Nezmůžete

Hledám varianty 'nezmůžete' [ nezmůžou (1) nezmůžete (3) nezmůže (8) nezmohou (3) nezmohli (5) ]. Nalezeno 20 veršù.
2. Samuel 24:4...slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se od krále vydali sčítat lid Izraele....
1. Letopisů 21:4...slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se vydali projít celý Izrael. Když se...
Žalmy 11:3...samy základy bortí se, tehdy spravedlivý nic nezmůže! Hospodin je v chrámu své svatosti, Hospodin trůní...
Žalmy 21:12...na tebe špatnost, úklady vymýšleli, ale nic nezmohou! Ano, ty je obrátíš nazpět, na namíříš svou...
Žalmy 129:2...Tolik týrali od dětství, nikdy ale nezmohli! Přes moje záda oráči orali dlouhými brázdami...
Kazatel 10:11...had, než ho kdo uřkne, slova zaříkávače nic nezmohou. Moudrý svou řečí získá přízeň, tupce však zahubí...
Izaiáš 16:12...půjde se modlit do své svatyně, ale nic nezmůže. To je slovo, které Hospodin o Moábu vyřkl dříve...
Izaiáš 19:15...potácel jak opilec ve zvratcích. Egypt se na nic nezmůže ani hlavou ani ocasem, palmovým kmenem ani rákosem!...
Izaiáš 30:7... který jim nemůže nijak pomoci, Egyptu, který nezmůže vůbec nic, a proto ten národ nazývám "Nehybná...
Jeremiáš 5:22... věčným zákonem. Bouří se moře, ale nic nezmůže, vlny burácejí, ale nevylijí se. Tento lid však...
Jeremiáš 20:11... a tak ti, kteří pronásledují, padnou a nic nezmohou. Pro jejich neúspěch je stihne hanba, věčná...
Jeremiáš 38:5...odpověděl jim král Cidkiáš. "Král proti vám nic nezmůže." Vzali tedy Jeremiáše a hodili ho do jímky prince...
Jeremiáš 48:30...vztek; jeho chlubení je však falešné - na nic se nezmůže! A proto oplakávám Moáb, pro celý Moáb naříkám, nad...
Daniel 11:27...stolu. Budou si navzájem říkat lži, ale nic nezmůžou, neboť v určený čas stejně přijde konec. Severní...
Matouš 27:24...víc: "Ukřižovat!" Když tedy Pilát viděl, že nic nezmůže a že je stále jen větší a větší rozruch, vzal vodu...
Lukáš 12:26...starostmi prodlouží život o jediný den? Když nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte o to ostatní?...
Lukáš 14:6...vůl do studny, copak byste ho hned nevytáhli?" Nezmohli se na žádnou odpověď. Když si všiml, jak si hosté...
Jan 12:19...tehdy jedni druhým říkali: "Vidíte? Nic nezmůžete! Celý svět jde za ním!" Někteří z těch, kdo se...
Skutky 5:39...z toho nebude. Je-li však z Boha, nic proti tomu nezmůžete. Nechcete snad bojovat proti Bohu!" A tak ho...
Zjevení 12:8...s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi se pro nenašlo místo a ten veliký...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |