež ho tížilo, prut šlehající jeho rameno i hůl jeho...
Izaiáš 10:10...Damašek? ruka uchvátila modlářská královstvíjež měla lepší sochy než Jeruzalém a Samaří. Co jsem...
Izaiáš 13:14...jeho hněv. Jako vyplašená gazela, jako stádojež nikdo nesvolá, každý se vrátí za svým lidem, každý...
Izaiáš 14:6...rozlámal hůl ničemů, žezlo vladařůjež zuřivě bilo národy neustálými ranami, jež vztekle...
Izaiáš 17:8...obdivovat posvátné kůly a kadidlové oltáříkyjež si sám vyrobil. V ten den budou jejich mocná města...
Izaiáš 18:1...osud těch, kdo nás drancují. Běda zemi, v níž bzučí hmyz, zemi při řekách habešských, která posílá...
Izaiáš 19:17...zmínce o se budou děsit kvůli rozhodnutíjež o nich Hospodin zástupů učinil. V ten den bude v Egyptě...
Izaiáš 19:25...trojici a bude požehnáním uprostřed světajemuž Hospodin zástupů požehná: "Požehnán buď Egypt, můj...
Izaiáš 20:6...tohoto pobřeží: ‚Pohleďte, jak dopadli ti, na něž jsme spoléhali a k nimž jsme se obraceli o pomoc, aby...
Izaiáš 21:13...sem!" Ortel nad Arábií: Vy karavany dedanskéjež nocujete v arabské pustině, žíznivým vodu přineste! Vy,...
Izaiáš 23:7... kvílejte! Tohle že je to vaše město hýřeníjež tak dávné dějiny, jež jeho nohy zavedly osídlit...
Izaiáš 23:8...rozhodl o Týru, jenž uděloval vládcům korunujehož obchodníci byli velmoži a kupci slavní všude na zemi?...
Izaiáš 28:13...nazpátek upadnou, zraní se, chytí se do pasti, v níž uvíznou. Proto slyšte Hospodinovo slovo, vy drzouni, vy...
Izaiáš 29:1...je v moudrosti! Běda Arieli, Arieli - městu, v němž se David usídlil! Pokračujte si rok za rokem, věnujte...
Izaiáš 29:7...ohně, který vše pohltí. Horda všech národůjež proti Arieli bojují - ti, kdo proti němu vyšli do války...
Izaiáš 29:8...vyprahlým - právě tak dopade horda všech národůjež bojují proti hoře Sionu. Trňte a ustrňte! Děláte slepé,...
Izaiáš 30:1...vzpurným dětem! praví Hospodin. Spřádají plányjež nejsou ze mne, vstupují do smlouvy ne s mým Duchem, a...
Izaiáš 30:26...ováže zranění svého lidu a uzdraví rányjež jim zasadil. Hle, Hospodinovo jméno zdálky přichází,...
Izaiáš 31:3...rukou pohrozí, zhroutí se pomocník, padne i tenjemuž měl pomoci - všichni společně budou zničeni! Toto mi...
Izaiáš 31:6...a zachrání. Synové Izraele, vraťte se k Tomu, od něhož jste tak hrozně odpadli! V ten den každý zavrhnete...
Izaiáš 32:1...pec. Hle - přichází spravedlivý králjehož knížata budou poctivá! Každý z nich bude jak skrýše...
Izaiáš 32:9...bezstarostné, vstaňte a slyšte ! Vy dceryjež si v klidu žijete, řeči ucho nakloňte! Do roka a do...
Izaiáš 32:10...nakloňte! Do roka a do dne třást se budete, vyjež si v klidu žijete. Vinobraní totiž přestane a sklizeň...
Izaiáš 33:17...kráse na vlastní oči uvidíš, spatříš tu zemijež prostírá se do dáli. Pak budeš přemítat nad přežitými...
Izaiáš 36:7...na Hospodina, svého Boha.' Není to snad tenjehož obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranil? Judovi...
Izaiáš 37:10...Ezechiášovi: Nedej se klamat svým Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš si, že Jeruzalém nepadne do rukou...
Izaiáš 41:25...ještě míň - kdo si vás volí, je odporný! Tenjehož vzbudím, od severu blíží se, ten, který na východě...
Izaiáš 42:1...nicota jsou jejich odlitky! Hle, můj služebníkjehož podpořím, můj vyvolený, jehož jsem si oblíbil! Na něj...
Izaiáš 42:19...tak slepý jako můj služebník, hluchý jako poseljehož jsem pověřil? Kdo je slepý jako ten, jehož jsem...
Izaiáš 42:24...nechal Izrael? Kdo jiný než Hospodin, proti němuž jsme hřešili? Po jeho cestách chodit nechtěli,...
Izaiáš 43:7...stran - všechny, kdo nesou jméno , tyjež jsem stvořil k slávě své, ty, jež jsem udělal a...
Izaiáš 43:10... svědkové, praví Hospodin, a můj služebníkjehož jsem vyvolil, abyste poznali a uvěřili mi a...
Izaiáš 44:15...zatopí a chleba upeče, z kusu pak dělá bohajemuž klaní se, zhotoví si modlu, před níž poklekne. Půlku...
Izaiáš 44:16...před níž poklekne. Půlku dřeva spálí na ohni, na němž si maso k jídlu připraví, peče si pečeni a tou se...
Izaiáš 44:17..." Ze zbytku dřeva si pak boha udělá, modlu, před níž se klaní a pokleká, a říká svou modlitbu: "Zachraň...
Izaiáš 45:1... Toto praví Hospodin svému pomazanému, Kýrovijehož jsem vzal za pravici, abych mu podmaňoval národy a...
Izaiáš 45:23...samém přísahám, ústy pronáším slova pravdivájež nelze odvolat: Přede mnou každý padne na kolena a každý...
Izaiáš 46:1... zvířata vezou jejich sochy pryč; břemenyjež jste si nosili, jsou obtížena k padnutí. Hroutí se,...
Izaiáš 47:14...tu nezůstane ani uhlí řeřavé, žádný oheň, u něhož by se dalo posedět. Takto ti prospějí ti tvoji...
Izaiáš 48:2...odvoláváte, vy, kdo se opíráte o Boha Izraelejehož jméno je Hospodin zástupů: Předem jsem oznamoval věci...
Izaiáš 48:14...Kterýpak z bohů tohle předpověděl? Tenjehož Hospodin miluje, vykoná jeho vůli s Babylonem, jeho...
Izaiáš 48:17...Bůh, který učí úspěchu a vede po cestě, po níž bys jít měl. Kdybys tak poslouchal příkazy, tvůj...
Izaiáš 49:7...Hospodin, vykupitel Izraele, jeho Svatý, tomujímž lidé pohrdají a národy si ho oškliví, služebníku...
Izaiáš 51:1... vy, kdo Hospodina hledáte: Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž vykopáni jste....
Izaiáš 51:2...jste. Pohleďte na svého otce Abrahama a na Sárujež vás rodila: Když jsem ho povolal, byl jen jediný,...
Izaiáš 51:9...svou! Probuď se jako za dávných dnů, za časůjež byly od věků! Nebyls to ty, kdo rozdrtil netvora, kdo...
Izaiáš 53:4... opovržený - proč bychom si ho všímali? Bolestijež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My...
Izaiáš 54:6...zavolá jako opuštěnou, ztrápenou manželku, ženujež byla v mládí provdána a potom zavržena, říká tvůj Bůh....
Izaiáš 54:17...dědictví služebníků Hospodinových a vítězstvíjež jim zajistím, praví Hospodin. Ach, všichni žízniví,...
Izaiáš 55:5...Hle, zavoláš národy, které neznal jsi, a národyjež neznaly, k tobě poběží kvůli Hospodinu, tvému Bohu,...
Izaiáš 55:11...a chléb tomu, kdo - takové je i slovojež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale...
Izaiáš 56:5...nad syny i dcery. Věčné jméno jim udělím, jménojež nikdy nezmizí. Cizince, kteří se k Hospodinu připojí,...
Izaiáš 57:20...uzdravím. Ničemové však budou jak moře bouřícíjež nemůže se utišit a jehož vlny kalným bahnem zmítají....
Izaiáš 58:11...se podobat zavlažené zahradě, budeš jako pramenjehož voda nevyschne. Kdo vzejdou z tebe, zbudují dávné...
Izaiáš 59:13...od Boha, řeči o násilí a o útlaku, mumlání lžíjež naše srdce zplodila. Právo je zpátky zahnáno,...
Izaiáš 59:21...Můj Duch, který je na tobě, a slovajež jsem vložil do tvých úst, se nevzdálí od tvých úst ani...
Izaiáš 60:12...králové ve vítězném průvodu. Národ a královstvíjež ti neslouží, zahynou; takové národy v troskách zaniknou...
Izaiáš 60:21...výhonek, jenž jsem zasadil, dílo mých rukou, v němž se oslavím. Z toho nejmenšího bude kmen, nepatrný bude...
Izaiáš 61:3... Budou je nazývat: Duby spravedlnosti, stromyjež Hospodin zasadil, aby se na nich oslavil. Zbudují dávné...
Izaiáš 61:4... trosky minulosti opraví, zbořená města obnovíjež po věky byla troskami. Pastýři vašich stád budou...
Izaiáš 62:2...králové slávu tvou a tehdy dostaneš nové jménojež ti Hospodinova ústa vyberou. V Hospodinově ruce budeš...
Izaiáš 62:8...sníst; nikdy nevypijí cizinci víno, s nímž ses tak namáhal. Ženci budou jíst obilí a chválit...
Izaiáš 62:12...Hospodinovi, a tebe nazvou: Vyhledávané, Městojež není opuštěné. Kdo to přichází z Edomu, z Bosry v...
Izaiáš 64:5...nečistý, všechna naše spravedlnost jak hadry jež krvácí. Všichni vadneme jako list, jako vichrem unášeni...
Jeremiáš 2:21... Jak ses mi mohla takhle zvrhnout v plané křovíjež mi nepatří? I kdyby ses mýdlem vydrhla a louhu přidala...
Jeremiáš 4:31...rodí poprvé - křik sténající Dcery sionskéjež vzpíná ruce: "Běda mi! Život opouští před vrahy!" ...
Jeremiáš 5:15... Národ prastarý je to, národ odvěký, národjehož jazyk neznáš, a nerozumíš, co říkají. Samí udatní...
Jeremiáš 6:8...odvrátím; jinak obrátím v sutiny, v zemijež není k bydlení." Tak praví Hospodin zástupů: "Proberte...
Jeremiáš 9:21...jako hnůj na poli, jako za žencem padlé klasyjež nikdo nesklidí." Tak praví Hospodin: " se mudrc...
Jeremiáš 11:5...dám zemi oplývající mlékem a medem' - zemi, v níž dnes žijete." "Amen, Hospodine," odpověděl jsem....
Jeremiáš 12:14... zločinné sousedy, kteří se sápou po dědictvíjež jsem dal svému lidu Izraeli - hle, vykořením je z...
Jeremiáš 13:20...od severu! Kde máte stádo vám svěřené, ovcejež byly vaší chloubou? Co řekneš, ti určí za vládce ty,...
Jeremiáš 13:21...chloubou? Co řekneš, ti určí za vládce tyjež sis pěstovala jako spojence? Nepřepadnou bolesti...
Jeremiáš 15:13...náhrady padnout za kořist kvůli všem hříchůmjež jste páchali po celém vašem území. Nechám vás otročit...
Jeremiáš 17:7...nebydlí. Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodinajehož nadějí je Hospodin. Je jako strom zasazený u vody -...
Jeremiáš 18:8... odvrátí od svého zla, pak i upustím od zlajež jsem zamýšlel proti nim. Jindy zas mohu prohlásit o...
Jeremiáš 18:10... poslouchat, pak i upustím od dobrajež jsem jim slíbil prokázat. Teď tedy řekni lidu Judy a...
Jeremiáš 19:8...tudy půjde, zhrozí se a užasne nad všemi ranamijež na něj dopadly. Nechám je jíst maso jejich vlastních...
Jeremiáš 20:16...ho radostí. ten muž skončí tak jako městajež Hospodin bez lítosti vyvrátil. zrána slyší naříkavý...
Jeremiáš 22:26...Tebe i tvou rodnou matku odvrhnu do cizí země, v níž jste se nenarodili, a tam zemřete. Do své vytoužené...
Jeremiáš 23:6...a Izrael bude žít v bezpečí. A toto je jménojímž bude nazýván: HOSPODIN - NAŠE SPRAVEDLNOST. Hle,...
Jeremiáš 23:12...cesta proto bude kluzká, padnou ve tmě, do níž budou vyhnáni, na dopustím neštěstí v čase, kdy s...
Jeremiáš 23:28...zapomněli jejich otcové kvůli Baalovi. Prorokjemuž se zdál sen, si ten sen vypráví. Kdo ale ...
Jeremiáš 25:29...Hospodin zástupů: Musíte pít! Hle, na městojež nese jméno, začínám přivádět neštěstí, a vy byste...
Jeremiáš 29:7... vás neubývá. Usilujte o prospěch města, do něhož jsem vás vystěhoval, a modlete se za k Hospodinu,...
Jeremiáš 29:17...a mor! Naložím s nimi jako se shnilými fíkyjež jsou tak špatné, že nejdou jíst. Budu je stíhat mečem,...
Jeremiáš 31:3...se mi ukazoval Hospodin: "Miluji láskoujež trvá navěky, vztahuji se k tobě v milosrdenství. Znovu...
Jeremiáš 31:9... K potokům s vodou je přivedu přímou cestou, na níž neklesnou. Jsem přece Izraelův otec, můj prvorozený je...
Jeremiáš 31:35...určuje, jenž vzdouvá moře, jeho vlny řvou, a jehož jméno je Hospodin zástupů: "Přestanou-li u mne platit...
Jeremiáš 32:22...uprostřed veliké hrůzy. Dal jsi jim tuto zemi, o níž jsi přísahal jejich otcům, že jim ji dáš - zemi...
Jeremiáš 32:43... které jsem jim zaslíbil. A v této zemi, o níž říkáte: ‚Padla do rukou Babyloňanů, zbyla z pustina...
Jeremiáš 33:4...v tomto městě a o judských královských palácíchjež byly na obranu před obléhacími náspy a zbraněmi zbořeny...
Jeremiáš 33:14...dny, praví Hospodin, kdy toto dobré slovojež dávám domu Izraele a domu Judy, splním. V těch dnech a...
Jeremiáš 35:7...ve stanech, abyste byli dlouho živi na zemi, na níž jste poutníky.' Posloucháme svého otce Jonadaba, syna...
Jeremiáš 36:10...chrámu, do síně písaře Gemariáše, syna Šafanovajež stála na horním nádvoří hned vedle vchodu do Nové...
Jeremiáš 36:14...vyřídí: "Přijď a vezmi s sebou ten svitek, z něhož jsi předčítal lidu." Baruch, syn Neriášův, tedy vzal...
Jeremiáš 37:10...' Neodtáhnou! I kdybyste celé babylonské vojskojež na vás útočí, pobili, takže by v jejich táboře zůstali...
Jeremiáš 42:6... nebo ne, poslechneme Hospodina, svého Boha, k němuž posíláme, aby se nám vedlo dobře. Ano, poslechneme...
Jeremiáš 42:9... a řekl jim: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, k němuž jste poslali, abych mu předložil vaši prosbu: ...
Jeremiáš 42:16...usadit se tam, pak vás tam v Egyptě stihne mečjehož se bojíte, a dolehne na vás hlad, jehož se obáváte,...
Jeremiáš 42:17...z nich ani jediný; nikdo neunikne neštěstíjež na dopustím. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh...
Jeremiáš 44:22...To kvůli vašim zločinům a kvůli ohavnostemjež jste páchali, teď z vaší země zbyly jen trosky budící...
Jeremiáš 44:25...čemu jste se sami zavázali. Prý: ‚Splníme slibyjež jsme složili. Budeme pálit kadidlo Královně nebes a...
Jeremiáš 48:17...slovutnost: ‚Ach, jak mocné žezlo zlomeno, hůljež se skvěla nádherou!' Dolů ze slávy, v prachu usedni,...
Jeremiáš 49:17...tudy půjde, zhrozí se a užasne nad všemi ranamijež na něj dopadly. Jako když byla rozvrácena Sodoma a...
Jeremiáš 49:19...znenadání z jejich území. Kdo je ten vyvolenýjehož tím pověřím? Kdo je jako ? Kdo si předvolá? Kdo...
Jeremiáš 49:23...zprávu slyšeli; zmítají se hrůzou jako mořejež nelze utišit. Damašek slábne, zachvácen děsem se dává...
Jeremiáš 50:44...znenadání z jejich území. Kdo je ten vyvolenýjehož tím pověřím? Kdo je jako ? Kdo si předvolá? Kdo...
Jeremiáš 51:46...zuřivost! Neztrácejte odvahu, nebojte se zprávjež krajem zní. Jedna zpráva letos, jiná napřesrok - že v...
Jeremiáš 51:60...do Babylonu.) Jeremiáš zapsal všechna neštěstíjež měla stihnout Babylon, do jediné knihy - všechna tato...
Jeremiáš 51:64...Babylon a se nikdy nezvedne z toho neštěstíjež na něj dopustím.'" Zde končí slova Jeremiášova. ...
Pláč 1:7...Dcera jeruzalémská vzpomíná na všechny pokladyjež kdysi mívala. Když její lid padal rukou soka a nikdo...
Pláč 1:14...dny ležím v bezmoci! Z mých hříchů se stalo jhojež bylo jeho rukou svázáno. Zavěsily se mi na hrdlo, to...
Pláč 2:11... útroby se chvějí. Srdce mi puká nad ranamijež padly na můj lid; nad tím, že děti, ba i kojenci...
Pláč 2:15...nad Dcerou jeruzalémskou: "To že je to městojemuž se říkalo Dokonalost krásy, Potěcha vší země?"...
Pláč 2:19...vylévej před tváří Páně! Za život svých dětíjež umírají hladem na každém nároží, pozdvihuj k němu...
Pláč 2:20...ranil! To mají ženy jíst své děti, své miláčkyjež právě zrodily? To mají být v Hospodinově svatyni...
Pláč 2:22...hněvu Hospodinova, kdo by unikl a přežil. Tyjež jsem hýčkala, jež jsem vychovala, můj nepřítel zhubil! ...
Pláč 3:20... Když o tom stále přemýšlím, duše klesá níž a níž. Toto však k srdci beru si, toto je mojí...
Pláč 3:61...jsi, Hospodine, jejich urážky, všechny úkladyjež na chystají, řeči těch, kdo na útočí, a co si...
Pláč 4:20...polapen - a my jsme mysleli, že nám stín, v němž budeme žít mezi národy! Raduj se a vesel, Dcero...
Pláč 4:21...mezi národy! Raduj se a vesel, Dcero edomskájež bydlíš v zemi Úc. I ty se však dočkáš kalicha - opiješ...
Ezechiel 1:13... Mezi bytostmi planul jasně zářivý plamen, z něhož se blýskalo a ty bytosti se míhaly sem tam jako...
Ezechiel 3:13... jak se otírala jedno o druhé, a rachot koljež se vznášela spolu s nimi - obrovský hluk. Duch se ...
Ezechiel 16:19... Můj olej a kadidlo jsi přinášela jim. Pokrmjímž jsem sytil - jemnou mouku s medem a olejem - jsi...
Ezechiel 17:6...zapouštěla kořeny. Semínko se tak stalo révou, z níž vyrostly ratolesti a vyrašily výhonky. Vtom se objevil...
Ezechiel 17:16... v zemi toho krále, který jej ustanovil králemjehož přísahou pohrdl a jehož smlouvu porušil. Farao mu se...
Ezechiel 18:26...bezpráví, musí zemřít. Zemře kvůli bezprávíjehož se dopustil. Když se ničema odvrátí od své ničemnosti...
Ezechiel 20:28... jak mi byli nevěrní. Přivedl jsem je do země, o níž jsem přísahal, že jim ji dám. Jenže oni, jakmile tam...
Ezechiel 20:42...- vás přivedu na půdu Izraele, do země, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcům. Tam si vzpomenete...
Ezechiel 21:32...Způsobím trosky jako nikdy dřív, než přijde Tenjemuž náleží soud a jehož pověřím. Prorokuj, synu člověčí....
Ezechiel 21:35...do pochvy! Na místě, kde vyrobili, v zemi, z níž pocházíš, tam odsoudím. Vyliji na tebe své...
Ezechiel 22:3...a řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Ó městojež proléváním krve přivolává svůj soudný den! Město, jež...
Ezechiel 24:21...- Hle, znesvětím svoji svatyni, tu pevnostjíž jste se chlubili, potěchu vašich očí a tužbu vašich...
Ezechiel 28:25... shromáždím celý dům Izraele z národů, mezi něž byli rozptýleni, prokážu na nich svou svatost před...
Ezechiel 29:13...let uplyne, shromáždím Egypťany z národů, mezi něž byli rozptýleni. Přivedu Egypťany zpět ze zajetí a...
Ezechiel 32:8...mraky a měsíc nevydá svůj svit. Všechna světlajež září na nebi, kvůli tobě zatemním a tvoji zem ponořím...
Ezechiel 33:13... nebudou vzpomenuty. Zemře kvůli bezprávíjehož se dopustil. Řeknu-li ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a on...
Ezechiel 36:35...je teď úplná zahrada Eden! A ta rozbořená městajež ležela opuštěná v troskách, jsou teď opevněná a...
Ezechiel 38:8...do země, která se vzpamatovala z válek a jejíž lid se shromáždil z mnoha národů na izraelské hory, jež...
Ezechiel 38:16...armády. Přitáhneš na můj lid Izrael jako mračnojež přikrývá zemi. V budoucnosti , Gogu, přivedu proti...
Ezechiel 39:26... Uvědomí si svou hanbu a všechnu tu nevěrujíž se vůči mně dopouštěli, když ještě žili v bezpečí ve...
Ezechiel 42:1...nádvoří, kde přivedl k budově s místnostmijež stála na severu za vyhrazeným prostranstvím naproti oné...
Ezechiel 42:9... Před spodními místnostmi tak vedla chodba, do níž se na východě vcházelo z vnějšího nádvoří. Její šířka...
Ezechiel 43:15...široký. Na něm stojí 4 lokty vysoké ohniště, z něhož se zvedají čtyři rohy. Čtyři strany ohniště tvoří...
Ezechiel 45:3...díl 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký, v němž bude stát svatyně. Bude to svatý díl země určený...
Ezechiel 46:23...měl uvnitř kolem dokola kamennou římsu, pod níž byla kolem dokola zřízena ohniště. "To jsou kuchyně,"...
Ezechiel 47:17...na severu zahrnovat území Damašku, na sever od něhož se rozkládá Chamát. To je severní strana. Na východě...
Ezechiel 48:1... k Chacar-enanu (což je území Damašku, s nímž na severu sousedí Chamát) bude mít od východu na...
Daniel 1:18...a snům. Když uplynula králem stanovená lhůta, po níž měli být předvedeni k němu, přivedl je vrchní dvořan...
Daniel 2:27...znamená?" Daniel králi odpověděl: "Tajemství, na něž se král ptá, mu nedokáže vysvětlit žádný mudrc,...
Daniel 2:45... samo pak potrvá navěky. To je smysl vidění, v němž jsi spatřil, jak se ze skály bez dotyku lidské ruky...
Daniel 4:11...ho listí a rozházejte ovoce! uteče zvěřjež byla pod ním, tak jako ptáci z jeho větví! Pařez i s...
Daniel 4:18...světa, který měl krásné listí a hojné ovocejímž se všichni sytili, strom, v jehož stínu odpočívala...
Daniel 5:11...a nebuď bledý. Máš ve svém království muže, v němž přebývá duch svatých bohů. Ten za dnů tvého otce...
Daniel 5:12...z věštců, kouzelníků, mágů a jasnovidců. Danieljemuž král dal jméno Baltazar, totiž prokázal vzácného...
Daniel 6:17... Král tehdy Danielovi řekl: "Kéž tvůj Bůhjemuž věrně sloužíš, zachrání!" Když pak přinesli kamennou...
Daniel 6:21... služebníku živého Boha! Dokázal tvůj Bůhjemuž věrně sloužíš, zachránit před lvy?" " žiješ, králi,...
Daniel 7:8...tom rohu jsem spatřil jakoby lidské oči a ústajež vedla pyšné řeči. Díval jsem se dál a uviděl toto: Byly...
Daniel 7:20...mu udělaly místo, a proč ten roh měl oči a ústajež vedla pyšné řeči, a proč vypadal mohutněji než ostatní....
Daniel 7:23..."Ta čtvrtá šelma je čtvrté království na zemijež bude odlišné ode všech ostatních: Pohltí celou zem,...
Daniel 8:1...krále Belšasara jsem Daniel měl další viděníjež následovalo po onom předchozím. V tomto vidění jsem se...
Daniel 8:20...pro určený poslední čas. Ten dvourohý beranjehož jsi viděl, jsou králové Médie a Persie. Ten bradatý...
Daniel 9:7... kamkoli jsi nás vyhnal za všechnu tu nevěrujíž jsme se vůči tobě dopouštěli. Hanba nám, Hospodine -...
Daniel 9:18...své oči a pohlédni na naše trosky, na městojež nese tvé jméno! Neprosíme pro svou vlastní...
Daniel 9:21...modlil, vtom ke mně náhle přiletěl onen Gabrieljehož jsem předtím spatřil ve vidění, a dotkl se . Bylo...
Daniel 11:10...povstanou k boji a shromáždí obrovské vojskojež bude postupovat jako nezadržitelná povodeň, zaútočí...
Ozeáš 6:4...udělat? Vaše láska je jako ranní mlha, jak rosajež zrána vyprchá! Proto jsem vás otesával skrze proroky,...
Ozeáš 13:3...telata! A proto budou jako ranní mlha, jak rosajež zrána vyprchá, jak z mlatu vichrem unášená pleva, jako...
Ozeáš 13:5...než ! Na poušti jsem opatroval, v zemijež byla suchopár. Nakrmili se dosyta, nasytili se a jejich...
Joel 2:25...budou tonout ve vínu a oleji. Nahradím vám rokyjež sežraly kobylky, larvy, ponravy i housenky - veliké...
Joel 4:19...pustinou, z Edomu bude pustá poušť kvůli násilíjež páchali na synech Judy, když vraždili nevinné v jejich...
Amos 3:1... praví Hospodin. Slyšte, Izraelci, slovojež Hospodin mluví proti vám - proti celé čeládce,...
Amos 4:1... Vy, bášanské krávy, tohle poslyšte, vyjež se na samařské hoře pasete, vy, které utiskujete ubohé,...
Amos 5:1... jméno Hospodin, Bůh zástupů. Slyšte slovojež pronáším nad vámi - žalozpěv nad domem Izraele: Panna...
Amos 5:3...praví Panovník Hospodin domu Izraele: Městujež vytáhne s tisícem, jen sto jich zůstane a tomu, jež se...
Amos 5:26...Sakúta a hvězdu svého "boha" Saturna - obrazyjež jste si museli sami udělat? Proto vás vystěhuji za...
Amos 9:14...Izrael přivedu zpět ze zajetí. Vystavějí městajež museli opustit, a budou v nich znovu žít. Budou sázet...
Micheáš 4:6... posbírám kulhavé a zahnané shromáždím - tyjež jsem předtím ranil neštěstím. Kulhavou obdařím potomky,...
Micheáš 5:1...však, Betléme efratský, maličký mezi judskými knížaty, právě z tebe mi vzejít ten, jenž bude Vládcem v...
Micheáš 7:14...jejich skutků. Svou holí pas svůj lid, stádojež je tvým dědictvím. žijí sami v zarostlé krajině,...
Nahum 2:3...Hospodin Jákobovi hrdost navrací, hrdostjež Izraeli náleží, ačkoli jej plenitelé plenili a jeho...
Abakuk 1:6... který se rozejde širou zemí, aby obsadil územíjež jim nepatří. Jsou strašliví a úděsní, právo a čest sami...
Abakuk 2:18...co je modla, kterou někdo vytesal, odlitá sochajež vyučuje klam? Ve vlastní dílo věří, kdo ji vytvořil,...
Abakuk 3:16...mnou poklesly. Budu však čekat na den souženíjež stihne lid, který na nás útočí. I kdyby nerozkvetl...
Zachariáš 12:2...nitru, praví: Hle - učiním Jeruzalém číší, po níž se zapotácejí všechny národy v okolí. Jeruzalém totiž...
Zachariáš 12:10...milosti a modliteb a tehdy pohlédnou na jehož probodli. Budou ho oplakávat, jako se oplakává jediný...
Malachiáš 3:1... Pak náhle přijde do svého chrámu Panovník, po němž se ptáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle, ...
Malachiáš 3:22...služebníka Mojžíše, na pravidla a ustanoveníjež jsem mu svěřil na Orébu pro celý Izrael. Hle, ještě...
Matouš 1:16...Jákoba a Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus. Celkem tedy bylo...
Matouš 1:25... Nespal s ale do doby, kdy porodila synajemuž dal jméno Ježíš. Ježíš se narodil v judském Betlémě...
Matouš 12:18...slovo proroka Izaiáše: "Hle, můj služebníkjehož jsem vyvolil, můj milovaný, kterého jsem si oblíbil....
Matouš 24:15...na svatém místě státotřesnou ohavnost', o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ti,...
Marek 6:17...zatknout, spoutat a uvěznit kvůli Herodiadě, s níž se oženil, ačkoli byla manželkou jeho bratra Filipa....
Marek 10:40...levici však není na mně. To místo patří těm, pro něž je připraveno." A když to uslyšelo ostatních deset,...
Marek 14:14...hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?' On vám ukáže...
Marek 16:9...neřekly, protože se bály. V neděli ráno, když Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se nejdříve Marii Magdaléně,...
Lukáš 1:36...Syn Boží. A hle, tvá příbuzná Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala...
Lukáš 1:78...hříchů pro niterné milosrdenství našeho Boha, v němž nás navštíví jako Svítání shůry, aby se ukázal...
Lukáš 2:31... oči spatřily tvé spaseníjež jsi připravil před očima všech lidí - světlo ke zjevení...
Lukáš 2:34...pozdvižení mnohých v Izraeli. Stane se znamenímjež bude odmítáno (a tvou vlastní duši pronikne meč), aby...
Lukáš 4:22...mu přikyvovali a divili se slovům o milostijež mu plynula z úst. Říkali také: "Copak to není Josefův...
Lukáš 4:29...a hnali ho ven z města na okraj hory, na níž bylo jejich město postaveno. Chtěli ho shodit dolů, ale...
Lukáš 8:2...zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů, Johana, manželka Herodova úředníka...
Lukáš 8:35... Lidé se šli podívat, co se stalo. Když přišliJežíši a našli toho muže, z něhož vyšli démoni, jak sedí u...
Lukáš 9:31...se ukázali ve slávě a mluvili o jeho odchodu, k němuž mělo dojít v Jeruzalémě. Petr a jeho druhové však...
Lukáš 11:27...vykřikla: "Blaze lůnu, které nosilo, a prsůmjež jsi sál!" On na to řekl: "Spíše blaze těm, kdo slyší...
Lukáš 12:1...mnohatisícový dav, takže lidé po sobě šlapaliJežíš promluvil především ke svým učedníkům: "Dávejte si...
Lukáš 13:19...hodil je do své zahrady a vyrostl z něj strom, v jehož větvích se uhnízdili ptáci." "K čemu přirovnám Boží...
Lukáš 21:15... sám vám dám výřečnost a moudrost, proti níž neodolá a neobstojí žádný z vašich protivníků. Budou...
Lukáš 22:11...hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?' On vám pak...
Lukáš 23:53...do plátna a pochoval ho do vytesané hrobky, do níž ještě nebyl nikdo pochován. Byl den příprav a blížil se...
Lukáš 24:28...ve všech Písmech. Když došli k vesnici, do níž mířili, naznačil, že půjde dál. Oni ho však...
Jan 1:15...o něm vydával svědectví a volal: "Toto je ten, o němž jsem řekl: Ten, který přichází za mnou, je přede mnou,...
Jan 1:30...Boží, který snímá hřích světa! To je ten, o němž jsem řekl: Po mně přichází muž, který je přede mnou,...
Jan 1:47...Natanael. "Pojď se podívat," řekl mu Filip. Když Ježíš uviděl Natanaela, jak jde k němu, řekl o něm: "Hle,...
Jan 2:9... Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno (a nevěděl, odkud je, ale služebníci,...
Jan 3:26... ten, který byl s tebou za Jordánem, ten, o němž jsi vydal svědectví, teď křtí a všichni přicházejí k...
Jan 4:46...ve víno. Byl tam právě jeden královský úředníkjehož syn byl v Kafarnaum nemocný. Když uslyšel, že Ježíš...
Jan 5:2...u Ovčí brány rybník hebrejsky zvaný Bethesda, u něhož je pět sloupořadí. [4] Ležela tam spousta nemocných,...
Jan 5:45...před Otcem. Ten, kdo na vás žaluje, je Mojžíš, v něhož doufáte. Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i...
Jan 6:21...vzali na loď, a ta se hned ocitla u břehu, k němuž pluli. Druhého dne si zástup, který zůstal na...
Jan 13:5...učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkemjímž byl přepásán. Když přistoupil k Šimonu Petrovi, ten mu...
Jan 14:17... aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdyjehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho...
Jan 17:3...aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a tohojehož jsi poslal, Ježíše Krista. Zjevil jsem tvou slávu na...
Jan 17:4...Krista. Zjevil jsem tvou slávu na zemi; dílojež jsi mi svěřil, jsem vykonal. Nyní , Otče, uveď k sobě...
Jan 17:8...všechno, co jsi mi dal, pochází od tebe. Slovajež jsi mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali....
Jan 17:9... Prosím za . Neprosím za svět, ale za tyjež jsi mi dal, neboť jsou tvoji. Všechno je tvé a co je...
Jan 17:24... jako jsi miloval . Otče, chci, aby tijež jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem , aby viděli...
Jan 18:26... Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný tohojemuž Petr usekl ucho, na to řekl: "Copak jsem s ním...
Jan 19:24..." Když to ti vojáci udělali, naplnilo se Písmojež říká: "Rozdělili si šaty, o roucho házeli los." U...
Jan 19:41...byla zahrada a v zahradě nový hrob, v němž ještě nebyl nikdo pochován. A protože byl židovský den...
Skutky 3:13... Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, jehož jste sami vydali a zavrhli před Pilátem,...
Skutky 4:9... jsme tu dnes vyslýcháni kvůli dobrému skutkujímž bylo uzdravení nemocného člověka. Proto vám všem i...
Skutky 4:10... že tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, jehož jste vy ukřižovali a...
Skutky 4:12...spása - na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!" Když vůdcové viděli Petrovu...
Skutky 4:27...a s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíši, jehož jsi pomazal, a provedli, co tvá ruka a tvá...
Skutky 5:32...hříchů. A my jsme svědky těchto věcí a rovněž tak Duch svatý, jehož Bůh udělil těm, kdo ho...
Skutky 6:10... Nemohli ale obstát proti moudrosti a Duchu, v jehož moci mluvil. Nastrčili proto muže, kteří...
Skutky 7:4...otec zemřel, Bůh ho odtud přestěhoval do země, v níž teď bydlíte. Nedal mu v za dědictví ani stopu země,...
Skutky 7:7...zotročeni a utiskováni po čtyři sta let. Národjemuž budou otročit, ale budu soudit,' řekl Bůh. ‚Potom...
Skutky 7:33...mu řekl: ‚Zuj si obuv z nohou, protože místo, na němž stojíš, je svatá půda. Zřetelně jsem viděl trápení...
Skutky 7:43...Molocha a hvězdu svého boha Remfana, obrazyjež jste si udělali, abyste se jim klaněli! Proto vás...
Skutky 9:17... vložil na něj ruce a řekl: "Bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po níž jsi šel, ...
Skutky 13:2...řekl: "Oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k němuž jsem je povolal." Po půstu a modlitbě na tedy...
Skutky 13:22...však zavrhl a pozdvihl jim za krále Davida, o němž vydal toto svědectví: ‚Našel jsem Davida, syna...
Skutky 13:24...Izraeli zaslíbeného Spasitele - Ježíše, před jehož příchodem kázal Jan všemu lidu Izraele křest pokání....
Skutky 13:41...se a zhyňte: konám dílo ve vaší době, dílojemuž neuvěříte, i kdyby vám o něm někdo vyprávěl!'" Když...
Skutky 14:23...a postem vybrali starší a svěřili je Pánu, v něhož uvěřili. Prošli Pisidii a přišli do Pamfylie...
Skutky 17:23...vaše náboženství, našel jsem také oltář, na němž je napsáno: NEZNÁMÉMU BOHU. Nuže, koho ctíte, aniž ho...
Skutky 17:31...všude, aby činili pokání. Určil totiž den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k...
Skutky 18:7...jistého bohabojného muže jménem Titus Justusjehož dům sousedil se synagogou. Krispus, představený...
Skutky 20:28...Boží vůli. Dbejte tedy na sebe i na celé stádojehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží...
Skutky 21:11...i nohy se slovy: "Tak praví Duch svatý: Mužejemuž patří tento pás, takto spoutají židovští vůdci v...
Skutky 21:16...jistému Mnásonovi z Kypru, dávnému učedníkovi, u něhož jsme měli být ubytováni. Když jsme došli do...
Skutky 25:10...Pavel na to řekl: "Stojím před císařským soudemjemuž podléhám. Židům jsem nijak neublížil, jak sám velmi...
Skutky 25:24...Agrippo a všichni přítomní, vidíte tu muže, o něhož v Jeruzalémě i zde žádala celá židovská obec s...
Skutky 26:26... " slova jsou pravdivá a rozumná. Král, před nímž tak otevřeně mluvím, těm věcem dobře rozumí. Jsem si...
Skutky 27:23...život. Dnes v noci navštívil anděl toho Bohajemuž patřím a sloužím, a řekl mi: ‚Neboj se, Pavle,...
Římanům 1:9...Krista - vždyť o vaší víře mluví celý svět! Bůhjemuž sloužím svým duchem v evangeliu jeho Syna, je mi...
Římanům 1:24... zvěře i plazů. Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si navzájem prznili těla, když...
Římanům 3:22...Zákon i Proroci dosvědčují - Boží spravedlnostjež skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří....
Římanům 4:8...viny a jejichž hříchy byly přikryty. Blaze tomujemuž Hospodin nepočítá jeho hřích!" Platí toto...
Římanům 5:2...také vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. A nejen to;...
Římanům 5:5...srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatéhojehož nám daroval. Kristus zemřel za bezbožné ještě v době,...
Římanům 6:17... že jste celým srdcem uposlechli to učení, do něhož jste byli uvedeni. Tak jste byli osvobozeni od hříchu...
Římanům 8:15...báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu,...
Římanům 10:14... bude zachráněn." Jak ale mohou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v Toho, o němž...
Římanům 12:3...- co je dobré, náležité a dokonalé. Pro milostjíž se mi dostalo, říkám každému z vás, si o sobě...
Římanům 12:6...údy patříme k sobě navzájem. Podle milostijíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo proroctví,...
1. Korintským 3:5...vůbec Apollos? Kdo je Pavel? Služebníci, skrze něž jste uvěřili, a to každý, jak mu dal Pán. jsem sázel...
1. Korintským 3:10...jste Boží pole, Boží stavba. Podle Boží milostijíž se mi dostalo, jsem jako zkušený stavitel položil...
1. Korintským 8:6...řada), pro nás je ale jen jediný Bůh - Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán - Ježíš...
1. Korintským 15:1... Bratři, chci vám připomenout evangeliumjež jsem vám kázal, jež jste přijali, v němž stojíte a jímž...
1. Korintským 15:2...vám kázal, jež jste přijali, v němž stojítejímž jste spaseni (pokud se ovšem držíte slova, které jsem...
1. Korintským 15:15...protože jsme o Bohu tvrdili, že vzkřísil Kristajehož nevzkřísil - pokud totiž mrtví nemohou být vzkříšeni....
2. Korintským 3:7...svou slávu. Ta se zračila v Mojžíšově tváři, na niž synové Izraele kvůli pomíjející slávě nemohli ani...
2. Korintským 4:13...život. Protože však máme stejného ducha víry, o níž se píše: "Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil," i my věříme,...
2. Korintským 4:17...vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávyjež potrvá věčně. Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale...
2. Korintským 5:1...je věčné. Víme, že ten pozemský stan, v němž přebýváme, bude stržen, máme od Boha věčné stavení v...
2. Korintským 7:10...škodu. Zbožný zármutek totiž působí pokáníjež vede ke spáse, takže není čeho litovat. Světský...
2. Korintským 8:22... Posíláme proto s nimi dalšího našeho bratra, o jehož horlivosti jsme se mnohokrát a v mnoha ohledech sami...
2. Korintským 9:2...této službě svatým. Znám přece vaši ochotu, díky níž se mohu chlubit Makedoncům, že Řecko je připraveno ...
2. Korintským 11:2...jsem vás zasnoubil jedinému muži - Kristu, k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannu. Bojím se...
Galatským 1:5...zlého věku podle vůle našeho Boha a Otcejemuž buď sláva na věky věků. Amen. Žasnu, jak rychle se...
Galatským 4:27...matkou. Je přece psáno: "Raduj se, neplodná, tyjež nerodíš, jásej a křič, jež nemáš bolesti! Dětí opuštěné...
Galatským 5:1...otrokyně, ale svobodné. V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu...
Efeským 3:3... když mi skrze zjevení dal poznat tajemství, o němž jsem se krátce zmínil dříve. Během čtení budete...
Efeským 3:7...jsem se stal služebníkem díky Boží milostijíž jsem byl obdarován, a díky jeho moci, jež ve mně působí...
Efeským 3:15...klekám na kolena před Otcemjehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás...
Efeským 4:4... Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna víra, jeden křest...
Efeským 4:30...je uslyší. Nezarmucujte svatého Božího Duchajehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá...
Efeským 6:16...pokoje. Nadto vždy třímejte štít víryjímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého....
Efeským 6:17... Vezměte si také přilbu spasení a meč Duchajímž je Boží slovo. Za všech okolností se modlete v Duchu;...
Efeským 6:20...ústa a směle oznamovat tajemství evangelia (jehož vyslancem jsem v těchto řetězech), abych je hlásal...
Filipským 3:9...vyplývá z víry v Krista, s tou spravedlnostíjež přichází od Boha a zakládá se na víře. Chci ho znát,...
Koloským 1:14...a přenesl do království svého milovaného Syna, v němž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů. On...
Koloským 1:23...ve víře a neuchylujete se od naděje evangeliajež jste slyšeli, jež bylo vyhlášeno všemu stvoření pod...
Koloským 1:24...neboť na svém těle nesu část Kristových souženíjež nést jeho tělo, totiž církev. Jejím jsem se stal...
Koloským 2:3...a k poznání Božího tajemství - Krista, v němž jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Toto...
Koloským 2:14...viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpisjehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej...
Koloským 2:19...svou vlastní tělesnou myslí a nedrží se Hlavy, z níž celé tělo, zásobované a propojené klouby a tkáněmi,...
Koloským 3:24... že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pánjemuž sloužíte, je Kristus. Odplata nespravedlivých však...
Koloským 4:3... abych mohl mluvit o Kristově tajemství (pro něž jsem právě ve vězení), abych je odhaloval tak, jak mám...
1. Tesalonickým 1:10...živému a pravému a očekávali z nebe jeho Synajehož vzkřísil z mrtvých - Ježíše, našeho Vysvoboditele od...
1. Tesalonickým 2:7...uctivost. Byli jsme k vám vlídní jako matkajež kojí své děti v náručí. Tolik nám na vás záleželo, že...
2. Tesalonickým 1:5...budete uznáni za hodné Božího království, pro něž právě trpíte. Bůh je spravedlivý: těm, kdo vás trápí,...
1. Timoteus 1:18... dávám ti tyto pokyny v souladu s proroctvímijež o tobě zazněla. S jejich pomocí bojuj dobrý boj;...
1. Timoteus 6:12...ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil jasným vyznáním...
2. Timoteus 1:3... našeho Pána. Ve dne i v noci děkuji Bohujemuž sloužím s čistým svědomím tak jako naši předkové,...
2. Timoteus 2:26...poznali pravdu a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli. Buď si jist,...
Titus 1:3...toto své slovo zjevil v pravý čas skrze kázáníjež mi z nařízení našeho Spasitele Boha bylo svěřeno....
Titus 2:8...poctivost a vážnost, mluv zdravé slovo, proti němuž nelze nic namítnout, aby byl každý protivník zahanben...
Filemon 1:10...Krista Ježíše. Prosím ohledně svého synajehož jsem zplodil ve vězení, Onezima, který ti kdysi nebyl...
Židům 1:2...posledních dnech mluvil k nám skrze svého Synajehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý...
Židům 2:5...a udílením Ducha svatého. Ten budoucí svět, o němž mluvíme, Bůh nesvěřil andělům. Písmo na jednom místě...
Židům 2:10...milosti zakusil smrt za nás za všechny. Ten, pro něhož a skrze něhož je všechno, se totiž rozhodl přivést...
Židům 4:13...všechno je nahé a obnažené před očima Tohojemuž musíme složit účet. Když máme tak úžasného velekněze...
Židům 6:16...někom vyšším a přísaha je pro potvrzením, o němž nemůže být spor. Bůh ovšem chtěl dědicům zaslíbení...
Židům 7:11...mu Melchisedech vyšel vstříc. Kdyby levitské kněžství vedlo k dokonalosti (kvůli níž byl lidu dán Zákon),...
Židům 7:13...se tu mluví, přece patří k jinému pokolení, z něhož nikdy nikdo u oltáře nesloužil. Jak známo, náš Pán...
Židům 7:28... kteří mají své slabosti, ale slovo přísahyjež přišla po Zákonu, ustanovuje Syna, který je dokonalý na...
Židům 9:2...svatyni, ovšem pozemskou. Byl vztyčen stánek, v jehož první části, zvané svatyně, byl svícen, stůl a chleby...
Židům 9:4...smlouvy, ze všech stran obložená zlatem, v níž byl zlatý džbán s manou, Áronova hůl, která rozkvetla,...
Židům 9:11...času nápravy. Kristus však, jako velekněz dobrajež mělo přijít, prošel větším a dokonalejším stánkem,...
Židům 9:24...přece nepřišel do svatyně udělané rukama (jež je pouhým zobrazením pravé), ale do samotného nebe,...
Židům 10:1...na něj čekají. Zákon je pouhým stínem dobrajež mělo přijít, nikoli jeho skutečným obrazem. Neustálé...
Židům 10:8..."Oběti ani dary, zápaly ani oběti za hřích" (jež se obětují podle Zákona) "sis nepřál a neoblíbil," a...
Židům 10:10... aby ustanovil to druhé. A to je ta vůle, v níž jsme jednou provždy posvěceni skrze obětování těla...
Židům 10:11... Každý kněz denně pokračuje v bohoslužbě, při níž znovu a znovu přináší stejné oběti, které nikdy nemohou...
Židům 10:29...Božího Syna, přestal si cenit krve smlouvyjíž byl posvěcen, a potupil Ducha milosti! Víme přece, kdo...
Židům 11:1...ale věříme k záchraně. Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. Díky naši...
Židům 11:7...nebylo vidět, v Boží bázni postavil archu, v níž se zachránila jeho rodina. Tak zahanbil svět a stal se...
Židům 11:8...Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místojež měl dědičně získat. Přestože nevěděl, kam jde, vydal se...
Židům 11:10... Vyhlížel totiž město, které základy, městojehož stavitelem a tvůrcem je Bůh. Vírou také neplodná Sára...
Židům 11:18...zaslíbení, obětoval svého jediného syna, o němž bylo řečeno: "Tvé símě bude povoláno v Izákovi."...
Židům 12:14...Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána. Dávejte pozor, aby se někdo...
Židům 12:28...je neotřesitelné. My však přijímáme královstvíjež je neotřesitelné, a proto buďme vděční a služme Bohu...
Židům 13:10...svým stoupencům nijak nepomohly. Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo slouží stánku. Těla zvířat,...
Židům 13:21...působí v nás, co je v jeho očích příjemné, skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky věků. Amen. Prosím...
Jakub 1:17...dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín. Ze své vůle...
Jakub 5:1...teď vy, boháči - plačte a naříkejte nad bídamijež vás čekají. Vaše bohatství je shnilé, šaty vám sežrali...
1. Petr 2:11...tak vás vyzývám: Zdržujte se tělesných žádostíjež ohrožují duši, a veďte mezi pohany poctivý život. Místo...
1. Petr 3:20...Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik (totiž osm) duší....
1. Petr 4:11...dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc na věky věků! Amen....
1. Petr 4:12...Amen. Milovaní, nedivte se zkoušce ohněmjež na vás přišla - není to přece nic divného. Spíše se...
2. Petr 1:4...získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí. Proto se ze všech sil...
2. Petr 2:15... Vydali se cestou Balaáma, syna Beorovajemuž se zalíbila odměna za špatnost. Za své provinění byl...
1. Jan 4:3...přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch...
1. Jan 4:18... jako je on. V lásce není žádný strach. Láskajež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach...
Juda 1:13...chrlící své vlastní hanebnosti, bludné hvězdyjež navěky čeká jen černá tma. V sedmé generaci od Adama o...
Zjevení 2:17...kamének a na tom kaménku napsané nové jménojež nezná nikdo než ten, kdo je přijímá." "Andělu církve v...
Zjevení 2:18...praví Syn Boží, který oči jako plamen ohnějehož nohy jsou jako bronz: Znám tvé skutky - tvou lásku,...
Zjevení 6:9...zavražděných pro Boží slovo a pro svědectvíjehož se drželi. Hlasitě volali: "Jak dlouho ještě, Pane,...
Zjevení 9:1... Když zatroubil pátý anděl, uviděl jsem hvězdujež spadla z nebe na zem a byl dán klíč od bezedné...
Zjevení 9:18...síra. Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a síroujež jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí. Moc...
Zjevení 13:5... šelmě? Kdo s může bojovat?" Dostala ústajež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla dána moc působit...
Zjevení 13:8...se klanět všichni obyvatelé země, každýjehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života...
Zjevení 17:3... Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmějež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů....
Zjevení 17:7...povím tajemství ženy i šelmy, která ji nesejež sedm hlav a deset rohů. Šelma, kterou jsi viděl,...
Zjevení 18:14... koně i vozy; a těla i duše lidí. "Sklizeň, po níž jsi prahla, opustila, všechen lesk a nádheru jsi...
Zjevení 18:19...a kvílením křičeli: "Běda, běda, město veliké, z jehož blahobytu zbohatli všichni námořní rejdaři - bylo...
Zjevení 20:11...veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro nalezeno...

Slova obsahující niž: aniž (39) nejnižšího (1) niž (6) nižší (1) nižšího (1) nižším (3) poniž (3) ponižoval (1) ponižovala (2) ponižovali (1) ponižování (1) ponižuje (4) ponižujete (1) snižuje (1) snižuji (1) snižují (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |