Nevstali

Hledám varianty 'nevstali' [ nevstanou (5) nevstanete (1) nevstaneš (3) nevstane (8) nevstali (4) nevstal (2) ]. Nalezeny 23 verše.
Deuteronomium 33:11...udeř do slabin, aby jeho nepřátelé nikdy nevstali!" O Benjamínovi řekl: "Hospodinův miláček to je -...
2. Samuel 22:39...jsem, než jsem je porazil. Udeřil jsem jenevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi ...
2. Královská 1:4...Ekronu? Nuže, toto praví Hospodin: Nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" Pak Eliáš...
2. Královská 1:6...ptát Baal-zebuba, božstva Ekronu? Proto nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" "Jak...
2. Královská 1:16...Baal-zebuba, božstva Ekronu. Proto nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!" Achaziáš...
Ester 5:9... V paláci ale potkal Mordechaje a ten před ním nevstal, ani se nepohnul. Haman se na Mordechaje rozlítil,...
Job 14:12...vyschne a vyprahne, právě tak člověk lehnenevstane; dokud trvá nebe, neprobudí se, nic nepřeruší jeho...
Žalmy 18:39...jsem, než jsem je porazil. Udeřil jsem jenevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi ...
Žalmy 36:13...Tam, kde zlosynové padnou, ležet zůstanou,  nevstanou! Žalm Davidův. Nezlob se kvůli zlosynům, nezáviď...
Žalmy 41:9..."Zachvátila ho hrozná věc, ze svého lůžka nevstane!" Dokonce i můj přítel, jemuž jsem důvěřoval, ten,...
Žalmy 140:11...prší uhlí řeřavé, padnou do jámy, z níž nikdo nevstane! pomlouvači ztratí svůj domov na zemi,...
Izaiáš 14:21...syny, jsou poraženi za otcovské viny,  nevstanou, aby ovládali zemi, po světě svá města...
Izaiáš 24:20...provinění na ni těžce dopadne, zhroutí se a  nevstane. V ten den Hospodin potrestá mocnosti nahoře na...
Izaiáš 26:14...jméno uctívat. jsou však mrtví, neožijínevstanou jejich mrtvoly - vždyť jsi je ztrestal, vyhladil,...
Izaiáš 43:17...s koni a vojsko i posily nechává padnout, aby nevstali, jako knot lampy aby uhasli: Nevzpomínejte na věci...
Jeremiáš 8:4...- Tak praví Hospodin: Když někdo padne, copak  nevstane? Když se odvrátí, nevrátí se zpět? Proč tedy tento...
Jeremiáš 25:27... opijte se, pozvracejte se a padněte, že  nevstanete, protože na vás sesílám meč!' A kdyby od tebe...
Amos 5:2...domem Izraele: Panna izraelská padne a víckrát nevstane. Opuštěna bude v zemi své, nikdo ji nezvedne. Toto...
Amos 8:14...žije pouť do Beer-šeby!" - takoví padnou, aby  nevstali. Spatřil jsem Pána, jak stojí nad oltářem a říká:...
Matouš 17:9...o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých." Učedníci se ho zeptali: "Proč tedy...
Marek 9:9...nikomu neříkali, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Nechali si to tedy pro sebe. Jen se...
Lukáš 11:8...vstát a něco ti dávat'? Říkám vám: I kdyby nevstal a nedal mu to kvůli jejich přátelství, zvedne se a...
Římanům 11:11..." Ptám se tedy: Klopýtli snad Židé tak, aby nevstali? V žádném případě! Vždyť jejich selháním dospěla...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |