Ničemní

Hledám varianty 'ničemní' [ ničemným (4) ničemných (8) ničemný (5) ničemnou (2) ničemní (8) ničemnému (1) ničemné (4) ničemná (1) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 18:23... Přistoupil blíž a řekl: "Cožpak smetešničemným také spravedlivého? Možná, že je v tom městě...
Genesis 18:25...jsou? Takovou věc bys nikdy neudělal - usmrtitničemným také spravedlivého! Tak by byl spravedlivý jako...
Deuteronomium 15:9... Měj se na pozoru, abys v srdci nechoval ničemnou myšlenku: "Blíží se sedmý rok, rok promíjení dluhů...
1. Samuel 1:16...před Hospodinem. Nepokládej svou služebnici za ničemnou ženu. Modlila jsem se tu z velikého zármutku a...
1. Samuel 30:22...kteří šli s Davidem, se ale ozvali všichni zlíničemní: "Tihle s námi přece nešli! Nedáme jim nic z...
2. Letopisů 13:7...se proti svému pánovi. K němu se shromáždila ničemná a zlotřilá cháska a vzepřela se Šalomounovu synu...
Job 36:17...jídlem nejlepším. Ty jsi však obtížen soudem ničemných, soud a spravedlnost se zmocňují! Pozor, se...
Žalmy 1:1...životem. Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů...
Žalmy 1:4...- cokoli činí, se podaří! Jinak se ale povede ničemným: budou jak pleva, již vítr unáší. Ničemní na soudu...
Žalmy 1:5...ničemným: budou jak pleva, již vítr unášíNičemní na soudu neobstojí, stejně tak hříšní uprostřed...
Žalmy 1:6... Cestu poctivých dobře zná Hospodin, cesta ničemných se vniveč obrátí. Proč vzbouřily se národy a...
Žalmy 7:10... jsem bez úhony, můj Nejvyšší! Ukonči podlost ničemných, spravedlivého však posilni, spravedlivý Bože, ty...
Žalmy 32:10... než poslechnou." Mnoha bolestmi trpí ničemní, doufajícího v Hospodina však láska obklopí....
Žalmy 73:3... Začal jsem totiž závidět pyšným vida blahobyt ničemných: Žádnou bolestí se netrápí, tělo mají vypasené,...
Žalmy 73:12...Nejvyšší o něčem ponětí?" Nuže, takto se mají ničemní - ve stálém pohodlí kupí bohatství! ale chovám...
Žalmy 91:8... Pouze to spatříš na vlastní oči, uvidíš odplatu ničemných! Když Hospodinu řekneš: "Jsi útočiště,"...
Žalmy 92:8...nic, omezenec vůbec netuší, že jako tráva rostou ničemní a všichni zločinci že vzkvétají, aby vyhlazeni byli...
Žalmy 94:3...pyšným, co si zaslouží! Jak dlouho, Hospodineničemní, jak dlouho ničemní budou vítězit? Chrlí jen pýchu,...
Žalmy 97:10...věrných on přece ochrání, vysvobodí je z ruky ničemných! Poctivým lidem světlo vychází, radost je dána...
Žalmy 141:4... srdce ke zlu zamířit, se neúčastním skutků ničemných s lidmi, kteří jsou zločinci - ani neokusím...
Žalmy 146:9...příchozí, podporuje vdovy a sirotky, cestu ničemných ale podvrací. Hospodin bude kralovat navěky, tvůj...
Přísloví 6:12...navštíví , jako loupežník nouze přepadneNičemný člověk, hanebník jinak než křivě nemluví. Očima...
Přísloví 13:17...kdo rozum, hňup ale roztrušuje samé nesmyslyNičemný vyslanec upadne do neštěstí, spolehlivý posel je...
Přísloví 17:4...srdce však zkoumá Hospodin. Zlý člověk na ničemné řeči, lhář poslouchá zlé jazyky. Kdo zesměšňuje...
Přísloví 19:28...naslouchat poučení, a zabloudíš od slov poznáníNičemný svědek se vysmívá právu, ústa darebáků hltají...
Přísloví 28:15...dopadne. Jako lev řvoucí, jak medvěd zuřivý je ničemný panovník nad lidem ubohým. Vůdce, jenž nemyslí, tím...
Ezechiel 21:8...meč z pochvy a vyhladím z tebe spravedlivéničemné. Chci vyhladit spravedlivé i ničemné, a tak vytasím...
Ezechiel 21:9...i ničemné. Chci vyhladit spravedlivéničemné, a tak vytasím svůj meč z pochvy proti všem od jihu...
Zachariáš 11:17...bude jíst; bude je rvát i s kopýtky. Běda mému ničemnému pastýři, který opouští stádo! Meč na jeho paži,...
Malachiáš 3:18... Tehdy znovu uvidíte rozdíl mezi spravedlivýmničemným; mezi tím, kdo slouží Bohu, a tím, kdo mu neslouží...
Malachiáš 3:21...jako telátka vypuštěná z maštale. Tehdy podupete ničemné - budou pod vašima nohama jako popel v den, který...

Slova obsahující ničemní: ničemní (8) ničemník (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |