Nezabiji

Hledám varianty 'nezabiji' [ nezabili (2) nezabila (1) nezabil (7) nezabijí (2) nezabiji (2) nezabiješ (1) nezabijeme (1) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 4:15...vložil znamení, aby ho nikdo, kdo ho najdenezabil. Kain tedy odešel od Hospodinovy tváře a usadil se...
Genesis 26:7...pomyslel: "Aby snad zdejší muži kvůli Rebece nezabili." Byla totiž velmi krásná. Jednou, když tam...
Soudců 8:19...je živ Hospodin - kdybyste je nechali naživunezabil bych vás!" Načež řekl Jeterovi, svému prvorozenému:...
1. Samuel 17:35...jsem ho za hřívu a tloukl ho, dokud jsem ho nezabil. Tvůj služebník zabil lva i medvěda. A tenhle...
1. Samuel 24:12...cíp tvého pláště. Odřízl jsem ti cíp pláště, ale nezabil jsem . Pohleď a uznej, že jsem nespáchal žádný...
1. Samuel 24:19... Hospodin vydal do tvých rukou, ale ty jsi  nezabil. Když někdo najde svého nepřítele, copak ho nechá...
1. Samuel 30:2...tam zůstali, ženy, děti i starce, zajali. Nikoho nezabili, ale odvedli je s sebou pryč. Když David se svými...
1. Samuel 30:15...David. Odpověděl: "Přísahej mi při Bohu, že  nezabiješ a nevydáš do rukou mého pána, a k nim...
1. Královská 2:8...a jsem mu přísahal při Hospodinu, že ho nezabiji. Ty ho ale nenech bez trestu. Však jsi moudrý a...
2. Letopisů 22:11...Jehorama, schovala Joaše před Atalií, aby ho nezabila. Ukrýval se u nich v Hospodinově chrámu šest let,...
Jeremiáš 20:17...naříkavý pláč a v poledne bojový pokřik! Proč  nezabil ještě v lůně, aby se mi matka stala hrobem a břicho...
Jeremiáš 38:15... "Nic přede mnou netaj." "Copak bys  nezabil, kdybych ti to řekl?" odpověděl Jeremiáš Cidkiášovi...
Jeremiáš 38:16..."Jakože je živ Hospodin, který nám dal životnezabiji ani nevydám do rukou těch, kdo chtějí...
Skutky 23:12...se, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavla nezabijí. Těch spiklenců bylo nejméně čtyřicet...
Skutky 23:14...jsme přísahu, že se nedotkneme jídla, dokud nezabijeme Pavla. Vy teď spolu s Veleradou vzkažte veliteli...
Skutky 23:21...se zapřisáhli, že nebudou jíst ani pít, dokud ho nezabijí. Jsou připraveni a čekají jen na tvé...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |