Nezůstanete

Hledám varianty 'nezůstanete' [ nezůstanu (1) nezůstanou (7) nezůstanete (3) nezůstaneš (1) nezůstaneme (2) nezůstane (31) nezůstaň (2) nezůstaly (2) nezůstalo (1) nezůstali (2) nezůstala (5) nezůstal (21) ]. Nalezeno 77 veršù.
Genesis 6:3...jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěky - je to koneckonců smrtelník! ...
Genesis 45:1...křikl na svůj doprovod. (A tak s Josefem nikdo nezůstal, když se dával poznat svým bratrům. Plakal ale tak...
Exodus 8:27... jeho dvořany i jeho lid toho mračna muchnezůstala ani jediná. I tentokrát se však farao zatvrdil a...
Exodus 10:15... byliny i ovoce na stromech. V celém Egyptě nezůstalo nic zeleného, stromy ani polní byliny. Farao si...
Exodus 10:19...vmetl je do Rudého moře. V celém egyptském kraji nezůstala ani kobylka! Hospodin ale posílil faraonovu...
Exodus 10:26... našemu Bohu! Náš dobytek půjde s náminezůstane tu ani kopyto. Budeme z nich brát, co bude...
Exodus 14:28...vojsko, jež vešlo za Izraelity do mořeNezůstal z nich ani jeden. Synové Izraele však prošli skrz...
Leviticus 7:15...bude jíst v den jejího obětování; z něj nic nezůstane do rána. Přináší-li se tato oběť na základě slibu...
Numeri 5:8...tomu, vůči komu se provinil. Kdyby po poškozeném nezůstal příbuzný, jemuž by se nahradila škoda, bude...
Numeri 21:35...jeho syny a s celým jeho lidem, z nich nikdo nezůstal naživu, a obsadili jeho zem. Synové Izraele pak...
Numeri 26:65...Hospodin řekl: "Musejí zemřít na poušti," a nezůstal z nich nikdo než Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn...
Deuteronomium 3:3...Oga se vším jeho lidem. Bili jsme je, z nich nezůstal jediný živý. Všechna jeho města jsme tenkrát...
Deuteronomium 4:26...chystáte obsadit, rychle a naprosto vyhyneteNezůstanete v dlouho; budete naprosto vyhlazeni....
Deuteronomium 16:4...Z masa, které jsi obětoval večer prvního dne,  nezůstane nic do rána. Nesmíš pořádat Hod beránka v...
Deuteronomium 21:23...a bude popraven pověšením na kůl, jeho tělo nezůstane na kůlu. Musíš je pochovat ještě téhož dne, neboť...
Deuteronomium 28:41...tvá oliva opadá. I když zplodíš syny a dcerynezůstanou ti; odejdou do zajetí. Všechny tvé stromy a...
Deuteronomium 30:18...v zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit, dlouho nezůstanete. Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi:...
Jozue 8:17...tak se nechali odlákat od města. V Aji a Bet-elu nezůstal nikdo, kdo by nevyrazil za Izraelem. Nechali město...
Jozue 8:22...) Pobíjeli je z jedné i druhé strany,  nezůstal, kdo by přežil ani kdo by unikl. Jen ajského krále...
Jozue 11:11...ostřím meče; vyhladili je jako proklaté, takže nezůstala ani živá duše. Chacor potom vypálil. Jozue se...
Jozue 11:22...městy. V zemi synů Izraele nikdo z Anakovců nezůstal; přežili jen v Gaze, v Gatu a v Ašdodu. Tak Jozue...
Jozue 17:17...domu řekl: "Jste početný lid a máte velkou síluNezůstane vám jeden los. Hory jsou vaše. Že je tam les?...
Soudců 4:16... Celé Siserovo vojsko padlo ostřím mečenezůstal ani jediný. Sisera zatím pěšky prchal ke stanu...
1. Samuel 11:11... Nějací zbyli, ale ti se rozutekli, takže z nich nezůstali ani dva pospolu. Lid tehdy řekl Samuelovi: "Kdo...
1. Samuel 25:34...tak rychle vstříc, do rozednění by Nábalovi nezůstal jediný pacholek!" Potom od David přijal, co mu...
2. Samuel 13:30...povraždil všechny královské syny a že z nich nezůstal ani jeden. Tehdy král vstal, roztrhl svá roucha a...
2. Samuel 14:7... co mi zbývá! Po manželovi mi tu na zemi nezůstane ani jméno, ani potomstvo..." "Vrať se domů, o...
2. Samuel 14:14...život. Připravuje způsoby, aby od něj vyhnanec nezůstal zahnán nadobro. Proto jsem přišla; chtěla jsem to...
2. Samuel 17:13...provazy a strhneme je do údolí, takže z něj nezůstane ani kamínek!" Nato Abšalom se všemi izraelskými...
2. Samuel 17:22...svými lidmi překročil Jordán. Než se rozednilonezůstal jediný, kdo by Jordán nepřekročil. Achitofel viděl...
2. Samuel 19:8...při Hospodinu, že jinak s tebou do večera nezůstane jediný z nich. To pro tebe bude horší neštěstí...
1. Královská 12:20...králem nad celým Izraelem. S domem Davidovým nezůstal nikdo než samotný kmen Juda. Když Rechoboám...
2. Královská 10:19...velikou oběť Baalovi. Kdokoli bude chybětnezůstane naživu!" (Byla to ovšem Jehuova lest, aby mohl...
2. Královská 20:17...tví předkové, bude odneseno do BabylonuNezůstane nic, praví Hospodin. I tvoji synové, tví vlastní...
2. Královská 24:14...a také všechny řemeslníky a kováře, takže nezůstal nikdo než ti nejchudší z lidu. Odvlekl Joakina do...
2. Letopisů 22:9...Hospodina celým srdcem." V Achaziášově domě tak nezůstal nikdo, kdo by mohl vládnout. Když Achaziášova...
Nehemiáš 6:1...dozvěděli, že jsme dostavěli hradby a že v nich nezůstala jediná trhlina (ačkoli tou dobou jsem ještě brány...
Job 8:15... Opřít se o ni znamená pád, kdo se drží, ten nezůstane stát. Jiný však bují na slunci, po celé zahradě...
Job 15:29...se nebydlí, které se rozpadají v sutiny. Bohatý nezůstane, jeho moc neobstojí, jeho vliv nebude se šířit po...
Žalmy 35:22..."Hohó! Co jsme to viděli!" Vidíš to, HospodineNezůstaň mlčet, nevzdaluj se mi, Pane můj! Probuď se, Bože...
Žalmy 39:13...když křičím o pomoc, naslouchej. Nad mými slzami nezůstaň mlčet, poutník a host jsem přece u tebe tak jako...
Žalmy 49:13...vlastnili pozemky. Při vší své nádheře tu lidé nezůstanou, tak jako zvířata musí zahynout! Takto dopadnou,...
Žalmy 125:3...lidu je Hospodin jak nyní, tak i navěky! Jistěže nezůstane žezlo zlých nad spravedlivých dědictvím, aby...
Izaiáš 1:6...a srdce puká bolestí. Od chodidel k temeni nezůstal kousek netknutý: jen samé rány, modřiny a jizvy...
Izaiáš 8:23...černo a bezvýchodná temnota! Soužená země však nezůstane v tmách. Tak jako dříve ponížil zemi Zabulon a...
Izaiáš 19:7...vše zaseté v nilském okolí, bude to odvátonezůstane nic. Bědovat budou nilští rybáři, spláčou ti, kdo...
Izaiáš 27:9...budou roztlučeny, jako se na prach drtí vápenecnezůstanou stát ani posvátné kůly ani kadidlové oltáře....
Izaiáš 30:20...chléb soužení a vodu poroby, tvůj Učitel však nezůstane skryt - svého Učitele na vlastní oči uvidíš!...
Izaiáš 39:6...tví předkové, bude odneseno do BabylonuNezůstane nic, praví Hospodin. I tvoji synové, tví vlastní...
Izaiáš 45:1...ním odzbrojil, abych mu otevíral brány a dveře nezůstaly zavřeny: před tebou půjdu a srovnám nerovnosti...
Izaiáš 47:14...ani sebe nezachrání z moci plamene! K zahřátí tu nezůstane ani uhlí řeřavé, žádný oheň, u něhož by se dalo...
Izaiáš 62:1...a chvále před všemi národy. Kvůli Sionu nezůstanu mlčet, kvůli Jeruzalému neutiším se, dokud jeho...
Jeremiáš 4:29... na skály šplhali, každé město je opuštěnénezůstal ani človíček. Co si však, nebožačko, počneš ty?...
Jeremiáš 42:13...Hospodina, svého Boha, a řeknete: ‚V této zemi nezůstaneme! Ne, raději půjdeme do Egypta! Tam neuvidíme...
Jeremiáš 44:7...vyhladit muže, ženy, děti i kojence, takže z vás nezůstane ani poslední zbytek? Proč urážíte výtvory...
Jeremiáš 50:26...hromady! Zničte to město jako proklaté, z něj nezůstane ani ostatek! Pobijte jim všechny býky, na jatka...
Pláč 4:22...donaha! Tvůj trest vyprší, Dcero sionská,  nezůstaneš v zajetí. Ty, Dcero edomská, však budeš...
Ezechiel 19:14...jejích větví vyšlehl oheň a její plody pohltilNezůstala žádná silná větev vhodná pro žezlo vladaře....
Ezechiel 21:37...pro plameny, tvá krev bude crčet po zeminezůstane po tobě ani památky! To říkám Hospodin." ...
Ezechiel 23:27... po nich přestaneš pošilhávat; na Egypt ti nezůstane ani vzpomínka. Tak praví Panovník Hospodin: Hle -...
Daniel 11:6...krále, svou moc si však dlouho neudrží a ani on nezůstane u moci. V těch dnech totiž bude spolu se svou...
Ozeáš 9:3...je však neuživí, úroda vína přinese zklamáníNezůstanou v Hospodinově zemi - zpátky do Egypta půjde...
Micheáš 7:1...vinobraní, jak ten, kdo paběrkuje po sklizninezůstal ani hrozen k ochutnání, ani jeden vytoužený zralý...
Malachiáš 3:19...přichází, je sežehne, praví Hospodin zástupůNezůstane z nich kořen ani ratolest! Vám, ctitelům mého...
Matouš 24:2...řekl: "Vidíte to všechno? Amen, říkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno." Když se...
Marek 13:2...stavby!" Ježíš mu řekl: "Vidíš ty veliké stavbyNezůstane tu kámen na kameni. Všechno bude zbořeno." Když...
Lukáš 21:6...na to řekl: "Přijdou dny, kdy z toho, co vidítenezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno." "Mistře,...
Jan 12:46...jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mne věřínezůstal ve tmě. Slyší-li někdo slova a neplní je, ho...
Jan 15:4...ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně....
Jan 15:6...ovoce; beze nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne....
Skutky 2:31...jeho vlastních potomků. Když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo nepodlehne rozkladu,...
Skutky 10:31... tvá modlitba byla vyslyšena a tvé almužny nezůstaly bez povšimnutí před Bohem. Pošli do Joppy a nech...
Skutky 27:31...moře, ale Pavel řekl setníkovi a vojákům: "Pokud nezůstanou na lodi, nezachráníte se!" Vojáci tedy přesekli...
Římanům 11:23...budeš vyťat i ty, zatímco oni budou naroubováninezůstanou-li v nevěře. Ano, Bůh je může naroubovat zpět!...
2. Korintským 5:3...našem nebeském příbytku - jej totiž oblečemenezůstaneme nazí. Dokud jsme v tomto stanu, sténáme tíhou,...
1. Timoteus 5:25...i dobré skutky; některé jsou zjevné a ty ostatní nezůstanou skryty. Všichni, kdo nosí otrocké jho, ...
Juda 1:6...potom zahubil. Právě tak to bylo s anděly, kteří nezůstali ve svém původním stavu, ale opustili své určené...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |