Nevstoupíte

Hledám varianty 'nevstoupíte' [ nevstoupíte (1) nevstoupili (2) nevstoupil (3) nevstoupí (7) ]. Nalezeno 13 veršù.
Exodus 34:12...Hivejce i Jebusejce. Měj se však na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli země, do které jdeš....
Exodus 34:15... je žárlivě milující Bůh. Měj se na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli země! Když půjdou...
Deuteronomium 12:9... jak sám pokládá za správné. dosud jste přece nevstoupili do odpočinutí, do dědictví, které ti dává...
Soudců 11:18...a utábořili se na druhé straně potoka Arnon, aby nevstoupili na moábské území - Arnon totiž tvořil moábskou...
2. Královská 19:32...Nuže, toto praví Hospodin o asyrském králiNevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp, násep...
2. Královská 19:33... Odejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To město budu hájit, sám je...
2. Letopisů 27:2...jako jeho otec Uziáš (na rozdíl od něj ale nevstoupil dovnitř Hospodinova chrámu). Lid ale i nadále...
Žalmy 16:4...trápení! Nezúčastním se jejich krvavé úlitbynevstoupí jejich jméno na rty! Můj úděl, můj kalich je...
Žalmy 69:28...jim proto všechny sečti, do tvé spravedlnosti  nevstoupí. Z knihy života jsou vymazáni, mezi...
Izaiáš 37:33...Nuže, toto praví Hospodin o asyrském králiNevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp, násep...
Izaiáš 37:34... Odejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To město budu hájit, sám je...
Izaiáš 52:1... svaté město Jeruzaléme, neboť do tebe nikdy nevstoupí neobřezaný a nečistý. Otřes se z prachu,...
Matouš 5:20...spravedlnost znalců Písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království. Slýchali jste, že...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |