Neznají

Hledám varianty 'neznají' [ neznáte (8) neznat (1) neznáš (4) neznám (10) neznaly (1) neznalo (1) neznali (15) neznala (2) neznal (15) neznají (28) nezná (22) ]. Nalezeny 102 verše.
Exodus 5:2...a propustit Izrael? Žádného Hospodina neznám a Izrael nepropustím!" Řekli tedy: "Setkal se s námi...
Deuteronomium 8:3...na tebe hlad; krmil manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen...
Deuteronomium 8:16...on na poušti krmil manou, kterou tví otcové neznali, aby pokořil a vyzkoušel, aby se ti v budoucnu...
Deuteronomium 22:2...zpět. Pokud tvůj bratr nebydlí poblíž anebo ho neznáš, přiveď to zvíře k sobě domů, u tebe zůstane,...
Deuteronomium 28:33...země a všechno tvé úsilí zhltne národ, který jsi neznal, a po všechny dny budeš jen utiskován a utlačován....
Deuteronomium 28:36...králem, jehož si ustanovíš, k národu, který jsi neznal ty ani tví otcové. Tam budete sloužit cizím bohům ze...
Deuteronomium 32:17...ďáblům, a ne Bohu, těm novým bohům, jež nikdy neznali, těm, co nedávno se objevili - vaši otcové je...
Deuteronomium 32:20...pokolení - to jsou oni, synové, kteří věrnost neznají. Nebohem svým vzbudili žárlení, popudili ...
Deuteronomium 33:9...Na vlastní bratry nebral zřetel a ke svým dětem neznal se. Ano, tvé slovo zachovali, tvou smlouvu budou...
Deuteronomium 34:6...naproti Bet-peoru, ale jeho hrob dodnes nikdo nezná. Když Mojžíš zemřel, bylo mu sto dvacet let. Jeho oči...
Soudců 2:10...otcům, nastoupilo po nich další pokolení, které neznalo Hospodina ani to, co pro Izrael vykonal. Synové...
Růt 2:11...i rodnou zem a odešla k lidu, který jsi předtím neznala. Kéž ti Hospodin za tvůj skutek odplatí! Kéž ...
1. Samuel 3:7... "Jdi zase spát." Samuel totiž ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno....
2. Samuel 22:44...vůdce národů jsi ochránil, lid, jejž jsem ani neznal, slouží mi! Cizáci přede mnou se krčí, jen co ...
2. Královská 17:26...jsi vystěhoval a přesídlil do samařských městneznají způsoby Boha země, a tak na poslal lvy, kteří...
Ezdráš 7:25... Ti všichni znají zákony tvého Boha. Kdo je nezná, toho poučte. Kdokoli by zákon tvého Boha a zákon...
Job 8:18...je pak ze svého místa vytržen a to místo řekne: ‚Neznám ,' vida ho - jemu se šťastně povede, vždyť jinde z...
Job 19:13...bratrům odcizil, moji známí se ke mně neznají. Příbuzní i přátelé nechali, zapomněli na...
Job 24:13... kteří se světlu vzpírají, k jeho cestám se neznají a jeho stezek se nedrží. Vrah vstává, když se...
Job 24:16...vlamují, ve dne jsou doma zavření; ke světlu se neznají. Těm všem je temno svítáním, přátelí se totiž s...
Job 28:7...skalách, blyští se tam zlatý prach. Stezku tam nezná dravý pták, nespatřilo ji oko jestřába. Nekráčí po ...
Žalmy 18:44...vůdce národů jsi postavil, lid, jejž jsem ani neznal, slouží mi! Jen co uslyší, ihned poslouchají,...
Žalmy 35:15...se na , aby napadli. Ti, jež jsem ani neznal, rvali na kusy, přestat nechtěli. Hroznými...
Žalmy 53:6...je ale přepadne zděšení, ačkoli předtím strach neznali. Kosti těch, kdo napadli , Bůh sám rozptýlí a ty...
Žalmy 73:5...mají vypasené, bez vady. Lidské strádání sami neznají, běžnými bídami nejsou stiženi. Pýchu jak...
Žalmy 73:22... bolest bodala, nechápavý jsem byl, nic jsem neznal, jak tupé zvíře jsem ti musel připadat! Vždycky jsem...
Žalmy 95:10..."Ten lid pobloudilé srdce, cesty vůbec neznají!" Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: "Do mého...
Žalmy 142:5...nastražili past. Pohleď k pravici, všimni sinezná se ke mně ani jediný! Kdybych chtěl utéci, nemám kam,...
Přísloví 21:24...domýšlivec se drzoun jmenuje, jeho zpupnost nezná žádnou mez. Lenocha umoří jeho vlastní touhy, jeho...
Kazatel 9:12...- o všem rozhoduje chvíle a náhoda. Člověk nezná svůj čas, podoben rybám, které vyloví krutá síť,...
Izaiáš 42:16...a jezera vysuším. Slepé povedu cestou, kterou neznali, provedu je stezkami, o nichž netuší. Proměním před...
Izaiáš 45:4...Izraeli jsem zavolal jménem tvým - i když  neznáš, udělil jsem ti tituly. jsem Hospodin a žádný...
Izaiáš 45:5...jiný není, kromě není žádný Bůh. I když  neznáš, vyzbrojím, aby od východu k západu všichni...
Izaiáš 55:5...vedl a učil zástupy. Hle, zavoláš národy, které neznal jsi, a národy, jež neznaly, k tobě poběží kvůli...
Izaiáš 59:8...zhouba jsou jejich průvodci. Cestu pokoje vůbec neznají, v jejich stopách je jen bezpráví. Své stezky...
Izaiáš 63:16...vyhýbá! Vždyť ty jsi přece Otec náš; i kdyby nás neznal Abraham a Izrael se o nás nestaral, ty, Hospodine,...
Jeremiáš 2:8...se neptali: ‚Kde je Hospodin?' Znalci Zákona  neznali, pastýři lidu zradili, proroci prorokovali při...
Jeremiáš 4:22...polnici? "Můj lid se musel zbláznit -  neznají. Jsou jako hloupé děti - rozum nemají. Ve zlu jsou...
Jeremiáš 5:4...se jako blázni, protože Hospodinovu cestu neznají, nevědí, co jejich Bůh nařídil. Půjdu raději za...
Jeremiáš 5:15...prastarý je to, národ odvěký, národ, jehož jazyk neznáš, a nerozumíš, co říkají. Samí udatní hrdinové,...
Jeremiáš 6:15...se za své ohavnosti nestydí? Ne, oni stud vůbec neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou mezi padlými,...
Jeremiáš 6:23...vyzbrojeni luky a šavlemi, jsou krutí a soucit neznají, burácejí jak mořské vlny, ženou se na koních. Jak...
Jeremiáš 8:12...se za své ohavnosti nestydí? Ne, oni stud vůbec neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou mezi padlými,...
Jeremiáš 9:2... ale lží, ode zla ke zlu stále postupují, ale neznají, praví Hospodin. Před bližním se měj na pozoru,...
Jeremiáš 9:15...jim dám jed. Rozptýlím je mezi národy, které neznali oni ani jejich otcové, a pošlu za nimi meč, abych...
Jeremiáš 10:25...svou zuřivost raději na národy, které se k tobě neznají, vylij ji na kmeny, které se k tvému jménu nehlásí....
Jeremiáš 16:13...vás z této země odvrhnu do země, kterou jste neznali vy ani vaši otcové. Tam budete sloužit cizím bohům...
Jeremiáš 19:4...odcizili. Pálili zde kadidlo cizím bohům, které neznali sami ani jejich otcové, ba ani judští králové, a...
Jeremiáš 22:28...on i jeho potomci, odmrštěni do země, kterou neznali? Ach země, země, země! Slyš slovo...
Jeremiáš 44:3...pálit kadidlo a sloužit cizím bohům, které neznali oni ani vy ani vaši otcové. Znovu a znovu jsem k...
Jeremiáš 50:42...vyzbrojeni luky a šavlemi, jsou krutí a soucit neznají, burácejí jako mořské vlny, ženou se na koních. Jak...
Pláč 3:17...mi vemlel štěrk, nakrmil popelem. duše nezná pokoje, na vše dobré jsem zapomněl. To je můj konec,...
Daniel 11:38...Boha bude ctít boha, kterého jeho otcové neznali; bude ho ctít zlatem, stříbrem, drahokamy a klenoty...
Ozeáš 4:1...země: V této zemi není věrnost ani láska a nikdo nezná Boha. Jen samé kletby, lži a vraždění, zlodějství a...
Ozeáš 5:4...duch smilstva je totiž v nich, Hospodina  neznají. Pýcha Izraele svědčí proti nim; Izrael, Efraim, se...
Zachariáš 7:14...jsem je vichřicí mezi všechny národy, které ani neznali. Země pak bez nich zpustla tak, že tudy nešlo ani...
Matouš 7:23...A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode vy, kdo pácháte zlo!' Každý, kdo...
Matouš 11:27... Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna, jedině Otec, a ani Otce nikdo nezná, jedině Syn...
Matouš 22:29...všichni!" Ježíš jim řekl: "Mýlíte se, protože neznáte Písma ani Boží moc. Po vzkříšení se lidé nežení ani...
Matouš 24:36...nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani nebeští andělé, ani Syn - jedině sám můj Otec....
Matouš 24:50...přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč...
Matouš 25:12...nám!' odpověděl jim: ‚Amen, říkám vám, že vás neznám.' Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu...
Matouš 25:13... říkám vám, že vás neznám.' Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu." "Je to, jako když si člověk při...
Matouš 26:72..." Petr ho však znovu zapřel. "Toho člověka neznám!" dušoval se. Po malé chvíli ho obklopili...
Matouš 26:74...se začal zaklínat a přísahat: "Toho člověka neznám!" A vtom zakokrhal kohout. Petr si vzpomněl na...
Marek 12:24...Ježíš jim odpověděl: "Nemýlíte se proto, že neznáte Písma ani Boží moc? lidé vstanou z mrtvých,...
Marek 13:32...nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte...
Marek 14:71...zaklínat a přísahat: "Člověka, o kterém mluvíteneznám!" A vtom podruhé zakokrhal kohout. Petr si vzpomněl...
Lukáš 12:46...přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi nevěrné. Služebník,...
Lukáš 12:48...podle jeho vůle, bude hodně bit. Ten, který ji neznal, bude bit méně, i když dělal trestuhodné věci....
Lukáš 13:25...dveře: ‚Pane, otevři nám,' ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.' Budete říkat: ‚Jedli jsme a...
Lukáš 13:27...ulicích!' On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode , všichni, kdo...
Lukáš 22:57...byl také s ním." On to ale zapřel: " ho neznám, ženo!" Po chvilce si ho všiml jiný a řekl: "Ty jsi...
Jan 1:26...Jan, "ale mezi vámi povstal někdo, koho neznáte. To je ten, který přichází po mně. Jemu nejsem...
Jan 1:31...přede mnou, neboť byl dříve než . jsem ho neznal, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby byl zjeven...
Jan 1:33...z nebe jako holubice a zůstal na něm. jsem ho neznal, ale Ten, který poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na...
Jan 4:32...se!" On jim však řekl: " sytí pokrm, který vy neznáte." Učedníci se jeden druhého ptali: "Přinesl mu snad...
Jan 7:28... Ten, který poslal, je pravdomluvný. Vy ho neznáte, ale ho znám, neboť jsem od něj a on poslal...
Jan 7:49...nebo z farizeů? Jenom ten proklatý dav, co nezná Zákon!" Jeden z nich, Nikodém (který ho předtím...
Jan 8:19...tedy: "Kde je ten tvůj otec?" Ježíš odpověděl: "Neznáte ani mého Otce. Kdybyste znali, znali byste i...
Jan 8:55...je můj Otec, kterého vy nazýváte svým Bohem, ale neznáte ho. ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, byl...
Jan 10:5...cizím nikdy nepůjdou, ale utečou od něj, neboť neznají hlas cizích." Ježíš jim to řekl obrazně, ale oni...
Jan 14:17... jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidínezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás....
Jan 15:21...všechno vám ale udělají kvůli mému jménu, neboť neznají Toho, který poslal. Kdybych nepřišel a nemluvil...
Jan 17:25...před stvořením světa. Spravedlivý Otče, svět  nezná, ale znám. Tihle poznali, že jsi poslal, a...
Římanům 3:17...a bída jsou jejich průvodci, cestu pokoje ale neznají; na Boží bázeň vůbec nehledí...
Římanům 10:3...jak horlí pro Boha, jenže v nevědomosti. Jelikož neznají Boží spravedlnost, snaží se udržet svou vlastní...
1. Korintským 2:2...nebo moudrými řečmi. Rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic než Ježíše Krista, a to toho...
1. Korintským 2:11...člověku než jeho vlastní duch? Stejně tak Boha nezná nikdo než Boží Duch. My jsme však nepřijali ducha...
1. Korintským 15:34...a zanechte hříchu. Někteří totiž Boha vůbec neznají - říkám to k vaší hanbě! Někdo ale řekne: "Jak...
2. Korintským 7:7...a jak horlivý zájem o máte, radost neznala mezí. I když jsem vás svým dopisem zarmoutil,...
Galatským 1:22...církvích, které jsou v Kristu, osobně vůbec neznali. Slyšeli jen, že "náš dřívější pronásledovatel teď...
Galatským 4:8... a když syn, pak také dědic. Dokud jste ještě neznali Boha, otročili jste těm, kdo přirozeně nejsou žádní...
Koloským 2:1...jsou v Laodikeji, a za všechny, kdo osobně neznají. Toužím, aby byli povzbuzeni v srdci a spojeni...
1. Tesalonickým 4:5... nikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha. Nikdo v této věci nepřekračuje meze a...
Židům 3:10...Srdce těch lidí jen stále bloudí, cesty vůbec neznají. Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: Do mého...
1. Jan 2:21...a všichni rozumíte. Nepíšu vám proto, že byste neznali pravdu, ale protože ji znáte a protože žádná lež...
1. Jan 3:1...Božími dětmi - a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale...
1. Jan 4:8... se narodil z Boha a zná Boha. Kdo nemilujenezná Boha - vždyť Bůh je láska. V tom se projevila Boží...
Juda 1:10... Hospodin!" Tito se však vysmívají tomu, co neznají, a to, co znají pudově jako nerozumná zvířata, je...
Zjevení 2:17...kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, jež nezná nikdo než ten, kdo je přijímá." "Andělu církve v...
Zjevení 19:12...měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |