Nezemře

Hledám varianty 'nezemře' [ nezemřu (1) nezemřou (3) nezemřete (4) nezemřeš (4) nezemřeme (5) nezemřeli (19) nezemřel (15) nezemře (12) ]. Nalezen 61 verš.
Genesis 3:4... jinak zemřete.'" Na to had ženě řekl: "Určitě nezemřete! Bůh ale , že jakmile pojíte z toho stromu,...
Genesis 38:11...můj syn Šela." (Řekl si totiž: "Aby snad nezemřel jako jeho bratři.") Támar tedy odešla a zůstala v...
Genesis 42:2...tam pro nás nakupte, zůstaneme naživunezemřeme!" A tak šlo deset Josefových bratrů dolů do...
Genesis 42:20...nejmladšího bratra! Tak se vaše slova ověřínezemřete." S tím souhlasili. Jeden druhému tehdy začali...
Genesis 43:8... Nech nás vstát a jít, zůstaneme naživunezemřeme my ani ty ani naše děti! se za něj zaručím,...
Genesis 47:19...otroky! Dej nám osivo, zůstaneme naživunezemřeme a naše půda nezpustne!" Tak Josef pro faraona...
Exodus 16:3...Izraele před nimi naříkali: "Proč jsme jen nezemřeli Hospodinovou rukou v Egyptě? Tam jsme sedávali...
Exodus 20:19...budeme poslouchat, ale s námi nemluví Bůh,  nezemřeme!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se. Bůh přišel...
Exodus 21:18...jeden muž udeří druhého kamenem nebo pěstí a ten nezemře, ale klesne na lůžko a potom vstane a bude moci...
Exodus 28:35...kdykoli bude vycházet, budou znít zvonky, a tak nezemře. Vyrobíš také štítek z čistého zlata a jako na...
Exodus 28:43...konali službu ve svatyni. Tak neponesou vinunezemřou. To je věčné ustanovení pro Árona a jeho potomky."...
Exodus 30:20...dýmáním ohnivé oběti, omyjí se vodou, aby nezemřeli. Budou si omývat ruce a nohy, aby nezemřeli. To...
Exodus 30:21... aby nezemřeli. Budou si omývat ruce a nohy, aby nezemřeli. To pro bude věčné ustanovení - pro Árona i...
Leviticus 8:35...dní a budete držet Hospodinovu stráž, abyste nezemřeli, neboť tak mi to bylo přikázáno." Áron pak se...
Leviticus 10:6...na znamení smutku a netrhejte svá roucha, abyste nezemřeli a aby se Bůh nerozhněval na celou obec! Vaši...
Leviticus 10:7...od vchodu do Stanu setkávání, abyste nezemřeli, neboť je na vás olej Hospodinova pomazání."...
Leviticus 10:9...synové pít víno ani jiný kvašený nápoj, abyste nezemřeli. To je věčné ustanovení pro všechna vaše...
Leviticus 15:31...od jejich nečistot, aby kvůli svým nečistotám nezemřeli, když by poskvrnili můj Příbytek, který je...
Leviticus 16:2...za oponu, před slitovnici ležící na Truhle), aby nezemřel, neboť se budu ukazovat v oblaku nad slitovnicí....
Leviticus 16:13...na Truhle svědectví zakryje oblak z kadidla, aby nezemřel. Vezme také trochu krve z toho býka a stříkne...
Leviticus 19:20...nebyla vyplacena ani propuštěna, bude pokutovánNezemřou, neboť nebyla svobodná. Dotyčný přinese Hospodinu...
Leviticus 22:9...svěřil, aby na sebe neuvalili hřích a kvůli němu nezemřeli, když by to znesvětili. jsem Hospodin, jejich...
Numeri 4:15... aby to nesli. Svatých věcí se nedotknou, aby nezemřeli. Toto je břemeno Kehatových synů při Stanu...
Numeri 4:19...rodů vyhlazen z řad levitů. Aby zůstali naživunezemřeli, když přistupují k nejsvětějším věcem, naložíte s...
Numeri 4:20...a zahlédnout, jak jsou baleny svaté věci, aby nezemřeli." Hospodin promluvil k...
Numeri 14:2...Áronovi. Celá obec jim vyčítala: "Ach, proč jsme nezemřeli v Egyptě! Ach, proč jsme nezemřeli na této...
Numeri 17:25... Tak ukončíš jejich reptání proti mněnezemřou." A Mojžíš učinil přesně tak, jak mu Hospodin...
Numeri 18:22...Stanu setkávání, aby na sebe neuvalili hříchnezemřeli. Službu při Stanu setkávání konají jen levité,...
Numeri 18:32...hřích; neznesvětíte svaté dary synů Izraelenezemřete." Hospodin promluvil k Mojžíšovi a...
Numeri 20:3...lid se pustil s Mojžíšem do sváru. "Ó, proč jsme nezemřeli, když naši bratři umírali před Hospodinem!"...
Numeri 35:12...před mstitelem, aby ten, kdo někoho zabilnezemřel dříve, než se dostaví k soudu před obcí. Určete si...
Jozue 20:9...někoho nechtěně zabil, uchýlí se tam, aby nezemřel rukou krevního mstitele, dokud se nepostaví před...
Soudců 6:23..."Buď klidný," řekl mu Hospodin. "Neboj senezemřeš." Gedeon tam proto postavil Hospodinu oltář a...
1. Samuel 5:12... Boží ruka na dolehla velmi těžce. Ti, kdo nezemřeli, byli raněni nádory a křik toho města stoupal ...
1. Samuel 12:19...své služebníky k Hospodinu, svému Bohu, abychom nezemřeli," řekl pak všechen lid Samuelovi. "Ke všem svým...
2. Samuel 11:21...Kdo zabil Abimelecha, syna Jerub-baalova? Copak nezemřel, když na něj ta žena v Tebecu shodila z hradeb...
2. Samuel 12:13...mu Nátan, "ale Hospodin z tebe tvůj hřích sňalNezemřeš. Protože jsi ale tímto činem znevážil Hospodina,...
2. Samuel 19:24...Izraele?" Poté se král obrátil k Šimeimu: "Nezemřeš," řekl a potvrdil to královskou přísahou. Také...
1. Královská 11:40...Šišakovi a zůstal v Egyptě, dokud Šalomoun nezemřel. Ostatní Šalomounovy skutky - co všechno vykonal a...
1. Královská 22:35... Krev crčící z jeho rány plnila vůz, dokud večer nezemřel. Při západu slunce se nad bojištěm neslo volání:...
2. Královská 8:15...namočil ji do vody a držel mu ji na tváři, dokud nezemřel. Tak se Chazael stal králem místo něj. Pátého roku...
Job 3:11...trápení. Proč jsem v lůnu nezhynul? Proč jsem nezemřel při porodu? Proč tu byl klín, jenž přitulil?...
Přísloví 30:7...o dvě věci jsem žádal, neodpírej mi je, dokud nezemřu: Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi...
Jeremiáš 34:4... Cidkiáši, králi judský. Hospodin o tobě pravíNezemřeš mečem; zemřeš v pokoji. Jako se zažíhal pohřební...
Jeremiáš 52:34...den co den po všechny dny svého života, dokud nezemřel. Ach, jak zůstalo opuštěno to město plné lidí!...
Ezechiel 18:17... plní zákony a řídí se mými pravidly. Takový nezemře za otcovy viny - takový jistě bude žít! Jeho otec...
Ezechiel 18:21...pravidla a jednat poctivě a spravedlivě - takový nezemře, takový jistě bude žít! Žádné hříchy, jichž se...
Ezechiel 18:28...se ode všech hříchů, jichž se dopustil - takový nezemře, takový jistě bude žít. Dům Izraele však říká:...
Ezechiel 33:15...pravidly a přestane páchat bezpráví - takový nezemře, takový jistě bude žít. Žádné hříchy, jichž se...
Jan 6:50...chléb sestupující z nebe, aby ten, kdo z něj nezemřel. jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe....
Jan 8:21...promluvil: " odcházím. Budete hledat, dokud nezemřete ve svém hříchu. Jdu tam, kam vy nemůžete." Židé...
Jan 11:21...zůstala doma. "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel!" řekla mu Marta. "I teď ale vím, že o cokoli Boha...
Jan 11:26... bude žít. A každý, kdo žije a věří ve nezemře navěky. Věříš tomu?" "Ano, Pane," odpověděla. "...
Jan 11:32...se slovy: "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel." Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří...
Jan 11:37...slepého, nemohl se postarat, aby tenhle člověk nezemřel?" V hlubokém rozrušení přišel Ježíš k hrobu....
Jan 12:24... říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do zeměnezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou...
Jan 21:23..." Mezi bratry se pak rozneslo, že ten učedník nezemře. Ježíš mu však neřekl, že nezemře, ale: "Jestli ho...
Římanům 6:9...žít. Víme, že Kristus vstal z mrtvých a nikdy nezemře - smrt nad ním nemá moc. Svou smrtí jednou...
1. Korintským 15:36...těle?" Blázne! To, co seješ, neožije, dokud to nezemře. A co seješ? Ne to tělo, které vyroste, ale holé...
1. Korintským 15:51... Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni - naráz, v okamžiku...
Zjevení 9:20...hlavami, a těmi šíří zkázu. Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků...

Slova obsahující nezemře: nezemře (12) nezemřel (15) nezemřeli (19) nezemřeme (5) nezemřeš (4) nezemřete (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |