Nevyslyším

Hledám varianty 'nevyslyším' [ nevyslyším (5) nevyslyší (2) nevyslyšel (6) ]. Nalezeno 13 veršù.
Deuteronomium 1:45... naříkali jste před Hospodinem, ale Hospodin vás nevyslyšel, nepopřál vám sluchu. Proto jste museli tak...
Deuteronomium 3:26...Hospodin se ale na kvůli vám hněval, a tak  nevyslyšel. "To stačí!" řekl mi. " o tom se mnou nemluv....
1. Samuel 8:18...pro krále, ale Hospodin tehdy vaše volání nevyslyší." Lid ale odmítl Samuele poslechnout. "Ne, ne!"...
1. Královská 12:15...brával bič, na vás vezmu karabáč!" Král tedy nevyslyšel lid, neboť to tak zařídil Hospodin, aby se...
1. Královská 12:16...Šíloského. Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel, odpověděli králi těmito slovy: "Co máme...
2. Letopisů 10:15...brával bič, na vás vezmu karabáč!" Král tedy nevyslyšel lid, neboť to tak Bůh zařídil, aby se naplnilo...
2. Letopisů 10:16...Šíloského. Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel, odpověděli králi takto:"Co máme společného s...
Jeremiáš 7:16...za prosby a modlitby. Nenaléhej na ,  nevyslyším. Copak sám nevidíš, co páchají v judských...
Jeremiáš 11:11...moci utéci. Tehdy budou volat ke mně, ale je nevyslyším. Jen si judská města a obyvatelé Jeruzaléma...
Jeremiáš 14:12...lid, za jeho blahobyt. Ani když se budou postitnevyslyším jejich volání. Ani když přinesou zápalné a...
Ezechiel 8:18...je. I když mi budou hlasitě křičet do uší, je nevyslyším." Potom hlasitě zvolal: "Přistupte vy, kdo...
Ezechiel 20:31...Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, vás nevyslyším!" "Říkáte: ‚Chceme být jako jiné národy, jako...
Micheáš 3:4...maso do kotle?" K Hospodinu pak budou volat, ale nevyslyší je. V ten čas před nimi skryje tvář, protože...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |