Nevydám

Hledám varianty 'nevydám' [ nevydej (2) nevydáte (1) nevydáš (6) nevydám (4) nevydalo (1) nevydali (1) nevydala (2) nevydal (5) nevydají (2) nevydá (9) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 19:21...věci jsem vyslyšel; město, o němž jsi mluvilnevydám zkáze. Pospěš si! Uteč tam, neboť nebudu moci nic...
Leviticus 26:20...mosaz. Svou sílu spotřebujete nadarmo; země vám nevydá svou úrodu a stromoví v zemi nevydá své ovoce....
Numeri 32:11...Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, neboť se mi nevydali cele. Jen Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův,...
Deuteronomium 11:17...proti vám vzplanul hněvem, zavřel by nebe, aby nevydalo déšť, a země by nevydala svou úrodu. Tak byste v...
Jozue 6:10...trub. Jozue lidu přikázal: "Nebudete křičetnevydáte ani hlásku, nevypustíte z úst ani slovo do dne,...
Jozue 20:5...nich. Když ho bude pronásledovat krevní mstitelnevydají mu ho, poněvadž svého bližního zabil nechtěně,...
1. Samuel 23:14...Zif. Saul ho sice pořád hledal, ale Bůh mu ho nevydal do rukou. Když byl David v Choreši na poušti Zif,...
1. Samuel 30:15..."Přísahej mi při Bohu, že nezabiješnevydáš do rukou mého pána, a k nim dovedu."...
2. Samuel 3:8... jeho bratrům i přátelům prokazoval oddanostnevydal jsem do Davidových rukou. A ty dnes budeš...
Žalmy 16:10...v bezpečí odpočívá. Nenecháš v hrobě duši mounevydáš jámě svého věrného! Stezku života jsi mi ukázal, ve...
Žalmy 27:12... kvůli mým nepřátelům veď stezkou srovnanouNevydej prosím zvůli mých nepřátel - povstali proti mně...
Žalmy 31:9...trápení, žes poznal mou duši uprostřed úzkostiNevydáš napospas mému nepříteli, svobodu daruješ nohám...
Žalmy 41:3... naživu udrží jej, šťastným na zemi ho učinínevydá ho zvůli nepřátel. Hospodin jej posílí na lůžku...
Žalmy 118:18...Hospodin přísně potrestal, smrti ale nevydal! Otevřete mi brány spravedlnosti, jimi projdu...
Žalmy 119:121...na tvůj soud! Právem a spravedlností řídím senevydej těm, kdo vydírají ! Zaruč se ve prospěch...
Žalmy 124:6...v onom vzedmutí. Požehnán buď Hospodin, že nás nevydal jejich tesákům napospas! Jak ptáče unikli jsme z...
Izaiáš 7:25...ze strání kdysi obdělávaných motykou se  nevydáš ze strachu z trní a bodláčí. Budou z nich dobytčí...
Izaiáš 13:10...rozsvítit; slunce se zatmí od svítání a měsíc nevydá svůj svit. Potrestám svět za jeho zločiny, všechny...
Jeremiáš 38:16... který nám dal život, nezabiji ani  nevydám do rukou těch, kdo chtějí zabít." Nato Jeremiáš...
Ezechiel 32:7...na něm zatemním; slunce ukryji za mraky a měsíc nevydá svůj svit. Všechna světla, jež září na nebi, kvůli...
Ozeáš 11:9...jsem pohnut lítostí. Nevykonám svůj prudký hněvnevydám znovu Efraima záhubě. Jsem přece Bůh, a ne člověk,...
Joel 2:19..."Hle, posílám vám obilí, víno a olej do sytostiNevydám vás nikdy víc posměchu mezi pohany. Severní...
Zachariáš 14:18... nedostane se jim déšť. A když se na tu pouť nevydá lid Egypta, nebude pršet ani na . Takovou ranou...
Matouš 5:25... dokud jsi s ním na cestě, aby tvůj odpůrce nevydal soudci a soudce zřízenci a byl bys vsazen do vězení...
Matouš 24:29...po soužení oněch dnůslunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti...
Marek 4:7...do trní, a když trní vyrostlo, udusilo je, takže nevydala úrodu. Ještě jiná však padla na dobrou půdu,...
Marek 13:24...dnech po onom souženíslunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti...
Skutky 2:27... Nenecháš v záhrobí duši mou, svého svatého nevydáš rozkladu. Cesty života jsi mi oznámil, ve své...
Skutky 13:35...' Proto na jiném místě říká: ‚Svého svatého nevydáš rozkladu.' David ve svém pokolení zajisté posloužil...
1. Korintským 14:7...nástroji, jako je flétna nebo lyra: pokud nevydají jasné tóny, jak kdo poznat, co se hraje? A...
1. Korintským 14:9...se bude chystat do boje? Stejné je to s váminevydá-li váš jazyk srozumitelné slovo, jak kdo poznat,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |