Nevyšli

Hledám varianty 'nevyšli' [ nevyšly (1) nevyšlo (1) nevyšli (3) nevyšla (1) nevyšel (2) nevyjdou (1) nevyjdete (1) nevyjdeš (2) nevyjde (6) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 42:15...Proto si vás prověřím. Jakože je farao živnevyjdete odsud, dokud sem nepřijde váš nejmladší bratr!...
Exodus 34:34...mluvil, Mojžíš tu roušku odkládal, dokud odtud nevyšel. Pak vycházel a říkal synům Izraele, co mu bylo...
Leviticus 16:17...není ve Stanu setkávání žádný člověk, dokud nevyjde. Tam vykoná obřad smíření za sebe a za svůj dům i...
Numeri 11:26...byli na seznamu, spočinul Duch i na nich (ačkoli nevyšli ke Stanu), a tak prorokovali v táboře. Jeden...
Deuteronomium 23:5...nevejde do Hospodinova shromáždění, protože vám nevyšli naproti s chlebem a vodou, když jste táhli z Egypta...
2. Královská 20:4..." A Ezechiáš plakal a plakal. Izaiáš ještě ani nevyšel z prostředního nádvoří, když dostal slovo...
Nehemiáš 4:15...a polovina třímala kopí od svítání, dokud nevyšly hvězdy. Tehdy jsem řekl lidu: "Všichni ...
Nehemiáš 13:2...z Amonců ani z Moábců, protože synům Izraele nevyšli naproti s chlebem a vodou. Namísto toho si najali...
Job 7:9...mraky a ztrácí se, kdo klesne do hrobu, ten více nevyjde. Domů se nikdy nevrátí, nikdy se neukáže ve svém...
Job 9:7... tak že se třesou její pilíře. Řekne slunci, a nevyjde, svou pečetí hvězdy zakryje. On sám roztahuje...
Přísloví 2:19... její krok míří do podsvětí. Kdo vejde k ,  nevyjde více, na stezky života se nikdy nevrátí. Kéž by ses...
Micheáš 1:11... táhněte v hanbě a nahotě! Obyvatelé Ceananu nevyjdou více, útulný Bet-ecel pláče; oporu v něm nemáte...
Matouš 5:26...do vězení. Amen, říkám ti: Určitě odtamtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř. Slýchali jste, že...
Marek 4:22...být zjeveno, ani nic tak utajeného, aby to nevyšlo najevo. Má-li kdo uši k slyšení,...
Lukáš 8:17...zjeveno, ani nic skrytého, co nebude poznánonevyjde najevo. Proto dávejte pozor na to, jak posloucháte....
Lukáš 12:59...biřic vsadí do vězení. Říkám ti: Nikdy odtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř." V tu dobu mu...
1. Korintským 15:10...jsem ale to, co jsem, a jeho milost ke mně nevyšla naprázdno. Pracoval jsem více než oni všichni,...
Zjevení 3:12... toho učiním sloupem v chrámu svého Bohanevyjde již nikdy ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |