Ničí

Hledám varianty 'ničí' [ ničíte (1) ničit (2) ničíš (3) ničím (12) ničili (1) ničil (4) ničí (7) ]. Nalezeno 30 veršù.
Genesis 19:29...země stoupá kouř jako z pece. Tenkrát, když Bůh ničil města oné roviny, pamatoval na Abrahama a propustil...
Exodus 11:6...Egyptě propukne hrozný nářek, nesrovnatelnýničím, co kdy bylo nebo bude. Na žádného z Izraelitů - na...
Exodus 15:7...drtí! Svou mohutnou vznešeností své protivníky ničíš. Když vypouštíš svůj hněv, jak strniště je sežehne!...
Exodus 34:25...Hospodinem, svým Bohem. Neobětuj krev obětiničím kvašeným. Z beránka pesachové oběti do rána nic...
1. Samuel 6:5...podobizny svých nádorů a podobizny krys, které ničí vaši zem, a vzdejte čest bohu Izraele. Snad nadlehčí...
2. Samuel 20:19...zahubit jedno z hlavních měst v Izraeli. Proč ničíš Hospodinovo dědictví?" "To ne, to ne!" zvolal Joáb....
2. Samuel 20:20...dědictví?" "To ne, to ne!" zvolal Joáb. "Nechci ničit ani hubit. Jde o něco jiného: Jeden muž z Efraimských...
2. Královská 18:12...jeho smlouvu. Neposlouchali a neřídili se ničím z toho, co přikázal Hospodinův služebník Mojžíš....
Job 12:23... co bylo v příšeří. Rozmnožuje národy a pak je ničí, dává jim rozmach a pak je rozhání. Vůdce lidu on o...
Žalmy 39:12...Když trestáš člověka za jeho vinu, jako mol ničíš vše, co měl rád - člověk je pouhá marnost, přesně...
Přísloví 13:6...puch. Spravedlnost chrání poctivého, hříšníka ničí ničemnost. Někdo nemá nic, a chová se bohatě, jiný ...
Kazatel 3:19... všichni dýchají stejný vzduch. Člověk zvířata ničím nepřevyšuje, všechno je marnost! Všichni směřují k...
Izaiáš 49:17... k tobě spěchají, ti, kdo bořiliničili, jsou pryč. Pozvedni oči, jen se rozhlédni - ti...
Jeremiáš 1:10...a královstvími, abys vyvracel a podvracelničil a bořil a abys budoval a sázel." Dostal jsem slovo...
Jeremiáš 31:28...nimi bděl, abych vyvracel a podvracel, bořilničil a pustošil, právě tak nad nimi budu bdít, abych...
Jeremiáš 51:20... můj nástroj válečný: tebou drtím národy, tebou ničím království, tebou drtím koně i s jezdci, tebou drtím...
Jeremiáš 51:55... hluk hrozné zkázy ze země Chaldejců. Hospodin ničí Babylon! Umlčuje všechen jeho hřmot! Vlny útočníků...
Ezechiel 22:27...velmoži trhají kořist jako krvelační vlciničí lidské životy pro svůj mrzký zisk. Proroci se to pak...
Daniel 2:40... tak bude i ono království vše rozbíjetničit. A že jsi viděl nohy a prsty zčásti hliněné a zčásti...
Amos 8:4..." Slyšte, vy, kdo šlapete po chudácích, vy, kdo ničíte ubožáky na zemi, se slovy: "Kdy skončí svátek...
Matouš 6:19...odmění." "Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si...
Jan 10:10... Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjelničil; jsem přišel, aby měly život - život v plnosti. ...
Skutky 17:21...cizinci, kteří tam pobývali, se totiž nezabývali ničím jiným, než aby říkali nebo poslouchali něco nového.)...
Římanům 14:13...soudit jedni druhé. Raději posuďte, jak bratra ničím neurazit a nepohoršit. Vím a v Pánu Ježíši mám...
1. Korintským 3:17...chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý,...
1. Korintským 6:12... ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout. "Jídlo břichu a břicho...
2. Korintským 4:17...soužení trvá jen chvilku, ale vytváří námničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně. Proto...
Galatským 4:1... Snažím se říci, že dokud je dědic nedospělýničím se neliší od otroka. Je sice pánem všeho, ale do...
Galatským 6:14...vaším tělem. se však nechci chlubit vůbec ničím - kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž...
1. Petr 3:6...jejími dcerami, když jednáte dobře a nedáte se ničím zastrašit. A vy, muži, mějte ke svým manželkám...

Slova obsahující ničí: hraničícího (1) nádeničí (2) neničí (2) nezničí (2) nezničím (8) ničí (7) ničím (12) ničíš (3) ničíte (1) zničí (24) zničím (6) zničíme (2) zničíš (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |