Ničemu

Hledám varianty 'ničemu' [ ničím (12) ničemy (38) ničemům (7) ničemů (23) ničemu (27) ničemovi (7) ničemové (26) ničemou (1) ničemo (2) ničema (22) ničem (18) ničeho (8) nic (500) ]. Nalezeno 647 veršù.
Genesis 11:6...jednu řeč. A toto je jen začátek jejich dílaNic jim nezabrání vykonat, cokoli si předsevzali. Nuže,...
Genesis 14:23...i země, že ze všeho, co ti patří, si nevezmu nic - ani nitku, ani sandálový řemínek - abys neřekl: ‚...
Genesis 19:7...dveře a řekl: "Bratři moji, nedělejte prosím nic zlého! Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže;...
Genesis 19:8...je k vám. Udělejte s nimi, co se vám zlíbí, jen nic nedělejte těm mužům - vešli přece pod ochranu ...
Genesis 19:22...zkáze. Pospěš si! Uteč tam, neboť nebudu moci nic udělat, dokud tam nepřijdeš." (A proto se to město...
Genesis 19:33...vínem. Prvorozená šla spát se svým otcem, který nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Druhého dne...
Genesis 19:35...otce vínem. Ta mladší s ním šla spát, on však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Tak obě...
Genesis 20:4...vdaná za jiného muže!" Abimelech s ale ještě nic neměl, a tak řekl: "Pane, cožpak zabíjíš i spravedlivé...
Genesis 22:12... "Nevztahuj ruku na chlapce!" řekl on. "Nic mu nedělej! jsem poznal, že jsi bohabojný - vždyť...
Genesis 26:29...s tebou vstoupit do smlouvy, že nám neuděláš nic zlého, tak jako jsme se my nedotkli tebe a prokazovali...
Genesis 28:17...pokračoval: "Jak hrozné je toto místo! Není to nic jiného než Boží dům a toto musí být nebeská brána!"...
Genesis 30:31...dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá stáda...
Genesis 31:27...mečem! Proč jsi tajně utekl? Zmizels pokradmunic jsi mi neřekl! Vyprovodil bych s veselím a písněmi,...
Genesis 31:33...stanu, do stanu Léy i do stanů obou děveček, ale nic nenašel. Vyšel tedy z Léina stanu a šel do stanu Ráchel...
Genesis 31:34...se na . Lában prohledal celý stan, ale nic nenašel. Ráchel svému otci řekla: "Nehněvej se, můj...
Genesis 34:14... neboť poskvrnil jejich sestru Dínu. Řekli jim: "Nic takového nemůžeme udělat. Dát svou sestru neobřezanému...
Genesis 39:6...správě. Když měl doma jeho, nestaral senic než o své jídlo.Josef byl nápadně krásný, překrásný muž...
Genesis 39:8...manželce svého pána: "Když můj pán doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo...
Genesis 39:9...nemá v domě větší pravomoc než ; neodepřel mi nic kromě tebe, poněvadž jsi jeho žena! Jak bych mohl...
Genesis 39:23...na starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížet. Hospodin byl totiž s ním a...
Genesis 40:15...unesen ze země Hebrejů a ani zde jsem neudělal nic, za co bych měl být vsazen do jámy!" Když vrchní pekař...
Genesis 45:11...let), abys netrpěl nouzí ty ani tvůj dům ani nic, co ti patří.' Vidíte na vlastní oči - i můj bratr...
Genesis 47:18... patří našemu pánu. Jak pán vidí, nezbylo nám nic než naše tělo a naše půda. To ti máme i s naší půdou...
Exodus 5:8... si ji jdou sbírat sami! Požadujte ale od nich stejné množství cihel, jako vyráběli dosud. Nic jim...
Exodus 5:11...chcete, ale z práce, kterou musíte odvést, se nic nesleví!" A tak se lid rozběhl po celé egyptské zemi,...
Exodus 9:24...a uprostřed toho krupobití se klikatily bleskyNic takového se v celém Egyptě neudálo ode dne, kdy se stal...
Exodus 10:6... Tví otcové ani otcové tvých otců neviděli nic takového ode dne, kdy se ocitli na zemi, dodnes!'"...
Exodus 10:15...i ovoce na stromech. V celém Egyptě nezůstalo nic zeleného, stromy ani polní byliny. Farao si spěšně...
Exodus 11:6...Egyptě propukne hrozný nářek, nesrovnatelnýničím, co kdy bylo nebo bude. Na žádného z Izraelitů - na...
Exodus 12:9...budou je jíst s trpkými bylinami. Nejezte z něj nic syrového nebo vařeného ve vodě - jen pečené na ohni, s...
Exodus 12:10...pečené na ohni, s hlavou, nohama i vnitřnostmiNic z něho nenecháte do rána. Pokud z něj do rána něco...
Exodus 12:20... to bude host anebo domácí. Nebudete jíst nic kvašeného; ve všech svých příbytcích budete jíst...
Exodus 12:46...ani nádeník. Musí být sněden v jednom doměnic z jeho masa nevyneseš z domu ven. Nezlámete v něm...
Exodus 13:3...odtud vyvedl silou své ruky. Proto se nejí nic kvašeného. Dnes vycházíte, v měsíci avivu...
Exodus 13:7...jíst nekvašené chleby. Nevyskytne se u tebe nic kvašeného, na celém tvém území se nevyskytne kvas. V...
Exodus 16:25... neboť dnes je Hospodinova sobota; dnes na poli nic nenajdete. Šest dní budete sbírat, ale sedmého dne, v...
Exodus 16:26...dní budete sbírat, ale sedmého dne, v sobotunic nebude." Sedmého dne pak někteří z lidu vyšli sbírat,...
Exodus 16:27...Sedmého dne pak někteří z lidu vyšli sbírat, ale nic nenašli. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jak dlouho...
Exodus 20:17...býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic." Když všechen lid viděl a slyšel to hřmění a blýskání,...
Exodus 20:23...Sami jste viděli, že jsem s vámi mluvil z nebeNic mi nepostavíte naroveň: neuděláte si bohy ze stříbra...
Exodus 23:18...kvašeným. Z tuku slavnostní oběti do rána nic nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu...
Exodus 34:25...Hospodinem, svým Bohem. Neobětuj krev obětiničím kvašeným. Z beránka pesachové oběti do rána nic...
Leviticus 7:15...se bude jíst v den jejího obětování; z něj nic nezůstane do rána. Přináší-li se tato oběť na základě...
Leviticus 12:4...se nevyplní doba jejího očišťování, nedotkne se ničeho svatého a nepřijde ke svatyni. Porodí-li dívku, bude...
Leviticus 14:36... přikáže, aby byl dům vyprázdněn, aby nic z toho domu nebylo nečisté. Teprve potom kněz přijde...
Leviticus 22:10... Ani knězův host nebo nádeník nesmí jíst nic svatého. Když si ale kněz koupí otroka, ten z toho jíst...
Leviticus 22:20...bez vady, abyste došli zalíbení. Nepřivedete nic, na čem by byla vada, neboť byste tím nedošli zalíbení....
Leviticus 22:22...nesmí na být vada. Nesmíte Hospodinu přinést nic slepého, polámaného, zmrzačeného, vředovitého, se...
Leviticus 22:30...zalíbení. je snědena téhož dne, nenechte z  nic do rána. jsem Hospodin. Zachovávejte přikázání a...
Numeri 6:4...sušené. Po celou dobu svého zasvěcení neokusí nic pocházejícího z vinné révy, od zrnka po slupku. Po...
Numeri 9:12...chleby a s trpkými bylinami. z něj nenechají nic do rána a nezlámou v něm jedinou kost. slaví Hod...
Numeri 11:6...a česnek. Teď máme jen vyprahlé krky a v dohledu nic než ta mana!" Mana byla jako semeno koriandru a barvou...
Numeri 16:26...šli za ním. "Odvraťte se od stanů těch ničemů," řekl obci. "Nedotýkejte se ničeho, co jim patří,...
Numeri 20:19...Synové Izraele mu odpověděli: "Půjdeme po silnici. Kdybychom se my nebo náš dobytek napili tvé vody,...
Numeri 30:5...slibem nebo závazkem a její otec o tom uslyšínic nenamítne, pak budou všechny sliby a závazky, které na...
Numeri 30:8... a její muž proti tomu v den, kdy o tom uslyšínic nenamítne, pak budou její sliby i závazky platit. Pokud...
Numeri 30:12...přísahou v domě svého muže, pak, pokud její muž nic nenamítne, o tom uslyší, a nebude bránit, budou...
Numeri 30:13...však manžel v den, kdy o tom uslyší, zrušil, pak nic ze slibů a závazků, které vyšly z jejích rtů, neplatí....
Numeri 30:15...muž. Pokud by však k tomu do příštího dne nic nenamítal, pak tím potvrdil všechny její sliby i...
Numeri 35:23...viník nebyl jeho nepřítelem a nezamýšlel mu nic zlého, pak mezi tím, kdo udeřil, a krevním mstitelem...
Deuteronomium 2:7... čtyřicet let je Hospodin, tvůj Bůh, s tebounic ti nescházelo." A tak jsme obešli své bratry, syny...
Deuteronomium 2:37...okolí potoka Jabok, k městům v horách a vůbecničemu, co Hospodin, náš Bůh, zakázal. Potom jsme se...
Deuteronomium 4:2... a obsadili ji. Ke slovům, která vám udílímnic nepřidávejte a nic z nich neubírejte, ale zachovávejte...
Deuteronomium 5:21... býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic." Tato slova promluvil Hospodin k celému vašemu...
Deuteronomium 5:22...hlasem z prostředku ohně, oblaku a mračnanic k nim nedodal. Napsal je na dvě kamenné desky a dal je...
Deuteronomium 8:9... do země, v níž nebudeš jíst chléb poskrovnu a v ničem nebudeš mít nedostatek, do země, jejíž kamení je...
Deuteronomium 12:4...jméno odtamtud vyhlaďte. Hospodinu, svému Bohunic takového nedělejte. Vyhledávejte místo, které si...
Deuteronomium 12:31...sloužily svým bohům? Chtěl bych to zkusit i ." Nic takového Hospodinu, svému Bohu, nedělej! Vždyť pro své...
Deuteronomium 13:1...ohni! Pečlivě dodržujte vše, co vám přikazujinic k tomu nepřidávejte ani z toho neubírejte. Ve tvém...
Deuteronomium 13:14...tvůj Bůh, k bydlení, že z vašeho středu vyšli ničemové, aby svedli obyvatele svého města slovy: "Pojďme...
Deuteronomium 13:18...hromada sutin, nikdy není vystavěnoNic z toho, co propadlo klatbě, ti nesmí zůstat v rukou....
Deuteronomium 15:9... Měj se na pozoru, abys v srdci nechoval ničemnou myšlenku: "Blíží se sedmý rok, rok promíjení dluhů...
Deuteronomium 16:3...Bohu, oběť z bravu či skotu. Nesmíš k němu jíst nic kvašeného. Po sedm dní jez nekvašený chléb, chléb tísně...
Deuteronomium 16:4...z Egypta. Po sedm dní se u tebe nevyskytne nic kvašeného. Z masa, které jsi obětoval večer prvního dne...
Deuteronomium 21:7...prohlásí: "Naše ruce tu krev neprolily, naše oči nic neviděly. Hospodine, zprosť viny svůj lid Izrael, který...
Deuteronomium 26:14...tvé přikázání, nezapomněl jsem ani na jednoNic z toho jsem nejedl ve svém truchlení, nic z toho jsem...
Deuteronomium 28:55...masa svých dětí. Bude je pojídat, protože mu nic jiného nezbylo. Nejcitlivější a nejchoulostivější z vás...
Deuteronomium 29:22... a řeknou: "Všechna zem spálená sírou a solínic se neseje, nic neraší, ani stéblo trávy na neroste -...
Soudců 9:4...Baal-beritova chrámu a Abimelech si za najal ničemy a dobrodruhy, kteří mu dělali doprovod. Pak odešel...
Soudců 11:3...bydlel v kraji Tov. Tam se k němu přidali různí ničemové a podnikali s ním výpady. Po nějaké době, když se...
Soudců 13:4...dávej pozor, abys nepila víno ani pivo a nejedla nic nečistého. Hle, počneš a porodíš syna. Jeho hlavy se...
Soudců 13:7...syna. Proto teď nepij víno ani pivo a nejez nic nečistého, protože ten chlapec bude od matčina lůna ...
Soudců 13:14...zdržuje všeho, o čem jsem řekl: neokusí nic pocházejícího z vinné révy, nepije víno ani pivo a...
Soudců 16:11...pevně spoutali novými provazy, které se ještě na nic nepoužily, byl bych slabý jako každý jiný." Dalila pak...
Soudců 18:10...otevřenou zem. Tomu místu neschází vůbec nic, co země mít." A tak z Coreje a Eštaolu vyrazilo...
Soudců 19:19... mám i chléb a víno pro sebe, zde pro tvou služebnici i pro mládence, který tvého služebníka provází. Nic...
Soudců 19:22...A jak si tak hověli, náhle dům obstoupili místní ničemové. Začali tlouct do dveří a křičet na starého...
Soudců 19:23...ven se slovy: "To ne, bratři! Nedělejte prosím nic zlého! Ten muž je přece mým hostem! Neprovádějte...
Soudců 20:13...u vás stalo za hroznou věc? Hned nám ty gibejské ničemy vydejte, je zabijeme a vymýtíme zlo z Izraele."...
1. Samuel 2:12...Elího, aby sloužil Hospodinu. Elího synové byli ničemové. Nedbali na Hospodina ani na pravidla ohledně...
1. Samuel 3:17...Samuel. "Co ti řekl?" ptal se ho Elí. "Prosímnic přede mnou netaj. Bůh potrestá a ještě ti přidá,...
1. Samuel 3:18...to Samuel všechno pověděl a nezatajil mu vůbec nic. Elí na to řekl: "On je Hospodin; učiní, co se mu...
1. Samuel 4:7...bůh přišel do jejich tábora! Běda nám!" Říkali: "Nic takového tu ještě nebylo! Běda nám! Kdo nás vysvobodí z...
1. Samuel 9:4...Efraimské hory, prošel kraj Šališa, ale nenašli nic. Prošli kraj Šaalim a zase nic. Prošel kraj Jemini, a...
1. Samuel 10:27...bojovníků, jejichž srdcí se dotkl Bůh. Nějací ničemové ale říkali: "Tenhle že nás zachrání?" Pohrdli jím...
1. Samuel 12:4... "Nijak jsi nám neublížil ani jsi od nikoho nic nevzal." Na to jim Samuel řekl: "Hospodin je před vámi...
1. Samuel 12:5...jeho pomazaný je dnes svědkem, že jste na mně nic nenalezli." "Ano, je svědkem," odpověděli. "Ano,...
1. Samuel 14:24...nepomstím svým nepřátelům." Nikdo z vojska proto nic nejedl. Celé vojsko vstoupilo do lesa, kde na zemi...
1. Samuel 19:5...ubližoval nevinnému člověku? Proč bys Davida pro nic za nic zabíjel?" Saul tedy Jonatana poslechl a...
1. Samuel 20:2...tvému otci ublížil, že mi chce vzít život?" "Nic takového!" odpověděl Jonatan. "Nemáš zemřít. Můj otec...
1. Samuel 20:21...je' - pak můžeš přijít, neboť jsi v bezpečínic ti nehrozí, jakože je živ Hospodin. Pokud ale tomu...
1. Samuel 20:26...místo zůstalo prázdné. Toho dne Saul neříkal nic, myslel si: Něco se mu asi přihodilo, že se poskvrnil,...
1. Samuel 20:39...našel a vrátil se ke svému pánovi. Ten chlapec nic netušil. Jen Jonatan a David věděli, o co jde. Jonatan...
1. Samuel 21:5...tu jen svatý chléb - pokud ale mládenci neměli nic se ženami." David mu odpověděl: "Žen jsme se opravdu...
1. Samuel 22:15... neboť tvůj služebník o celé věci neví vůbec nic." Král ale prohlásil: "Teď zemřeš, Achimelechu - ty i...
1. Samuel 25:7...a za celou dobu, co byli v Karmelu, se vůbec nic neztratilo. Zeptej se svých mládenců a potvrdí ti to....
1. Samuel 25:15...kdy jsme s nimi byli na pastvinách, se nám vůbec nic neztratilo. Ve dne i v noci nás chránili jako hradba,...
1. Samuel 25:17...jeho dům se řítí do neštěstí. Jenže je to takový ničema, že s ním není řeč." Abigail rychle vzala dvě stě...
1. Samuel 25:19...napřed, jdu za vámi." Svému muži Nábalovi ale nic neřekla. Vsedla na osla a sjížděla do horské rokle,...
1. Samuel 25:21...hlídal všechen jeho majetek zbytečně - vůbec nic se mu neztratilo, a teď mi za mou dobrotu oplácí zlem....
1. Samuel 25:25... slova. Kéž si můj pán vůbec nevšímá toho ničemy Nábala. Jak se jmenuje, takový i je - jmenuje se...
1. Samuel 25:28...mého pána. Odpusť prosím provinění své služebnice. Hospodin mému pánu jistě zbuduje trvalý dům, neboť...
1. Samuel 25:36...opilý. Proto mu do rozednění neřekla vůbec nic. Teprve ráno, když Nábal vystřízlivěl, mu to všechno...
1. Samuel 26:12...vody a šli pryč. Nikdo si jich nevšiml, nikdo nic nevěděl, nikdo se neprobudil. Všichni spali, protože na...
1. Samuel 27:1...mohu kdykoli Saulovou rukou zahynout. Nezbývá mi nic lepšího než utéct do filištínské země. Pak Saul...
1. Samuel 28:20... že ho opustil zbytek sil. Celý den a noc totiž nic nejedl. Když ta žena přistoupila k Saulovi a viděla,...
1. Samuel 30:12...najedl, pookřál, protože tři dny a tři noci nic nejedl a nepil. "Ke komu patříš?" ptal se ho David....
1. Samuel 30:19...nikoho, mladé ani staré, syny ani dcerynic z kořisti a ze všeho, co jim vzali. David to všechno...
1. Samuel 30:22...kteří šli s Davidem, se ale ozvali všichni zlíničem: "Tihle s námi přece nešli! Nedáme jim nic z...
2. Samuel 3:33...zpíval tento žalozpěv: "Měl Abner zemřít jako ničema? Tvé ruce nebyly spoutány, na nohou neměls okovy -...
2. Samuel 6:22...ještě víc, si budu i sám připadat jako nic, ale u těch - jak říkáš - děveček, u těch budu v úctě!"...
2. Samuel 12:3...měl velikou spoustu ovcí a dobytka. Chudý neměl nic než jednu malou ovečku, kterou koupil a choval....
2. Samuel 14:18..."Na něco se zeptám, přerušil ji král. "Nic přede mnou netaj." "Mluv prosím, pane králi,"...
2. Samuel 15:11...pozváni, a tak šli bezelstně s ním, protože nic netušili). Když se Abšalom chystal přinášet oběti,...
2. Samuel 17:19...plachtou a navrch nasypala zrní, takže nebylo nic poznat. Abšalomovi služebníci přišli za ženou do domu a...
2. Samuel 18:13...bych tím ohrozil vlastní život! Před králem se nic neutají. I ty sám by ses postavil proti mně." "Nebudu...
2. Samuel 19:7...jsi ukázal, že tví velitelé ani vojáci pro tebe nic neznamenají. Dnes je mi jasné, že kdyby Abšalom žil a...
2. Samuel 20:1...ještě ostřeji. Tehdy se objevil jakýsi ničema jménem Šeba, syn Benjamínce Bichriho. Ten zatroubil...
2. Samuel 20:3...v ústraní. Postaral se o , ale sám s nimi nic neměl. do smrti zůstaly v ústraní a žily jako vdovy....
2. Samuel 24:4...královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se od krále vydali sčítat lid Izraele....
1. Královská 1:4...Obsluhovala krále, pečovala o něj, ale král s  nic neměl. Tehdy se začal pozvedat Chagitin syn Adoniáš....
1. Královská 5:7...pozváni k jeho stolu, a starali se o to, aby nic nechybělo. Každý ve svém pořadí také dodávali ječmen a...
1. Královská 8:9...nebylo. Jsou tam dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě kamenné desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu...
1. Královská 10:20...po obou stranách stálo dvanáct dalších lvůNic takového nebylo vyrobeno v žádném království. Také...
1. Královská 10:21...Paláce libanonského lesa bylo z ryzího zlataNic nebylo ze stříbra - to nebylo v Šalomounových dobách...
1. Královská 11:22... že chceš odejít do své země?" řekl mu farao. "Nic mi neschází," odpověděl, "ale přesto propusť."...
1. Královská 13:8...mi dal polovinu svého domu, nešel bych s tebouNic na tomto místě nesním, ani vody se nenapiju. Hospodin...
1. Královská 13:9...vody se nenapiju. Hospodin mi dal jasný rozkaz: ‚Nic nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou jsi přišel...
1. Královská 13:16... nemohu s tebou jít. Nebudu tu s tebou ani nic jíst, ani vody se nenapiju, protože jsem od Hospodina...
1. Královská 13:17... protože jsem od Hospodina dostal jasný rozkaz: ‚Nic tam nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou jsi...
1. Královská 13:22...a pil jsi vodu na místě, o kterém jsem ti řekl: ‚Nic tam nejez ani nepij.' Proto tvé tělo nebude pochováno v...
1. Královská 18:43...se podívat na moře." Vyšel se tedy rozhlédnout. "Nic tam není," řekl. "Udělej to sedmkrát," odpověděl Eliáš....
1. Královská 19:4...dost, Hospodine! Vezmi si můj život. Nejsemnic lepší než moji otcové." Pak si pod tím jalovcem lehl a...
1. Královská 21:5... ptala se ho: "Co že jsi tak mrzutý? Ani jsi nic nesnědl." Vyprávěl tedy: "Ale, mluvil jsem s Nábotem...
1. Královská 21:10...do čela lidu. Naproti němu posaďte nějaké dva ničemy, dosvědčí, že zlořečil Bohu i králi. Pak ho...
1. Královská 21:13...a posadili Nábota do čela lidu. Pak přišli dva ničemové, posadili se naproti němu a veřejně Nábota...
1. Královská 22:3..."Víte přece, že Rámot-gileád patří nám. Proč nic neděláme, abychom ho dobyli z rukou aramejského krále?"...
1. Královská 22:8... ale ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic dobrého, jen samé neštěstí. Je to Michajáš, syn Jimlův...
1. Královská 22:16...zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen...
1. Královská 22:18...se izraelský král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval:...
2. Královská 4:2...se Elíša. "Pověz mi, co máš doma?" "Tvá služebnice nemá doma nic než lahvičku oleje," odpověděla. "Jdi...
2. Královská 4:27... v duši hořkost. Hospodin mi to ale zatajilnic mi o tom neřekl." "Pane," řekla pak ta žena, "chtěla...
2. Královská 4:41..."Rozlévejte všem, se najedí." A v hrnci  nic špatného nebylo. Jeden muž přišel z Baal-šališy a...
2. Královská 5:16...je živ Hospodin, před jehož tváří stojímnic si nevezmu!" A i když ho Náman přemlouval, si něco...
2. Královská 9:3...krále nad Izraelem.' Pak otevři dveře a uteč. Na nic nečekej!" A tak ten mládenec, ten mladý prorok, odešel...
2. Královská 18:12...jeho smlouvu. Neposlouchali a neřídili se ničím z toho, co přikázal Hospodinův služebník Mojžíš....
2. Královská 20:13...posly přijal a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbro, zlato, balzámy a výborný olej. Ukázal jim i...
2. Královská 20:15... co v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal." Izaiáš na to...
2. Královská 20:17...předkové, bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic, praví Hospodin. I tvoji synové, tví vlastní potomci,...
2. Královská 22:20...budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto místo dopustím.'" S...
1. Letopisů 16:30...se rozechvěj, celá zem! Pevně je postaven světnic jím neotřese, jásejte, nebesa, země raduje se,...
1. Letopisů 21:4...královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se vydali projít celý Izrael. Když se...
1. Letopisů 21:24... "Koupím ho za plnou cenu. Nevezmu pro Hospodina nic tvého. Přece mu nepřinesu oběť, která je zadarmo." A...
2. Letopisů 5:10...nebylo. Jsou tam dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu, když...
2. Letopisů 8:15...se od králova příkazu pro kněží a levityničem, ani ve správě pokladnic. Všechno Šalomounovo dílo...
2. Letopisů 9:11...palác a také lyry a citery pro zpěvákyNic takového se předtím v Judsku neobjevilo.) Král Šalomoun...
2. Letopisů 9:19...po obou stranách stálo dvanáct dalších lvůNic takového nebylo vyrobeno v žádném království. Také...
2. Letopisů 9:20...Paláce libanonského lesa bylo z ryzího zlataNic nebylo ze stříbra - to nebylo v Šalomounových dobách...
2. Letopisů 18:7... ale ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic dobrého, jen samé neštěstí. Je to Michajáš, syn Jimlův...
2. Letopisů 18:15...zapřísahat, abys mi ve jménu Hospodinově neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen...
2. Letopisů 18:17...se izraelský král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval:...
2. Letopisů 19:2... syn Chananiho, a oslovil ho: "Měl jsi pomáhat ničemovi? Měl ses přátelit s Hospodinovými nepřáteli? Kvůli...
2. Letopisů 28:21...obdarovat asyrského krále, ale nebylo mu toničemu. I během svého soužení zrazoval Hospodina čím dál...
2. Letopisů 30:26...krále Šalomouna, syna Davidova, město nic podobného nezažilo. Kněží a levité nakonec vstali, aby...
2. Letopisů 34:28...budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto místo i jeho obyvatele...
2. Letopisů 35:21...on za ním vyslal posly se vzkazem: " s tebou nic nemám, judský králi. Netáhnu dnes proti tobě, ale proti...
Ezdráš 9:15...před tebou ve svých vinách, s vědomím, že nic takového před tebou neobstojí." Když Ezdráš ležel před...
Ezdráš 10:6...Jochanana, syna Eliašibova. Jak tam odešelnic nejedl ani nepil, neboť truchlil nad nevěrností...
Nehemiáš 2:16...byl a co jsem dělal, neboť jsem do doby Židům nic neprozradil, a to ani kněžím, knížatům, hodnostářům ani...
Nehemiáš 5:12..."Všechno vrátíme," odpověděli na to. " od nich nebudeme nic požadovat. Uděláme, jak říkáš." Svolal...
Nehemiáš 5:15...lid utiskovali. jsem ale z úcty k Bohu nic takového nedělal. Osobně jsem pomáhal s opravou hradeb....
Nehemiáš 6:8...a poradíme se spolu." Vzkázal jsem mu toto: "Nic z toho, o čem mluvíš, se neděje. Jen sis to vymyslel."...
Nehemiáš 8:10...pijte lahodné věci a dělte se s těmi, kdo nemají nic připraveno. Dnes je svátek našeho Pána. Netrapte se,...
Nehemiáš 8:17...ze zajetí si postavilo stánky a bydlelonich. Do toho dne synové Izraele nic takového nedělali ...
Nehemiáš 9:21...žíznili. Čtyřicet let ses o na poušti staralnic jim nechybělo, oděv nechátral, nohy neotekly. Vydal jsi...
Ester 2:10...do lepší části harému. Ester neprozradila nic o své národnosti a původu, protože Mordechaj...
Ester 2:15...vlastní. Když měla vstoupit ke králi, nežádala nic než to, co řekl králův eunuch Hegaj, strážce žen. Každý...
Ester 5:13...pozván i na zítra! Jenže to všechno je mi na nic, když se musím dívat, jak si ten Žid Mordechaj sedí na...
Ester 6:10...z královského kancléřství. Dej pozor,  nic z toho, co jsi řekl, nevynecháš." A tak Haman vzal to...
Job 1:22...V tom ve všem Job nezhřešil a neobvinil Bohaničeho špatného. Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby...
Job 3:17... jako nemluvně, jež světlo nevídá? Tam  ničemové nikoho netrápí, tam si odpočinou všichni zdeptaní....
Job 4:2...na tebe někdo promluví? Je těžké neříci vůbec nic. Sám přece dovedls mnohé poučit, pokleslým rukám jsi...
Job 5:24...je klid, přehlédneš své statky - nebude chybět nic. Poznáš, co je to mít mnohé potomky: Tvých ratolestí...
Job 6:21...když k nim dorazí, čeká je zklamání. Právě takničemu jste teď vy: Vidíte hrůzu a jste zděšeni. Řekl jsem...
Job 8:9...na jejich otce dej. My jsme jen včerejší, nevíme nic, naše dny na zemi jsou pouhý stín. Oni však poučí ,...
Job 8:22...však budou mít plášť z ostudy, ze stanu ničemů nezbude vůbec nic." Job na to...
Job 9:17...vůbec naslouchal. Rozdrtil by vichřicí, pro nic za nic by rány rozmnožil. Nenechal by ani...
Job 10:3...Proč pohrdáš vlastnoručním výtvorem a záměry ničemů vítáš s úsměvem? Copak máš oči tělesné? Pohledem...
Job 11:20..., o tvou přízeň se budou mnozí ucházet. Oči ničemů se ale vysílí, jejich útočiště se vytratí; zbude jim...
Job 12:3...vámi! I však mám rozum tak jako vy a nejsemničem za vámi, to přece každý . Jsem ale k smíchu i svému...
Job 13:2...a rozpoznal. Co víte vy, to také vím a nejsemničem za vámi. Teď chci se Všemohoucím promluvit, s Bohem...
Job 14:7...aspoň naději: Když bude poražen, znovu vyrašínic nezastaví jeho výhonky. I kdyby jeho kořeny v zemi...
Job 14:12...lehne a nevstane; dokud trvá nebe, neprobudí senic nepřeruší jeho sen. Kéž bys jen schoval v hrobě, kéž...
Job 14:21...a ty ho propouštíš. O slávě svých dětí pak neví nic, nedozví se ani, zda budou nicotní. Jediné, co cítí, je...
Job 16:11...se srotili proti mně. Bůh dal napospas ničemům, předhodil zlosynům. Žil jsem v poklidu - vtom...
Job 19:4...opravdu v něčem pochybil, do chyby vám není nic. Pokud se chcete povyšovat nade mne a moji potupu proti...
Job 19:20...jsem odporný, moji milovaní zavrhli. Nejsem nic než kost a kůže, zbyly mi jen holé dásně. Smilujte,...
Job 20:5... co byl člověk na zem postaven, radost ničemů je velmi krátká, štěstí bezbožných je chvilkové. I...
Job 20:21... a proto neunikne vlastní chtivosti. Nezbude nic, co by pohltil, nepotrvá jeho blahobyt. Uprostřed...
Job 20:29...ho zachvátí v soudný den. Takový osud dává Bůh ničemům, takové dědictví jim určil Bůh!" Job na to...
Job 21:7...to pomyslím, celý se třesu zděšením. Jak to, že ničemové užívají života? Zatímco stárnou, jejich moc...
Job 21:14...‚Nech nás být! O tvých cestách nechceme vědět nic! Kdo je to ten Všemohoucí? Proč bychom mu sloužili? K...
Job 21:16...(Oni však to své štěstí v moci nemají. Myšlenky ničemů míjejí!) Jak často alesvíce darebáků zhasíná'?...
Job 22:18...(Přitom jejich domy blahobytem naplnil. Myšlenky ničemů míjejí!) Spravedliví jejich pád vidí s radostí,...
Job 26:7...On prostírá sever nad prázdnem, zavěšuje zemi na ničem. On váže vody do oblak, mračno pod nimi se však...
Job 27:11...jsem vás o Božím jednání, o Všemohoucím jsem nic netajil. Vždyť jste to všichni sami viděli - proč tedy...
Job 27:13...mluvíte takové nesmysly: ‚Takový osud dává Bůh ničemům, dědictví, jež Všemohoucí svěřuje tyranům. I kdyby...
Job 27:19...jako boháč, a je to naposled; když oči otevřenic mu nezbude. Hrůzy ho postihnou jako povodeň, uprostřed...
Job 32:16... co by k tomu dodali! To mám čekat dál, když  nic neříkají, když stojí na místě, odpověď nemají? Je tedy...
Job 34:6... jsem brán za lháře, rány se nehojí, jsem nic neproved!' Je snad Jobovi někdo podobný? Rouhá se, jako...
Job 34:8...pil! Dává se do spolku se zločinci, řadí se mezi ničemy! Vždyť říká: ‚Člověku není k ničemu usilovat o Boží...
Job 34:9...řadí se mezi ničemy! Vždyť říká: ‚Člověku neníničemu usilovat o Boží oblibu!' slyší každý, kdo...
Job 34:10... slyší každý, kdo rozum : Bůh přece nic zlého nedělá, Všemohoucímu je křivda vzdálená. Každému...
Job 36:6...a není váhavý, je mocný a v srdci rozhodnýNičemy jistě nenechává žít, k právu pomáhá ubohým....
Job 37:4...svým hlasem vznešeným; když zazní jeho hlasnic ho nezdrží. Podivuhodně Bůh svým hlasem hřmí, působí...
Job 38:13...místo Jitřence, aby uchopila zem za okrajeničemy z hnala ven? Tehdy se země tvaruje jak jíl pod...
Job 38:15...jíl pod pečetí, jak roucho začíná hýřit barvamiNičemové tehdy své světlo ztrácejí, jejich napřažená paže...
Job 39:24... Chvěje se vzrušením, hltá dálky, když zazní polnice, nic ho nezdrží. Při každém zatroubení řehtá: ‚Ihíí!'...
Job 41:9...k sobě navzájem těsně semknuté, drží pohromaděnic nerozdělí je. Když si odfrkne, jako když třeskne blesk,...
Job 42:2...Hospodinu řekl: "Uznávám, že jsi všemocný a že nic nepřekazí tvé úmysly. Ptal ses: ‚Kdo to zastírá ...
Žalmy 3:8...čelisti všech mých nepřátel, zvyrážej zuby ničemů! Hospodinovo je vítězství, na tvém lidu tvé...
Žalmy 9:6...soudce na trůn usedáš! Obořil ses na pohanyničemy zničil jsi, jejich jméno smazals navždy, navěky!...
Žalmy 9:18...vlastní dílo do pasti uvrhlo! higajon séla Ničemové musí odejít do podsvětí, všichni ti pohané, jimž...
Žalmy 10:2... tak vzdálený? Proč se ukrýváš v dobách souženíNičemové ve své pýše honí chudáky, vymýšlejí úklady, aby je...
Žalmy 10:3...úklady, aby je lapili! Svým vlastním chtíčem se ničemové chlubí, chamtivce chválí, Hospodina snižují, ve...
Žalmy 10:6...protivníků mají jen posměch, v srdci si myslí: "Nic neohrozí, nikdy nepotká žádné neštěstí!" Ústa jim...
Žalmy 10:11..."Bůh zapomenul, skrývá svou tvář, nikdy nic nevidí." Povstaň, Hospodine, pozvedni ruku! Na utlačené...
Žalmy 10:13...ruku! Na utlačené se, Bože, rozpomeň! Proč se  ničema rouhat Bohu, v srdci si myslet, že na to nepřijdeš?...
Žalmy 11:2...hor svých, ptáčku, měl bys uletět!" Pohleď, jak ničemové napínají luk, na tětivu kladou šípy své, z přítmí...
Žalmy 11:3...Když samy základy bortí se, tehdy spravedlivý nic nezmůže! Hospodin je v chrámu své svatosti, Hospodin...
Žalmy 11:5...svět, lidské syny zkoumá pohledem! Spravedlivéničemy zkoumá Hospodin, z duše nenávidí milovníky násilí!...
Žalmy 11:6...milovníky násilí! Řeřavé uhlí a síru sešle na ničemy, z kalicha žhavého vichru budou pít! Hospodin je...
Žalmy 12:9...stráž, před tímto pokolením nás navždy chraňNičemy se to hemží ze všech stran, nezřízenost se mezi...
Žalmy 14:4...není, kdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí všichni ti zločinci? Jako by jedli chléb, můj...
Žalmy 17:3... v noci s' prověřil, tříbils a nenalezl nic. Myšlením ani ústy jsem nehřešil, tak jak to lidé běžně...
Žalmy 17:9... ve stínu tvých křídel kéž úkryt naleznu před ničemy, kteří chtějí napadnout, před smrtelnými...
Žalmy 17:13...ho na kolena - mečem svým zachraň mi život před ničemy! Před lidmi, Hospodine, svou rukou ochraň , před...
Žalmy 21:12...chystali na tebe špatnost, úklady vymýšleli, ale nic nezmohou! Ano, ty je obrátíš nazpět, na namíříš...
Žalmy 23:1...učinil! Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýřnic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke...
Žalmy 23:4...jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrtiničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a...
Žalmy 30:7...se mi dařilo, říkával jsem si: "Mně se nikdy nic nestane!" Ve své přízni, Hospodine, jsi jak horu...
Žalmy 34:10...Ctěte Hospodina, jeho svatí, vždyť jeho ctitelům nic neschází. I draví lvi někdy strádají a hladovějí,...
Žalmy 34:22...všechny jeho kosti, jediná z nich se nezlomíNičema zahyne kvůli své zlosti, nepřátelé spravedlivého...
Žalmy 35:11...ho vydírá! Zákeřní svědkové povstávají, nevímničem, z čeho viní . Za dobrotu mi zlobou odplácejí, jsem...
Žalmy 36:2...služebníka Davida. Zvrácenost sídlí v srdci ničemy, na bázeň před Bohem vůbec nehledí! Dle svého mínění...
Žalmy 37:10...v Hospodina však zemi obdrží. Za malou chvíli ničema zmizí, ohlédneš se po něm, a tu nebude. Pokorní...
Žalmy 37:12...obdrží zemi, rozkoš naleznou v hojnosti pokojeNičema proti poctivému kuje pikle, zuby na něj skřípe...
Žalmy 37:14...jeho den! S taseným mečem, s napjatým lukem ničemové napadají chudáky ubohé, aby pobili ty, kdo žijí...
Žalmy 37:16...málo, co spravedlivý, nežli bohatství spousty ničemů. Paže ničemů budou zpřelámány, spravedlivým je ale...
Žalmy 37:17... nežli bohatství spousty ničemů. Paže ničemů budou zpřelámány, spravedlivým je ale Hospodin...
Žalmy 37:20...nebudou zahanbeni, v hladových dnech se nasytíNičemové však budou zahubeni, Hospodinovi nepřátelé vymizí,...
Žalmy 37:21...vymizí, jako když trávu z pastviny pohlcuje dýmNičema dluží a nechce platit, spravedlivý však soucit a...
Žalmy 37:28...věrných svých; navěky budou zachováni, potomci ničemů však vymizí. Spravedliví ale obdrží zemi a budou v...
Žalmy 37:32...Boha si nosí v srdci, jeho kroky se nezvrtnouNičema na spravedlivého číhá, hledá způsob, jak ho zahubit,...
Žalmy 37:34...se jeho cesty. On povýší, abys obdržel zeminičemy ale vymýtí, uvidíš! Viděl jsem ničemu hrozné síly,...
Žalmy 37:35...zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíš! Viděl jsem ničemu hrozné síly, jak rozložitý cedr se rozprostřel....
Žalmy 37:36...Pominul ale - hle, není, když jsem ho hledalnic jsem nenašel! Pohleď na poctivé, všímej si upřímných -...
Žalmy 37:38...pokojným. Všichni vzpurní však budou vyhlazeniničemové nemají žádné vyhlídky! Od Hospodina je záchrana...
Žalmy 37:40...je jim pomocí a vysvobozením, zachrání je před ničemy, vysvobodí je, vždyť v něho doufají! Památeční žalm...
Žalmy 39:6... jen hrstku dnů dals mi, můj věk je u tebe jako nic, člověk je pouhá pára, stojí jakkoli! Séla Jak pouhý...
Žalmy 46:6...svatý příbytek Nejvyšší. Bůh je v tom městěnic jím neotřese, Bůh je ochrání v ranním svítání!...
Žalmy 49:18...ani když jeho dům slavně vzmáhá se. zemřenic s sebou nepobere, jeho nádhera s ním dolů nepůjde. Za...
Žalmy 53:5...není, kdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí tito zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid...
Žalmy 55:4...a sténání, před křikem nepřítele, před hrozbou ničemy. Svojí hanebností chtějí zavalit, chovají ke mně...
Žalmy 59:5... sbírají, i když jsem bezúhonný, nevinný! Pro nic za nic se sbíhají, na se chystají, povstaň mi na...
Žalmy 62:10... naší skrýší, své srdce vylijte! séla Jen pouhé nic jsou přece smrtelníci, lidští tvorové jsou jako...
Žalmy 68:3... tak je rozeženeš - jako vosk taje před ohněmničemové zhynou před Bohem! Jásat před Bohem však budou...
Žalmy 71:4...skálou a pevností! Vysvoboď , Bože můj, z ruky ničemy, ze spárů násilníka, jenž páchá bezpráví! Vždyť ty,...
Žalmy 73:22...když bolest bodala, nechápavý jsem bylnic jsem neznal, jak tupé zvíře jsem ti musel připadat!...
Žalmy 73:25...jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi! I když tělo i srdce strádají, Bůh je ...
Žalmy 75:5...dám! séla Nadutce varuji: S pýchou přestaňteNičemům říkám: Nepozvedejte rohy své! Nepozvedejte své rohy...
Žalmy 75:9...v ruce své, kořeněné víno je v něm zpěněné! Všem ničemům země z něho nalije, vypijí ho do dna, k sedlině!...
Žalmy 75:11...radovat, Bohu Jákobovu budu zpívat žalm: "Všem ničemům rohy usekám, spravedlivý své rohy pozvedá!" Pro...
Žalmy 82:2...soudit převráceně, jak dlouho budete na straně ničemů? séla Chudých a sirotků se zastávejte, nuzným a...
Žalmy 82:4...ubožáka vysvobozujte, dejte mu uniknout z ruky ničemů! Oni však nechápou, vůbec nerozumí, v temnotách...
Žalmy 84:11...postávat u prahu, než abych bydlel v příbytcích ničemů. Vždyť Hospodin Bůh je slunce i štít! Milost i slávu...
Žalmy 92:7...tvé záměry velmi hluboké! Tupý člověk o tom neví nic, omezenec vůbec netuší, že jako tráva rostou ničemní a...
Žalmy 94:11...Hospodin zná lidské úmysly - neznamenají vůbec nic! Blaze člověku, jehož, Hospodine, káráš, člověku, jehož...
Žalmy 94:13...odpočinout od zlých dnů, než bude vykopána jáma ničemům. Hospodin přece nenechá svůj lid, nikdy neopustí...
Žalmy 96:10..."Hospodin kraluje!" Pevně je postaven světnic jím neotřese; on bude soudit lidi poctivě! Jásejte,...
Žalmy 101:3...Skutky odpadlíků jsou mi odporné, nemám s nimi nic společné. Zvrácené srdce je mi vzdálené, nechci se...
Žalmy 101:4...srdce je mi vzdálené, nechci se vyznatničem zlém! Kdo svého bližního tajně pomlouvá, toho umlčím....
Žalmy 101:8... mi nesmí na oči! Každého rána umlčím všechny ničemy na zemi. Z Hospodinova města vymýtím všechny...
Žalmy 104:5...na jejích sloupech, navěky neotřese vůbec nic. Jak pláštěm přikryl jsi ji oceánem, vody stály i nad...
Žalmy 112:10...roh se slavně pozvedá. Při pohledu na to zuří ničema, zuby skřípe a celý vrávorá - tužba ničemů bude...
Žalmy 119:53... Hospodine, vždycky utěším. Zuřivost jímá nad ničemy, kteří tvůj Zákon odmítli. Tvé zákony jsou mými...
Žalmy 119:61...chci tvé příkazy. I když jsem obklopen léčkami ničemů, nezapomínám na Zákon tvůj. O půlnoci vstávám a...
Žalmy 119:95... buď spása , vždyť vyhledávám tvá pravidlaNičemové na číhají, aby zabili, zatímco přemýšlím o...
Žalmy 119:110...na vlásku, nezapomínám na Zákon tvůj. I když mi ničemové nastražili past, neopustil jsem tvá pravidla. Tvá...
Žalmy 119:119...jsou pouhé lži! Jak smetí zavrhuješ všechny ničemy na zemi, a proto miluji tvá svědectví. Tělo se mi...
Žalmy 119:155...Zastáncem; jak jsi zaslíbil, prosím obživ !  Ničemové jsou daleko od spásy, neboť se neptají na tvé...
Žalmy 131:1...naduté, povýšeným zrakem nerozhlížím se. Do ničeho přehnaného se nepouštím, do ničeho, co je nad ...
Žalmy 139:19... se probudím! Kéž bys , Bože, zabil ty ničemy - "Odstupte ode , vy vrahouni!" - Když mluví o...
Žalmy 140:5...svými rty! séla Chraň , Hospodine, od rukou ničemy, braň před těmi, kdo páchají násilí, před těmi,...
Žalmy 140:9...kryješ, když přijde boj. Neplň, Hospodine, tužby ničemů, jejich zlé plány nedojdou úspěchu! séla Ti, kdo...
Žalmy 141:5...napomínán přítelem, mi však hlavu nemažou ničemové - proti jejich zločinům stále modlím se! jejich...
Žalmy 141:10...mi nastražili, před léčkami těch zločincůNičemové padnou do svých vlastních sítí - zatím...
Žalmy 145:20... Hospodin chrání všechny, kdo ho milují, všechny ničemy ale zahubí. Hospodinova chvála z úst mi zní, jeho...
Žalmy 147:6...nelze vypočíst! Hospodin podporuje poníženéničemy ale k zemi shazuje. Zpívejte Hospodinu s vděčností,...
Přísloví 2:22...budou obývat zemi a bezúhonní v zůstanouNičemové však budou ze země vymýceni, proradní z budou...
Přísloví 3:15...jsou nad zlato. Její cena je nad perly vyššínic, v čem si libuješ, se nerovná. Dlouhověkost ve své...
Přísloví 3:24... tvé nohy nebudou klopýtat. půjdeš spátnic nebude strašit, usneš, tvůj sen bude příjemný....
Přísloví 3:25... Nebudeš se bát náhlého děsu ani zkázy, jež čeká ničemy. Hospodin bude stát po tvém boku, on sám tvé nohy...
Přísloví 3:29...teď mu můžeš pomoci. Nechystej proti bližnímu nic zlého, když k tobě chová důvěru. Nežaluj nikoho pro nic...
Přísloví 3:30... když k tobě chová důvěru. Nežaluj nikoho pro nic za nic, když ti neprovedl žádné zlo. Nezáviď člověku,...
Přísloví 4:12...stezkách chci vést. Půjdeš-li, tvůj krok nic nezastaví, jestliže poběžíš, nic nesrazí. Poučení se...
Přísloví 8:8...výroky jsou spravedlivé, křivého, zvrácenéhonich není nic. Chápavému jsou všechny zřejmé, jasné jsou...
Přísloví 8:11...zlato. Daleko nad perly je moudrost nádhernánic žádoucího se vůbec nerovná! , Moudrost, spolu s...
Přísloví 9:13...dělá veliký povyk, je hloupost sama, neví vůbec nic. U dveří svého domu vysedává, na křesle na městských...
Přísloví 10:20...uzdě. Jazyk spravedlivého je ryzí stříbro, srdce ničemů za nic nestojí. Rty spravedlivého nasytí mnohé,...
Přísloví 10:30...ale záhubou. Spravedlivý nebude navěky sraženničemové však na zemi věčně nebudou. Ústa spravedlivého...
Přísloví 11:5... Spravedlnost srovná cestu nevinnému, vlastní ničemnost srazí ničemu. Spravedlnost zachrání poctivé,...
Přísloví 11:7... vlastní lačnost lapí proradné. Když zemře ničema, hynou naděje v něj složené, spoléhání na jeho sílu...
Přísloví 11:31...Dojdou-li spravedliví na zemi odplaty, čím spíše ničemové a hříšníci! Milovník poznání miluje poučení, jen...
Přísloví 12:21...faleš, mírumilovní žijí v radosti. Spravedlivým nic neublíží, darebáky stíhá samé neštěstí. Prolhané rty se...
Přísloví 13:4... na povídavé rty přijde záhuba. Dychtí, ale nic nemá duše pecivála, pracovitý člověk však jenom pokvete...
Přísloví 13:7...poctivého, hříšníka ničí ničemnost. Někdo nemá nic, a chová se bohatě, jiný spoustu peněz, a dělá...
Přísloví 13:25...miluje. Spravedlivý se nají do sytosti, břicho ničemů zůstane o hladu. Moudrá žena buduje svůj domov,...
Přísloví 14:7...se raději obloukem vyhni, z jeho rtů se přece nic nedozvíš. Moudrost rozvážného je vědět kudy kam, tupost...
Přísloví 16:27... jeho vlastní hlad ho pohání. Ve špíně se hrabe ničema, na jeho rtech jako by oheň plál. Zvrácený člověk...
Přísloví 17:11...výtka, než kdyby tupci stokrát nařezal. Na nic než na vzpouru zlosyn nemyslí, bude však navštíven...
Přísloví 17:15...- raději přestaň, než spor propukne! Omlouvat ničemu i odsoudit poctivého - obojí se Hospodinu hnusí...
Přísloví 21:4...než oběti. Povýšené oči, naduté srdce, úsilí ničemů - to vše je hřích. Plány pracovitých vedou k zisku,...
Přísloví 21:27...však rozdává a neskrblí. Sama ohavnost je oběť ničemů, zvlášť když se obětuje ze zlých úmyslů! Falešný...
Přísloví 21:29...slovo , kdo umí naslouchat. Darebák jde a na nic nedbá, poctivý však svou cestu zvažuje. Žádná moudrost,...
Přísloví 23:23...svou matkou, zestárne. Pravdu získej, za nic ji neprodávej, rovněž tak moudrost, kázeň, rozumnost....
Přísloví 24:15...patří tobě, tvá naděje nezklame! Nečíhejničemo, u bytu spravedlivého, neodvažuj se škodit jeho...
Přísloví 24:16...kdyby sedmkrát padl, jediné sklouznutí ale zničí ničemu. Neraduj se, když tvůj nepřítel padne, nejásej v...
Přísloví 24:28...si můžeš stavět dům. Nesvědč proti bližnímu pro nic za nic; chceš snad oklamávat svými rty? Neříkej:...
Přísloví 25:26...je pramen, studna zkažená, když spravedlivý před ničemou kolísá. Jíst mnoho medu nemusí být dobré, usilovat...
Přísloví 29:7...o právo ubohých, darebák o tom nechce vědět nic. Drzouni dovedou vzbouřit město, mudrci dovedou...
Přísloví 29:9...když se moudrý dohaduje, pohrůžky, posměchnic nikam nevede! Krvelační poctivce nenávidí, upřímnému se...
Přísloví 29:12... na lživé řeči, bude mít za služebníky samé ničemy. Chudák a vyděrač mají jedno společné: oběma dal...
Přísloví 29:24...společník sám sobě škodí, když ani pod přísahou nic nepoví. Strach z lidí člověka nakonec ochromí, kdo...
Přísloví 30:6...je štít těch, kdo v něho doufají. K jeho slovům nic nepřidávej, jinak pokárá a ze lži usvědčí. Jen o dvě...
Přísloví 30:20...- pojí, otře si ústa a řekne: "Neprovedla jsem nic špatného." Před třemi věcmi se chvěje země a čtyři...
Kazatel 1:9... to zase bude, to, co se dělo, se bude dít. Není nic nového pod sluncem. Copak je něco, o čem se říci:...
Kazatel 2:10...mi stále byla po boku. Nač padlo okonic jsem si neodepřel, žádné radosti jsem se nevyhnul....
Kazatel 2:11...Hle, vše je marnost a honba za větrem! Není nic smysluplného pod sluncem! Zaměřil jsem se na to, abych...
Kazatel 2:17... Proto omrzel tento život; nelíbí se mi vůbec nic pod sluncem. Všechno je marnost a honba za větrem!...
Kazatel 3:14...Boží dar! Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá navěkynic k tomu nelze přidat ani z toho nic odejmout. A proč to...
Kazatel 3:19... všichni dýchají stejný vzduch. Člověk zvířata ničím nepřevyšuje, všechno je marnost! Všichni směřují k...
Kazatel 5:4...v oblibě. Cokoli slíbíš, splň! Bylo by lepší nic neslibovat, než když jsi slíbil a nesplnil. Nedovol...
Kazatel 5:13...ztratit; když zplodí syna, nezanechá mu vůbec nic. Z lůna své matky vyšel nahý a stejně, jak přišel, zase...
Kazatel 5:14...nahý a stejně, jak přišel, zase odchází - vůbec nic si s sebou neodnese přes všechno svoje pachtění. To je...
Kazatel 6:2... jmění i slávu, takže mu v životě nechybí nic, nač si vzpomene. Bůh mu však nedovolí těch věcí užít -...
Kazatel 6:5...jméno zůstane skryto v tmách, nevidí slunce a o ničem neví, narozdíl od něj ale klid. Kdyby ten člověk...
Kazatel 8:5...Co to provádíš? Kdo plní přikázání, neokusí nic zlého, moudrý v srdci kdy, jak a co. Vše svůj...
Kazatel 9:1...Bůh. je to láska anebo zášť, lidé nevíničem, co leží před nimi. Každý pokaždé dopadá stejně:...
Kazatel 9:5...vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se nedočkají, i pouhá vzpomínka na ...
Kazatel 9:6...je dávno pryč. Nikdy nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem. Vzhůru! Jez radostně...
Kazatel 10:11...had, než ho kdo uřkne, slova zaříkávače  nic nezmohou. Moudrý svou řečí získá přízeň, tupce však...
Izaiáš 3:11...Bude dobře! Ovoce svých skutků užije. Běda však ničemovi: Bude zle! Odplatu za své dílo dostane. Ach, můj...
Izaiáš 11:4...úst bude tlouci zemi, dechem svých rtů zničí ničemy. Na bedrech přepáše se spravedlností, věrnost ponese...
Izaiáš 13:11...svit. Potrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji,...
Izaiáš 14:5...Jeho hrůzovláda skončila! Hospodin rozlámal hůl ničemů, žezlo vladařů, jež zuřivě bilo národy neustálými...
Izaiáš 16:12...zbytečně; půjde se modlit do své svatyně, ale nic nezmůže. To je slovo, které Hospodin o Moábu vyřkl ...
Izaiáš 19:7...v nilském okolí, bude to odváto a nezůstane nic. Bědovat budou nilští rybáři, spláčou ti, kdo loví na...
Izaiáš 19:15...se potácel jak opilec ve zvratcích. Egypt se na nic nezmůže ani hlavou ani ocasem, palmovým kmenem ani...
Izaiáš 28:15... Zhoubná záplava když se přižene, nám se nic nestane - naším útočištěm je přece lež, ukryli jsme se...
Izaiáš 29:13...jsou mi však vzdálení. Když uctívají, není to nic víc než naučené lidské příkazy. Proto tento lid znovu...
Izaiáš 29:16..."On netvořil"? Říká snad hrnec o hrnčíři: "On nic neumí"? brzy, za velmi krátký čas se z Libanonu...
Izaiáš 30:7...nemůže nijak pomoci, Egyptu, který nezmůže vůbec nic, a proto ten národ nazývám "Nehybná obluda". Nyní jdi,...
Izaiáš 34:12...prázdnoty. Edomští urození nebudou mít nic, co by šlo nazvat královstvím; všichni jejich velmoži...
Izaiáš 35:9...se tam žádný lev, nepůjde tudy divá zvěřnic takového se tam nenajde. Půjdou po ti, kdo budou...
Izaiáš 39:2...radostně přijal a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbro, zlato, balzámy a výborný olej. Ukázal jim i...
Izaiáš 39:4... co v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal." Izaiáš na to...
Izaiáš 39:6...předkové, bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic, praví Hospodin. I tvoji synové, tví vlastní potomci,...
Izaiáš 40:9...neseš dobré zprávy Jeruzalému! Hlasitě volejnic se nestrachuj, řekni judským městům: "Hle, váš Bůh!"...
Izaiáš 40:17...jeho zvířena. Všechny národy jsou před ním jako nic, jsou pro něj nicota a ještě míň! Ke komu chcete Boha...
Izaiáš 41:11...všichni, kdo proti tobě zuřili! Budou jako nic a zahynou ti, kteří s tebou vedli boj. I kdybys je...
Izaiáš 41:12... nenajdeš ty, kdo útočili na tebe. Budou jako nic a ještě míň ti, kteří s tebou válčili. Neboť ...
Izaiáš 41:24...užasneme nad tím pohledem. Jenže vy nejste vůbec nic a vaše skutky jsou ještě míň - kdo si vás volí, je...
Izaiáš 41:26...odedávna, abychom řekli: "On se nemýlil"? Nikdo nic neoznámil, nikdo nic nezjevil, od vás neslyšel nikdo...
Izaiáš 41:29... kdo mi odpoví? Hle, jak jsou všichni pouhé nic a jejich skutky jsou ještě míň - vzduch a nicota jsou...
Izaiáš 44:9...není, o žádné nevím! Výrobci model jsou zcela nicotní, to, co obdivují, jim nemůže pomoci. Sami sobě...
Izaiáš 44:10...styděli! Kdo vyrábí boha a modlu odlévá, vůbec nic nezíská. Ostuda čeká všechny jeho stoupence - vždyť i...
Izaiáš 44:18...Vůbec nevědí! Oči mají zaslepené, takže nevidíničemu nerozumí v srdcích svých. Nikdo se nezastaví,...
Izaiáš 47:7...krutě tížila. Říkalas: "Jsem věčná královna," a nic sis k srdci nebrala, na konec jsi nepomýšlela. Teď tedy...
Izaiáš 48:8..."O tom přece vím!" Neslyšel jsi o tomnic jsi nevěděl, tvé ucho bylo tehdy zavřené. Věděl jsem...
Izaiáš 48:22...vody vytryskly. Hospodin praví: Není pokoje pro ničemy! Poslouchejte , ostrovy, daleké národy, slyšte...
Izaiáš 52:11... Pryč, pryč, vyjděte odtud, nesahejte po ničem nečistém! Vyjděte zprostřed Babylonu; kdo nosíte...
Izaiáš 53:2... abychom na něj hleděli, nebylo na něm vidět nic, proč bychom po něm toužili. Opovržený a opuštěný lidmi...
Izaiáš 55:7...je k nalezení, volejte k němu, dokud blízko jeNičema svou cestu opustí a hříšný člověk své smýšlení....
Izaiáš 56:10...Strážní Izraele jsou samí slepci, nevědí vůbec nic; všichni jsou němí jako psi, co ani štěkat neumí;...
Izaiáš 57:12...sám odhalím spravedlnost tvou i tvé skutky - a k ničemu ti nebudou. budeš volat o pomoc, nech se...
Izaiáš 57:20...i blízkým, praví Hospodin. je uzdravímNičemové však budou jak moře bouřící, jež nemůže se utišit...
Izaiáš 57:21...bahnem zmítají. Můj Bůh praví: Není pokoje pro ničemy! Křič z plna hrdla, ze všech sil, pozvedni hlas...
Jeremiáš 5:22...se přede mnou chvět? Moři jsem pískem vytyčil hranice nepřekročitelným, věčným zákonem. Bouří se moře, ale...
Jeremiáš 8:15...jsme proti němu zhřešili. Vyhlížíme klid, a nic dobrého není; čekáme čas uzdravení, a hle - zděšení! Od...
Jeremiáš 10:14...vítr ze svých pokladnic. Všichni ti tupci ničemu nerozumí, všichni kovotepci budou zklamáni svými...
Jeremiáš 12:1...ale s tebou promluvit: Proč je úspěšná cesta ničemů? Proč všichni zrádci žijí v poklidu? Zasadil jsi je,...
Jeremiáš 12:4...zlí? Přitom však říkají: "Do naší budoucnosti mu nic není!" "Když unavuje běžet s pěšími, jak budeš...
Jeremiáš 13:7...jsem ho, a hle - pás byl plesnivý a úplně na nic. Tehdy jsem dostal slovo...
Jeremiáš 13:10...a klaněl se jim, bude jako tento pás - úplně na nic. Jako se pás ovíjí kolem lidských beder, tak jsem k...
Jeremiáš 14:14..." řekl mi na to Hospodin. " jsem je neposlalnic jsem jim nesvěřil ani jsem s nimi nemluvil. Prorokují...
Jeremiáš 14:18...Proroci i kněží v celé zemi vedou své řemeslonic netuší." To jsi opravdu Judu zavrhl? Cítíš takový odpor...
Jeremiáš 14:19...bil, že se nemůžeme uzdravit? Vyhlížíme klid, a nic dobrého není; čekáme čas uzdravení, a hle - zděšení!...
Jeremiáš 15:10...narodil - muž, který s celou zemí svár a přiNic jsem si nevypůjčil, nikdo mi nedluží, a přesto mi...
Jeremiáš 17:22...je do jeruzalémských bran. Nevynášejte v sobotu nic ze svých domů a nedělejte žádnou práci, ale svěťte...
Jeremiáš 20:11... a tak ti, kteří pronásledují, padnounic nezmohou. Pro jejich neúspěch je stihne hanba, věčná...
Jeremiáš 23:17...kdo se řídí svým zarputilým srdcem, namlouvají: ‚Nic zlého se vám nestane!' Kdo ale stál v radě Hospodinově,...
Jeremiáš 23:32...svými nehoráznými výmysly. jsem je neposlalnic jsem jim nesvěřil. Nemohou tomuto lidu nijak pomoci,...
Jeremiáš 25:31...obžaluje národy; soudí se s každým smrtelníkemničemy dává napospas meči. Tak praví Hospodin.' Tak praví...
Jeremiáš 32:17...a vztaženou paží učinil nebe i zemi - pro tebe nic není nemožné! Prokazuješ milosrdenství tisícům pokolení...
Jeremiáš 32:23...ji, neposlouchali a neřídili se tvým ZákonemNic z toho, cos jim přikázal, neplnili, a tak jsi na ...
Jeremiáš 38:5..." odpověděl jim král Cidkiáš. "Král proti vám nic nezmůže." Vzali tedy Jeremiáše a hodili ho do jímky...
Jeremiáš 38:14...od tebe slyšet slovo," řekl král Jeremiášovi. "Nic přede mnou netaj." "Copak bys nezabil, kdybych ti to...
Jeremiáš 38:25...‚Pověz nám, co jsi říkal králi a co král toběNic nám netaj, nebo zabijeme!' Odpověz jim: ‚Prosil jsem...
Jeremiáš 39:10...zbývající lid. Jen ty nejchudší z lidu, kteří nic neměli, nechal velitel gardistů Nebuzardan v judské...
Jeremiáš 39:12...ho k sobě a postarej se o něj, se mu nestane nic zlého. Udělej pro něj, o cokoli požádá." Velitel...
Jeremiáš 42:4... Cokoli vám Hospodin odpoví, to vám oznámímnic vám nezamlčím." Na to Jeremiášovi řekli: "Hospodin je...
Jeremiáš 42:21...ale vy jste Hospodina, svého Boha, neposlechliničem, s čím za vámi poslal. Proto teď vezměte na vědomí...
Jeremiáš 44:17...Tenkrát jsme měli jídla dosyta, bylo nám dobřenic zlého se nám nedělo. Ale od doby, co jsme přestali...
Jeremiáš 48:30... jeho vztek; jeho chlubení je však falešné - na nic se nezmůže! A proto oplakávám Moáb, pro celý Moáb...
Jeremiáš 49:7...Přišli rozvážní o rozum? Je jejich moudrostničemu? Obraťte se a utečte! Dedanští, skryjte se v dolině!...
Jeremiáš 51:17...vítr ze svých pokladnic. Všichni ti tupci ničemu nerozumí, všichni kovotepci budou zklamáni svými...
Jeremiáš 51:20... můj nástroj válečný: tebou drtím národy, tebou ničím království, tebou drtím koně i s jezdci, tebou drtím...
Pláč 1:12...v jaké jsem hrozné potupě! Není to pro vás vůbec nic, všichni, kdo procházíte kolem? Jen se podívejte,...
Ezechiel 3:18...z mých úst, vyřiď jim varování. Když řeknu ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a ty ho nevaruješ, nepromluvíš,...
Ezechiel 3:19...budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však ničemu varoval a on se neodvrátil od své ničemnosti ani od...
Ezechiel 4:14...Odmalička doteď jsem nikdy nejedl nic zdechlého ani rozsápaného! Nikdy jsem nevzal do úst...
Ezechiel 7:11... krutost vyrostla ve kmen zla. Nezbude nikdonich, nikdo z jejich množství, nic z jejich jmění, nic z...
Ezechiel 13:3...se řídí svým vlastním nutkáním a nevidí vůbec nic! Tví proroci, Izraeli, jsou jako šakali mezi troskami...
Ezechiel 13:22... ačkoli je netrápím, a protože povzbuzujete ničemy, aby se neodvrátili od své zlé cesty a mohli žít,...
Ezechiel 14:23... dojdete díky nim úlevy, neboť poznáte, že nic z toho, co jsem v tom městě učinil, nebylo bez příčiny,...
Ezechiel 15:5...Hle - ani když bylo celé, nedalo se z něj nic vyrobit. Co teprve, když je ohořelé a spálené! K čemu...
Ezechiel 16:47...jejich ohavnosti? Jako by to ale nebylo vůbec nic, zkazila ses v každém ohledu ještě víc než ony! Jakože...
Ezechiel 18:16...nezneuctí, nikomu nechce ublížit, nebere nic do zástavy, nepřivlastňuje si, co mu nepatří, dělí se o...
Ezechiel 18:20...se bude počítat jeho spravedlnostničemovi jeho ničemnost. Když se však ničema odvrátí ode...
Ezechiel 18:21...a ničemovi jeho ničemnost. Když se však ničema odvrátí ode všech hříchů, jichž se dopustil, bude...
Ezechiel 18:23... bude žít. Mám snad zalíbení ve smrti ničemy? praví Panovník Hospodin. Nechci snad raději, aby se...
Ezechiel 18:24...odvrátí od své spravedlnosti a bude jako ničema páchat bezpráví a provádět všemožné ohavnosti - ...
Ezechiel 18:27...Zemře kvůli bezpráví, jehož se dopustil. Když se ničema odvrátí od své ničemnosti a jedná poctivě a...
Ezechiel 21:18...je to zkouška. Co když ale z toho směšného žezla nic nezbude? praví Panovník Hospodin. Prorokuj, synu...
Ezechiel 21:31...Hospodin: Strhni si turban, sejmi korunuNic nebude jako dřív: Ponížení budou povýšeni a povýšení...
Ezechiel 33:8...z mých úst, vyřiď jim varování. Když řeknu ničemovi: ‚Ničemo, musíš zemřít,' ale ty nepromluvíš, abys...
Ezechiel 33:9...budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však ničemu varoval, se odvrátí od své cesty, ale on se od ...
Ezechiel 33:11...praví Panovník Hospodin, nemám zalíbení ve smrti ničemy. Chci raději, aby se ničema od své cesty odvrátil a...
Ezechiel 33:12... jeho spravedlnost ho nezachrání. Jakmile se ničema odvrátí od své ničemnosti, jeho ničemnost ho nezničí...
Ezechiel 33:14...kvůli bezpráví, jehož se dopustil. Řeknu-li ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a on se od svého hříchu odvrátí a...
Ezechiel 33:15...a začne jednat poctivě a spravedlivě, takže ten ničema vrátí, co vzal do zástavy, nahradí, co uloupil,...
Ezechiel 33:19...páchá bezpráví, musí kvůli tomu zemřít. Když se ničema odvrátí od své ničemnosti a jedná poctivě a...
Ezechiel 44:17...nádvoří nebo v chrámu, nesmějí na sobě mít nic vlněného. Na hlavách budou mít lněné turbany a kolem...
Ezechiel 44:18...turbany a kolem beder lněné spodky. nenosí nic, v čem by se potili. Kdykoli budou vycházet na vnější...
Ezechiel 44:31...domě spočinulo požehnání. Kněží nesmějí jíst nic zdechlého ani rozsápaného, z ptactva nebo ze...
Ezechiel 46:18...syny - musí to zůstat jim. Vládce nesmí brát nic z dědičného podílu lidu, nesmí je vytlačovat z jejich...
Ezechiel 48:14...25 000 loktů na délku a 20 000 loktů na šířkuNic z této prvotiny země se nesmí prodat, směnit ani na...
Daniel 2:10...žádá. Žádný král, jakkoli veliký a mocný, nikdy nic takového od žádného věštce, kouzelníka ani mága nežádal...
Daniel 3:12...a Abednego - a tito muži si z tebe, králinic nedělají. Tvé bohy nectí a zlaté soše, kterou jsi...
Daniel 3:25... "a rozvázané! Procházejí se v plamenech, vůbec nic jim není a ten čtvrtý vypadá jako boží syn!"...
Daniel 3:27...na hlavě neměli ožehlé, ani na pláštích nebylo nic znát a nebyli ani cítit ohněm. Nabukadnezar tehdy...
Daniel 5:23...sis přinést nádoby z jeho chrámu a popíjel jsinich se svými velmoži, manželkami a konkubínami. Oslavoval...
Daniel 6:6...Nakonec si ti muži řekli: "Na toho Daniela nikdy nic nenajdeme, leda by se to týkalo jeho náboženství." A...
Daniel 6:14...z tebe, králi, ani z ediktu, který jsi podepsalnic nedělá. Třikrát denně se modlí ty své modlitby!" Když...
Daniel 6:18...velmožů, aby se na Danielově osudu nedalo nic změnit. Potom se král odebral do paláce. Odmítl jídlo i...
Daniel 6:23...nevinným. A ani tobě, králi, jsem neprovedl nic zlého." Král se velice zaradoval a hned přikázal, ...
Daniel 9:12...neštěstí. Nikde pod celým nebem se nestalo nic takového, jako se stalo v Jeruzalémě! Ani když na nás...
Daniel 11:27...jednomu stolu. Budou si navzájem říkat lži, ale nic nezmůžou, neboť v určený čas stejně přijde konec....
Ozeáš 11:7...i když k Nejvyššímu volají, nepozvedne je vůbec nic. Copak se , Efraime, mohu vzdát? Mohu , Izraeli,...
Amos 3:7...Hospodin? Jistě! Panovník Hospodin nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se svými služebníky, proroky....
Amos 5:5... Gilgal totiž bude vysídlen a z Bet-elu nic nezbude. Hledejte Hospodina, žijete! se na dům...
Amos 9:10...mém lidu všichni hříšníci, kteří říkají: "Nám se nic nestane. Nepotká nás žádné neštěstí!" Toho dne obnovím...
Micheáš 6:10...ve městě! To mám trpět mrzké poklady v domě ničemy a míry ošizené a mizerné? To mám uznávat nepoctivé...
Abakuk 1:4...a právo nelze prosadit. Spravedlivý obklíčen je ničemy, a tak se právo převrací. "Jen se rozhlédněte po...
Sofoniáš 1:3...ptáky i mořské ryby - všechna pohoršení spoluničemy! Vyhladím z povrchu země samo lidstvo, praví...
Sofoniáš 1:12... s těmi, kdo si v duchu říkají: ‚Hospodin nic nespraví ani nezkazí.' Jejich bohatství se stane...
Ageus 2:3...slávě? A jak ho vidíte teď? Nepřipadá vám jako nic? Nuže vzchop se, Zerubábeli! praví Hospodin. Vzchop se,...
Malachiáš 3:14...urážíme?" ptáte se. Říkáte: "Sloužit Bohu jeničemu! Co z toho máme, plnit jeho úkoly a chodit před...
Matouš 5:13...svou chuť, čím se zas osolí? Nebude ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Vy jste...
Matouš 10:26...spíše jeho domácí? Nebojte se jich. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude...
Matouš 14:17..." odpověděl jim Ježíš. "Vy jim dejte najíst." "Nic tu nemáme," namítli, "jen pět chlebů a dvě ryby."...
Matouš 17:20...téhle hoře: ‚Přejdi odsud tam,' a ona přejdenic pro vás nebude nemožné." Ještě když se zdržovali v...
Matouš 21:19...jeden fíkovník, šel k němu, ale nenašel na něm nic než listí. Řekl mu tedy: " se z tebe navěky nerodí...
Matouš 22:46...slovo. Od toho dne se ho nikdo neodvážil na nic zeptat. Tehdy Ježíš mluvil k zástupům a svým učedníkům...
Matouš 23:16...vůdcové! Říkáte: ‚Když někdo přísahá na chrámnic to neznamená, ale kdo přísahá při chrámovém zlatu, ten...
Matouš 23:18...Říkáte také: ‚Když někdo přísahá na oltářnic to neznamená, ale kdo přísahá na dar ležící na něm, ten...
Matouš 24:39...vdávaly se do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli do chvíle, kdy přišla potopa a...
Matouš 26:60...svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrtiNic ale nenašli, ačkoli předstupovalo mnoho falešných...
Matouš 26:62...postavit!'" Tehdy vstal velekněz a tázal se ho: "Nic neodpovíš na svědectví těch mužů?" Ježíš ale mlčel....
Matouš 27:14...ale k prokurátorovu velikému překvapení vůbec na nic neodpovídal. Prokurátor měl ve zvyku propouštět o...
Matouš 27:19...soudu, jeho žena mu poslala vzkaz: "Neměj nic do činění s tím spravedlivým! Dnes jsem kvůli němu měla...
Matouš 27:24...víc: "Ukřižovat!" Když tedy Pilát viděl, že nic nezmůže a že je stále jen větší a větší rozruch, vzal...
Marek 1:44...s přísným varováním: "Dej pozor, abys nikomu nic neříkal. Jdi se ale ukázat knězi a obětuj za své...
Marek 2:12... Všichni byli ohromeni a oslavovali Boha: "Nic takového jsme nikdy neviděli!" Ježíš šel znovu na břeh...
Marek 4:22...postel? Nemá se postavit na svícen? Není totiž nic skrytého, co by nemělo být zjeveno, ani nic tak...
Marek 5:26...od mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic nepomohlo a bylo čím dál hůř. Když uslyšela o...
Marek 6:8...duchy a uložil jim, si na cestu neberou nic kromě hole: ani mošnu ani chléb ani peníze do opasku;...
Marek 6:52...byli úplně omráčení úžasem. Nepochopili totiž nic ohledně těch chlebů; jejich srdce bylo tvrdé. A když se...
Marek 7:12...korban' (to jest dar Bohu), tak ho nenecháte nic udělat pro jeho otce nebo matku. Rušíte Boží slovo svou...
Marek 7:15...a řekl jim: "Slyšte všichni a rozumějte. [16Nic, co do člověka vchází zvenku, ho nemůže pošpinit....
Marek 11:13...něm něco nenalezl. Když přišel, nenašel na něm nic než listí, protože nebyl čas fíků. Řekl mu: " z...
Marek 12:34...království." A nikdo se ho neodvažoval na nic zeptat. Když potom Ježíš vyučoval v chrámu, zeptal se:...
Marek 14:55...svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nic nenacházeli. Mnozí sice proti němu křivě svědčili, ale...
Marek 14:60...všemi postavil velekněz a tázal se Ježíše: "Nic neodpovíš na jejich svědectví?" On ale mlčel a nic...
Marek 14:61...neodpovíš na jejich svědectví?" On ale mlčelnic neodpovídal. Nakonec se ho velekněz zeptal: "Jsi Mesiáš...
Marek 15:4...z mnoha věcí. Pilát se ho znovu ptal: "Proč nic neodpovídáš? Neslyšíš, z čeho všeho obviňují?" Ježíš...
Marek 16:8...ven a utekly od hrobu strachy bez sebe. A nikomu nic neřekly, protože se bály. V neděli ráno, když Ježíš...
Lukáš 1:37...syna a je v šestém měsíci. U Boha přece není nic nemožné." Marie řekla: "Hle, jsem služebnice Páně. ...
Lukáš 4:2...dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladověl. Tehdy mu...
Lukáš 5:5..." řekl mu na to Šimon, "dřeli jsme celou nocnic jsme nechytili. Ale když to říkáš ty, spustím sítě."...
Lukáš 6:35...a buďte k nim dobří; půjčujte a neočekávejte nic zpět. Tehdy bude vaše odplata veliká a budete synové...
Lukáš 8:17...svícen, aby příchozí viděli světlo. Není totiž nic tajného, co nebude zjeveno, ani nic skrytého, co nebude...
Lukáš 9:3...Boží království a uzdravovat nemocné. Řekl jim: "Nic si na tu cestu neberte: ani hůl ani mošnu ani chléb ani...
Lukáš 10:19...a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží. Neradujte se ale z toho, že se vám...
Lukáš 12:2...farizejský kvas, jímž je pokrytectví. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude...
Lukáš 18:34... ale třetího dne vstane z mrtvých." Oni však nic z toho nepochopili. Smysl toho výroku jim zůstal skryt,...
Lukáš 20:40...Písma. Tamti se ho totiž neodvažovali na nic ptát. Ježíš se jich zeptal: "Jak mohou říkat, že Mesiáš...
Lukáš 22:35... mošny a obuvi, scházelo vám něco?" "Ne, vůbec nic," odpověděli. Řekl jim: "Teď ale, kdo měšec, si...
Lukáš 23:15...ne, neboť jsem vás poslal k němu. Nespáchal nic, za co by zasloužil smrt. [17] Dám ho zbičovat a...
Lukáš 23:22..."Ale co udělal zlého? Nezjistil jsem u něj nic, za co by zasloužil smrt. Dám ho zbičovat a propustím...
Lukáš 23:41...odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal!" Potom řekl Ježíšovi: "Vzpomeň si na ...
Jan 1:3... Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí...
Jan 3:27...k němu!" Jan odpověděl: "Člověk nemůže přijmout nic, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste mi svědky, že...
Jan 5:19... amen, říkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Cokoli dělá on, to...
Jan 5:30...vzkříšeni k soudu. Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedlivý,...
Jan 6:12..."Posbírejte zbylé nalámané kousky, se nic neztratí." Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů...
Jan 6:63...Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou život....
Jan 6:66...učedníků kvůli tomu odešli a s ním nechtěli nic mít. "Chcete odejít i vy?" zeptal se Ježíš tehdy svých...
Jan 7:4...děláš. Nikdo, kdo chce být známý, přece nedělá nic v skrytu. Když děláš takové věci, ukaž se světu!" Ani...
Jan 7:18...ho poslal, ten je pravdomluvný a není na něm nic špatného. Mojžíš vám dal Zákon, že? Přitom nikdo z vás...
Jan 7:26...zabít? Podívejte se, mluví svobodně a nikdo nic nenamítá. Že by hodnostáři přece jen poznali, že je to...
Jan 8:28...Syna člověka, tehdy poznáte, kdo jsemNic nedělám sám od sebe, ale mluvím, jak naučil Otec....
Jan 8:54...Ježíš odpověděl: "Chválím-li sám sebe, chvála nic neznamená. Ten, kdo chválí, je můj Otec, kterého vy...
Jan 9:33...narozeného. Kdyby ten člověk nebyl od Bohanic takového by nedokázal." Odpověděli mu: "Narodil ses...
Jan 11:49...nás o toto posvátné místo i o národ!" Jedennich, Kaifáš, který byl toho roku veleknězem, jim řekl: "Vy...
Jan 12:19... Farizeové tehdy jedni druhým říkali: "VidíteNic nezmůžete! Celý svět jde za ním!" Někteří z těch, kdo...
Jan 13:8...Petr. "Když neumyji, nebudeš mít se mnou nic společného," odpověděl Ježíš. "Pane!" zvolal Šimon Petr...
Jan 14:30... neboť přichází vládce tohoto světa. Nemá na mně nic, ale přichází, aby svět poznal, že miluji Otce a že...
Jan 15:5...v něm, ten nese mnoho ovoce; beze nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč...
Jan 16:23...nikdo nevezme. V ten den se nebudete ptát na nic. Amen, amen, říkám vám, že o cokoli poprosíte Otce v...
Jan 16:24...jménu, to vám . dosud jste v mém jménunic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude...
Jan 18:20...nebo v chrámě, kde se scházejí všichni Židénic jsem neříkal potají. Proč se ptáš ? Zeptej se těch,...
Jan 21:3... A tak šli a nastoupili na loď. noci ale nic nechytili. Za svítání stál na břehu Ježíš (učedníci ale...
Skutky 4:21...jsme viděli a slyšeli." Když ale nemohli najít nic, za co by je potrestali, znovu jim pohrozili a s...
Skutky 4:32...věřících mělo jedno srdce a jednu duši. Nikdo nic nenazýval svým vlastním majetkem, ale měli všechno...
Skutky 5:36...zabit, všichni jeho přívrženci se rozuteklinic z toho nebylo. Po něm povstal Juda Galilejský během...
Skutky 5:38...je. Je-li tento úmysl a toto dílo z lidínic z toho nebude. Je-li však z Boha, nic proti tomu...
Skutky 5:39...z lidí, nic z toho nebude. Je-li však z Bohanic proti tomu nezmůžete. Nechcete snad bojovat proti...
Skutky 8:24..."Vy se za modlete k Pánu, se mi nestane nic z toho, co jste říkali!" Poté, co vydali svědectví a...
Skutky 9:8... Když se Saul zvedl ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho do Damašku odvést za ruku. Po tři...
Skutky 10:14...odpověděl: "To ne, Pane! Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného." Ale hlas k němu promluvil...
Skutky 11:8...jsem: ‚To ne, Pane! Nikdy jsem nevzal do úst nic nečistého nebo poskvrněného.' Ten hlas z nebe ke mně...
Skutky 13:28... kteří se čtou každou sobotu. Ačkoli nenašli nic, za co by zasloužil smrt, vyžádali si na Pilátovi jeho...
Skutky 15:24... že se musíte dát obřezat a zachovávat Zákon. K ničemu takovému jsme je nepověřili. My shromáždění jsme se...
Skutky 17:21...cizinci, kteří tam pobývali, se totiž nezabývali ničím jiným, než aby říkali nebo poslouchali něco nového.)...
Skutky 19:27...také, že chrám veliké bohyně Artemis nebude nic znamenat, a tak se sníží věhlas , kterou ctí celá...
Skutky 19:36...tak je třeba, abyste zachovali klid a neprovedli nic unáhleného. Přivedli jste sem tyto muže, ti se však...
Skutky 20:20...kvůli židovským úkladům; jak jsem vám nezamlčel nic užitečného, ale kázal vám a učil veřejně i po domech;...
Skutky 20:24... však na to nedbám; v životě mi nejdenic víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem...
Skutky 20:27... že jsem čistý od krve všech, neboť jsem nic nezamlčel, ale oznámil vám veškerou Boží vůli. Dbejte...
Skutky 21:24... Tak všichni poznají, že na těch zprávách o tobě nic není a že naopak žiješ řádně a zachováváš Zákon. Pokud...
Skutky 21:34...to a druzí ono. Nemohl kvůli hluku zjistit nic jistého, a tak poručil, ho odvedou do pevnosti. Po...
Skutky 23:9...Písma a bojovali za něj: "Nenašli jsme na něm nic zlého. Co když k němu mluvil duch nebo anděl?" Hádka...
Skutky 23:29...sporným otázkám jejich Zákona a že nespáchal nic, zač by zasloužil smrt nebo vězení. Když jsem se pak...
Skutky 25:8...ani proti chrámu ani proti císaři jsem seničem neprovinil." Festus, který se chtěl zavděčit Židům,...
Skutky 25:11... Jestliže však na tom, z čeho obviňujínic není, nikdo jim nemůže vydat. Odvolávám se k...
Skutky 25:25...nesmí zůstat naživu. Shledal jsem, že neprovedl nic, za co by zasloužil smrt, ale když se sám odvolal k...
Skutky 25:26... rozhodl jsem se ho k němu poslat. Nemám však nic určitého, co bych o něm svému vladaři napsal. Proto...
Skutky 26:22...a vydávám svědectví malému i velkému. Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš: že Mesiáš ...
Skutky 26:26... těm věcem dobře rozumí. Jsem si jist, že mu nic z toho neuniklo, neboť se to nedělo někde v ústraní....
Skutky 26:31... Cestou odtud si povídali: "Ten člověk nedělá nic, zač by si zasloužil smrt nebo vězení!" Agrippa na to...
Skutky 27:33..."Dnes je to čtrnáct dní, co samou úzkostí nic nejíte. Proto vás prosím, v zájmu své záchrany něco...
Skutky 28:5...naživu." Pavel však hada setřásl do ohněnic zlého se mu nestalo. Domorodci očekávali, že oteče...
Skutky 28:6...mrtev. Když ale dlouho čekali a viděli, že se mu nic zlého neděje, změnili názor a začali říkat, že je to...
Skutky 28:18...chtěli propustit s tím, že jsem nespáchal nic, za co bych zasloužil smrt. Židé však byli proti, a tak...
Římanům 2:25...Zákon. Pokud Zákon porušuješ, z tvé obřízky nic nezbylo. Kdyby neobřezaný člověk dodržoval ustanovení...
Římanům 7:18...totiž, že ve mně (to jest v tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je ne....
Římanům 8:39...ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží...
Římanům 9:11...Rebeka dva syny. Ještě se nenarodili a neudělali nic dobrého ani zlého - aby se však Boží rozhodnutí opíralo...
Římanům 13:8...vážnost, komu čest, tomu čest. Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku; kdo miluje druhého, totiž naplnil...
Římanům 14:13...soudit jedni druhé. Raději posuďte, jak bratra ničím neurazit a nepohoršit. Vím a v Pánu Ježíši mám...
Římanům 14:14... Vím a v Pánu Ježíši mám naprostou jistotu, že nic není nečisté samo o sobě; pokud to však někdo za...
1. Korintským 1:28...a opovržené tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to, co je, aby se před Bohem...
1. Korintským 2:2...řečmi. Rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic než Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného. Přišel jsem...
1. Korintským 3:20...zná úmysly moudrých - , že neznamenají vůbec nic." se proto nikdo nechlubí lidmi. Všechno je přece...
1. Korintským 6:4...soudu a přijímáte za soudce lidi, kteří v církvi nic neznamenají! Říkám to k vaší hanbě. To mezi vámi není...
1. Korintským 6:12... ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout. "Jídlo břichu a břicho...
1. Korintským 7:37...není hřích. Kdo je však vnitřně přesvědčennic ho nenutí, ale sám se v srdci dobrovolně rozhodl, že si...
1. Korintským 8:4...modlám: Víme, že "modla neznamená vůbec nic" a že "není žádný Bůh než jediný". Na nebi i na zemi...
1. Korintským 8:8...ovšem k Bohu nepřiblíží. Pokud nejíme, nejsmenic horší, a pokud jíme, nejsme o nic lepší. Dejte ale...
1. Korintským 9:15...evangelia mají žít z evangelia. jsem však nic z toho nevyužil. Nepíšu o tom proto, že bych chtěl, aby...
1. Korintským 10:25... Jezte, cokoli se prodává na masném trhu, a na nic se kvůli svědomí nevyptávejte, vždyť "Hospodinova je...
1. Korintským 10:27...jít, jděte. Jezte, cokoli vám nabídnou, a na nic se kvůli svědomí nevyptávejte. Kdyby vám ale někdo...
1. Korintským 11:22...Boží církví natolik, že ponižujete ty, kdo nic nemají? Co na to mám říci? Mám vás pochválit? Za toto...
1. Korintským 13:2...víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo...
1. Korintským 13:3...tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi toničemu. Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí,...
1. Korintským 15:14...nebyl vzkříšen Kristus, pak je naše kázáníničemu; celá vaše víra je k ničemu! Z nás se pak stávají...
2. Korintským 1:13... ale v Boží milosti. Nepíšeme vám přece nic než to, co čtete a čemu rozumíte. Doufám, že jednou...
2. Korintským 4:17...soužení trvá jen chvilku, ale vytváří námničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně. Proto...
2. Korintským 6:10... jako chudí, avšak mnohé obohacující, jako nic nemající, a přitom všechno vlastnící. Mluvíme k vám...
2. Korintským 6:17...a oddělte se, praví Hospodin. Nesahejte po ničem nečistém, a přijmu vás." " pak budu váš Otec a vy...
2. Korintským 8:8...- vynikejte tedy i v tomto díle milostiNic vám nepřikazuji, chci jen vyzkoušet upřímnost vaší...
2. Korintským 11:5...to snášíte! Myslím, že si s těmi veleapoštolyničem nezadám. Nemám sice výřečnost, ale zato mám poznání,...
2. Korintským 11:15...sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za...
2. Korintským 12:11... Mohli jste přece chválit sami - i když nic neznamenám, s těmi veleapoštoly si v ničem nezadám....
Galatským 2:6...tom nezáleží, Bůh nestraní nikomu), mně osobně nic nepřidali. Naopak uznali, že mi bylo svěřeno evangelium...
Galatským 3:4...končíte tělem? Tolik jste prožili - bylo toničemu, úplně k ničemu? Uděluje vám Bůh Ducha a působí mezi...
Galatským 3:15...smlouvu po schválení také nikdo neruší ani k  nic nepřidává. Totéž platí pro zaslíbení dané Abrahamovi a...
Galatským 4:1... Snažím se říci, že dokud je dědic nedospělýničím se neliší od otroka. Je sice pánem všeho, ale do...
Galatským 5:2...řeknu: dáte-li se obřezat, Kristus vám nebudeničemu! Každému, kdo se chce dát obřezat, znovu potvrzuji,...
Galatským 6:3...zákon. Kdo si myslí, že je něco, a přitom nic není, ten si něco nalhává. Každý posoudí své vlastní...
Galatským 6:14...vaším tělem. se však nechci chlubit vůbec ničím - kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž...
Efeským 4:29...s tím, kdo nouzi. Z vašich úst nevychází nic zlého; vaše slova jsou dobrá, posilující tam, kde je...
Efeským 5:7...na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu...
Filipským 1:20... se nemohu dočkat! Mám totiž naději, ženičem nebudu zahanben, ale že nyní, tak jako vždy, bude na...
Filipským 4:6...lidé znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své...
1. Tesalonickým 1:8...také vaše víra v Boha, takže nemusíme nikomu nic říkat. Všichni totiž sami vyprávějí, jak jsme k vám...
1. Tesalonickým 4:9...svatého Ducha. O bratrské lásce vám není potřeba nic psát. Sami jste se totiž od Boha naučili milovat jedni...
1. Tesalonickým 5:1...slovy. O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako...
2. Tesalonickým 3:9...nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad k...
1. Timoteus 1:9...a hříšné, na bezvěrce, na ty, kterým není nic svaté, na otcovrahy, matkovrahy a vrahy vůbec, na...
1. Timoteus 4:4...vděčností, neboť vše, co Bůh stvořil, je dobrénic, co se přijímá s díkůvzdáním, není třeba odmítat;...
1. Timoteus 6:2...za pány věřící, je jakožto bratry nectínic méně. Naopak, slouží tím lépe, neboť jejich dobrá...
1. Timoteus 6:4...Krista a tímto zbožným učením, je nadut pýchouničemu nerozumí. Libuje si jen v hádkách a slovních...
1. Timoteus 6:7...zbožnost, která umí být spokojená s tím, co Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme....
Titus 1:15...vše čisté; nečistým a nevěřícím však není čisté nic - nemají totiž čistou mysl ani svědomí. Prohlašují, že...
Titus 2:8...a vážnost, mluv zdravé slovo, proti němuž nelze nic namítnout, aby byl každý protivník zahanben a nemohl o...
Titus 3:13...Zénu a Apolla pečlivě vyprav na cestu, aby jim nic nescházelo. Ti, kdo patří k nám, se učí věnovat...
Filemon 1:14...evangelium sloužil místo tebe, ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý skutek nebyl...
Židům 2:8..." Když tedy vše položil do jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepoddal. Teď ovšem ještě nevidíme, že by vše...
Židům 4:13... do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmyslyNic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé...
Židům 11:3...Božím slovem, takže to, co vidíme, nevznikloničeho viditelného. Vírou Ábel přinesl Bohu lepší oběť...
Jakub 1:4...dozrát, abyste byli dokonalí a úplnínic vám nescházelo. Schází-li někomu z vás moudrost, ...
Jakub 1:11... usychá tráva a vadne květ; ze vší nádhery nic nezbývá. Právě tak uvadne boháč při všech svých...
Jakub 1:26...jazyk, ten klame sám sebe a jeho zbožnost jeničemu. Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto:...
Jakub 4:14...ani nevíte, co bude zítra! Co je váš životNic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí. Raději máte...
1. Petr 3:6...jejími dcerami, když jednáte dobře a nedáte se ničím zastrašit. A vy, muži, mějte ke svým manželkám...
1. Petr 3:7...daru života, aby vašim modlitbám nestálo nic v cestě. Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní...
1. Petr 4:12...zkoušce ohněm, jež na vás přišla - není to přece nic divného. Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově...
1. Jan 2:16...samá touha těla, touha očí, namyšlenost životanic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak...
1. Jan 2:21... ale protože ji znáte a protože žádná lež nemá nic společného s pravdou. Kdo jiný je lhář než ten, kdo...
3. Jan 1:7...přece na cestách kvůli jeho jménu a od pohanů nic nepřijímají. Chceme-li tedy pomáhat pravdě, musíme...
Zjevení 2:10...Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění satanovoNic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne...
Zjevení 3:17...úst. Říkáš totiž: Jsem bohatý, zbohatl jsemnic nepotřebuji - a nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný,...
Zjevení 12:8...s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi se pro nenašlo místo a ten...
Zjevení 21:27...a čest národů, avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |